Waarom het Ego altijd een Huis zal zijn dat tegen zichzelf is verdeeld

In voorgaande verhandelingen heb ik op het feit gewezen dat het ego bepaalde ingebouwde tegenstellingen in zich heeft en we zullen ze nu nader bekijken. Het feit wil dat het ego gebaseerd wordt op een onontkoombare tegenstelling en daarom zal het ego altijd een onderling verdeeld huis zijn. Als je het ego toelaat jou tegen jezelf te verdelen, dan kun je gewoon niet in het licht van de Christuswaarheid staan. En je zult het koninkrijk van God niet ingaan, zolang je niets onderneemt. Je gaat er alleen komen wanneer je op de ene waarheid – de rots – van Christus staat.

Om de systematische verdeling van het ego te begrijpen, moeten we eens nader kijken naar je eigen wezen en de reden waarom je hier bent. Zoals Moeder Maria in haar verhandelingen uitlegt, wordt alles gemaakt door een communicatie over en weer tussen twee polariteiten, namelijk de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder. Daardoor zijn er in elk aspect van het leven twee krachten aan het werk. Dit is een waarheid die alle spirituele zoekers in hun hoofd moeten prenten, zodat ze haar nooit vergeten.

Het gevolg van deze waarheid is dat in iedere situatie er een hoog en een laag potentieel bestaat. Een duurzame schepping kan alleen plaatsvinden, wanneer de uitbreidende en samentrekkende krachten in balans worden gehouden – zodat ze elkaar versterken. Dit is het hoge potentieel. Het lage potentieel is dat één kracht dominant wordt, wat onvermijdelijk tot onevenwichtigheid leidt, wat ervoor zal zorgen dat de situatie verslechtert. Als de uitbreidende kracht te sterk is, wordt alles overdreven en als de samentrekkende kracht te sterk is, stort alles in.

Wat houdt de twee krachten in balans? Welnu, dat is de Christusgeest, het principe van de Zoon, dat bedacht wordt om eenzijn tussen de twee aspecten van scheppen te waarborgen. Vanuit het gezichtspunt van een mens vertegenwoordigen de twee krachten Geest en materie, het spirituele rijk en het materiële rijk. Daardoor wordt de Christusgeest bedacht om eenzijn tussen Geest en materie te waarborgen, wat alleen kan gebeuren wanneer materie de blauwdruk vergroot uitbeeldt die door de Geest ontworpen is – de blauwdruk die in de universele Christusgeest wordt opgeslagen.

Op persoonlijk niveau heb je een spiritueel aspect van je totale wezen, dat we gewoonlijk je IK BEN Aanwezigheid noemen. Je wezen heeft ook een materieel aspect, namelijk je vier lagere lichamen. Om je hoogste potentieel te vervullen, moet je eenzijn tussen je spirituele zelf en je lagere zelf krijgen. We zouden misschien kunnen zeggen dat dit altijd de essentiële uitdaging voor spirituele mensen is geweest. De Bijbel beschrijft het heel duidelijk:

Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. (Romeinen 7:19)

Waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Matteüs 26:41)

Dus wat kan dit eenzijn in je leven garanderen? Enkel de Christusgeest, maar de Christusgeest zal dit niet als een uiterlijke kracht doen, die eenzijn aan je oplegt. Het zal het alleen doen wanneer het een innerlijke kracht wordt en dat zal alleen gebeuren wanneer jij – wat betekent het bewuste zelf – het besluit neemt je met de Christusgeest te verenigen, de Levende Christus te worden. Om dit te doen moet het bewuste zelf de volledige verantwoordelijkheid voor je leven en wezen op zich nemen, zelfs voor je verlossing. Het moet bereid zijn de kritieke beslissingen te nemen en balans in iedere situatie te zoeken.

Wanneer je eenmaal de Christusgeest hebt, is het vinden van balans niet moeilijk, maar om die geest te krijgen, moet het bewuste zelf de volledige verantwoording nemen en dat is vaak een belangrijk struikelblok voor spirituele zoekers. Daarom heeft het ego vaak zoveel succes om mensen het uiterlijke pad te laten volgen, het automatische pad dat niet de volledige verantwoording van je opeist om beslissingen te nemen. Daarom praten de verkeerde leraren je zo vaak aan te geloven dat zij de beslissingen voor je kunnen nemen.

De geboorte van het ego
In een voorgaande verhandeling beschreef ik hoe je in het bewustzijn van de dualiteit, het bewustzijn van de antichrist verwikkeld raakte. Dit heeft ervoor gezorgd dat je verkeerde beslissingen nam, totdat je op het punt kwam dat de Bewuste Jij besloot dat het niet langer beslissingen wilde nemen. Maar je leefde en bevond je in een bepaalde uiterlijke situatie en deze feiten werden niet anders door je besluit om geen beslissingen meer te nemen. Dus je uiterlijke situatie eiste dat er beslissingen genomen werden en aangezien het bewuste zelf ze niet wilde nemen, moest iemand anders beslissingen voor je nemen. Die iemand anders was, wat het ego werd.

Laat me er zeker van zijn dat je begrijpt wat hier eigenlijk fundamenteel aan de hand is. Je besloot dat je geen besluiten wilde nemen, omdat het leek alsof al je beslissingen tot ongewenste resultaten leidden. Wat je ook besloot, in beide gevallen was het niet goed. Maar de ENIGE reden dat je besluiten ongewenste resultaten produceerden, was omdat ze werden gebaseerd op de stilstaande duistere wateren van het dualiteitsbewustzijn. Dit maakte dat je alles te ver doorvoerde in één van de twee uitersten en het gevolg was dat elke situatie lijden met zich meebracht. Als je beslissingen gebaseerd worden op de helderheid van de Christusgeest, zullen ze altijd tot groei leiden en het wordt dan niet als last ervaren om beslissingen te nemen. Met andere woorden, je besloot ENKEL te stoppen beslissingen te nemen, omdat je het contact verloren had met de Christusgeest– of een spirituele leraar die diende als jouw link met de Christusgeest.

Mijn punt is dat toen je besloot te stoppen met beslissingen te nemen, je al een bepaalde impuls had opgebouwd om beslissingen te nemen die op de dualistische geest gebaseerd waren. We zouden kunnen zeggen dat je een computerprogramma in je onderbewuste geest gemaakt had. Toen het bewuste zelf stopte met beslissingen nemen, nam dat computerprogramma het over en ontwikkelde zich snel tot het ego. Het ego is meer dan een computerprogramma, omdat hij een overlevingsinstinct heeft en daardoor een agressieve kracht in je wezen is. Als je het ego eenmaal de macht hebt gegeven, zal het liever sterven dan die macht opgeven – omdat opgeven betekent dat het ego ZAL sterven.

Het belangrijke punt is dat het ego geboren werd door je afscheiding van de Christusgeest en daardoor kan het ego alleen maar het bewustzijn van de antichrist, het bewustzijn van de dualiteit, waarnemen. De twee fundamentele scheppingskrachten houden niet op te functioneren, omdat jij een beslissing neemt, zodat je nog steeds geconfronteerd wordt met situaties waarin de twee krachten bestaan. Hier is het wezenlijke verschil:

  • Wanneer je met de helderheid van de Christusgeest naar het leven kijkt, zie je de uitbreidende en samentrekkende krachten als complementair. Je ziet hoe je ze met elkaar in balans brengt, zodat iedere beslissing die je neemt evenwichtig is en groei tot gevolg heeft.

 

  • Wanneer je door het filter van het dualiteitsbewustzijn naar het leven kijkt, zie je de twee fundamentele krachten als tegengestelden. In plaats van dat ze elkaar aanvullen, zie je ze nu elkaar teniet doen. De reden is dat wanneer je deze krachten in je eigen wezen niet in balans brengt, ze elkaar ZULLEN neutraliseren. Het onvermijdelijke gevolg is dat je beslissingen een onbalans zullen veroorzaken, wat lijden met zich meebrengt.

Mijn punt hier is dat je ego de twee fundamentele krachten als vijanden ziet, die eropuit zijn tegenstand te bieden aan zijn macht over jouw omstandigheden. En aangezien het ego nooit de Christusgeest kan begrijpen, is dit een fundamenteel probleem dat NOOIT op het niveau van het ego kan worden opgelost. Het ego zal altijd door het dualiteitbewustzijn naar het leven kijken en kan daarom NOOIT zorgen voor balans tussen de uitbreidende en samentrekkende krachten. Daardoor zullen de beslissingen van het ego ALTIJD lijden met zich meebrengen.

Het ego zit in feite voortdurend op een wip tussen één van beide extremen. Het zal eerst naar één uiterste gaan, bijvoorbeeld door de uitbreidende kracht te laten domineren. Dit leidt ertoe dat je in het zwart wit denken komt vast te zitten, zoals eerder beschreven. Wanneer je uiteindelijk genoeg gehad hebt van deze vorm van denken – en de onevenwichtige resultaten ervan – zal het ego nooit zijn fout toegeven, omdat hij NOOIT zijn fouten kan zien. In plaats daarvan zal het ego je naar het andere uiterste, namelijk het ‘grijs denken’ meenemen. Wanneer je daar genoeg van hebt, zal het ego je direct weer mee naar het andere uiterste nemen en dit kan ontelbare levens zo doorgaan.

Dit kan in feite oneindig doorgaan, tenzij de Bewuste Jij er tenslotte genoeg van krijgt en besluit dat het zijn verantwoording om beslissingen te nemen weer terugneemt. Het probleem hier is dat het terugnemen van verantwoording niet genoeg is. Je moet ook begrijpen dat om juiste beslissingen te nemen je naar de geest van Christus moet uitreiken en die moet aannemen. Maar omdat de meeste religies het uiterlijke pad tot verlossing onderwijzen, weten de meeste mensen gewoon niet dat ze dit moeten doen of hoe ze het moeten doen. Daarom blijven ze vasthouden aan de droom van een uiterlijk, automatisch pad tot verlossing – wat hen aan de genade van het ego en de verkeerde leraren overlaat.

Er is slechts één ding dat een oplossing voor je problemen en een einde aan je lijden zal brengen. Je moet de balans in je eigen wezen herstellen door evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende krachten, tussen je spirituele zelf en je lagere zelf, terug te brengen. De ENIGE factor die deze balans kan herstellen is de Christusgeest, de ene onverdeelde waarheid van de Christusgeest. Maar de Christusgeest zal je wezen niet binnenkomen tenzij het uitgenodigd wordt. Je ego zal de Christusgeest nooit uitnodigen om binnen te komen, want hij kan de Christusgeest zelfs niet als oplossing voor je problemen zien. Als hij dat zou kunnen, weet hij dat de komst van de Christusgeest de dood van het ego zou betekenen. De Christusgeest kan alléén binnenkomen als het door de Bewuste Jij wordt uitgenodigd.

De truc is dat de Bewuste Jij de Christusgeest niet kan uitnodigen om binnen te komen voordat het de volle verantwoording voor je leven en verlossing op zich heeft genomen door te besluiten dat het bereid is beslissingen te nemen en de macht om beslissingen te nemen bij het ego weg te halen. De andere truc is dat de Christusgeest niet als een uiterlijke kracht zal binnenkomen die de problemen voor je zal oplossen. De Christusgeest kan ENKEL in je leven werken, wanneer het een innerlijke kracht wordt, omdat de Bewuste Jij besloten heeft dat het bereid is de geest van Christus aan te nemen en één met je eigen hogere Wezen te worden. Je bent bereid je identiteitsgevoel in de materiële wereld op je spirituele identiteitsgevoel te baseren. Je bent bereid hier beneden alles te zijn wat je Boven al bent. Dit idee verdient een nader onderzoek.

Waarom ben je hier?
Het ego ziet alleen de materiële wereld en ziet alles door het dualiteitbewustzijn. Dus voor het ego is er geen spirituele bedoeling in het leven; de bedoeling van het leven moet in, moet door, de materiële wereld bepaald worden. Het menselijke ego heeft daardoor een willekeurig aantal ‘levensbedoelingen’ bepaald, waar mensen vele levens aan besteden die na te jagen – altijd zonder geluk, vervulling, gemoedsrust of een gevoel van zin en betekenis te vinden.

Zoals Moeder Maria gedetailleerd in haar boek beschrijft, is de werkelijke bedoeling van het leven je groei in van zelf gewaar zijn. Deze groei is het resultaat van je rol als medeschepper met God vervullen. Je Wezen wordt geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, wat betekent dat je de scheppende vermogens hebt om het Ma-terlicht te gebruiken om vorm te scheppen. Je daalde naar de materiële wereld af om je scheppende vermogens te vermenigvuldigen en heerschappij over de aarde te nemen, wat het meesterschap van de geest over de materie inhoudt. Je zult je ENKEL voldaan voelen wanneer je deze rol vervult – een rol die je koos voordat je geïncarneerd bent.

Wat betekent het om heerschappij over de aarde te nemen? Zoals al het andere heeft het een Vader- en een Moederaspect – een Alpha- en een Omega-aspect. Het Alpha-aspect is dat je moet beginnen met heerschappij over je eigen wezen te nemen door eenzijn tussen je spirituele en je lagere zelf tot stand te brengen. De sleutel hiervoor is dat het bewuste zelf besluit zijn eigenlijke rol te vervullen van de Christus in je wezen en de vader- en moederaspecten, Geest en materie in balans te brengen.

Het Omega-aspect is dat je heerschappij over de aarde neemt en jouw aandeel levert om haar tot het koninkrijk van God te maken. Je doet dit door zowel je scheppende vermogens als je Christusgeest te gebruiken om andere mensen te helpen boven het dualiteitbewustzijn uit te stijgen. De sleutel tot deze fase is dat het bewuste zelf besluit zijn rol van de Christus op aarde zijn op zich te nemen door overal het bewustzijn van de antichrist aan te vechten waar het dat tegenkomt.

We zouden kunnen zeggen dat wanneer je geïncarneerd bent, je eigen bewustzijn het Alpha-aspect van je leven is en je omgeving het Omega-aspect. Opnieuw, je rol is eenzijn tussen deze twee tot stand te brengen, zodat je omgeving je innerlijke wezen weerspiegelt dat op zijn beurt je spirituele zelf weerspiegelt.

Zoals altijd is de sleutel om de Christusbalans tussen de twee fundamentele krachten te krijgen. Als je het ego je leven laat leiden, zal hij nog steeds proberen je doelen op een onevenwichtige wijze te vervullen.

Heerschappij over het zelf. Als de uitbreidende kracht dominant is, zal je ego proberen ieder aspect van je leven te beheersen. Je zult proberen jezelf te dwingen door nauwgezet een uiterlijk systeem te volgen, hetzij een religie of een dieet. Dit is de droom dat door aan uiterlijke eisen te voldoen, je gered zult worden zonder naar de balk – het ego – in je eigen oog te kijken.

Als de samentrekkende kracht dominant is, zal je ego de ‘als het goed voelt, doe het dan maar houding’ aannemen. Je zult helemaal niet in staat zijn jezelf discipline op te leggen of jezelf van de macht van het ego of van andere mensen te bevrijden. Je zult jezelf volledig het slachtoffer van uiterlijke omstandigheden voelen en ontelbare excuses aanvoeren om je leven niet te veranderen.

Heerschappij over de aarde. Als de uitbreidende kracht dominant is, zul je proberen andere mensen te dwingen lid van jouw geloofsysteem te worden, denkende dat het doel hen te redden, het middel kan rechtvaardigen. Dit zie je bij fundamentalistische mensen in elke willekeurige religie, zelfs de fundamentalisten in een politieke ideologie of de ideologie van de wetenschap. Dit leidt tot zwart wit denken.

Als de samentrekkende kracht dominant is, zul je denken dat je niet het recht hebt andere mensen te beïnvloeden en dat je in alles tolerant moet zijn. Elk idee is even waardevol als een ander, dus leef en laat leven, want love is all you need. Dit leidt tot grijs denken.

De sleutel om je goddelijke plan te vervullen – het plan dat je maakte voordat je incarneerde – is de Christusgeest in je leven te brengen, zodat het de twee fundamentele krachten in balans kan brengen. Daardoor kan je leven, in plaats van de voortdurende spanning tussen de twee krachten – wat tot conflicten, verlies en ellende leidt – een opwaartse spiraal van grotere vrijheid en vervulling worden. De Christus bevindt zich niet ergens in het midden van de twee uitersten, maar transcendeert beide uitersten, omdat het boven en het dualiteitbewustzijn staat en verder dan dat gaat.

De Christusgeest ziet duidelijk dat de aarde niet meer in overeenstemming is met de visie en de wetten van de Schepper, wat er uiteindelijk toe zal leiden dat de materiële wereld zichzelf vernietigt. Het ziet daarom dat de enige oplossing is om de aarde weer in harmonie te brengen met de bedoeling van de schepping. Met andere woorden, de Christusgeest beseft dat het moederaspect niet kan worden toegestaan alleen te evolueren, haar eigen wetten te maken in plaats van de wetten van de Schepper op te volgen. Daardoor moet het materiële rijk altijd een uitdrukkingsvorm van de spirituele wereld zijn, maar dit kan ENKEL gebeuren wanneer de medescheppers die op deze planeet incarneren, besluiten de Levende Christus te worden. Ze moeten heerschappij over de aarde nemen in plaats van de aarde heerschappij over hen te laten nemen.

De sleutel om een opwaartse spiraal te scheppen
Wanneer je bewuste zelf ophoudt beslissingen te nemen en het ego toelaat jouw leven te leiden, roep je een neerwaartse spiraal in het leven. Je zult een mentale gevangenis voor jezelf scheppen en het zal uiterlijk lijden tot gevolg hebben. Dit lijden zal toenemend intenser worden totdat je uiteindelijk ‘de bodem’ raakt en besluit dat je niet langer op deze manier kunt blijven leven.

Het is helaas een feit dat veel mensen dit lijden gedurende veel levens moeten ervaren voor ze er genoeg van krijgen. Sommigen nemen het besluit om pas te veranderen als ze een extreme vorm van crisis ervaren. Maar een uiterlijke crisis verandert je leven niet. Het ENIGE wat je leven kan veranderen is een innerlijk besluit, namelijk dat je bewuste zelf besluit opnieuw beslissingen te gaan nemen. De uiterlijke crisis is eenvoudig een middel – dat je onbewust creëert – om het bewuste zelf op het punt te krijgen dat het bereid wordt, die beslissing te nemen.

Mijn punt is dat het bewuste zelf – op elk moment – het besluit kan nemen door een innerlijke openbaring te veranderen in plaats van zichzelf te dwingen dit te doen door een uiterlijke crisis te creëren. Het bewuste zelf heeft het vermogen haar identiteitsgevoel ogenblikkelijk te veranderen, dus er zijn geen uiterlijke omstandigheden die kunnen voorkomen dat jij je omkeert, noch zijn er specifieke omstandigheden nodig om dit te doen. Het enige dat je werkelijk verhindert een besluit te nemen is het ego dat altijd probeert je te laten geloven dat jij je huidige identiteitsgevoel, je huidige bewustzijnsniveau niet kunt transcenderen.

Eén ding wat mensen kan helpen de manipulatie van het ego te overwinnen, is te beseffen dat de droom dat je kunt ontsnappen aan het nemen van beslissingen, een illusie is. Het bewuste zelf kan weigeren beslissingen te nemen over wat je moet doen, maar het kan niet weigeren bewust te zijn. Daardoor kun je, zelfs wanneer je het ego beslissingen voor je laat nemen, niet ontsnappen aan de gevolgen van die beslissingen. En wanneer je de gevolgen dan ervaart, word je gedwongen erop te reageren, wat betekent dat het bewuste zelf besluiten moet hoe het reageert op de door het ego genomen beslissingen.

Mijn punt is dat hoewel het bewuste zelf kan weigeren beslissingen te nemen over wat je in het leven doet, het NOOIT kan ontsnappen aan het nemen van beslissingen over hoe je op het leven reageert. Geen enkel intelligent persoon wil gedwongen worden te reageren op de gevolgen van beslissingen die hij niet genomen heeft. Daarom is het oneindig veel beter voor je om de macht over zowel je acties als je reacties terug te nemen.

We zouden kunnen zeggen dat het eerste stadium van het spirituele pad het proces is om meesterschap over jezelf, over je lagere wezen te krijgen. Het ego zal proberen dit proces te laten ontsporen door je het uiterlijke pad te laten volgen, zoals in voorgaande verhandelingen beschreven. Toch zijn er miljoenen mensen op deze planeet die het ware pad gevolgd hebben door een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en enige macht over hun lagere wezen hebben gekregen.

Dit wil echter niet zeggen dat ze klaar zijn, zoals het ego en de verkeerde leraren zullen proberen je te laten geloven. Dit brengt ons op het punt dat we kunnen begrijpen wat het meest beslissende punt op het pad is.

Het meest beslissende punt op het spirituele pad
Zoals ik zei, zitten er twee aspecten aan je missie op aarde. Het Alpha-aspect is om meester over jezelf te worden en het Omega-aspect is om meester over de aarde te worden. Hiervoor moet de Bewuste Jij twee kritieke beslissingen nemen. De eerste is dat je bereid bent meester te worden over je lagere zelf. De tweede is je zelfgevoel te ontwikkelen en gezag over het Al te krijgen, waarmee je omgeving op aarde bedoeld wordt. De meeste mensen die spirituele zoekers zijn – ongeacht hun uiterlijk geloofsysteem of de organisatie waartoe ze behoren – hebben het eerste besluit genomen en zijn begonnen meester over het zelf te worden. Velen van hen hebben echter nog niet de volle consequenties van dat besluit beseft, zodat ze niet begrepen hebben dat het tot de dood van het ego moet leiden. Daardoor laten ze hun ego nog steeds een deel van hun leven besturen, wat de reden is dat ze het tweede besluit niet kunnen nemen.

Begrijp me hier niet verkeerd. Er zijn vele, vele spirituele zoekers die een mondiaal bewustzijn en een mondiaal verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld hebben. Ze voelen grote liefde voor de aarde en proberen haar door diverse activiteiten, variërend van de spirituele tot politieke en milieuzaken, te behouden. Maar de realiteit van de zaak is dat de enige manier om het milieu te redden is door de aarde in overeenstemming te brengen met de Goddelijke blauwdruk voor deze planeet. Juist omdat het dualiteitbewustzijn de aarde heeft aangetast, zie je zoveel onevenwichtigheden in de natuur en in de menselijke samenleving.

De enige factor die de aarde op één lijn kan terugbrengen, is de Christusgeest. Maar die Christusgeest MOET door mensen die belichaamd zijn, worden uitgedrukt. Aantonen dat dit mogelijk is, was het voornaamste doel van mijn missie 2000 jaar geleden. Met andere woorden, als je echt de aarde wilt redden, MOET je de Levende Christus op aarde worden. ER IS GEEN ANDERE MANIER, zelfs al hebben het ego en de verkeerde leraren ontelbare ingenieuze plannen ontwikkeld om spirituele mensen op een dood spoor te zetten, terwijl ze denken dat ze de aarde aan het redden zijn, maar in feite zijn ze aan het watertrappen.

Om je hoogste potentieel te vervullen om de Levende Christus op aarde te worden, moet je balans – wat eenzijn in bedoeling betekent – tussen de hogere en de lagere delen van je eigen wezen brengen. Het Alpha-aspect is dat je besluit je eigen meester te zijn en dat dit besluit een totaal besluit is, wat betekent dat je bereid bent het ego te laten sterven. Je bent bereid je leven voor mij te verliezen, wat betekent je sterfelijke identiteitsgevoel verliezen om spiritueel als de Levende Christus herboren te worden.

Wat ik je wil laten begrijpen, is dat het mogelijk is dit besluit te nemen en een hoge mate van zelfbeheersing te bereiken zonder eigenlijk de Levende Christus te worden. Meester over jezelf worden is slechts één kant van de medaille en je Christusschap zal pas volledig zijn als jij het tweede besluit neemt, namelijk als je bereid bent om meester over de aarde te worden.

Zie je mijn punt? Er zijn veel oprechte spirituele zoekers die er heel veel tijd aan besteed hebben om meester over zichzelf te worden. Ze hebben een hoge graad van zelfbeheersing bereikt en kunnen allerlei spirituele ervaringen hebben. Ik probeer op geen enkele wijze dergelijke ervaringen, die heel oprecht kunnen zijn, te kleineren. Maar ik zeg dat je, zolang je op je eigen groei gericht bent, niet de Levende Christus bent. Christusschap moet worden uitgedrukt – in een onbaatzuchtig streven om alle leven op een hoger plan te brengen – voordat het zich manifesteert.

Christusschap is wat eenzijn tussen Geest en materie tot stand brengt, een eenzijn dat alleen kan komen wanneer er een stroom in de vorm van een 8 tussen Geest en materie is en weer terug. Het is mogelijk een stroom van de Geest naar de materie in je eigen wezen in te stellen, maar totdat je onbaatzuchtig probeert anderen op een hoger plan te brengen, zal er geen stroom terug zijn. En pas als jij de stroom in de vorm van een 8 sluit, zul je niet de Levende Christus op aarde zijn.

We kunnen nu zien wat het meest kritieke stadium op het spirituele pad is. De meeste oprechte spirituele zoekers begonnen aan het neerwaartse pad toen hun bewuste zelf besloot dat het niet langer meester over de aarde wilde zijn. Hoe komt dat? Omdat meesterschap over de aarde een veel moeilijker taak is dan meesterschap over het zelf. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de aarde een planeet geworden is die door het dualiteitbewustzijn gedomineerd wordt. Daardoor betekent heerschappij hebben dat je dat dualiteitbewustzijn moet bestrijden.

Er zijn krachten en mensen op aarde die niet naar de volmaaktheid van het koninkrijk van God verhoogd willen worden. Ze willen dat de aarde in het schemerdonker blijft waar ze zich achter uiterlijkheden kunnen verschuilen en alles kunnen blijven doen wat ze maar willen doen. En wanneer jij met de beste bedoelingen komt, zullen ze zich tegen je inspanningen verzetten, zoals ze mij 2000 jaar geleden zo duidelijk weerstand boden. Dit verzet kan variëren van ongeïnteresseerdheid tot openlijke vijandigheid, wat zijn hoogtepunt bereikt in hun pogingen je fysiek te doden en je spiritueel te vernietigen.

Vanwege dit verzet besloten vele spirituele mensen op deze planeet dat ze eenvoudig geen meester over de aarde wilden worden. Dit heeft hen op diverse doodlopende wegen gezet en velen zitten daar nog steeds vast. Een van de meer gevaarlijke doodlopende wegen is dat je voelt dat je werkelijk iets doet om de aarde te redden, maar je inspanningen zijn op het grijs denken gebaseerd. Dit zorgt ervoor dat je denkt dat je tolerant moet zijn tegenover bijna alles wat er op aarde gebeurt en enkel liefde en positieve vibraties moet verspreiden. Je moet nooit het bewustzijn van de antichrist uitdagen. Dit heeft er in feite voor gezorgd dat veel spirituele mensen een onbewust pact met de duivel hebben gesloten, door te zeggen: “Als je mij met rust laat, laat ik jou met rust. Als je mij met rust laat in mijn zoektocht naar spirituele ontwikkeling, zal ik de aarde aan jou laten.”

Eén voorbeeld hiervan zijn de goedbedoelde acties om elke diersoort te beschermen. In werkelijkheid zijn vele diersoorten die momenteel op deze planeet gevonden worden, niet door God geschapen, maar het zijn manifestaties van het lagere bewustzijn van de mensheid. De aarde te verhogen naar de Gouden Eeuw, zal het noodzakelijk maken dat dergelijke soorten uitsterven. Je leven besteden om een schepping van het bewustzijn van de antichrist in stand te houden, zal je uiteraard verhinderen de Levende Christus te worden. Het zal ook voorkomen dat de aarde boven de staat van onbalans uitstijgt, wat tot achteruitgang van binnenuit leidt.

Met andere woorden, als het moederaspect van de schepping, de materiële wereld, zich op een wijze gaat ontwikkelen die niet in harmonie met de visie en wetten van de vader is, dan zal het materiële rijk zichzelf vernietigen. De ENIGE manier om de aarde te behouden is doorhaar in overeenstemming met de visie en de wetten die in de Christusgeest liggen opgeslagen, terug te brengen.

Zie je het centrale punt hier? De aarde is uit balans, omdat ze beheerst wordt door het dualiteitbewustzijn. Het ENIGE wat deze planeet kan redden, is haar weer in balans te brengen en dit kan ENKEL gedaan worden door het dualiteitbewustzijn aan te vechten, totdat een kritiek aantal mensen de illusies doorzien en besloten hebben erbovenuit te stijgen. Deze uitdaging kan alléén door de Christusgeest komen en het kan ENKEL gebeuren wanneer de spiritueel meest gevorderde mensen die Christusgeest belichamen en opstaan om de vertegenwoordigers van de antichrist uit te dagen.

Daarom is het tragisch wanneer deze mensen misleid worden en weigeren het besluit te nemen om meester over de aarde te worden. En daarom is het meest kritieke punt op het spirituele pad het punt waarop je die beslissing wel of niet neemt. Dit is de werkelijke betekenis van ‘Te zijn of niet te zijn!’

Hoe je echt meester  wordt
Wat ik je hier wil laten zien is dat veel zoekers vele levens op het spirituele pad zijn geweest en een opwaartse spiraal geschapen hebben. Maar dat opwaartse pad heeft hen naar het punt geleid waarop ze begonnen de neerwaartse spiraal te scheppen en dat punt was toen hun bewuste zelf besloot dat ze geen meester over de aarde wilden worden. Met andere woorden, jullie hebben grote en onweerlegbare vorderingen gemaakt in vergelijking met het lage punt van waaruit het opwaartse pad begon, het punt waar je de bodem raakte.

Maar alles wat je in feite hebt gedaan, is de klok terugdraaien naar het punt waarop je neerwaartse pad begon. Zoals in het liedje ‘California, here I come, right back where I started from.’ Je bent teruggekeerd naar de centrale uitdaging van het spirituele pad, namelijk dat je het besluit ongedaan moet maken dat je ego gecreëerd heeft. Dat besluit is de beslissing NIET te beantwoorden aan je reden van bestaan, namelijk medeschepper te ZIJN en heerschappij over de aarde te nemen. Je zult – opnieuw – die beslissing onder ogen moeten zien. En deze keer MOET je – om je van het ego te bevrijden en echt vorderingen te maken – besluiten je verantwoordelijkheid te accepteren om heerschappij te nemen.

Als je deze beslissing niet neemt, zal alle spirituele groei tot staan komen en zul je ONVERMIJDELIJK nog een neerwaartse spiraal scheppen. Begrijp me niet verkeerd. Toen je voor de eerste keer met de neerwaartse spiraal begon, was jij je niet bewust van wat er gebeurde. Je dacht dat je het prima deed en merkte niet dat je langzaam aan naar beneden in de richting van de afgrond gleed. Hetzelfde kan weer gebeuren en ik moet je zeggen dat er veel mensen zijn die denken dat ze heel spiritueel zijn, maar ze glijden onmerkbaar af in een spiraal van gerichtheid op het zelf, wat onvermijdelijk meer en meer macht aan het ego geeft.

Wat is de sleutel om de situatie echt te verbeteren om boven het punt uit te komen van waar je naar beneden begon te gaan? De sleutel is je bewust te worden van een subtiel verschil dat het ego nooit kan doorgronden, maar dat het bewuste zelf van de meest volwassen spirituele zoekers zal kunnen begrijpen. De sleutel is te beseffen dat hoewel de Bewuste Jij bedacht wordt om meester over de aarde te zijn, het niet de bedoeling is dit op eigen kracht of vanuit haar eigen wijsheid te doen. Hoewel het bewuste zelf beslissingen moet nemen, kan het die beslissingen baseren op de visie van de Christusgeest.

Het Bewuste Jij heeft alleen in feite geen macht; het wordt bedacht om macht te dirigeren en dat doet het door middel van haar aandacht. Wanneer jij je aandacht op iets richt, stroomt er kracht door je vier lagere lichamen over de brug van je aandacht. Die kracht zal echter gekleurd zijn door je identiteitsgevoel, wat de reden is dat je over deze uitspraken van mij moet nadenken:

Jezus keek hen aan en zei: Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. (Marcus 10:27)

Ik kan zelf niets doen: ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van de Vader die mij gezonden heeft. (Johannes 5:30)

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij verblijft, doet zijn werk door mij. (Johannes 14:10)

De sleutelboodschap hier is dat de Bewuste Jij het vermogen heeft zichzelf met alles wat het maar kiest, te vereenzelvigen. Wanneer het zich herkent als mens – als een wezen afgescheiden van zijn bron, van zijn eigen spirituele zelf – dan moet hij proberen meester over de aarde te worden door de kracht in zijn vier lagere lichamen – de kracht van de mens – te gebruiken. Dit maakt het onmogelijk om heerschappij te nemen en het betrekt je enkel in de dualistische machtsstrijd die op deze hele planeet aan de gang is, gevoed door het ego en de machten van de antichrist. Juist omdat ze genoeg van deze dualistische strijd hadden gekregen, besloten veel spirituele mensen dat ze geen poging meer zouden doen om heerschappij te nemen.

Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat als je tracht op menselijke kracht heerschappij te nemen, het onmogelijk zal zijn, terwijl als je het met Gods kracht probeert, alles mogelijk is. Dus, wat is ervoor nodig om Gods kracht door je heen te laten stromen? Er is eenzijn tussen je eigen hogere wezen, je spirituele zelf, en je lagere wezen voor nodig. De sleutel om dit eenzijn tot stand te brengen is dat de Bewuste Jij haar ware identiteit als medeschepper met God accepteert en volledig integreert, die het recht heeft om heerschappij over de aarde te nemen en die in overeenstemming met de visie van de Christusgeest te onderwerpen.

Zie je in dat het ego en de krachten van de antichrist alles wat in hun macht ligt, zullen aanwenden om te verhinderen dat jij dit identiteitsgevoel bereikt? Ze zullen dit doen door te proberen je in een van de onevenwichtige uitersten te brengen die door het ego gecreëerd worden. Ze zullen doorspelen met het fundamentele conflict dat in het ego zit ingebouwd en ze zullen proberen het tot de dominante kracht in je wezen te maken. Ze zullen proberen je de zwart wit benadering te laten nemen om door middel van kracht over de aarde te heersen of de grijze benadering door de weigering om meester te worden. In beide gevallen – en op duizend andere manieren – zullen ze je verhinderen je uiteindelijke bestemming en potentieel te bereiken, namelijk om de Levende Christus op aarde te zijn. Dit is natuurlijk het werkelijke doel van het ego en de machten van de antichrist.

Het laatste wat ze willen, is dat jij de Christus BENT. Dus de enig overgebleven vraag is: “Zul je beslissen om te ZIJN, of zul jij het je ego en de machten van de antichrist mogelijk maken om je te blijven manipuleren om te beslissen niet te zijn?” DAT is de vraag en alleen de Bewuste Jij kan hem beantwoorden!