Het wordt Tijd dat men de Ware Leringen van Christus begrijpt

ONDERWERPEN: Een standpunt innemen – Laat men de ware leringen van Christus en Boeddha begrijpen – Pacifisme zal geen vrede brengen

Geascendeerde Meester Kuthumi, 22 oktober 2006

De boodschapper leest:

Het gebed van Heilige Franciscus
Heer, maak mij tot een instrument van jouw vrede.
Waar haat is, laat mij liefde zaaien;
Waar schade berokkend is, vergeving;
waar twijfel is, vertrouwen;
waar wanhoop is, hoop;
waar duisternis is, licht;
en waar droefheid is, vreugde.

O Goddelijke Meester, sta mij toe dat ik niet zo zeer probeer
getroost te worden, als te troosten;
begrepen te worden, als te begrijpen;
geliefd te worden, als lief te hebben.
Want door te geven, ontvangen wij;
door te vergeven, worden wij vergeven;
en door te sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven.

Het gebed voor Extatische Vrede
Heer, ik kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.
O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost te vinden.

Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip te vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij te vinden.
Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.
Door anderen te vergeven, krijgen wij jouw vergeving.
Door het ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven om de Levende Christus zijn – op aarde, zoals wij dat in de Hemel zijn, nu en Eeuwig.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN, wat wij Boven zijn, zal de aarde hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En zo BEN IK de Gouden Eeuw die geopenbaard is, omdat ik Gods Vlam van Extatische Vrede liefheb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld, en zolang IK op deze wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

Kuthumi: Geliefden, Ik ben het Wezen dat bekend stond als Heilige Franciscus en die velen nu kennen als de geascendeerde meester Kuthumi. Dus heb ik de boodschapper gevraagd om het originele gebed van Heilige Franciscus en het nieuwe gebed van Heilige Franciscus voor te lezen waartoe ik hem geïnspireerd heb te schrijven – maar door hete oude naar een veel hoger niveau te tillen, waardoor het een volledig andere toon, vibratie en kracht krijgt.

Want zie je, als het wezen dat als Heilige Franciscus geïncarneerd was, denk ik dat ik mag zeggen dat ik het recht heb om mezelf te bekritiseren en mezelf een kritische recensie te geven over waar het aan ontbrak in die incarnatie als Heilige Franciscus. Want jullie die mij kennen als de geascendeerde meester Kuthumi, weten wel dat ik niet geascendeerd ben na die incarnatie, ondanks het feit dat veel christenen Heilige Franciscus vereren als de allerhoogste uitdrukkingsvorm, de allerhoogste belichaming, van de leringen van Christus.

Maar als ik destijds volledig de leringen van Christus had belichaamd, denk je dan niet dat ik geascendeerd zou zijn na die incarnatie? Natuurlijk zou dit dan gebeurd zijn. En zodoende zou ik misschien degenen onder jullie die een band met me voelen als geascendeerde meester willen aanbevelen, mijn leven als Heilige Franciscus te bestuderen, nadat jullie een paar leringen bestudeerd hebben die wij door deze dispensatie hebben uitgegeven, zoals de lering van Jezus over het ego en de leringen over het dualiteitsbewustzijn. En dan krijgen jullie meer details dan ik jullie nu geef. Maar ik zal je nu in deze verhandeling iets vertellen over waar het in het leven van Heilige Franciscus aan ontbroken heeft en waarom zo’n leven, dat geleefd werd als zo’n imitatie van Christus, nog steeds niet genoeg was om mij voor de ascensie te plaatsen. Het kwam natuurlijk, grotendeels, omdat ik het essentiële principe om de Levende Christus te worden niet volledig begrepen en geïnternaliseerd had, die is dat je de leiding neemt, eerst over jouw eigen wezen en dan ga je eropuit en neem je de aarde onder je hoede door jezelf oog in oog te laten staan met degenen die de antichrist vertegenwoordigen.

Een standpunt innemen
Ik had als Heilige Franciscus een duidelijker standpunt in moeten nemen tegen de verkeerde leiders en de verkeerde doctrines van de katholieke kerk, in plaats van te vallen voor de illusie van misleide loyaliteit, door de loyaliteit aan Christus te verwarren met de loyaliteit aan doctrines van een kerk in de buitenwereld die beweerde dat zij de enig echte vertegenwoordiger van Christus was. Want ik had moeten zien dat geen enkele organisatie in de buitenwereld of persoon de exclusieve vertegenwoordiger van Christus kan zijn, want geen enkel menselijke institutie of mentaal kader kan de Levende Christus bevatten.

Ik weet heel goed dat er veel mensen zowel in de christelijke als de new age-gemeenschap zijn die het gebed van Heilige Franciscus in haar verschillende vormen vereren. Maar ik moet zeggen dat als jullie dat gebed lezen, je ziet dat het een uitdrukkingsvorm was van een bewustzijnsstaat die nu de vuilnisbak van de geschiedenis in moet en vervangen moet worden door de erkenning dat jullie niet passieve wezens zijn die zitten te wachten op de geest in de fles, de God in de lucht, die alles voor jullie doet.

“Heer, maak mij het instrument van jouw vrede.” Nee, mijn geliefden, je moet ervoor kiezen het instrument van vrede te zijn. Je moet ervoor kiezen jouw licht te laten schijnen, zodat jij niet tot een God ver weg bidt om dat voor jou te doen. Want jij kunt zelf natuurlijk niets doen, maar jij moet wel de open deur zijn waar het licht van God doorheen moet schijnen. Want het licht van God moet een lens hebben, een prisma, waar het doorheen kan schijnen, zodat het hier op aarde gericht kan worden. En dat is de stap omhoog waar Jezus het over had toen hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe – en ik werk.”

En ik, als de Heilige Franciscus, heb dat niet volledig belichaamd en wat de meeste christenen tot aan vandaag toe niet belichaamd hebben of zelfs maar begrepen. En dus hebben zij ook nog steeds de passieve aanpak. Ze denken nog steeds dat Jezus een pacifist was. Nee! Hij was de Prins van Vrede. En de Prins van Vrede is geen pacifist. Noch is hij een krijgsheer die eropuit trekt en de krachten verslaat die oorlogen creëren. Want de Prins van Vrede staat boven de dualiteit en gaat verder dan dat, en daardoor zit hij niet in het pacifistische, noch in het oorlogvoerende uiterste.

Laat men de ware leringen van Christus en Boeddha begrijpen
Het wordt tijd, en de hoogste tijd, dat men de ware leringen van de Christus en de ware leringen van de Boeddha in de Westerse wereld begrijpt – de leringen over de dualiteit en jullie potentieel om dat te ontstijgen. Want enkel op die manier kan deze planeet en het bewustzijn van de mensheid verhoogd worden naar een hoger niveau waardoor de top tien procent van de spirituele mensen ophouden zichzelf te bezien als passieve ontvangers van Gods genade, van vrede, of van – wat dan ook. Maar ze beginnen zichzelf te zien in hun juiste rol, de rol waar ze voor geschapen werden, namelijk medeschepper met God te zijn die hier zijn om hun talenten te vermenigvuldigen en heerschappij over de aarde te hebben.

Dit is de stap die gezet moet worden in de christelijke gemeenschap, in de new age-gemeenschap en hopelijk ook door degenen die zich studenten van de geascendeerde meesters noemen. De nieuwe leringen die we nu geven, zitten natuurlijk op het kruispunt van het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk. En tenzij onze studenten de concepten van de dualiteit en het ego volledig belichamen en begrijpen – en het zwart-wit denken en het grijs denken overwinnen – zullen zij niet in staat zijn om met ons door te gaan naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk. En dus moeten ze onvermijdelijk achtergelaten worden, nog steeds de dispensatie van Vissen volgen, terwijl de planeet snel de dispensatie van het Aquariustijdperk ingaat.

Pacifisme zal geen vrede brengen
Het pacifisme brengt geen vrede tot stand. Het is prachtig dat mensen zachtmoedig en nederig zijn, want de hoogmoedige mensen – of ze nu in een spirituele organisatie, een christelijke kerk, of een new age-beweging zitten – de hoogmoedige mensen zullen niet in staat zijn vrede te brengen. Maar de zachtmoedige en de nederige mensen ook niet – als ze de passieve benadering van wachten op God die het allemaal voor hen moet doen, handhaven.

Je kunt niet, zoals ze in het Midden-Oosten zeggen, zitten wachten tot de sinaasappel op je tulband valt. Want het heeft geen enkele waarde om naar God te kijken als de geest in de fles – en als jij de juiste gebeden doet, God daarna uit de fles springt en je wens vervult. Nee, jullie zijn medescheppers. Dus jullie moeten de voorwaarden scheppen die je wilt door het dualiteitsbewustzijn te ontstijgen en daardoor jouw licht vrij te laten schijnen en de voorwaarden te scheppen die deel uitmaken van je goddelijke plan – en niet de voorwaarden die jouw ego om een of andere reden wenst.

Dus mijn geliefden, bestudeer mijn leven als Heilige Franciscus, of kijk in ieder geval naar het verschil tussen de twee gebeden zoals ze hier werden voorgelezen. Lees ze zelf en denk na over het verschil. Sta jezelf toe de kracht van het nieuwe gebed voelen. Laat die kracht bij jou naar binnen gaan, jouw hart raken en beseffen dat een nieuwe dag is aangebroken. Een nieuwe dag, er waait een nieuwe wind, en het wordt tijd dat Gods mensen opstaan en geteld worden, om op te staan en gehoord te worden door te getuigen van de hogere waarheid, van de realiteit dat er iets meer is dan de menselijke dualistische machtsstrijd. Er is een alternatief voor die bewustzijnsstaat.