Spirituele Blindheid – de belangrijkste uitdaging waar het ego jou voor stelt.

Het is mijn bedoeling met deze serie verhandelingen jullie een kort overzicht te geven van de uitdagingen waar het menselijk ego alle spirituele zoekers voor stelt, ongeacht welke uiterlijke lering of religie ze volgen. Dit is bij wijze van spreken ‘het allerminste wat je over het menselijke ego moet weten’.

Waarom geef ik deze verhandelingen? Omdat het overwinnen van het ego het centrale aspect van het spirituele pad is. Ongeacht welke uiterlijke lering of traditie je volgt, je MOET het ego overwinnen om de hogere bewustzijnsstaat te bereiken die de ENIGE sleutel is om boven de noodzaak uit te stijgen opnieuw op aarde te incarneren. De fundamentele werkelijkheid is dat het menselijke ego eenvoudig niet in de ‘Hemel’ kan komen, of hoe je het ook maar noemen wilt. Daardoor wordt elke ware lering, zelfs al spreekt een spirituele lering niet direct over het ego, ontworpen om je te helpen je van het ego los te maken en een nieuw identiteitsgevoel op te bouwen dat niet op het ego wordt gebaseerd.

Men zou misschien kunnen denken dat ik met een definitie van het menselijke ego moet beginnen, maar als je het ego begrijpt, zie je waarom dit niet de meest succesvolle benadering is. De reden daarvoor is dat de belangrijkste uitdaging waar het ego ons voor stelt, een vertekend beeld is van de wijze waarop je alles ‘ziet’. Het ego vormt een filter dat de manier waarop je geest alles waarneemt, ‘kleurt’ en dit filter zou mijn pogingen om het ego duidelijk te omschrijven vervormen. Daarom kies ik ervoor om eerst het punt van spirituele blindheid aan de orde te stellen – want tot je deze blindheid doorziet, heeft het geen zin om iets anders over het ego te zeggen.

Wat is spirituele blindheid?
Wanneer je gewoonlijk aan een persoon denkt die blind is, denk je aan iemand die niets kan zien. Daardoor zou je kunnen denken dat spirituele blindheid betekent dat iemand de spirituele aspecten van het leven niet kan zien. Misschien zou zo iemand een atheïst of een wetenschappelijke materialist zijn die, of het bestaan van God ontkent, of ontkent dat mensen een spirituele aard hebben. Dit is echter niet de ware definitie van spirituele blindheid.

In werkelijkheid zijn de meeste mensen die spiritueel blind zijn, er volledig van overtuigd dat ze religieuze of spirituele mensen zijn. Een heel groot deel van hen zijn elke zondag in de christelijke kerken te vinden. Anderen behoren tot de orthodoxe takken van andere wereldreligies en sommigen behoren tot verschillende New Age groepen. Wat al deze mensen gemeenschappelijk hebben, is dat ze er volkomen van overtuigd zijn dat ze tot de enige ware religie behoren of dat ze de hoogst mogelijke goeroe of spirituele lering volgen.

Deze mensen zijn er heilig van overtuigd dat ze gered zullen worden, ascenderen, het Nirwana binnengaan, het eeuwige leven bereiken of hoe ze ook maar de uiteindelijke uitkomst van hun religieuze inspanningen omschrijven. In werkelijkheid wordt deze overtuiging op een door het menselijke ego gemaakte illusie gebaseerd. Het ego heeft, bij wijze van spreken, een sluier over de ogen van deze mensen getrokken, waardoor ze een vervormde visie hebben. De meest eenvoudige illustratie hiervan is dat je een gekleurde bril op zet. Alles wat je door die bril ziet, wordt door de kleur van de glazen getint.

Stel je nu voor dat bij een baby kort naar de geboorte een paar gele contactlenzen worden geplaatst. Het kind zou opgroeien en alles door de gele lenzen zien en daardoor denken dat de lucht groen is. Het kind zou geen enkele reden hebben om zich af te vragen of zijn kijk van de ‘werkelijkheid’ juist is waardoor hij er volledig van overtuigd is dat de lucht echt groen is. Dit is in wezen hoe het ego de spirituele visie van elk mens op deze planeet heeft vervormd. Iedereen is met een vertekende voorstelling van de ‘werkelijkheid’ opgegroeid, maar de meeste mensen hebben nog nooit een alternatief gezien en hebben daardoor geen enkele reden om hun wereldbeeld in twijfel te trekken.

Het essentiële probleem met het ego
Dit verklaart waarom zoveel mensen die zichzelf als zeer religieus of spiritueel beschouwen, er volledig van overtuigd dat ze gered zullen worden. Maar in werkelijkheid volgen ze een pad dat nooit naar verlossing kan leiden. De reden is dat dit verkeerde pad door het ego gecreëerd wordt en daardoor is het precies wat de Bijbel als volgt beschrijft:

Soms denkt iemand dat zijn weg de juiste is, maar ten slotte leidt die toch naar de dood. (Spreuken 14:12)

Betekent dat, dat ik zeg dat de meeste religieuze/spirituele mensen op deze planeet een verkeerd pad volgen? Dat is precies wat ik zeg en ik herhaal eenvoudig wat ik 2000 jaar geleden al zei:

13 Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt; er zijn vele mensen die daarlangs gaan.
14 Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt; er zijn maar weinig mensen die hem vinden. (Matteüs 7)

De wijde poort en de brede weg is het pad dat door het menselijke ego wordt bedacht. Het ego heeft een illusie geschapen, namelijk dat je gered kunt worden zonder het ego te overwinnen, zonder de harde en onplezierige taak uit te voeren die ik als volgt beschreef:

3 Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
4 Of hoe kun je tegen een ander zeggen: Laat me de splinter uit je oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog?
5 Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dan zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. (Matteüs 7)

Het wezen van schijnheiligheid is de onwil om te veranderen. Maar geen enkele hypocriet beseft ooit dat hij of zij niet bereid is te veranderen. De reden daarvoor is dat hypocrieten altijd de illusies van hun ego accepteren, wat inhoudt dat ze stellig geloven dat ze niet hoeven te veranderen. Ze baseren deze overtuiging op het feit dat ze tot de enige ware spirituele/religieuze beweging behoren en – omdat ze aan bepaalde uiterlijke vereisten voldoen –ze verzekerd van redding zijn. Wanneer je gelooft dat je redding gegarandeerd wordt, waarom zou je dan moeten veranderen? Dit is de wijde poort en de brede weg die tot de ondergang leidt. Hoe kun je het volgen van dit verkeerde pad vermijden?

Je enige uitweg
Als er geen uitweg was uit de illusies die door het ego gecreëerd zijn, zou ik natuurlijk deze verhandeling niet geven. Er is inderdaad een uitweg en we zouden kunnen zeggen dat het een veiligheidsmechanisme is dat God bij het ontwerp van het universum heeft ingebouwd. Om deze uitweg te ontdekken, moet je voorbij de sluier van illusies reiken die het ego gemaakt heeft. De enige manier om dat te doen is door een verbinding tot stand te brengen tussen je bewuste geest en een geest die boven het ego staat en verder dan het ego kijkt. Die geest kan met vele namen benoemd worden, maar de term die het meest door de Opgevaren Schare gebruikt wordt is ‘de Christusgeest’. Daarom zei ik:

Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. (Johannes 6:53)

Hoewel dit een uitdrukking is die aangepast is aan het bewustzijn dat de meeste mensen 2000 jaar geleden hadden – en hoewel ik volkomen begrijp dat het de hedendaagse spirituele zoekers vreemd in de oren klinkt – zit er een kern van waarheid in. Je moet eenvoudig beseffen dat het ‘vlees en bloed van de zoon des mensen’ naar het Christusbewustzijn verwijst. De Christusgeest is een bewustzijnsstaat die totaal boven het menselijke ego staat. Daardoor kun je, alleen wanneer je in deze bewustzijnstaat deelt, alleen wanneer je het mogelijk maakt dat het jouw bewustzijn ingaat, je van het ego bevrijden. De reden is dat de Christusgeest de enige geest is die de werkelijkheid van God kan zien.

Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren Zoon, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Daardoor kan alleen de Christusgeest je een gevoel van vergelijkingsmateriaal geven dat je in staat zal stellen de illusies die het ego gecreëerd heeft, te doorzien. Alleen de Christusgeest zal het je mogelijk maken de Geest van Waarheid te ervaren. Daarom zei ik:

24 Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots.
25 De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest.
26 Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand.
27 De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.’ (Matteüs 7)

De rots is het Christusbewustzijn en het zand is het bewustzijn van het ego. Wanneer je jouw identiteitsgevoel – je huis – op de illusies van het ego bouwt, zul je niet in staat zijn om aan de beproevingen van het leven – de regen – het hoofd te bieden.

Hoe kun je met de Christusgeest in contact komen? Je hebt het vermogen al om dit te doen, zoals ik ergens anders uitgelegd heb. Dit vermogen is je persoonlijke Trooster, je Christus Zelf dat je met een hoger deel van je wezen kan verbinden, namelijk je IK BEN Aanwezigheid. Alleen al het feit dat je deze website hebt gevonden, is het bewijs dat er al een bepaalde verbinding met je Christus Zelf in je geopend is – anders zou je niet openstaan voor de leringen die ik aanbied. Wat je vervolgens moet doen, is een tweevoudige actie:

  • Je moet je verbinding met je Christus Zelf versterken. Op deze hele website geef ik leringen en hulpmiddelen, maar je zou hier kunnen beginnen.
  • Je moet je bewuster van het ego worden en van de illusies die hij gebruikt om je in spirituele blindheid gevangen te houden. Alleen door bewust de illusies van het ego te doorzien, zal je innerlijke visie, je spirituele visie, geopend worden zodat je boven het ego kunt uitstijgen en de geest van Christus kunt aannemen.

De verhandelingen op deze sectie zijn bedoeld om je te helpen een begin te maken met het doorzien van de illusies van het ego.

De fundamentele illusie van het ego
Het fundamentele probleem met het ego is dat het je spirituele visie vervormt, zodat je de werkelijkheid van God, Gods waarheid, niet kunt waarnemen. Het wezen van de Christusgeest is dat het altijd één met God is en daardoor kun je door de Christusgeest– rechtstreeks – de Ene Werkelijkheid, de Ene Waarheid van God ervaren. Daarom zei ik:

God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:24)

De Christusgeest neemt de Levende Waarheid van God waar en beseft dat deze waarheid voortdurend groeit, zich uitbreidt en transcendeert. En omdat de Christusgeest deze Levende Waarheid ervaart, heeft het geen behoefte aan een beschrijving van de waarheid. Daardoor besef je nu dat er een verschil bestaat tussen een beschrijving van de waarheid en de waarheid zelf, namelijk de Geest van Waarheid.

Om je te helpen dit te begrijpen zal ik een analogie geven. Stel je voor dat je nog nooit een appel had geproefd. Je hebt mensen over appels horen praten, je hebt ze op TV gezien en je hebt erover gelezen. Maar wat je uit deze bronnen hebt vernomen, zijn alleen maar beschrijvingen. Sommige zijn misschien heel levendige beschrijvingen van de verrukkelijke smaak van een appel en als ze heel goed zijn, dan zou het water je al in de mond kunnen lopen. Maar hoe goed de beschrijvingen ook mogen zijn, ze zijn niet hetzelfde als het feitelijke proeven van een appel. Met andere woorden, zelfs niet de beste beschrijving kan er voor zorgen dat je de smaak van een appel proeft; geen enkele beschrijving kan in de plaats van de directe ervaring treden. Maar als je eenmaal een appel in je hand houdt en een hap neemt, verdwijnt de behoefte aan een beschrijving. Waarom zou je nog steeds een boek lezen dat de smaak van een appel beschrijft, als je net zo gemakkelijk een hap van de echte kunt nemen?

Dit is het centrale probleem met het ego. Zoals ik later gedetailleerder beschrijf, werd het ego geboren toen jij je van God afscheidde. Het ego werd geboren door een deling tussen jou en God en door de tijd heen werd je zo door de illusies van het ego verblind dat je niet langer de bewuste ervaring van de ‘Geest van Waarheid’ hebt. Dus, in plaats van Gods waarheid rechtstreeks te ervaren, ben je op beschrijvingen van Gods werkelijkheid gaan vertrouwen in de vorm van religieuze en spirituele leringen.

Zie je mijn punt? Het centrale probleem waar je als spirituele zoeker voor staat, is dat je terug moet naar het gevoel van eenzijn met God – want tenzij je dit gevoel van eenzijn hebt, hoe kun je dan Gods koninkrijk ingaan? Om dit te doen moet je teruggaan naar de staat van onschuld waarin je rechtstreeks Gods werkelijkheid kunt ervaren, zodat je niet langer een beschrijving nodig hebt.

Nadat je het directe contact met Gods werkelijkheid verloor, creëerde het ego een bijna oneindig aantal vervangingen. Omdat het ego Gods werkelijkheid niet rechtstreeks kan ervaren, heeft het beschrijvingen van die werkelijkheid gemaakt. Hoe goed deze beschrijvingen ook mogen zijn, ze kunnen nooit de directe ervaring vervangen, daarom zei ik dat je God in geest en in waarheid moet aanbidden. Helaas kan het ego deze waarheid niet doorgronden en daardoor gelooft het ego dat zijn beschrijving net zo goed is als de werkelijke ervaring – in feite gelooft hij dat de beschrijving de werkelijke ervaring IS.

Het centrale probleem met het ego is dat het de werkelijkheid van God door een beschrijving vervangen heeft, toch gelooft hij dat als je zijn beschrijving blijft volgen, je uiteindelijk het koninkrijk van God zult binnengaan. Miljarden mensen zien zichzelf als heel religieus en ze zijn ervan overtuigd dat ze gered zullen worden. Maar ze volgen de brede weg die tot de ondergang leidt, omdat ze in de illusie geloven dat het pad van het ego hen naar de Hemel zal brengen.

De Bijbel, de Thora, de Bhagavad Gita, de Dhammapada, de Tao te Ching en de leringen van de opgevaren meesters van de afgelopen eeuw – waaronder de leringen op deze website – zijn alle beschrijvingen van de waarheid, maar ze zijn NIET de Levende Geest van Waarheid. Als het ego erin slaagt je ervan te overtuigen dat het volgen van één van deze leringen je in de Hemel zal brengen zonder het ego op te geven, dan ben je ten prooi gevallen aan de centrale illusie van het ego, juist de illusie die de Slang gebruikte om Eva – als symbool voor je ziel – in de Hof van Eden te verleiden.

Maar het is een feit dat zolang je in de illusies van het ego gevangen blijft, je niet het eeuwige leven zult krijgen. Je kunt NOOIT het koninkrijk van God ingaan zonder het ego te laten sterven en het bruiloftskleed van het Christusbewustzijn aan te doen:

11 Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.
12 Hij zei tegen hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?” Hij wist niets te zeggen.
13 Toen zei de koning tegen de dienaren: “Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
14 Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. (Matteüs 22)

In werkelijkheid zijn allen geroepen, maar weinigen kiezen ervoor het smalle pad op te gaan dat hen voorbij de illusies van het ego leidt. Daardoor blijven ze in de mentale duisternis die het ego heeft gecreëerd waarin het leven een strijd wordt. Daarom, ‘Kies voor het Leven!’