Kies ervoor om te ZíJN!

ONDERWERPEN: Laat Jezus zijn overwinning behalen – Religie ontkent het eenzijn – De rozenkrans van Wonderbaarlijk Eenzijn – Kies voor het Leven! – Laat de valse religies van gescheidenheid los – Vermenigvuldig jouw talenten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juni 2004

Mijn geliefde harten, ik vertrouw erop dat jullie kunnen zien en voelen dat deze magnifieke verhandeling door de Aanwezigheid van Eenzijn werkelijk de topsteen van de piramide is om het Levende Woord uit te brengen. Ik vertrouw erop dat jullie kunnen inzien dat de prachtige Wonderrozenkrans van Eenzijn echt de topsteen van de piramide is die gevormd wordt door de andere zeven rozenkransen. Het is echt mijn bedoeling met deze uitgave jullie gewaarzijn te verhogen van het absolute feit dat alles uit de Ene God geschapen is en dat daarom alles één is met de Ene God. Ik hoop jullie gewaarzijn te verhogen dat ook jullie één zijn met jullie God – wanneer jij besluit één te zijn met die God.

Laat Jezus zijn overwinning behalen

Religie ontkent het eenzijn
Ik weet maar al te goed dat je in een wereld bent groot gebracht die al het mogelijke doet om te voorkomen dat jij je eenzijn met je God accepteert. Velen van jullie zijn zelfs in een cultuur en met een religie opgegroeid die beweert mijn zoon Jezus Christus op aarde te vertegenwoordigen; die cultuur en religie ontkent echter de Aanwezigheid van de Levende Christus in jullie en programmeert jullie om jouw eenzijn met jouw God te ontkennen. De reden daarvoor is dat deze religie juist is overgenomen door die denkwijze die mijn zoon Jezus vervolgd heeft, toen hij 2000 jaar geleden op aarde was en die hem van godslastering en het schenden van de letter van de wet in de buitenwereld, beschuldigde. En deze denkwijze blijft tot op de dag van vandaag de Levende Christus in al het leven ontkennen. Het was inderdaad de missie van Jezus de mensen erin op te voeden dat ze één met hun God zijn, het eenzijn dat als gevolg van de eerste zonde verloren is gegaan toen hun levensstroom de directe, innerlijke verbinding met de IK BEN Aanwezigheid losliet en vast kwam te zitten in het dualiteitsbewustzijn, van delingen en gescheidenheid – het doodsbewustzijn.

Mijn geliefde harten, ik vertrouw erop dat jullie kunnen begrijpen dat alle problemen en onvolkomenheden die je thans in je persoonlijke leven en op planeet aarde als geheel ziet, voortkomen uit dit moment van deling, het moment van afscheiding van de Ene God. Ik vertrouw er daarom opdat jullie kunnen begrijpen dat de uiteindelijke oplossing voor de problemen op planeet aarde, de ultieme sleutel om Gods koninkrijk op aarde te brengen, is dat een kritiek aantal mensen het tot een prioriteit in hun leven maakt hun eenzijn met hun God weer opnieuw op te eisen. Ik vertrouw erop dat jullie kunnen begrijpen dat de leringen die ik heb gegeven als de lagen van een piramide zijn die geleidelijk op elkaar gestapeld worden tot je het hoogste punt van de piramide bereikt. Wat is dan die top van een piramide? Mijn geliefde harten, het is het punt waar alles samen valt, het punt van eenzijn. Dat punt van eenzijn is de visie van het oog dat op één punt gericht is waarover Jezus sprak toen hij zei: “Wanneer uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht” (Lucas 11:34). Het is het kruispunt van de energiestroom in de vorm van het cijfer 8 tussen het spirituele rijk en het materiële rijk. En daarom wordt iemand die het Christusbewustzijn verwerft, de open deur tussen de hemel en de aarde, de open deur die niemand kan sluiten.

De zeven rozenkransen die ik voor deze nieuwe Rozenkrans van Eenzijn heb gegeven vormen de lagen van de piramide. Door deze rozenkransen op te zeggen, kun je de levenspiramide beklimmen. Wanneer je bij de top aankomt, zal de Wonderrozenkrans van Eenzijn je in staat stellen de topsteen op de piramide van jouw leven te plaatsen. Wanneer je inderdaad dat toppunt van zijn bereikt, zul jij zijn wie jij echt bent, namelijk een individualisatie van de Ene God, een deel van het geheel dat, zoals ieder deel van een hologram, het geheel in zich heeft – en dat ook aanvaardt.

Kies voor het Leven!
Mijn geliefde harten, vanwege de intense programmering waar de meeste mensen gedurende vele levens aan zijn blootgesteld, kan het inderdaad enige tijd vergen voor jullie volledig het feit integreren en aanvaarden dat je werkelijk één met je God bent, dat je nooit van jouw God gescheiden bent geweest en dat je nooit van jouw God gescheiden kunt worden. Daarom, “door uw volharding zul gij uw leven verkrijgen” (Lucas 21:19 De moderne Bijbelvertaling is: Red je leven door standvastigheid!).

Ik ben op planeet aarde geïncarneerd en ik heb het zware gewicht van het collectieve bewustzijn van de mensheid ervaren, het bewustzijn dat voortkomt uit gescheidenheid, delingen en de dualiteit. Daarom weet ik hoe moeilijk het kan zijn je eenzijn op deze wereld opnieuw op te eisen, omdat jij als je deze levenspiramide beklimt die je naar dat punt van eenzijn leidt, de zwaartekracht van het massabewustzijn moet overwinnen, de zwaartekracht die gecreëerd wordt door het massabewustzijn dat door mensen en de duistere wezens die over deze planeet zwerven op zoek naar wie ze kunnen verslinden (1 Petrus 5:8), is gemaakt.

Toch weet ik ook, juist omdat ik geïncarneerd ben en die levenspiramide beklommen heb, dat het kan. Ik besef dat vele van jullie geprogrammeerd zijn een afgodsbeeld van mij en Jezus te vormen, waardoor jullie denken dat wij op een of andere manier bijzondere mensen waren die iets konden wat jullie niet kunnen. Ik vertel jullie echter dat jullie ook de levenspiramide kunnen beklimmen zoals Jezus en ik dat gedaan hebben en zoals zo vele anderen dat zowel voor als na ons gedaan hebben. En juist omdat Jezus en ik die piramide hebben beklommen, hebben wij een pad gebaand dat jullie gemakkelijker kunnen volgen en dat is werkelijk één van de betekenissen van de uitspraak: “En als ik van de aarde verhoogd wordt, zal ik allen tot mij trekken” (Johannes 12:32). Dus willen jullie Jezus alsjeblieft de overwinning van zijn missie laten behalen door hem jullie tot zich te laten trekken? Mijn geliefden, Jezus kan dit niet tegen jullie vrije wil doen, dus moeten jullie besluiten je vaardigheid te gebruiken om in zijn voetsporen te treden. Als je dit niet accepteert, waar zo vele christenen bang voor zijn, ontzeg je Jezus de overwinning van zijn missie en zijn offer aan de mensheid.

Er bestaat natuurlijk de zwaartekracht van het massabewustzijn van de mensheid dat je naar de diepten van het bewustzijn van de hel trekt. Er is echter ook een ascenderende kracht die door jullie geascendeerde broeders en zusters geschapen is, die jullie omhoog trekt naar de top van de levenspiramide. Jullie moeten kiezen welk van deze krachten je de beslissende kracht in je leven wil laten zijn. Laat jij je naar beneden trekken naar het doodsbewustzijn, of laat jij je optrekken naar het levensbewustzijn? En daarom moet ik jullie zeggen, zoals Mozes in het verleden tegen de Israëlieten heeft gezegd: “Kies het leven, kies het bewustzijn van het leven dat je leidt tot het aanvaarden van jouw eenzijn met jouw God!”

Laat de valse religies van gescheidenheid los
Als je de tijd wilt nemen over de leringen na te denken die ik jullie in de voorgaande verhandelingen heb gegeven, zie je dat het werkelijke doel van de geascendeerde meesters is Gods koninkrijk op aarde brengen. Je ziet ook dat Gods koninkrijk in werkelijkheid een bewustzijnsstaat is. Om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren, moet een kritiek aantal geïncarneerde mensen dus hun bewustzijnsstaat veranderen en een nieuw identiteitsgevoel aannemen, een identiteitsgevoel dat niet gebaseerd is op gescheidenheid en delingen, maar op het ondeelbare eenzijn met hun God. Mijn geliefde harten, dit is al eonen lang het doel van de geascendeerde meesters. Dit is de enige boodschap die via alle echte religies op deze aarde gegeven is en er zijn zeker veel echte religies. Er zit slechts één boodschap achter alle religies en dat is de boodschap van het eenzijn, de boodschap dat je één met je God bent en dat het gevoel van gescheidenheid een illusie is.

Ik ben me ervan gewaar dat er veel mensen op deze aarde zijn die niet in staat zullen zijn deze boodschap van eenzijn te begrijpen of te accepteren. Zij zullen hem afwijzen en door de relatieve vermogens van de lagere geest en het menselijke intellect zullen ze aankomen met talloze knappe en ingewikkelde argumenten om de de boodschap van eenzijn te betwijfelen. Deze argumenten worden in de maatschappelijke instellingen, zoals de regeringen en onderwijsinstellingen, rondgebazuind. Ze door worden door de media rondgebazuind. En ze worden zelfs door vele religies rondgebazuind die afgeweken zijn van hun oorspronkelijke Evangelie van Eenzijn en die nu het Evangelie van Gescheidenheid verkondigen.

Als je de moeite neemt de historische verslagen te bekijken, zie je dat de vroege volgelingen van mijn zoon Jezus geen christenen genoemd werden. Zij werden ‘Volgelingen van de Weg’ genoemd, omdat Jezus juist gekomen was om de mensen de juiste weg naar het eenzijn met hun God te wijzen. Toen Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door mij” (Johannes 14:6), sprak hij niet over zijn persoon of een Christelijke kerk in de buitenwereld. Hij zei dat de weg naar verlossing de weg naar eenzijn met jouw God is en dat jij zonder het eenzijn met je God tot stand te brengen, niet bij de Vader kunt komen en het koninkrijk van jouw God betreden. En de sleutel naar het eenzijn met je God is natuurlijk het Christusbewustzijn dat Jezus personifieerde en daar tot op de dag van vandaag voor de mensheid representatief voor is. Daarom ga je door het Heilige Hart van Jezus heen om bij dat eenzijn te komen.

Als je de moeite wilt nemen je geest en je hart op te rekken en over deze boodschap na te denken, zie je de onderliggende logica, de onderliggende waarheid in. God schiep alles wat geschapen werd en zonder hem werd er niets gemaakt wat gemaakt is (Johannes 1:3). Je moet gered worden omdat je God verlaten hebt, wat wil zeggen dat jij jouw eenzijn met God losgelaten hebt. Hoe kun je dan ooit gered worden en terugkeren naar je Vaders koninkrijk, tenzij jij jouw ware identiteitsgevoel opnieuw weer opeist, jouw gevoel van eenzijn met jouw God? Mijn geliefden, er is geen andere weg tot God dan door jouw gevoel van eenzijn met jouw God weer op te eisen door de Aanwezigheid van Eenzijn in jou te laten zijn.

Dit nu is de boodschap van eenzijn, het Evangelie van Eenzijn, de religie van eenzijn, die de enige war religie is. Door de eeuwen heen is deze boodschap en dit evangelie door vele verschillende religies gepredikt, en ze wordt nog steeds door diverse religies gepredikt. Maar door de eeuwen heen hebben we hetzelfde patroon gezien, namelijk dat een religie gesticht werd door één persoon die de moed had zijn of haar eenzijn met God opnieuw weer op te eisen. Daarom werd die persoon de open deur het Evangelie van Eenzijn te prediken voor een specifieke groep mensen.

Wanneer echter de oorspronkelijke oprichter niet meer in het materiële rijk verbleef, begon de religie langzaamaan te desintegreren en na verloop van tijd ging het Evangelie van Eenzijn verloren. In veel gevallen, zoals het zeker bij mijn zoon Jezus het geval is, werd de oorspronkelijke oprichter verheven tot de status van afgod en als de enige gezien die zijn of haar eenzijn met God weer kon opeisen. Wat dus als een ware religie begon, het verkondigen van het Evangelie van Eenzijn, sloeg geleidelijk om in een valse religie, die het Evangelie van Gescheidenheid verkondigde. Dit is het verkeerde evangelie dat op deze planeet aanwezig is sinds Lucifer en zijn volgelingen voor het eerst naar het materiële rijk zijn afgedaald.

Mijn geliefde harten, het is tijd om de verkeerde boodschap te doorzien en het verkeerde evangelie achter te laten dat zich vaak vermomt als de ‘enig echte religie’, die echter in werkelijkheid een wolf in schaapskleren is. Het is tijd om te stoppen de blinde leiders, de valse profeten, te volgen die de houding van ware leiders aannemen, maar van binnen verscheurende wolven zijn (Matteüs 7:15). Het is tijd te stoppen met het volgen van degenen die op gewitte graven lijken, die aan de buitenkant natuurlijk mooi lijken, maar van binnen vol zitten met doodsbeenderen (Matteüs 23:27).

Het wordt tijd boven de leugens en de manipulaties uit te stijgen van de machten die besloten hebben zich van hun God af te scheiden en die vast zijn komen te zitten in dat bewustzijn van gescheidenheid. Het wordt tijd voor jullie te stoppen met het aanbidden van de valse goden die door middel van alle denkbare middelen om jullie aandacht schreeuwen. Het wordt tijd voor jullie te stoppen met in de zandbak spelen, jullie zorgvuldig opgebouwde kastelen bouwen die afbrokkelen wanneer de Levende Wateren van de Heilige Geest ze komen wegspoelen. Het wordt tijd de rots van Christus te beklimmen en je stevig op de ware weg te verankeren die naar Christusbewustzijn leidt, het bewustzijn dat jou in staat stelt jouw eenzijn met jouw God te zien en op te eisen, zoals Jezus dat eenzijn inderdaad opgeëist heeft.

Het wordt tijd te beseffen dat het leven op planeet aarde momenteel een wedstrijd, een spel, is en dat de prijs je ziel is. De prins van deze wereld probeert je constant in verzoeking te brengen om op ontelbare subtiele en slimme manieren, jouw eenzijn met jouw God te ontkennen. En wij, de geascendeerde meesters, proberen je voortdurend te helpen dat eenzijn weer op te eisen. Mijn geliefden, zolang jullie je eenzijn met je God blijven ontkennen – hoe belangrijk die redenering voor je gewone verstand ook kan lijken – toch houdt de Duivel je ziel gevangen in het bewustzijn van de hel. Jullie aanbidden een verkeerde god die niet de Ene God achter alle verschijnselen is, maar gewoon één van die verschijnselen is. Op het moment echter dat je die ontkenning volledig achter je laat en jouw eenzijn met de Ene God aanvaardt, ben je in het bewustzijn van het koninkrijk der hemelen.

Vermenigvuldig jouw talenten!
Daarom zeg ik jullie: “Maak gebruik van de leringen en de instrumenten die ik jullie in deze verhandelingen gegeven heb. Maak gebruik van de leringen en de hulpmiddelen die mijn zoon Jezus in andere boeken en op deze website heeft gegeven.” Jullie hebben door middel van deze leringen veel gekregen en er wordt veel verwacht van degenen die veel gekregen hebben. Daarom zeg ik met Jezus die hier bij mij is om zijn licht door de woorden van deze verhandeling te verankeren: “Vermenigvuldig jullie talenten, vermenigvuldig het eenzijn binnen jou en stel je prioriteiten vast, zodat je niet langer in allerlei richtingen wordt getrokken door de bezigheden op deze wereld die je onophoudelijk uit het eenzijn met je God proberen weg te halen. Maak het tot de allerbelangrijkste prioriteit in je leven het pad te volgen dat jou naar de topsteen van de levenspiramide brengt, waar jij jouw eenzijn met jouw God weer kunt opeisen!”

Wanneer je echt bewezen hebt trouw te zijn in enkele dingen, namelijk de instrumenten die je door Jezus en mij gegeven zijn, dan zal God ongetwijfeld die talenten, wat je naar het altaar brengt, vermenigvuldigen en je heerser maken over vele dingen. Jouw God wil dat je thuiskomt naar zijn koninkrijk, omdat hij degenen nodig heeft die zijn medescheppers willen zijn. De wereld die je echt op planeet aarde kent, is maar één van de woningen in het Huis van God. Je Schepper bezit vele andere werelden en nadat jij voorgoed jouw overwinning als geascendeerd wezen hebt behaald, zal hij je heerser maken over één van die werelden, zodat je die wereld kunt helpen medescheppen naar zijn beeld en gelijkenis.

De eeuwige vraag die door Hamlet gesteld wordt, is: “Te zijn, of niet te zijn?” Ik zeg nu, leer de mantra die je gegeven is door de Aanwezigheid van Eenzijn uit je hoofd en gebruik hem de hele dag door, wanneer er maar een geschikt moment voor is. Gebruik hem om onder alle omstandigheden die jij in je leven tegenkomt, de Aanwezigheid van Eenzijn te bevestigen. Gebruik hem om alle tekortkomingen en alle verschijnselen van delingen en gescheidenheid te verteren. Dus eis je eenzijn op door te affirmeren:

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn op deze wereld.

Of roep de Aanwezigheid van Eenzijn in een bepaalde situatie op:

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
IK BEN de Aanwezigheid van Eenzijn in (omschrijf in het kort de situatie).

Je kunt bijvoorbeeld de volgende affirmaties gebruiken en er zelf één maken die bij je persoonlijke omstandigheden past of bij specifieke crises op het wereldtoneel passen:

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn in mijn gezondheid.

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn in mijn gezin.

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn in mijn financiën.

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn in mijn land.

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn in het Midden-Oosten.

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn in de wereldeconomie.

Ik besluit één te ZIJN met mijn God en daarom
BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn die alle oorlogen verteert.