Punten op de agenda van de gevallen wezens

Zoals elders uitgelegd, zijn de gevallen wezens in principe de wezens die het kwaad in het leven roepen. Omdat zij in verschillende sferen zijn gevallen en om verschillende redenen, vormen ze geen eenheid en dat is de reden dat zij ze geen duidelijke, zelfde agenda hebben. Daarom is er ook niet één enkele samenzwering van gevallen wezens die proberen de wereld te regeren.

Het is belangrijk dat je herkent dat gevallen wezens fundamenteel verschillen van wat wij misschien gewone’ menselijke wezens zouden noemen en daarmee bedoel ik wezens die hun oorsprong hebben in deze sfeer en die niet gevallen zijn. Daarom kunnen de meeste mensen maar heel moeilijk volledig de agenda van de gevallen wezens (h)erkennen en de absolute ongevoeligheid waarmee zij hun punten op die agenda nastreven.

Wij hebben allemaal intuïtief een bepaald gevoel dat al het leven één is. Wij zouden dat onze ‘basale menselijkheid’ kunnen noemen en het betekent dat er grenzen zijn aan wat wij andere mensen willen aandoen. Gevallen wezens hebben die grenzen niet. Zij zullen alles doen waarvan zij denken dat het hun agenda bevordert en houden geen rekening met de hoeveelheid lijden dat dit veroorzaakt. Ook hebben zij geen respect voor mensenrechten of hogere principes.

De volgende punten staan op de agenda van gevallen wezens:

In leven blijven
Gevallen wezens kunnen niet rechtstreeks energie uit het rijk ontvangen dat vlak boven de vier octaven van onze wereld ligt. Om het te kunnen overleven, moeten zij energie van menselijke wezens stelen en zij doen dat door ons zover te krijgen dat wij liefdevolle energie vervormen met een soort angst, zoals boosheid.

Het meest algemene punt op de agenda van gevallen wezens is dat zij ons zover willen krijgen dat wij energie gaan vervormen. Hoe groter de hoeveelheid op angst gebaseerde energie naar het energiesysteem (de vier octaven) van de aarde wordt gebracht, hoe machtiger gevallen wezens kunnen worden. Dit geldt ook voor entiteiten, demonen en collectieve entiteiten.

Dit is geen eensgezinde agenda zodat alle gevallen wezens samenwerken. Natuurlijk concurreren ze met elkaar om de beperkte hoeveelheid energie, wat betekent dat zij die van elkaar zullen stelen. Er zijn ook veel voorbeelden van conflicten tussen gevallen wezens die worden gedreven door de noodzaak om energie te stelen. Dit heeft zelfs tot oorlogen geleid en het punt op de agenda om ons energie te laten vervormen, is één van de verborgen oorzaken van oorlogen.

Gevallen wezens strijden om energie, er is geen bewuste samenzwering om ons zover te krijgen dat wij onze energie vervormen. Er is echter een onbewuste samenzwering in die zin dat gevallen wezens weten dat zij ons in een op angst gebaseerde reactie moeten zien te krijgen. Zelfs de onbewuste entiteiten en geesten voelen dit aan.

Aan de macht komen
Een ander tamelijk algemeen punt op de agenda is dat gevallen wezens zuchten naar macht. Zij proberen zichzelf altijd in machtsposities te plaatsen, zodat zij menselijke wezens als volgeling of slaaf hebben. Dit komt gedeeltelijk omdat zij de energie van hun volgelingen willen stelen, maar ook een soort doel te bereiken dat de gevallen wezens het gevoel geeft dat zij macht bezitten. Hier zijn wat voorbeelden:

• De fysieke wereld. Gevallen wezens die zijn geïncarneerd zullen zichzelf proberen te vestigen als een elite die macht over de bevolking heeft. De meer agressieve gevallen wezens zullen proberen dictator te worden, zodat ze de absolute macht bezitten en niet kunnen worden tegengesproken. Hitler, Stalin en Mao zijn hier duidelijke voorbeelden van. Bij een aantal van die gevallen wezens kan hun geest zodanig zijn overgenomen door gevallen wezens in hogere octaven die op zoek zijn naar de allerhoogste macht om te kunnen vernietigen. Een voorbeeld hiervan is dat hoewel Hitler de oorlog wilde winnen, het hem niets kon schelen of het Duitse volk tijdens dat proces werd vernietigd. Hij had zelfs een concept van een ‘totale oorlog’, die zou voortduren ook als hij er niet meer was.
• Het emotionele rijk. Gevallen wezens in het emotionele rijk hebben diverse niveaus geschapen die gemaakt zijn van op angst gebaseerde energie. Sommige hiervan doen je denken aan de visoenen van de hel die mensen, zoals Dante, hebben gehad. Volgens het verdraaide wereldbeeld van deze gevallen wezens geeft dit hen een gevoel van macht, hoewel zij eigenlijk niets meer zijn dan gevangenen in de werelden die zij hebben geschapen. Een aantal gevallen wezens in het emotionele rijk hebben grote macht over de emoties van mensen.
• Het mentale rijk. Gevallen wezens in het mentale rijk krijgen macht door ideologieën, filosofieën of religies te scheppen en mensen erin te laten geloven. Die gevallen wezens zijn heel intelligent en intellectueel naar de huidige maatstaven voor intelligentie. De reden is dat zij die maatstaf hebben gemaakt om zichzelf te verheffen en mensen in hun gedachtesysteem te laten geloven. Bijvoorbeeld: veel intellectuelen die ervan overtuigd zijn dat het materialisme klopt, weten niet dat zij volgelingen zijn van gevallen wezens in het mentale rijk. Die mensen krijgen ook het gevoel dat zij superieur zijn, omdat zij het gevoel hebben dat zij intelligenter zijn dan de meeste mensen, maar de prijs die ze daarvoor betalen is dat zij hun energie afstaan aan de gevallen wezens in het mentale rijk. Dit geldt ook voor enkele theologen of filosofen.
• De gevallen wezens in het identiteitsrijk krijgen ook macht als ze mensen zover krijgen dat zij hun systemen accepteren, maar dit gaat verder dan wat er in het mentale rijk plaats vindt. Deze gevallen wezens gaan meer de diepte in door te proberen ons identiteitsgevoel te manipuleren. Zij proberen ook zichzelf in posities te brengen waarin zij als goden worden aanbeden door menselijke wezens. De beschrijvingen van diverse concurrerende goden die je in diverse religies terugvindt (zoals de Griekse mythologie) is eigenlijk een beschrijving van een aantal wezens in het identiteitsrijk. Zelfs de valse god die door de drie belangrijkste religies wordt aangeprezen, is een schepping van een gevallen wezen in het identiteitsrijk.

Let erop dat een aantal gevallen wezens op zoek is naar macht om een specifiek doel te bereiken. Andere gevallen wezens proberen naar macht om de macht zelf te zoeken. Zij hebben een onverzadigbare zucht naar macht en zullen er absoluut alles aan doen om die te krijgen, inclusief het vernietigen van alle mensen die hen in de weg staan. Dit is in feite een verslaving aan macht.

Privileges
De ‘ontbrekende link’ in het begrijpen van de geschiedenis door veel mensen is dat die fundamenteel door de gevallen wezens is beïnvloed die zichzelf als een elite proberen te vestigen die macht heeft over de bevolking. Die elite heeft ook speciale privileges die de mensen niet van hen kunnen afnemen, maar die vereisen dat de mensen voor de elite moeten werken.

Dit thema zie je in beginsel terug bij alle culturen en beschavingen in de hele geschiedenis. Waarom hebben de meeste mensen zich nog nooit gerealiseerd dat de samenleving zeer wordt beïnvloed door een kleine elite van gevallen wezens? Welnu, bedenk eens wie de geschiedenisboeken schrijft of manipuleert. De gevallen wezens hebben altijd al een elite gevormd en zij hebben hun positie gebruikt om dit feit te verbergen.

Een voorbeeld van zo’n elitaire samenleving is de feodale samenleving in Europa in de middeleeuwen. Een kleine elite bezat al het land en de gewone bevolking bestond uit boeren die al het fysieke werk verrichtten op het land en als dank kregen ze precies genoeg om in leven te blijven. De bevolking was in principe de slaaf van de feodale heren en zij hadden geen toevlucht om te klagen of hun situatie te verbeteren.

Natuurlijk zijn er nog veel andere voorbeelden, onder andere het algemeen bekende feit dat in de Verenigde Staten negentig procent van de rijkdom tegenwoordig in handen is van twee procent van de bevolking. Dit is in wezen hetzelfde als het feodale systeem, opnieuw in het leven geroepen door het kapitalisme, alleen heeft de bevolking nu een betere levensstandaard om het gevaar van een revolutie in de kiem te smoren.

Er zijn ook voorbeelden van intellectuele elites, en die vind je bij veel onderwijsinstellingen. Die mensen denken dat zij intellectueel superieur zijn aan de bevolking (volgens de maatstaven van intelligentie die de gevallen wezens hebben gesteld), en zij geloven dat zij beter dan de mensen weten hoe je politieke ideologieën, filosofieën definieert of hoe je de bevindingen van de wetenschap moet interpreteren volgens het materialisme.

Het is gebruikelijk dat zulke machtselites bijna alles zullen doen om hun bevoorrechte positie te behouden en te voorkomen dat de mensen gelijkheid opeisen. Zij zijn duidelijk arrogant ten opzichte van de ‘gewone’ mensen en denken dat zij geschikter zijn om te regeren.

Veel leden van de machtselite hebben als hoofdpunt op hun agenda staan dat men nooit moet kunnen bewijzen dat zij geen gelijk hebben. Zij proberen diverse technieken te gebruiken om te voorkomen dat de bevolking vragen stelt over hen, hun daden of hun gedachtesystemen.

Let erop dat zulke elites geen respect hebben voor mensenrechten of de waarheid. Zij willen de rechten vaststellen van de mensen (zoals de leiders in China tegenwoordig) en zij willen bepalen wat de waarheid is volgens hun gedachtesysteem. Meer dan duizend jaar heeft de elite bepaald wat de waarheid is door middel van de katholieke kerk. Tegenwoordig stelt de elite de waarheid voornamelijk vast door middel van het materialisme, die de zuivere wetenschap heeft gekaapt om de elite te dienen.

Macht
Natuurlijk willen de gevallen wezens die macht willen vergaren en hun bevoorrechte posities wil behouden, ook ons in hun macht hebben, en daar bedoel ik de gewone bevolking mee. Maar er zijn gevallen wezens die worden gedreven door een onverzadigbaar verlangen naar macht. Dit zijn de ergste controlefreaks.

Die zullen alle middelen aanpakken om ons in hun macht te krijgen, en in de tijd voordat er democratie was, was hun voornaamste middel rechtstreeks, fysiek, geweld. Met de opkomst van democratie is dit niet meer hun voornaamste middel en zij maken nu gebruik van bedrog en manipulatie.

Er zijn veel subtiele overtuigingen of gedachtesystemen die ontworpen zijn om ons machteloos te laten voelen. Zij draaien allemaal om het idee dat wij niet in staat zijn om onszelf te regeren, en dat wij daarom een kleine elite hebben om onze samenlevingen te besturen.

Een voorbeeld hiervan is het katholieke geloof in de zondeval. Omdat wij in zonde geboren zijn, hebben wij een inherent gebrek en kunnen wij onszelf niet regeren. Wij hebben een elite van mensen nodig die, hoewel die zogenaamd ook in zonde geboren worden, desondanks door God zijn aangesteld om over ons te regeren. Het materialistische idee dat we zijn geëvolueerd, schildert de bevolking ook af als machteloos. Dit zegt dat een kleine elite van de meest geschikte mensen de natuurlijke leiders zijn over de rest van ons.

Natuurlijk zijn er nog veel andere theorieën die specifiek ontworpen om de gevallen wezens de macht over onze geest te geven, zodat wij onwetend onze macht uit handen geven. Een paar van die theorieën hebben de specifieke bedoeling om ons in de war te maken, zodat wij denken dat wij zelf niet kunnen weten wat de waarheid is en ons dan uitleveren aan de experts en autoriteitsfiguren die klaar staan om te zeggen dat zij de enige waarheid in bezit hebben. Een aantal van hen zullen worden ontmaskerd in andere secties van deze site.

Bewijzen dat God geen gelijk heeft
Er zijn gevallen wezens in het identiteitsrijk die een agenda hebben die heel moeilijk te begrijpen valt. Zij geloven dat de Schepper een vergissing beging door de verlossing van medescheppers te laten afhangen van hun vrije wil. De gevallen wezens geloven dat dit ertoe zal leiden dat medescheppers zichzelf zullen vernietigen. Het gevolg is dat de gevallen wezens een dubbele agenda hebben:

• De gevallen wezens geloven dat zij, als zij over medescheppers mochten regeren, ervoor zouden kunnen zorgen dat wij verlost zouden worden zonder onszelf te vernietigen. Dit zou dan moeten gebeuren door medescheppers zover te krijgen dat ze blindelings de gevallen wezens volgen. Vanzelfsprekend berust dit op het verkeerd begrijpen van wat de vrije wil is en waarom het essentieel is dat medescheppers vrije wil bezitten. Dit weerhoudt de gevallen wezens er echter niet van om te proberen om alle mensen op aarde zover te krijgen dat ze hen blindelings volgen.
• De gevallen wezens willen bewijzen dat de Schepper ongelijk had door vrije wil te geven aan medescheppers. Zij proberen dit te doen door ons zo te bedriegen dat wij onze vrije wil zo gebruiken dat wij onszelf vernietigen. Op aarde proberen de gevallen wezens ons zover te krijgen dat wij onszelf en de planeet vernietigen. Zij geloven dat dit bewijst dat zij gelijk hebben en dat zij toestemming moeten krijgen om de baas te zijn over onze vrije ( voor iets wat zij als het beste voor ons beschouwen).

Natuurlijk spreken die twee agenda’s elkaar tegen. Een aantal gevallen wezens volgt de ene agenda en een aantal van hen de andere. Zij hebben soms conflicten met elkaar, maar in het algemeen streven ze naar hetzelfde doel, namelijk ons ervan weerhouden om onszelf te transcenderen en in bewustzijn te groeien. Hun gemeenschappelijke doel is ons te laten afdalen naar de diepten van onbewust zijn, zodat wij hen blindelings volgen of onszelf en elkaar vernietigen.

Het is vanzelfsprekend moeilijk om deze agenda te bevatten, maar als zodra je dit ziet, kan het veel verklaren van wat er in de geschiedenis is gebeurd en wat er tegenwoordig op de wereld gebeurt.

Let erop dat sommige mensen zullen denken dat vanwege wat er op de wereld gebeurt, het misschien beter is om geen vrije wil te hebben. Maar het misbruik van vrije wil dat we bij de meeste gruweldaden zien, is niet iets wat op een natuurlijk manier is gebeurd. De gevallen wezens hadden de mensen bedrogen en gemanipuleerd. De gevallen wezens proberen vaak een probleem te veroorzaken en daarna zichzelf op te werpen als de verlossers die ons uit de problemen kunnen halen.

Je hebt een hoger bewustzijn nodig om de verborgen agenda’s van de gevallen wezens door te hebben en te overwinnen.

Verwarring scheppen
Een van de doelen van de gevallen wezens is dat ze ons zover willen krijgen dat wij ons aan hen onderwerpen. Zij proberen dit te bereiken door ons in een staat van verwarring te brengen, zodat wij het gewoon opgeven en experts en autoriteitsfiguren het laten afhandelen, die beweren dat zij de enige waarheid bezitten.

Om ons in een staat van verwarring te brengen, hebben de gevallen wezens veel verschillende plannen uitgedacht. Zij zullen met opzet religies, politieke ideologieën, filosofieën, wetenschap en zelfs populaire overtuigingen en bijgeloof gebruiken om zoveel standpunten en overtuigingen te scheppen die elkaar tegenspreken dat de mensen een van twee doen:

• Zij accepteren dat één specifiek gedachtesysteem een absolute of superieure waarheid bezit en dan hoeven zij niet meer over het leven na te denken. Zij hoeven alleen maar te accepteren en te geloven wat zij te horen krijgen van de leiders in hun systeem.
• Zij geven het op om te proberen uit te vinden wat de waarheid is en weigeren eenvoudig na te denken over bepaalde aspecten van het leven.

In beide gevallen zijn de mensen gesust en ontkracht en bestaat het risico niet dat zij zelfs maar zullen beginnen om te illusies van de gevallen wezens aan te vechten.

Het is belangrijk om je te realiseren dat eeuwen geleden het voornaamste wapen van de gevallen wezens onwetendheid was, en dat hield in dat de mensen geen informatie tot hun beschikking hadden. Sindsdien heeft nieuwe technologie zoals de drukpers en het internet het de gevallen wezens in toenemende mate moeilijk gemaakt om te voorkomen dat mensen toegang krijgen tot nieuwe informatie. Zij proberen dit te bestrijden door de mensen zoveel informatie te geven dat het gewoonweg overweldigend wordt en de mensen nieuwe informatie moeten buitensluiten.

Een van de wapens die wordt gebruikt bij deze poging om de mensen te overweldigen en in verwarring te brengen, is de samenzweringstheorie. Het hele concept van een samenzweringstheorie werd door de gevallen wezens uitgevonden. De bedoeling was dat zodra iemand hen en hun methoden begon te ontmaskeren, hij de naam zou krijgen dat hij in theorie samenzweringen bedacht – en dit zou er dan voor zorgen dat hij of zij nooit serieus zou worden genomen door de samenleving in het algemeen.

Om ervoor te zorgen dat alle kennis die de gevallen wezens ontmaskert gemakkelijk in diskrediet kan worden gebracht, hebben ze veel van de samenzweringstheorieën bedacht die je op het internet vindt. De bedoeling hiervan is dat er veel theorieën op gezet worden die elkaar tegenspreken, en die zo onevenwichtig zijn dat die kunnen worden gebruikt om alle zogenaamde samenzweringstheorieën in diskrediet brengen. Hoe gekker een theorie is, hoe beter die de bedoelingen van de gevallen wezens dient.

Er bestaat maar weinig twijfel over dat deze website als hij bekender zou worden en werd geaccepteerd, een samenzweringstheorie zou worden genoemd in een poging om hem in diskrediet te brengen.

Let op de diepere waarheid. Natuurlijk zijn er groepen gevallen wezens geweest, en zijn er nog steeds groepen gevallen wezens, die proberen samen te werken en een of ander plan in elkaar te zetten. Dit is de strijd tussen de gevestigde en een opkomende machtselite. De gevallen wezens zijn echter in de dualiteit en daarom inherent verdeeld, zodat er een limiet zit aan hoeveel zij kunnen samenwerken. Elke poging die zij ondernemen om de wereld in de macht van een enkele entiteit te krijgen, zal vroeg of laat eindigen in onvermijdelijke verdeeldheid en fragmentatie, omdat de gevallen wezens met elkaar om de allerhoogste macht zullen strijden.

Achter de gevallen wezens die geïncarneerd zijn en die in het emotionele en mentale rijk, zitten een paar gevallen wezens in het identiteitsrijk die op hun agenda hebben staan dat zij willen dat de mensheid zichzelf vernietigt. Dit is dus in zekere zin de allergrootste samenzwering, omdat de strijd tussen de gevallen wezens die lager in rang zijn, dit doel bevordert. De strijd tussen gedachtesystemen theorieën die elkaar tegenspreken bevordert ook universum doel.

Ons gevangen houden
De gevallen wezens willen zoveel mogelijk mensen in situaties krijgen waarin ze met de omstandigheden moeten worstelen en er schijnbaar geen uitweg uit die strijd is. Dit kan vele vormen aannemen en dit zijn er maar een paar:

• Groepen mensen in een strijd tegen elkaar vasthouden
• Mensen vasthouden in een strijd tegen familieleden, collega’s en andere mensen in hun omgeving.
• Mensen vasthouden in onevenwichtige psychologische reactiepatronen.
• Mensen in armoede vasthouden, zodat ze geen manier hebben om hun materiële levensomstandigheden te verbeteren.
• Mensen vasthouden in de gedachte dat het leven geen zin heeft, waardoor ze in een depressie terechtkomen, geestesziekten ontwikkelen of zelfmoord plegen.
• Mensen vasthouden in verslavingen, van drugs tot alcohol, tot winkelen, tot materiële dingen verzamelen.
• Mensen vasthouden in een strijd om zaken die goed lijken, maar in werkelijkheid de agenda van de gevallen wezens dient.
• Mensen vasthouden in het aanprijzen van een politieke ideologie die door de gevallen wezens is bedacht.
• Mensen vasthouden in het aanprijzen van een religie die de gevallen wezens hebben bedacht.
• Mensen vasthouden in het bevorderen van het wetenschappelijk materialisme.

Vernietigen om het vernietigen zelf
Sommige gevallen wezens zijn zover in de gescheidenheid gezonken dat zij naar vernietiging streven van alles en iedereen wat positief is, wat inhoudt dat het leidt tot groei en zelftranscendentie. Zij zijn verslaafd geraakt aan vernietiging en dat geeft hen een gevoel van macht.

Helaas worden de wezens met deze agenda helemaal agressief en bereid om grote risico’s te nemen. Wanneer zulke wezens geïncarneerd zijn, kunnen ze seriemoordenaars worden, maar in sommige gevallen zelfs leider van landen of legers die enorme vernietigingen kunnen veroorzaken.

Als wij eenmaal begrijpen dat sommige gevallen wezens en veel entiteiten, collectieve geesten en demonen zich alleen maar wijden aan vernietiging, kunnen wij inzien dat er geen reden is om onze universele geneigdheid om te vragen “Waarom is dit gebeurd?” te benutten. In veel situaties zouden we een reden kunnen zoeken waarom een seriemoordenaar doodt en waarom een leider oorlog voert, maar in sommige gevallen is er geen andere reden dan het verlangen om vernietiging te veroorzaken.

Dit kan veel wereldgebeurtenissen verklaren, en dit kan helpen om onze verwarring snel op te ruimen. Wij kunnen ons dan realiseren dat de enige manier om die zinloze vernietiging te stoppen, is dat wij zover komen dat de gevallen wezens, demonen en geesten uit de vier octaven van de aarde worden verwijderd. Daarom moeten wij ons bewustzijn verhogen en met de geascendeerde meesters gaan samenwerken, die de macht hebben maar niet het gezag om duistere krachten te verwijderen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens mensen in hun macht hebben