Acceleratie in Christusschap

ONDERWERPEN: Een krachtige dispensatie – Het Ma-terlicht heeft het potentieel om bewust te worden – Het proces van Transfiguratie – Jouw kracht gebruiken om te visualiseren om je eigen leven te verbeteren en de aarde te verheffen – Een duistere, vervormde vernietigingskracht – Haat voor de Moeder – Neem de kracht van visualiseren terug – De ware en de verkeerde weg naar verlossing – De Waterval van Licht

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 september 2004

Mijn geliefde harten, ik ben Maria, jullie Moeder, en ik kom bij deze gedenkwaardige gelegenheid om je de gebeden te geven die je nodig hebt voor de Rozenkrans van Oneindig Licht. Daarom geef ik jullie nu de affirmaties die je kunt gebruiken om jullie rol als medeschepper met God te vervullen.

Ik ben een zoon/dochter van God en juist op dit moment ga ik staan om tot de medescheppers van God op aarde gerekend te worden. Ik kies er nu bewust voor de kracht van mijn vrije wil te erkennen door voor het licht te kiezen, voor het leven te kiezen, voor de perfectie van God te kiezen in plaats van de tekortkomingen op deze wereld. Ik kies ervoor te bevestigen dat niets wat niet volmaakt is, echt is en dat alleen Gods licht en Gods volmaaktheid echt is en permanent.
Daarom bevestig ik dat de vonk van God zich in mijn hart bevindt, die echt de open deur is die geen enkele menselijke kracht kan sluiten, behalve mijn vrije wil. Ik kies er nu voor die deur te openen en daarom ben ik de open deur die geen enkele menselijke kracht, of een kracht van duisternis, kan sluiten.

Ik bevestig hiermee mijn ware individualiteit dat ik mijn IK BEN Aanwezigheid ben en ik kies ervoor het licht van mijn Aanwezigheid door mij heen te laten stromen en alles wat er niet aan gelijk is, te verteren. Ik kies ervoor de Godvlam te zijn die ik in de hemel ben, op aarde gemanifesteerd als het vuur dat voor Mozes brandde toen hij de berg van God beklom. Ik kies ervoor dit vuur dat ik ben de ware spirituele wet te laten brengen die niet aan Mozes kon worden gegeven vanwege de recalcitrantie van de mensheid. Ik kies ervoor de open deur te zijn om deze waarlijk spirituele wet nu naar het fysieke octaaf van planeet aarde te laten brengen.

Ik kies ervoor de open deur te zijn om het Wezen van de Aanwezigheid van Oneindig Licht naar het materiële universum te laten stromen en alle tekortkomingen en onevenwichtigheid te verteren. Ik kies ervoor de open deur te zijn om het koninkrijk van God op planeet aarde voor me te zien. Ik roep de Aanwezigheid van Oneindig Licht op het niet te stuiten onoverwinnelijke Licht van God de volmaakte visie over de Ma-tersubstantie heen te leggen die mijn eigen fysieke lichaam, mijn ziel en mijn geest, mijn omstandigheden in de buitenwereld en deze planeet zelf vormt, van alle aspecten in de menselijke samenleving tot Moeder Natuur toe.

Ik kies ervoor mijn Christuspotentieel te accepteren en ik beloof mijn leven eraan te wijden de Christusgeest zo snel mogelijk aan te nemen. Ik beloof nooit valse goden in plaats van de ware God in de hemel te aanbidden, die in mij tot uitdrukking wordt gebracht als mijn eigen IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof dat ik geen gesneden beelden in de vorm van een onvolmaakte visie zal aannemen. En daarom accepteer ik geen van de onvolmaakte tekortkomingen op aarde als permanent of echt. Ik zie dat er behalve alle tekortkomingen ook het Ma-terlicht van God bestaat en ik zal de volmaakte visie van God handhaven en zien dat Gods visie wordt gematerialiseerd, omdat die over de Ma-tersubstantie zelf heen wordt gelegd.

Ik verklaar daarom dat zolang Ik op de wereld BEN, Ik het licht der wereld Ben. Ik ben hier om over de aarde te heersen, mijn goddelijke individualiteit en het licht dat ik van mijn IK BEN Aanwezigheid krijg, te vermenigvuldigen. Ik beloof over mijn ziel en geest, mijn fysieke lichaam, mijn persoonlijke omstandigheden mijn natie, de menselijke samenleving en de natuur zelf te heersen. Ik beloof alleen de perfectie van God te accepteren, ik beloof alleen de volmaakte visie van God te zien die de Christusgeest mij geeft. Ik beloof de vlam van God te ZIJN die ik ben, die alles verteert wat er niet aan gelijk is en ik verklaar dat ik bereid ben bij mezelf te beginnen en die vlam van God die ik ben, verankerd in mijn IK BEN Aanwezigheid, alle tekortkomingen in mijn eigen bewustzijn, waaronder mijn menselijke ego en mijn menselijke manier van denken, te laten verteren. Ik ben bereid de vlam van God alle tekortkomingen in mijn ziel, mijn lichaam en mijn leven te laten verteren.

Ik beloof nooit meer Gods vaardigheid om door mij heen te werken, te beperken en ik beloof altijd de realiteit van de Levende Christus in mij en mijn eenzijn met mijn Heer en Verlosser Jezus Christus, te bevestigen. Ik zal mijn eenzijn met mijn Meester niet ontkennen. En door het eenzijn met de Levende Christus in mij en met de Levende Christus in Jezus te bevestigen, ben ik waarachtig het licht der wereld. En met de kracht en het gezag van de Christus in mij, zeg ik dan: “Laat er licht zijn en alleen maar licht op planeet aarde. En er IS licht. Het is klaar. Amen.”

Een krachtige dispensatie
Mijn geliefde harten, ik vertrouw erop dat degenen van jullie die gewaar zijn, degenen die mijn andere verhandelingen hebben gelezen en mijn andere rozenkransen hebben opgezegd, kunnen zien dat deze nieuwe dispensatie, deze nieuwe rozenkrans, echt een acceleratie is, zelfs nog meer dan de krachtige rozenkransen die ik jullie al eerder heb gegeven. Ik vertrouw erop dat jullie kunnen zien dat dit een unieke kans is voor jullie persoonlijk en voor de planeet als geheel. Ik kan jullie zeggen dat deze laatste rozenkrans een geschenk is dat wordt gegeven aan degenen die dit geschenk verdiend hebben door mijn rozenkransen trouw op te zeggen.

Ik wil jullie zeggen dat deze rozenkrans op vele manieren een acceleratie betekent en één van deze manieren is dat het de bedoeling is dat deze rozenkrans niet in steen uitgehouwen wordt. We geven jullie een matrix om jullie op weg te helpen, maar het is niet de bedoeling dat dit de laatste of enige matrix is. We willen dat iedereen die de rozenkrans opzegt zijn of haar Christusschap uitoefent en de rozenkrans aanpast, zodat die bij jullie persoonlijke situatie past en oproepen doet voor zaken die jullie na aan het hart liggen.

Dus wanneer de rozenkrans een specifieke conditie noemt, kun je andere omstandigheden toevoegen dan die er in de rozenkrans staan. Je kunt specifiekere oproepen doen dan in de rozenkrans staan, maar houd ze kort en beknopt en verander de basismatrix van de rozenkrans niet.

Je kunt een hele rozenkrans voor maar één conditie opzeggen. Bijvoorbeeld, als je een gezondheidsprobleem hebt, kun je een hele rozenkrans opzeggen waarin je het licht van God oproept om perfectie in iedere cel en atoom van je fysieke lichaam te manifesteren door dat in ieder couplet te noemen. Of je kunt een hele rozenkrans opzeggen voor een specifieke wereldomstandigheid die je zorgen baart. Dit vormt dan het opstapje en de acceleratie om je te helpen je Christusschap aan te nemen en dat Christusschap tot uitdrukking te brengen door samen te werken met de geascendeerde meesters, waardoor je van binnen te weten kunt komen wat jouw spirituele missie in het bijzonder is. Door dit heilige werk te verrichten, kun je het evenwicht bewaren voor de aarde in deze kritieke tijd en helpen het koninkrijk van God op een bepaald gebied van het leven te brengen dat je na aan het hart ligt of waar je specifieke expertise voor nodig hebt.

Het Ma-terlicht heeft het potentieel om bewust te worden
Mijn geliefde harten, om jouw gebruik van de Rozenkrans van Oneindig Licht maximaal effect te laten hebben, is het essentieel dat je het geheim begrijpt dat door de Aanwezigheid van Oneindig Licht in zijn verhandeling werd onthuld. Ik moedig je aan om die verhandeling te bestuderen en in je op te nemen tot je het geheim dat wordt verklaard, volledig begrijpt. Maar om het je gemakkelijker te maken het geheim in je op te nemen, zal ik je het Omegaperspectief op dit onderwerp geven.

Nadat onze Schepper de lichtsubstantie had gecreëerd, het Moederlicht dat in elke vorm gemodelleerd kan worden, gebruikte onze Schepper dat het eerst om de centrale sfeer van het spirituele rijk te creëren. Sindsdien heeft onze Schepper een aantal ‘concentrische’ sferen gecreëerd en het materiële universum is gewoon de nieuwste sfeer in Gods schepping.

Wanneer een nieuwe sfeer door God wordt geschapen, wordt die sfeer geschapen uit het onbewuste Moederlicht, wat we het Ma-terlicht zouden kunnen noemen. Het Ma-terlicht heeft Gods bewustzijn in zich besloten en daarom heeft het ze het potentieel van zichzelf gewaar te worden. Wanneer ze dat zelfgewaarzijn echt krijgt, kan het Ma-terlicht de perfectie van God bewust vergroot uitbeelden en het is inderdaad de hoogste liefde van het Moederlicht om volledig te gehoorzamen aan de visie en de wetten van de Vader.

Wanneer het Moederlicht bewust de volmaakte visie van de Vader vergroot uitbeeldt, die in de geest van de zoon, de universele Christusgeest bestaat, dan wordt Gods koninkrijk in die specifieke sfeer van Gods schepping gemanifesteerd. Dit betekent dat vanaf dan, die sfeer van Gods schepping onderdeel wordt van de eeuwige schepping van God en het is eeuwig, omdat het voortdurend en bewust zichzelf transcendeert, in de maat loopt met de zelftranscendentie van God. Ze transcendeert zichzelf, omdat het Ma-terlicht dat die sfeer vormt, bewust is en daarom in staat om de altijd uitbreidende creatieve stuwkracht van God te volgen zonder dat er een kracht van buitenaf handelend optreedt.

Voor een sfeer van God zelfgewaarzijn bereikt, kan het Ma-terlicht niet bewust de visie van God vergroot uitbeelden. Daarom past het Ma-terlicht zich passief aan bij de mechanische wetten die God voor de schepping van dat specifieke universum heeft gedefinieerd. Toen God die sfeer schiep die het materiële universum bevat, heeft God een stel mechanische wetten gemaakt. Jullie wetenschappers hebben momenteel nog maar een fractie van die wetten ontdekt en ze worden omschreven als de natuurwetten.

Toen de Elohim planeet aarde creëerden, gebruikten ze de kracht van hun aandacht om de fysieke planeet te materialiseren. Ze deden dat door hun visie over het onbewuste Ma-terlicht heen te leggen en het Ma-terlicht paste zich aan bij de mechanische wetten die het materiële universum definiëren en leiden. Toch konden de Elohim ondanks de creatieve krachten van de Elohim, het Ma-terlicht dat de beginnende aarde vormde, geen gewaarzijn van zichzelf schenken.

Ze konden dat niet doen, omdat ze niet binnenin het materiële universum waren. Nadat de planeet door de Elohim was gecreëerd, bood een aantal van zichzelf gewaar zijnde wezens vrijwillig aan om op aarde te incarneren. Ze kwamen hier met de specifieke bedoeling hun talenten te vermenigvuldigen, wat het Alphalicht inhoudt, dat van de Aanwezigheid van Oneindig Licht en hun goddelijke individualiteit komt die verankerd zit in hun IK BEN Aanwezigheid. Door hun talenten te vermenigvuldigen, zouden ze beginnen over hun eigen ziel, hun geest en hun fysieke lichaam te heersen. En door die heerschappij over zichzelf, zouden ze daarna hun creatieve krachten kunnen uitbreiden (“Jullie zijn getrouw geweest in een paar dingen, ik zal je heerser maken over vele dingen.”) en over de aarde heersen.

Het proces van Transfiguratie
Wat gebeurt er als je de volledige heerschappij over jezelf neemt, dat wil zeggen over je ziel, geest en lichaam? Je bereikt het punt dat mijn geliefde Jezus op de Berg van Transfiguratie heeft gedemonstreerd, toen hij voor de ogen van zijn discipelen werd getransformeerd in een wezen van licht. Op dat moment werd de uiterlijke vorm van Jezus getransfigureerd in zuiver spiritueel licht. Dit betekent dat alle tekortkomingen die Jezus misschien in zijn ziel had, werden getransformeerd tot alleen de zuivere goddelijke matrix van zijn levensstroom overbleef. Het betekent dat alle tekortkomingen in zijn lichaam van genetische defecten tot chemicaliën of omgevingsvervuilers, verteerd werden en zijn lichaam het volmaakte ontwerp van het zuivere menselijke lichaam vergroot uitbeeldde – het huidige niveau van vibratie op aarde in aanmerking genomen.

Dit is het potentieel dat jullie allemaal hebben wanneer je het pad naar persoonlijk Christusschap bewandelt en heerschappij over jezelf neemt. Wanneer een kritieke massa mensen deze heerschappij over zichzelf neemt, kunnen ze bewust hun creatieve kracht gebruiken om over de aarde te heersen. Daardoor kunnen ze letterlijk de volmaakte visie van Christus over de passieve matersubstantie die de planeet vormt, heen leggen. Dit kan ervoor zorgen dat de hele planeet getransfigureerd wordt, zodat ze opnieuw in overeenstemming met de volmaakte visie van God die in de geest van de Elohim nog steeds gehandhaafd wordt, kan komen.

Dit kan alle vervuiling uit de natuur en alle vervuiling uit het menselijke lichaam verwijderen. Ze kan alle onevenwichtigheid uit de aardkorst verwijderen en juist de oorzaak en kern van natuurrampen verteren. Ze kan alle onevenwichtigheden in het dierenrijk en zelfs de dichtheid van de materie zelf verteren. Dit kan de planeet in een harmonieus en evenwichtig podium voor groei veranderen, waarvoor ze vanaf het begin ontworpen werd.

Om dit te laten gebeuren, moet een kritieke massa menselijke wezens besluiten de open deur te zijn, zodat het licht van God, het zelfbewuste, van zichzelf gewaar zijnde licht van de Aanwezigheid van Oneindig Licht naar hun geest kan stromen en de oceaan van het Ma-terlicht in beweging zetten. Wanneer dit gebeurt, kan het onbewuste en passieve Materlicht zeker gewekt worden, tot de materie zelf getransfigureerd wordt in zuivere lichtsubstantie die bewust is van haar eigen bestaan en haar bekwaamheid om bewust de volmaakte visie van God vergroot uit te beelden en die visie voortdurend te handhaven.

Een duistere, vervormde vernietigingskracht
Ik moedig je aan mijn eerdere verhandelingen te bestuderen over de uitbreidende en samentrekkende kracht van God. Zie je, zolang het Ma-terlicht onbewust is, zal ze blindelings samentrekken en daardoor alle georganiseerde structuren afbreken. Dit is gewoon de natuurlijke uitdrukking van het onbewuste Ma-terlicht dat ontworpen is om de uitbreidende kracht van het Vader licht in evenwicht te houden. Het Ma-terlicht trekt zich van nature samen, tenzij er tegenwicht geboden wordt door de uitbreidende kracht van de Vader die door de Christusgeest gericht wordt.

Zoals ik in eerdere verhandelingen heb uitgelegd, hebben de duistere krachten, na de val van Lucifer, de samentrekkende kracht van de Moeder misbruikt in hun pogingen om menselijke wezens in hun macht te krijgen en hun vrije wil te neutraliseren door fysieke en spirituele slavernij. Dit heeft ook geleid tot de schepping van een nagemaakte en onnatuurlijke kracht op deze planeet en dat is een vervorming van de Moeder. Deze kracht breekt georganiseerde structuren sneller en met grotere intensiteit af dan in de mechanische wetten van God verordend zijn. Met andere woorden, er is een zwaartekracht, een magnetische kracht van duisternis, die momenteel sterker is dan de samentrekkende kracht van de Moeder, zoals die door God ontworpen is.

Omdat de meeste mensen er niet in slagen het bestaan van deze nagemaakte kracht te begrijpen en omdat ze niet beseffen dat zij, door tot een lagere bewustzijnsstaat te vervallen, in feite hebben bijgedragen aan de sterkte van deze kracht, zijn velen ontstemd over de aardemoeder en de weerstand die ze voelen bij hun creatieve inspanningen. Dit heeft een wereldwijde kracht van haat voor de moeder opgewekt en onder die vele uitdrukkingsvormen bevindt zich de vrouwenhaat en het geloof dat de man de natuurlijke omgeving aan zich moet onderwerpen en er macht over moet uitoefenen in plaats van ermee samen te werken.

De krachten van duisternis die aan het werk zijn op deze planeet, proberen de absolute macht te krijgen over menselijke wezens en ze kunnen dit enkel doen door de geest van mensen in hun macht te krijgen, vooral de kracht van hun visie. Ze proberen dit te doen door ervoor te zorgen dat mensen een verkeerd beeld van God aanbidden en door ervoor te zorgen dat ze verkeerde beelden accepteren van hoe deze planeet eruit zou moeten zien. Ze zorgen er vervolgens voor dat mensen deze gesneden beelden als echt en blijvend accepteren. Daarom zie je dat zoveel mensen op deze planeet bepaalde beperkingen accepteren van hoe het leven kan en zou moeten zijn en ze denken dat er geen enkele andere manier van leven mogelijk zou kunnen zijn dan hoe zij opgevoed zijn te denken over wat echt en blijvend is. Juist deze massa-illusie vormt een sluier (veil) van energie (energy veil= evil) die mensen van hun ware God en van hun spirituele leraren, de geascendeerde meesters, scheiden.

Daarom moet jij, als essentieel onderdeel om de planeet terug te nemen en haar naar haar oorspronkelijke zuiverheid te verheffen, bewust je geest bevrijden van de verkeerde visies, de valse God en de gesneden beelden die sinds jouw geboorte, en zeker vele levens lang, in jouw geest zijn geprogrammeerd. Je moet een poging doen het vermogen tot visualiseren te zuiveren en je moet dit doen door te begrijpen dat alle verschijnselen, alle tekortkomingen en onevenwichtigheden, die je momenteel op aarde ziet niets meer zijn dan beelden die op het levensscherm geprojecteerd worden. Het filmscherm wordt gemaakt van het onbewuste Ma-terlicht dat elke vorm aanneemt dat er door een bewuste geest op geprojecteerd wordt. Het licht dat de filmprojector aanstuurt, is jouw aandacht en de filmstrook zijn de beelden die in jouw bewuste en onderbewuste geest bestaan. Wanneer je dan de beelden die jij in je geest hebt, verandert en verder kijkt dan alle onvolmaakte manifestaties en verschijnselen, zul je de beelden die op het scherm van het onbewuste Ma-terlicht geprojecteerd worden, veranderen.

Wanneer een kritieke massa mensen hun kracht om beelden te visualiseren terugneemt, zul je dramatische veranderingen ten goede op deze planeet zien die de meeste van jullie je tegenwoordig gewoonweg niet kunnen voorstellen of accepteren. Als ik je zou vertellen wat er in een kwestie van tientallen jaren kan gebeuren, zou je weigeren me te geloven en je zou me een hopeloze idealist en een utopist noemen. Maar ik zit niet gevangen in de energiesluier van onvolmaakte beelden en overtuigingen. Ik ken de waarheid van God en ik ken de waarheid dat het onbewuste Ma-terlicht gewoon uit zichzelf elke verschijning die er door de geest van menselijke wezens overheen wordt gelegd, zal aannemen.

Er is maar één manier om de wereld te veranderen en dat is de manier veranderen waarop mensen naar zichzelf en de wereld kijken. Voor het zover is, moeten we ook de manier veranderen waarop menselijke wezens God en hun relatie met God bekijken en dat is precies waar onze leringen over gaan.

Neem de kracht van visualiseren terug
Ik moedig je daarom bewust aan je kracht om te visualiseren te gebruiken om te zien dat achter alle onvolmaakte verschijnselen het Ma-terlicht zit. Je zou je dit licht misschien kunnen voorstellen als heel kleine deeltjes of snaren die met hele hoge snelheid vibreren. Dit lijkt op de subatomaire deeltjes of de supersnaren die jullie wetenschappers momenteel gebruiken om het proces te beschrijven waardoor het onbewuste Ma-terlicht zichtbare vorm aanneemt.

Dus wanneer je met een onvolmaakt verschijnsel geconfronteerd wordt, hetzij in je eigen leven, hetzij in je fysieke lichaam, in je samenleving of op de planeet als geheel, moedig ik je aan om het vaste besluit te nemen dat je dit niet als permanent of echt accepteert. Je doet een bewuste poging het als een tijdelijke projectie op het levensscherm te zien en dan zie je daarachter het witte scherm zelf, namelijk de vibrerende deeltjes van het Ma-terlicht. Je gebruikt daarna je aandacht om verder te zien dan het uiterlijke verschijnsel en de perfecte visie van Christus te zien in plaats van het verschijnsel in de buitenwereld.

Begrijpen jullie wat ik hier zeg? Jullie leven omdat je constant een stroom spiritueel licht ontvangt dat van je IK BEN Aanwezigheid door je geest stroomt en door de kracht van je aandacht ergens op wordt gericht. Waar jij je aandacht ook op richt, je zult het vergroten met de kracht van het licht in jou. Dus als jij je aandacht concentreert op een onvolmaakt verschijnsel, vooral als je het als echt en blijvend accepteert, zul je die omstandigheid feitelijk versterken.

Ik moedig je aan om bewust de kracht van jouw aandacht en om beelden te visualiseren, terug te nemen. Wanneer je wordt geconfronteerd met een onvolmaakt verschijnsel, vraag ik niet van je dat maar te negeren of zelfs te ontkennen. Ik vraag je te erkennen dat het wel bestaat, maar je bevestigt ook dat het uiteindelijk niet echt is en ook niet permanent. Daarom accepteer je het ook niet als permanent en in plaats daarvan kijk je verder en zie je het vibrerende Ma-terlicht achter het verschijnsel in de buitenwereld. Je richt dan je aandacht op een volmaakter beeld, de meest volmaakte visie die jij je kunt bedenken en je bevestigt die visie als echt en permanent.

Wat is de meest volmaakte visie van Christus? Omdat zoveel van jullie opgevoed zijn met onvolmaakte beelden, moedig ik jullie aan om je Christuszelf te vragen de volmaakte visie te handhaven voor een bepaalde situatie of conditie. Voor velen van jullie is het momenteel onmogelijk om de volmaakte visie van Christus in een bepaalde situatie of omstandigheid dagelijks te handhaven. Maar jullie Christuszelf kan die visie voor jullie handhaven, als je het maar vraagt. En als je met een open geest blijft vragen, zal je Christuszelf geleidelijk die volmaakte visie naar je bewuste geest laten afdalen.

Ik vraag je om wijs als een slang te zijn en te erkennen dat er momenteel veel onvolmaakte verschijnselen op planeet aarde zijn. Toch vraag ik jullie ook onschuldig als een duif te zijn door bewust te erkennen dat die niet echt of permanent zijn. Je ziet daarom verder dan dat en laat het licht van God door je aandacht stromen en de volmaakte visie van Christus over de onvolmaakte conditie heen leggen.

Begrijp je dat Jezus zo de verschrompelde hand genas en zijn andere zogenaamde wonderen verrichtte? Toen mensen de man met de verschrompelde hand zagen, accepteerden ze deze conditie meteen als echt en dachten dat hij altijd zo zou blijven. Jezus accepteerde deze illusie niet. Hij keek verder dan het uiterlijke verschijnsel en richtte zijn aandacht op de vibrerende deeltjes van het Ma-terlicht. Hij richtte vervolgens zijn innerlijke blik op het visualiseren van een volmaakte hand en hij legde die visie bewust, en met de volledige kracht van zijn Christusgeest, over de deeltjes van het Ma-terlicht heen. Hij nam heerschappij over deze Ma-terdeeltjes en beval hen zijn visie vergroot uit te beelden. Door het licht van de Vader door zijn geest te laten stromen, veranderde Jezus de vibratie van de Ma-terdeeltjes en ze beeldden nu onmiddellijk vergroot de volmaakte visualisatie uit die in de geest van de geïncarneerde Christus bestond.

Als je in Jezus gelooft, zul je zeker de werken doen die hij heeft gedaan. Maar als je de prins van deze wereld en zijn leugen gelooft dat onvolmaakte verschijnselen echt zijn of permanent, dat zal de prins iets bij jou vinden wat voorkomt dat je de open deur wordt waardoor het licht van God niet door je geest stroomt en je leven en wereld vergeestelijkt.

Dus moedig ik je aan om je leven te zien als een spel waarin je voortdurend met onvolmaakte verschijnselen wordt geconfronteerd en door de prins van deze wereld in verzoeking wordt gebracht om ze als echt of permanent te accepteren. En in plaats van voor die verzoeking te vallen, kun jij je op je Christuszelf afstemmen en hem vragen jou de volmaakte visie van Christus te geven die het onvolmaakte verschijnsel vervangt. Handhaaf die visie dan – wees getrouw in een paar dingen – en zie hoe je leven en wereld verandert.

Ik weet dat sommigen van jullie dit als een vruchteloze oefening zullen zien en je mag alle vormen van wetenschap gebruiken om mijn suggestie belachelijk te maken. Toch kan ik je zeggen dat de onvolmaakte verschijnselen die je overal om je heen ziet, juist door dat zelfde proces geschapen werden. De energie die door de geest van menselijke wezens stroomde, heeft de onvolmaakte beelden die in hun geest bestonden, de verkeerde kwaliteit aan energiegegeven die je tegenwoordig op deze planeet ziet.

De ware en de verkeerde weg naar verlossing
Er zijn twee manieren om de tekortkomingen van planeet aarde te verwijderen. De ene is door ze te laten intensiveren tot de onevenwichtigheid zo groot wordt dat de samentrekkende kracht van de Moeder, die dan een onnatuurlijke kracht wordt, alle structuren afbreekt en er zelfs voor zorgt dat de fysieke planeet zelf implodeert. Dit is een proces van ‘gegarandeerde verlossing’ die begonnen en versterkt werd door Lucifer en alle duistere krachten die proberen deze planeet te vernietigen door hun arrogante poging te bewijzen dat God ongelijk had om menselijke wezens vrije wil te geven. Als jij op één lijn met hen wilt zitten, blijf dan affirmeren dat de huidige tekortkomingen echt en blijvend zijn.

Maar als je het proces van zelfimplosie wilt omkeren en het veranderen in een proces van zelftranscendentie, volg dan mijn suggestie op en gebruik de kracht van visualiseren om te bevestigen dat het koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd is. Loop het pad naar persoonlijk Christus af tot je persoonlijk getransfigureerd bent en een zoon of dochter van God op aarde bent, waartoe jij het potentieel hebt. Straal dan Gods licht uit tot de hele planeet getransfigureerd is en het koninkrijk van God over de onbewuste materiesubstantie heen is gelegd. Het Ma-terlicht zal dan van zichzelf gewaar worden en bewust en liefdevol het koninkrijk van God op aarde materialiseren.

Ik kan je ervan verzekeren dat het Ma-terlicht geen grotere vreugde kent dan het koninkrijk van God vergroot uitbeelden en ze heeft geen behoefte om in de onvolmaakte tijdelijke verschijnselen die je op aarde ziet, vast te blijven zitten. Het Ma-terlicht kent geen grotere vreugde dan gehoorzaam de volmaakte visie van God opvolgen. Door dit proces van bewust en liefdevol gehoorzamen, kan het Ma-terlicht in zelfgewaarzijn groeien en vergeestelijken, zodat het hele materiële universum een permanente sfeer in het lichaam van God wordt.

Maar om het Ma-terlicht bewust de volmaaktheid van God vergroot uit te laten beelden, moet het gewekt worden, het moet vergeestelijkt worden. En dit kan alleen wanneer het wordt doordrenkt met het spirituele licht van de Aanwezigheid van Oneindig Licht. Dat spirituele licht kan dit universum alleen maar ingaan door een zelfbewust wezen dat gewekt is voor zijn of haar Christuspotentieel. Daarom zou je kunnen zeggen dat de materie gewoon wacht tot jij het van alle onvolmaakte beelden bevrijdt en bewust maakt van haar inherente goddelijkheid.

De Waterval van Licht
Als laatste opmerking zal ik jullie een visualisatie geven die je kan helpen het maximale effect te halen uit de Rozenkrans van Oneindig Licht. Ik zou graag willen dat je een waterval bezoekt of een film over een waterval bekijkt. Ik zou graag willen dat jij je aandacht richt op het beeld en het ruisende geluid van de waterval en het permanent verankert in je geheugen en visualisatie.

En terwijl je de Rozenkrans van Oneindig Licht opzegt, zou ik graag willen dat je visualiseert dat je onder de waterval van het licht van je IK BEN Aanwezigheid zit en dat het neerdalende licht je ziel, je geest en je lichaam vult en vervolgens overstroomt om juist die situatie te bedekken die de focus is van je rozenkrans. Ik zou graag willen dat je de waterval voor je ziet als een niet te stuiten kracht, als een kracht die door niets ter wereld kan worden geblokkeerd.

Terwijl je de rozenkrans opzegt, stel je dan het geluid voor van duizend watervallen, een geluid zo sterk dat het je een heel duidelijk gevoel geeft dat het alle dichtheid en onvolmaakte verschijnselen afvoert. Er is letterlijk niets op deze wereld, geen enkel verschijnsel dat de bruisende waterval van oneindig licht kan tegenhouden. Daarom moedig ik jullie aan om de niet te stuiten waterval van licht te visualiseren, terwijl je de Rozenkrans van Oneindig Licht opzegt. Laat je één worden met dit voortsnellende licht, zorg dat jij je de waterval van oneindig licht voelt die waarachtig de wind van de Heilige Geest is.

Ik verzegel jullie nu in het wonderlicht van mijn Moederhart en ik zeg tegen jullie: “Mijn dankbaarheid en de dankbaarheid van de hemel daalt vandaag op jullie neer om hier beneden alles te Zijn en om bereid te zijn om hier beneden alles te worden wat jullie zijn – wat wij – Boven – zijn.” In naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, in naam van de Moeder van Licht, de Koningin van Licht, in naam van de wondermoeder, verzegel ik jullie in mijn hart, nu en eeuwig. Ik verzegel alle mensen in mijn hart, nu en eeuwig. Ik verzegel de aarde in mijn hart, nu en eeuwig, Amen.