De Ware Gemeenschap van de Heilige Geest

ONDERWERPEN: Wat het echt betekent om het uitverkoren volk te zijn – Hoe je één wordt door de gemeenschap van de Heilige Geest – Eenzijn versus hetzelfde zijn – De gemeenschap van de Heilige geest opbouwen – Het ware eenzijn in verscheidenheid – Hoe je het menselijke bewustzijn te boven komt – De afgoderij van Jezus overwinnen – Jouw unieke potentieel – Het christendom is een religie van Zijn

Geascendeerde meester Jezus, 26 juli 2004

IK BEN Jezus Christus, zo Boven, zo beneden – in jullie. Ik kom jullie prijzen. Ik kom allen prijzen die het hebben aangedurfd om los te komen en een gescheiden en uitverkoren volk te worden, door hun God verkozen.

Ik wens dat jullie begrijpen dat elke keer wanneer wij, de geascendeerde meesters, een uitspraak doen, om het even welke, de relativiteit van het menselijke denken onmiddellijk die uitspraak vervormt en verdraait en hem relatief en dualistisch maakt. En op die manier beschouwt het menselijke denken de uitspraak ‘Een gescheiden en uitverkoren volk, door hun God verkozen’ als zou het betekenen dat een bepaalde groep mensen door God verkozen werd en boven de rest verheven. En daarom zijn ze op een of andere manier bijzonder, zijn ze om de een of andere reden Gods uitverkoren volk.

Dat hebben jullie gezien in jullie joods-christelijke traditie, wat bij de Joden plaatsvond. Ja, de Joden werden door God voor een speciale missie en roeping uitverkoren. Dat betekent niet dat zij het enige volk op aarde waren dat door God uitverkoren werd. Er zitten twee kanten aan de medaille. Ja, een volk kan door God voor een specifieke missie opgeroepen worden, maar de mensen zelf zullen moeten kiezen of ze aan die missie deel willen nemen en hun menselijke bewustzijn, hun gevoel van dualiteit, hun gevoel van gescheidenheid loslaten.

En als de mensen besluiten het menselijke denken niet los te laten, dan kan de stroom, in de vorm van het cijfer 8, tussen hemel en aarde niet tot stand komen. En dan zullen de mensen een idolaat beeld van zichzelf opbouwen en denken dat ze op een of andere manier beter dan anderen zijn, denkend dat zij, omdat zij 4000 jaar geleden Gods uitverkoren volk genoemd werden, dat nog steeds zijn en daarom andere mensen kunnen behandelen op een wijze die Gods wet van Liefde schendt, mijn oproep schendt anderen te behandelen, zoals je zelf door anderen behandeld wilt worden. Dit is het dualiteitsbewustzijn.

De ware betekenis van degenen die door God uitverkoren zijn, zijn degenen die gekozen hebben het bewustzijn van gescheidenheid achter zich te laten en hun eenzijn met God durfden te bevestigen, zoals ik heb gedaan toen ik zei: “Ik en mijn Vader zijn een!”

Eenzijn versus hetzelfde zijn
Ik kom jullie een realistische inschatting geven van wat bereikt kan worden wanneer je die staat van Zijn ingaat en je los maakt van de staat van het doen. Ik wil graag dat jullie het dictaat van Aartsengel Michaël waarin hij zegt dat er niets is wat jullie kunnen doen om de krachten van de antichrist van deze planeet te verwijderen, opnieuw lezen en beluisteren. Zij kunnen alleen verwijderd worden wanneer je durft te ZIJN wie je bent.

Wanneer je in het bewustzijn van het denken komt dat jij de doener bent, dat jíj zelf iets kunt doen en dat het op jóuw weg ligt tegen deze mensen te strijden omdat ze kwaad doen in jouw ogen, dan maak jij je  tot hun tegenstander. En dat maakt dat jullie de splitsingen zien onder broeders en onder naties die tot onoplosbare conflicten leiden. Die splitsingen leiden tot vergelding, tot woede, tot terrorisme, tot oorlog en tot het patroon van de menselijke machtsspelletjes die deze planeet al zo lang teisteren als iemand zich herinneren kan. Maar al veel langer gaande zijn, omdat wij, de geascendeerde meesters, ons alles herinneren wat zich eerder op aarde heeft afgespeeld.

Daarom kwam ik 2000 jaar geleden mensen oproepen zich los te maken uit dat dualiteitsbewustzijn, dat bewustzijn van het menselijke denken. Maar zie je, is er maar één manier om eenheid en eenzijn op aarde te bereiken. Dit kan niet door een horizontaal eenzijn, door een gedwongen eenzijn. Zien jullie niet in dat heel veel regimes en systemen op deze wereld geprobeerd hebben mensen tot eenzijn te dwingen door het vernietigen van hun verschillen, door een mal te maken voor hoe een mens zou moeten zijn?

En zoals in het sprookje van de prinses die niet in het glazen muiltje paste en de één een stuk van haar hiel afsneed en een ander een teen afknipte om in het muiltje te passen, en dus is de ideologie van het communisme – en trouwens ook die van het kapitalisme en vele andere culturen – dat jij je door God gegeven individualiteit moet ontkennen om binnen het systeem te passen. Dit kan niet, omdat God je naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt heeft en hij heeft je de unieke individualiteit geschonken die God, in jou, wenst om meer van hem te zijn.

En daarom zal het, wanneer je probeert je individualiteit te onderdrukken, alleen maar spanning en boosheid teweegbrengen. En uiteindelijk zul je ontploffen, zoals je bij zoveel mensen ziet zowel in het christendom als in andere religies als in de New Age beweging, die instorten en opbranden. Zij bekeren zich plotseling, ze krijgen een ervaring van een nieuw ontwaken of een wedergeboorte en een tijdlang zijn ze heel enthousiast. Maar omdat ze niet in evenwicht zijn, komen ze op het punt waarop ze instorten en opbranden.

De ware gemeenschap van de Heilige Geest opbouwen
Als je mijn website bestudeert, zie je dat ik constant praat over de behoefte aan balans. En die balans kan alleen bereikt worden wanneer je naar binnen gaat en streeft naar eenzijn met je Christuszelf en je IK BEN Aanwezigheid. Om de ware gemeenschap van de Heilige Geest te vormen, het ene lichaam van God op aarde, moet elk lid van die gemeenschap naar binnen gaan en het koninkrijk van God in zichzelf vinden, zodat iedereen een verticaal eenzijn met zijn of haar Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid krijgt.

Wanneer dat verticale eenzijn in individuele personen tot stand is gebracht, zal er eenzijn zijn zo Boven, zo beneden. En het horizontale eenzijn binnen de gemeenschap zal dan vanzelf ontstaan. Dat ware eenzijn betekent niet dat jij je individualiteit verliest, of dat jij je individualiteit moet opgeven om deel van de gemeenschap te zijn. Het betekent dat jullie allemaal je individualiteit tot uitdrukking kunnen brengen. Je kunt zelfs verschil van mening hebben, wanneer verschillende mensen verschillende ervaringen hebben. En laat mij zeggen dat het allemaal waardevolle ervaringen zijn, gelet op waar mensen in bewustzijn zijn. Het belangrijke punt is dat er achter alle verschillende ervaringen en meningen, een dieper gevoel van liefde is, een dieper gevoel van eenzijn. Dit is de ware gemeenschap van de Heilige Geest. Wanneer dat eenzijn aanwezig is en wanneer die liefde alle conflicten verteert, kunnen verschillen juist gebruikt worden om elkaar te versterken.

Overweeg eens waarom God de mensen zo verschillend heeft geschapen. Ja, zullen sommigen zeggen: “Waarom heeft God dat gedaan; het schept alleen maar conflicten.” Maar de waarheid is dat God dat gedaan heeft omdat hij wil dat alle facetten van hem op aarde tot uitdrukking worden gebracht. En ieder van jullie heeft een unieke Godvlam, een uniek facet van God, een unieke individualiteit in God die God door jullie tot uitdrukking wenst te brengen. Alleen wanneer je deze liefde hebt en anderen er mogen zijn en jij ze laat zijn wie zij zijn, kun je dat ware eenzijn en die gemeenschap vormen die niet door conflicten en persoonlijke geschillen en door machtspelletjes wordt vernietigd, zoals je dat in principe door de hele geschiedenis heen in bijna alle spirituele gemeenschappen ziet, een paar zeldzame uitgezonderd.

Het ware eenzijn in verscheidenheid
Wat wij graag willen zien is dat er zich in dit tijdperk in veel spirituele bewegingen dezelfde soort gemeenschap formeerde als die na mijn opstanding door mijn discipelen werd gevormd. Zij hadden dat gevoel van eenzijn, dat gevoel van gemeenschappelijkheid, maar ze waren niet allemaal gelijk. Maar er zit in twee opzichten verschil tussen toen en nu.

De mensheid in het algemeen is naar een hogere bewustzijnsstaat gestegen. En ieder van jullie hier afzonderlijk, is de laatste 2000 jaar naar een hogere bewustzijnsstaat gestegen. En daarom hebben jullie het potentieel een gemeenschap te vormen die krachtiger is dan 2000 jaar geleden.

Idealiseer mijn discipelen niet: zij waren verre van volmaakt en dit zie je zelfs in de Bijbel. Maar realiseer je tegelijkertijd dat wij, de geascendeerde meesters, niet van onze discipelen eisen dat ze volmaakt zijn. Dit is nog een voorbeeld van het dualiteitsbewustzijn en hoe het de waarheid van God verdraait. De menselijke geest denkt dat als iets volmaakt is, het nooit kan veranderen. Dus als God volmaakt is, kan hij nooit veranderen. De realiteit echter is dat God voortdurend transcendeert. Omdat God wanneer hij schept – en God schept onophoudelijk – zijn eigen wezen inbedt in alles wat hij schept, en daardoor wordt hij meer dan hij was voordat het geschapen werd.

Wat wij, de geascendeerde meesters, van onze discipelen vragen is één ding: de bereidheid om je huidige identiteitsgevoel te transcenderen en meer te worden wie je bent in God. Dat is alles wat wij vragen. Maar wij vragen jullie zo lang jullie op aarde zijn die bereidheid te houden en jezelf nooit toe te staan ermee op te houden. Omdat een deel van je menselijke bewustzijn, wanneer je bij iets in je psyche komt dat je niet bereid bent op te geven, dat je niet bereid bent achter te laten, jij jezelf op dat moment tegenhoudt, jij je buiten de stroom van het leven plaatst die de ware gemeenschap met God is. Je kunt het hiermee vergelijken: Alsof de pink zich van je lichaam afscheidt, omdat hij niet met het geheel verder wil.

Hoe je het menselijke bewustzijn te boven komt
Er is echt een Lichaam van God op aarde. En gedurende 2000 jaar heeft het lichaam van God dat ik kwam manifesteren, een groep levensstromen gevormd dat in bewustzijn gestegen is. En dit zijn de levensstromen die ik in mijn toespraak van gisteren opriep zich van het massabewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, los te maken om de ware gemeenschap van de Heilige Geest te vormen. De gemeenschap die gebaseerd is op liefde en het verticale eenzijn met je God, dat dan het eenzijn hier beneden schept.

Laat mij dit heel duidelijk zeggen. Om jou de Heilige Geest te laten manifesteren en een werktuig te zijn voor het Levende Woord, moet je bereid zijn de Geest door je heen te laten stromen, zelfs al ben je niet helemaal vrij van het menselijke bewustzijn. Want hoe kun je ooit vrij worden, als je de Heilige Geest dat menselijke bewustzijn niet laat verteren?

Sla acht op wat ik zeg. Het is één ding om tot het besef te komen dat ‘ik dualiteitsbewustzijn heb en ik het moet verwijderen’. Maar begrijp je, jij kunt dat dualiteitsbewustzijn niet verwijderen met je menselijke denken, door jezelf te analyseren. Je kunt het menselijke bewustzijn alleen maar verwijderen door de Geest door je heen te laten stromen, zodat het Licht van God het menselijke bewustzijn in jou kan verteren. Dus als jij de Geest niet door je heen durft te laten stromen, hoe kan het menselijke bewustzijn dan verteerd worden? Dat lukt nooit.

Het wordt een catch-22. En daarom moet je bereid zijn de Geest door je heen te laten stromen op een manier die jij kunt. En ik zeg niet dat jij je onderscheidingsvermogen niet moet gebruiken. Je moet je onderscheidingsvermogen waarachtig wel gebruiken en je tegen de lagere geesten beschermen, maar je moet bereid zijn met de Geest te experimenteren en de Geest jou in beweging laten zetten. En je moet ook bereid zijn eerlijk te zijn en in de spiegel te kijken en te zeggen: “Is er nog een spoor van menselijk bewustzijn, een spoor van gescheidenheid? Is er nog een agenda, enig gevoel van de doener te zijn?”

De afgoderij van Jezus overwinnen
Wees bereid naar jezelf in de spiegel te kijken en te zeggen: “Is er iets in mijn menselijke bewustzijn dat in de weg staat van mijn dienstbaarheid aan God, dat in de weg staat van mijn eenzijn met God?” En dan bereid zijn toe te geven en te erkennen dat het niet de echte jij is en dat jij je ervan moet bevrijden door je eenzijn met God te bevestigen. Ik weet dat veel van jullie opgevoed zijn om een blinde verering voor Jezus Christus te hebben – dat ik zo bijzonder was, dat ik zo ver boven iedereen verheven was en daardoor dingen kon doen die niemand anders kon.

Ik zal jullie een les geven over hoe jij jouw gescheiden denkwijze en het dualiteitsbewustzijn beet kunt nemen. Je moet dat bewustzijn recht in de ogen kijken en dan moet je overwegen: “Is wat het mij vertelt logisch, is het consequent, is het echt logisch?” Dus kijk naar het idolate beeld dat het orthodoxe christendom opgebouwd heeft dat Jezus zo bijzonder was en overweeg dan mijn verklaring: “Ik zelf kan niets doen.” Waarom zou een wezen – dat zo hoog verheven is, dat zo bijzonder is, dat zo boven iedereen staat – waarom zou hij die uitspraak doen? Als hij zo groots was, dan zou hij vol zijn van het gevoel dat ‘ik de doener ben, ik de redder ben, ik deze planeet verander’. Maar dat was ik niet, omdat ik de waarheid kende. Ik zelf kan niets doen, De Vader in mij, de staat van Zijn, die doet het werk.

Dit nu is het ware innerlijke pad dat werd onderwezen tussen de regels door van het pad in de buitenwereld van de wereldreligies in de buitenwereld. En het is, zoals ik gisteren zei, het pad van eenzijn met de leraar, eenzijn met het Christuszelf, eenzijn met de IK BEN Aanwezigheid – die één met God is.

Omdat jullie de rozenkrans van Eenzijn vanaf vandaag opzeggen, zou ik jullie willen vragen jezelf te observeren en te zien wat er in je gedachten en gevoelens omgaat. Omdat die Rozenkrans van Eenzijn echt het krachtigste ritueel is dat jij je ooit kunt wensen om één met God te worden – als je bereid bent het gevoel van gescheidenheid los te laten. De Rozenkrans van Eenzijn zal alle weerstand naar boven brengen die jij in je bewustzijn hebt om jouw eenzijn met je God te aanvaarden, alle programmeringen, alle gedachtepatronen in je gescheiden geest en de leugens over gescheidenheid, die je hebt ontvangen.

Dus kijk naar jezelf en zie waar een gedachte of een gevoel zit van: “O, ik zeg deze woorden dat ik één met mijn God ben, maar het kan echt niet waar zijn, omdat …. wat voor reden ook.” Kijk naar jezelf en herken die weerstand. Als het nodig is, neem hem dan als oproep mee in de rozenkransen en de decreten, maar geef hem in de eerste plaats op. Laat hem achter.

Er is geen geweldiger gevoel op de wereld dan de wereld achter je te laten, het wereldse bewustzijn achter je te laten. En uit het massabewustzijn te stappen dat zo gevuld is met de leugens van de antichrist en het innerlijke koninkrijk te betreden en dat gevoel van eenzijn met je bron te voelen, eenzijn met iets hogers dan iets wat je ooit op aarde tegenkomt.

Om bij dat eenzijn te komen, moet je bereid zijn niet gehecht te zijn aan de dingen op deze wereld. Je moet beseffen dat de prins van deze wereld, het bewustzijn van de antichrist, altijd aanwezig is om je in de verzoeking te brengen je ergens aan te hechten. Dit is momenteel de situatie op aarde. Het zal niet altijd zo zijn – als jij durft te ZIJN in plaats van doorgaan met doen.

Jouw unieke potentieel
Jullie moeten erkennen dat ieder van jullie een unieke individualiteit, een unieke missie, heeft en een uniek geschenk aan deze wereld te geven heeft. En jullie moeten een gemeenschap creëren waarin jullie, zo hoog mogelijk, jullie individuele gaven tot uitdrukking kunnen brengen zonder dat jullie elkaar verhinderen om te Zijn wie je bent.

Het is een uitdaging. Het is een delicate uitdaging. Ja, het is een uitdaging die tot dusver door slechts weinig groepen mensen met goed gevolg is afgelegd. Ik weet echter dat jullie in dit tijdperk tegen die taak zijn opgewassen. Daarom zeg ik jullie, raak niet verwikkeld in het bewustzijn van het doen door te denken dat de wereld op jullie schouders rust en dat jullie degenen zijn die de planeet moeten redden en een of andere duisternis moeten afwenden. Onthoud altijd dat de eerste prioriteit in je leven het behouden van je eenzijn met God is, zoals de Aanwezigheid van Eenzijn en de Rozenkrans van Eenzijn zeggen.

Het is geen kwestie van een militante organisatie vormen die eropuit kan gaan om strijd te voeren tegen de krachten van de antichrist en die krachten neer te sabelen. We zijn dat punt al voorbij. Wat het verschil zal maken, is een ware gemeenschap van mensen die durven te ZIJN en die elkaar steunen in het Zijn. Dát kan de wereld veranderen. Het gaat niet om aantallen, het gaat niet om resultaten in de buitenwereld waar ik naar zoek. En het ging me 2000 jaar geleden niet om uiterlijke resultaten.

Het christendom is een religie van Zijn
Dat is door de mensen die in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, verkeerd begrepen. Zij schiepen een christelijke religie die zij gescheiden zien van andere religies, die beter is dan andere religies, die de enig ware religie, de enige weg naar verlossing is.

Mijn discipelen werden ‘De Volgelingen van De Weg’ genoemd. En jullie herinneren je mijn verklaring: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.” Opnieuw interpreteert het dualiteitsbewustzijn dit als dat niemand tot God komt dan door de persoon van Jezus Christus. Maar in werkelijkheid is de echte verklaring dat niemand tot de Vader komt zonder het Christusbewustzijn dat ik ben. En het Christusbewustzijn maakt het je mogelijk te zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één”, omdat je nu één bent met jouw God in plaats van je gescheiden van die God te zien.

Dat vroeg ik mijn discipelen te manifesteren. Die staat van eenzijn met God. Ze konden het niet volhouden. Maar een paar van hen hielden het lange tijd in stand en enkele gnostische groepen gingen er eeuwen mee door. Maar het orthodoxe christendom, de georganiseerde kerk heeft het nooit gehad, heeft het nooit begrepen, omdat zij het voorbeeld van Petrus volgde, die zijn eenzijn met mij ontkende en daardoor het eenzijn van de discipel met de meester ontkende die de ware vervulling van de meester-discipel relatie is, waardoor de discipel de meester beneden wordt, zoals de Meester de Christus Boven is.

Het koninkrijk van God is binnenin jou en het zal niet plotseling uit de lucht komen vallen zoals veel christenen geloven. Het zal van binnenuit komen, wanneer je het door je heen laat stromen. En daarom vraag ik jullie in de eerste plaats met jezelf te beginnen. Ga naar binnen. Doe alles wat je kunt, gebruik alle hulpmiddelen, de boeken en de leringen die wij gegeven hebben om dat eenzijn tot stand te brengen, dat gevoel van Zijn. En dan, wanneer je het gevoel hebt dat je er een bepaald niveau in bereikt hebt, durf het dan te laten zien.

Durf je licht voor de mensen te laten schijnen, omdat een stad die op een berg ligt, echt niet verborgen kan blijven. Ik zeg: “Denk je dat jij jouw licht verbergt?” En dan beseffen: “Ik zelf kan niets doen.” Welnu dan, als het Gods licht in jou is, is het dan jouw licht dat je verbergt? Als God je zijn licht geeft, wat geeft jou dan het recht het dualiteitsbewustzijn in te schieten en te zeggen: “O, ik moet het verbergen, want iemand anders kan overstuur raken, iemand anders kan zich niet meer op zijn gemak bij voelen.”

Dus vraag ik het jullie opnieuw, als jij je zo voelt – en ik begrijp dat jullie allemaal door een periode van angst heengaan om je licht te laten schijnen – werk er dan aan. Werk eraan vanuit het eenzijn van de bedoeling en kom op dat punt dat het van nature stroomt en je het je niets kan schelen wat de wereld denkt. Omdat je weet dat het bewustzijn van de antichrist weerstand biedt aan alles wat jij voor God doet, het zich altijd tegen het Licht van God zal verzetten, zoals zij zich 2000 jaar geleden tegen mij verzet hebben. Jij komt op dat punt van innerlijk eenzijn waarop je zegt: “Ik ben die ik ben en ik ga gewoon zijn die ik ben, wat er ook gebeurt.”

Op dat moment zul je de volledige bescherming krijgen die de totale transparantie is, omdat de prins van deze wereld komt en niets bij je vindt waardoor hij je kan manipuleren om je licht niet te laten schijnen, het licht van je IK BEN Aanwezigheid dat door je heen schijnt. Dus ik verlaat jullie met dit laatste beeld. Jouw IK BEN Aanwezigheid is een zon. De zon schijnt ononderbroken. Ze is door God ontworpen om haar licht te stralen. Laat haar door jou heen schijnen. En verlicht dan deze wereld.

In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest, verzegel ik jullie in de oneindige liefde en bescherming van de Heer en Verlosser Jezus Christus. Het is klaar! Amen.