36 Ideeën om je Wereldbeeld te transcenderen

door Kim Michaels

Om gebruik te kunnen maken van de Transcendence Tools (Hulpmiddelen om te Transcenderen) moet jij je wereldbeeld bijstellen op een manier die verder gaat dan jouw op zintuigen gebaseerde beeld en het beeld dat de traditionele religies en het materialisme jou geeft. Eén manier om dit te doen is door te kijken hoe de wetenschap zelf de wegwijzer is voor een nieuw wereldbeeld.

Ervan uitgaand dat jij open staat om deze website te bestuderen, heeft er waarschijnlijk al een verschuiving in jouw wereldbeeld plaatsgevonden. Maar om optimaal gebruik te maken van de Transcendence Tools, komt het van pas dat je de onderstaande ideeën begrijpt.

IDEE 1
Heb je wel eens overwogen of het materiële universum een communicatiemiddel zou kunnen zijn, bijna net zoals een radio die een boodschap uitzendt? Wat is de meest basale boodschap die wij van het materiële universum ontvangen? Dat wij beperkt worden door – gevangenzitten in – materiële omstandigheden. Maar is dat zo?

Iedere situatie die je in het materiële universum tegenkomt, presenteert jou een basale vraag: “Accepteer jij dat je beperkt wordt door deze omstandigheid, dat jij die niet kunt veranderen, dat het materiële universum de macht over jou– en jouw gemoedsgesteldheid – heeft?” Hierachter zit nog een diepgaandere vraag: “Accepteer jij dat jouw gemoedsgesteldheid afhangt van materiële omstandigheden?”

In de meeste gevallen beseffen wij niet eens dat wij deze vraagstukken hebben, omdat wij de beperkingen al hebben geaccepteerd en dat wij die niet kunnen transcenderen. Maar is dat waar – of is het slechts een product van beperkte waarneming? Wat kunnen wij bereiken als wij onze onderbewuste illusies blootleggen en bewust een poging doen die te transcenderen?

Wanneer jij de volgende ideeën begrijpt, ga je zien dat alles in het materiële universum een kwestie van perspectief is – dat alles relatief is, zoals Albert Einstein het zei.

IDEE 2
De menselijke zintuigen geven ons een dualistisch beeld van de wereld. Zij vertellen ons dat de wereld wordt gemaakt van aparte ‘dingen’ of vormen, zelfs van veel aparte materialen.

Dit komt overeen met het beeld van de wetenschappers voor Albert Einstein de relativiteitstheorie ontdekte. De wetenschappers dachten dat de wereld bestond uit materie en energie; twee aparte substanties die zich niet met elkaar vermengden.

De consequentie van dit dualistische wereldbeeld is dat materie permanent is of in ieder geval continuïteit bezit, wat inhoudt dat materie moeilijk te veranderen valt. En meer specifiek, omdat materie fundamenteel anders is dan gedachten – die duidelijk uit energie bestaan – heeft de menselijke geest niet de bekwaamheid om de materie te veranderen.

Tenzij je dit wereldbeeld verandert, ben je niet in staat om de beperkingen die je in de materiële wereld tegenkomt, te ontstijgen. Je gelooft dat deze omstandigheden echt zijn en in feite macht over jou hebben.

IDEE 3
Met zijn eenvoudige formule:

E= mc2

heeft Einstein het dualistische wereldbeeld weerlegd. Het bewees dat de wereld NIET uit twee aparte elementen werd gemaakt, omdat er maar één basale substantie bestaat, namelijk wat hij energie heeft genoemd. De materie is eenvoudig een vorm van energie die de vibratie heeft gekregen waardoor het lijkt alsof die vast is voor de menselijke zintuigen.

In werkelijkheid BESTAAT materie NIET. Het is een constructie in de menselijke geest. Of wij zouden kunnen zeggen dat de materie niet vast, permanent of onveranderlijk is. De ‘onveranderlijkheid’ van de materie is een illusie die door de menselijke geest in het leven wordt geroepen. Aangezien materie simpelweg een vorm van energie is, heeft Einstein bewezen dat ‘vaste’ materie net zo gemakkelijk kan worden veranderd als vloeibare materie.

IDEE 4
Energie is een vorm van vibratie die vaak als een golf wordt weergegeven. De vorm van een golf kan gemakkelijk worden veranderd door de eigenschappen van de vibratie te veranderen.

Als je eenmaal gaat beseffen dat wat net onveranderlijke materie lijkt, gewoon van energiegolven wordt gemaakt, dan besef je dat als jij een manier kunt bedenken om de energiegolven die de materie vormen, te veranderen, jij het potentieel hebt om ELKE WILLEKEURIGE beperking die jij ziet, te transcenderen.

Dus is de sleutel om beperkingen te transcenderen: leren hoe je de vibratie van de energiegolven kunt veranderen. Dit is deels wat de Transcendence Tools willen bereiken; daarvoor zijn ze bedacht.

IDEE 5
Laten we nog eens kijken naar wat Einsteins formule ons vertelt. Dit is iets wat wij al op school hebben geleerd. Je kunt bij een wiskundige vergelijking aan beide kanten iets door dezelfde factor van het =teken delen:

Ec2gedeeld

Vanzelfsprekend elimineren de twee versies van c2 aan de rechterkant elkaar, dus dan krijg je de volgende vergelijking:

Ec2eind

Je krijgt dan een nieuwe vergelijking, die iets heel diepzinnigs zegt. Er staat dan dat de materiële wereld werd gemaakt van een basale vorm van energie, die E heet. Deze vorm van oerenergie heeft een heel hoge vibratie.

Alles wat wij in de materiële wereld kunnen bespeuren, werd geschapen door hoog frequente energie met een bepaalde factor in vibratie te verlagen. Einstein zag de snelheid van het licht als de reducerende factor, maar in werkelijkheid zit het complexer in elkaar.

IDEE 6
Er is meer dan één soort hoog frequente energie en er bestaan meer dan één reducerende factoren. Wat inhoudt dat alles in de materiële wereld het product is van het volgende proces:

Een bepaalde vorm van hoog frequente energie werd door een bepaalde factor in vibratie gereduceerd. De gereduceerde energie manifesteerde zich als wat wij kunnen bespeuren als vloeibare of stationaire energie (materie).

IDEE 7
Hierdoor ontstaat er een nieuw wereldbeeld dat de wetenschap met religie verbindt – als je ten minste bereid bent verder te kijken dan het dogmatische christendom en het dogmatische materialisme.

We weten allemaal door school dat onze ogen slechts bepaalde types licht kunnen onderscheiden. Met andere woorden, er zijn lichtstralen die binnen het bereik van het frequentiespectrum vibreren, zodat onze ogen die kunnen waarnemen. Maar de wetenschap heeft bewezen dat er nog veel andere vormen van lichtstralen bestaan die onze ogen niet kunnen waarnemen. Dit leidt tot het beeld van een wereld die uit meerdere lagen bestaat:

Het materiële universum wordt gemaakt van energie die binnen een bepaald spectrum vibreert. Een beetje van deze energie heeft nog steeds zo’n hoge vibratie dat ze vloeibaar is en wij noemen die gewoonlijk energie (licht, geluid, elektriciteit, magnetisme, en zo voort). Maar een beetje daarvan is zodanig in vibratie verlaagd dat dit gevangen komt te zitten in een stationaire matrijs en dus als vaste materie verschijnt.

IDEE 8
De materiële wereld is NIET het enige wat bestaat. De materiële wereld is simpelweg maar één spectrum in een groter continuüm van energietrillingen. Er zouden wel eens veel lagen van energiespectra boven de materiële wereld kunnen zijn.

Maar het belangrijkste punt op dit moment is dat de materiële wereld wordt geschapen uit het spectrum dat er vlak boven zit en dat haar in vibratie verlaagt. De vraag wordt nu wat die reducerende factor veroorzaakt.

IDEE 9
Velen zien de relativiteitstheorie van Einstein als de grootste wetenschappelijke doorbraak in de moderne tijd. Maar om de Transcendence Tools te gebruiken, zorgde de kwantummechanica voor de grootste doorbraak. De reden is de volgende.

Voor de kwantummechanica geloofden de wetenschappers in een mythe die ‘de objectieve observator’ heet. Deze stelde dat wanneer een wetenschapper op een wetenschappelijke methode een observatie doet, de wetenschapper de observatie niet zou beïnvloeden. De kwantummechanica heeft bewezen dat dit een misvatting was op subatomair niveau.

De kwantummechanica bestudeert het meest fundamentele niveau van de materie. Dit is het niveau waarop – volgens Einsteins formule – de energie in materie verandert, die zich eerst als subatomaire deeltjes manifesteert die zich dan tot atomen combineren en zo voort.

Wat de kwantummechanica overtuigend heeft bewezen, is dat er op het meest fundamentele niveau van de materie een uitwisseling plaatsvindt tussen het bewustzijn van de wetenschapper en het fenomeen dat geobserveerd wordt.

Met andere woorden, wanneer een wetenschapper een subatomair deeltje bestudeert, bestond dit deeltje nog niet voor de observatie werd gemaakt. Het deeltje werd mede door de wetenschapper gemaakt, omdat de observatie het deeltje zijn bestaan gaf in de materiële wereld. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal fysici spreken van een universum dat door een observator werd geschapen.

IDEE 10
We kunnen dan inzien dat de subatomaire wereld in feite de grensstreek is tussen het materiële frequentiespectrum en het frequentiespectrum dat er in vibratie net boven ligt. Dus op het subatomaire niveau wordt vloeibare energie in ‘vaste’ materie omgezet.

Nu komt het belangrijkste punt. Door talloze actuele experimenten is bewezen dat op het subatomaire niveau de geest van de wetenschapper en de materie op elkaar inwerken. Dit feit ontkennen, betekent dat je 80 jaar wetenschappelijk experimenteren ontkent. Dit laat ons twee opties over:

De menselijke geest en onbezielde materie kunnen op elkaar inwerken.
Er een diepgaandere verklaring voor is.

IDEE 11
De diepgaandere verklaring is de theorie van Einstein, die zegt dat materie niet van de geest gescheiden wordt, omdat alles uit één substantie bestaat, namelijk wat Einstein energie heeft genoemd. Dit betekent dat de energiegolven die door jouw geest worden geproduceerd, inwerkt op de energiegolven die op het subatomaire niveau bestaan. En terwijl deze energiegolven op elkaar inwerken, produceren ze subatomaire deeltjes: de bouwstenen van alle materie.

Dit leidt tot een verbazingwekkende conclusie: Er is een vorm van bewustzijn op subatomair niveau aanwezig, en ons menselijke bewustzijn en DAT grotere bewustzijn kunnen op elkaar inwerken. Hier is natuurlijk een kwantum(geest-)sprong voor nodig waar geen enkele materialist aan wil.

IDEE 12
De traditionele religie, zoals het christendom, schildert een dualistische wereld af. Er is een hemel en een materiële wereld en je kunt op eigen kracht niet in de hemel komen, daarom heb je een religie in de buitenwereld nodig. De materialistische wetenschap schildert ook een dualistische wereld af, omdat er een materiële wereld is, die een objectief bestaan heeft, en een rijk van de menselijke geest, dat geheel subjectief is.

Maar omdat de menselijke geest en het meest fundamentele niveau van de materie op elkaar kunnen inwerken, is er bewezen dat er geen verdeeldheid bestaat. Alle delingen worden in de menselijke geest gecreëerd, omdat de wereld in werkelijkheid een geheel is dat met elkaar verbonden is, dat van dezelfde basissubstantie wordt gemaakt.

IDEE 13
De materie wordt gevormd van hoog frequente energie die in vibratie is verlaagd door een bepaalde reducerende factor. We kunnen dan inzien dat het bewustzijn de eigenschappen van deze reducerende factor bepaalt.

Dat betekent dat de wereld NIET bij toeval door een mechanisch proces werd geschapen. En OOK NIET in haar huidige vorm door een almachtige God in de hemel.

De wereld is een schepping van bewustzijn, en het bewustzijn van menselijke wezens had daar beslist een aandeel in. Maar is ons bewustzijn de enige factor, of bestaat er daarnaast ook nog een ander bewustzijn?

IDEE 14
De traditionele religie, het materialisme en het gezond verstand zijn het erover eens dat de aarde werd geschapen voordat er mensen waren. Dus kunnen menselijke wezens het materiële universum niet geschapen hebben. Wat betekent dat het universum werd geschapen door wezens die een bekwaamheid in het bewustzijn hebben dat het menselijke bewustzijn overtreft.

Er is een rijk van hoog frequente energie boven het materiële universum. Dit rijk heeft vele lagen die een hiërarchie vormen die leidt tot opeenvolgende hogere vibraties. In dit rijk bestaat een hiërarchie van zelfbewuste wezens, dat zich uitstrekt van wezens die in het rijk direct boven het materiële rijk verblijven tot het allerhoogste bewustzijnsniveau.

Het materiële universum en de aarde werden geschapen door wezens die in het rijk van vibraties bestaan dat net boven het materiële rijk ligt. Deze wezens hebben hun bewustzijn gebruikt om de vibratie van de oerenergie te verlagen en het in mallen te ordenen die wij als het fysieke universum beschouwen.

Veel spirituele tradities kennen deze wezens en men heeft er veel namen voor zoals Elohim, Geest-leiders, of geascendeerde meesters.

IDEE 15
Nadat deze wezens met een hoog bewustzijn het materiële universum hadden gemaakt, zonden zij zelfbewuste verlengstukken van zichzelf daarnaar toe om een type lichaam aan te nemen dat door het fysieke universum wordt ondersteund. Op aarde noemen wij dit een mensenlichaam.

Dus zijn wij waarlijk zelfbewuste wezen die naar een fysiek lichaam zijn afgedaald en wij gebruiken dit lichaam als voertuig om de wereld te ervaren en ons daarin tot uitdrukking te brengen. De bedoeling hiervan is dat wij dienen om de materiële wereld mede te helpen scheppen.

Maar op grotere schaal heeft men de bedoeling met ons dat wij de vibratie van de hele materiële wereld helpen te verhogen tot ze onderdeel wordt van het hogere rijk. Door dat te doen, groeien wij in zelfbewustzijn, zodat wij naar een hoger niveau kunnen ascenderen. En deze groei in zelfbewustzijn is het hogere doel van het bestaan van de wereld als geheel.

IDEE 16
Het materiële universum werd geschapen door zeven spirituele wezens die de Zeven Elohim worden genoemd. Het bewustzijn van deze wezens heeft de bekwaamheid om het spirituele licht in vibratie te verlagen tot het frequentiespectrum dat het materiële universum vormt. Zij leveren de reducerende factor die eerder genoemd werd.

Elk van de Elohim vertegenwoordigen een bepaalde vorm van spiritueel licht, ook wel spirituele straal genoemd. Zodoende werd het universum geschapen uit het ruwe materiaal van de zeven spirituele stralen dat door een bepaalde factor werd gereduceerd.

IDEE 17
Nadat ze de vibratie van het spirituele licht hadden gereduceerd, konden de Elohim er een bepaalde mal overheen leggen. Dit zorgt ervoor dat het licht de vorm aanneemt van wat wij vloeibare energie en subatomaire deeltjes noemen. Deze ‘bouwstenen van materie’ ordenen zich vervolgens in de vormen die de Elohim visualiseren.

De Elohim doen dit vanuit een bewustzijnsniveau dat ver boven dat van de meeste menselijke wezens ligt. De Elohim creëren vanuit het bewustzijn dat al het leven één is en dat zij het geheel proberen te verhogen.

IDEE 18
Idealiter is het de bedoeling dat wij, de menselijke wezens – of beter de spirituele wezens in een mensenlichaam – als medeschepper dienen die binnen het kader van de Elohim scheppen. Wij zijn echter niet op hetzelfde niveau als de Elohim begonnen. De reden is dat het de bedoeling van het materiële universum is als klaslokaal te dienen, waarin wij geleidelijk in bewustzijn groeien door te experimenteren met onze creatieve vaardigheden.

Je zou misschien kunnen zeggen dat het materiële universum een gigantische feedbackmachine is. Als medeschepper hebben wij dezelfde vaardigheden als de Elohim, maar onze vaardigheden hebben minder bevoegdheden. Terwijl wij aan het experimenteren zijn met onze vaardigheden, beeldt het materiële universum mallen van onze gedachten vergroot op het licht uit. En als wij eerlijk het resultaat analyseren, kunnen wij ons bewustzijn uitbreiden.

IDEE 19
Alles wat op aarde bestaat, is het product van een bepaald bewustzijnsniveau. Wanneer wij beginnen te begrijpen hoe een bepaald bewustzijnsniveau altijd hetzelfde resultaat weergeeft, kunnen wij dat bewustzijnsniveau ontstijgen.

Op planeet aarde staan ons 144 bewustzijnsniveau ter beschikking. Een nieuwe medeschepper begint op het 48e niveau. Op dit niveau heb je een zeer plaatselijk bewustzijn, maar toch hebben wij nog het gevoel dat wij met een geheel verbonden zijn dat groter is dan wij zelf.

Als wij dit gevoel van verbondenheid houden, dan kunnen wij het geleidelijk uitbreiden tot wij bij het 144e bewustzijnsniveau komen. Op dit niveau zijn wij klaar om te ascenderen van de aarde en onsterfelijke wezens te worden in een hoger rijk.

IDEE 20
De enige manier om in zelfbewustzijn te groeien, is door onze vrije wil te gebruiken. Door keuzes te maken en de resultaten van die keuzes te ervaren, krijgen we de kans om te groeien.

Maar als wij echt vrije wil hebben, krijgen wij ook de optie – niet de noodzaak maar de optie – om ervoor te kiezen onder het 48e niveau van bewustzijn te gaan. De enige manier om dat te doen, is door te ontkennen dat wij deel van een groter geheel uitmaken en dan gaan handelen alsof wij aparte wezens zijn die kunnen doen wat zij maar willen zonder over de consequenties van onze handelingen na te denken.

Om onze verbondenheid met het geheel te ontkennen, moeten wij een stel illusies accepteren die een sluier vormt die onze waarneming van de wereld vervormt. Dit wordt in de traditie van het boeddhisme de sluier van Maya genoemd. In de christelijke traditie heet het de prins van deze wereld of de duivel.

Toch is het een stel illusies dat ons laat geloven dat wij aparte wezens zijn en dat wij kunnen bepalen wat goed of fout is op basis van het gezichtspunt dat wij van God en andere menselijke wezens gescheiden zijn. Zodoende kunnen wij geloven dat wat wij anderen aandoen, geen negatief effect op ons heeft.

In zekere zin gaan wij geloven dat het universum geen feedbackmachine is, omdat wij kunnen vermijden de consequenties van onze creatieve inspanningen te dragen.

IDEE 21
In werkelijkheid wordt de basale functie van het hele universum in het geheel niet aangetast door wat menselijke wezens geloven op deze kleine planeet. Maar als de meerderheid van de bewoners besluit om beneden het 48e bewustzijnsniveau te gaan, mogen zij experimenteren met de lagere bewustzijnsniveaus.

Natuurlijk zullen de omstandigheden op hun planeet onherroepelijk de gedachtenmallen die de mensen op het licht projecteren vergroot uitbeelden op die lagere bewustzijnsniveaus. Dit verklaart alle huidige onevenwichtigheid op de aarde, van oorlogen tot armoede, van een korte levensduur tot ziektes, gebrek aan natuurlijke bronnen en de onmenselijkheid van de mens.

Als ze eenmaal onder de sluier van illusies zijn doorgegaan die die lagere bewustzijnsniveaus vormen, worden ze onderworpen aan de belangrijkste illusies:

1. Bepaalde dingen kun je niet veranderen. Er zijn bepaalde beperkingen die jij niet kunt ontstijgen. (Dit is in zekere zin juist, omdat er veel dingen zijn die jij, zolang je onder het 48e niveau zit, niet kunt veranderen).

2. Jij – of de mensheid als geheel – hebben de huidige omstandigheden niet gemaakt. Dit is jullie opgedrongen door een onbewust universum of een boze god in de lucht.

3. Onder dit gevoel zit vaak de onderbewuste overtuiging dat dit verkeerd is en dat deze omstandigheden aan je zijn opgedrongen door een onrechtvaardige daad. Dit komt voort uit de overtuiging van het aparte zelf dat hij in staat moet kunnen zijn om te doen wat hij wil; daarom zijn beperkingen oneerlijk. Wat inhoudt dat het aparte zelf denkt dat het universum moet functioneren volgens zijn standpunt.

4. Dus vorm jij het probleem niet of ligt het probleem niet bij jou. Het probleem bestaat buiten jou. De oorzaak is dat God, de natuur of andere mensen niet aan jouw wereldbeeld voldoen.

Het effect van deze overtuigingen is dat jij je dan bezig gaat houden om God, de natuur en andere mensen over te halen jouw visie en wil als apart wezen te delen. En je probeert dit met geweld te doen. Nodeloos te zeggen dat dit alleen maar tot een voortdurende strijd leidt die jou nooit vrede oplevert.

IDEE 22
Het probleem met deze overtuigingen is dat ze een catch-22 vormen, een vicieuze cirkel, waar je ogenschijnlijk niet aan kunt ontsnappen. Zolang je gelooft dat je slachtoffer van omstandigheden bent waar je geest geen macht over heeft, kun je niet aan deze omstandigheden ontsnappen.

Dit heeft de Boeddha bedoeld toen hij zei dat de eerste nobele waarheid is dat het leven lijden is. Wanneer je onder het 48e niveau bent afgedaald, kan het leven alleen maar uit lijden, namelijk wat de Boeddha Samsara heeft genoemd, bestaan.

Dit zorgt ervoor dat jij je in een voortdurende, schijnbaar eindeloze, worsteling bevindt om te krijgen wat jij wilt door het van de natuur of andere mensen af te pakken. En vanwege de wet van oorzaak en gevolg krijg je terug wat je hebt uitgezonden. Hoe meer jij worstelt, hoe meer weerstand jij ontmoet.

IDEE 23
Natuurlijk heb je vrije wil, dus jij hebt het recht om je zolang je maar wilt met die worsteling bezig te houden. Als je de wereld observeert, wordt het wel duidelijk dat veel mensen in feite genieten van de strijd tegen andere mensen, de natuur of zelfs God.

Transcendence Tools zijn alleen bedoeld voor mensen die tot het besef zijn gekomen dat zij die worsteling willen ontstijgen. Dus de vraag wordt dan hoe jij die menselijke worsteling te boven komt, en het antwoord is simpel: stop met die strijd weer opnieuw te scheppen.

Wanneer jij begrijpt hoe die strijd ontstaat, wordt het veel gemakkelijker om te zien hoe je er een eind aan kunt maken.

IDEE 24
Laten we terugkeren naar het idee dat het materiële universum werd gecreëerd door zeven spirituele wezens, de Elohim. De Elohim begonnen met zeven soorten hoog frequente energie, in diverse spirituele tradities de zeven stralen geheten.

De Elohim gebruikten vervolgens hun bewustzijn om de vibratie van die stralen te reduceren tot het frequentiespectrum dat het materiële universum vormt. De bedoeling was om een omgeving te scheppen waarin de energie/materie zo dicht is dat het mogelijk wordt dat wezens met een heel plaatselijk gevoel van bewustzijn beginnen en dat van daar uitbreiden. De dichtheid maakt het mogelijk dat mensen geloven dat zijn aparte wezens zijn.

Toen de Elohim de energie gereduceerd had, legden de Elohim bepaalde gedachtenmallen over die energie heen, waardoor die zich tot de structuren vormde zoals planeet aarde, het zonnestelsel en melkwegstelsels. De originele blauwdruk voor de aarde was totaal in evenwicht en had geen van de niet harmonieuze omstandigheden die wij tegenwoordig zien.

Heel lang geleden daalden grote golven zelfbewuste wezens naar de aarde af en namen hier een lichaam aan. Maar in het begin gebruikten al die wezens hun vrije wil binnen het kader van het geheel. Zij probeerden het geheel te verheffen en daardoor daalde er niemand af onder het 48e bewustzijnsniveau, maar groeiden vandaar tot zij zouden ascenderen.

Deze wezens gedroegen zich als medeschepper door het licht van de Elohim te gebruiken zonder de vibratie ervan te reduceren, maar het in plaats daarvan te laten toenemen. Ze legen gedachtenmallen over die energie heen, maar deze mallen probeerden enkel al het leven te verheffen.

IDEE 25
Op een bepaald moment daalde een golf levensstromen af en veel van hen kozen er wel voor om onder het 48e niveau te gaan. Het globale effect was dat deze wezens zichzelf toen als aparte wezens begonnen te beschouwen en dus met elkaar begonnen te concurreren en het niet meer eens met elkaar waren.

Dit had twee specifieke effecten:

De ‘aparte’ wezens verlaagden de energie die de Elohim hadden geleverd in vibratie. Eén manier om dit te doen is door egoïstische gevoelens, zoals boosheid en haat, maar zelfs de vervorming van liefde.

De ‘aparte’ wezens legden gedachtenmallen over de gereduceerde energie heen die niet werden gebaseerd op het verheffen van al het leven. In plaats daarvan probeerden zij zichzelf te verheffen boven de anderen door hen te kleineren.

Deze niet-creatieve inspanningen van wezens die in de sluier van gescheidenheid gevangenzaten, hebben de lagere matrijzen over de originele blauwdruk voor planeet aarde heen gelegd. Daarom bestaan er natuurrampen, is er een beperkte voedselvoorraad, lijken de natuurlijke bronnen beperkt en bestaat ouderdom en ziekte.

IDEE 26
Dit is het essentiële besef: Deze beperkte omstandigheden zijn NIET permanent. In feite is niets in het materiële universum permanent.

Om dit te begrijpen, zou je het universum met een bioscoop kunnen vergelijken. De beelden die je op het filmscherm ziet, kunnen misschien wel erg echt lijken en je erin laten verzinken. Maar wij weten dat zij eigenlijk niet op feiten gebaseerd worden of een permanent bestaan leiden. Ze worden gemaakt door een stroom licht op het scherm te projecteren en als je deze stroom zou onderbreken, zouden de beelden op het scherm onmiddellijk verdwijnen.

Als je de beelden van de filmstrook zou verwijderen, dan zouden de beelden op het scherm op dezelfde manier verdwijnen.

IDEE 27
Je begrijpt nu de fundamentele lering van de Transcendence Tools. De omstandigheden die jij ervaart zijn net als de beelden die er op het filmscherm worden geprojecteerd van de basale energie die het materiële universum vormt.

Jij projecteert constant deze beelden en die basale energie kan slechts de vorm aannemen die jij erop projecteert. Dus is de essentiële sleutel om je huidige omstandigheden te transcenderen is STOPPEN met iets buiten jou proberen te veranderen. In plaats daarvan moet jij naar je eigen denkgeest kijken en twee dingen doen:

De onderbewuste overtuigingen en mentale beelden die ervoor zorgen dat jij beelden op het scherm projecteert die jou beperken. Ze vervolgens door beter overtuigingen vervangen, zodat jij de beperkte beelden niet meer projecteert.

Erkennen dat deze beelden door de tijd heen jou een bepaalde hoeveelheid lagere energie hebben laten opwekken. Alleen wanneer deze energie in vibratie wordt verhoogd naar het oorspronkelijke niveau of hoger, ben jij bevrijd van de oude omstandigheden.

Kortom: Transcendence Tools zijn bedacht om jou te helpen laag frequente energie te transformeren en beperkte overtuigingen en zelfbeelden te boven te komen,

IDEE 28
Om volledig te begrijpen hoe jij je eigen omstandigheden schept, is het nuttig als jij je ervan bewust bent dat er vier niveaus in jouw geest bestaan:

Het hoogste niveau is het identiteitsniveau. Hier ligt jouw basale identiteitsgevoel in opgeslagen, maar het is niet alleen maar je naam en nationaliteit. Het zijn diepgaandere overtuigingen over wat voor wezen jij bent, hoe jij in de wereld staat waarin jij leeft en wat jouw vaardigheden en beperkingen zijn.

Het volgende niveau is het materiële niveau, dat vanzelfsprekend het niveau van jouw denken is. Hier vind je meer gedetailleerde overtuigingen en inzicht in hoe de wereld werkt. De overtuigingen in de identiteitsgeest bepalen wat jij denkt dat jij kunt, en de overtuigingen in de mentale geest bepalen hoe jij dat kunt.

Het volgende niveau is de emotionele geest, de zetel van jouw gevoelens. Hier zitten ook bepaalde overtuigingen die jij hebt, bijvoorbeeld dat je misschien gelooft dat als andere mensen bepaalde dingen doen, het acceptabel of onvermijdelijk is dat jij met boosheid daarop reageert. Je gelooft misschien zelfs wel dat jij gerechtigd bent andere mensen schade te berokkenen om te krijgen wat jij wilt om jezelf te beschermen.

De fysieke geest, die waarlijk bepaalde aspecten van de geest zijn, die verband houden met het fysieke lichaam, wat inhoudt dat deze overtuigingen heeft die verband houden met jouw fysieke lichaam. Maar voor de meeste mensen is de fysieke geest ook waar hun bewuste geest zich mee vereenzelvigen wil. Op dit niveau kun je misschien ook bepaalde overtuigingen hebben over wat jij wel of niet kunt.

Bij alles wat jij ooit doet of hebt gedaan, zijn alle vier niveaus van je geest betrokken. Wat jou in leven houdt en de energie geeft om mede te scheppen, is dat jij constant een hogere stroom hoog frequente energie van een hoger deel van je wezen ontvangt. Dat kan jouw hogere zelf worden genoemd, jouw spirituele zelf of in sommige tradities jouw ‘IK BEN Aanwezigheid’.

Terwijl deze energie je identiteitsgeest binnenkomt, ga jij er bepaalde beelden overheen leggen en dit geeft de vibratie van de energie de kwaliteit die afhangt van de aard van deze beelden/overtuigingen. Een beetje van de energie die een kwaliteit heeft gekregen, wordt in je identiteitsgeest opgeslagen en een beetje van deze energie gaat verder naar je mentale geest, waar het op dezelfde manier de kwaliteit krijgt van de overtuigingen die je daar vindt.

Dit proces gaat zo verder in de emotionele geest. Wat inhoudt dat wanneer een creatieve impuls jouw bewuste geest bereikt, die al gekleurd is door de overtuigingen en beelden die je op de hogere niveaus hebt.

IDEE 29
Je ziet nu dat de vier niveaus van je geest een hiërarchische structuur vormen. De overtuigingen in de identiteitsgeest zitten dieper dan de overtuigingen in je mentale geest. Wat inhoudt dat je mentale geest onmogelijk een overtuiging in jouw identiteitsgeest kan uitschakelen.

Als een impuls eenmaal de identiteitsgeest is gepasseerd, kan de mentale geest alleen nog maar werken met die impuls, omdat deze al gekleurd wordt door de identiteitsgeest – hij kan niet uitschakelen wat van bovenaf binnenkomt. Hetzelfde geldt voor de emotionele en fysieke geest.

Je begrijpt dan het dilemma dat wij allemaal hebben, wanneer wij proberen onze omstandigheden te veranderen. Als jouw bewuste geest zich vereenzelvigt met jouw fysieke geest, dan ben je in staat om overtuigingen op dat niveau te veranderen. Maar je bent NIET in staat om bewust uit te schakelen wat je fysieke geest binnenkomt vanuit de hogere niveaus. Je bent ENKEL in staat met de creatieve impuls te werken die al gekleurd is door de overtuigingen en energie van de hogere niveaus.

Dus als dit jouw enige optie was, zou je echt vastzitten en bekeken vanuit de fysieke geest, bestaat er dan geen uitweg.

IDEE 30
Wat is dan die uitweg wel? Dat is de erkenning dat jouw bewuste geest zich niet met jouw fysieke geest/jouw fysieke lichaam en de materiële wereld hoeft te vereenzelvigen. De kern van jouw wezen is iets wat wij de Bewuste Jij zouden kunnen noemen en dit is een vorm van puur gewaarzijn dat de vaardigheid heeft om zich te projecteren waar hij maar wil.

De Bewuste Jij kan zich bijvoorbeeld buiten de fysieke geest naar de emotionele geest projecteren. Zodoende kan hij een overtuiging in je emotionele geest zien en hem op dat niveau oplossen, wat de creatieve impuls zal veranderen bij het binnenkomen van jouw bewuste geest. En dan wordt het gemakkelijker om je fysieke gedrag te veranderen, omdat jouw creatieve impuls minder gekleurd is. Hetzelfde kan natuurlijk gedaan worden op het mentale en identiteitsniveau.

Je moet echter erkennen dat het een proces van hard werken wordt, als de Bewuste Jij zich al heel lang met de materiële wereld heeft vereenzelvigd, om alle vier niveaus in de geest te zuiveren. Voor de meeste mensen begint dit met het onderzoeken van overtuigingen die in hun fysieke geest verblijven. De volgende stap is om de overtuigingen in jouw emotionele geest te onderzoeken en zo voort.

IDEE 31
Maar heel veel mensen die aan zelfhulp doen of bij spirituele organisaties zijn, slagen er niet in de mechanieken van de situatie te begrijpen. De mechaniek werkt simpel. Wanneer een creatieve impuls je identiteitsgeest binnenkomt, wordt die gekleurd door de overtuigingen die daar zitten. Maar dit proces levert een bepaalde hoeveelheid energie op en een beetje van die energie verzamelt zich in jouw identiteitsgeest. Op dezelfde manier produceren de overtuigingen op de andere niveaus van de geest laag frequente energie die daar wordt opgeslagen.

Het effect van deze verzamelde energie is tweeledig:

Wanneer je probeert bewust naar een hoger niveau van jouw geest te kijken, zal de verzamelde energie het jou moeilijker maken om duidelijk de overtuigingen die die energie hebben geproduceerd, te zien.

De verzamelde energie zal de overtuiging lijken te versterken, wat betekent dat je de neiging hebt te denken dat de overtuiging niet een overtuiging is die op een illusie wordt gebaseerd. In plaats daarvan: Hoe meer energie jij hebt opgeslagen, hoe reëler de overtuiging zal lijken, wat betekent dat jij denkt dat hem niet hoeft te veranderen.

Het is essentieel dat allen die serieus hun beperkingen willen transcenderen, beseffen dat energie overtuigingen versterkt.

Laten we eens een voorbeeld nemen. Op het niveau van de identiteitsgeest heeft iemand geaccepteerd dat hij een apart wezen is dat in een wereld leeft die zijn vaardigheid om te doen wat hij wil, beperkt. Het gevolg van deze diepgaande overtuiging is dat de mentale geest van die persoon de overtuiging heeft dat hij met geweld moet nemen wat hij wil en dat hij daartoe het recht heeft. Op het emotionele niveau bestaat de overtuiging dat hij boos mag worden wanneer andere mensen niet doen wat hij wil. En op het fysieke niveau bestaat de overtuiging dat het beter is om anderen eerst te slaan voor zij hem kunnen raken.

Het zal je wel duidelijk zijn dat deze overtuigingen het leven van deze persoon in een constante worsteling veranderen. En als gevolg van die worsteling heeft hij substantiële hoeveelheden energie van lage, vervormde, kwaliteit op alle vier niveaus van zijn geest verzameld.

Iedereen kan op elk moment tot het besef komen dat hij of zij diezelfde oude patronen niet meer wil voortzetten, maar wil veranderen of dat er meer in het leven moet zijn. Maar om succesvol je beperkingen te transcenderen, moet iedereen onderbewuste overtuigingen blootleggen en bewust veranderen.

IDEE 32
Als je eenmaal een overtuiging blootlegt en ziet hoe die jou beperkt, is het niet zo moeilijk om hem te veranderen, omdat wij niet bewust onszelf willen benadelen – wanneer wij echt zien wat wij aan het doen zijn. Maar het probleem is dat het vaak niet mogelijk is een onderbewust idee bloot te leggen, juist omdat de hoeveelheid laag frequente energie die zich op alle vier niveaus heeft verzameld, het onderbewust maakt.

Dus een essentiële sleutel om je leven te veranderen, is deze energie te overwinnen. Er zijn diverse manieren om je van deze energie te bevrijden. Het probleem is dat, hoewel deze energie jou misschien tijdelijk een oplossing verschaft, die energie nog steeds ergens is en jij uiteindelijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van die energie.

Dus is de enige manier om voorgoed de beperkingen te transcenderen, de energie weer een andere kwaliteit te geven door de vibratie ervan naar een hoger niveau te brengen. Dit kun je heel gemakkelijk doen, wanneer je begrijpt wat de wetenschap aan het licht heeft gebracht over het gedrag van energie.

IDEE 33
Alle energie is een golf, maar sommige energie kan de vorm van een stationaire of staande golf aannemen. Dat is er met de energie gebeurd die zich in de vier niveaus van jouw geest heeft verzameld.

Een golf heeft bepaalde trillingskenmerken, zoals frequentie, amplitude, en golflengte. Maar geen enkele golf is een geïsoleerde eenheid. Met andere woorden, de trillingskenmerken van ELKE WILLEKEURIGE golf kunnen worden veranderd.

De manier om dat te doen, is heel simpel. Wanneer twee golven elkaar tegenkomen, vormen ze wat wetenschappers een interferentiepatroon noemen. Dit patroon resulteert in een nieuwe golf die een combinatie is van de twee oorspronkelijke golven.

Bijvoorbeeld, de manier om laag frequente energie te veranderen in jouw emotionele lichaam is door een hulpmiddel te gebruiken om hoog frequente energie op te roepen en die op jouw emotionele lichaam te richten. Als de hoog frequente energie de laag frequente energie tegenkomt, vormt ze een interferentiepatroon. Het gevolg is dat je dan een nieuwe vorm van energie krijgt die lager is dan de hoog frequente energie, maar hoger dan de laag frequente energie.

Het gevolg is dat je dan – gedeeltelijk – jouw emotionele lichaam hebt gezuiverd, wat het gemakkelijker maakt om beperkende overtuigingen te zien. Als jij gedurende vele levens laag frequente energie hebt verzameld, kan het natuurlijk wel even duren voor jij je emotionele lichaam volledig hebt gezuiverd. Maar elke keer dat je één stap in de richting van zuivering zet, voel jij je lichter en energieker en dit kan jou de stuwkracht geven om door te gaan tot je definitief doorbreekt naar een hoger bewustzijnsniveau.

IDEE 34
Transcendence Tools zijn bedacht om je te helpen hoog frequente energie op te roepen en die naar de laag frequente energie te sturen die opgeslagen ligt in de vier niveaus van jouw geest. Om echter maximaal gebruik van deze middelen te maken, is het belangrijk dat je twee dingen goed begrijpt:

Hoog frequente energie kan ENKEL van een niveau komen dat boven het materiële universum ligt. De energie die al op, zeg maar op het mentale niveau zit, kan niet de energie die vervormd is op dat niveau, transformeren. Zelfs de energie op het identiteitsniveau kan de energie op lagere niveaus niet transformeren.

Hoog frequente energie oproepen is GEEN mechanisch proces. Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, kun je zien dat menselijke wezens alles verkeerd kunnen gebruiken. Zodoende is er een veiligheidsmechanisme ingebouwd bij het oproepen van hoog frequente energie.

Dat veiligheidsmechanisme is dat hoog frequente energie moet worden uitgegeven door zelfbewuste wezens in een hoger rijk. Deze wezens hebben een bekwaamheid in hun bewustzijn die het hen mogelijk maakt om met menselijke wezens afzonderlijk te werken. Zodoende kunnen zij de motieven van iemand evalueren en zij zullen de hoeveelheid energie uitbrengen die iemand kan hanteren en niet verkeerd zal gebruiken.

Met andere woorden, om hoog frequente energie op te roepen, moet je een beroep doen op een wezen in een hoger rijk, zoals één van de zeven Elohim. Hiervoor zijn de Transcendence Tools bedacht en die hulpmiddelen worden in feite gegeven als een directe openbaring door wezens in het spirituele rijk.

IDEE 35
Transcendence Tools laten je de Aanwezigheid van een spiritueel wezen oproepen, die dan de hoeveelheid energie zal uitgeven waar jij behoefte aan hebt en de zuiverheid van jouw motieven. Dit is deels om zich ervan te verzekeren dat jij niet meer energie ontvangt dan jij kunt hanteren (omdat de energie de laag frequente energie in beweging zal zetten) en deels om zich ervan te vergewissen dat jij de energie niet een verkeerde kwaliteit geeft en daardoor jouw situatie nog erger maakt.

Naarmate jij een momentum opbouwt door energie op te roepen en je bereidheid toont om je onderbewuste overtuigingen te onderzoeken, zul je geleidelijk aan meer energie ontvangen en daardoor sneller groeien. Als jij aan de andere kant die energie gebruikt om jezelf beter te laten voelen, maar in dezelfde patronen blijft zitten, zul je minder energie ontvangen tot je het gevoel krijgt dat de middelen jou niet meer helpen.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat onze spirituele leraren boven het ego en menselijke waardeoordelen staan. Zij kijken niet naar jou om je te veroordelen; ze proberen slechts jou bij je groei te helpen.

Maar de assistentie die wij ontvangen, wordt geleid door de wet van vermenigvuldiging. Dit wordt geïllustreerd door het oude gezegde: “God helpt degenen die zichzelf helpen.” Het wordt ook geïllustreerd met de parabel van Jezus over de meester die zijn drie dienaren verschillende talenten gaf en daarna wegging. Toen de meester terugkwam, moesten de dienaren rekenschap afleggen van wat zij met die talenten hadden gedaan. Twee dienaren hadden de talenten vermenigvuldigd en kregen meer, terwijl één de talenten in de grond had begraven en daardoor niets meer kon ontvangen.

De wet die alle groei regelt, is dat onze spirituele leraren ons in het begin een bepaalde hoeveelheid energie geven wanneer wij daarom vragen. Maar wat wij ontvangen na die eerste periode van genade wordt volledig bepaald door onze bereidheid om te vermenigvuldigen wat wij hebben gekregen.

IDEE 36
De kwantummechanica heeft het volgende bewezen:

Alles in het materiële universum wordt gemaakt van één basissubstantie. Die kan de vorm aannemen van subatomaire deeltjes, maar dit zijn in feite energiegolven.

De subatomaire deeltjes reageren op ons bewustzijn. De energiegolven van onze geest en de energiegolven die alle materie vormen, kunnen op elkaar inwerken.

Dit brengt ons vanzelfsprekend bij de vraag: Als onze geest de materie op subatomair niveau kan beïnvloeden, waarom kan onze geest dan de materie niet op het gewone of macroscopische niveau beïnvloeden? Waarom kunnen wij de zogenaamde wonderen die Jezus verrichtte niet uitvoeren? Waarom kunnen wij niet bergen verzetten – of in ieder geval een goede gezondheid of materiële overvloed hebben? En waarom kunnen wij niet collectief een vredige wereld manifesteren met overvloed voor alle mensen?

Er is maar één logisch antwoord. In werkelijkheid KUNNEN wij de materie op macroscopisch niveau beïnvloeden, maar wij geloven niet dat wij dat kunnen en daardoor kunnen wij onze vaardigheid niet uitoefenen. Wij gebruiken niet ons volledig potentieel als medescheppers, van wie het de bedoeling is dat zij over de aarde heersen.

En waarom kunnen wij niet in ons potentieel, ons geboorterecht, geloven? Omdat wij, op de vier niveaus van onze geest, bepaalde beperkende overtuigingen hebben gevormd. En deze overtuigingen hebben laag frequente energie opgewekt die onze visie verduistert en het laat lijken alsof wij echt in een wereld leven die ons beperkt. De energiesluier (het kwaad), laat het lijken alsof de huidige omstandigheden in de materie echt zijn en echt ons in de macht hebben.

In werkelijkheid zijn wij natuurlijk spirituele wezens en geen enkele omstandigheid in de materie kan meer macht over ons hebben dan wij toelaten. Dus is de sleutel om elke beperking te transcenderen, de overtuigingen die ervoor zorgen dat onze medescheppende vaardigheden beperkt worden, te boven te komen.

Wanneer wij die overtuigingen overwinnen, zal er geen kloof meer bestaan tussen het subatomaire en het macroscopische niveau. We zullen dan bewust op het subatomaire niveau werken en zo veranderingen op het macroscopische niveau bewerkstelligen. Het gevolg moet op de oorzaak volgen en als we onze vaardigheid blootleggen om op het niveau van de oorzaak te werken, zullen de effecten volgen.

De Transcendence Tools hebben maar één bedoeling, namelijk jou te helpen de kloof tussen wie jij werkelijk bent en wie jij momenteel denkt dat jij bent, te overbruggen.