Het vermogen om paranormale en materiële fenomenen te manifesteren

ONDERWERPEN: het verschil tussen fenomenen kunnen verrichten en ware spirituele volwassenheid – het zelf of het Al verheffen – sommige mechanische natuurwetten kunnen door de geest worden gemanipuleerd – een hogere bewustzijnsstaat betekent dat je egoïsme overwonnen hebt – sommige wezens vielen in eerdere sferen en hadden al enig meesterschap voor zij vielen – ze gebruikten dat om zich boven anderen te plaatsen – enkele van die levensstromen zijn nu spirituele leiders en andere leiders op aarde – denk na over de intenties van die leraren – blinde leiders brengen mensen van het ene uiterste in het andere

Vraag: Ik heb een vraag voor Maitreya. In het boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom‘ heeft u wezens beschreven die naar lagere sferen zijn gevallen toen één sfeer ascendeerde en geschreven dat somigen die hier zijn hogere spirituele verworvenheden hebben, maar in een lage bewustzijnsstaat zijn. Ik vind dit concept verwarrend van hoge spirituele verworvenheden versus laag bewustzijn. Ik vraag me af of je het verschil kunt verduidelijken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Maitreya door Kim Michaels:

Wanneer een levensstroom vordert op het pad, zal hij bepaalde verworvenheden krijgen. Dit kan een talent zijn over hoe je het fysieke rijk kunt beheersen door gebruik te maken van de wetten in dit rijk. Dit kan een levensstroom de vaardigheid geven om bijvoorbeeld bepaalde paranormale of zelfs materiële fenomenen te manifesteren. Je hebt wel voorbeelden gezien van mensen die paranormale vaardigheden hebben of die fysieke substanties konden manifesteren. Maar toch hebben deze mensen geen ware spirituele verworvenheid.

Dus het echte inzicht is dat het mogelijk is dat mensen een bepaalde verworvenheid hebben van meesterschap van de geest over materie zonder de corresponderende verworvenheid in hun hart te hebben – wat betekent dat ze die verworvenheid alleen gebruiken voor onbaatzuchtige doeleinden. Wat inhoudt dat ze die gebruiken om het Al te verheffen in plaats van zichzelf vergeleken met anderen.

Je ziet het verschil – er is altijd een risico dat al heeft iemand enig meesterschap over het materiële rijk gekregen, dat meesterschap kan worden gebruikt voor egoïstische doeleinden in plaats van het grotere Zelf dat in al het leven is, verder te brengen.

Toegevoegd door Jezus op 15 september 2007:

Het is belangrijk dat je het verschil herkent tussen een uiterlijk talent hebben en een hoge – innerlijke – bewustzijnsstaat. Zoals de wetenschap heeft aangetoond, functioneert het materiële universum volgens bepaalde wetten die mechanisch van aard zijn. Er zijn bepaalde hogere wetten die nog niet door de wetenschap zijn ontdekt en het is mogelijk dat iemand deze wetten leert kennen en er een bepaalde mate van meesterschap over krijgt zonder zijn of haar bewustzijn te hebben gezuiverd van egoïsme. Dus een hoge bewustzijnsstaat betekent een laag gehalte aan egoïsme, dat je de illusie overwonnen hebt van een gescheiden zelf.

Met andere woorden, aan meesterschap van de geest over de materie zit een bepaald mechanisch aspect en iemand kan een beperkte mate van meesterschap krijgen die voor de gemiddelde mens heel indrukwekkend lijkt. Dus kan iemand ’tekenen en wonderen’ verrichten zonder de zuiverheid van hart te bezitten die een teken is van een hoge bewustzijnsstaat.

Wat Maitreya in zijn boek bespreekt, zijn wezens die in hogere sferen vielen, hoewel ze hoge posities in de buitenwereld van de samenlevingen in die sferen hadden bereikt. Zodoende bezaten ze de kennis en de talenten in die buitenwereld, maar ze gebruikten die alleen maar om zichzelf te verheffen vergeleken met die mensen in plaats van die te gebruiken om de mensen te dienen en het Al te verheffen. De reden is natuurlijk dat deze wezens het dualiteitsbewustzijn nog niet hadden overwonnen en zichzelf nog steeds als een gescheiden wezen beschouwden, apart van de mensen – en dus de mogelijkheid bezaten om het te laten voorkomen alsof zij beter waren dan die mensen. Deze zinloze vergelijking en dat waardeoordeel is alleen maar mogelijk bij mensen die door de dualiteit verblind worden.

Een aantal van deze levensstromen zijn tegenwoordig nog steeds geïncarneerd en enkelen hebben een hoge positie verworven of zichzelf als spirituele leider opgeworpen. Wanneer je een spirituele leraar evalueert, is het belangrijk om na te denken over de intenties van die persoon, en één manier om hier achter te komen, is hoe de leraar zijn of haar kennis en/of vaardigheden tentoonspreidt. Wordt dit gedaan door de mensen te verheffen of wordt het gedaan om het gescheiden zelf te verheffen? Een manier om dit te evalueren, is door over de volgende overwegingen na te denken:

  • Vertoont de leraar vaardigheden om een effect te bereiken dat anderen in feite helpt of is het een ‘frivole’ vertoning? De menigte voeden en de zieken helen, helpt bijvoorbeeld duidelijk om anderen te helpen, terwijl lepeltjes ombuigen of as uit je handen schudden geen weldadig effect heeft.
  • Gebruikt de leraar een vaardigheid om te illustreren dat iedereen het potentieel heeft om meesterschap van de geest over materie te krijgen, of wordt het gedaan om de leraar boven anderen te plaatsen?

Onderscheidingsvermogen is echter zelfs hier nodig, want het is heel goed mogelijk om iets te doen wat nuttig is – zoals de zieken genezen – terwijl je dat nog steeds doet met de intentie om het gescheiden zelf te verheffen. Dit wordt bewezen door bepaalde christelijke dominees die proberen de zieken te genezen om zichzelf speciaal te laten lijken of hun superioriteit te bewijzen door een specifiek merk christendom – een versie die niets met mijn ware leringen te maken heeft.

Ik heb hier in verscheidene uitspraken voor gewaarschuwd. Bijvoorbeeld in deze quote maakte ik duidelijk dat bepaalde activiteiten onder dwang kunnen worden gedaan:

Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. (Matteüs 11:12)

In de volgende quote heb ik gewaarschuwd tegen degenen die tekenen en wonderen tonen om de mensen hen te laten volgen:

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (Matteüs 24:24)

Tot slot heb ik nog gewaarschuwd tegen degenen volgen die zichzelf als leiders neerzetten, maar die blind zijn omdat ze niet de essentiële waarheid van het spirituele pad hebben gezien, namelijk dat het gescheiden zelf een illusie is:

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil. (Matteüs 15:14)

Aan beide kanten van de weg is een kuil – wat ik de brede weg heb genoemd die tot vernietiging leidt – en deze vertegenwoordigt de twee dualistische uitersten. Dus door de blinde leiders te volgen die proberen het gescheiden zelf te verheffen in plaats van het gescheiden zelf aan het kruis te laten sterven, zul je in de dualiteit blijven vastzitten in plaats van de smalle en nauwe weg te volgen – de weg waarop geen dualiteit bestaat, want het is één enkele lijn – die tot het Christusbewustzijn leidt