Het koninkrijk van God is nabij – door de Vereniging van de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder

ONDERWERPEN: Christus verenigt de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder – God ziet geen verschil tussen spiritueel en materieel – De rol van de Christus is om Geest met materie te verenigen – De Goddelijke Moeder is altijd zuiver – Jouw eenzijn met de tot uitdrukking gebrachte God – Verlossing door de Goddelijk Vrouwelijke – Alleen vrouwen kunnen het christendom in ere herstellen – Een in ere hersteld christendom visualiseren

Geascendeerde Meester Jezus, 23 maart 2008

Gegroet, mijn geliefden op deze Paasmorgen – bedoeld om mijn wederopstanding uit het graf, uit de tombe, te symboliseren. Maar toch ben ik, Jezus, niet naar deze aarde gekomen om dit voor mijzelf te symboliseren, ik kwam het potentieel symboliseren – voor alle mensen – om het menselijke zelf, het sterfelijke zelf, te laten sterven. En daardoor te herrijzen – niet in een nieuw fysiek leven of een spiritueel leven in een of ander hoger rijk – maar om te herrijzen in een nieuw identiteitsgevoel, waarin je niet langer het feit ontkent dat jij medeschepper met God bent.

Dan erken je dat het koninkrijk van God binnenin jou is, dat je één bent met jouw vader, dat jouw vader tot nu toe heeft gewerkt en dat jij bereid bent te werken door medeschepper te zijn, waarvoor je hier naartoe gezonden bent. Zodat jij een rol kunt spelen om het koninkrijk van God op aarde brengen. Dit is het doel waarvoor ik kwam, dit is het doel waarvoor ik door de fysieke gebeurtenissen van de kruisiging heen ging, mijn dood aan het kruis – om te symboliseren wat spiritueel voor alle menselijke wezens mogelijk is.

Christus verenigt de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder
Want zie je, 2000 jaar geleden was het inderdaad nodig om mensen fysieke, zichtbare, manifestaties in de buitenwereld te geven, want anders waren ze niet bij machte om zich op het potentieel aan te sluiten dat zij de dood, het bewustzijn van de dood, konden overwinnen. Maar natuurlijk was het te voorzien en onvermijdelijk dat, door die manifestaties in de buitenwereld, veel mensen zich op de manifestaties in de buitenwereld zouden richten en het verborgen symbolisme erachter hen zou ontgaan en er daardoor niet in slagen de universele aspecten van mijn missie en boodschap te zien door te denken dat die enkel voorde Joden gold, door te denken dat bepaalde dingen enkel voor mij golden, of dat bepaalde dingen enkel voor christenen golden.

Het Christusbewustzijn is universeel. Het hele idee van het Christusbewustzijn is dat dit het materiële met het spirituele verenigt. Het verenigt wat je zou kunnen noemen de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder, zodat er geen scheiding bestaat tussen de Schepper en zijn schepping. Want zoals in het Evangelie van Johannes staat, werd er zonder hem natuurlijk niets gemaakt dat gemaakt werd.

En dat is precies waarom het koninkrijk van God binnenin jou is, omdat God – Gods wezen en Gods Aanwezigheid – in alles ingebed is. En enkel een religie die gebaseerd wordt op gescheidenheid had het christendom in een monotheïstische religie kunnen veranderen en daardoor het gesneden beeld oprichten van de externe God, het boze, ver verwijderde wezen in de lucht dat op jou neer kijkt, klaar om jou te beoordelen voor elke overtreding en jou tot in eeuwigheid naar de hel te sturen.

Mijn geliefden, het wordt tijd dat de christelijke mensen, degenen die zich tegenwoordig christen noemen, zich bewust worden van mijn ware boodschap – dat ik niet gekomen ben om nog een religie te stichten die het Christuspotentieel ontkent, zoals het Jodendom destijds (en dat trouwens nog steeds doet). Ik kwam om de mensen bewust te maken van het potentieel dat je het koninkrijk van God binnenin jou kunt vinden en daardoor een verlengstuk van dat koninkrijk op aarde te worden, de medeschepper, die dat koninkrijk medeschept en het manifesteert. Daardoor het overvloedige leven geeft aan alle mensen, zowel het overvloedige materiële als het overvloedige spirituele leven.

God ziet geen verschil tussen spiritueel en materieel
In Gods geest, in Gods visie, bestaat geen verschil tussen het materiële en het spirituele. Dit is een illusie die gecreëerd is door het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid dat naar deze planeet werd gebracht door de gevallen wezens uit hogere sferen, maar dat ook omarmd is door veel mensen op aarde. Enkel het dualiteitsbewustzijn maakt het mogelijk dat het ego bestaat. En het dualiteitsbewustzijn geeft ook het ego het potentieel om de illusie te wekken dat het ego heeft bereikt waar hij het meeste naar snakt, namelijk een of andere superieure status, vergeleken met andere mensen op aarde.

En dat is precies waarom heel veel verschillende gebieden op de wereld – en heel veel culturen en religies – het dualiteitsbewustzijn niet loslaten. Dit geldt zelfs voor degenen die zich christen noemen. Ze willen het dualiteitsbewustzijn niet loslaten, want als ze dat zouden doen, zouden ze moeten beseffen en erkennen dat de verlossing die ik op aarde bracht, niet exclusief voor hen is, voor de leden van hun eigen bijzondere kerkje – dat ze voor zichzelf hebben gevormd, in de veronderstelling dat ze daardoor alle anderen kunnen buitensluiten van verlossing.

Wat is er dan voor nodig om dat dualiteitsbewustzijn te overwinnen? Nu de erkenning, het besef, dat God de Vader nooit gescheiden werd van God de Moeder. Wat er is gebeurd in het dualiteitsbewustzijn, is dat jullie geslachtsrollen hebben gecreëerd en jullie hebben beelden – dualistische beelden – gecreëerd die het voor ons bijna onmogelijk maken om de waarheid, de spirituele waarheid, over te brengen. Want als wij iets zeggen, beginnen jullie – met jullie bedoel ik de mensen op aarde – er onmiddellijk dualistische beelden op te projecteren. Dus wanneer ik zeg ‘God de Vader’ projecteren de mensen er onmiddellijk een beeld op dat gebaseerd wordt op de geslachtsrollen die bepaald zijn in de menselijke maatschappij. En wanneer ik zeg ‘God de Moeder’ projecteren ze er een ander beeld op dat gebaseerd wordt op hun beeld van vrouwen. Maar die beelden zijn beide dualistisch, zijn beide uit hun evenwicht en daardoor kunnen ze niet tot het juiste inzicht leiden van wat er in feite voor nodig is om gered te worden, zoals de christenen zeggen. Wat echt inhoudt dat je het koninkrijk van God ingaat, waarvan ik zei dat het al binnenin jou is, als symbool voor het feit dat het koninkrijk van God geen fysieke staat is, geen spirituele staat – het is een bewustzijnsstaat.

Het is niet zo dat je ergens fysiek heen moet reizen om het koninkrijk der Hemelen in te gaan. Het is zelfs niet zo dat je het lichaam moet afschudden en moet ascenderen naar een of ander spiritueel rijk om het koninkrijk der Hemelen in te gaan. De boodschap die ik naar de aarde kwam brengen, werd belichaamd in het gezegde uit mijn vroege dagen, toen ik zei: “Het koninkrijk van God is nabij.” Wat betekent dat je het nu al kunt ervaren door de bewustzijnsstaat in te gaan die het koninkrijk van God is.

En wat is die bewustzijnsstaat? De staat waarin je de illusie van deze wereld hebt overwonnen, de illusie die werd gewekt door de prins van deze wereld, zodat je de illusie overwint dat God in het Vaderaspect, in het Alpha-aspect, ooit gescheiden zou kunnen worden van God in de Moeder, het Omega-aspect. Het is waar dat er twee aspecten van God zijn. Er is één Schepper die het Oneindige is, die on-gedeeld is, on-deelbaar. Maar toch heeft die oneindige Schepper zich uitgedrukt in de wereld van vorm, maar door dit te doen zichzelf als vorm tot uitdrukking heeft gebracht, zijn eigen Wezen heeft ingebed in vorm, alles uit zijn eigen Wezen heeft geschapen. En daarom heeft God zich desondanks gedeeld in de wereld van vorm, het Ma-terlicht dat vorm heeft aangenomen, hoewel er nog steeds een aspect van God is dat de onverdeelde Schepper is.

De rol van de Christus is om Geest met materie te verenigen
God de Vader wordt niet gescheiden of onderscheidt zich niet van God de Moeder op de manier zoals jullie denken, gebaseerd op geslachtsrollen op aarde. God de Moeder is een andere uitdrukkingsvorm van God de Vader en jullie rol als zelfbewuste wezens in het materiële rijk is om je van het feit bewust te worden dat jullie een verlengstuk van God de Schepper zijn. En daardoor kunnen jullie de open deur zijn voor God de Schepper om zijn koninkrijk op aarde te manifesteren. Maar jullie kunnen alleen die open deur zijn, wanneer jullie het gevoel van gescheidenheid van jullie bron, van jullie Schepper, overwinnen, zodat je eindelijk kunt zeggen: “Ik en mijn Schepper zijn Eén.” En je erkent dat jullie in werkelijkheid nooit gescheiden waren.

Als God oneindig is, moet het betekenen dat de Schepper overal is, dus hoe kun je dan ooit van de Schepper, van je bron, gescheiden zijn? Dat kan niet, behalve als illusie die gewekt is in de geest die gebaseerd wordt op gescheidenheid. Dus je ziet hoe dit in verband staat met het onderwerp van deze conferentie, om de Goddelijke Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke in ere te herstellen. Want om het pad naar Christusschap te bewandelen, moet je de illusie overwinnen dat de Goddelijke Moeder – dat het vrouwelijke aspect van God, dat het materierijk – ooit van de Vader, de Schepper gescheiden zou kunnen worden.

Vervolgens worden jullie de open deur om die waarheid naar anderen te verspreiden, om die leven gevende waarheid aan anderen te vertellen opdat zij misschien ook gewekt worden en beseffen dat zij een verlengstuk van God de Vader zijn. Maar wanneer zij met die God de Vader verenigd worden, dan worden ze God de Moeder, ze worden de vertegenwoordigers van God in het materierijk. En zodoende worden jullie de geïncarneerde Vader-Moeder God. Jullie worden de eenheid van de Vader-Moeder God juist hier in dit rijk.

Dit is de rol van het Christuswezen. Dit is het echte pad naar Christusschap. Er zijn niveaus op het pad, maar als je naar de hogere lagen van het pad naar Christusschap gaat, moet je de Vader- en Moederaspecten van jouw wezen integreren. Jij beseft dat jouw lagere wezen – de identiteit die je hebt opgebouwd om je op deze wereld tot uitdrukking te brengen – één moet worden met God de Vader, waardoor je in feite God de Moeder wordt in de zuivere betekenis van God de Moeder.

De Goddelijke Moeder is altijd zuiver
Laat je niet in de war brengen door verschijnselen, oordeel niet naar het uiterlijke. Maak hier een subtiel onderscheid. Alles wat je ziet in het materiële rijk, wordt gevormd uit het Ma-terlicht dat vorm heeft aangenomen. Het Ma-terlicht is een uitdrukking van God de Moeder – in zekere zin zouden we kunnen zeggen dat het Ma-terlicht in haar zuivere vorm God de Moeder IS. Maar God de Moeder heeft beloofd om de van zichzelf bewuste wezens, de medescheppers, toe te staan met hun vrije wil te experimenteren en daardoor elke vorm aan te nemen die zij erop projecteren met de kracht van hun geest. En daarom zijn, wat je ziet op planeet aarde, manifestaties van God de Moeder, maar niet in de zuivere vorm die in overeenstemming is met de visie van God de Vader of het volmaakte concept van God de Moeder.

Dus je kunt niet van de onvolmaaktheden op aarde zeggen dat dit God de Moeder is. God de Moeder kan nooit in een onzuivere vorm bestaan, zelfs als God de Moeder haar energie, haar licht, een onzuivere vorm laat aannemen om Gods medescheppers de gelegenheid te geven te oogsten wat ze gezaaid hebben. Toch blijft God de Moeder altijd zuiver, blijft onbevlekt door welke onvolmaakte manifestatie op deze wereld ook. God de Moeder is altijd zuiver geweest – en zal altijd zuiver blijven. En wanneer jij het Christusbewustzijn krijgt en ziet dat er geen scheiding is tussen God de Vader en God de Moeder, nu dan word jij de geïncarneerde zuiverheid van God de Moeder. Je wordt een uitdrukkingsvorm van de zuiverheid van God de Moeder.

Of je een mannelijk lichaam of vrouwelijk lichaam bezit, heeft hier geen enkele invloed op. Je wordt nog steeds – als je het Christusbewustzijn bereikt de geïncarneerde God de Moeder. Want zie je dat de Schepper in zijn pure oneindige on-verdeelde vorm zichzelf niet tot uitdrukking brengt op deze wereld? De Schepper zelf heeft als God de Moeder de wereld van vorm geschapen. En dus moet je zelfs verder kijken dan de uitdrukkingsvormen van God de Vader en God de Moeder en misschien een universelere uitdrukkingsvorm zoeken, zoals de oneindige God en de tot uitdrukking gebrachte God, de gemanifesteerde God.

Jouw eenzijn met de tot uitdrukking gebrachte God
Jullie, als zelf-bewuste wezens evolueren naar Godbewustzijn toe. En wanneer jullie dat Godbewustzijn krijgen, kun je de Schepper in zuivere vorm ervaren. Maar zolang je geïncarneerd bent in de wereld van vorm, ervaar je de Schepper niet in zuivere vorm, je ervaart de Schepper in de tot uitdrukking gebrachte vorm, als God de Moeder. En dat is natuurlijk de God waar jij één mee wordt zolang jij nog geïncarneerd bent.

Jullie weten wel dat ik gezegd heb: “Ik en mijn Vader zijn Eén.” De waarheid achter die verklaring is dat wanneer je geïncarneerd bent, jij de vrouwelijke polariteit van de wezens in het spirituele rijk in evenwicht houdt, namelijk de geascendeerde meesters. Dus toen ik zei: “Ik en mijn Vader zijn Eén”, erkende ik mijn eenzijn met mijn leraar en goeroe Heer Maitreya – het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid, het eenzijn met mijn spirituele stamboom die helemaal teruggaat op de Schepper. En door dat eenzijn te erkennen, erken ik het eenzijn van Geest met materie, het spirituele rijk met het materierijk. Maar waar ik het hier over heb, is zelfs een dieper gewaarzijn van God als de oneindige, niet tot uitdrukking gebrachte Schepper en God als de tot uitdrukking gebrachte Schepper – die zich in de eindige wereld tot uitdrukking heeft gebracht. En zo een andere polariteit vormt dan de polariteit tussen het spirituele rijk en het materierijk.

Dus zie je opnieuw dat er lagen zijn, er zijn raderen binnen raderen, maar je moet erover nadenken dat je doel als Christuswezen is om naar die bewustzijnsstaat toe te werken waarin je de twee aspecten van God verenigd hebt – die traditioneel gezien worden als mannelijk en vrouwelijk, Alpha en Omega, Vader en Moeder. Je ziet geen gescheidenheid, zelfs verschil, meer, omdat je beseft dat ze één in jouw wezen zijn geworden. Want dat is het Christusbewustzijn – het verenigt de twee aspecten van God, zodat je de illusie loslaat – die enkel in de wereld van vorm mogelijk is – dat een vorm gescheiden kan worden van haar bron.

Verlossing door de Goddelijk Vrouwelijke
En zodoende vertel ik je nu dat het pad naar verlossing dat ik op deze planeet kwam brengen, echt het pad naar Christusschap was, maar het pad naar persoonlijk Christusschap is niet een pad dat bewandeld kan worden zonder de Goddelijk Vrouwelijke. In plaats van dat het christendom de religie werd die ze moest zijn, werd het een verlengstuk van de joodse religie. Die een religie was die zich richtte op het Vaderaspect van God en de ontkenning van de Goddelijk Vrouwelijke die ontstond uit de vervalste versie van het verhaal van de Hof van Eden, die vrouwen en de Vrouwelijke de schuld geeft van de val van de Mens.

En zo werd het christendom weer een religie die de Goddelijk Vrouwelijke ontkent. Dit was oorspronkelijk niet mijn bedoeling en daarom is het waar – zoals enkele mensen gaan beseffen – dat ik een totaal andere mening had over vrouwen en de rol van de vrouwen in spiritualiteit en religie dan wat door het latere establishment van de katholieke en latere christelijke kerken werd neergezet. Die bijna allemaal gebaseerd worden op het beschuldigen van vrouwen van de zondeval en verheffen daardoor de man en het mannelijke aspect tot een of andere superieure status en gebruiken dat als excuus om vrouwen zowel fysiek als spiritueel te onderdrukken.

Wanneer je Christusschap bereikt, ontstijg je de geslachtsrollen op aarde. Het maakt niet meer uit of je een mannelijk of vrouwelijk lichaam bezit, want je ontstijgt de menselijke seksualiteit en je ziet jezelf niet meer als de een of de ander. Het is gewoon niet belangrijk hoe jouw lichaam eruit ziet, of wat je seksualiteit is, zoals tegenwoordig zo uitgebreid besproken wordt. Want het is niet meer belangrijk wanneer je die staat van eenzijn bereikt dat je de verbintenis tussen de Vader-Moeder, de Vrouwelijke-Manlijke, het Uiterlijke en het Innerlijke maakt. En je beseft, dat er nooit gescheidenheid was, want hoe kan God van zichzelf gescheiden zijn, wanneer God oneindig is en daardoor overal en dus in alles moet zijn – en niet het ver verwijderde wezen in de lucht.

Daarom zei ik dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Want zolang als je God als het ver verwijderde wezen in de lucht afbeeldt, zul je nooit die eenheid met God vinden. Je zult die eenheid pas verwerven wanneer je de God vindt die zich als JOU heeft uitgedrukt – als vorm – en je jouw eenheid met die God erkent. Dan overwin je het gevoel van gescheidenheid. Dan komen de mannelijke en de vrouwelijke samen in perfecte eenheid, in perfecte harmonie. Dan is het innerlijke het uiterlijke geworden, en de buitenwereld is de binnenwereld geworden, zoals aangehaald wordt in het boek Thomas – en dan overwin je die gescheidenheid. Dan weet je wie je bent, dan weet je waarom jij hier bent. En op dat moment word je herboren zoals ik probeerde uit te leggen aan Nicodemus – die het niet kon begrijpen, omdat hij zich niet kon losmaken uit de lineaire analytische geest die gebaseerd is op de dualiteit en gescheidenheid.

Maar wat heb ik gezegd, mijn geliefden? “Niemand kan terugkeren naar de hemel dan hij die afgedaald is uit de hemel.” Slechts de bewuste zelf kan terug naar de hemel ascenderen. En die kan alleen naar de hemel als hij beseft dat hij nooit gescheiden was van de hemel, hij nooit gescheiden van zijn bron was, want hij is een verlengstuk van het Wezen van de Schepper zelf. Dan word je herboren door het besef van wie jij altijd al was, wie je altijd al bent geweest. Maar dit betekent niet dat je vervolgens verdwijnt, want het betekent dat je de individualiteit die je gecreëerd hebt in de wereld van vorm, dan kunt aannemen en het verheffen en laten herrijzen, zodat die één wordt met de goddelijke individualiteit verankerd in jouw IK BEN Aanwezigheid. Maar om dat te laten gebeuren, moet je de onechte individualiteit – de individualiteit die gebaseerd wordt op gescheidenheid en dualiteit, het sterfelijke menselijke zelf, jouw ego – die individualiteit moet je laten sterven op het kruis door de geest op te geven – de geest dat het gevoel is dat jij van God bent gescheiden.

En wanneer je eindelijk die geest opgeeft, dan zal het menselijke zelf steven. Dan kun je herboren worden in de wetenschap van wie jij bent en dan zullen de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader zich volmaakt verenigen in jouw wezen en je zult zo boven zo beneden zijn. Je zult hier beneden alles zijn wat je boven al bent.

Het christendom van tegenwoordig kan mensen niet naar verlossing leiden
Wat ik zeg, is dat het christendom dat je tegenwoordig ziet, opzettelijk vervormd is door het belang van het Goddelijke Vrouwelijke te ontkennen, door de leringen te negeren die ik jullie zojuist heb gegeven. En die ik 2000 jaar geleden in een versluierde vorm heb gegeven en die enkelen van mijn discipelen daadwerkelijk hebben begrepen en daadwerkelijk aan anderen hebben onderricht – hoewel, opnieuw, weinig mensen ze destijds hebben begrepen.

Dus je ziet de consequentie hier: het christendom dat je tegenwoordig ziet, de door mannen gedomineerde vorm van christendom, kan nooit mensen naar verlossing leiden! Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Die kan nooit de belofte vervullen om mensen naar verlossing te leiden. Het is onmogelijk, het is een valse belofte – en iedere christelijke kerk die verlossing aan de leden ervan belooft, doet een valse belofte. Het christendom kan slechts aan het potentieel voldoen als de rol van het Goddelijke Vrouwelijke in het christendom in ere wordt hersteld.

Dit betekent niet beslist dat wij die rollen moeten omdraaien, dat vrouwen ineens alle functies die voorheen door mannen werden ingenomen, overnemen. Maar het betekent wel dat we een nieuw christendom in het leven moeten roepen, of je nu een mannelijk of vrouwelijk lichaam bezit, want je kunt elke functie hebben, elke willekeurige rol in die religie, in die beweging, uitvoeren.

Alleen vrouwen kunnen het christendom in ere herstellen
De christelijke kerken van tegenwoordig zitten zo vast in die door mannen gedomineerde gedachtegang dat de enige manier waarop zij die ooit zouden kunnen transcenderen, is dat vrouwen volkomen als de gelijke van mannen worden erkend en elke willekeurige functie in christelijke kerken mogen uitoefenen. Dat heeft het potentieel dat zij het mannelijke element in evenwicht kunnen brengen en op den duur de kerken in evenwicht brengen. Maar het is niet erg waarschijnlijk dat de belangrijke christelijke kerken bereid zullen zijn die overgang te maken.

Daarom is het veel realistischer te verwachten dat er nieuwe christelijke kerken moeten ontstaan, nieuwe bewegingen moeten ontstaan, zodat mensen uit die oude kerken komen en bij nieuwe kerken, nieuwe bewegingen, gaan. Dit betekent niet dat ik visualiseer dat de meeste christenen van de belangrijke kerken bij een beweging gaan die rechtstreekse openbaringen door de geascendeerde meesters erkent. Want veel christenen zijn hier niet aan toe, maar ik zeg jullie net zo duidelijk als ook werd benadrukt door Moeder Maria en Kuan Yin, dat vrouwen de sleutel hebben tot het potentieel om het christendom te transformeren.

En dus vraag ik jullie, de meer spiritueel bewuste mensen, te visualiseren dat vrouwen in alle christelijke kerken worden aangesteld en dat toestemming krijgen om de kerken te transformeren, of dat vrouwen in opstand komen en zeggen: “Dan moeten wij ons losmaken uit die onbuigzame starre kerken en naar een nieuwe manier op zoek te gaan om de mysteries van Christus te benaderen, zodat we het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Manlijke kunnen verenigen.”

Dit is de visie die ik wens dat je handhaaft op deze Paaszondag en daarna – dat de Goddelijke Moeder in ere hersteld wordt in de christelijke religie. Vooral dat de waarde van de Goddelijke Moeder eindelijk wordt erkend en begrepen, en het ook erkend wordt dat niet alleen vrouwen in contact kunnen staan met, of het verlengstuk van de Goddelijke Moeder zijn. Maar dat zowel mannen als vrouwen het verlengstuk moeten worden van de Goddelijke Moeder, zoals ik in deze verhandeling heb uitgelegd. Want pas wanneer zowel mannen als vrouwen in evenwicht zijn met de Goddelijk Vrouwelijke en het Goddelijke Manlijke, zullen jullie je volledige potentieel individueel en als spirituele beweging bereiken die het collectieve bewustzijn omhoog kan halen. Zodat jullie de top tien procent kunnen zijn die de tachtig procent van de mensen optrekken en het oordeel brengen over de laagste 10 procent. Zodat zij, als zij niet veranderen, van deze planeet verwijderd worden en ergens anders kansen krijgen.

Een in ere hersteld christendom visualiseren
Dus mijn geliefden, visualiseer die visie. Visualiseer dat het christendom in ere hersteld wordt, dat er een ontwaken komt, zodat een kritieke massa mensen in alle christelijke kerken, of in ieder geval in zoveel mogelijk, bereid zullen zijn om de geest op te geven van het oude door mannen gedomineerde onevenwichtige christendom. Zij willen die identiteit, die massa-identiteit, laten sterven, zodat de beweging die ik kwam beginnen in ere hersteld kan worden en we er een echt evenwichtige spirituele beweging van kunnen maken. Waarin de Vader en de Moeder, de Manlijke en de Vrouwelijke, in volmaakte harmonie en eenheid werken, zodat mensen de gescheidenheid tussen materie en geest kunnen overwinnen, tussen de Schepper en zijn schepping, tussen de niet tot uitdrukking gebrachte God en de tot uitdrukking gebrachte God in alle uitdrukkingsvormen van hem. Zodat al zijn uitdrukkingen er echt van bewust zijn dat zij uitdrukkingsvormen van die Ene ondeelbare God zijn.

Dit is de visie die ik voor mij zie. Dit is de visie die Moeder Maria voor zich ziet. Ik vraag je ook om die visie voor je te zien en te zien dat deze beweging van start zal gaan, vooral bij de vrouwen in christelijke kerken die wakker zullen worden en zeggen: “De oude manieren werken niet meer! Dit kan zo niet langer doorgaan. We moeten een actievere rol op ons nemen, niet door ons tegen de mannen af te zetten, maar door te helpen de mannen te laten inzien dat zij ook vastzitten in hun traditionele rollen. En dat zij ook grotere vrijheid zouden ervaren als zij dat ontstijgen, door verder te gaan, door die geest gewoon te laten sterven die hen aan het kruis genageld houdt van een onevenwichtige religie, een onevenwichtige kijk op de wereld.” Dit is mijn oproep, dit is mijn visie.

En ik wil ook mijn grote dankbaarheid uitspreken aan allen die deelnemen aan deze conferentie, zodat jullie iets toevoegen aan de impuls die hier gecreëerd is. Want ik kan je verzekeren dat jullie al voor een belangrijke doorbraak in het collectieve bewustzijn gezorgd hebben. Jullie hebben het doel bereikt dat wij voor deze conferentie voor ogen hadden. En daarom feliciteer ik jullie hiermee en ik wens dat jullie de dankbaarheid van ons allen voelen voor jullie bereidheid om de speerpunt, bij wijze van spreken, te zijn om door dit oude vastgeroeste door mannen gedomineerde bewustzijn heen te breken en een pad te banen om het Goddelijke Vrouwelijke op elk gebied van spiritualiteit in ere te herstellen. En zelfs op het gebied van religie, zodat religie gespiritualiseerd kan worden in plaats van de huidige toestand, omdat de meeste belangrijke religies geen spiritueel element meer hebben, geen spiritueel vuur, geen spirituele leer. En dus natuurlijk ook niet aan de spirituele behoeften van de spirituele mensen van tegenwoordig kunnen voldoen, die niet akkoord gaan met doctrines en dogma’s, maar zinvolle antwoorden willen en hen bij intuïtieve erkenning brengen, en intuïtieve ervaringen, van wat ik de Geest van Waarheid heb genoemd.

Zodoende verzegel ik jullie in mijn Vlam van Oneindige Vreugde, want ik kwam ware Vreugde op de wereld brengen, omdat dit mijn leidend beginsel is. Daarom smeek ik je: pak mijn Vreugde en breng het bij de mensen. Want als je echt begrijpt wat ik je in deze verhandeling heb gezegd – dat het koninkrijk van God nabij is – dan kun je toch niet geen Vreugde voelen?