WIN02: Gouden Eeuw Oost-West Invocatie

Een variatie op de Oost-West invocatie, die de indeling van de Gouden Eeuw invocatie gebruikt om de hoogste energiestroom tussen de oostelijke en de westelijke hemisfeer te herstellen, waardoor de planeet weer in een evenwichtige staat teruggebracht wordt die zorgt voor het platform voor vrede en voorspoed.

Voor afbeelding klik hier.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

1. In naam van Jezus Christus roep ik geliefde Maria aan, Moeder van Wonderen, en geliefde Kuan Yin, Moeder van Mededogen. Leer mij het wonder om het volmaakte concept te krijgen voor mij, voor alle leven en voor de aarde. Leer mij het wonder van de totale overgave aan God opdat ook ik vanuit de grond van mijn hart kan zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de IK BEN naam mogen kennen.
De mensheid is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur, waardoor Genade stroomt.
Omdat we plotseling in actie komen,
brengen wij zeker de Gouden Eeuw.

2. Geliefde Vairochana, gij stralende, die als de zon is, verdelg het gif van de allergrootste onwetendheid en zelfbedrog uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang dit door jouw Allesdoordringende Wijsheid van de Dharmakaya en onthul de hoogste waarheid dat alles uit die ene God ontstaan is. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat al het leven één is, dat de natuurwetten één zijn en dat ik één ben met God. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn onwil om te veranderen en mijn angst om dichter bij God te komen, opgeef.

3. O Vairochana, help mij het rijk van het bewustzijn meester te worden met de kracht van jouw alles te boven gaande blauwe licht en het magnifieke wiel van de wet. Help mij elke neiging te overwinnen om lauw of verlamd te zijn door de onwetendheid die voortkomt uit het me gescheiden zien van God. Vul mij met jouw niet tot compromissen bereide moed opdat ik alle obstakels van onwetendheid kan overwinnen, vooral de grootste illusie: dat ik van God gescheiden ben. Ik zie nu in dat God alles is, in allen en daarom ook mij en in mij is.

OM VAIROCHANA OM (9x)

4. Ik geef nu alles op wat de openbaring van Gods wonder in mijn leven in de weg staat. O God, ik geef mij geheel aan jou over. O God, ik houd niets voor jou achterwege. O God, ik geef alles van mij aan jou.

5. Geliefde Akshobya, gij onverzettelijke, gij onwankelbare, verdelg het gif van woede en haat uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw op een Spiegel lijkende Wijsheid, die alle dingen kalm weerspiegelt en ware aard ervan onthult als zijnde God die zich vermomd heeft. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat God onvoorwaardelijk van mij houdt en mij nooit verlaten heeft. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God heeft ervoor gezorgd dat ik kwaad op God werd en hem de rug heb toegekeerd. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn onwil om te veranderen en het gevoel dat ik gelijk had en God niet, opgeef.

6. O Akshobya, help mij het rijk van de etherische vormen meester te worden met de kracht van jouw alles te boven gaande blauwe licht en de magnifieke bliksemschicht. Vul mij met jouw oneindige kracht opdat ik over alle obstakels van haat heen kan stappen. Help mij elke neiging te overwinnen om met boosheid op situaties te reageren. Zuiver mijn etherische lichaam van alle zelfhaat voor het maken van een fout en alle boosheid op God voor het blootleggen van die fout. Vul mij met jouw kalmte opdat ik alle boosheid die op mij gericht is, door het op een spiegel lijkende oppervlak van de oneindige oceaan van mijn ziel laat reflecteren.

OM AKSHOBYA HUM (9x)

7. Ik geef mijn menselijke ego en mijn verkeerde identiteitsgevoel op en ik aanvaard dat God ze nu verteert. O God, ik ben bereid mijn sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen. Ik roep mijn Christuszelf op neer te dalen en de leiding te nemen over alle aspecten van mijn leven en bewustzijn en ik aanvaard dat ik, nu en tot in eeuwigheid, word gevuld met het Licht van Christus. Ik aanvaard dat mijn Christuszelf de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat mijn leven op de rots van Christus wordt gebouwd.

8. Geliefde Ratnasambhava, gij die zowel geboren zijt uit een juweel als ook de schepper van juwelen bent, verdelg het gif van de spirituele en intellectuele hoogmoed uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Wijsheid van Gelijkheid en onthul dat alles in de ogen van God evenveel waard is, omdat alles uit God bestaat. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat ik voor God van oneindige waarde ben en dat er geen vergelijkingen gemaakt worden in de oneindigheid. Slechts door mijn gevoel van gescheidenheid van God vergeleek ik mij met anderen en had ik de behoefte om mij beter dan anderen te voelen. Help mij te aanvaarden dat God mij met oneindige liefde zal ontvangen als ik een ommezwaai maak en mijn behoefte opgeef om mij beter dan anderen, zelfs beter dan God, te voelen.

9. O Ratnasambhava, help mij meester te worden over het rijk van zintuiglijke gewaarwordingen met de kracht van jouw alles te boven gaande gouden licht en het magnifieke juweel dat wensen vervult. Vul mij met jouw snelheid opdat ik over alle obstakels van hoogmoed heen kan stappen. Zuiver mijn mentale lichaam van elke behoefte mij met anderen te vergelijken en over mijzelf en anderen te oordelen. Vul mij met jouw gelijkmoedigheid opdat ik God kan zien en dienen in allen die ik ontmoet, mijzelf inbegrepen.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze planeet.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Moeder Aarde wordt nu bevrijd
om aan haar bedoeling te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De mensheid is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te verdedigen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze planeet steeds verder hogerop te brengen.

 

1. O God, ik beken dat ik zelf niets kan doen; de IK BEN Aanwezigheid in mij is de ware doener. Ik aanvaard dat ik naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen ben. Ik aanvaard dat ik een zoon/dochter van God ben. Ik aanvaard dat de Christus op dit moment in mij geboren wordt en ik aanvaard dat IK de wederkomst van de Christus in mij BEN.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na ieder couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Amithaba, gij oneindig Licht, gij scherpzinnige, verdelg het gif van hunkeringen, wellust en hebzucht uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Scherpzinnige Wijsheid en onthul het verschil tussen de echte wensen van God waaraan voldaan kan worden en de verkeerde verlangens van mijn menselijke ego die nooit bevredigd kunnen worden. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat ik mijn leven niet hoef te laten verteren door de nooit eindigende zoektocht om de bodemloze put van menselijke verlangens te vullen. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God heeft voor het gevoel gezorgd dat niets genoeg of goed genoeg was. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn onechte verlangen opgeef om de ultieme waarde van mijn ego te bewijzen.

3. O Amithaba, help mij meester te worden over het rijk van waarnemingen met de kracht van jouw alles te boven gaande roze gekleurde Licht en het schitterende lotusjuweel. Vul mij met jouw oneindige gratie opdat ik over alle obstakels van niet te blussen verlangens heen kan stappen. Zuiver mijn emotionele lichaam van het gevoel dat niets genoeg of goed genoeg is. Vul mij met jouw vermogen te zien dat alles een eindige uitdrukking van de oneindige God is en dat daarom zelfs het eindige de verlangens van de oneindige God kan bevredigen.

OM AMITHABA HRIH (9x)

4. Ik aanvaard dat ik de levende Christus op aarde ben en daarom aanvaard ik en bevestig ik dat God de werken door mij heen kan doen die hij door Jezus heeft gedaan. Ik aanvaard en bevestig dat met God alles mogelijk is. Daarom aanvaard ik de manifestatie van het wonder van God in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn.

5. Geliefde Amogasiddhi, gij die altijd je doel bereikt, verdelg het gif van afgunst en jaloezie uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Alles tot stand brengende Wijsheid van Volmaakte Actie en onthul de altijd aanwezige waarheid dat met God alles mogelijk is. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat ik één met God ben en dat God in mij daarom alles kan bereiken en vervullen. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God maakte mij bang dat ik niet kon doen wat ik anderen zag doen. Dit was er de oorzaak van dat ik in de illusie kwam vast te zitten dat God niet van mij zou houden als ik minder had dan anderen of minder dan anderen bereikte. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn verlangen opgeef mijn ultieme waarde te bewijzen door meer dan iemand anders te hebben of meer dan iemand anders te doen.

6. O Amogasiddhi, help mij meester te worden over het rijk van keuzes maken met de kracht van jouw alles te boven gaande groene Licht en de magnifieke gekruiste bliksemschicht. Vul mij met jouw niet tot compromissen bereide moed van volmaakt gemaakte actie opdat ik over alle obstakels om mijn goddelijke individualiteit in dit leven tot uitdrukking te brengen, heen kan stappen. Zuiver mijn fysieke wezen van elke gehechtheid aan de dingen op deze wereld. Vul mij met jouw absolute kennis dat God van mij houdt als de unieke persoon die ik bedoeld was te zijn en daarom kan ik vrede voelen door mijn goddelijke zelf te zijn. Ik kan Zijn en laten Zijn.

OM AMOGASIDDHI AH (9x)

7. Ik aanvaard het wonder dat de tafels van de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten worden omgegooid, degenen die de Christus in zichzelf en anderen ontkennen. Degenen die het innerlijke pad niet willen opgaan en het anderen trachten te verhinderen die wel bereid zijn het ware pad te betreden. Ik aanvaard dat hun tijd voorbij is en dat hun bolwerken van macht in kerk en staat er niet meer zijn. Ik erken dat zij geen macht op Moeder Aarde hebben.

8. Geliefde Vajrasattva, gij Diamantachtige, verdelg het gif van het niet willen en er niet willen zijn uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Wijsheid van Gods Diamanten Wil en onthul dat de dingen op deze wereld vergankelijk zijn en nooit aan mijn echte wens kunnen voldoen om medeschepper met God te zijn. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat Gods Wil binnenin mij, mij de kracht geeft om de gehechtheid aan de dingen van deze wereld op te geven. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God heeft ervoor gezorgd dat ik bang werd dat God mij achter zou laten of mij eraan deed twijfelen of God mij thuis kan brengen. Help mij te accepteren dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn ongeloof aan hem geef.

9. O Vajrasattva, help mij het rijk van het Zijn meester te worden, het niveau van de integratie van alle vijf elementen in mijn wezen met de kracht van jouw diamanten licht en de magnifieke bliksemschicht en bel. Vul mij met jouw alles overwinnende gevoel dat ik in de Wil van God Ben. Zuiver mijn wezen van elke gehechtheid aan de dingen op deze wereld. Vul mij met jouw oneindige liefde voor God opdat ik bereid kan zijn mijn sterfelijke identiteitsgevoel op te geven om het onsterfelijke leven te krijgen door altijd de Christus in actie te zijn.

OM VAJRASATTVA HUM (9x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

De Levende Christus overwint op aarde
1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

1. Ik aanvaard het wonder dat alle zonen en dochters van God worden gewekt om het ware, innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap te ontdekken en aanvaarden. Ik aanvaard het wonder van een massaal ontwaken en ik zie mensen het innerlijke pad aanvaarden en de wederkomst van Christus en de ware Christus Mis tot stand brengen.

 

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou,
jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is vredig.
Alle problemen in het hart houden nu op.

De keel schijnt nu o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene kleur uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. In naam van de Wondermoeder Oost en West, roep ik de Dhyani Boeddha’s op mijn ziel in evenwicht te brengen en alle gif te verdelgen opdat ik jullie goddelijke kwaliteiten kan integreren en als zoon of dochter van God heel kan zijn. Ik roep de Dhyani Boeddha’s op jullie engelen te zenden om al mijn zielsfragmenten, jullie zielen die ergens in de vormwereld vastzitten, los te snijden en terug te brengen. Ik roep de engelen van de Boeddha’s op al mijn zielsfragmenten in het eeuwige nu terug te brengen.

3. Ik roep de engelen van de Wondermoeder Oost en West, geliefde Kuan Yin en geliefde Moeder Maria op alle zielsfragmenten in mijn wezen te integreren opdat ik opnieuw heel kan zijn en de volmaakte matrix van mijn unieke individualiteit vergroot kan uitbeelden, die ik van mijn Vader-Moeder God heb gekregen op het moment van de conceptie van mijn ziel in het Licht. Ik aanvaard nu de totale fysieke manifestatie van mijn heelheid. In naam van Jezus Christus, het is klaar! Amen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9x)

4. Ik aanvaard het wonder dat Gods koninkrijk op aarde wordt geopenbaard. Ik bevestig en aanvaard de komst van de geascendeerde Jezus Christus die als de spirituele koning van de aarde, nu en tot in eeuwigheid, zal regeren. Ik zie dat dit gebeurt en ik houd het volmaakte concept voor de aarde, en al het leven daarop, vast.

5. In naam van de Wondermoeder Oost en West, in naam van Kuan Yin en Moeder Maria, roep ik rechtstreeks het hart van de Vader-Moeder God, geliefde Alpha en Omega, aan. Ik accepteer vanaf dit moment dat ik jullie zoon/dochter ben. Ik overstelp jullie met mijn oneindige dankbaarheid voor het feit dat jullie mij het leven hebben geschonken en ik zie mijn leven als een geweldige kans mijn goddelijke individualiteit vergroot tot uitdrukking te brengen en jullie geschenk aan mij op deze wereld tot uitdrukking te brengen.

6. Geliefde Alpha en Omega, ik aanvaard dat jullie mij tot medeschepper met jullie gemaakt hebben en ik beloof er altijd naar te streven aan mijn hoogste potentieel als individualisatie van jullie zelf in de vorm, te voldoen. Daarom ga ik vanaf vandaag verder in de volledige wetenschap dat ik het recht heb op planeet aarde te leven en dat ik het recht heb de individualiteit die God mij heeft gegeven op deze planeet tot uitdrukking te brengen. Ik eis nu mijn recht op het koninkrijk van God op deze planeet mede te helpen scheppen en ik aanvaard dat het, nu en tot in eeuwigheid, gebeurt. Amen.

OM ALPHA EN OMEGA OM (9x)

7. In naam van Jezus Christus roep ik de Wondermoeder Oost en West, geliefde Kuan Yin en geliefde Moeder Maria op mij met jullie oneindige mededogen en jullie onvoorwaardelijke vergeving te vullen. Help alle mensen in te zien dat totale vergeving het enige pad naar volledige spirituele en materiële vrijheid is. Vul mij met de onvoorwaardelijke liefde die mijn angst uitbant om al mijn wrok tegen welk deel van het leven ook los te laten. Ik geef nu liefdevol en bereidwillig alle onwil om te vergeven in mijn wezen op en bied mijzelf, alle andere mensen en God, onvoorwaardelijke en oneindige genade aan. Ik geef nu mijzelf, al het leven en God de vrijheid om te zijn wie wij werkelijk zijn en ik aanvaard mijn vrijheid NU!

8. Ik roep de Wondermoeder Oost en West op de leiding te nemen over deze materiewereld en alles wat minder is dan de volmaaktheid van God met jullie Wondergenade, te verteren. Leid degenen die bij jullie horen op tot dienaren van God en laat het Christusbewustzijn geboren worden dat echt de open deur is die niemand kan sluiten. Wek jullie eigen substantie – de materie zelf – op de volmaakte gedachtevormen van het Christusbewustzijn vergroot uit te beelden.

9. Geliefde Kuan Yin en Moeder Maria, haal met jullie mededogen en wondergenade de manifestatie van een Gouden Eeuw tevoorschijn opdat jullie zonen, Jezus en Krishna, als spirituele koning op aarde kunnen regeren en dat de Heilige Jozef, de geliefde Saint Germain, als koning over het Aquariustijdperk kan regeren. Wij betuigen onze dank voor jullie oneindige genade, jullie onvoorwaardelijke vergeving en jullie alles tot stand brengende Wondergenade. We zijn zo dankbaar dat wij in deze kosmische tijd leven om de aarde te helpen een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis om te slaan en haar tot de Vrijheidsster te maken om het Melkwegstelsel te verlichten en nieuwe hoop te brengen dat God alles overwint.

OM MANI PADME HUM (33x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Het Moederlicht wordt in allen verhoogd
1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4.Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is, die was, en die komen zal, de Almachtige.” O God, mijn Schepper, ik erken dat jij ervoor gekozen hebt je als de uitbreidende kracht van de Vader en als de samentrekkende kracht van de Moeder te manifesteren. Ik erken dat het universum waar ik deel van uitmaak, werd geschapen vanuit de evenwichtige wisselwerking tussen deze twee aspecten van jouw eeuwige Wezen.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michaël
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Geliefde Alpha en Omega, mijn Vader-Moeder God, ik verklaar dat ik me wijd aan het manifesteren van het volmaakte evenwicht tussen de Alpha- en Omega-aspecten van mijn eigen wezen, tussen mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn vier lichamen beneden. Ik ben bereid me los te maken uit het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist, dat mij van mijn hogere zelf scheidt. Ik ben me er volledig van gewaar dat de kern van mijn wezen de Bewuste Jij is en ik kies ervoor me nooit meer te vereenzelvigen met een menselijk wezen dat gescheiden van God is. In plaats daarvan bevestig ik mijn eenzijn met mijn Schepper en mijn eenzijn met al het leven door Christus.

3. Geliefde Alpha en Omega, ik verklaar dat ik me wijd aan het manifesteren van het volmaakte evenwicht tussen de Alpha- en Omega-aspecten van mijn lagere wezen, tussen de rechter en linker helft van mijn brein, tussen mijn denken en mijn emoties, tussen mijn Geest en lichaam, tussen mijn spirituele doelen en materiële verantwoordelijkheden. Ik ben bereid me los te maken van het dualiteitsbewustzijn dat me gevangen houdt in een gevoel van gebrek en verhindert dat ik aan mijn goddelijke plan voldoe. Ik kies ervoor aan alle uiterlijke verschijnselen voorbij te zien en mijn talenten te vermenigvuldigen. Ik aanvaard dat ik door enkel aan het leven hier beneden te geven, meer van God Boven kan ontvangen. Daardoor is onvoorwaardelijk geven, maar met Christusonderscheid, de meester-sleutel naar het overvloedige leven.

OM MANI PADME HUM (9x)

4. “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.” O God, ik eer het Vaderelement als de stuwkracht tot groei, de drang tot zelftranscendentie en de drang tot meer zijn. Ik eer het Moederelement als de bron van alle vormen en ik zie dat mijn voeding op deze wereld vanuit het Ma-terlicht komt dat door de creatieve kracht van de Vader wordt opgewekt. Zo geeft de Vader mij met het grootste genoegen zijn koninkrijk en hij doet dit door de voeding van de Moeder. Ik word gevoed wanneer het Moederlicht in harmonie is met de creatieve visie van de Vader. Ik word gevoed wanneer er evenwicht bestaat tussen de uitbreidende kracht en de samentrekkende kracht in mijn eigen wezen.

5. Geliefde Alpha en Omega, ik bevestig dat ik de Bewaker van het Moederlicht ben en ik bevestig dat al het leven op aarde één is. Ik zie voorbij aan alle uiterlijke verschillen en conflicten en ik zie dat alle mensen onderdeel zijn van het ene Lichaam van God. Ik wijd me eraan een kracht voor eenheid en harmonie te zijn en ik maak me los van het bewustzijn van gescheidenheid en conflicten die broeder tegen broeder opzet in een zinloze strijd om dualistische suprematie. Ik verklaar dat dit Kaïnbewustzijn voor mij niet meer acceptabel is en in naam van Jezus Christus roep ik dat het van de aarde verbannen wordt.

6. Geliefde Alpha en Omega, als Bewaker van het Moederlicht verklaar ik dat het Kaïnbewustzijn en de voortdurende conflicten in het Midden-Oosten voor mij niet meer acceptabel zijn en in naam van Jezus Christus roep ik dat dit van de aarde verbannen wordt. In naam van Moeder Maria roep ik ontelbare aantallen engelen van Aartsengel Michaël op het gehele Midden-Oosten te zuiveren van alle annalen waarin strijd, conflicten en moorden worden beschreven. Ik roep op dat het hele gebied van alle duisternis wordt gezuiverd, zodat het de kruising van de stroom in de vorm van een 8 tussen de oostelijke en westelijke hemisfeer niet langer kan blokkeren.

OM MANI PADME HUM (9x)

7. “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.” O God, ik erken dat mijn begin de creatieve kracht van de Vader was, die mij zelfgewaarzijn en vrije wil heeft gegeven. Ik begrijp dat als ik de vrije wil gebruik om onbalans in mijn wezen te accepteren en te handhaven, mijn kans om het Ma-terlicht te gebruiken op den duur ten einde loopt. Maar als ik ervoor kies de balans te handhaven, zal ik doorgaan met zelf-transcenderen en dit is het eeuwige leven waarin ik volledig wordt gevoed en volmaakt in liefde wordt gemaakt.

8. Geliefde Alpha en Omega, als Bewaker van het Moederlicht roep ik het Christuszelf van de top tien procent van de mensen op aarde op: “Maak mensen bewust van hun ware identiteit en hun goddelijke plan!” Maak mensen bewust, inspireer ze en dwing ze wakker te worden en op te komen voor het licht, de waarheid en liefde. Help mensen in te zien dat de top tien procent zich los moet maken uit het Kaïnbewustzijn en verklaren dat dit niet meer acceptabel op aarde is. In naam van Jezus Christus, Moeder Maria, Kuan Yin en Saint Germain, bevestig ik dat alleen het volmaakte concept echt en permanent is. Dus bevestig ik dat de top tien procent van de mensen zichzelf ziet als het Lichaam van God op aarde en accepteert dat Gods koninkrijk op deze planeet manifest is.

9. Geliefde Alpha en Omega, als Bewaker van het Moederlicht roep ik op dat de oostelijke hemisfeer wordt gezuiverd van elk misbruik van de Vader, elk misbruik van de uitbreidende kracht door de onverschilligheid ten opzichte van het leven en lijden. Inspireer de mensen in het Oosten om in evenwicht te komen en verdelg alle armoede en lijden. Geliefde Alpha en Omega, ik roep op dat de westelijke hemisfeer van elk misbruik van de Moeder wordt gezuiverd, elk misbruik van de samentrekkende kracht door het materialisme en gebrek aan spirituele doelen. Inspireer mensen in het Westen om in evenwicht te komen en een spirituele benadering van het leven te krijgen. In naam van Jezus Christus, Moeder Maria, Kuan Yin en Saint Germain, bevestig ik dat alleen het volmaakte concept echt en permanent is. Dus bevestig ik dat de top tien procent van de mensen zichzelf ziet als het Lichaam van God op aarde en accepteert dat Gods koninkrijk manifest is op deze planeet

OM MANI PADME HUM (9x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
1. O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam,
Jij komt naar de aarde in Christus’ eigen naam.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in iedereen te verhogen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette vlam, laat het vloeien.
Doordring alle leven hier beneden,
altijd stromend,
steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig.
We zijn zuiver,
we worden genezen.
In jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij
in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg
die de dageraad van een nieuwe dag brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzij om
en leiden ons de Gouden Eeuw in,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig regeert
en de mooiste droom van de hemel vervult.

4. O lieve Saint Germain en Jezus,
we komen dichter bij jullie en Maria.
Van jullie boven naar ons beneden
houden we een constante stroom in stand.

5. Samen brengen we nu het licht
dat de aarde tot zo’n stralende ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wakker maken.

6. De banier van Christus’ zege wordt door Michael
omhoog geheven opdat allen het kunnen zien.
Alle duisternis wordt vervangen door licht,
omdat de hele kosmos zo stralend schijnt.

7. O Saint Germain, we houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat we de Gouden Eeuw zien.
Een eeuw waarin al het leven vrij is.

OM MANI PADME HUM (9x of 33x)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder Oost en West. Ik kies ervoor altijd in die vrede te blijven en ik aanvaard de volmaakte liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat haar liefde al mijn angsten uitbant. Ik erken dat ik de Levende gepersonifieerde Christus ben en ik beloof alles te zijn wat ik in God ben en meer. Ik aanvaard dat ik verzegeld word in de oneindige en eeuwige stroom in de vorm van een 8 van Alpha en Omega tussen mijn lagere wezen en mijn IK BEN Aanwezigheid.

Ik aanvaard dat alle mensen verzegeld worden in de oneindige vrede van de Dhyani Boeddha’s. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder verzegel ik de aarde in de oneindige liefde en het oneindige licht van de Goddelijke Moeder. Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Goddelijke Moeder Oost en West heeft het uitgesproken. Amen.