Intratheïsme – een totaal andere Benadering van Religie

ONDERWERPEN: De moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië – De religie van de Moeder – Waarom ze de religie van de Moeder vernietigd hebben – De geboorte van het monotheïsme – Het verre paradijs in de lucht – Christus om de onevenwichtigheid in het monotheïsme te neutraliseren – De Vrouwen in het christendom verheffen – Het hoogtepunt van de leringen van Jezus

Geascendeerde Meester Maraytaii, 26 juni 2008

Mijn geliefde harten, zeg nu met mij de mantra op die de Grote Goddelijke Leider, van zijn oude naam gaf: “EUTAI” (9x) Zeg nu met mij de vrouwelijke tegenhanger van die mantra die is: “MARAYTAII” (9x)

Deze naam is in een oude taal en het is de naam van de Moeder van God, het Goddelijke Vrouwelijke, uit wier Wezen ik kom. IK BEN het Wezen van wie jij de belangrijkste vertegenwoordiger op aarde kent als Moeder Maria. Zij is uit dat grotere wezen gekomen, zoals ook enkelen van jullie hier en heel veel anderen overal op aarde. Want ik, het Goddelijke Vrouwelijke, heb inderdaad veel vertegenwoordigsters die geïncarneerd zijn in deze kritieke tijd waarin het absoluut noodzakelijk is dat het Goddelijke Vrouwelijke wordt gewekt in de hele mensheid. En dat het Goddelijke Vrouwelijke in ere wordt hersteld in de religies overal ter wereld.

Wij hebben jullie naar deze plaats geroepen, deze keten van eilanden Hawaï, we hebben jullie hier geroepen, omdat dit gebied natuurlijk onderdeel is geweest van het oude Moederland – of Lemurië, of MU, zoals het is genoemd. Dit continent werd inderdaad gesticht om het Goddelijke Vrouwelijke te verheffen, om de Goddelijke Moeder in al het leven te verheffen, maar in de allereerste plaats om het in de religie te verheffen en die Moedervlam brandend te houden op het altaar in het hart van degenen die de priesters en priesteressen waren in de orde van de Moeder – degenen die hun hele leven hadden gewijd om het volmaakte evenwicht tussen het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke te bewaren – zodat zij de kern konden vormen die het evenwicht voor de hele planeet handhaafde.

De moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië
Ik kom jullie een dieper inzicht geven in het Moederland dan wij eerder hebben gegeven. Want jullie hebben gehoord dat er een moment kwam dat de moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië plaatsvond en dat deze gebeurtenis er de oorzaak van was dat dit continent uiteindelijk wegzonk. Toch willen wij graag dat jullie begrijpen dat alles – en ik bedoel alles – wat in het fysieke octaaf gebeurt een tegenhanger heeft in bewustzijn. Of zouden we misschien zelfs moeten zeggen dat het een bewustzijnstoestand uitvergroot.

Wij hebben eerder een lineaire lering hierover gegeven, waarin werd gezegd dat er een bepaalde persoon geïncarneerd was die de vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder was en die vermoord werd in de Tempel op Lemurië. En hoewel dit waar is, willen wij jullie graag meer inzicht hierin geven, zodat jullie begrijpen wat er echt gebeurd is in de diepere lagen – de ongeziene niveaus – van het bewustzijn van de mensheid. Want hoewel er één persoon op aarde kan zijn die een bepaalde vlam draagt, een bepaald spiritueel ambt bekleedt, of zelfs een bepaald evenwicht bewaart, dan is die persoon de enig zichtbare vertegenwoordiger van een bewustzijnsstaat. Daarom hebben wij gezegd dat Jezus de geboorte van het Christusbewustzijn vertegenwoordigt in al het leven. Op dezelfde manier was de hogepriesteres in de Tempel op Lemurië enkel een vertegenwoordigster van het Goddelijke Vrouwelijke in iedereen en de perfecte balans en perfecte vereniging van het mannelijke met vrouwelijke in al het leven.

Het was niet alleen de moord op één persoon, niet slechts de vernietiging van een religie en een tempel in de buitenwereld, maar het Goddelijke Vrouwelijke werd in al het leven vermoord, in die zin dat het bewustzijn, het gewaarzijn, van wat God waarachtig IS, werd vermoord. Namelijk, zoals wij uitgelegd hebben op de laatste conferentie en in onze nieuwste invocaties, dat er een oneindige, niet tot uitdrukking gebrachte God is en dat er een tot uitdrukking gebrachte God is. En de tot uitdrukking gebrachte God IS het vrouwelijke aspect van God, IS God de Moeder, IS het Goddelijke Vrouwelijke. En daardoor is iedereen en alles op de materiële wereld en in de gehele wereld van vorm een uitdrukkingsvorm van God de Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke.

De religie van de Moeder
Het was natuurlijk de bedoeling dat de oude religie op het Moederland deze waarheid voort zou zetten. Maar je moet begrijpen dat hoewel er op een bepaald moment een gouden eeuw op Lemurië was, het in die tijd niet mogelijk was om deze waarheid aan de grote massa te onderrichten. Daardoor werden de innerlijke mysteries van de Tempel maar aan een paar uitverkorenen onderwezen. Degenen die eraan toe waren om God niet buiten zichzelf te zien, God niet als het ver verwijderde wezen in de lucht of in een berg of een tablet of een figuur uitgehouwen in steen, te zien.

Het bewustzijn van de mensheid is langzaam vooruitgegaan. En ten tijde van Lemurië was de mensheid nog niet klaar voor het inzicht dat jullie de laatste paar maanden hebben gekregen. En dit moeten jullie gemakkelijk kunnen begrijpen, wanneer je beseft dat de hele AskRealJesus website natuurlijk de voorbereiding was om juist deze waarheid die we jullie nu hebben gegeven, te vertellen. En waarvan wij natuurlijk verwachten dat jullie erover nadenken en het je eigen maken, hoewel dat enige tijd zou kunnen duren. Niettemin is de essentie dat jullie beseffen dat jullie de kern vormen voor het opnieuw ontwaken van dat bewustzijn. En dat we aan een spiraal begonnen zijn in North Carolina met de bedoeling dat die – met jullie bereidwillige samenwerking – immens accelereert. Want dan kunnen wij zowel het oosten als het westen, met de twee belangrijkste oceanen van de planeet, overbruggen.

Deze conferentie is natuurlijk een kans om die cyclus te accelereren om de mensheid opnieuw bewust te laten worden van de waarheid over religie en dan op het punt te komen dat deze lering over de echte identiteit van het Goddelijke Vrouwelijke aan de grote massa kan worden onderwezen. Zodat in ieder geval de top 10 procent en een bepaald percentage van de 80 procent van de algemene bevolking deze waarheid geleidelijk kan gaan begrijpen, omarmen, accepteren en zich eigen maken. Zodat wij voor eens en voor altijd dat oude versleten bewustzijn achterlaten om God daar boven in de lucht te zien, als het ver verwijderde wezen dat je, of naar de hel zal sturen, of een wonder voor jou verricht – als hij daar op die bepaalde dag zin in heeft wanneer jij toevallig aan het bidden bent.

Waarom ze de religie van de Moeder vernietigd hebben
Om echt te begrijpen wat er in Lemurië is gebeurd, moet je de leringen begrijpen die in Maitreya’s boek gegeven zijn over degenen die tegen Gods plan met het universum in opstand kwamen. Wat er tussen de regels door bij Maitreya staat – een waarheid die later helemaal uitgelegd zal worden – is dat het inderdaad de bedoeling van het gehele universum is dat jullie die medeschepper met God zijn, jullie die de van zichzelf bewuste wezens zijn, jullie jezelf op de duur niet alleen zien als verlengstuk van God, maar als god in de maak. Op den duur opstijgen naar dat volledige Godbewustzijn, dat jullie niet langer medeschepper zijn, maar dat jullie dan je eigen universum kunnen bedenken, jullie eigen wereld van vorm. En dan zie je dat het de bedoeling van het materiële universum is dat jullie moeten dienen als podium voor de bewustwording van van zichzelf bewuste wezens die God in zichzelf zien.

En kunnen jullie dan inzien dat voor die gevallen wezens die, figuurlijk gesproken, uit de hemel gegooid werden en die daarom naar de planeet aarde afdaalden, de oude religie van het Moederland natuurlijk de allergrootste bedreiging vormde voor hun regering, voor hun macht over de mensheid, voor hun wens om planeet aarde in een onvruchtbare planeet, onvruchtbaar in spirituele zin, te veranderen, omdat niemand de mogelijkheid durfde te overwegen dat God binnenin hen was? En daarom niemand zelfs maar durft te overwegen dat zij de geïncarneerde God zouden kunnen zijn, of in ieder geval een medeschepper met God, die geïncarneerd is.

En dan zou de aarde geen zonen en dochters van God produceren en daarom zou die in spirituele zin onvruchtbaar zijn, en dan konden de gevallen wezens een greep naar de totale macht op deze planeet doen en die handhaven tot hun tijd voorbij was. En ondertussen zouden zij de mensheid als slaaf houden, zelfs in staat zijn hun levensenergie te melken, zodat ze een bepaalde levensvorm langer konden handhaven, nadat de hen toegemeten tijd en de hun toegemeten energie en licht werkelijk op was.

De geboorte van het monotheïsme
Daarom vormden zij een geheime bende die de vernietiging van de ware religie beraamde, van de ware identiteit van God. En zo slaagden zij erin om juist de priesters die beloften hadden gedaan om de religie van het Moederland hoog te houden, zich te laten afkeren, ze slaagden in feite erin hen te bedriegen waardoor zij geloofden dat de religie van de Moeder inferieur was aan de religie van de Vader, de zo geheten monotheïstische God, de ver verwijderde God in de lucht. Enkele van deze priesters die, niet de hoogste, maar bepaalde hogere initiaties hadden ontvangen in de religie van de Moeder, werden in werkelijkheid bedrogen en geloofden dat de religie van de Moeder inferieur en de religie van de Vader superieur was, die in werkelijkheid werd gecreëerd door de gevallen wezens en niet van God afstamden en nooit een belangrijke religie op de aarde moest worden.

Na de fysieke moord op de laatste vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder, na de fysieke vernietiging van de Tempel, slaagden zij erin om een afgod op de heilige plaats op te richten – waar de Tempel was geweest – de afgod van een nieuwe God, een nieuwe religie, van die ene zogenaamd superieure God, de mannelijke God die de enig echte God was. En daarom zouden de mensen van het Moederland de God van de Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke, de Goddelijke Moeder, moeten negeren. Wat ik jullie hier eigenlijk vertel is – voor enkelen – de schokkende waarheid dat de monotheïstische religies GEEN schepping van God zijn. Ze aanbidden niet de enige hoogste God die zij beweren te aanbidden. Want de enig hoogste God is de oneindige God, de ene God, de Schepper, die boven de wereld van vorm staat en daarom geen enkele behoefte heeft om aanbeden te worden door welk van zichzelf bewust wezen ook.

Want die God heeft alle van zichzelf bewuste wezens uit zijn eigen wezen geschapen, als verlengstuk van zichzelf. En waarom zou een al-krachtige, al-machtige God zich moeten laten aanbidden door zichzelf? Dat snijdt geen hout! Wanneer je er met je hart over nadenkt, wanneer je het vuur in je hart voelt branden, erken je de absolute waarheid dat God – het Vaderaspect van God – geen enkele wens heeft om door menselijke wezens aanbeden te worden, maar graag wil zien dat menselijke wezens erkennen wie zíj zijn, als verlengstuk van hem. Dan erkennen zij het feit dat zij medeschepper met hun God zijn, dat zij hier zijn om het koninkrijk van God op aarde mede te scheppen – in plaats van al hun tijd en energie en daden te besteden aan de voorbereiding op een of andere hemel die komt, wanneer jij niet meer op aarde geïncarneerd bent.

Het verre paradijs in de lucht
Toen zij die valse religie creëerden van de ver verwijderde God in de lucht, moesten ze tegelijkertijd de illusie wekken van een verre hemel in de lucht, van een ver paradijs. Zij kwamen ook met de mythe aan van het verloren paradijs, het paradijs dat nooit weer op aarde zou kunnen komen, maar dat je alleen kunt bereiken, als jij niet meer hier bent. Zij schiepen de mogelijkheid dat als slechts een paar mensen hun Christusschap zelfs maar durven opeisen, tenminste tot op bepaalde hoogte, zij zelfs zouden verlangen naar de ver verwijderde hemel in de lucht. En zij zouden dan geloven, zoals veel mensen geloofden, dat het doel van het leven is om je te kwalificeren voor de ascensie en zo snel mogelijk te maken dat je hier wegkomt. Terwijl het doel van het leven altijd is geweest om het koninkrijk van God hier op aarde te manifesteren. Daarom kwam Jezus met de boodschap dat “Het koninkrijk van God nabij is!”

Wat er na de vernietiging van de religie van de Moeder gebeurde, was dat de meerderheid van de mensheid, de meerderheid van de mensen, verleid werd door de monotheïstische religies. Zelfs degenen die vele Goden hadden, werden verleid tot het concept van God als het ver verwijderde wezen in de lucht dat zich zeker niet binnenin hen zou kunnen manifesteren en zich door hen tot uitdrukking brengen. En dan ontstaat die lange geschiedenis van de mensheid die steeds onevenwichtiger in het mannelijke aspect van God raakt, door een verkeerd beeld te scheppen van wat in feite de verkeerde/valse mannelijke is en niet de ware God.

Christus om de onevenwichtigheid in het monotheïsme te neutraliseren
Die onevenwichtigheid werd zo extreem dat het onmogelijk voor ons leek om de oude religie van de Moeder opnieuw te kunnen onderwijzen zonder eerst een tussenfase te hebben om het concept van God de Zoon, als de Christus, te introduceren, die de bemiddelaar is tussen hemel en aarde. Jezus kwam dat concept introduceren en het concept – dat Jezus in haar zuivere vorm 2000 jaar geleden onderwezen heeft – was dat het mogelijk was om de mens hier op deze wereld met de God boven, het Goddelijke Manlijke, te verzoenen.

En je ziet dat zelfs Jezus moest spelen met het beeld van het ver verwijderde wezen in de lucht, maar in zijn ware leringen gaf hij het concept dat het koninkrijk van God binnenin jou is, en dat je eenzijn met je Vader kunt bereiken en dan zeggen: ”Ik en mijn Vader zijn één” en “Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk.” Daardoor jezelf als medeschepper met God erkennen, wanneer je de leringen van Jezus echt begrijpt. Dit is de bedoeling van de komst van Jezus – de voorbereidingen treffen voor een groter gewaarzijn van de noodzaak om de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God in evenwicht te brengen. Zodat wij, toen 2000 jaar later het Vissentijdperk tot bloei kwam, een podium zouden krijgen om de waarheid over godsdienst als de religie van de Moeder, opnieuw te introduceren, door te erkennen dat het vrouwelijke aspect van God inderdaad ‘Alles’ en ‘in Alles’ is.

Alles wat Jezus tot nu toe heeft uitgegeven, is een geleidelijke en langzame voorbereiding geweest op de herintroductie van deze waarheid over het Goddelijke Vrouwelijke, en om natuurlijk het Goddelijke Vrouwelijke in de religie in ere te herstellen. En daarom hoopt Jezus dat dit eerherstel kan beginnen bij de Christelijke religie. En als je kijkt naar de andere twee zogeheten monotheïstische religies, het judaïsme en de islam, zie je dat die zelfs nog meer op het mannelijke aspect van God gericht zijn. Die zijn zelfs nog meer geneigd om vrouwen te onderdrukken, niet alleen in de religie, maar ook in de samenleving, dan de christelijke religie en de christelijke wereld.

De vrouwen in het christendom verheffen
De mogelijkheid bestaat dat dit kan gebeuren. Niet natuurlijk, dat wij voor ons zien – zoals op onze laatste conferentie werd gezegd – dat de belangrijkste christelijke kerken zich er ineens bewust van zouden worden en een vrouwelijke paus zouden kiezen. Maar dat er in ieder geval vrouwen in vele christelijke kerken zullen zijn die zich losmaken en nieuwe bewegingen vormen, die nieuwe initiatieven ontplooien, nieuwe kerken stichten die de gelijkheid van het mannelijke en vrouwelijke, mannen en vrouwen, en de waarde om vrouwen elke functie in de kerk te laten bekleden in hun spirituele bewegingen, honoreren.

Zo mijn geliefden, ik heb jullie wat zware kost gegeven, omdat ik wil dat jullie over deze ideeën nadenken. Ik vraag jullie om de mantra op te zeggen die ik jullie heb gegeven, zelfs voor jezelf, kalm en rustig als je gaat rusten, terwijl jullie de activiteiten doen die je de komende dagen moet uitvoeren. Vestig een deel van je aandacht op mijn Aanwezigheid. Zeg mijn mantra op, stem je af op geliefde Surya. Vraag om onderricht over hoe je de ideeën die wij jullie aandragen, beter kunt begrijpen, aanvaarden en belichamen.

Het hoogtepunt van de leringen van Jezus
Want dit is echt een keerpunt, het hoogtepunt van de leringen die 2000 jaar geleden begonnen zijn met de uitgave van het concept Christusschap door Jezus. En daardoor hebben wij goede hoop dat we een doorbraak krijgen op het etherische niveau, die dan geleidelijk aan kan afdalen door het mentale, het emotionele en uiteindelijk naar het fysieke, waardoor je plotseling mensen overal ter wereld zult zien ontwaken, die zich afstemmen en zeggen: “Wat is er gebeurd met het Goddelijke Vrouwelijke in de religie? Waar is die gebleven? Waarom is die verloren gegaan? Misschien moeten we die in ere herstellen.” En ze zullen verbaasd staan, dat ze zichzelf dit horen zeggen. Maar toch, ze zullen worden aangezet om te luisteren en dan na te denken over deze vragen.

En dan kunnen ze de leringen vinden die wij fysiek hebben gegeven en ze kunnen zeggen: “Ah, dit weet ik in mijn hart al, ik weet dat het waar is. Dit moet er gebeuren. We moeten het Goddelijke Vrouwelijke in de religie in ere herstellen. We moeten boven de onevenwichtige benadering van de religie gaan staan, die vertegenwoordigd wordt in de monotheïstische religies en zelfs andere religies die God aanbidden als het ver verwijderde wezen in de lucht. Of zelfs de Moeder God in een of andere vorm aanbidden als een fysieke planeet, als een berg, een standbeeld of een ander beeld dat nog steeds God buiten jou voorstelt in plaats van binnenin jou.”

Zodoende feliciteer ik jullie en bedank jullie voor jullie aanwezigheid hier, voor jullie aandacht en dus laat ik jullie achter met een laatste gedachte: We moeten het mono-theïsme transcenderen en het intra-theïsme creëren – een totaal andere benadering van religie, die God in al het leven erkent. Zodoende verzegel ik jullie in de vlam van de Goddelijke Moeder. Wees vredig in mijn licht, want mijn licht is Alles en in Alles.