Wat is Ware Genezing? (Deel 1)

ONDERWERPEN: Veel mensen hebben een ziekte op zich genomen als een daad van liefde – Ziekte die door andere factoren wordt veroorzaakt – Help anderen aan een bepaalde bewustzijnsstaat te ontstijgen – Hoe zielen gered kunnen worden – De Goddelijke Moeder wil dat christenen vrij zijn van afgoderij van Jezus – Gods oordeel verankeren

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 maart 2005

Mijn geliefde harten, ik wilde dat ik de vreugde tot uitdrukking kon brengen die het is om in het krachtveld van Aartsengel Michaël te stappen en zijn vibratie, zijn vastberadenheid en zijn toewijding aan de Wil van God te voelen. Ik ben Maria, jullie Moeder, en ik kom omdat ook ik iedereen wil bedanken die deze rozenkransen hebben opgezegd. Zelfs al heb je een rozenkrans maar één maal opgezegd of een rozenkrans gedeeltelijk opgezegd, je moet jezelf het gevoel geven dat je een rol gespeeld hebt bij het tot stand komen van iets wat sinds 10.000 jaar niet op deze planeet is voorgekomen.

Echt, deze rozenkransen die ik heb uitgebracht, zijn even krachtig als de invocaties die door de priesters en priesteressen van Atlantis en de priesteressen van Lemurië werden gebruikt.* En zo hebben we middelen kunnen voortbrengen die niet identiek zijn aan de middelen van toen, maar zij hebben dezelfde kracht om het Levende Woord te bevrijden die alle duisternis en alle leugens zal verteren.

Veel mensen hebben een ziekte op zich genomen als een daad van liefde
Ik kom jullie vandaag vragen te overwegen wat het betekent om genezen te zijn. Wat is ware genezing? Je begrijpt dat wat jullie de afgelopen twee dagen is uitgelegd ** het verschil is tussen de uiterlijke wil, de menselijke wil, de wil van het ego, en de Wil van God. En hoe kunnen jullie ooit genezing begrijpen, tenzij jullie zijn afgestemd op de Wil van God? Hoe kunnen jullie weten wat er gedaan moet worden om genezing tot stand te brengen, welke soort genezing er moet plaatsvinden – of er überhaupt genezing moet plaatsvinden – als jij niet op de wil van God bent afgestemd?

Ik kan je vertellen dat al duizenden jaren lang het karma en de duisternis op aarde zo zwaar is, dat veel individuele mensen vrijwillig hebben aangeboden om een deel van het gewicht van dat karma op zich te nemen. En voor velen van hen, heeft het zich in de vorm van een mentale of fysieke ziekte gemanifesteerd. En zij hebben dit in hun lichaam en in hun geest meegedragen, vaak een heel leven lang. En het is waarachtig het verhaal van degenen die bereid zijn zich op te offeren opdat anderen de kans krijgen niet zo gebukt te gaan onder hun karma en de duisternis dat ze anders onmogelijk spirituele vooruitgang in die incarnatie kunnen boeken.

En zelfs al heeft Jezus deze 2000 jaar een groot deel van de zonden van de wereld gedragen, er zijn nog steeds veel individuen geweest die een deel van de duisternis op zich hebben genomen om anderen de kans van hun leven te geven, waardoor zij niet lichamelijk en spiritueel zo belast werden dat zij de spirituele kant van het leven niet konden ontdekken.

Jullie moeten bedenken dat voor veel mensen een ziekte, mentaal of lichamelijk, een daad van liefde kan zijn. De mogelijkheid bestaat dat de levensstroom op diepere niveaus niet van die ziekte genezen wil worden of op dit moment nog niet genezen wil worden. En hoe kun jij het dan echt weten, tenzij jij je je eigen geest erop afgestemd hebt? En daardoor bestaat er de mogelijkheid dat jij door onrechtmatige middelen genezing probeert te vinden. Dit kunnen spiritueel onrechtmatige middelen zijn, waardoor iemand anders het karma op zich neemt dat jij vrijwillig hebt aangeboden te dragen. Of het kunnen onrechtmatige materiële middelen zijn, wanneer je een vorm van moderne medicijnen gebruikt als sluiproute om de pijn weg te nemen of een ziekte weg te nemen die bedoeld was om gedragen te worden.

Ziekte die door andere factoren wordt veroorzaakt
Er zijn echter nog andere scenario’s die kunnen gaan spelen. Voor sommige mensen wordt een ziekte niet veroorzaakt doordat zij karma van andere mensen dragen; het wordt door hun eigen karma veroorzaakt. Dus ook hier, als zij proberen het anderen te laten dragen, of als zij zichzelf eenvoudig voor de pijn willen verdoven, dan kan dit een manier zijn om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

Een ander gangbaar scenario dat je ziet, is dat een ziekte feitelijk door de lagere geest, door het ego wordt veroorzaakt. En het wordt in het leven geroepen om de Bewuste Jij een excuus te geven om niet de leiding over zijn eigen lot te nemen, om geen verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. En dan redeneert de Bewuste Jij dat ik, omdat ik die of die ziekte heb, niet kan opstaan om de Christus te worden, niet mijn goddelijk plan kan vervullen, niet de duisternis kan aanvechten en voor het Licht uitkomen.

Er zijn een aantal gevallen waarin de persoon genezing wil, maar vanuit een dieper niveau die genezing niet zou moeten plaatsvinden. Er zijn bepaalde gevallen waarin de ziel geen genezing wil, maar de genezing wel zou moeten plaatsvinden, omdat de Bewuste Jij anders niet kan groeien.

Dus de sleutel om dat te weten te komen, is afstemmen op de wil van God, en wij hebben nu vanuit verschillende perspectieven geprobeerd jullie uit te leggen dat het belangrijkste concept dat je over de wil van God kunt kennen, is dat de wil van God niet buiten je is, niet gescheiden is van jouw eigen wil – de hogere wil van jouw bewuste zelf en IK BEN Aanwezigheid. En dan moet jij je op je eigen hogere wil afstemmen om te zien wat Gods wil is bij een bepaalde ziekte die je hebt. En als jij in je hart voelt dat de genezing moet plaatsvinden, dan kun je daar geschikte middelen voor gebruiken.

Help anderen aan een bepaalde bewustzijnsstaat te ontstijgen
Maar je moet ook bedenken dat elke lichamelijke ziekte, elke mentale ziekte, de uitdrukking van een bepaalde bewustzijnsstaat is. En in sommige gevallen wordt die bewustzijnsstaat door je eigen ego gemaakt en is het jouw verantwoordelijkheid om het voor je rekening te nemen, omdat het beslist iets is wat je vanuit je eigen wezen gemaakt hebt. Echter, voor velen van jullie, die voor het spirituele pad openstaan, is er een ander scenario dat heel erg waarschijnlijk is.

Wanneer je een stap terug doet en vanuit een hoger perspectief naar planeet aarde kijkt, zie je dat er vele verschillende vormen en staten van bewustzijn op deze planeet zijn die uitdrukkingsvormen zijn van het menselijke bewustzijn, aspecten van het menselijke bewustzijn. En elk van die bewustzijnsstaten is het overdreven in vorm uitbeelden van een bepaalde leugen die uit de geest van de antichrist, de antigeest voortkomt.

Je ziet dan dat er voor elk van deze leugens een bepaalde groep levensstromen is, die die leugen heeft geloofd. Zij hebben die leugen geloofd en hem in hun identiteitsgevoel opgenomen. Dus geloven zij dat zij vanwege een of andere conditie of uitdrukkingsvorm, niet een bepaald niveau kunnen ontstijgen, dat zij niet de geïncarneerde Christus kunnen worden. Zij kunnen hier op aarde niet zijn wie zij in God zijn. Deze zielen – als ze eenmaal deze leugen op het niveau van hun identiteitslichaam, hun etherische lichaam, geaccepteerd hebben – hebben geen manier om zich met hun eigen innerlijke kracht te bevrijden.

De ziel zit gevangen, gevangen in het bewustzijn dat Jezus ‘de Dood’ noemde. Hoe moet die ziel gered worden? Welnu, die ziel kan alleen gered worden als God bereid is een van zijn zonen of dochters naar de wereld te zenden, zodat de wereld misschien gered kan worden door dat wezen.

Hoe zielen gered kunnen worden
En hoe moet de wereld dan gered worden? Welnu, zij wordt gered wanneer een echt lichtwezen naar de aarde komt en die bepaalde bewustzijnsstaat op zich neemt. En dan door zich het contact met zijn Spirituele Zelf eigen te maken en dat contact uit te breiden, terwijl hij in een lichaam zit en door de uiterlijke geest gedomineerd wordt, baant de levensstroom zich een weg door het oerwoud van ego-illusies. En die laat zien dat het mogelijk is om een bepaald gebrek, een bepaalde beperking, te hebben en hieraan te ontstijgen door de geest van Christus en de geest van God.

En wanneer een andere levensstroom die nog steeds vastzit, ziet dat iemand met dezelfde achtergrond, iemand die dezelfde problemen had, deze beperkingen kan ontstijgen, zal die levensstroom vaak ontwaken en zeggen: “Als hij het kan, kan ik het misschien ook.”

En dit is het principe van de Grote Witte Broederschap, “Wat één gedaan heeft, kan iedereen doen.” Wat eigenlijk zegt dat de enige manier om werkelijk te onderrichten, door je eigen voorbeeld is. En daarom is Jezus Christus geïncarneerd. Daarom ben ik als zijn moeder in dat leven geïncarneerd. Daarom zijn veel andere Lichtwezens, spirituele wezens, op aarde geïncarneerd. Zij hebben dit gedaan om aan te tonen dat het mogelijk is, ongeacht de menselijke omstandigheden of beperkingen waar een levensstroom voor komt te staan, met de kracht van God binnenin jou, het te ontstijgen.

De Goddelijke Moeder wil dat christenen vrij zijn van afgoderij van Jezus
En daarom is de verklaring van Jezus opnieuw van het allergrootste grootste belang: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.” En daarom is het zo’n tragedie en zo’n godslastering dat juist de beweging die Jezus stichtte, zijn ware leer verdraaid heeft, de afgod geschapen heeft dat alleen Jezus het Christusschap kon bereiken. En zij hebben zelfs de leugen bedacht dat hij dat kon, omdat hij vanaf het allereerste begin God was en dus niet net zoals andere mensen werd geschapen, die louter zondaren zijn.

Dit is beslist een zware belasting voor het hart van een moeder die geen andere wens heeft dan haar kinderen van het stralende zonlicht te zien genieten. Maar wat doen zoveel van mijn kinderen? Zij zijn geprogrammeerd om te geloven dat het gevaarlijk is om naar buiten in de zon te gaan. Dus zitten ze in hun kerken en verbergen zich onder hun Bijbel die ze omhoog houden om zich tegen de zonnestralen te beschermen, die waarachtig op de rechtvaardigen en onrechtvaardigen schijnen en aan iedereen ter beschikking staan.

Met zoveel dankbaarheid luisterde ik gisteravond naar de woorden van de Schepper zelf dat dit niet meer wordt toegestaan. Omdat deze leugen, dat Jezus de enige Zoon van God is, of al God is vanaf het begin, beslist de grootste aanval op mijn zoon en zijn missie is die ooit op deze planeet is voorgekomen.

En mijn geliefden, er bestaat een subtiel onderscheid. Zeker, Jezus is God en was altijd God. Maar jullie ook. Jullie zijn uit Gods Wezen gekomen, omdat zonder hem niets werd gemaakt, dat gemaakt werd. Maar ik moet jullie zeggen dat alles in deze wereld van vorm, in het bijzonder in dit materiële universum, alles wat hier ooit is verschenen, geschapen werd en wel degelijk een begin had. Omdat de Bijbel zegt: “In het begin was het Woord en het woord was bij God en het woord was God, en zonder hem werd niet iets gemaakt, dat gemaakt werd.”

Welnu, een ding is iets wat vorm heeft. En een individueel wezen, een individuele Geestvonk, heeft vorm of anders zou het geen individualiteit hebben; het zou deel van het Al van God zijn. Dus je ziet, dat in het begin – voordat er iets gemaakt werd, voordat er een vorm door het Woord gedefinieerd werd – er niets buiten God, apart van God bestond. Alleen God bestond, dus was er geen vorm en om nu te zeggen dat Jezus nooit geschapen werd, is een complete misvatting van de fundamentele werkelijkheid van God. En om die leugen tot leer te verheffen en die zondag na zondag, eeuw na eeuw, in de kerk te prediken, is een lachertje. En wat mij betreft, ik ben blij dat dit bewustzijn niet meer op aarde wordt toegestaan.

En hoewel ik in vele vermommingen, op vele plaatsen en in vele verschijningen, aan katholieken overal ter wereld verschenen ben, en zelfs al voel ik grote liefde voor de katholieken en graag zou willen dat ze hogerop in begrip zouden komen, moet ik zeggen dat als het bevel van God betekent dat de katholieke kerk moet verdwijnen, ik die ontwikkeling verwelkom. Omdat ik besef dat als de katholieke kerk zichzelf niet transformeert, het dan beslist beter is dat ze van de aardbodem verdwijnt dan dat die mijn broeders en zusters in deze leugens gevangen blijft houden.

Gods oordeel verankeren
En dus kom ik de Omegapolariteit van het oordeel van God in het fysieke octaaf verankeren opdat dit bewustzijn, deze afgod, deze godslastering, niet meer op aarde bestaat. En gedurende de rest van dit jaar zal ik die polariteit verankeren en elke keer als iemand een van de rozenkransen opzegt, zal die door mijn Wezen versterkt worden, omdat ik mijn Wezen in een buis rondom de Zuil van Vuur van de Wil van God veranker.

En daardoor bestaat de volledige stroom in de vorm van een acht tussen de Alfa- en Omegapolariteit, tussen materie en Geest, Geest en materie. En dit dan zal het oordeel zijn, want zoals ik op oudejaarsavond heb gezegd dat 2005 het jaar van wilskracht is, en het jaar waarvan wij hopen dat de mensen op aarde zullen opstaan en besluiten dat zij niet langer toelaten dat de duisternis en het kwaad zich op deze planeet manifesteren. En daardoor zullen zij zich van dat bewustzijn losmaken, zodat het kleine ikje en het grotere ik op één lijn kunnen komen en dan tot één samensmelten.

Dit is de visie die ik voor dit jaar en de volgende jaren heb. En ik hoop dat jullie je het zullen herinneren en in gedachten zullen houden en er af en toe aan zullen terugdenken. Je zou me kunnen zien als de Moeder van God, die in de lotushouding zit, zoals een Boeddha, een vrouwelijke Boeddha. En ik zit, terwijl ik het volmaakte concept zie, het volmaakte concept heb, dat alle zonen en dochters van God op aarde ontwaken, zelfs Moeder Aarde en de fysieke planeet en alle natuurgeesten ontwaken, al het leven zich bewust wordt van de waarheid van Gods wil en dat Gods wil voor hen het beste is.

En zo verzegel ik jullie in die vlam van de Moeder van God, één met de Boeddha, terwijl ik de balans voor de aarde en haar evoluties handhaaf. In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest, het wordt verzegeld.

*De Geascendeerde Meesters onderwijzen dat in voorgaande tijdperken er beschavingen met een heel hoge ontwikkeling geweest zijn, die nu verdwenen zijn. Twee van dit soort beschavingen zag je op de verzonken continenten Atlantis (in de Atlantische Oceaan) en Lemurië (in de Grote Oceaan).