Herinner je jouw Eerste Liefde!

ONDERWERPEN: Rozenkrans van Onvoorwaardelijke Liefde – God wil je niet dwingen – Je bent je eerste liefde vergeten – De angst om de Christus te worden

Geascendeerde meester Moeder Maria, 2 mei 2004

Mijn geliefde harten, ik ben jullie Moeder Maria en ik kom vandaag bij jullie met de vlam van onvoorwaardelijke liefde. Ik kom getuigen van een gedenkwaardige gebeurtenis waarin de woorden van de onvoorwaardelijke liefde van God door de mond van een geïncarneerd wezen werden uitgesproken. Mijn geliefde harten, dit is natuurlijk een unieke gebeurtenis die de vibratie van de stuwkracht van dit universum naar voren brengt, in menselijke bewoordingen overgezet. Deze woorden zullen daarna de basis vormen voor een nieuwe rozenkrans die echt uniek is, omdat ze opgedragen wordt aan de vlam, de Aanwezigheid, het Wezen, van de onvoorwaardelijke liefde. Deze Rozenkrans van Onvoorwaardelijke Liefde zal het mogelijk maken je af te stemmen op, opnieuw contact te maken met en je weer op één lijn te brengen met de basiskracht die de grondslag is voor de hele schepping, de onvoorwaardelijke liefde die zelfs God ertoe aanzet meer te worden.

Dit dan is een zeer krachtig ritueel om je te helpen alle beperkingen en alle onvolkomenheden op deze wereld te overwinnen en boven het beperkte, onvolmaakte identiteitsgevoel van een sterfelijk wezen zijn, een zondaar zijn, uit te stijgen die voor altijd veroordeeld is van jouw God gescheiden te zijn. Deze rozenkrans die ik door deze verhandeling uitbreng, is daadwerkelijk een zeer krachtig hulpmiddel voor degenen die serieus hun overwinning en ascensie in het Licht willen bereiken en die beseft hebben dat zij, om die overwinning te behalen gehoor moeten geven aan de oproep van mijn geliefde zoon Jezus, toen hij zei: “Wie zijn leven om mijnentwil zal verliezen, die zal het vinden.”

Begrijpen jullie nu wat Jezus met die onsterfelijke woorden heeft bedoeld? Hij bedoelde dat jij je niet kunt veroorloven stil te blijven staan, vast te komen zitten in en gehecht te zijn aan een beperkt identiteitsgevoel, een bekrompen levensgevoel. Als je gehecht raakt aan je huidige identiteitsgevoel en probeert dat levensgevoel te redden, zal de niet te stuiten kracht van God, de onvoorwaardelijke liefde van God die al het leven ertoe aanzet meer te worden, onvermijdelijk je beperkte identiteitsgevoel vernietigen en de Toren van Babel neerhalen die nu een gevangenismuur is geworden die je ziel heeft gevormd rondom de Bewuste Jij.

God wil je niet dwingen
Begrijpen jullie dat dit niet gebeurt omdat God jullie dwingen wil, dit gebeurt omdat God jullie lief heeft met een alles verterende liefde. En daarom verteert die alle antiliefde en de gehechtheid aan een beperkt, onvolmaakt zelfbeeld is waarachtig het wezen van de antiliefde voor iemand die echt een zoon of dochter van de allerhoogste God is en daarom het potentieel heeft alles te worden wat God is. Begrijpen jullie nu dat jullie door God zijn geschapen om een verlengstuk van hem te worden en naar de wereld van vorm te gaan om te helpen deze hele vormwereld bewust te maken van het feit dat ze door God geschapen is en dat ze het potentieel heeft te transcenderen en alles te worden wat God is? Zien jullie in dat, omdat je met dit potentieel geschapen werd en omdat je vrijwillig hebt aangeboden voor deze eeuwige missie naar de aarde af te dalen, jij je niet kunt veroorloven stil te blijven staan in een identiteitsgevoel dat opgebouwd werd uit de onvolmaakte beelden en overtuigingen die je op deze wereld ziet, misschien zelfs wel opgebouwd uit de leugens van de slangen die weloverwogen kozen zich tegen Gods prachtige plan voor zijn magnifieke universum te verzetten.

Voor de Bewuste Jij naar deze wereld kwam, hebben jullie de keuze gemaakt hier te komen, zoals ik in mijn laatste verhandeling heb uitgelegd. Je ware identiteit, jouw IK BEN Aanwezigheid, stond voor God toen God de oproep deed aan degenen die bereid waren af te dalen naar Gods nieuwste schepping, het materiële universum zelf, en haar te helpen een van zichzelf gewaar universum te worden dat aan de spiraal van zelftranscendentie kon beginnen die tot het volledige Godbewustzijn zou leiden. Jullie stonden daar in de centrale hal voor de troon van God en jullie keken uit over de uitgestrektheid van dit prachtige universum met haar veelheid aan sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten en het was jullie volkomen duidelijk dat er iemand naar dat universum moest afdalen om aan de spiraal te beginnen, de ascenderende spiraal van zelfgewaarzijn die ertoe zou leiden dat het hele universum zelfbewust zou worden en bewust zou worden van het zelf als God.

Jouw IK BEN Aanwezigheid keek uit over dit uitgestrekte universum en voelde de onvoorwaardelijke liefde van God, de aandrang tot zelftranscendentie helemaal uit de kern van je wezen opwellen. Je keek God aan en zei: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga erheen en zal jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum brengen tot alles een uitdrukking wordt van die onvoorwaardelijke liefde.

Je bent je eerste liefde vergeten
Zien jullie in dat al je lijden, al je pijn, al je beperkingen te wijten zijn aan het feit dat jij je eerste liefde vergeten bent, deze oorspronkelijke liefde van je IK BEN Aanwezigheid waaruit, zoals ik zeg, jouw Bewuste Jij werd geboren? Ja, mijn geliefden, de Bewuste Jij werd geboren uit de onvoorwaardelijke liefde van je IK BEN Aanwezigheid, die jouw Aanwezigheid de stuwkracht gaf meer te worden dan hij is, meer dan jij bent. En als gevolg van die drang om meer te worden, heb jij je ziel geschapen en ben je afgedaald naar het materiële universum op de planeet aarde zelf. Je kwam hier om te helpen de aarde tot de Vrijheidsster te verheffen en een zon op zich te worden die licht naar een heel sterrenstelsel uitstraalt.

Gedurende vele levens in de dichte energie van deze planeet, vergat je dat oorspronkelijke verlangen, die oorspronkelijke liefde van je Aanwezigheid en geleidelijk heb je het beperkte identiteitsgevoel geaccepteerd dat je een sterfelijk menselijk wezen bent dat eeuwig op deze planeet vastzit of tenminste hier zo’n korte tijd vastzit dat het totaal onbelangrijk lijkt in vergelijking met de ouderdom van het universum. Maar juist omdat een mensenleven zo kort is vergeleken met de ouderdom van het universum, zelfs de ouderdom van de aarde, zou je moeten aantonen dat je veel meer levens hebt gehad dan dit ene leven en dat er continuïteit is met betrekking tot wie je bent als zelfbewust wezen dat deel uitmaakt van het grootse plan van jouw God. Dit zou je moeten tonen dat het leven meer is dan wat je nu op dit moment ervaart. Er zit meer in het leven dan wat je verteld is door de religies van deze wereld, door de educatieve instellingen van deze wereld en door de regeringen van deze wereld.

Er zit zoveel meer in het leven en er zit zoveel meer in jou. En door opnieuw contact te maken met dat meer, die vlam van God, die drang tot zelftranscendentie binnenin jou, die de stuwende kracht is in Gods schepping, kun je al je beperkingen overwinnen. Je kunt de ketenen van pijn en lijden die deze wereld doordrenken, van je afwerpen. Je kunt zelfs de ketenen van de dood als de laatste vijand zelf van je afwerpen en je eeuwige overwinning als geascendeerd wezen behalen. Maar behalve dat, je kunt de ketenen van een beperkt identiteitsgevoel van je afwerpen en je kunt het Christusbewustzijn juist hier op planeet aarde manifesteren, terwijl je nog in een fysiek lichaam bent. En daardoor kun je helpen de hele planeet te verheffen. Je kunt net als Jezus worden die zei: “Als ik verhoogd wordt, zal ik alle mensen tot mij trekken.” En jij kunt ook een Christuswezen worden dat op de aarde rondloopt en jij kunt alle mensen tot jou trekken en tot de God binnenin jou die waarachtig het meer is, het verlangen meer te worden, de onvoorwaardelijke liefde voor voortdurende en eeuwige zelftranscendentie.

De angst om de Christus te worden
O mijn geliefde harten, Ik ben de Moeder van God, ik ben jullie Moeder Maria, ik ben jullie oudere zuster en ik sponsor waarlijk veel levensstromen die tegenwoordig op aarde rondlopen. En ik kom bij jullie en ik kniel voor jullie neer en smeek jullie en zeg: “Luister alsjeblieft naar mijn woorden, hoor alsjeblieft mijn woorden in je hart en niet alleen met je verstand of met je angsten. Laat mijn woorden alsjeblieft de harde bolster van angst binnendringen die je om je hart en geest gebouwd hebt, laat mij in je hart komen, waar ik echt de tedere moeder zal zijn die je op schoot neemt. En ik zal je wiegen zoals ik baby Jezus heb gewiegd tot je ziel zo gevuld is met de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God dat je werkelijk al je angsten loslaat, je angst om het Christuskind in je geboren te laten worden, je angst om tegenover Aartsengel Gabriel te staan die je komt aankondigen dat God je welgezind is en dat jij het leven zult schenken aan het Christuskind, aan het Christusbewustzijn dat werkelijk je hoogste potentieel op deze aarde is.”

Ik kom jullie voorbereiden op deze initiatie, zodat je, wanneer Aartsengel Gabriel bij je komt, hem niet afwijst, je niet aan hem twijfelt, geen ruzie met hem maakt. Je zult net als ik 2000 geleden eenvoudig zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden, want ik weet nu dat jouw wil mijn wil is en mijn wil jouw wil is. Ik weet dat ik geboren ben uit de onvoorwaardelijke liefde van God en God verlangt ernaar meer te worden. En daarom ben ik bereid meer te worden en ben ik juist op deze planeet bereid meer te worden en daardoor het koninkrijk van God, dat meer is dan enig aards koninkrijk, volledig fysiek op deze planeet te manifesteren. En omdat ik weet dat de onvoorwaardelijke liefde van God juist de kern van mijn wezen is, transcendeer ik alle angsten om mijn Christusschap op deze aarde tot uitdrukking te brengen. Ik ben bereid mij te concentreren op die liefde en, net als mijn oudere broer Jezus, voor de wereld te staan en ik ben bereid ze te laten doen of zeggen wat ze willen doen of zeggen en daardoor het instrument worden voor het oordeel dat al het leven oproept vandaag te kiezen wie zij wil dienen en hen oproept hogerop te komen en meer te zijn wie ze echt in God zijn.”

Mijn geliefde harten, ik laat jullie achter om over deze gedachten na te denken en ik verzegel jullie in de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God, die waarachtig de onvoorwaardelijke, de niet te stuiten liefde van het zuivere Wezen van God is dat boven alle vormen staat. In naam van de Vader, de Zoon, de Moeder en de Heilige Geest, het is klaar, het is af en ik verzegel jullie hart in de oneindige liefde van God die de allerhoogste bescherming is tegen de poorten van de hel en de krachten op deze wereld. Verblijf daarom altijd in die liefde en wees die liefde op deze wereld. Amen.