Ik ben opnieuw gekomen — door jullie!

ONDERWERPEN: De ware betekenis van de wederkomst – Een nieuwe cyclus om de wederkomst tot stand te brengen – Wee de valse zielenherders – De ware betekenis van het bruiloftsfeest als het pad naar eenzijn – Niemand kan je uit de hemel houden – Ontdek het ware pad naar eenzijn – Je kunt Christus niet volgen

Geascendeerde meester Jezus Christus, 25 juli 2004

Ik ben het! Ik ben Jezus Christus en ik ben weer op aarde gekomen. Ik ben opnieuw gekomen door het hart en de geest van de persoon die voor je staat, die het aangedurfd heeft de krachten van de antichrist op deze wereld te trotseren, de wolven in schaapskleren, die uitroepen dat het godslastering is om gehoor te geven aan de woorden van Jezus Christus in zijn voetsporen te treden en de werken te doen die hij deed.

Dit is inderdaad de ware wederkomst van Christus. Niet dat ik in de lucht zal verschijnen om alle problemen en de zonden die de meerderheid heeft begaan, weg te nemen maar die ze moeten ontcreëren om hun levenslessen te leren.

De ware wederkomst is dat ik, Jezus Christus, opnieuw kom door het hart en de geest van degenen die in mijn voetsporen durven te treden. Degenen die het aandurven niet langer de schapen van Christus te zijn, maar de broeders en zusters van Christus. Er zijn 10.000 zielen op deze planeet die de afgelopen 2000 jaar voortdurend zijn geïncarneerd. Zij hebben zich op innerlijke niveaus voorbereid om in dit tijdperk door de sluier heen te stappen en voor de verkeerde zielenherders van deze wereld te verklaren dat zij zich niet in een hoek laten drukken, dat zij de levende Christus niet langer in zichzelf, in elkaar en in al het leven ontkennen.

Een nieuwe cyclus om de wederkomst tot stand te brengen
Ik ben vandaag gekomen om een nieuwe cyclus op te starten, te inaugureren op planeet aarde, die de wederkomst van Christus in dit tijdperk tot stand zal, zal, zal, zal brengen! Omdat die 10.000 zielen op innerlijke niveaus zullen ontwaken, omdat mijn oproep daartoe in het fysieke rijk – nu – naar buiten gebracht wordt! En daarom zeg ik tegen allen die bij mij horen: “Ontwaak en kies voor het leven! Ontwaak en kies voor het leven van Christus, dat het enige ware leven is dat er is.”

Heb ik niet gezegd dat, tenzij je van mijn lichaam eet en van mijn bloed drinkt, je geen leven in je hebt. Welnu, de ware spirituele betekenis van het woord ‘leven‘ is, dat jij, zolang jij van je God gescheiden bent, gescheiden van jouw IK BEN Aanwezigheid en de Christus in jezelf ontkent, in spirituele zin werkelijk dood bent. En er lopen miljarden mensen op deze planeet rond die denken dat zij in leven zijn, maar ze zijn spiritueel dood, omdat zij de Christus in zichzelf ontkennen. Ze hebben de valse zielenherders gevolgd, de wolven in schaapskleren, degenen die net gewitte graven zijn, gevuld met doodsbeenderen, degenen die ik 2000 jaar geleden in de Joodse religie steeds opnieuw aangevochten heb. En degenen die nu gereïncarneerd zijn en zich hebben opgeworpen als de verkeerde leiders van de christelijke religie.

Welnu, Ik daag jullie opnieuw uit en ik zeg: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel van kennis weggenomen!” de kennis van het innerlijke pad naar Christusschap, waarop je niet eenvoudig blindelings doet wat een organisatie of een doctrine of zelfs maar een leider in de buitenwereld zegt. Maar je volgt het ware innerlijke pad dat het enige pad is dat de geascendeerde meesters altijd hebben goedgekeurd op deze planeet.

Het innerlijke pad van licht, het innerlijke pad dat naar het innerlijk eenzijn met jouw God leidt, met jouw Ik Ben Aanwezigheid, die jouw ware identiteit in Christus is. Er is geen andere weg naar het koninkrijk der hemelen, en toen ik zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij”, doelde ik niet op de persoon Jezus Christus in de buitenwereld. Ik bedoelde niet een organisatie of een lering in de buitenwereld. Ik bedoelde wel degelijk de Christus binnenin jou, het ware universele Christusbewustzijn dat in al het leven is.

Wee de valse zielenherders
Ik zeg nu tegen de valse herders die deze zondag in hun christelijke kerken staan – die op hun kansel staan en zich heiliger dan heilig voelen, die het gevoel hebben dat zij de ware vertegenwoordiger van Christus zijn en dat zij het ware evangelie van Christus onderwijzen – tot jullie zeg ik: “Ik ken jullie niet, omdat jullie mijn Levende Aanwezigheid in jezelf ontkend hebben en in de kuddes die in hun kerkbanken zitten, de blinde volgelingen van de blinde leiders zijn, degenen die op weg zijn naar de kuil, de kuil van de hel, het bewustzijn van de hel, wat de ontkenning van Christus is. Ik ken jullie niet! Maar ik zou jullie wel willen kennen – als jullie zouden ontwaken en de Aanwezigheid van de Levende Christus in jezelf niet meer ontkennen.”

Daarom zeg ik: “Ontwaak en kies voor Christus! Kies voor het leven van Christus, dat de enige bron van leven is die er bestaat. Omdat waarachtig niemand tot de Vader komt zonder door de Christusvlam in je hart heen te gaan.” Ik zeg nu tot al die christenen die geloven dat de Bijbel het Levende woord, het waarachtige woord van God, is. Als jullie dat geloven, lees dan de Bijbel. Denk eens aan het voorval dat ik door de Joden uitgedaagd werd en dat ze mij een godslasteraar noemden, omdat ik zei dat ik de Zoon van God was. En ik refereerde aan het citaat uit het Oude Testament, waar staat: “Jullie zijn Goden!”

Sla dan acht op mijn woorden, uit de Bijbel die jullie onfeilbaar noemen en sla acht op die ene zin in het Nieuwe testament die belangrijker is dan welke andere zin ook. Deze: “Het koninkrijk van God is binnenin jou!” Ik vertelde mijn volgelingen niet het koninkrijk van God te gaan zoeken in een Joodse tempel. Ik vertelde hen niet naar Rome te gaan, dat in die tijd het middelpunt van het universum was. Ik vertelde hen niet naar Timboektoe, de Himalaya’s of waar ook te gaan. Ik zei: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.”

Dus als jullie het koninkrijk van God willen zoeken, waarom zou je er dan buiten jezelf naar op zoek gaan? Waarom zou je het in een christelijke kerk zoeken? Waarom zou je het in een christelijke doctrine zoeken? Waarom zou je het zelfs in de Bijbel zoeken? Denken jullie dat het innerlijke koninkrijk van God in de Bijbel is? Nee! Het innerlijke koninkrijk zit binnenin jou, in jouw hart, in de vlam van jouw hart, omdat de Levende Vlam van Christus op het altaar van je hart brandt. Bij veel mensen op de wereld is die Christusvlam uitgegaan. Maar hij kan opnieuw ontstoken worden, want ik ben hier! En ik ben de laatste 2000 jaar bij de mensheid geweest om iedereen die dat wil, het lichaam en bloed van Christus aan te bieden, dat de Christusvlam in jullie hart opnieuw aanwakkert.

Jullie hebben mij 2000 jaar ontkend, toen ik steeds opnieuw bij je kwam als de stille, zachte stem in je hart. Jullie hebben die stem genegeerd. Jullie hebben gezegd: “Het is onmogelijk dat Jezus Christus iets in mijn hart zou kunnen zeggen dat de Bijbel en de leringen die wij kennen, tegenspreekt.” Word wakker en realiseer je dat dit precies is wat de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de wetgeleerden en de tempelpriesters 2000 jaar geleden tegen de Joden zeiden. Ik kwam om die leugen dat je een organisatie in de buitenwereld of priesters nodig hebt om God te bereiken, recht te zetten.

Het koninkrijk van God is binnenin jullie! Als jullie denken dat je iemand van buitenaf nodig hebt om God te bereiken, dan volg je waarlijk de weg die de mens goed toe lijkt, maar waarvan aan het eind de dood wacht. Omdat dat pad je nooit naar het ware koninkrijk van God kan leiden.

Niemand kan je uit de hemel houden
Ik ben hier om iedereen die dat wil, uit te nodigen voor het bruiloftsfeest. Maar denk aan mijn parabel. Je kunt alleen op het bruiloftsfeest komen als je het bruiloftskleed aantrekt. En het bruiloftskleed is het Christusbewustzijn. Want het menselijke bewustzijn, het menselijke denken, het dualiteitsbewustzijn, kan je niet naar het koninkrijk der hemelen brengen. Want in het koninkrijk der hemelen zijn wij allemaal één. En we zijn één, omdat iedereen, stuk voor stuk, in de hemel het innerlijk eenzijn met onze Schepper, met God, erkent.

Daarom hebben wij, de geascendeerde meesters, vanaf het begin der tijden, sinds de zondeval, het pad van eenzijn onderwezen als het enige pad naar het koninkrijk van God. En waarom hebben wij dat pad van eenzijn onderwezen? Omdat de ware oorzaak van de val van de mensheid, de echte eerste zonde, het dualiteitsbewustzijn was dat ervoor zorgt dat jij je gescheiden van God ziet. Dit is de waarheid die door de krachten van de antichrist uit de Bijbel werd gehaald, die zich als goden op aarde wilden vestigen, als de enige vertegenwoordigers van God op aarde en de mensen wilden laten geloven dat zij macht over hen hadden, dat dit valse priesterschap de macht had iemand de toegang tot de hemel te ontzeggen of toe te staan.

Wat een dwaasheid dat de mensen zelfs tegenwoordig deze leugen nog geloven, terwijl jij, als je zorgvuldig de christelijke Bijbel leest, zou zien dat ik rechtstreeks iedereen bestreed die zich als een valse autoriteit opwierp, als de gruwel van troosteloosheid, die op de heilige plaats bij het altaar van God staat, waar hij niet hoort te staan. Daarom zeg ik tot de ontwaakte mensen op planeet aarde, of degenen die eraan toe zijn te ontwaken, maar die nog geen doorbraak in hun dagelijkse bewustzijn hebben gehad dat ze bij mij horen. ik zeg tot jullie: “Ontwaak! En haal het gouden kalf van het valse christendom naar beneden waar de verkeerde herders in de christelijke godsdienst jullie 2000 jaar omheen hebben laten dansen. Ontwaak vandaag!”

Ontdek het waarachtige pad van eenzijn
Ik spreek op strenge toon en 2000 jaar geleden sprak ik ook vaak op strenge toon. En velen van degenen die mij ontkenden, zeiden dat een profeet van God niet op die toon kon spreken. Maar ik vertel je eerlijk dat wanneer mensen slapen, zij eens goed onder handen genomen moeten worden om hen te wekken. En ik roep jullie op wakker te worden, want nu is het mijn tijd! Voor mij is het tijd om terug te komen!

En toch kan ik alleen maar terugkomen door degenen die bij mij horen, die de Christus in zichzelf niet meer willen ontkennen, die mijn Aanwezigheid in hen niet meer willen te ontkennen, die niet meer willen ontkennen dat ze een Christuszelf hebben, dat hun individuele uitdrukkingsvorm is van de Universele Christus, de Levende Christus van God, die waarlijk de Ene is die is gezonden, de Eniggeboren Zoon van God, het vleesgeworden Woord.

Lees het evangelie van Johannes: “Zonder Hem is er niets gemaakt, dat gemaakt is.” God is in alles, want God kan slechts op één manier scheppen: door uit zichzelf te scheppen. Door zijn eigen bewustzijn te leggen in alles wat hij schept. Je ziel werd niet gemaakt om een blind schaap te zijn, dat een of andere leider op aarde volgt die beweert het gezag van Christus te hebben. De Bewuste Jij werd geschapen om het enig ware gezag van God te volgen, namelijk de Christus binnenin jou, zodat je op het punt kunt komen waarop je zegt, zoals ik deed: “Ik en mijn Vader zijn één!”

Jouw potentieel is God op aarde te zijn, het vleesgeworden Woord te zijn. Ik ben niet gekomen om de enige vleesgeworden Christus te zijn. Ik kwam het pad te tonen, het innerlijke pad naar Godschap, de ware weg naar het Christusbewustzijn, dat de enige weg naar de hemel is. Dat pad is de afgelopen 2000 jaar van mijn volgelingen afgenomen.

Maar ik, Jezus Christus, zeg: “Niet langer!” Omdat jullie die mijn ware broeders en zusters zijn, de Christus in jezelf, elkaar en al het leven niet langer zullen ontkennen. En daarom zul je – door de genade van je vrije wil die de ware innerlijke belofte van de Bewuste Jij is, de ware innerlijke liefde van je wezen, die je de laatste 2000 jaar in je hart hebt meegedragen – erop uitgaan en mijn ware evangelie van de daken schreeuwen, het ware evangelie dat Jezus Christus een voorbeeld voor allen is om na te volgen en dat ieder mens het potentieel heeft de Christusgeest aan te nemen.

Merk op dat mijn geliefde Paulus deze waarheid kende, dat het de roeping van ieder mens was om ‘die geest in jou te laten zijn, die ook in Christus Jezus was.’ Vergelijk dat eens met de situatie van Petrus, die mij driemaal verloochende. Richt je niet op Petrus of veroordeel hem, maar begrijp dat Petrus een vertolker, een vertegenwoordiger van het menselijke bewustzijn dat je de Christus in jou laat ontkennen, was. Waarom kreeg Petrus deze test? Omdat ieder mens die test moet krijgen of hij of zij het eenzijn met Christus zal ontkennen of bevestigen.

Je kunt Christus niet volgen
Je kunt mij niet volgen. De valse herders hebben je geprogrammeerd te geloven dat het de sleutel tot verlossing is volgeling van Jezus Christus te zijn. Maar ik vertel je juist dat je mij niet kunt volgen, omdat jij, zolang jij denkt dat ik buiten je ben, het koninkrijk dat binnenin jou is, niet kunt bereiken. Daarom is het enige pad dat je thuis kan brengen, het pad van één worden met mij, één worden met mij terwijl je nog geïncarneerd bent. En het enige pad naar dat innerlijk eenzijn is door niet meer je eigen Christuspotentieel te ontkennen. Je moet naar de Christus reiken, het Christuszelf binnenin jou en dat bruiloftskleed van het Christusbewustzijn aandoen, waardoor diep vanuit je wezen plotseling die volmaakte liefde naar boven voelt stijgen die al je angsten zal uitbannen, alle angsten die ervoor zorgen dat jij jouw eenzijn met mij en jouw eenzijn met God ontkent.

Ik ben niet naar de aarde gekomen om mij door mensen te laten volgen. Ik kwam naar de aarde om alle mensen één met mij te laten worden, omdat ik echt bereid ben één te zijn met ieder menselijk wezen dat niet meer mijn aanwezigheid ontkent. Daarom heb ik gezegd: “In zoverre ge het aan één van mijn minsten hebt gedaan, heb jij het aan mij gedaan.” En de innerlijke betekenis van die verklaring is dat ik in iedereen ben die mij ruimte wil bieden, iedereen die mij uitnodigt in hun hart te komen.

Daarom ben ik vandaag gekomen om allen die dit dictaat zullen horen of lezen, de kans te geven, een heel bijzondere kans, om mijn Aanwezigheid in jou te voelen, mijn Aanwezigheid te kennen, mij welkom te heten in jouw hart en daar eeuwig mijn intrek in te nemen – als jullie dat willen.

Daarom zal ik nu ophouden te spreken door een uiterlijk kanaal en ik zal jullie de gelegenheid geven rustig te zitten en binnenin jezelf met mij te spreken. Daarom zeg ik nu dat de ware mantra, de ware oproep voor de volgende periode van 2000 jaar niet meer is: “Doe aan anderen zoals je wilt dat anderen jou zullen doen.” Maar het is: ”Wees hier beneden, alles wat je Boven al bent.” En bovendien de affirmatie “Ik ben Jezus Christus, zo Boven zo beneden.” Of je zou je eigen affirmaties kunnen maken voor elke geascendeerd wezen waar je ook maar bij voelt dat hij het dichtst bij je hart staat. Of je kunt zeggen: “Ik ben de Levende Christus, zo Boven, zo beneden.” Daarom verzoek ik jullie, spreek in je hart met mij.