ROS08: Aartsengel Michaëls Rozenkrans

Deze rozenkrans is ideaal voor het oproepen van spirituele bescherming voor jezelf en anderen. Hij is ook zeer effectief om mensen van duistere krachten los te snijden en voor het veranderen van de wereldomstandigheden. Voor jouw persoonlijke bescherming kun je deze rozenkrans gebruiken in plaats van de decreten/affirmaties aan Aartsengel Michaël die in deze sectie worden aangeboden.

Lees een lering over deze rozenkrans.

Noot: Je hebt ongeveer 35 minuten nodig om de hele rozenkrans op te zeggen. Heb je geen tijd voor de volledige rozenkrans, dan kun je de onderdelen 1, 2 en 5 voor de dagelijkse bescherming opzeggen. Of je kunt de ‘Ik kies het Leven’ affirmatie opzeggen, gevolgd door 9 maal ‘Wees gegroet Michaël’ (of zo vaak je maar wilt, afhankelijk van de tijd die je eraan wilt besteden).

 

Deel 1

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Geliefde Aartsengel Michaël, ik draag deze rozenkrans op aan de manifestatie van Gods wil en Gods koninkrijk in… (Beschrijf de situaties en omstandigheden die je wilt dat Aartsengel Michaël en zijn engelen oplossen.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, binnenin ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk dat door ons op aarde wordt gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoording jouw Wil op aarde te manifesteren zoals die in de hemel gemanifesteerd wordt.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat je onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het heelal ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen verantwoording voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verleidingen van het lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig op aarde geopenbaard zijn. Amen.

Aartsengel Michaël, neem gezag over alle duistere geesten
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op jouw Vlammende Aanwezigheid hier te manifesteren en een ondoordringbaar schild rondom mijn energieveld te vormen. Bescherm mij tegen alle onvolmaakte energie, duistere geesten, geëxcarneerde zielen en alle krachten van de antichrist en licht mij voor opdat ik duistere trillingen kan herkennen. Ik besluit nu op dit moment alle duisternis tegen te houden mijn wezen binnen te komen. Aartsengel Michaël, bescherm alle mensen tegen alle onvolmaakte energie en duistere geesten.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, laat jouw Vlammende Aanwezigheid in mijn energieveld verschijnen. Bind en verteer alle draaikolken van onvolmaakte energie die mijn gedachten en emoties dreigen te overstelpen. Snijd mij los van alle banden met de planetaire draaikolken van negatieve energie. Licht mij voor opdat ik alle onvolmaakte energie in mijn wezen kan herkennen. Help mij in te zien dat zij geen onderdeel van mijn wezen vormen en dat ik ze niet nodig heb. Ik kies er nu voor alle duistere energie los te laten. Aartsengel Michaël, verteer alle giftige vibraties in het energieveld van alle mensen.

3. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere geesten, alle niet zielen die geen lichaam bezitten en alle krachten van de antichrist die toegang tot mijn wezen hebben gekregen en die proberen mij van binnenuit te beheersen. Licht mij voor opdat ik deze vijanden in mijzelf kan identificeren. Help mij in te zien dat zij geen deel van mijn ware identiteit zijn en dat ik ze niet nodig heb. Ik kies er nu voor alle duistere geesten los te laten. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los van duistere geesten.

4. Aartsengel Michaël, bind en verteer al het spirituele gif in mijn wezen. Snijd mij los uit het gif van onwetendheid, woede, hoogmoed, hebzucht, afgunst, niet willen/er niet willen zijn. Licht mij voor opdat ik al het spirituele gif in mijn wezen kan herkennen. Help mij in te zien dat het geen onderdeel van mijn wezen vormt en dat ik het niet nodig heb. Ik kies er nu voor al het spirituele gif los te laten. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen vrij van spiritueel gif.

5. Aartsengel Michaël, bind en verteer mijn menselijke denken en mijn menselijke ego die een antizelf vormen dat voorkomt dat ik mijn ware identiteit accepteer. Licht mij voor opdat ik de leugens die mijn antizelf gebruikt om mijn handelingen, gevoelens, gedachten en identiteitsgevoel te beheersen, kan herkennen. Help mij in te zien dat het antizelf geen onderdeel van mijn ware identiteit vormt en dat ik het niet nodig heb. Ik kies er nu voor het antizelf los te laten. Aartsengel Michaël, stroop het antizelf van mij af en bind het antizelf van alle mensen die vrij willen zijn.

6. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de zwaartekracht van het massabewustzijn die de afspraak met mij wil maken om nooit uit te stijgen boven de laagste gemeenschappelijke maatstaf en het potentieel in mij te ontkennen dat ik de Christusgeest kan aannemen. Stroop alle spirituele blindheid van mij af opdat ik kan zien dat er een betere manier van leven is dan de manier die de mens goed toe lijkt. Geef mij de moed mij hieruit los te maken en tot de mensen te behoren die zich hiervan hebben afgescheiden en uitverkoren zijn. Ik verkies de Weg van het Leven te volgen, de weg naar het Christusbewustzijn. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los die boven het massabewustzijn willen uitstijgen.

7. Aartsengel Michaël, snijd mij los van het bewustzijn van het materialisme dat ervoor zorgt dat ik mij aan de dingen op deze wereld gehecht voel. Help mij in te zien dat mijn Christuspotentieel de ware sleutel tot het overvloedige leven is. Ik kies er nu voor eerst het koninkrijk van God te zoeken en ik weet dat wanneer ik het Christusbewustzijn verwerf, mij dan alles geschonken wordt. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los die boven het bewustzijn van het materialisme uit willen stijgen, het doodsbewustzijn.

8. Aartsengel Michaël, snijd mij los van elke gehechtheid aan mijn huidige overtuigingen en elke angst dat ik, als ik mijn beperkte overtuigingen opgeef, mijn identiteitsgevoel misschien verlies. Licht mij voor opdat ik alle dualistische overtuigingen die door kerk en staat in mijn geest zijn geprogrammeerd, kan doorzien. Help mij in te zien dat ik, door die dualistische overtuigingen, die door mensen gecreëerde afgoden, op te geven, mijn ware identiteit in Christus zal krijgen. Ik kies ervoor te stoppen met rond het gouden kalf van deze menselijke overtuigingen te dansen. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los die boven het dualiteitsbewustzijn, het doodsbewustzijn, uit willen stijgen.

9. Aartsengel Michaël, snijd mij los van elke gehechtheid aan mijn sterfelijke identiteitsgevoel en elke angst dat ik, als ik dit menselijke denken opgeef, geen identiteit meer heb. Licht mij voor opdat ik de onechtheid van mijn antizelf kan doorzien en zie dat daaronder mijn ware identiteit als onsterfelijk spiritueel wezen zit. Ik verkies het leven en ik aanvaard mijn ware identiteit in Christus. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los die boven elk vals identiteitsgevoel willen uitstijgen.

 

Deel 2

Ik kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen! (3x).
Aartsengel Michaël, red mij van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat ik mijzelf als een sterfelijk menselijk wezen zie dat van mijn God gescheiden is.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van mijn Geloof, als de mensen beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden uit de leugens van de antichrist die mijn ziel tot nu toe omhullen, zodat ik gevangen zit in een spinnenweb van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt. Aartsengel Michaël, ik ben bereid boven het doodsbewustzijn uit te stijgen en vrij te zijn de waarheid van Christus en het stralende wezen van God te zien. Ik ben bereid mijn God te zien en niet meer als een menselijk wezen te leven, maar te leven als het spirituele wezen dat ik echt ben.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke gevoel van leven te verliezen, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, dat gebaseerd wordt op de beperkingen van deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben bereid mijn oog op één doel gericht te houden, zodat ik aan de subtiele leugens van de kromme geest voorbij kan zien en met het Licht van Christus word gevuld. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld en de beperkingen die zo echt lijken, op te geven. Ik ben bereid dit gevoel van leven te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en mijn ware identiteit als zoon/dochter van God te aanvaarden.

Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het Licht van Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen op deze wereld de werkelijkheid van mijn God bestaat en daarom beloof ik nooit meer iets permanents aan enig verschijnsel op deze wereld toe te kennen. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

 

Aartsengel Michaël, neem gezag over de leugens van de antichrist
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op ons los te snijden uit de leugen dat mensen van nature zondig zijn, dat wij in zonde verwekt zijn en dat alles wat we doen zonde is. Snijd ons los van de zelfveroordeling, blaam en schuld die uit deze leugen voortkomen. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat wij geschapen zijn uit de liefde van onze Vader/Moeder God die ons ontworpen hebben naar hun eigen volmaakte beeld.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat de uitbreidende kracht van de Vader de tegenstander is van de samentrekkende kracht van de Moeder en dat de Vader goed is en de Moeder slecht. Snijd ons los van de haat voor de Goddelijke Moeder, de haat voor de vrouw en de ontkenning van het vrouwelijke aspect van iedere ziel die uit deze leugen voortkomen. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los opdat zij de waarheid herkennen dat God zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten heeft en dat zij in volmaakte harmonie met elkaar zijn.

3. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat God boos en veroordelend is en dat wij, als we eens een fout gemaakt hebben, eeuwig verdoemd en Gods liefde niet meer waard zijn. Snijd ons los van de angst voor eeuwige verdoemenis en de angst om God onder ogen te komen die het gevolg zijn van deze leugen. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om de waarheid te erkennen dat wij, wanneer wij voor God staan, het doodsbewustzijn verloochenen en oprecht om vergeving vragen, ogenblikkelijk door de onvoorwaardelijke liefde van God vergeven worden.

4. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat wij een zonde kunnen begaan die niet ongedaan gemaakt kan worden en dat het materiële universum een gevangenis is waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Snijd ons los van de uitzichtloosheid, de wanhoop en de spirituele verlamming die uit deze leugen voortkomen. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om de waarheid te erkennen dat alles energie is en dat daarom geen enkele fout die wij gemaakt hebben, niet ongedaan kan worden gemaakt door het Licht van God op te roepen dat alles verteert wat niet aan hem gelijk is.

5. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat wij het slachtoffer zijn van omstandigheden waar wij niets aan kunnen doen, dat wij geen verantwoording voor ons leven hoeven te nemen en dat wij niets kunnen doen om verlost te worden. Snijd ons los van het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en de onverschilligheid die uit deze leugen voortkomen. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om de waarheid te erkennen dat het universum een spiegel is die naar ons reflecteert wat wij uitzenden. Daarom kunnen wij de wereld veranderen door ons bewustzijn te veranderen en de Christusgeest aan te nemen.

6. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat het materiële universum van God gescheiden is en dat God ver weg is in plaats van binnenin ons. Snijd ons los van het gevoel van in de steek gelaten zijn en het alleen zijn die uit deze leugen voortkomen. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om de waarheid te erkennen dat zonder God niets geschapen is dat geschapen is. Daarom is het koninkrijk van God binnenin ons en zelfs de onvolmaaktste omstandigheden verbergen alleen maar het stralende wezen en de perfectie van God.

7. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat wij van God gescheiden zijn, dat we God niet op eigen kracht kunnen bereiken en dat we het niet waard zijn zonen en dochters van God te zijn. Snijd ons los van het menselijke denken, het valse identiteitsgevoel, dat uit deze leugen ontstaat. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om hun ware identiteit als spiritueel wezen te aanvaarden, als zoon of dochter van God die God kan bereiken door het koninkrijk van God binnenin ons in te gaan.

8. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat wij moeten kiezen tussen relatief goed en kwaad en dat er geen alternatief, geen tussenweg, is. Snijd ons los van de onevenwichtigheid, het extremisme en het fanatisme die uit deze leugen voortkomen. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om de waarheid te accepteren dat de waarheid van Christus boven de relatieve tegengestelden van goed en kwaad staat. Daarom kunnen we alleen maar harmonie en innerlijke vrede vinden door de gulden middenweg van het Christusbewustzijn te volgen.

9. Aartsengel Michaël, snijd ons los uit de leugen dat Jezus de enige Zoon van God was en dat het daarom godslastering is als wij in zijn voetsporen treden en de werken doen die hij heeft gedaan. Snijd ons los van de ontkenning van Christus in ons, het bewustzijn van de antichrist dat uit deze leugen ontstaat. Aartsengel Michaël, bind alle individuen, instituten en alle duistere krachten die deze leugen bevorderen. Breng deze leugen aan het licht en snijd de mensen los om de waarheid te erkennen dat iedereen het vermogen heeft deze geest in zich te hebben die ook in Christus Jezus was. Daarom kan God de werken door ons doen die hij door Jezus heeft gedaan.

 

Deel 3

Ik eis planeet aarde voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart eis ik planeet aarde voor God en de Opgevaren Schare op. Ik zal de krachten van de antichrist deze planeet niet laten vernietigen in hun poging te bewijzen dat God ongelijk had door ons vrije wil te geven. Ik zal hen niet zielen laten vernietigen in hun hoogmoedige zoektocht naar wraak op God. Daarom gebruik ik mijn vrije wil om de waarheid van Christus te verkiezen boven de leugens van de antichrist.

Geliefde Aartsengel Michaël, zend miljarden Engelen van de Blauwe Vlam om alle zielen van de leugens van de antichrist, het doodsbewustzijn en de sluier van gescheidenheid los te snijden. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle zielen en help hen aan de dualiteit van het menselijke denken voorbij te zien opdat zij vrij kunnen kiezen wie zij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van onvoorwaardelijke liefde om alle zielen van angst te bevrijden. Ik roep op dat alle zielen de kracht zullen krijgen een volledig vrije keus te maken tussen het doodsbewustzijn en het bewustzijn van het leven. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik naar de vier hoeken van de aarde:

KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Aartsengel Michaël, bind de zielen die de dood verkiezen en verwijder ze van de aarde, zodat ze de mensheid niet mee ten onder kunnen sleuren naar hun eigen gecreëerde hel. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die het leven verkiezen, zodat zij het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en de open deur worden om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

Ik eis de planeet aarde voor God op en ik aanvaard Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning op aarde. Amen.

 

Aartsengel Michaël, neem de leiding over de krachten van de antichrist
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op de krachten van de antichrist te binden die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat je alleen maar de allergrootste vrijheid krijgt als je tegen de wet van God ingaat en dat wij daarom hen moeten volgen in hun rebellie tegen God. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat je alleen de allergrootste vrijheid hebt wanneer je de Wet van Liefde gebruikt om Gods koninkrijk op aarde mede te scheppen.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat onze daden geen gevolgen hebben en dat als iets goed voelt, het niet verkeerd zou kunnen zijn. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat Gods wet rechtvaardig is, omdat ze alle energie die we uitzenden bij ons terugbrengt. Daarom kun je alleen de allergrootste vrijheid krijgen al je anderen behandelt zoals jij door hen behandeld zou willen worden.

3. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat de vrije wil gevaarlijk is en dat we daarom een elite moeten volgen die beweert dat hun aardse koninkrijk beter is dan het koninkrijk van God. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat geen enkele aardse autoriteit ons in de hemel kan brengen en dat wij dus alleen gered kunnen worden door de ware autoriteit van de Levende Christus binnenin ons te volgen.

4. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat wij onszelf niet kunnen regeren en dat wij daarom een elite moeten volgen en hen als goden op aarde aanbidden. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat degenen die tegen Gods wet rebelleerden, ons tot slaaf proberen te maken, omdat zij ons spirituele licht willen stelen en bewijzen dat God ongelijk heeft. Help de mensen te aanvaarden dat wij, door het aannemen van de Christusgeest, volledig in staat zijn onszelf te regeren. Daarom zal God binnenin ons zijn koninkrijk op aarde manifesteren.

5. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat het doel de middelen heiligt en dat het nodig is iets slechts te doen opdat er misschien iets goeds uit voortkomt. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te erkennen dat door de wetten van God te overtreden er nooit iets goeds uit kan voortkomen. Daarom kunnen we alleen maar het kwaad van deze planeet verwijderen als wij het extremisme en het fanatisme van het menselijke denken opgeven, door het bewandelen van de gulden middenweg van de Christusgeest en door op alle situaties met liefde te reageren.

6. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat het noodzakelijk en rechtmatig is dat wij wraak nemen en dat we daarom degenen moeten volgen die om geweld en oorlog roepen. Ontmasker deze machten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat de allergrootste vrijheid alleen gevonden kan worden door onze vijanden lief te hebben en iedereen te vergeven die ons ooit kwaad heeft aangedaan. Alleen als wij negatieve gevoelens loslaten, kunnen wij als kleine kinderen zijn en het koninkrijk van God binnengaan.

7. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat we Gods wet van voortdurende groei en zelftranscendentie niet hoeven op te volgen, maar dat alles bij het oude kan en zou moeten blijven. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat je nooit de allergrootste stabiliteit en zekerheid vindt als je op het drijfzand van het materiële universum iets opbouwt. Bestendigheid kan alleen gevonden worden op de rots van de Christus die ons de kracht geeft om met de Rivier van Leven mee te gaan en voortdurend meer van God te worden.

8. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat we een religie in de buitenwereld nodig hebben om God te bereiken en dat alleen een kleine elite met God kan communiceren. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat iedereen een Christuszelf heeft dat de open deur is die geen menselijke autoriteit kan sluiten. Daarom kunnen we allemaal in nauw contact met God staan door het bruiloftskleed van het Christusbewustzijn aan te trekken.

9. Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist die over de mensen proberen te heersen door de leugen dat we alleen gered kunnen worden door een organisatie in de buitenwereld en dat een kleine elite de macht heeft ons te redden of te veroordelen. Ontmasker deze krachten en snijd de mensen los om de waarheid te aanvaarden dat geen enkele aardse autoriteit de macht heeft ons buiten de hemel te houden, omdat het koninkrijk van God binnenin ons zit. Daarom is Jezus niet gekomen om al het werk voor ons te doen, maar om ons te helpen verlossing te vinden door de Christus binnenin ons. We worden gered wanneer we in de voetsporen van Jezus treden en aanvaarden dat ‘Ik en mijn God één zijn!’

 

Deel 4

Maak alle mensen ervan bewust dat ze het leven moeten beschermen
Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid op aarde en zend miljarden engelen van de Blauwe Vlam om alle mensen van de noodzaak te doordringen dat ze het leven moeten beschermen, overal waar het misbruikt en vernietigd wordt. Snijd alle mensen los van de traagheid, de onverschilligheid en de spirituele blindheid die voorkomt dat ze zien dat mensen vanaf de wieg tot het graf misbruikt worden. Snijd alle mensen los van de emotionele wonden, de ongevoeligheid en het opgaan in zichzelf, wat voorkomt dat zij zeggen: “Tot zover en niet verder, ik zal niet meer toestaan dat het leven op deze planeet misbruikt wordt!”

Aartsengel Michaël, wek de mensen opdat ze zich los kunnen maken van de machtselite die het leven misbruikt en de mensen behandelt als gebruiksgoederen of schaakstukken in hun nooit eindigende spel om de macht en controle. Help hen zich eruit los te maken en een onafhankelijk en uitverkoren volk te worden, een volk uitverkoren door God, omdat ze het leven hebben verkozen, ervoor gekozen hebben het leven te beschermen tegen de duistere krachten die deze planeet afschuimen op zoek naar iemand die ze kunnen verslinden.

Aartsengel Michaël, licht de mensen voor over de kracht van hun vrije wil opdat zij kunnen beseffen dat jij bereid bent alle duisternis van deze planeet te verwijderen, maar dat je pas kunt handelen als wij bereid zijn ons los te maken van de duisternis door die geest in ons te laten zijn die ook in Christus Jezus was. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle mensen op aarde te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN! (4x)

Word wakker en bescherm het leven in de baarmoeder tegen abortus, geweld en drugs. Bescherm alle kinderen tegen seksueel en emotioneel misbruik, kinderprostitutie en slavenarbeid. Bescherm de tieners tegen drugs, de pressie van gelijken en de ‘Als het goed voelt, doe het dan’-cultuur. Bescherm volwassenen door zich niet te laten behandelen als oud vuil en zich niet door de machtselite als pion te laten gebruiken. Bescherm de ouderen om niet als nutteloos aan de kant gezet te worden in plaats van hun wijsheid constructief te gebruiken. Bescherm al het leven tegen de verkeerde denkrichting dat niets ooit genoeg of goed genoeg is.

Word wakker en neem de macht van je vrije wil terug en geef dan Aartsengel Michaël en de Opgevaren Schare de macht alle duisternis te verwijderen en Gods koninkrijk op aarde te manifesteren! Ik eis  planeet aarde voor God op en ik aanvaard Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning op aarde. Amen.

 

Aartsengel Michaël, neem de leiding over de machtselite
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op de machtselite te binden die gelooft dat zij beter dan God weet hoe alles moet worden gedaan. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik, elke vorm van corruptie en alle leugens van de antichrist die door de machtselite worden gebruikt om zich als goden op aarde te gedragen, begerig naar de absolute macht die geen tegenspraak duldt. Snijd de mensen los om zich te bevrijden van deze machtselite, zodat ze een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen in te zien dat de machtselite de gruwel van troosteloosheid is die op de Heilige Plaats van het Gezag staat waar zij niet hoort te staan. Help hen enkel de ene ware God te aanbidden die boven elke aards gezag staat.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die religie gebruikt om mensen door middel van angst te onderwerpen en te voorkomen dat zij één met God worden. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen te voorkomen dat Jezus terugkomt in het hart van zijn ware volgelingen. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie in de religies op deze wereld. Snijd mensen los om zich los te maken uit alle valse religies, zodat ze een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen alleen de ene ware God te aanbidden die boven de afgoden, de gesneden beelden en het gouden kalf staat, die door de valse religies zijn gecreëerd.

3. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die regeringen gebruikt om mensen aan onrechtvaardige wetten te onderwerpen die speciale privileges aan de elite geven. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen de democratie te vernietigen door het democratische proces te manipuleren. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie in de regeringen op deze wereld. Snijd de mensen los om zich te bevrijden van alle onrechtvaardige regeringen opdat zij een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen zich te verweren tegen de onrechtvaardige en manipulatieve wetten opdat God door hen heen kan werken en Godbestuur op aarde brengen.

4. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die het monetaire systeem gebruikt om mensen te onderwerpen en alle rijkdom in handen van een kleine elite concentreert. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen de vrije markteconomie te vernietigen door het promoten van monopoliekapitalisme door regulering van de overheid. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie in de wereldeconomie. Snijd de mensen los om zich los te maken uit alle onrechtvaardige economische systemen, zodat zij een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen het juk van persoonlijke en nationale schulden af te werpen opdat God door hen heen kan werken en het overvloedige leven op aarde brengen.

5. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die de oorlogsmachine gebruikt om mensen te onderwerpen door onoplosbare conflicten te scheppen die tot geweld, terrorisme en oorlog leiden. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen één regering over de hele wereld te scheppen door het beginnen van een derde wereldoorlog. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie bij het gebruik van militaire en opsporingstechnologie. Snijd de mensen los om zich los te maken uit de oorlogsmachine opdat ze een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen zich te verweren tegen de aanstichters tot oorlog opdat God door hen heen kan werken en echte vrede op aarde brengen.

6. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die de media en de onderwijsinstellingen gebruikt om mensen te onderwerpen door te voorkomen dat zij de waarheid kennen en van de fouten in de geschiedenis te leren. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen te voorkomen dat de mensen weten dat de machtselite al eeuwenlang mensen tot slaaf heeft gemaakt. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie in de media en onderwijsinstellingen op de wereld. Snijd de mensen los om zich los te maken uit elk manipulatief gebruik van de informatietechnologie opdat ze een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen zich tegen alle leugens te verweren opdat God door hen heen kan heen werken en de machtselite omverwerpen.

7. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die hun positie gebruikt om de spirituele groei van mensen af te breken door een eindeloze zoektocht naar status, geld en macht of door het materialisme, drugs, alcohol, seks, pornografie en alle andere vormen van verslaving. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen het lichaam en de geest tot slaaf te maken door het promoten van de ‘Als het goed voelt, doe het dan maar’-cultuur. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie in de cultuurinstellingen. Snijd de mensen los om zich los te maken uit de cultuur van te grote toegeeflijkheid, zodat zij een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen zich te verweren tegen het materialisme opdat God door hen heen kan werken en de aarde in een beter platform om zielen te laten ascenderen, veranderen.

8. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die hun positie gebruikt om de spirituele missies van mensen af te breken door een volledig gebrek aan respect voor individuele vrijheid en mensenrechten. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen mensen te onderwerpen door onrechtvaardige gevangenschap, schulden, slavenarbeid, prostitutie, sociale manipulatie of politieke, religieuze en culturele hersenspoeling. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie in de instellingen die belast zijn met het opkomen voor mensenrechten. Snijd de mensen los om zich los te maken van alle pogingen hun door God gegeven rechten af te pakken opdat ze een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen zich te verweren tegen alle pogingen om hun vrijheid te vernietigen opdat God door hen heen kan werken om een vrije en rechtvaardige maatschappij veilig te stellen met gelijke kansen voor iedereen.

9. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die hun positie gebruikt om de mensen te onderwerpen door een volledig gebrek aan respect voor de heiligheid van het mensenleven. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen te voorkomen dat zielen incarneren door geboortebeperking, abortus, troosteloze armoede, onrechtvaardige wetten en een opzettelijk gebruik van ziektes en hongersnood. Ontmasker en verteer elke vorm van machtsmisbruik en corruptie in de instellingen die belast zijn met het beschermen van het menselijke leven. Snijd de mensen los om zich los te maken uit alle pogingen tot geboortebeperking opdat zij een onafhankelijk en uitverkoren volk kunnen zijn. Help hen in verzet te komen tegen alle pogingen het leven te vernietigen opdat God door hen heen kan werken en het juiste aantal zielen kan laten incarneren.

 

Deel 5

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van duistere geesten en duistere energie.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van spirituele slavernij onder de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van materiële slavernij onder de machtselite.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite op planeet aarde bindt.

Wees gegroet Maria (9x herhalen)

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: De Wees gegroet Maria die hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken die overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (9x herhalen)

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door jouw Wondergenade
en door de Wonderliefde van jouw zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

Ik aanvaard dat Moeder Maria mij in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder hult. Ik aanvaard dat ik het waard ben die liefde te ontvangen en ik neem haar in mijn wezen op. Ik laat toe dat deze volmaakte liefde mijn angsten en andere onvolmaakte gevoelens verjaagt. Ik aanvaard dat mijn ziel eindelijk vrij is om op alle situaties met liefde te reageren. Ik aanvaard dat ik een zon ben die goddelijke liefde uitstraalt naar iedereen die ik ontmoet. Ik aanvaard dat terwijl Gods liefde door mij heen stroomt, ze alles verteert wat niet aan hem gelijk is: ze verteert alle krachten van antiliefde op deze planeet.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam mij, mijn gezin en alle mensen omringen met een ondoordringbaar schild van Blauwe Vlamenergie. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle giftige energie die ons door de krachten van deze wereld worden toegezonden. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle haat, alle reacties en wraak van de krachten van de antichrist die kwaad zijn wanneer wij deze invocatie opzeggen. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in mij, mijn menselijke ego, zal binden zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets bij mij vindt. Ik geef mijn antizelf op en aanvaard dat het verteerd wordt door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat mijn antizelf, nu en eeuwig, vervangen wordt door mijn Christuszelf. Door de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het koninkrijk van God op aarde wordt gemanifesteerd. Het wordt gemanifesteerd door de oneindige macht van God die door mijn IK BEN Aanwezigheid werkt en de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Aartsengel Michaël. Amen.