WIN01: Oost-Westinvocatie

Zuivert giftige energie op persoonlijke en planetaire schaal en herstelt daardoor een evenwichtige energiestroom. Roept ook op verloren zielsfragmenten terug te halen en tot re-integratie om de heelheid van je ziel te herstellen.

Noot: Deze invocatie werd door Moeder Maria uitgebracht met de specifieke bedoeling het planetaire evenwicht en de vrije stroom van spirituele energie tussen het Oostelijk halfrond en het Westelijk halfrond te herstellen. Het roept ook de terugkeer en re-integratie van verloren zielsfragmenten op. Voor een gedetailleerde uitleg wordt naar een dictaat van Moeder Maria verwezen. In dat dictaat gaf Moeder Maria de volgende instructies:

Ik moedig jullie aan deze invocatie op te zeggen en tegelijkertijd de stroom in de vorm van een 8 te visualiseren, waarbij de energie vanuit Zuidoost Azië stroomt, door India, door het Midden-Oosten naar Europa, Noord-Amerika, naar Zuid-Amerika, door Afrika terug naar het Midden-Oosten, naar het noordelijke deel van Azië, door Japan en Australië, dan terug door Zuidoost-Azië. Als je deze stroom wilt visualiseren en daarbij visualiseert hoe deze spirituele energie alle duisternis boven het Midden-Oosten verteert, bewijs je deze planeet een geweldige dienst.

Voor afbeelding klik hier

Zeg de volgende tekst in zijn geheel op. Dit neemt 40-45 minuten in beslag, afhankelijk van je snelheid. Je kunt er persoonlijke oproepen in opnemen en de invocatie aan een speciaal doel opdragen. Zeg de mantra’s aan de Dhyani Boeddha’s op als chant, zoals je het woord OM of Amen zou zeggen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verleidingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

Wees Gegroet Maria (na elk couplet of couplet met affirmatie herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

In naam van Jezus Christus roep ik geliefde Maria , Moeder van Wonderen, en geliefde Kuan Yin, Moeder van Mededogen, aan. Leer mij het wonder om het volmaakte concept te krijgen voor mij, voor al het leven en voor de aarde. Leer mij het wonder van totale overgave aan God opdat ook ik vanuit de grond van mijn hart kan zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

Geliefde Vairochana, gij stralende, die als de zon zijt, verdelg het gif van de allergrootste onwetendheid en zelfbedrog uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang dit door jouw Allesdoordringende Wijsheid van de Dharmakaya en onthul de hoogste waarheid dat alles uit die ene God is ontstaan. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat al het leven één is, dat de natuurwetten één zijn en dat ik één ben met God. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn onwil om te veranderen en mijn angst om dichter bij God te komen, opgeef.

O Vairochana, help mij het rijk van het bewustzijn meester te worden met de kracht van jouw alles te boven gaande blauwe licht en het magnifieke wiel van de wet. Help mij elke neiging te overwinnen om lauw of verlamd te zijn door de onwetendheid die voortkomt uit het me gescheiden zien van God. Vul mij met jouw niet tot compromissen bereide moed opdat ik over alle obstakels van onwetendheid heen kan stappen, vooral de grootste illusie: dat ik van God gescheiden ben. Ik zie nu in dat God alles is, in allen is, en daarom ook mij en in mij is.

OM VAIROCHANA OM (9x)

Ik geef nu alles op wat de openbaring van Gods wonder in mijn leven in de weg staat. O God, ik geef mij geheel aan jou over. O God, ik houd niets voor jou achterwege. O God, ik geef alles van mij aan jou.

Geliefde Akshobya, gij onverzettelijke, gij onwankelbare, verdelg het gif van woede en haat uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw op een Spiegel lijkende Wijsheid, die alles kalm weerspiegelt en de ware aard ervan onthult als zijnde God die zich vermomd heeft. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat God onvoorwaardelijk van mij houdt en mij nooit verlaten heeft. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God heeft ervoor gezorgd dat ik kwaad op God werd en hem de rug heb toegekeerd. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn onwil om te veranderen en het gevoel dat ik gelijk had en God niet, opgeef.

O Akshobya, help mij het rijk van de etherische vormen meester te worden met de kracht van jouw alles te boven gaande blauwe licht en de magnifieke bliksemschicht. Vul mij met jouw oneindige kracht opdat ik over alle obstakels van haat heen kan stappen. Help mij elke neiging te overwinnen om met boosheid op situaties te reageren. Zuiver mijn etherische lichaam van alle zelfhaat omdat ik een fout heb gemaakt en alle boosheid op God omdat hij die fout aan het licht heeft gebracht. Vul mij met jouw kalmte opdat ik alle boosheid die op mij gericht is, door het op een spiegel lijkende oppervlak van de oneindige oceaan van mijn ziel laat reflecteren.

OM AKSHOBYA HUM (9x)

Ik geef mijn menselijke ego en mijn verkeerde identiteitsgevoel op en ik aanvaard dat God ze nu verteert. O God, ik ben bereid mijn sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen. Ik roep mijn Christuszelf op neer te dalen en de leiding te nemen over alle aspecten van mijn leven en bewustzijn en ik aanvaard dat ik, nu en tot in eeuwigheid, word gevuld met het Licht van Christus. Ik aanvaard dat mijn Christuszelf de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat mijn leven op de rots van Christus wordt gebouwd.

Geliefde Ratnasambhava, gij die zowel geboren zijt uit een juweel als ook de schepper van juwelen bent, verdelg het gif van de spirituele en intellectuele hoogmoed uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Wijsheid van Gelijkheid en onthul dat alles in de ogen van God evenveel waard is, omdat alles uit God bestaat. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat ik voor God van oneindige waarde ben en dat er in de oneindigheid geen vergelijkingen worden gemaakt. Slechts door mijn gevoel van gescheidenheid van God vergeleek ik mij met anderen en had ik de behoefte om mij beter dan anderen te voelen. Help mij te aanvaarden dat God mij met oneindige liefde zal ontvangen als ik een ommezwaai maak en mijn behoefte opgeef om mij beter dan anderen, zelfs beter dan God, te voelen.

O Ratnasambhava, help mij meester te worden over het rijk van zintuiglijke gewaarwordingen met de kracht van jouw alles te boven gaande gouden licht en het magnifieke juweel dat wensen vervult. Vul mij met jouw snelheid opdat ik over alle obstakels van hoogmoed heen kan stappen. Zuiver mijn mentale lichaam van elke behoefte mij met anderen te vergelijken en over mijzelf en anderen te oordelen. Vul mij met jouw gelijkmoedigheid opdat ik God kan zien en dienen in iedereen die ik ontmoet, mijzelf inbegrepen.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9x)

O God, ik beken dat ik zelf niets kan doen; de IK BEN Aanwezigheid in mij is de ware doener. Ik aanvaard dat ik naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen ben. Ik aanvaard dat ik een zoon/dochter van God ben. Ik aanvaard dat de Christus op dit moment in mij geboren wordt en ik aanvaard dat IK de wederkomst van de Christus in mij BEN.

Geliefde Amithaba, gij oneindig Licht, gij scherpzinnige, verdelg het gif van hunkeringen, wellust en hebzucht uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Scherpzinnige Wijsheid en onthul het verschil tussen de echte wensen van God waaraan ik kan voldoen en de verkeerde verlangens van mijn menselijke ego die nooit bevredigd kunnen worden. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat ik mijn leven niet hoef te laten verteren door de nooit eindigende zoektocht om de bodemloze put van menselijke verlangens te vullen. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God heeft voor het gevoel gezorgd dat niets genoeg of goed genoeg was. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn onechte verlangen opgeef om de ultieme waarde van mijn ego te bewijzen.

O Amithaba, help mij meester te worden over het rijk van waarnemingen met de kracht van jouw alles te boven gaande roze gekleurde Licht en het schitterende lotusjuweel. Vul mij met jouw oneindige gratie opdat ik over alle obstakels van niet te blussen verlangens heen kan stappen. Zuiver mijn emotionele lichaam van het gevoel dat niets genoeg of goed genoeg is. Vul mij met jouw vermogen om te zien dat alles een eindige uitdrukking van de oneindige God is en dat daarom zelfs het eindige de verlangens van de oneindige God kan bevredigen.

OM AMITHABA HRIH (9x)

Ik aanvaard dat ik de levende Christus op aarde ben en daarom aanvaard en bevestig ik dat God de werken door mij heen kan doen die hij door Jezus heeft gedaan. Ik aanvaard en bevestig dat met God alles mogelijk is. Daarom aanvaard ik de manifestatie van het wonder van God in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn.

Geliefde Amogasiddhi, gij die altijd uw doel bereikt, verdelg het gif van afgunst en jaloezie uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Alles tot stand brengende Wijsheid van Volmaakte Actie en onthul de altijd aanwezige waarheid dat met God alles mogelijk is. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat ik één met God ben en dat God in mij daarom alles kan bereiken en vervullen. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God maakte mij bang dat ik niet kon doen wat ik anderen zag doen. Dit was er de oorzaak van dat ik in de illusie kwam vast te zitten dat God niet van mij zou houden als ik minder had dan anderen of minder dan anderen bereikte. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn verlangen opgeef mijn ultieme waarde te bewijzen door meer dan iemand anders te hebben of meer dan iemand anders te doen.

O Amogasiddhi, help mij meester te worden over het rijk van keuzes maken met de kracht van jouw alles te boven gaande groene Licht en de magnifieke gekruiste bliksemschicht. Vul mij met jouw onbuigzame moed van volmaakt gemaakte actie opdat ik over alle obstakels om mijn goddelijke individualiteit in dit leven tot uitdrukking te brengen, heen kan stappen. Zuiver mijn fysieke wezen van elke gehechtheid aan de dingen op deze wereld. Vul mij met jouw absolute kennis dat God van mij houdt als de unieke persoon die ik bedoeld was te zijn en daarom kan ik vrede voelen door mijn goddelijke zelf te zijn. Ik kan Zijn en laten Zijn.

OM AMOGASIDDHI AH (9x)

Ik aanvaard het wonder dat de tafels van de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten worden omgegooid, degenen die de Christus in zichzelf en anderen ontkennen. Degenen die het innerlijke pad niet willen opgaan en het anderen trachten te verhinderen die wel bereid zijn het ware pad te betreden. Ik aanvaard dat hun tijd voorbij is en dat hun bolwerken van macht in kerk en staat er niet meer zijn. Ik erken dat zij geen macht op Moeder Aarde hebben.

Geliefde Vajrasattva, gij Diamantachtige, verdelg het gif van het niet willen en er niet willen zijn uit mijn bewustzijn, mijn wezen en mijn wereld. Vervang het door jouw Wijsheid van Gods Diamanten Wil en onthul dat de dingen van deze wereld vergankelijk zijn en nooit aan mijn echte wens kunnen voldoen om medeschepper met God te zijn. Breng mij bij de innerlijke wetenschap dat Gods Wil binnenin mij, mij de kracht geeft om de gehechtheid aan de dingen van deze wereld op te geven. Slechts mijn gevoel van gescheidenheid van God heeft ervoor gezorgd dat ik bang werd dat God mij in de steek zou laten of mij eraan deed twijfelen of God mij thuis kan brengen. Help mij te accepteren dat God mij met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer ik een ommezwaai maak en mijn ongeloof aan hem geef.

O Vajrasattva, help mij het rijk van het Zijn meester te worden, het niveau van de integratie van alle vijf elementen in mijn wezen met de kracht van jouw diamanten licht en de magnifieke bliksemschicht en bel. Vul mij met jouw alles overwinnende gevoel dat ik in de Wil van God Ben. Zuiver mijn wezen van elke gehechtheid aan de dingen van deze wereld. Vul mij met jouw oneindige liefde voor God opdat ik bereid kan zijn mijn sterfelijke identiteitsgevoel op te geven om het onsterfelijke leven te krijgen door altijd de Christus in actie te zijn.

OM VAJRASATTVA HUM (9x)

Ik aanvaard het wonder dat alle zonen en dochters van God worden gewekt om het ware, innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap te ontdekken en aanvaarden. Ik aanvaard het wonder van een massaal ontwaken en ik zie mensen het innerlijke pad aanvaarden en de wederkomst van Christus en de ware Christus Mis tot stand brengen.

In naam van de Wondermoeder Oost en West, roep ik de Dhyani Boeddha’s op mijn ziel in evenwicht te brengen en alle gif te verdelgen opdat ik jullie goddelijke kwaliteiten kan integreren en als zoon of dochter van God heel kan zijn. Ik roep de Dhyani Boeddha’s op jullie engelen te zenden om al mijn zielfragmenten, jullie zielen die ergens in de vormwereld vastzitten, los te snijden en terug te brengen. Ik roep de engelen van de Boeddha’s op al mijn zielfragmenten in het eeuwige nu terug te brengen.

Ik roep de engelen van de Wondermoeder Oost en West, geliefde Kuan Yin en geliefde Moeder Maria op alle zielfragmenten in mijn wezen te integreren opdat ik opnieuw heel kan zijn en de volmaakte matrix van mijn unieke individualiteit kan uitvergroten, die ik van mijn Vader-Moeder God heb gekregen op het moment van de conceptie van mijn ziel in het Licht. Ik aanvaard nu de totale fysieke manifestatie van mijn heelheid. In naam van Jezus Christus, het is klaar! Amen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9x)

Ik aanvaard het wonder dat Gods koninkrijk op aarde wordt geopenbaard. Ik bevestig en aanvaard de komst van de geascendeerde Jezus Christus die als de spirituele koning van de aarde, nu en tot in eeuwigheid, zal regeren. Ik zie dat dit gebeurt en ik houd het volmaakte concept voor de aarde, en al het leven daarop, vast.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de Wondermoeder Oost en West, in naam van Kuan Yin en Moeder Maria, roep ik rechtstreeks het hart van de Vader-Moeder God, geliefde Alpha en Omega, aan. Ik accepteer vanaf dit moment dat ik jullie zoon/dochter ben. Ik overstelp jullie met mijn oneindige dankbaarheid voor het feit dat jullie mij het leven hebben geschonken en ik zie mijn leven als een geweldige kans om mijn goddelijke individualiteit uit te vergroten en jullie geschenk aan mij op deze wereld tot uitdrukking te brengen.

Geliefde Alpha en Omega, ik aanvaard dat jullie mij tot medeschepper met jullie gemaakt hebben en ik beloof er altijd naar te streven aan mijn hoogste potentieel als individualisatie van jullie zelf in de vorm, te voldoen. Daarom ga ik vanaf vandaag verder in de volledige wetenschap dat ik het recht heb op planeet aarde te leven en dat ik het recht heb de individualiteit die God mij heeft gegeven op deze planeet tot uitdrukking te brengen. Ik eis nu mijn recht op het koninkrijk van God op deze planeet mede te helpen scheppen en ik aanvaard dat het, nu en tot in eeuwigheid, gebeurt. Amen.

OM I AM THAT I AM OM (9x)

In naam van Jezus Christus roep ik de Wondermoeder Oost en West, geliefde Kuan Yin en geliefde Moeder Maria op mij met jullie oneindige mededogen en jullie onvoorwaardelijke vergeving te vullen. Help alle mensen in te zien dat totale vergevingsgezindheid het enige pad naar volledige spirituele en materiële vrijheid is. Vul mij met de onvoorwaardelijke liefde die mijn angst verjaagt om alle wrok tegen enig deel van het leven los te laten. Ik geef hierbij liefdevol en bereidwillig alle onwil om te vergeven in mijn wezen op en bied mijzelf, alle andere mensen en God, onvoorwaardelijk en oneindig mededogen aan. Ik geef hierbij mij, al het leven en God de vrijheid om te zijn wie wij werkelijk zijn en ik aanvaard mijn vrijheid NU!

Ik roep naar de Wondermoeder Oost en West om de heerschappij te nemen over deze materiële wereld en alles, wat minder is dan de volmaaktheid van God door jullie Wondergenade te verteren. Laat degenen die bij jullie horen, opstaan om de dienaar van God te zijn en laat het Christusbewustzijn geboren worden dat werkelijk de open deur is die niemand kan sluiten. Wek jullie eigen substantie – de materie zelf – op om de volmaakte gedachtevormen van het Christusbewustzijn vorm te geven.

Geliefde Kuan Yin en Moeder Maria, breng door jullie mededogen en Wondergenade de openbaring van een Gouden Eeuw naar buiten opdat jullie zonen, Jezus en Krishna, als spirituele koningen van de aarde kunnen regeren en dat de Heilige Jozef, de geliefde Saint Germain, als koning in het Aquariustijdperk kan regeren. Wij betuigen onze dank voor jullie oneindige mededogen, jullie onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid en jullie alles tot stand brengende Wondergenade. We zijn zo dankbaar dat wij in dit kosmische moment leven om de aarde te helpen een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis om te slaan en van haar de Vrijheidster te maken die het Melkwegstelsel verlicht en de nieuwe hoop brengt dat God alles overwint.

OM MANI PADME HUM (33x)

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder, Oost en West. Ik kies ervoor altijd in die vrede te verblijven en ik aanvaard de volmaakte liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat haar liefde al mijn angsten verteert. Ik accepteer dat ik de Levende belichaamde Christus ben en ik beloof alles te zijn wat ik in God ben en MEER.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder verzegel ik de aarde in de oneindige liefde en het oneindige licht van de Goddelijke Moeder. Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Goddelijke Moeder Oost en West heeft het gesproken. Amen.