Natuurrampen verkleinen

ONDERWERPEN: De titel Moeder van God – Was Jezus God? – Moeder Maria is de Moeder van al haar kinderen – De Goddelijke Moeder Oost en West – Moeder Maria’s Oost-Westrozenkrans – De planetaire stroom van energie van Oost naar West – De spirituele oorzaken van natuurrampen – Een immens potentieel om het evenwicht te herstellen – Het terughalen van zielsfragmenten

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 januari 2004

In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest, kom ik vandaag als jullie Wondermoeder, als jullie Moeder van God, als jullie Moeder Maria. Ik kom bij jullie met verheugende berichten, want op dit moment is er waarachtig vreugde in de Hemel. Die vreugde wordt veroorzaakt door het feit dat zovelen mijn laatste dictaat bestudeerd hebben, waarin ik sprak over het potentieel van aardbevingen in het jaar 2004. En die vreugde komt vooral door het feit dat zovelen begonnen zijn mijn Wonderrozenkrans te gebruiken en daadwerkelijk beloofd hebben deze rozenkrans dagelijks op te zeggen.

Zoals ik jullie in mijn laatste uitgave verteld heb, is de kracht van de Wonderrozenkrans echt immens. Maar om die kracht te bevrijden, moet iemand die geïncarneerd is, bereid zijn de open deur te worden waardoor het licht en de kracht van de rozenkrans – en daardoor het licht en de kracht van de Goddelijke Moeder zelf – in dit materiële universum kan vrijkomen. De kracht van de rozenkrans hangt af van het aantal mensen dat de rozenkrans opzegt en de toewijding en de vurigheid in het hart van de mensen die de rozenkrans opzeggen.

Ik kan jullie zeggen dat degenen die deze rozenkrans nu bijna een maand hebben opgezegd, al aardbevingen hebben afgewend die anders in de maand januari zouden zijn gebeurd en die trouwens veel verwoesting en verlies aan levens zouden hebben veroorzaakt. Jullie hebben naschokken gezien in het gebied van Iran waar de laatste verwoestende aardbeving plaats vond. Deze naschokken hebben echter geen verlies aan levens veroorzaakt en de reden was voor het grootste deel te danken aan de kracht van de Wonderrozenkrans die deze aardbevingen verzacht heeft.

Ik zeg hiermee niet dat het aantal mensen dat tot dusver begonnen is de rozenkrans op te zeggen voldoende is om alle aardbevingen af te wenden die het komende jaar potentieel zouden kunnen gebeuren. Ik ben echter zeer bemoedigd door wat er nu al tot stand gebracht is en er heerst nieuw optimisme in de hemel dat als deze rozenkrans zich als ringen in het water zou kunnen verspreiden en door veel meer mensen wordt opgepakt, het inderdaad mogelijk is bijna alle aardbevingen die ik voor dit komende jaar voorspeld heb, af te wenden.

Om jullie een nieuw gevoel van richting te geven en het belang van jullie aanroepen te laten inzien, zou ik nu jullie willen profeteren dat er daadwerkelijk het potentieel is dat een aantal zeer krachtige aardbevingen in de maand maart in de buurt van het Panamakanaal zouden kunnen plaatsvinden. Als deze aardbevingen niet tot bedaren worden gebracht, kunnen ze het Panamakanaal in potentie dusdanig beschadigen dat herstel niet meer mogelijk is en daardoor een belangrijke klap aan de wereldeconomie toebrengen. Ik vertrouw erop dat deze profetie geen onnodige angst of helemaal geen angst bij jullie veroorzaakt. Ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat ik deze profetie doe om meer richtingsgevoel aan jullie oproepen te geven, zodat aan het begin van de Wonderrozenkrans specifieke aanroepen gedaan kunnen worden om deze profetie te verzachten.

De titel Moeder van God
Nu ik jullie mijn vrede, mijn bemoediging en mijn dankbaarheid heb gegeven, zou ik het onderwerp willen aansnijden van de titel die mij door de katholieke kerk is gegeven, de titel ‘Moeder van God’. Ik zou graag de ware betekenis van de titel Moeder van God willen uitleggen aan degenen onder jullie die een open geest en hart hebben.

Ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat deze titel niet betekent dat ik, een geïncarneerd wezen op de planeet aarde, de feitelijke moeder van God zelf was. Als dat het geval was geweest, had ik al moeten hebben bestaan voor God ontstaan is, zodat ik het leven aan God zou kunnen schenken. Dit zou volslagen onzin zijn, omdat er vòòr God niets anders bestond. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God, omdat er in het begin niets anders dan God was. Daarom was er zelfs nog geen vader- of moederaspect van God. Alleen het ongedifferentieerde geheel dat geen vorm of indelingen had, bestond.

Dus wat betekent het dan echt de Moeder van God te zijn? Zoals mijn zoon Jezus zo mooi heeft uitgelegd in de leringen die hij door deze boodschapper heeft gegeven, werd alles van Gods substantie en het wezen van God gemaakt. Mijn zoon heeft ook uitgelegd dat God, de Schepper, een tweeledige aard heeft. Eén aspect van God is de Vader van God. Het andere aspect van God is de Moeder van God.

Deze harmonieuze en evenwichtige eenheid van het vader- en moederaspect van God schenkt het leven aan de Zoon van God. De Zoon van God is, zoals Jezus ook uitgelegd heeft, het universele Christusbewustzijn. Dit is een gemoedstoestand die de blauwdruk, de matrijs van alle vormen die geschapen worden, bezit. Wanneer het oneindige licht van God de Vader door de gedachtevormen schijnt die in de geest van de Zoon van God worden gesteund, wordt er een afdruk op de substantie van de Goddelijke Moeder van gemaakt en manifesteren ze zich als vormen, zelfs als de vormen van het materiële universum, het ma-teruniversum. Deze vormen worden alleen door de voortdurende stroom van het licht van God in stand gehouden dat als de Heilige Geest door alle niveaus van Gods schepping heen stroomt.

Wat ik jullie door deze uitleg hoop te laten begrijpen, is dat alles wat ooit gemaakt is, daadwerkelijk uit Gods substantie werd gemaakt, uit de moedersubstantie zelf. Alles wordt dus van God gemaakt en wanneer God een vorm schept, wordt die vorm geschapen door God, en van God, en is dan een individualisatie van God. God schept door zijn onbegrensde wezen in beperkte vorm tot uitdrukking te brengen, een vorm gekenmerkt door beperkingen. Dit is daadwerkelijk de oneindige liefde van de Vader, doordat hij, bij wijze van spreken, zijn oneindige wezen in een beperkte vorm gevangen laat zetten.

Ik hoop dat jullie nu kunnen begrijpen dat ik, Moeder Maria, inderdaad een individuele levensstroom ben die door God geschapen is. Ik werd geschapen als een individuele levensstroom en ik koos ervoor op planeet aarde te incarneren. Als onderdeel van die incarnatie doorliep ik hetzelfde proces dat alle andere levensstromen doorlopen en vergat ik, net als de meeste andere zielen, mijn goddelijke aard en oorsprong. Toch verloor ik nooit volledig het contact met mijn Christuszelf en door dat contact verhief ik mij tot een niveau van spiritueel gewaarzijn en met talenten die het mij mogelijk maakten een spiritueel ambt te bekleden, terwijl ik nog in een fysiek lichaam op planeet aarde was.

Dat ambt draagt de titel Moeder van God. Het betekent dat ik zo één met het moederaspect van God ben geworden dat ik de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde was geworden. Ik werd daarom uitgekozen het leven te schenken aan de levensstroom van mijn zoon Jezus.

Toch moet ik jullie zeggen dat de katholieke doctrine, die verklaart dat ik de Moeder van God was, het bij het verkeerde eind heeft. Zie je, de katholieke doctrine beweert dat Jezus Christus niet alleen de Zoon van God was, maar in feite God die geïncarneerd was. Ze zegt dat Jezus God was vanaf het begin van de wereld en hij daarom nooit door God geschapen werd. Omdat ik het leven schonk aan Jezus en omdat Jezus God was, ben ik de Moeder van God genoemd.

Maar zoals ik uitgelegd heb, was ik echt het moederaspect van God toegewijd, waardoor ik het spirituele ambt kon bekleden dat mij kandidaat stelde om het leven aan Jezus te schenken. Daarom was ik de Moeder van God, ik oefende het ambt Moeder van God al uit voor ik Jezus baarde.

Was Jezus God?
Dit betekent dat het katholieke doctrine dat Jezus God was, alleen juist is wanneer het vanuit een dieper perspectief bekeken wordt. Zoals mijn zoon Jezus heeft uitgelegd, was hij niet de enige Zoon van God. De reden hiervoor is dat alles wat ooit door God geschapen is, als individualisatie van God gemaakt werd. Dit betekent dat zelfs Jezus als individuele levensstroom werd geschapen. Hij ging door hetzelfde proces door op aarde te incarneren en geleidelijk het volle bewustzijn van zijn goddelijke oorsprong te verliezen. Toch kreeg hij dat gewaarzijn en die spirituele verworvenheden weer terug. Met als gevolg dat de levensstroom Jezus in staat was een spiritueel ambt voor deze planeet te bekleden. Dat spirituele ambt is het ambt de Zoon van God wat ook het ambt van Verlosser van de mensheid is.

Die functie bestond echter al voor de levensstroom van mijn zoon Jezus in staat was dat ambt te vervullen. Dus jullie begrijpen dat Jezus werkelijk een individualisatie van God is en daarom is het in feite technisch niet verkeerd te zeggen dat Jezus God was die geïncarneerd was. Niettemin zijn alle andere door God geschapen levensstromen ook zonen en dochters van God. En daarom is het onjuist de doctrine te maken dat Jezus de enige Zoon van God was of dat Jezus de enige incarnatie van God was die ooit op deze aarde plaatsvond. In werkelijkheid zijn alle zonen en dochters van God de incarnaties van God op deze planeet, Ik was ook een incarnatie van God evenals mijn geliefde Jozef, de discipelen van Jezus en bijna ieder ander mens op deze planeet.

Wat Jezus onderscheidde, was dat hij tot het volledige besef kwam dat hij een Zoon van God was. Daarom werd hij de bewuste incarnatie van God, in tegenstelling tot de onbewuste incarnatie van de meeste andere mensen. Jezus kwam echter duidelijk maken dat alle mensen de incarnatie van God zijn en het potentieel hebben het Christusbewustzijn aan te nemen, waardoor zij bewuste incarnaties worden en hun goddelijke eigenschappen vrij tot uitdrukking kunnen brengen.

Ik besef dat deze lering voor veel katholieken die opgevoed zijn met de doctrine dat Jezus God is die geïncarneerd was en de enige incarnatie ooit van God zou blijven, schokkend is. Ik moet je zeggen dat wij in de hemel veel mededogen voelen voor de zielen die door deze doctrine zijn geïndoctrineerd, sommige al meer dan 2000 jaar lang. Wij begrijpen dat het voor veel mensen moeilijk is deze doctrine los te laten. Maar ik moet jullie ook zeggen dat als jullie, ook al was het maar één ogenblik, konden ervaren hoe wij in de hemel tegen deze doctrine aankijken en hoe beperkend die doctrine is vergeleken met de kosmische werkelijkheid van God, jullie dan onmiddellijk van het zware gewicht verlost zouden worden dat dit dogma op jullie gelegd heeft. De doctrine zorgt ervoor dat jullie je jullie eigen spirituele oorsprong als echte zoon of dochter van God ontzeggen.

Jullie zouden dan de waarheid van de leringen beseffen die door Jezus op deze website zijn gezet, dat hij niet gekomen is om tot afgod verheven te worden. Hij kwam alle mensen een systematisch pad naar een hogere bewustzijnsstaat tonen. Hij heeft alle mensen getoond dat ook zij hun Christusschap kunnen manifesteren, terwijl ze zelfs nog in een fysiek lichaam op aarde zijn. Dan zouden jullie beseffen dat de katholieke doctrine dat Jezus de enige Zoon van God is, en de enige incarnatie van God, voor Jezus werkelijk de ultieme vorm van godslastering is en de ultieme vorm van een afgod aanbidden. In feite kan ik je ervan verzekeren dat deze doctrine mijn zoon Jezus rechtstreeks in verlegenheid brengt, hoewel hij het niet graag toegeeft.

Ik zou daarom degenen die een open geest en hart hebben, willen vragen deze doctrine gewoon op te geven. Mocht je hulp nodig hebben om deze doctrine los te laten, bestudeer dan eerlijk hoe deze doctrine ontstaan is. Je zult zien dat dit nooit door Jezus of door zijn apostelen of discipelen onderwezen is. Het werd in feite pas in de derde eeuw uitgevonden, toen het als katalysator diende voor de Arische controverse die de christelijke kerk uiteenscheurde in wat de Rooms katholieke kerk en de Oosters orthodoxe kerk werd.

Deze splitsing in het christendom was nooit de wens van mijn zoon en het was nooit de wens van God. Je zult zien dat deze doctrine gemaakt werd door mensen die de ware aard van Christus eenvoudig niet begrepen hebben en die de christelijke religie in hun strijd om de macht gebruikt hebben om de allerhoogste macht in het Romeinse Rijk te krijgen. In die tijd vertegenwoordigde dit rijk de hele toen bekende wereld en daarom was het een grote meevaller voor die zielen die de allerhoogste macht op aarde najoegen.

Moeder Maria is de Moeder van alle kinderen van God
Het  doel van mijn verhandeling is jullie de uiteindelijke realiteit te laten zien dat de titel Moeder van God een universele benaming en een universeel ambt is. Als Moeder van God ben ik de moeder van alle kinderen van God. Ik ben de moeder van alle mensen, ongeacht hun huidskleur, hun geboorteplaats of hun religie. Daarom kan ik niemand mijn lieveling laten zijn en omdat alle mensen voor God gelijk zijn, geldt dat ook voor de Moeder van God natuurlijk. Zij kan niet enkele van haar kinderen op grond van oppervlakkige uiterlijke kenmerken afkeuren. Deze uiterlijke verschillen werden nooit door God geschapen. Zij werden uitsluitend gecreëerd door de betrekkelijkheid van het menselijke bewustzijn, de dualistische geest zelf.

Als Moeder van God kan ik mij niet veroorloven door deze lagere bewustzijnsstaat beïnvloed te worden en daarom ben ik daadwerkelijk de universele Moeder van al het leven. Ik hoop dat degenen met een open geest en hart kunnen inzien dat de titel Moeder van God niet uitsluitend voor christenen of katholieken is. Ik heb alle mensen, ongeacht hun religie in de buitenwereld, lief.

Op dezelfde manier bekleedt mijn zoon Jezus het ambt Verlosser, het ambt van Zoon van God en dat is ook een universeel ambt. Als je eerlijk bent, zie je dat Jezus niet gekomen is om aan een sektarische religie te beginnen die alle niet-leden zou buitensluiten, zoals de joodse religie uit zijn tijd alle niet-joden buitensloot. Zien jullie in de Bijbel niet hoe Jezus voortdurend die Joden aangevochten heeft die bevooroordeeld waren en hun religie als wapen gebruikten om anderen af te keuren? Zien jullie niet dat Jezus voortdurend de hand reikte naar degenen die als buitenstaander beschouwd werden door de elitaire Joden van Jeruzalem, degenen die zichzelf als Gods uitverkoren volk beschouwden? Jezus reikte onophoudelijk de hand naar de melaatsen, de belastinginners, de Samaritanen, de Romeinen en ieder ander die als paria werd beschouwd door degenen die dachten dat zij beter dan alle anderen waren.

De Goddelijke Moeder Oost en West
Wanneer je beseft dat mijn ambt universeel is, zie je ook in dat ik mij, hoewel ik hoofdzakelijk in het Westen vereerd word, niet beperk tot het westelijk halfrond of de christelijke religie. In werkelijkheid ben ik veel meer dan de uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder zoals jullie mij tijdens mijn incarnatie als Maria, de moeder van Jezus, hebben gezien.

Er bestaat trouwens ook het ambt van Goddelijke Moeder voor het oostelijke deel van deze planeet en er is een vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder die dat ambt bekleedt. Ze wordt in het oosten vereerd als de Godin Kuan Yin, Moeder van Barmhartigheid. Ik kan jullie verzekeren dat Kuan Yin lid is van de geascendeerde meesters, net als ik. Er is geen concurrentie in de hemel en Kuan Yin en ik zijn daarom collega’s en zusters in de geest. We zijn inderdaad twee vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder en we werken samen om waarachtig de eenheid van hart tot stand te brengen die deze planeet zal veranderen.

Zoals mijn zoon Jezus op deze website heeft uitgelegd, is hij wel degelijk een aantal keren naar het Oosten gereisd in de 17 jaar waarover in de christelijke Bijbel niets over hem vermeld wordt. Hij heeft dit gedaan omdat hij wist dat hij tot het universele ambt van Verlosser van alle mensen benoemd werd. Daarom mocht hij zijn inzichten in God niet tot de joodse religie beperken. Hij reisde daarom naar het Oosten om de tijdloze, universele leringen te bestuderen die door verscheidene Oosterse religies naar buiten zijn gebracht. Mijn zoon Jezus had de inwijdingen in deze Oosterse religies nodig om te leren de materie zelf te beheersen. In feite hebben deze initiaties eraan bijgedragen dat hij de wonderen kon verrichten die hij tijdens zijn missie in Galilea verricht heeft.

Dus jullie zien, mijn geliefden, wanneer je een bepaald niveau van spirituele verworvenheid bereikt, laat je de kunstmatige splitsingen door de menselijke geest achter je en begin je het universele pad naar God terug te lopen. Daarom laat je geen middel onbeproefd en je bent bereid elk hulpmiddel te gebruiken dat God heeft uitgebracht om jou op je spirituele pad te helpen. Het maakt niet uit of dit hulpmiddel van het oostelijk halfrond of van het westelijk halfrond, of van een of andere religie, of zelfs uit de wetenschap komt. Je zult elk hulpmiddel gebruiken dat je nodig hebt om de volgende stap op je spirituele pad te zetten en hogerop te komen.

Ik heb jullie deze lange uitleg gegeven in een poging de weg te bereiden voor het uitbrengen van een nieuw hulpmiddel dat ik jullie vandaag wil geven. Ik geef jullie dit hulpmiddel gedeeltelijk omdat het heel erg nodig is, zowel voor je eigen spirituele groei als het herstel van het spirituele evenwicht op planeet aarde. Ik geef jullie dit hulpmiddel ook om degenen te belonen die plechtig beloofd hebben de Wonderrozenkrans dagelijks op te zeggen.

Moeder Maria’s Oost-West Rozenkrans
Het hulpmiddel dat ik jullie vandaag kom geven, is een hulpmiddel dat ik ‘Moeder Maria’s Oost-Westrozenkrans’ noem. Dit hulpmiddel, deze rozenkrans, zal trouwens de leringen en hulpmiddelen in het Oosten tot één geheel maken met de leringen en hulpmiddelen in het Westen. Het bouwt voort op de Wonderrozenkrans door enkele spirituele wezens aan te roepen die in het Oosten bekend zijn. Deze spirituele wezens zijn bekend geworden door het boeddhisme en zij staan bekend als de Dhyani Boeddha’s.

In het boeddhisme worden de Dhyani Boeddha’s geëerd als de eerste Boeddha’s die de basiseigenschappen van God verpersoonlijken. Deze eigenschappen zijn de vijf eigenschappen ether, vuur, lucht, water en aarde. De boeddhisten onderwijzen dat deze eigenschappen werden gebruikt om het hele materiële universum te scheppen. Deze vijf basiskenmerken zitten dus in alle materie en de sleutel om de schepping in stand te houden, is deze kwaliteiten volmaakt in evenwicht te houden. Wanneer deze eigenschappen uit hun evenwicht raken, beginnen de materiële vormen uiteen te vallen. Dus de sleutel tot spirituele groei voor een individuele levensstroom is de balans tussen deze vijf oorspronkelijke eigenschappen.

Zoals Jezus heeft uitgelegd, is alles in dit universum onderworpen aan de vrije wil van mensen. Het is daarom mogelijk dat mensen de oorspronkelijke eigenschappen die door de Dhyani Boeddha’s tot uitdrukking worden gebracht, een verkeerde kwaliteit geven. Wanneer de energie van deze eigenschappen misbruikt wordt, verandert ze in giftige energie. Voor elk van de eigenschappen van de Dhyani Boeddha’s is er een overeenkomstige verkeerde kwalificatie, dat vaak als gif wordt aangeduid. Dit gif veroorzaakt trouwens de onevenwichtigheid zowel bij de individuele ziel als op planetaire schaal. Dit gif vormtn een verharde barrière die voorkomt dat de energie vrij stroomt, zowel in de individuele ziel als op planetair niveau tussen het oostelijk en westelijk halfrond.

De sleutel tot herstel van de balans is het spirituele licht van de Dhyani Boeddha’s op te roepen dat zich als vijf wijsheden manifesteert. Zoals  uitgelegd, wanneer je spiritueel licht van boven aanroept, heeft dat licht een zeer hoge frequentie. Wanneer dat licht gericht wordt op laag frequente energie, kan het die lage energie transformeren door de vibratie ervan te verhogen. Toxische energie, het gif, kan naar zijn oorspronkelijke zuiverheid teruggebracht worden door het oproepen van de wijsheid van de Dhyani Boeddha’s.

Laat mij nu de Dhyani Boeddha’s beschrijven, hun eigenschappen, hun wijsheden en het corresponderende gif:

De eerste Boeddha heet Vairochana en hij heerst over het rijk van het bewustzijn. Zijn wijsheid is de Alles doordringende Wijsheid van de Dharmakaya. Het corresponderende gif is onwetendheid en misleiding.

De tweede Boeddha is Akshobya en hij heerst over het rijk van de oervormen. Zijn wijsheid is de Wijsheid die op een Spiegel lijkt. Het gif is woede en haat.

De derde Boeddha is Ratnasambhava en hij heerst over het rijk van het gevoel. Zijn wijsheid is de Gelijkmakende Wijsheid. Het gif is spirituele en intellectuele hoogmoed.

De vierde Boeddha is Amithaba en hij heerst over het rijk van waarneming. Zijn wijsheid is de Onderscheid makende Wijsheid. Het gif is begeerte en hebzucht.

De vijfde Boeddha is Amogasiddhi en hij heerst over het rijk van keuzes maken, het rijk van de fysieke actie. Zijn wijsheid is de Alles tot stand brengende Wijsheid. Het gif is afgunst en jaloezie.

De zesde Boeddha is Vajrasattva en hij heerst over het rijk van het zijn, het rijk van de Wil van God. Zijn wijsheid is de Wijsheid van de Diamanten Wil. Het gif is niet willen, er niet willen zijn en ongeloof.

De planetaire stroom van energie van Oost naar West
De Oost-West Rozenkrans bevat affirmaties die het licht en de wijsheid van de Dhyani Boeddha’s oproepen. De affirmaties roepen op om de gifstoffen in alle aspecten van je wezen te verteren. Dit kan tot belangrijke spirituele groei voor jou als individu maar ook tot belangrijke vooruitgang op planetaire schaal leiden. Deze vooruitgang heeft twee aspecten:

Het eerste aspect van deze planetaire vooruitgang is dat het de bedoeling is dat er een vrije en evenwichtige stroom spirituele energie tussen het oostelijk halfrond en het westelijk halfrond komt. Zoals ik eerder uitgelegd heb, heeft God een tweeledige aard, voorgesteld als de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God. Dit is wat het taoïsme beschrijft als de balans tussen yin en yang, zoals geïllustreerd in het symbool van de Tai Chi.

Het oostelijke halfrond, de oosterse religies en de oosterse cultuur vertegenwoordigen trouwens het vaderaspect van God. Daarom zie je dat de oosterse cultuur doorgaans spiritueler is dan de westerse. Omdat beide culturen echter uit het evenwicht geraakt zijn, verwaarloost de oosterse cultuur vaak de materiële behoeften en daarom zie je zoveel armoede en ziekte in het oosten.

De westerse cultuur is juist materialistischer en besteedt veel aandacht aan de materiële aspecten van het leven. Daarom zie je een hogere levensstandaard en minder armoede en ziekte. Je ziet echter ook spirituele armoede waardoor veel mensen het bestaan van God of hun eigen spirituele natuur eigenlijk ontkennen. Daardoor negeren en verwaarlozen zij hun eigen spirituele behoeften met het gevolg dat zij het gevoel hebben dat het leven geen bedoeling, geen betekenis, heeft. En zij lopen vaak in de val door fysiek zelfmoord te plegen of spirituele zelfmoord te plegen door de vele vormen van afleiding en vermaak die door de materialistische cultuur worden gecreëerd.

Dus je ziet dat de vrije energiestroom tussen het oostelijk en westelijk halfrond ingeperkt is en het gevolg is dat beide halfronden uit hun evenwicht zijn geraakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de hele planeet uit balans is geraakt en dat is ook de reden dat de as van planeet aarde overhelt. Om de rechtmatige spirituele balans voor de planeet aarde te herstellen, moet de vrije energiestroom tussen het Oosten en het Westen weer in ere hersteld worden. Je kunt deze energiestroom visualiseren als het horizontale cijfer 8. Eén helft van het cijfer 8 ligt boven het oostelijk halfrond, het andere deel boven het westelijk halfrond. Het kruispunt van het cijfer 8 ligt boven het Midden-Oosten.

Hoewel de energiestroom door het hele getal 8 wordt beperkt, moet ik jullie zeggen dat de grootste beperking in het gebied van het Midden-Oosten ligt. Zoals Jezus heeft uitgelegd, is hij niet in het Midden-Oosten geïncarneerd, omdat het een gebied met veel licht is zoals vele christenen geloven. Hij is in het Midden-Oosten geïncarneerd, omdat het één van de donkerste gebieden op deze planeet is en de grootste blokkade voor de stroom van spirituele energie tussen Oost en West vormt. Hij kwam daarom een nieuwe spirituele leer brengen die de mensen in staat zou stellen de duisternis in het Midden-Oosten te verteren en daardoor de vrije energiestroom tussen Oost en West open te stellen.

Als de missie van Jezus volledig tot bloei was gekomen, dan zouden er veel Christuswezens in het Midden-Oosten opgestaan zijn en door hun licht zouden ze de duisternis in dat gebied verteerd hebben en zou de vrije energiestroom hersteld zijn. Zoals Jezus overal op zijn website uitlegt, is dit helaas niet gebeurd. De christelijke religie werd op een doodlopend spoor gebracht en het gevolg was dat er niet genoeg Christuswezens opgestaan zijn om de balans op aarde te herstellen. Daarom hebben we nu een groot probleem, uitgedrukt door de opeenhoping van giftige energie in het Midden-Oosten.

Deze energie is een vervorming van de oorspronkelijke eigenschappen van God die worden uitgedrukt door het gif waar ik eerder over sprak. Het is noodzakelijk, voor het herstel van de balans op deze planeet, dat dit gif opgeruimd wordt. Dit is trouwens één van de redenen dat de Oost-Westrozenkrans wordt uitgebracht. Ik kan jullie verzekeren dat deze rozenkrans een zeer belangrijke dispensatie voor deze planeet is. In feite kan ik jullie zeggen dat deze Oost-West Rozenkrans één van de meest krachtige spirituele rituelen is die ooit op deze planeet zal worden uitgegeven. De potentiële kracht ervan is in beginsel ongelimiteerd en als hij door mensen met een zuiver hart wordt opgezegd, kan dit een wonderbaarlijke invloed op de toekomst van deze planeet hebben, waaronder de toekomst van het Midden-Oosten.

Ik moedig jullie daarom aan deze rozenkrans op te zeggen terwijl je een stroom in de vorm van het cijfer 8 visualiseert, waarbij de energie stroomt vanuit Zuidoost-Azië, door India, door het Midden-Oosten naar Europa, naar Noord-Amerika, naar Zuid-Amerika, door Afrika terug naar het Midden-Oosten, naar de noordelijke delen van Azië, door Japan en Australië en dan terug door Zuidoost-Azië. Als je deze stroom visualiseert en visualiseert hoe de spirituele energie alle duisternis boven het Midden-Oosten verteert, bewijs je deze planeet een reusachtige dienst.

De spirituele oorzaken van natuurrampen
Nu naar het tweede aspect van hoe de Oost-West Rozenkrans deze planeet ten goede kan komen. Zoals mijn zoon overal op deze website heeft uitgelegd, wordt alles echt van Gods bewustzijn gemaakt en daarom is alles bewustzijn. Het gevolg is dat zelfs de fysieke planeet zelf wordt gemaakt van het bewustzijn van God en daardoor kan ze sterk door het bewustzijn van mensen beïnvloed worden. Dat heb ik in mijn laatste verhandeling uitgelegd, waarin ik verteld heb dat de oorzaak van aardbevingen het gevolg is van het verhogen van het bewustzijn van sommige mensen. Dit veroorzaakt het trekken aan de aardkorst waardoor de korst scheurt en de aarde beeft.

Toch valt hier veel meer over te zeggen dan ik in mijn laatste verhandeling bekend maakte en ik wil jullie hierover nu een aanvullende lering geven:

Je herinnert je misschien dat de eerste van de Dhyani Boeddha’s Vairochana is en dat het corresponderende gif onwetendheid is. Onwetendheid zorgt ervoor dat mensen in beperkende overtuigingen verharden en weigeren deze overtuigingen te ontgroeien door hun wereldbeeld uit te breiden. Dat veroorzaakt daadwerkelijk de verharding van de aardkorst en daarom is de onwetendheid van de mensen de werkelijke oorzaak, de spirituele oorzaak, van aardbevingen. Onwetendheid blijft zich onder de oppervlakte opbouwen zolang mensen onwetend aan de oppervlakte hun gang gaan. Wanneer de druk een kritieke massa bereikt, beeft de aarde en ontwaken de mensen ruw uit hun slaap.

De volgende Dhyani Boeddha is Akshobya en het corresponderende gif is woede. Wanneer woede mag worden opgehoopt, heeft het invloed op de aarde zelf en wanneer die woede een kritiek niveau bereikt, openbaart die zich in de vorm van vulkanische uitbarstingen. De spirituele oorzaak van vulkanen is dus daadwerkelijk de woede en haat die zich in het collectieve bewustzijn van de mensheid heeft verzameld. Deze woede blijft zich opbouwen en het schept de wens naar iemand uit te halen. Wanneer aardemoeder het menselijke verlangen naar iemand uit te halen uitvoert, spuwt ze gesmolten lava vanuit de zwakste punten in haar korst uit.

De volgende op de lijst is de Boeddha Ratnasambhava en het corresponderende gif is hoogmoed. Wanneer hoogmoed zich ophoopt, bouwt het de spanning op om indruk op anderen te maken, ze ‘weg te blazen’. Wanneer die druk vrijkomt, manifesteert dat zich in de vorm van hevige wind en stormen. Dit wordt dan de spirituele oorzaak van orkanen, tornado’s en andere hevige stormen.

De volgende Boeddha is Amithaba en het corresponderende gif is hebzucht. Dit is het gevoel dat niets ooit genoeg is en het schept de wens alles wat je niet kunt krijgen of in je macht hebben, te vernietigen. Hebzucht is als een vuur dat alles verbrandt en nooit verzadigd kan worden, nooit genoeg kan krijgen. Dit is de oorzaak, de spirituele oorzaak, van branden die ontstoken worden door mensen, door onweer en weerlicht of andere natuurlijke oorzaken. Het is ook de oorzaak van droogte die de aarde teistert. Dit is in feite wat de vele bosbranden die je de laatste jaren gezien hebt, deed ontstaan; branden die uitgestrekte gebieden van wat eens groen en productief bos en land was, verwoest hebben.

De volgende Boeddha is Amogasiddhi en het gif is afgunst en jaloezie. Afgunst en jaloezie zijn als het opkomende water dat uiteindelijk de aarde bedekt. Afgunst is dus de spirituele oorzaak van overstromingen, hetzij overstromingen als gevolg van regen of als gevolg van het feit dat de oceaan zelf niet binnen haar grenzen kan blijven. Je kunt je misschien het gezegde herinneren dat het regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, wat betekent dat God zijn gaven over iedereen gelijk verdeelt. De afgunst van de mensen zorgt voor een ongelijke verdeling van Gods gaven en veroorzaakt daardoor onevenwichtige regen die tot overstromingen leidt.

De zesde Dhyani Boeddha is Vajrasattva en het corresponderende gif is niet willen, er niet willen zijn en ongeloof. Wanneer jij je overgeeft aan dit gif, weiger je ook maar iets te doen, je verhardt en het gevolg daarvan is dat je bevriest. Daarom is de vergrote fysieke uitbeelding van die staat van er niet willen zijn, in feite ijs. In tegenstelling tot wat de wetenschap je op dit moment vertelt, zijn er veel vroegere beschavingen op deze planeet geweest die, praktisch zonder een spoor na te laten, van deze planeet verdwenen zijn. Deze beschavingen werden door de ijstijden weggevaagd. Wat wetenschappers en vele anderen niet willen begrijpen, is dat zelfs een ijstijd door het bewustzijn van menselijke wezens wordt veroorzaakt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de meerderheid van de mensen afgedaald is naar een staat van onwil, van er niet zijn. Zij weigeren te zijn wie ze in God zijn en daarom bevriezen ze. De planeet zelf bevriest en vernietigt uiteindelijk hun beschaving.

Een geweldig potentieel om de balans te herstellen
Ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat door het oproepen van de Dhyani Boeddha’s samen met de Goddelijke Moeder Oost en West, jullie de gifstoffen in je eigen wezen verteren en daarom jullie eigen persoonlijke ontwikkeling versterken. Je zult echter ook de gifstoffen die opgeslagen liggen in het collectieve bewustzijn van de mensheid verteren. Daardoor zul je aardemoeder zelf bevrijden van het zware gewicht van deze gifstoffen en je zult in belangrijke mate het risico verkleinen dat de aardemoeder zo zwaar belast wordt dat zij niet langer haar evenwicht kan houden en gedwongen wordt de spanning te ontladen door middel van aardbevingen, vulkanen, wind, brand, overstromingen of ijs.

Ik hoop waarachtig dat jullie het immense potentieel van deze Oost-West Rozenkrans kunnen zien, zowel op persoonlijk als planetair niveau. Ik zal nog eens opnieuw zeggen dat het daadwerkelijk één van de meest krachtige spirituele rituelen is die ooit op deze planeet is uitgegeven. Het is juist daarom zo krachtig, omdat het het licht van het Oosten met het licht van het Westen verenigt, het licht van de Goddelijke Vader en het licht van de Goddelijke Moeder. Dit combineert het licht van de Dhyani Boeddha’s, die het vaderaspect van God vertegenwoordigen met het licht van de Goddelijke Moeder.

Dit heeft dus het grootste potentieel om de juiste balans en een juiste energiestroom tussen het vaderaspect van het oostelijk halfrond en het moederaspect van het westelijk halfrond te herstellen. Dit is echt het ritueel dat het wezen van God zelf omvat. In feite is dit ritueel zo krachtig dat ik jullie verzoek de Oost-West Rozenkrans niet dagelijks op te zeggen. Mijn verzoek is dat jij je erop toelegt mijn Wonderrozenkrans (of één van de andere rozenkransen en decreten) zes dagen per week op te zeggen. Zeg dan op je rustdag de Oost-West Rozenkrans op. Door het opzeggen van een andere rozenkrans gedurende zes dagen zuiver jij je persoonlijke energieveld, zodat dit niet overbelast raakt door het immense licht dat vrijkomt door de Oost-West Rozenkrans.

Ik moet jullie waarschuwen dat wanneer je de hemel met geweld probeert te nemen, je daadwerkelijk de delicate schakelingen in je energieveld kunt overbelasten en mogelijk kortsluiting kunt veroorzaken. Dit wil ik niet zien gebeuren en daarom moet ik je, opnieuw, oproepen om bij alles je evenwicht te bewaren.

Het terughalen van zielsfragmenten
Laat mij tot slot zeggen, dat toen ik de Wonderrozenkrans uitgaf, ik jullie een persoonlijk geschenk gaf, een persoonlijke dispensatie door je toe te staan aan een persoonlijke kwestie te werken, samen met het planetaire vraagstuk. Ik heb in de Oost-West Rozenkrans eveneens een geschenk voor jullie opgenomen. Als onderdeel van de rozenkrans heb ik affirmaties gegeven waardoor je de engelen van de Dhyani Boeddha’s oproept naar alle delen in de wereld van vorm te gaan en die delen van je ziel los te snijden die daar in vroegere tijden zijn komen vast te zitten. De engelen zullen deze zielsfragmenten terughalen en ze naar jou terugbrengen. Daarna roep je de engelen van de Goddelijke Moeders Oost en West op die zielsfragmenten in je wezen te integreren, zodat jij opnieuw het hele spirituele wezen kunt worden dat door je spirituele ouders gecreëerd werd.

Mijn zoon Jezus heeft het risico dat een ziel kan fragmenteren, uitgelegd en wat er mogelijk als gevolg van deze fragmentatie kan gebeuren. Wat je in feite ziet, is dat in beginsel alle psychische problemen en persoonlijke beperkingen herleid kunnen worden tot de fragmentatie van je ziel. Daarom is het herstel van de heelheid van je ziel door het terughalen en integreren van verloren zielsfragmenten, echt de meester-sleutel voor spirituele groei. Dit ritueel voor het herstel van je zielsfragmenten is werkelijk één van de grootste geschenken die je voor je spirituele groei kunt ontvangen. Ik vertrouw er dus op dat je dit ritueel zult zien als het geschenk dat het echt is en het met het respect en de dankbaarheid dat het verdient, zult behandelen.

Ik verzegel jullie nu in het oneindige licht van de Dhyani Boeddha’s en in het oneindige licht van de Moeders van God Oost en West. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder Oost en West, wordt het in de materie verzegeld, want de mond van de Goddelijke Moeder heeft het uitgesproken. Daarom is het af! Amen.