De Moeder van God

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 januari 2004

Nu ik jullie mijn vrede, mijn bemoediging en mijn dankbaarheid heb gegeven, zou ik het onderwerp willen aansnijden van de titel die mij door de katholieke kerk is gegeven, de titel ‘Moeder van God’. Ik zou graag de ware betekenis van de titel Moeder van God willen uitleggen aan degenen onder jullie die een open geest en hart hebben.

Ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat deze titel niet betekent dat ik, een geïncarneerd wezen op de planeet aarde, de feitelijke moeder van God zelf was. Als dat het geval was geweest, had ik al moeten hebben bestaan voor God ontstaan is, zodat ik het leven aan God zou kunnen schenken. Dit zou volslagen onzin zijn, omdat er vòòr God niets anders bestond. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God, omdat er in het begin niets anders dan God was. Daarom was er zelfs nog geen vader- of moederaspect van God. Alleen het ongedifferentieerde geheel dat geen vorm of indelingen had, bestond.

Dus wat betekent het dan echt de Moeder van God te zijn? Zoals mijn zoon Jezus zo mooi heeft uitgelegd in de leringen die hij door deze boodschapper heeft gegeven, werd alles van Gods substantie en het wezen van God gemaakt. Mijn zoon heeft ook uitgelegd dat God, de Schepper, een tweeledige aard heeft. Eén aspect van God is de Vader van God. Het andere aspect van God is de Moeder van God.

Deze harmonieuze en evenwichtige eenheid van het vader- en moederaspect van God schenkt het leven aan de Zoon van God. De Zoon van God is, zoals Jezus ook uitgelegd heeft, het universele Christusbewustzijn. Dit is een gemoedstoestand die de blauwdruk, de matrijs van alle vormen die geschapen worden, bezit. Wanneer het oneindige licht van God de Vader door de gedachtevormen schijnt die in de geest van de Zoon van God worden gesteund, wordt er een afdruk op de substantie van de Goddelijke Moeder van gemaakt en manifesteren ze zich als vormen, zelfs als de vormen van het materiële universum, het ma-teruniversum. Deze vormen worden alleen door de voortdurende stroom van het licht van God in stand gehouden dat als de Heilige Geest door alle niveaus van Gods schepping heen stroomt.

Wat ik jullie door deze uitleg hoop te laten begrijpen, is dat alles wat ooit gemaakt is, daadwerkelijk uit Gods substantie werd gemaakt, uit de moedersubstantie zelf. Alles wordt dus van God gemaakt en wanneer God een vorm schept, wordt die vorm geschapen door God, en van God, en is dan een individualisatie van God. God schept door zijn onbegrensde wezen in beperkte vorm tot uitdrukking te brengen, een vorm gekenmerkt door beperkingen. Dit is daadwerkelijk de oneindige liefde van de Vader, doordat hij, bij wijze van spreken, zijn oneindige wezen in een beperkte vorm gevangen laat zetten.

Ik hoop dat jullie nu kunnen begrijpen dat ik, Moeder Maria, inderdaad een individuele levensstroom ben die door God geschapen is. Ik werd geschapen als een individuele levensstroom en ik koos ervoor op planeet aarde te incarneren. Als onderdeel van die incarnatie doorliep ik hetzelfde proces dat alle andere levensstromen doorlopen en vergat ik, net als de meeste andere zielen, mijn goddelijke aard en oorsprong. Toch verloor ik nooit volledig het contact met mijn Christuszelf en door dat contact verhief ik mij tot een niveau van spiritueel gewaarzijn en met talenten die het mij mogelijk maakten een spiritueel ambt te bekleden, terwijl ik nog in een fysiek lichaam op planeet aarde was.

Dat ambt draagt de titel Moeder van God. Het betekent dat ik zo één met het moederaspect van God ben geworden dat ik de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde was geworden. Ik werd daarom uitgekozen het leven te schenken aan de levensstroom van mijn zoon Jezus.

Toch moet ik jullie zeggen dat de katholieke doctrine, die verklaart dat ik de Moeder van God was, het bij het verkeerde eind heeft. Zie je, de katholieke doctrine beweert dat Jezus Christus niet alleen de Zoon van God was, maar in feite God die geïncarneerd was. Ze zegt dat Jezus God was vanaf het begin van de wereld en hij daarom nooit door God geschapen werd. Omdat ik het leven schonk aan Jezus en omdat Jezus God was, ben ik de Moeder van God genoemd.

Maar zoals ik uitgelegd heb, was ik echt het moederaspect van God toegewijd, waardoor ik het spirituele ambt kon bekleden dat mij kandidaat stelde om het leven aan Jezus te schenken. Daarom was ik de Moeder van God, ik oefende het ambt Moeder van God al uit voor ik Jezus baarde.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.