De eenheid van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder

Geascendeerde Meester Jezus, 23 maart 2008

Gegroet, mijn geliefden op deze Paasmorgen – bedoeld om mijn wederopstanding uit het graf, uit de tombe, te symboliseren. Maar toch ben ik, Jezus, niet naar deze aarde gekomen om dit voor mijzelf te symboliseren, ik kwam het potentieel symboliseren – voor alle mensen – om het menselijke zelf, het sterfelijke zelf, te laten sterven. En daardoor te herrijzen – niet in een nieuw fysiek leven of een spiritueel leven in een of ander hoger rijk – maar om te herrijzen in een nieuw identiteitsgevoel, waarin je niet langer het feit ontkent dat jij medeschepper met God bent.

Dan erken je dat het koninkrijk van God binnenin jou is, dat je één bent met jouw vader, dat jouw vader tot nu toe heeft gewerkt en dat jij bereid bent te werken door medeschepper te zijn, waarvoor je hier naartoe gezonden bent. Zodat jij een rol kunt spelen om het koninkrijk van God op aarde brengen. Dit is het doel waarvoor ik kwam, dit is het doel waarvoor ik door de fysieke gebeurtenissen van de kruisiging heen ging, mijn dood aan het kruis – om te symboliseren wat spiritueel voor alle menselijke wezens mogelijk is.

Christus verenigt de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder
Want zie je, 2000 jaar geleden was het inderdaad nodig om mensen fysieke, zichtbare, manifestaties in de buitenwereld te geven, want anders waren ze niet bij machte om zich op het potentieel aan te sluiten dat zij de dood, het bewustzijn van de dood, konden overwinnen. Maar natuurlijk was het te voorzien en onvermijdelijk dat, door die manifestaties in de buitenwereld, veel mensen zich op de manifestaties in de buitenwereld zouden richten en het verborgen symbolisme erachter hen zou ontgaan en er daardoor niet in slagen de universele aspecten van mijn missie en boodschap te zien door te denken dat die enkel voorde Joden gold, door te denken dat bepaalde dingen enkel voor mij golden, of dat bepaalde dingen enkel voor christenen golden.

Het Christusbewustzijn is universeel. Het hele idee van het Christusbewustzijn is dat dit het materiële met het spirituele verenigt. Het verenigt wat je zou kunnen noemen de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder, zodat er geen scheiding bestaat tussen de Schepper en zijn schepping. Want zoals in het Evangelie van Johannes staat, werd er zonder hem natuurlijk niets gemaakt dat gemaakt werd.

En dat is precies waarom het koninkrijk van God binnenin jou is, omdat God – Gods wezen en Gods Aanwezigheid – in alles ingebed is. En enkel een religie die gebaseerd wordt op gescheidenheid had het christendom in een monotheïstische religie kunnen veranderen en daardoor het gesneden beeld oprichten van de externe God, het boze, ver verwijderde wezen in de lucht dat op jou neer kijkt, klaar om jou te beoordelen voor elke overtreding en jou tot in eeuwigheid naar de hel te sturen.

Mijn geliefden, het wordt tijd dat de christelijke mensen, degenen die zich tegenwoordig christen noemen, zich bewust worden van mijn ware boodschap – dat ik niet gekomen ben om nog een religie te stichten die het Christuspotentieel ontkent, zoals het Jodendom destijds (en dat trouwens nog steeds doet). Ik kwam om de mensen bewust te maken van het potentieel dat je het koninkrijk van God binnenin jou kunt vinden en daardoor een verlengstuk van dat koninkrijk op aarde te worden, de medeschepper, die dat koninkrijk medeschept en het manifesteert. Daardoor het overvloedige leven geeft aan alle mensen, zowel het overvloedige materiële als het overvloedige spirituele leven.

God ziet geen verschil tussen spiritueel en materieel
In Gods geest, in Gods visie, bestaat geen verschil tussen het materiële en het spirituele. Dit is een illusie die gecreëerd is door het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid dat naar deze planeet werd gebracht door de gevallen wezens uit hogere sferen, maar dat ook omarmd is door veel mensen op aarde. Enkel het dualiteitsbewustzijn maakt het mogelijk dat het ego bestaat. En het dualiteitsbewustzijn geeft ook het ego het potentieel om de illusie te wekken dat het ego heeft bereikt waar hij het meeste naar snakt, namelijk een of andere superieure status, vergeleken met andere mensen op aarde.

En dat is precies waarom heel veel verschillende gebieden op de wereld – en heel veel culturen en religies – het dualiteitsbewustzijn niet loslaten. Dit geldt zelfs voor degenen die zich christen noemen. Ze willen het dualiteitsbewustzijn niet loslaten, want als ze dat zouden doen, zouden ze moeten beseffen en erkennen dat de verlossing die ik op aarde bracht, niet exclusief voor hen is, voor de leden van hun eigen bijzondere kerkje – dat ze voor zichzelf hebben gevormd, in de veronderstelling dat ze daardoor alle anderen kunnen buitensluiten van verlossing.

Wat is er dan voor nodig om dat dualiteitsbewustzijn te overwinnen? Nu de erkenning, het besef, dat God de Vader nooit gescheiden werd van God de Moeder. Wat er is gebeurd in het dualiteitsbewustzijn, is dat jullie geslachtsrollen hebben gecreëerd en jullie hebben beelden – dualistische beelden – gecreëerd die het voor ons bijna onmogelijk maken om de waarheid, de spirituele waarheid, over te brengen. Want als wij iets zeggen, beginnen jullie – met jullie bedoel ik de mensen op aarde – er onmiddellijk dualistische beelden op te projecteren. Dus wanneer ik zeg ‘God de Vader’ projecteren de mensen er onmiddellijk een beeld op dat gebaseerd wordt op de geslachtsrollen die bepaald zijn in de menselijke maatschappij. En wanneer ik zeg ‘God de Moeder’ projecteren ze er een ander beeld op dat gebaseerd wordt op hun beeld van vrouwen. Maar die beelden zijn beide dualistisch, zijn beide uit hun evenwicht en daardoor kunnen ze niet tot het juiste inzicht leiden van wat er in feite voor nodig is om gered te worden, zoals de christenen zeggen. Wat echt inhoudt dat je het koninkrijk van God ingaat, waarvan ik zei dat het al binnenin jou is, als symbool voor het feit dat het koninkrijk van God geen fysieke staat is, geen spirituele staat – het is een bewustzijnsstaat.

Het is niet zo dat je ergens fysiek heen moet reizen om het koninkrijk der Hemelen in te gaan. Het is zelfs niet zo dat je het lichaam moet afschudden en moet ascenderen naar een of ander spiritueel rijk om het koninkrijk der Hemelen in te gaan. De boodschap die ik naar de aarde kwam brengen, werd belichaamd in het gezegde uit mijn vroege dagen, toen ik zei: “Het koninkrijk van God is nabij.” Wat betekent dat je het nu al kunt ervaren door de bewustzijnsstaat in te gaan die het koninkrijk van God is.

En wat is die bewustzijnsstaat? De staat waarin je de illusie van deze wereld hebt overwonnen, de illusie die werd gewekt door de prins van deze wereld, zodat je de illusie overwint dat God in het Vaderaspect, in het Alpha-aspect, ooit gescheiden zou kunnen worden van God in de Moeder, het Omega-aspect. Het is waar dat er twee aspecten van God zijn. Er is één Schepper die het Oneindige is, die on-gedeeld is, on-deelbaar. Maar toch heeft die oneindige Schepper zich uitgedrukt in de wereld van vorm, maar door dit te doen zichzelf als vorm tot uitdrukking heeft gebracht, zijn eigen Wezen heeft ingebed in vorm, alles uit zijn eigen Wezen heeft geschapen. En daarom heeft God zich desondanks gedeeld in de wereld van vorm, het Ma-terlicht dat vorm heeft aangenomen, hoewel er nog steeds een aspect van God is dat de onverdeelde Schepper is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.