Hoe het Ego een spirituele Lering kan gebruiken om je Zoektocht naar Waarheid af te breken

Zoals ik in voorgaande verhandelingen heb uitgelegd, beginnen de meeste mensen het spirituele pad bewust te bewandelen wanneer ze een spirituele of religieuze lering vinden. Mensen ervaren een ontwaken of een bekering en sluiten zich nu aan bij een religieuze of spirituele of misschien een politieke- of liefdadigheidsorganisatie. Een dergelijke ervaring van ontwaken is altijd het gevolg van het verlangen naar iets meer, het verlangen naar meer inzicht, het gevoel dat er antwoorden op levensvragen moeten zijn. Zoals ik eerder heb uitgelegd, is dit verlangen – hoewel het tot pijn of een gevoel van eenzaamheid of leegheid kan leiden – het veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat je totaal de weg in het dualiteitsbewustzijn kwijtraakt. Dit is wat we ‘de zoektocht naar waarheid’ zouden kunnen noemen en het is de stuwende kracht achter alle spirituele groei.

Het punt dat belangrijk is om te begrijpen, is dat het belangrijkste doel van je ego is te voorkomen dat je in een hoger identiteitsgevoel als spiritueel wezen ontwaakt. Daardoor zal hij alles doen wat in zijn vermogen ligt om jou de zoektocht naar waarheid te laten negeren of ontzeggen. Zoals ik heb uitgelegd, kan dit alleen tijdelijk gebeuren en uiteindelijk zal de zoektocht naar waarheid weer bovendrijven. Maar zelfs dan zal je ego het niet opgeven. Het ego zal zelfs de spirituele of religieuze lering die diende als het uiterlijke hulpmiddel voor je ontwaken, proberen te gebruiken om je zoektocht naar waarheid teniet te doen. Deze verhandeling zal enkele van de methoden blootleggen die het ego gebruikt om zijn eeuwige doel te bereiken om ervoor te zorgen dat de laatste stap die je op het spirituele pad gezet hebt, de allerlaatste wordt die je ooit zult zetten.

De ijdele droom van een gegarandeerde verlossing
Zoals in eerdere verhandelingen is uitgelegd, staat de ene waarheid van de Christusgeest boven en verder dan de vele dualistische ‘waarheden’ die door de geest van de antichrist gemaakt zijn. Daardoor is de essentie van je zoektocht naar waarheid, een verlangen naar een directe ervaring van de bron van waarheid, de Geest van Waarheid. Deze ervaring is de waarheid die je van het ego bevrijdt. Geen door mensen gemaakt, dualistisch geloofssysteem kan dit voor je doen.

Natuurlijk zal het ego deze waarheid nooit begrijpen. Daardoor probeert hij jouw zoektocht naar de waarheid de verkeerde kant op te leiden en laat je geloven dat je een of andere uiteindelijke of absolute waarheid op deze wereld kunt vinden en dat deze dualistische waarheid je verlossing kan garanderen.

Een gebruikelijk gevolg van een bewustzijnservaring is dat mensen gaan geloven dat door zich bij een uiterlijke organisatie aan te sluiten, ze het op de een of andere manier ‘gemaakt hebben’, ze gered zijn of de uiteindelijke bestemming hebben bereikt. Dit geloof wordt ALTIJD door het ego bevorderd, omdat hij je wil laten geloven dat enkel door het feit van toetreden tot deze ‘ultieme’ lering of organisatie, je automatisch in aanmerking bent gekomen voor verlossing. Misschien dat de organisatie een proces voor je uitstippelt dat je doorlopen moet, maar niettemin, het ego wil je laten geloven dat zolang je bij de organisatie blijft en haar uiterlijke vereisten blijft volgen, je verlossing gegarandeerd is.

De werkelijkheid van de situatie is echter dat het ego erin geslaagd is jou in een kerk of organisatie onder te brengen die hij nu tot een gesloten denkkader zal proberen te maken, een mentale gevangenis die je voor altijd op het verkeerde pad naar verlossing vasthoudt. Door je te laten geloven dat je redding nu gegarandeerd wordt, heeft het ego jouw zoektocht naar waarheid opgeheven. Het ego kan vaak je innerlijke verlangen voor onbepaalde tijd, zeker voor de rest van iemands leven tot zwijgen brengen.

Zo zijn er miljoenen mensen die geloven dat ze religieuze of spirituele mensen zijn en dat ze gered zijn of grote vooruitgang boeken. Maar in werkelijkheid hebben ze hun spirituele vorderingen stopgezet en heeft hun ego hen in een superieure houding laten vervallen. Dit is het verkeerde gevoel van gerechtigheid dat ik zo krachtig afkeurde in de Schriftgeleerden en Farizeeën. De ware gerechtigheid is het Christusbewustzijn waarin je nooit ophoudt jezelf te transcenderen en daardoor met de Rivier van Leven mee stroomt die de Geest van Waarheid is, de Levende God in plaats van een door het ego gemaakte afgod.

De stuwende kracht achter je zoektocht naar waarheid is dat je vragen stelt. Maar wanneer het ego je in een gegarandeerde redding laat geloven, heeft hij je laten accepteren dat er bepaalde vragen zijn die je, of niet mag stellen, of niet hoeft te stellen. Daardoor hoef je niet langer je blik te verruimen en naar een toenemend dieper inzicht in de spirituele kant van het leven uit te reiken. Accepteer gewoon de doctrines van je organisatie en stop met over de scherpzinniger of moeilijker vragen na te denken. Dan zul je het rechtstreekse innerlijke contact met de Geest van Waarheid voorkomen of voortijdig afbreken, wat de ENIGE factor is die je voorbij de dualistische overtuigingen van het ego brengt.

Bijvoorbeeld, je ziet veel christenen die geloven dat ik 2000 jaar geleden naar de Hemel opvoer en dat ik ‘alle macht in de Hemel en op aarde heb’. Maar ze kunnen niet accepteren dat ik tegenwoordig tot de mensheid spreek en leringen geef die verder gaan dan wat er in de christelijke Bijbel gezegd wordt. Ze hebben de Bijbel tot een gesloten denkkader gemaakt. Je ziet ook New Age mensen die voor deze website openstaan – totdat ze tegen leringen aanlopen die hun geloof dat alles oké is, tegenspreken. Veel New Age mensen wijzen mijn leringen over het kwaad, duistere machten of de noodzaak een vastberaden houding voor de waarheid aan te nemen, af. Ze hebben het concept van ‘vriendelijk zijn’ in een gesloten denkkader veranderd en willen mij hen niet daaruit laten halen. Daardoor is hun ego hun leraar geworden.

Met andere woorden, het ego heeft nu de volmaakte mentale gevangenis geschapen waarin jij je betrekkelijk tevreden voelt. Je denkt dat zolang je in deze gevangenis blijft, je gered zult worden. En je denkt dat je nooit buiten die gevangenis moet kijken. Zolang je deze benadering van spiritualiteit en verlossing aanneemt, kan je ego zich veilig voelen, omdat hij weet dat de Bewuste Jij nooit het bestaan van het ego zal ontdekken.

Mocht je de illusie van een automatische verlossing door een uiterlijke organisatie of goeroe doorkrijgen, dan kan het ego het nog steeds winnen. Veel mensen hebben beseft dat een bepaalde organisatie of goeroe niet bleek te zijn wat ze aanvankelijk dachten dat het was. Maar in plaats van naar iets beters te zoeken, geven ze het spirituele pad op, wat inhoudt dat ze nu niets hebben om hen voorbij de logica van het ego te leiden. Het ego heeft in beide gevallen gewonnen.

Zwart en wit, grijs en verder
Laten we eens kijken naar hoe de zwart-wit en de grijs benaderingen (zoals beschreven in de vorige twee verhandelingen) hier betrekking op hebben:

  • Wanneer je de zwart-wit benadering neemt, denk je dat er slechts in één geloofssysteem waarheid zit. Daardoor hoef je nooit naar ideeën buiten je geloofssysteem te kijken. Eigenlijk zou je dergelijke ideeën allemaal als gevaarlijk moeten verwerpen. Dit verklaart waarom veel christenen geloven dat iets wat niet in overeenstemming met de Bijbel is, van de duivel komt en waarom sommige New Age mensen denken dat ze alleen naar hun goeroe moeten luisteren. Met andere woorden je komt in één geloofssysteem vast te zitten en je kunt daar nooit uitkomen. Deze benadering wordt op angst gebaseerd, de angst dat je geest openstellen je kwetsbaar voor verkeerde ideeën maakt. Dit is het ego dat zegt dat tenzij je hem toestaat jou te leiden, je naar de hel zult gaan.

 

  • Wanneer je de grijs benadering neemt, denk je dat er geen foute ideeën bestaan. Daardoor ben je bereid naar ideeën in vele verschillende geloofssystemen te zoeken, waardoor het kan lijken dat je opener van geest bent. Maar als je niet de bereidheid hebt om onderscheid te maken (zoals in de vorige verhandeling uiteengezet is) eindigen mensen vaak met wat ik van de ene naar de andere goeroe hoppen noem. Ze gaan van de ene leraar naar de andere, totdat ze iemand vinden die hun overtuiging bevestigt dat ze gered kunnen worden zonder hun ego waar te nemen hem onder ogen te zien. Of ze gaan door met van de ene goeroe naar de andere gaan, en denken voortdurend dat de volgende het allemaal voor hen zal doen, terwijl ze de hele tijd weigeren te zien dat er geen serieuze spirituele groei mogelijk is totdat zij verantwoordelijkheid voor hun pad nemen en hun aangeboren vermogen de waarheid vanuit een innerlijke bron te kennen, gebruiken. Deze benadering wordt op hoogmoed gebaseerd, het geloof dat jij onmogelijk ongelijk kunt hebben. Dit is het ego dat zegt dat hij altijd gelijk heeft.

Hoewel de twee benaderingen heel verschillend kunnen lijken, worden ze in werkelijkheid gebaseerd op dezelfde fundamentele psychologie, namelijk de onwil om voorbij de dualiteit van het ego te reiken en het onderscheid te bereiken dat enkel van de Christusgeest kan komen. Enkel door de Christusgeest – die de open deur is die geen mens kan sluiten – kun je Gods Levende Waarheid ervaren. En alleen deze altijd voortgaande transcendente waarheid zal je vrijmaken van de dualistische ‘waarheid’ – de gesneden beelden – die door het ego en de prins van deze wereld gedefinieerd zijn.

Dit is het wezenlijke punt dat alle oprechte spirituele zoekers dienen te overwegen. Het mechanisme dat je voorbij de gevangenis van het ego kan brengen, is de zoektocht naar waarheid. Daardoor probeert het ego voortdurend deze zoektocht te stoppen. Als hij je niet kan laten ophouden met het stellen van vragen, zal hij proberen je aandacht af te leiden. Het centrale aspect van de inspanningen van het ego is dat hij probeert je te laten geloven dat de ultieme, absolute waarheid op deze wereld – in een van de geloofssystemen van deze wereld gevonden kan worden.

Maar zoals ik geprobeerd heb in voorgaande verhandelingen uit te leggen, kan de waarheid niet beperkt worden tot woorden en beelden die in de materiële wereld gebruikt worden. De Waarheid is een Levende Geest en daardoor kun je waarheid alleen kennen door een rechtstreekse innerlijke ervaring van de Geest van Waarheid. Maar om deze ervaring te hebben – de ene ware God te kennen – moet je bereid zijn verder dan de op deze wereld gecreëerde gesneden beelden – de afgoden – te kijken.

Het ego probeert je in zijn eigen onjuiste opvatting te laten geloven, namelijk dat de Geest van Waarheid in een geloofssysteem van deze wereld gevangen – opgesloten – kan worden. Als je deze leugen gelooft, zul jij je zoektocht naar de waarheid beperken tot een bepaald mentaal kader en daardoor zul je de Geest van Waarheid niet ontmoeten – uitgezonderd misschien in zeldzame flitsen. Je ego zal nooit zien dat de Geest van Waarheid waait waarheen hij wil en daardoor niet opgesloten kan worden. Maar de Bewuste Jij zou in staat moeten zijn deze waarheid te zien en dan besluiten naar de rechtstreekse ervaring uit te reiken.

Laat ik duidelijk zijn. Zolang je naar waarheid buiten jezelf blijft zoeken, zul je NOOIT de Levende Waarheid vinden. Er bestaat eenvoudig geen ENKEL geloofssysteem op deze planeet dat je verlossing garandeert. Geen uiterlijk systeem kan je ooit – automatisch – bij verlichting brengen, omdat verlichting een innerlijke staat is die alléén bereikt kan worden door voorbij ALLE uiterlijke geloofssystemen te blijven kijken, totdat je een permanente staat van eenheid met de Geest van Waarheid bereikt.

Let op het subtiele onderscheid hier. Ik zeg NIET dat alle geloofssystemen onjuist zijn of dat het verkeerd is om een geloofssysteem of leraar te volgen. Maar om de ultieme spirituele groei te maken, MOET jij je gewaar worden van het mechanisme waardoor je ego het uiterlijke geloofssysteem in een gesloten denkkader verandert. Als jij je hier niet gewaar van bent, zul je ONVERMIJDELIJK door het ego gevangen gezet worden en je vorderingen zullen tot staan gebracht worden – zelfs als je jarenlang een lering volgt en trouw de rituelen ervan beoefent.

Let erop dat het ego zelfs een ware en betrouwbare spirituele lering kan gebruiken – zelfs een lering die rechtstreeks door de Opgevaren Schare is uitgegeven – om een gesloten denkkader te scheppen. Als een lering eenmaal onder woorden is gebracht, komt ze in het rijk van de dualiteit terecht en kan nu door het ego gebruikt worden. Hier is geen garantie voor – behalve je persoonlijke alertheid en onderscheidingsvermogen!

Let er ook op dat er slechts één manier is om een waar onderscheidingsvermogen te hebben. Om een dualistische waarheid die door het ego gemaakt is, bloot te leggen, moet je een referentiekader hebben, moet je een waarheid kennen die niet dualistisch is. Dit kan alléén door een rechtstreekse innerlijke ervaring van de Geest van Waarheid verkregen worden, waardoor je een rechtstreekse ervaring van de Levende Waarheid hebt en daardoor onmiddellijk alle dode doctrines die uit de geest van de antichrist komen, kunt blootleggen. Kun je zien dat geen enkele uiterlijke lering dit voor je kan doen? Er bestaat gewoonweg GEEN vervanging voor een rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid.

Ik wil je erop wijzen dat er veel mensen zijn die deze beweringen lezen en denken dat het niet op hen van toepassing zijn. Ze zullen denken dat ze de ultieme leraar of het ultieme geloofssysteem hebben gevonden en dat hun ego hen daarom onmogelijk kan bedriegen. Er zijn ook mensen die zullen denken dat ze een zodanig ontwikkeld intellectueel begrip van het pad hebben – misschien zelfs van het ego – dat ze onmogelijk voor de gek gehouden kunnen worden. Maar het ego is subtiel en juist de mensen die denken dat ze boven het ego staan, worden door het meest subtiele wapen van het ego, namelijk intellectuele en spirituele hoogmoed, gevangen gehouden. Dit is een onderwerp waarover ik later meer zal zeggen.

Uit de jungle
Laat me het proces van spirituele groei illustreren met een parabel. Stel je voor dat er een groep mensen is die vastzit in een diepe kloof met verticale muren die niet kunnen worden beklommen. De kloof is groot genoeg om mensen te voorzien van alles wat ze nodig hebben om te overleven. Hij wordt bedekt met dicht oerwoud dat voorkomt dat ze de top van de steile rotsen te zien. Bovenop de rotsen zijn andere mensen die weten dat de wereld veel groter is dan de kloof. Dus om de mensen in de kloof te helpen, hebben ze diverse hulpmiddelen, zoals touwen en ladders laten zakken, zodat de mensen uit de kloof kunnen klimmen.

Veel mensen die in de kloof zijn weten dat deze hulpmiddelen er zijn. Een aantal van hen staat bij één hulpmiddel en gelooft dat op een dag een superieur wezen hierlangs naar beneden zal komen om hen te redden. Anderen lopen van het ene naar het andere hulpmiddel, zonder één te kiezen. Anderen beweren dat hun hulpmiddel het enig juiste is en dat alle andere verkeerd of gevaarlijk zijn. Sommigen proberen zelfs alle andere hulpmiddelen dan hun eigen te vernietigen. Toch heeft bijna niemand besloten om in een van deze hulpmiddelen te klimmen om te zien wat er boven het gewelf van de jungle is.

Zie je wat ik bedoel? Elk hulpmiddel heeft een bepaalde vorm. De bedoeling van het hulpmiddel is om de mensen hogerop te laten klimmen, hetzij op de treden van een ladder of de knopen van een touw. Met andere woorden, de speciale vorm van het hulpmiddel is alleen bedoeld om een tijdelijk middel voor een bepaald doel te zijn, namelijk mensen boven de blindheid van in een dicht oerwoud leven, uit te tillen. Het is niet de bedoeling van het hulpmiddel om de mensen een ultieme waarheid te geven over hoe de wereld er boven het oerwoud uitziet. Om werkelijk de grotere werkelijkheid te kennen, moet je het zelf ervaren en het hulpmiddel is bedoeld om die ervaring mogelijk te maken.

De vorm van het hulpmiddel zegt niet noodzakelijk iets over wat er boven de jungle is. Wat kan de bepaalde vorm van de knoop in een touw je vertellen over hoe de lucht eruit ziet? Net zo zou er meer dan één hulpmiddel kunnen zijn die mensen in de helderheid boven de jungle uit tilt. Zeker, bepaalde hulpmiddelen zijn niet in staat om mensen boven de kloof uit te tillen, dus je moet voorzichtig zijn. Sommige kunnen gemaakt zijn van touwen die versleten zijn en die zullen misschien ervoor zorgen dat je op de grond valt. Anderen zitten misschien niet meer vast aan de rand van de steile rotsen en die gaan dus alleen maar tot aan de toppen van de bomen. Weer anderen zijn misschien neergelaten door mensen die de bomen beklommen hebben en alhoewel ze je van de grond af kunnen krijgen, kunnen ze je niet boven de kloof uitbrengen. Mijn punt is dat hoewel het noodzakelijk is om onderscheid te maken en de conditie en de oorsprong van een hulpmiddel te evalueren, men niet al te gehecht moet zijn aan de specifieke vorm van een hulpmiddel.

De betekenis is natuurlijk dat de hulpmiddelen om eruit te klimmen symbolen zijn voor de spirituele leringen van deze wereld. Er zijn een aantal echte die je in principe uit de beperkingen van de kloof kunnen leiden – het dualiteitsbewustzijn van het ego – en je het grotere perspectief van de Christuswaarheid kunnen laten zien. Geen enkele echte lering is bedoeld om je de absolute waarheid te geven. Hij werd bedacht om je een serie treden te geven die je – als je ze beklimt – naar een rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid kunnen brengen. Het is deze directe ervaring en niet een intellectueel begrip van de uiterlijke lering die je bewustzijn zal verhogen. Dus ga elke betrouwbare ladder op in plaats van ruzie met andere mensen te maken over welke ladder de enig ware is!

De belangrijke boodschap van een ware spirituele lering is dat er iets meer dan de lering is. De uiterlijke lering is alleen bedoeld om je de weg naar het koninkrijk van God dat in je is, te wijzen. Dus als je ego je laat geloven dat je het koninkrijk kunt bereiken door in een gesloten denkkader te blijven – gebaseerd op een bepaalde vorm van een uiterlijke lering – zul je NOOIT het koninkrijk binnengaan.

Hoe een levende lering een onfeilbare doctrine wordt
Er zijn twee manieren waarbij je eigen ego een uiterlijke lering kan gebruiken om je in een gesloten denkkader vast te zetten en voorkomt dat je uitreikt naar de niet dualistische waarheid van Christus:

  • Voor de meeste mensen is het persoonlijke ego niet sterk genoeg om met een eigen geloofssysteem te komen, dus kijkt het naar een kant en klaar geloofssysteem dat beweert een of andere vorm van onfeilbare of absolute autoriteit te bezitten. Deze vorm van autoriteit is een autoriteit van buitenaf, zoals de bewering van de Katholieke kerk dat zij de enige ware kerk van Christus is omdat de opvolging van de pausen helemaal tot Petrus teruggaat. In feite, hoe buitensporiger of krachtiger een dergelijke bewering van onfeilbaarheid is, hoe waarschijnlijker het is dat het ego van sommige mensen het zal accepteren. De bedoeling is natuurlijk je te laten geloven dat je verlossing gegarandeerd wordt, zodat je niet langer hoeft te denken.

 

  • Als het ego je eenmaal heeft laten accepteren dat een externe lering onfeilbare autoriteit bezit, zal je ego met een aantal eigen versies van de uiterlijke doctrines komen. Ze worden in overeenstemming met je persoonlijkheid en overtuigingen bedacht, dus variëren ze behoorlijk van persoon tot persoon. De meest religieuze mensen en de meeste onervaren spirituele zoekers zijn zich er niet van gewaar dat ze dergelijke verpersoonlijkte versies van de kerkelijke doctrines hebben gemaakt.

Bijvoorbeeld, veel Katholieken zullen beweren dat ze nauwgezet in officiële doctrines geloven, maar in werkelijkheid geloven ze in een verpersoonlijkte versie van die officiële doctrines. Deze verpersoonlijkte versie stelt het ego in staat zich te verbergen en laat mensen hun leven leiden op de manier waarop zij dat willen – terwijl ze nog steeds geloven dat ze goede Katholieken zijn die gered zullen worden. Met andere woorden, de verpersoonlijkte doctrines stellen mensen in staat mijn geboden te overtreden zonder te denken dat ze dit doen. Ze kunnen vervolgens de illusie handhaven dat ze goede Katholieken zijn en de overtuiging dat hun verlossing gegarandeerd wordt. Je vindt natuurlijk dergelijke mechanismen in andere religies en in de New Age leringen. Mensen die in het grijs denken gevangen zitten, zijn extreem in deze benadering geworden.

Laat me eens een paar voorbeelden geven van hoe het ego elke spirituele lering kan misbruiken om een gesloten denkkader te creëren. Houd de volgende feiten in gedachten:

  • Als een lering eenmaal onder woorden is gebracht, raakt zij ‘bevroren in de tijd’. De lering zal uit zichzelf niet veranderen en als de verbinding met de bron van de lering verloren is gegaan (de oorspronkelijke leraar overlijdt of de verbinding met de Opgevaren Schare wordt verbroken) kan de lering van Bovenaf niet vernieuwd worden. Het ego heeft dan de volmaakte mogelijkheid om er de ‘ultieme’ lering van te maken die nooit hoeft te veranderen, omdat zij al volmaakt is.

 

  • Er is geen enkele lering die onder woorden is gebracht die niet door het ego verdraaid kan worden. Het is eenvoudig niet mogelijk – gezien het huidige niveau van bewustzijn op aarde – om een egovrije lering voort te brengen.

 

  • Het ego zal NOOIT de ware bedoeling van een spirituele lering begrijpen, namelijk je te helpen om een rechtstreekse verbinding met de Geest van Waarheid te bereiken.

Ik weet dat dit op een tegenspraak lijkt, maar voor het ego bestaat er niet zoiets als een absolute waarheid – namelijk een waarheid die van verder dan het dualiteitbewustzijn komt. Het ego ziet elke spirituele lering als gewoon nog een concept waarover gedebatteerd kan worden en in overeenstemming met zijn dualistische wijze van redeneren kan worden geïnterpreteerd. Maar als het ego een lering eenmaal heeft geïnterpreteerd op de manier die hij wil – zijn eigen versie van de uiterlijke lering heeft gecreëerd – zal hij die versie tot de status van onfeilbaarheid verheffen en proberen je te laten denken hem nooit in twijfel te trekken. Daarom kunnen de ego’s van twee mensen dezelfde woorden op onderling verschillende wijze interpreteren, toch is elk ego er absoluut van overtuigd dat zijn interpretatie de enig ware is.

Zien jullie het subtiele punt? Het ego is NIET op zoek naar de absolute waarheid – wat een rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid betekent – maar probeert een relatieve uitdrukking van de ‘waarheid’ te nemen en hem tot de status van absoluut te verheffen. Hij probeert geen absolute waarheid te vinden, maar het in overeenstemming met zijn eigen dualistische redeneringen te definiëren.

De modus operandi van het ego is dat het naar verklaringen in een spirituele lering zal zoeken die zo geïnterpreteerd kunnen worden dat ze absolute autoriteit aan de lering geven, aan de persoon die de lering brengt of superioriteit aan de volgelingen van de lering geeft. Als het ego eenmaal dergelijke absolute verklaringen heeft gevonden of gedefinieerd, zal hij proberen een cultuur in de organisatie te ontwikkelen die mensen laat geloven dat ze deze absolute verklaringen nooit in twijfel hoeven te trekken. Ze worden tot de status van onfeilbaarheid verheven, wat het volgende betekent:

De lering komt van en wordt voor honderd procent gesteund door de hoogst mogelijke autoriteit – vaak God of Gods hoogste vertegenwoordiger op aarde (let er op dat voor alle ware vertegenwoordigers van God, waardeoordelen zonder betekenis zijn – de Christus is niet hoger of lager dan de Boeddha in menselijke zin).

Aangezien er maar één waarheid kan zijn – of zoals het ego gelooft – zijn alle andere leringen onjuist.

Als je een verkeerde lering volgt, ga je naar de hel, maar als je de enig echte lering volgt, wordt je verlossing gegarandeerd.

De lering is hoger of beter dan elke andere lering, wat betekent dat de volgelingen ervan beter zijn dan alle niet-leden.

Omdat de lering absoluut is, kan ze nooit veranderd of uitgebreid worden. In feite moet er niets veranderd worden en je moet de lering volgen op de wijze waarop het altijd gedaan is.

Omdat de lering absoluut is kan er nooit een hogere of meer ontwikkelde lering komen. Daardoor kun jij je verlangen naar iets meer, je zoektocht naar waarheid opzijzetten. De zoektocht is nu ten einde gekomen, doordat je deze lering hier op aarde hebt gevonden.

Omdat je deze volmaakte lering hebt, is er geen noodzaak meer om naar een rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid te zoeken. In feite is een dergelijke ervaring, of onmogelijk, onnodig of voorbehouden aan de leiders, die je dan wel zullen vertellen wat je op grond van hun onfeilbare ervaringen moet geloven. In de meeste orthodoxe religies wordt een rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid ontmoedigd of verboden. Daarom waren de Joodse leiders zo boos toen ik predikte dat het koninkrijk van God in je is, wat inhoudt dat je geen uiterlijk priesterschap nodig hebt om je te vertellen wat waar is. Je kunt met de bron van waarheid in jezelf in contact komen.

Omdat de lering de absolute autoriteit bezit, wie ben jij om te denken dat je vragen kunt stellen of naar een dieper inzicht in de lering dan wat de leiders je geven, zoeken?

Als je een vraag stelt die de leiders niet kunnen beantwoorden, is er iets fout met die vraag. Als je niet tevreden bent met de officiële antwoorden, is er iets niet goed aan jou. Als je de leiders of de officiële doctrines in twijfel trekt, trek je God in twijfel en zul je naar de hel gaan.

Het globale effect is dat jij je zoektocht naar waarheid kunt vergeten en gewoon de uiterlijke doctrines en regels van het geloofssysteem volgt, die beweren je naar het beloofde land te kunnen brengen. Nu je de ultieme spirituele lering gevonden hebt, hoef je niet langer te denken: je hoeft niet langer je intuïtieve vermogens te gebruiken die je er in de eerste plaats toe hebben aangezet naar een spirituele lering te zoeken. Laat ze maar voor wat ze zijn en vergeet ze maar helemaal.

Je hebt gezien dat vrijwel elke religie en spirituele beweging op aarde in mindere of meerdere mate door deze gedachtegang beïnvloed is. Sommigen zijn zo verstard dat ze elk element van de Levende Waarheid verloren hebben en daardoor vrijwel nutteloos zijn geworden, terwijl hun volgelingen nog steeds geloven dat zij de enigen zijn die naar de Hemel gaan.

Waarom de geascendeerde meesters  nieuwe organisaties beginnen
De Geest van Waarheid kan niet in woorden worden opgesloten. Als een spirituele lering eenmaal verwoord is, is ze niet langer de Levende Waarheid meer. Dus kan het ego de dualistische manier van redeneren van de geest van de antichrist gebruiken om die lering in een gesloten denkkader te veranderen. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat zoveel mensen op deze planeet nog steeds gevangen zitten in en volledig verblind zijn door het dualiteitbewustzijn. Hier bestaat GEEN garantie voor, in feite wordt het vrijwel zeker gegarandeerd dat elke spirituele lering erdoor zal worden aangetast en dat sommige mensen die lering in een gesloten denkkader zullen veranderen.

Je moet op je hoede zijn voor het feit dat dergelijke mensen zullen proberen je in hun denkkader te trekken, omdat het ego echt gelooft dat als iedereen op aarde ermee instemt, het dan wel gelijk moet hebben. Zoals ze zeggen: misery wants company (ellende wil graag gezelschap) en dat wil het ego ook. Het ego is ervan overtuigd dat als iedereen zou geloven dat de aarde plat was, de aarde dan ook werkelijk plat zou zijn.

Eeuwenlang hebben wij, de geascendeerde meesters, de mensheid een aantal betrouwbare spirituele leringen gegeven. In alle gevallen was het slechts een kwestie van tijd voordat het Levende Woord door het menselijke ego en de subtiele logica van de kromme geest in een dood woord werd veranderd. Is er een manier om dit scenario te vermijden? Ja, maar ENKEL zolang een lering voor progressieve openbaringen open blijft staan, wat betekent dat er een directe verbinding met de Opgevaren Schare is waardoor wij het Levende Woord naar voren kunnen brengen.

Het ego zal proberen de lering te verdraaien vanaf het moment dat hij uitgebracht wordt. Maar wanneer de directe verbinding verbroken wordt, kan het misschien een paar jaar duren voordat een betrouwbare spirituele lering tot een gesloten systeem is gemaakt dat verlossing in het vooruitzicht stelt zonder een directe verbinding met de bron van verlossing te hebben.

De meeste moderne christelijke kerken zien het feit over het hoofd dat ik geen gesloten denkkader heb gecreëerd, maar probeerde een traditie voor het brengen van het Levende Woord in het leven te roepen. Ik heb mijn discipelen niet op pad gezonden met een vaste doctrine waaruit ze predikten. Ik zond ze uit met een machtiging van de Heilige Geest, waardoor ze het Levende Woord konden prediken. Door de millennia heen hebben andere organisaties een traditie van het Levende Woord gekend. En hoewel een dergelijke verbinding door het ego verdraaid kan worden, is het nog steeds het belangrijkste middel dat het potentieel heeft te voorkomen dat een spirituele lering een gesloten denkkader wordt.

Nu het bewustzijn van de mensheid gegroeid is, hebben wij, de geascendeerde meesters, geprobeerd een meer rechtstreekse verbinding te leggen door boodschappers te trainen door wie wij op een directere wijze zouden kunnen spreken. Maar tot dusver heeft elke organisatie die wij gesponsord hebben hetzelfde patroon gevolgd. De leden en de leiders – en zelfs vaak de boodschapper(s) – hebben zich te zeer op de uiterlijke lering en de uiterlijke organisatie geconcentreerd.

Een gebruikelijk scenario is dat een organisatie zich te sterk op de boodschapper richt. Het probleem hier is – zoals altijd – de dualiteit van het ego. Veel mensen zitten zo in de spirituele blindheid van hun ego gevangen dat zij geen boodschapper zullen accepteren, tenzij hij of zij de een of andere soort bovenaardse autoriteit heeft. Maar als wij een dergelijke autoriteit vestigen door de kwalificaties van de boodschapper en ons sponsorschap te vermelden, zal het ego dit onmiddellijk te ver doordrijven en een organisatiecultuur opbouwen die zegt dat deze organisatie de enige is die gesponsord wordt en deze boodschapper de enig echte boodschapper is.

Een ander veel voorkomend scenario is dat een organisatie zich te sterk richt op de specifieke vorm van de boodschap die door haar boodschapper gegeven wordt. Daardoor is de manier waarop het Levende Woord door deze boodschapper wordt gegeven, de enige manier waarop ze mogelijk gegeven kan worden. De organisatie verandert dan het Levende Woord een dode doctrine en laat het als superieur aan elke andere lering doorgaan. Zij valt nu ten prooi aan het dualistische spel van zichzelf te omschrijven met betrekking tot – superieur in vergelijking met – andere leringen. Hoewel dit de leden van de organisatie dus superieur laat voelen en hen het gevoel van zekerheid geeft dat ze gered zullen worden, doet het niets om persoonlijk Christusschap te bevorderen. In de Christusgeest bestaan geen dualistische waardeoordelen en vergelijkingen. Daardoor is de Christusmanier alleen een lering te gebruiken om naar de Geest van Waarheid achter de lering uit te reiken.

Het gevolg van dergelijke egospelletjes is dat een organisatie rigide wordt. En wanneer de boodschapper niet meer functioneert – of star is geworden – worden de leden – en in het bijzonder de leiders – het slachtoffer van de kromme verleiding dat nu de stroom van het Levende Woord ten einde is gekomen. Hun organisatie was op de een of andere reden de laatste om het Levende Woord naar voren te brengen en wij, de Opgevaren Schare, zijn nu voor onbepaalde tijd gestopt met tot de mensheid te spreken.

Deze leiders zullen nu alle nieuwe boodschappers per definitie als vals bestempelen en hun leden aanmoedigen ze af te wijzen zonder ze nader te bekijken. Ze zullen alle gevaren om verkeerde boodschappers te volgen aanhalen, vaak door selectieve of verdraaide quotes uit de oude lering te gebruiken. Degenen die deze bewering geloven, vallen ten prooi aan de egoverleiding om te weigeren hun persoonlijk onderscheidingsvermogen te gebruiken. Natuurlijk zullen er altijd verkeerde boodschappers zijn, maar alleen door naar alle nieuwe boodschappers te kijken, kun jij je onderscheidingsvermogen aanscherpen, waardoor je de ware van de verkeerde boodschappers kunt onderscheiden op grond van de innerlijke visie van Christus in plaats van de uiterlijke criteria zoals die door je ego of het ego van degenen die jij tot je goeroes op aarde hebt uitgeroepen, zijn bepaald.

De enige uitweg
Is er een manier om deze val te vermijden? Ja, maar alleen door een organisatie te creëren die aan twee eisen voldoet:

De Alpha vereiste is dat de organisatie toegewijd moet zijn om een ononderbroken en niet vervuilde verbinding met de geascendeerde meesters te onderhouden, zodat het brengen van het Levende Woord kan doorgaan.

De Omega vereiste is dat de leden en de leiders een scherp gewaarzijn hebben van het ego en de invloed ervan op spirituele organisaties. Daardoor zijn ze vastbesloten het ego te verhinderen zijn spelletjes te spelen en daardoor de organisatie star of het slachtoffer van machtspelletjes en verdeeldheid te maken.

Als zo’n organisatie spirituele zoekers met een niet tot compromissen bereide toewijding aan hun spirituele groei kan aantrekken – die bereid zijn hun ego onder ogen te zien en de balk uit hun eigen oog te verwijderen – en de ononderbroken stroom van het Levende Woord kan handhaven, dan kunnen we potentieel een traditie vestigen die open kan blijven. Een dergelijke open verbinding is eerder tot stand gekomen door vele boodschappers, maar die is voor slechts korte tijd open gehouden totdat de egospelletjes het overnamen.

Wij, de geascendeerde meesters, geloven dat het tijd is om dit op een hoger niveau te brengen en daarom geven we nu hogere en directere leringen over het ego en de valkuilen van spirituele organisaties. Wat staat te bezien is hoe de spirituele zoekers van deze tijd zullen reageren. Zullen ze de leringen die we door onze huidige boodschappers hebben gegeven, gebruiken om altijd verder dan de leringen naar de rechtstreekse ervaring – in hun eigen hart – van de Geest van Waarheid te reiken?

Zullen ze bereid zijn – ieder op zijn of haar eigen wijze – de open deur te worden voor het brengen van het Levende Woord? Of zullen ze op de uiterlijke lering of de uiterlijke boodschappers geconcentreerd zijn en daardoor onze publicaties weer in een gesloten denkkader veranderen die op de afvalhoop van dode spirituele organisaties gegooid kan worden? De open deur zijn of niet de open deur zijn, dat is zeker de tijdloze vraag.

Zien jullie het centrale punt hier? De enige uitweg is het individuele Christusonderscheid. Het ego heeft de droom van een automatische of gegarandeerde verlossing gecreëerd. Daardoor is het essentieel voor spirituele zoekers dat er geen manier is om een spirituele organisatie te creëren die automatisch van het ego en zijn spelletjes gevrijwaard wordt. De ENIGE manier om het ego te verslaan is door constante alertheid en een voortdurend uitreiken naar de Geest van Waarheid. Maar dit kan alleen als een persoonlijke, innerlijke ervaring plaatsvinden en hoewel de ervaring gedeeld kan worden – zodat de individuele ervaringen van mensen elkaar versterken – kan het nooit geïnstitutionaliseerd worden.

Raak nooit gehecht aan een bepaalde uitdrukking van de waarheid. Gebruik het als een opstapje om naar een rechtstreekse, innerlijke ervaring van de Geest van Waarheid uit te reiken.

De Geest van Waarheid is de Rivier van Leven en het allerbelangrijkste kenmerk is dat ze voortdurend stroomt. Als je een foto van de rivier neemt, stop je de stroom en heb je dus niet langer een echte voorstelling van de rivier zelf. Ga nooit voor een stilstaand beeld – blijf altijd naar de rivier zelf reiken.