Alles is Eén in de Ene God

ONDERWERPEN: Jezus kwam om allen terug te roepen naar het eenzijn – Gods oordeel over de Leugenaars en hun leugen – Gods volmaakte visie – Accepteer jouw eenzijn met mij

De Aanwezigheid van Eenzijn, 31 mei 2004

Jezus kwam om allen terug te roepen naar het eenzijn
Ik ben de Aanwezigheid van Eenzijn, van ongedeeld en ondeelbaar eenzijn. Ik ben de Aanwezigheid van de Ene God die de grondslag van alle manifestaties vormt. Alle manifestaties zijn echt de uitdrukkingsvormen van de Ene God. Alle delingen zijn echt de delingen van de Ene die niet gesplitst kan worden en daarom nog steeds de Ene is, ongeacht hoeveel keer er gedeeld is.

Ik kom degenen begroeten die de zonen en dochters van de Ene God zijn, maar die hun bron vergeten zijn, die hun Vader-Moeder God vergeten zijn, die hun Schepper vergeten zijn, die de ene bron vergeten zijn die achter de wereld van verscheidenheid zit, waarin zij zich opgesloten voelen en niet uit kunnen ontsnappen. Ik kom degenen onder jullie begroeten die hun hart geopend hebben voor het prachtige wezen dat jullie als Moeder Maria kennen; degenen onder jullie die haar, door haar magnifieke verhandelingen, toegestaan hebben, jullie hart te openen en jullie inzicht te openen, zodat jullie, stap voor stap, dichter bij het besef zijn gekomen dat echt het besef is waar alles om draait voor elke zoon en dochter van de Ene God.

Wat is dit besef dan? Het is daadwerkelijk het besef dat alle uiterlijke manifestaties, alle verschijnselen, uitdrukkingsvormen van de Ene God zijn. De Ene God die niet gesplitst kan worden, is daarom de oorsprong van alle delingen. En dus zeggen jullie tegen mij: “Wanneer de Ene God niet gesplitst kan worden, hoe kunnen er dan delingen op de wereld zijn waarop ik leef?” En daarom kom ik om jullie het besef bij te brengen dat er geen delingen zijn, omdat de delingen die jullie zien alleen maar in jullie geest bestaan. Het zijn allemaal illusies. Het zijn allemaal wanen die door een geest zijn gecreëerd die van de vrucht van de kennis van relatief goed en kwaad gegeten heeft en daardoor in een bewustzijnsstaat is vast komen te zitten waardoor het lijkt alsof die delingen los van elkaar en van het geheel bestaan. Dit is de grootste leugen van alle tijden. De meeste mensen op planeet aarde zijn aan deze illusie ten prooi gevallen. Het is een illusie die in de geest van mensen geprogrammeerd is door krachten, door wezens, die heel lang geleden zelf in deze illusie kwamen vast te zitten.

Zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, is het heel moeilijk voor mensen die in deze dualistische bewustzijnsstaat vastzitten om de illusie van gescheidenheid te doorzien. Ik moet jullie echter zeggen dat die illusie dat jullie, of de dingen op deze wereld, gescheiden zijn van het Eenzijn van God, natuurlijk de zondeval is. In feite is dit de enige zonde, omdat alle andere zijn ontleend aan de bewustzijnsstaat die ervoor zorgt dat jij je gescheiden van je bron ziet. Deze illusie moet je van je afschudden, voordat jij je Vaders koninkrijk kunt betreden en een permanente levensstroom, een geascendeerd wezen, kunt worden.

Gods oordeel over de Leugenaars en hun leugen
Ik ben de Aanwezigheid van Onverdeeld Eenzijn, van Ondeelbaar Eenzijn, en ik manifesteer mijn Aanwezigheid door dit menselijke voertuig met de bedoeling het oordeel van God over al degenen aan te kondigen die de leugen verspreiden dat alles van God gescheiden is, dat alles iets anders is dan God. Ik spreek hierbij Gods oordeel uit over alle menselijke instellingen en organisaties en alle menselijke individuen die de leugen van scheiding verspreiden. Ik spreek hierbij Gods oordeel uit over alle krachten, buiten het materiële rijk en in het materiële rijk zelf, die de leugen van gescheidenheid verspreiden. Ik verklaar hierbij dat God heeft gezegd: “Genoeg is genoeg! Tot zover en niet verder! Zij zullen geen stand houden! Degenen die de illusie, de leugen van gescheidenheid van mij blijven verspreiden, zullen vanaf vandaag geen bescherming krijgen tegen de krachten die zij ontketenen. Zij zullen daarom door hun eigen illusies verteerd worden. Zij zullen door hun eigen leugens verteerd worden. Zij zullen door dezelfde energie die zij een verkeerde kwaliteit geven, verteerd worden door alles wat zij denken of doen vanuit die leugen van gescheidenheid, het bewustzijn van gescheidenheid, de geest van gescheidenheid.”

Ik ben de Aanwezigheid van Ondeelbaar Eenzijn en ik zeg: “De missie van Jezus Christus zal op dit moment en vanaf vandaag vervuld worden!” De ware missie van Jezus Christus was de verloren stammen van Israël – dat wat echt is (Engels: that which Is real) – op te roepen naar huis naar hun God te komen. Het was in werkelijkheid een missie om degenen die de zonen en dochters van de Schepper in dit universum zijn, te roepen naar huis te komen, naar het Eenzijn met hun God. Het was de missie die verloren stammen op te roepen naar het bruiloftsmaal te komen, waardoor de levensstroom met het Christuszelf verbonden kon worden en daardoor weer naar het spirituele rijk te ascenderen, waar hij vandaan is gekomen. Zoals Jezus echter in zijn gelijkenis over het bruiloftsfeest duidelijk maakte (Matteüs 22:1), wilden degenen die uitgenodigd werden, niet komen, omdat zij het te druk hadden met een of ander ogenschijnlijk belangrijke bezigheid die uit het bewustzijn van gescheidenheid voortkwam. Zij dachten dat zij deze bezigheden die uit het bewustzijn van gescheidenheid voortkwamen, eerst moesten afmaken en die daardoor een deel van de identiteit van hun ziel leek te zijn.

Dus wat deed de Heer toen degenen die voor het bruiloftsfeest uitgenodigd waren, weigerden te komen? Hij stuurde zijn bedienden eropuit om iedereen die bereid was te komen, uit te nodigen, en dat is de ware bedoeling van mijn komst vandaag. Alles wat ooit geschapen werd, werd uit het Eenzijn met de enig echte God geschapen. De enig echte God kan oneindig gedeeld worden, maar geen enkel deel van de enig echte God kan ooit van de Ene, van zichzelf, gescheiden worden. Niets wat uit het enig echte God geschapen werd, kan ooit van het geheel gescheiden worden. Alles in dit universum werd uit de enige echte God geschapen, maar het bestaat niet gescheiden van of onafhankelijk van die God. Het bestaat binnen het Wezen van de enig echte God. En daarom is alles in dit universum werkelijk één met God, omdat God zich heeft gemanifesteerd.

Gods volmaakte visie
Mijn kinderen, ik weet dat jullie zullen zeggen dat bepaalde manifestaties op aarde echt niet in overeenstemming met Gods wet of Gods volmaaktheid zou kunnen zijn, en jullie hebben gelijk. Jullie hebben in zoverre gelijk dat toen jullie Schepper dit universum schiep, jullie Schepper een visie, een blauwdruk, een plan, had. En jullie Schepper stelde wetten vast die de manifestatie van dat plan zou verzekeren. Jullie Schepper gaf echter ook vrije wil aan de van zichzelf bewuste wezens die geschapen werden om als medeschepper te dienen en dat plan van binnenuit de schepping zelf tot stand te brengen. En toen die vrije wil werd gegeven, werd het mogelijk dat die medescheppers hun creatieve vermogens zouden kunnen gebruiken om een identiteitsgevoel op te bouwen dat gescheiden van hun Schepper en van de Ene God achter hun Schepper was. En door dit te doen, zouden ze hun creatieve talenten kunnen blijven gebruiken om manifestaties op aarde naar buiten te brengen die niet op één lijn liggen met de oorspronkelijke blauwdruk van jullie Schepper en die tegengesteld zijn aan de door de Schepper vastgestelde wetten.

Daarom zijn er veel manifestaties op planeet aarde die niet in overeenstemming zijn met de wil van jullie Schepper of de volmaakte visie en het volmaakte plan van jullie Schepper. Wat je echter moet begrijpen, is dat zelfs wat onvolmaakt is, zelfs wat volledig tegenover Gods wet lijkt te staan, zelfs wat volgens het menselijke verstand de hel zelf lijkt, nog steeds niet van de Ene God gescheiden is. Wat in feite tegengesteld aan de wetten en de visie van de Schepper lijkt te zijn, heeft geen objectieve of uiteindelijke realiteit. Zulke onvolmaakte manifestaties geven alleen maar een flikkerend schijnsel van de werkelijkheid, omdat ze slechts bestaan in de gedachten van de van zichzelf bewuste wezens die de medescheppers zijn. Deze onvolmaakte manifestaties kunnen alleen blijven bestaan zolang één of meerdere geesten ervoor kiezen hun aandacht op deze onvolmaakte beelden te richten, deze gesneden beelden, die trouwens de aanbidding van een valse god is, een god van delingen en gescheidenheid in plaats van het enig echte God.

Op het moment dat elke bewuste aandacht uit zulke beelden wordt teruggetrokken, raken ze in verval en houden op den duur op te bestaan. En de energie zal opnieuw geheel in overeenstemming met de wetten en de visie van de Schepper zijn, omdat wat niet met de wetten en de wil van de Schepper in overeenstemming is, op zich waarachtig niet kan blijven bestaan. Die energie zal opnieuw de kwaliteit van de zuiverheid en de volmaaktheid van God krijgen, wanneer de onvolmaaktheid ervan niet voortdurend door een medeschepper bekrachtigd wordt die zijn of haar vrije wil gebruikt om de aandacht op het onvolmaakte beeld te richten.

De absolute waarheid
De absolute waarheid is dat geen van de beperkingen, het lijden, de onvolkomenheden en de pijn die je hier op aarde ervaart, echt zijn. Dit bestaat alleen in je geest en het zal alleen blijven bestaan zolang jullie en een kritiek aantal andere medescheppers, door de kracht van jullie geest en jullie aandacht, het bestaan ervan blijven bevestigen. Toch is het ook een feit dat zulke onvolkomenheden heel lang kunnen blijven bestaan zolang een kritieke massa mensen in het bewustzijn van gescheidenheid vastzit dat ervoor zorgt dat zij de delingen van de Ene God, gescheiden van de bron en van elkaar gescheiden beschouwen. Dat is de reden waarom broeders en naties onderling verdeeld zijn. Dat is de reden waarom de stammen van Israël verdwaald zijn en elkaar nog steeds niet hebben teruggevonden door hun echte identiteit en hun contact met de Ene God niet weer op te eisen.

Hoewel geen enkele macht in de hemel de Wet van Vrije Wil zal schenden, is er zeker wel iets wat gedaan kan worden om mensen het bewustzijn van gescheidenheid en de illusie van de dood te helpen overwinnen. Ja, op het moment dat jij je echt van je bron afscheidt, ben je in spirituele zin dood, omdat de Bewuste Jij het identiteitsgevoel verloren heeft dat de werkelijke betekenis van het woord ‘leven’ is. Leven betekent dat jij je als verlengstuk van je IK BEN Aanwezigheid ziet, dat een verlengstuk van God is, de Ene God achter alle manifestaties.

Het mysterie van leven op aarde, het mysterie van individualisering, is dat toen de Bewuste Jij door je IK BEN Aanwezigheid geschapen werd, hij niet genoeg bewustzijn had, te weinig van zichzelf gewaar was om te beseffen dat hij een verlengstuk was en is van die Ene God en dat alles om hem heen een verlengstuk van die Ene God is. De Bewuste Jij had echter wel genoeg gewaarzijn van zichzelf om te beseffen dat hij een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid was. Jouw IK BEN Aanwezigheid is zich er ten volle van bewust dat het een verlengstuk van die Ene God is en dat het niet van die Ene God gescheiden wordt.

Nadat hij geschapen was, kon de Bewuste Jij het bestaan van de Ene God niet doorgronden en het was daadwerkelijk de taak van je bewuste zelf af te dalen naar de dichtere energie van het materiële rijk en door de ervaringen daar geleidelijk aan dat zelfbewustzijn, zijn identiteitsgevoel, opbouwen. Wanneer dat identiteitsgevoel zijn volheid bereikt, zal de Bewuste Jij in staat zijn te zien, dat jij, omdat jij een verlengstuk van je IK BEN Aanwezigheid bent, niet van de Ene God gescheiden bent. Je Aanwezigheid is één met de Ene God en jij bent één met jouw Aanwezigheid en daarom ook één met God. En na dit besef van je eigen eenzijn met God, zul je het zelfs hogere besef opbouwen dat alles in deze wereld van vorm ook één met de Ene God is, omdat alles van de substantie van de Ene God gemaakt is, een manifestatie van de Ene God is.

Dit is het echte proces dat de magnifieke leraar, die jullie als Jezus Christus kennen, kwam aantonen en onderwijzen. Hij beeldde vergroot het proces uit waardoor een levensstroom opstijgt naar het gevoel van eenzijn met zijn bron die het hem mogelijk maakt te weten en te verklaren: “Ik en mijn Vader zijn één. Ik zelf kan niets doen, de Vader in mij doet het werk. Mijn Vader werkt aan één stuk door, en ik doe hetzelfde.”

Ik zeg nog eens, Gods oordeel wordt geveld over degenen die het magnifieke voorbeeld en leringen die door Jezus Christus gegeven zijn, misbruikt en verkeerd geïnterpreteerd hebben. Gods oordeel wordt geveld over de verkeerde leraren in kerk en staat, in de zalen van de wetenschap, in de media en waar je ze ook op deze planeet tegenkomt. Degenen die de leugen laten voortduren dat slechts één zoon van God eenzijn met de Ene God zou kunnen bereiken, degenen die de leugen laten voortduren dat deze wereld gescheiden is van God, worden nu geoordeeld.

Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de aarde, omdat ik waarachtig zeg dat vanaf dit moment het proces van het oordeel dat door Jezus Christus begonnen werd, toen hij zei: “Om te oordelen ben ik op deze wereld gekomen” (Johannes 9:39) nu duizendvoudig versneld wordt door de Aanwezigheid van Eenzijn die ik ben. Laat er daarom een waarschuwing uitgaan naar een ieder die de leugen van gescheidenheid in stand houdt, je ogenblikkelijk van jullie leugens en jullie bedrieglijke manier van handelen af te keren opdat jullie jezelf niet zullen vernietigen door het proces van de leugen vergroten die niet langer in het krachtveld van planeet aarde wordt toegestaan. Daarom zeg ik: “Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen, de kennis van de Ene God die alles is en in allen is. Jullie wilden zelf dat koninkrijk van Eenzijn niet ingaan, het koninkrijk van de ware identiteit dat je één met God bent. En door jullie onwil om dat eenzijn te aanvaarden, probeerden jullie de onschuldigen te hinderen bij het betreden van de Cirkel van Eenzijn die het ware koninkrijk van de Schepper van dit universum is.”

Door de genade van jullie Schepper mochten jullie je zonden houden en in jullie illusie blijven, maar vandaag is er een einde gekomen aan die genade en daarom zeg ik: “ Sla acht op de echte leringen van de Heer en Verlosser Jezus Christus die is gekomen om de verloren stammen van Israël op te roepen berouw te tonen, het berouw waarmee bedoeld wordt dat je bereid bent de illusie van gescheidenheid te herzien, het als illusie te accepteren en vandaag te kiezen die Ene God te dienen die in jou en in al het andere is. Je bent bereid de waarheid in de door Jezus gedane verklaring te accepteren dat het koninkrijk van God binnenin jou is, omdat God binnenin jou is. En zonder hem werd er niets gemaakt wat gemaakt werd en daarom kan niets wat gemaakt is, gescheiden worden van de Ene God uit wie het gemaakt wordt.”

Ik roep jullie op jullie eenzijn met mij te aanvaarden
Daarom roep ik jullie op, allen die oren hebben om te horen, nu jullie ogen te openen en de waarheid te zien die altijd al voor menselijke wezens beschikbaar is geweest en die zelfs op dit moment aan ieder mens op deze planeet ter beschikking staat en aan iedere duistere kracht in wat jullie de hel noemen. Ieder van zichzelf gewaar wezen heeft het potentieel aan het proces te beginnen zijn of haar identiteit te veranderen en het zelf te zien dat je bewustzijn van jezelf geeft als verlengstuk van God en als God. Je hebt het potentieel je visie te veranderen en de Ene God achter alle manifestaties in de buitenwereld te zien. In het begin zal dit moeilijk zijn en het zal je onverdeelde concentratie, aandacht en vastberadenheid opeisen. Maar wat één mens gedaan heeft, kunnen allen potentieel ook doen, en omdat jullie oudere broeder Jezus een pad voor jullie heeft gebaand, een spoor dat door anderen gevolgd en versterkt is, maken jullie meer kans dan ooit tevoren. En dat is inderdaad de reden dat het als nooit tevoren tijd is om van die kans aan te grijpen.

Ik kom daarom degenen roepen die bereid zijn hun oren te openen, hun geest en hun hart te openen voor de waarheid die ik verkondig. Ik roep jullie op de prioriteiten in je leven te veranderen, zodat de ene alles overheersende prioriteit wordt dat je jouw echte identiteit als zoon of dochter van God in ere herstelt, en je gevoel van eenzijn met je bron weer opeist en de ware visie weer opeist die je die bron binnen alle manifestaties toont.

Jullie hebben van Moeder Maria en Jezus hulpmiddelen gekregen die je bij dat eenzijn kunnen brengen, waar je tegenwoordig ook in bewustzijn bent. Jullie hebben het potentieel ervoor, want binnenin je geest en hart is de deur die niemand kan sluiten, de deur naar het Christusbewustzijn. Die deur staat voor je open, omdat jullie Jezus die deze afgelopen 2000 jaar voor jullie heeft opengehouden. En daarom zeg ik: “Loop door die deur heen en kom thuis in het koninkrijk van eenzijn dat het waarachtige koninkrijk van de Ene God is.”

Ik ben de Aanwezigheid van Ondeelbaar Eenzijn en ik zeg: “Ik ben binnenin jou en ik ben hier om je te helpen het gevoel van Eenzijn te manifesteren met wie ik ben. Roep mijn Aanwezigheid op in de rozenkrans die Moeder Maria gesponsord heeft en die door haar Onbevlekte Hart gemanifesteerd is, het Onbevlekte Hart dat de volmaakte visie voor alle medescheppers met God handhaaft, het Onbevlekte Hart dat de visie heeft dat de Ene God de grondslag vormt van alle manifestaties.”

Gebruik de middelen die je gekregen hebt, treed in de voetsporen van degenen die jullie zijn voorgegaan en eis je eenzijn weer op. Laat de allereerste zonde van je afscheiding van je God en alle zonden die daarna gevolgd zijn achter je. Laat ze witter dan sneeuw wassen wanneer je de Aanwezigheid van Eenzijn in jezelf, in al het leven en in alle materie oproept. Ik verzegel jullie daarom in de Aanwezigheid van Eenzijn die alle illusies van gescheidenheid verteert. Er is slechts Eén God en alle manifestaties van die Ene God zijn één met elkaar en met het geheel.

Eén plus één plus één is drie, maar één keer één, keer één is nog steeds één. Daarom heeft Jezus jullie verteld je talenten te vermenigvuldigen, je innerlijke Eenzijn, in plaats van de dingen van deze wereld te vergaren. Jullie werden geschapen, omdat God zijn Eenzijn vermenigvuldigde en ook al is Gods eenzijn zo vele malen vermenigvuldigd dat geen menselijke geest het ooit zou kunnen doorgronden, de vermenigvuldiging van de ene is nog steeds één.

Uw zonden zijn u daarom vergeven; ga heen en zondig niet meer door de Aanwezigheid van Eenzijn op deze wereld te zijn! Ik geef jullie nu een affirmatie, een mantra, die jou als je die trouw gebruikt, kan helpen boven elke scheiding uit te stijgen. Als die door genoeg mensen gebruikt wordt, kan het de wereld boven gescheidenheid en delingen laten uitstijgen:

Ik besluit één met mijn God te ZIJN, en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn op deze wereld