Basale leringen over zielfragmenten en mentale ziekten

ONDERWERPEN: Hoe de Bewuste Jij incarneert – de Bewuste Jij begint met de mysterieschool – de Bewuste Jij creëert zijn eigen zelf – individualiteit en de Bewuste Jij – het ideale pad naar Christusschap – in het ideale geval kan het viervoudige voertuig niet fragmenteren – alleen wanneer het viervoudige voertuig op gescheidenheid wordt gebaseerd, kan dat fragmenteren – waarom de mensen zich bedreigd voelen – vier manieren waarop de ziel kan fragmenteren – structuur van de ziel – hoe de kristallijnen structuur wordt gefragmenteerd – fragmentatie schept een gevoel van verlies en pijn – basale manieren om met fragmentatie om te gaan – de ware oorzaak van mentale ziekten – degenen die je niet kunt bereiken – degenen die professionele hulp nodig hebben – degenen die zichzelf kunnen helpen – bescherming, losgesneden worden, transmutatie – een levenslange toewijding aan het spirituele pad – drie stadia van Christusschap

Vraag: Er zijn spirituele en psychologische leringen die zeggen dat de ziel kan worden gedeeld, gesplitst, of gefragmenteerd. Jij spreekt daarover in jouw antwoord op de vraag over schizofrenie. Wat gebeurt er met die verloren zielsfragmenten? Welke spirituele of  psychologische technieken bestaan er om die fragmenten terug te halen? Is dit een deugdelijke of misschien wel noodzakelijke manier om een ernstige mentale ziekte te helen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het onderwerp fragmentatie en deling van de ziel is in principe nogal complex. Maar vanwege de aard van de vraag, richt ik mij hier op het praktische in plaats van de filosofische aspecten. Met andere woorden, wat je moet weten over fragmentatie van de ziel om je ertegen te beschermen of een mentale ziekte te helen.

In het volgende antwoord neem ik aan dat je bekend bent met onze leringen over de vier niveaus van het materiële rijk en de leringen over de componenten van het zelf, vooral de relatie tussen de IK BEN Aanwezigheid en de Bewuste Jij. Ik neem ook aan dat je het eerdere antwoord kent over of de ziel fysiek of spiritueel is.

We gaan eerst naar de IK BEN Aanwezigheid kijken. Die bestaat in het spirituele rijk, die in vibratie ver boven de materiële wereld ligt, wat inhoudt dat de IK BEN Aanwezigheid op geen enkele manier kan worden vernietigd of gesplitst door de lagere vibraties van de materiële wereld. Maar dat houdt ook in dat de Aanwezigheid niet rechtstreeks in de materiële wereld kan incarneren. De IK BEN Aanwezigheid heeft een specifieke individualiteit die hij in de materiële rijk tot uitdrukking wil brengen. Om dat te kunnen, maakt de Aanwezigheid een verlengstuk van zichzelf dat in de materiële wereld kan incarneren. Dat verlengstuk is de Bewuste Jij.

De Bewuste Jij is een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid. Maar de Aanwezigheid zit niet in de individualiteit van de Bewuste Jij ingebed. De Bewuste Jij is net als een lens waardoor de Aanwezigheid zich tot uitdrukking kan brengen en de materiële wereld ervaren. Dus de Bewuste Jij incarneert in de lagere vibraties van het materiële rijk, maar omdat hij uit puur gewaarzijn bestaat – en hij is puur gewaarzijn omdat hij geen individualiteit heeft – kan hij ook niet worden vernietigd of gesplitst door de lagere vibraties in de materiële wereld.

Zelfs de Bewuste Jij kan echter – en dit is de kern van het probleem – niet rechtstreeks in de materiële wereld handelen. Om in de materiële wereld te kunnen handelen, moet de Bewuste Jij een ‘lichaam’ scheppen dat gemaakt wordt van de vibraties in het materiële spectrum. Zoals wij uitleggen, zijn er vier niveaus in het materiële rijk, dus een fysiek lichaam scheppen, houdt in dat je ‘vier lichamen’ moet scheppen, namelijk het identiteits-’lichaam’, een mentaal ‘lichaam’, een emotioneel ‘lichaam’ en het fysieke lichaam.

Wanneer de Bewuste Jij de eerste keer geschapen wordt, is hij gewoon niet in staat om vier lagere lichamen te scheppen. Hij heeft geen ervaring met medescheppen en hij heeft geen ervaring met de vibraties van de vier niveaus. Dus begint de Bewuste Jij met de mysterieschool, zoals die wordt gesymboliseerd in de Hof van Eden. Dit is een omgeving in het identiteitsrijk en daar kan hij experimenteren met ‘lichamen’ aannemen die voor het identiteitsrijk zijn geschapen door een spirituele leraar.

De basale eigenschap van de Bewuste Jij is dat hij, omdat hij puur gewaarzijn is, zichzelf overal kan projecteren waar hij zich maar voorstelt en daardoor kan hij incarneren. Met andere woorden, de Bewuste Jij krijgt geen identiteitslichaam of een fysiek lichaam. Hij projecteert zichzelf in een zelfgevoel. Net als een acteur een kostuum aantrekt en zich grimeert om een vastgestelde rol in een toneelstuk op te voeren.

Dus de Bewuste Jij begint eerst in de mysterieschool door zichzelf naar een ‘identiteitszelf’ te projecteren dat door de spirituele leraar werd geschapen. We kunnen dit vergelijken met een student die in een flight simulator zit, waardoor hij kan voelen hoe het is om een vliegtuig te besturen zonder het risico van neerstorten.

Wanneer de Bewuste Jij enige beheersing over een identiteitszelf heeft gekregen, neemt hij een identiteits-/mentaal zelf aan en gaat daarmee experimenteren. Tot slot maakt hij een identiteits-/mentaal/emotioneel/fysiek zelf aan zonder eigenlijk naar het materiële spectrum af te dalen. Hij blijft in die gesimuleerde omgeving.

Als de Bewuste Jij dit beheerst, komt de Bewuste Jij in een nieuwe fase, waarin hij zijn eigen zelf gaat bepalen in plaats van de leraar. Hoe bepaalt hij dit zelf? Op basis van zijn contact met de IK BEN Aanwezigheid en zijn ervaring met de vier niveaus. De Bewuste Jij begint met een eenpuntig zelfgevoel waardoor hij weet dat hij verbonden is met iets dat groter is dan hijzelf, maar heeft geen directe ervaring van de IK BEN Aanwezigheid. Dus kan de individualiteit van de Aanwezigheid niet volledig door de Bewuste Jij tot uitdrukking worden gebracht.

Terwijl de Bewuste Jij experimenteert, kan hij ook zijn zelfgevoel vergroten. En zolang hij luistert naar de leiding van de leraar, houdt dit in dat de Bewuste Jij zich er steeds meer bewust van wordt dat hij de open deur vormt voor de IK BEN Aanwezigheid. Terwijl dit gebeurt, kan de individualiteit van de Aanwezigheid in grotere mate door de Bewuste Jij heen stralen. Met andere woorden, de Bewuste Jij krijgt de individualiteit van de Aanwezigheid niet, of neemt die niet aan, hij wordt alleen maar steeds meer de open deur voor de Aanwezigheid. Dit houdt in dat wanneer de Bewuste Jij een zelf vormt, het de individualiteit van de IK BEN Aanwezigheid reflecteert.

In het ideale scenario blijft de Bewuste Jij naar de leiding van de leraar luisteren, tot hij eraan toe is om een feitelijk identiteits-/mentaal/emotioneel/fysiek lichaam te scheppen en zich daar in te projecteren. Dan is het geen gesimuleerde omgeving meer, maar komt hij in de ‘echte wereld’ terecht.

Wat ik met deze lange uitleg wil zeggen, is dat wat veel mensen als de ziel beschouwen, feitelijk een identiteits-/mentaal/emotioneel/fysiek lichaam is dat de Bewuste Jij heeft geschapen. in het ideale geval is dit viervoudige voertuig – ik zal vanaf nu vermijden om het de ziel te noemen – een reflectie van de individualiteit van de IK BEN Aanwezigheid is. Die individualiteit wordt in het begin niet volledig tot uitdrukking gebracht, maar naarmate de Bewuste Jij meer ervaring opdoet met zichzelf tot uitdrukking brengen, wordt die individualiteit steeds meer uitgedrukt. Dus is het pad naar Christusschap in het ideale geval het pad waardoor de Bewuste Jij de open deur wordt om de individualiteit en de kracht van de IK BEN Aanwezigheid volledig tot uitdrukking te brengen. Ik en mijn vader zijn één.

Maar hoe wordt de individualiteit van de Aanwezigheid dan precies in het ontwerp van het identiteits-/mentale/emotionele/fysieke lichaam gereflecteerd? We kunnen dit met een filmprojector vergelijken, waarbij de individualiteit van de Aanwezigheid de filmstrook is. De individualiteit is net het beeld dat op de schermen van de vier lagere lichamen wordt geprojecteerd. De reden waarom dit belangrijk is, is omdat dat verklaart dat jouw viervoudige voertuig in het ideale geval niet kan worden gedeeld of vernietigd.

Tegenwoordig is de materiële wereld – in ieder geval geval op planeet aarde – een omgeving die diep door het dualiteitsbewustzijn en gevallen wezens wordt beïnvloed. Dus is het heel waarschijnlijk dat je, wanneer je incarneert, op een aantal manieren wordt getraumatiseerd en dat soort trauma kan jouw viervoudige voertuig wel beschadigen. Gezien de huidige omstandigheden bestaat er gewoon geen manier om hieraan te ontkomen. Maar wat ik zeg, is dat in het ideale geval dat soort trauma bijna ogenblikkelijk kan worden geheeld, wanneer je bewust besluit om er niet op te reageren.. In dat geval is het trauma iets wat het water raakt. In het begin spat er veel water op, maar het water wordt al gauw weer kalm, waardoor het opnieuw de volmaakte spiegel wordt om de individualiteit die door de IK BEN Aanwezigheid wordt geprojecteerd, te reflecteren.

Met andere woorden, het viervoudige voertuig wordt gebouwd om jezelf als verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid te beschouwen; deling van je ziel of fragmentatie is niet aan de orde. Dus laten wij dan nu eens het niet zo ideale scenario bekijken.

Zoals Maitreya uitgebreid in zijn boek uitlegt, waren er een aantal levensstromen op de mysterieschool die besloten om de initiatie van het dualiteitsbewustzijn te ondergaan voor zij daaraan toe waren. Zij werden door de kromme geest misleid door te denken dat zij wel genoeg waren gevorderd om echt fysiek te incarneren – hoewel de leraar zei dat zij er nog niet klaar voor waren. Dus besloten zij de ’hemel’ – of liever incarnatie – met alle geweld te nemen.

In werkelijkheid waren die levensstromen niet bekwaam genoeg om hun viervoudige voertuig te maken. Hun vaardigheden waren beperkt tot het niveau dat zij hadden bereikt voor zij de leraar hun rug toekeerden. Dus zij maakten een viervoudig voertuig dat gedeeltelijk door hen was gemaakt en gedeeltelijk door de gevallen wezens. Maar hoe dan ook, het voertuig was geen reflectie van de individualiteit van hun IK BEN Aanwezigheid; dat werd uit de illusie van gescheidenheid gemaakt.

Dit had twee gevolgen. Het ene was dat de ideeën, mentale beelden en overtuigingen die de individualiteit van het viervoudige voertuig vormden, door het dualiteitsbewustzijn werden beïnvloed. Die konden misschien wel iets weg hebben van de individualiteit van de IK BEN Aanwezigheid van de levensstroom, maar werd door het dualiteitsbewustzijn geperverteerd. Zoals wij al hebben uitgelegd, moet alles in het dualiteitsbewustzijn een tegenovergestelde polariteit hebben. Dit betekent dat wanneer een dualistische eigenschap de tegenovergestelde polariteit daarvan tegenkomt, het lijkt alsof die door het tegenovergestelde wordt opgeheven.

Je moet nu kunnen inzien dat wanneer het viervoudige voertuig op het dualiteitsbewustzijn wordt gebaseerd, dat constant voor zijn dualistische tegengestelde wordt bedreigd. Jouw identiteitsgevoel, jouw mentale zelfgevoel en jouw emotionele zelfgevoel worden constant bedreigd door de dualistische tegenstelling van de overtuigingen waar jouw voertuigen uit gemaakt zijn.

We zien dan dat er vier manieren zijn waarop het viervoudige voertuig – jouw ziel – kan worden gefragmenteerd. Op het fysieke niveau, doordat jouw lichaam wordt gedood of op andere manieren fysieke pijn te ervaren die tot zulke hevige trauma’s kan lijden dat er fragmentatie van jouw emotionele ‘lichaam’ plaatsheeft. Intense emoties van andere mensen tegenkomen, kan ook trauma veroorzaken. Denk er maar eens aan hoe je wordt beïnvloed wanneer andere mensen boos op jou zijn of de kwade bedoeling hebben om jou te vernietigen. Op het mentale niveau kan het omverhalen van vaste overtuigingen trauma veroorzaken. Veel christenen hebben het gevoel gehad dat hun geloof in het algemene christendom door de wetenschap werd vernietigd en dat kan voor een splitsing in het viervoudige voertuig zorgen. Zulke ervaringen kunnen ook een splitsing op het identiteitsniveau veroorzaken, wanneer je het gevoel krijgt dat de kern van jouw identiteitsgevoel wordt bedreigd. Dit kan ook gebeuren, wanneer gevallen wezens jouw gevoel dat jij in wezen een goed mens bent, aanvallen door je vals te beschuldigen – zoals zij vaak doen.

We gaan nu een stap verder door ons te realiseren dat het viervoudige voertuig uit twee componenten wordt gevormd. De ene is de mentale beelden en overtuigingen en de andere is de energie die alles in de wereld van vorm aanstuurt. De beelden en overtuigingen vormen wat wij zouden kunnen zien als een kristallijnen structuur. Je weet dat er bepaald speelgoed is waarmee je stukjes van plastic of metaal kunt samenvoegen tot een structuur met lege ruimte aan de binnenkant van een kooi. De component energie is wat binnenin die structuur past, net zoals je ballen in die kooi doet.

In het ideale geval heeft jouw viervoudige voertuig geen beelden of overtuigingen die op de dualiteit worden gebaseerd. Het effect is dat zelfs als je wordt aangevallen, jij de aanval niet persoonlijk opvat, omdat jij je niet op dezelfde manier bedreigd voelt. Dus zelfs al wordt de kristallijnen structuur beschadigd, die bijna ogenblikkelijk kan worden geheeld door hem los te laten en naar zuiver gewaarzijn terug te keren. Dit is de hogere betekenis van mij lering om de andere wang toe te keren. Wanneer je echt de andere wang toekeert, kan geen enkele lagere kracht natuurlijk jouw hogere lichamen aantasten.

Voor je volledig Christusschap krijgt, kan dat tijdelijk worden aangetast en dit kan ervoor zorgen dat je wat energie binnenin die structuur kwijtraakt. Maar wanneer jij naar puur gewaarzijn terugkeert, magnetiseer jij die energie naar jou terug. Met andere woorden, je kunt snel leren jezelf van elk trauma te helen waar jij tijdens je incarnatie aan wordt blootgesteld. Wanneer je volledig Christusschap bereikt, zal jouw fysieke lichaam niet helemaal fysiek zijn. Dus is het mogelijk om een lichaam te manifesteren dat fysiek lijkt, maar door geen enkele kracht op aarde kan worden gedood.

Wanneer jouw viervoudige voertuig uit het dualiteitsbewustzijn wordt gevormd, kan de kristallijnen structuur gemakkelijk beschadigen of fragmenteren door omstandigheden op deze wereld zoals hierboven beschreven. Bovendien vibreert de energie binnen die structuur op een lager niveau, wat inhoudt dat die er gemakkelijk kan worden uitgezogen of verloren kan gaan wanneer er een gat in die structuur zit. Dus wanneer het viervoudige voertuig fragmenteert, komt dat omdat er een stuk van de kristallijnen structuur is opgeblazen, samen met de inhoud van die energie. Je blijft dan achter met een structuur die niet meer heel is en een groot gat heeft. En dat voelt als een zwaar trauma.

Als het fragment van de structuur en het verlies aan energie groot genoeg is, blijf je achter met zo’n gevoel van verdeeldheid – een huis dat tegen zichzelf verdeeld is – dat het ondraaglijk is en dit is de ware oorzaak van alle ernstige mentale ziekten. Er is zo’n hevige pijn en het gevoel dat je iets kwijt bent, dat je niet normaal kunt functioneren – je moet gewoon iets doen om het gevoel van leegte, verlies en pijn te boven te komen. De vraag is wat je moet doen en dan zien we de klassieke catch-22 die er letterlijk voor zorgt dat de mensen door hun eigen viervoudige voertuig worden gekruisigd.

Er bestaan diverse basale manieren om met fragmentatie van de ziel om te gaan:

  • Je probeert jezelf te verdoven, zodat de pijn draaglijk wordt. Dat kan met een chemische substantie, die onherroepelijk tot een verslaving leidt. De verslaving veroorzaakt andere incidenten die trauma’s veroorzaken, die de ziel nog meer kunnen opdelen. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal die doorgaat tot je op de bodem van de put zit en besluit dat jij jouw aanpak fundamenteel wilt veranderen. Tussen haakjes, wat de moderne psychiatrie met medicatie doet, lijkt op deze aanpak. Als het niet wordt gecombineerd met gesprekstherapie, lost het de deling niet op. Denk erom dat als mensen ernstig verdeeld zijn, het nodig kan zijn om psychiatrische hulp in te roepen, dus ik wijs behandeling niet af of ik ontmoedig mensen ook niet om hulp te zoeken.
  • Je probeert snel energie van andere mensen te krijgen opdat jouw gevoel van leegte wordt verminderd. Een van de manieren om dat te doen is seksualiteit, omdat je de energie pakt van de persoon met wie jij seks hebt. Dit verklaart gedeeltelijk verkrachting en pedofilie. Vanzelfsprekend lost dit de verdeling niet op. Een andere manier is door ruzie met andere mensen te maken, of de strijd aan te gaan, of hen op diverse manieren te misbruiken. De mensen die martelen, of massamoordenaars doen dat ook om energie te stelen om zware innerlijke verdeeldheid te bedekken.
  • Je nodigt een vreemde entiteit in je viervoudige voertuig om je leegte op te vullen. Dit kan een ziel zijn die het lichaam heeft verlaten, een demon, of wat Gautama Boeddha een beest noemt. Dit betekent letterlijk dat er dan een vreemd wezen in jouw viervoudige voertuig ruimte in beslag neemt en dat leidt er vanzelfsprekend toe dat mensen manisch depressief worden, een gespleten persoonlijkheid krijgen, een meervoudige persoonlijkheidsstoornis of schizofrenie ontwikkelen. Soms neemt de vreemde entiteit jouw geest over en soms ben jij de baas.
  • Je probeert te vermijden dat jouw wonden worden opgerakeld door je van de mensen of het leven terug te trekken. In het verleden gingen veel mensen om die reden het klooster in. Tegenwoordig zie je dat veel mensen spirituele gemeenschappen beginnen die hun innerlijke verdeeldheid verbergen. Tussen haakjes, een spirituele lering kan met die bedoeling worden misbruikt.
  • Je probeert te voorkomen dat jouw wonden worden opgerakeld door jouw omgeving onder controle te houden. Dit kan uit alles bestaan, van de leider van een dysfunctionele familie tot de CEO van een bedrijf, of de dictator van een land. Hitler, Stalin, Mao en andere dictators waren bereid om zeer grote aantallen mensen te doden om hun omgeving onder controle te houden en dat kwam bij hen allemaal, omdat hun ziel was gefragmenteerd.
  • Je probeert de breuk in jouw viervoudige voertuig te repareren. Dit kan op veel verschillende manieren, maar het houdt meestal in dat jij met het dualiteitsbewustzijn een nieuwe structuur opbouwt en die vervolgens opvult met lagere energie. De breuk zorgde ervoor dat de originele structuur van jouw ziel werd beschadigd en dat geeft je het gevoel dat jij niet heel bent. Het gat dichten, kan je wat gevoel van heelheid verschaffen. Met andere woorden, zelfs als jouw viervoudige voertuig uit het dualiteitsbewustzijn werd gemaakt, geeft een ongebroken structuur je wel enig gevoel van heelheid, dat je het op een of andere manier onder controle hebt. Een manier om de schade te repareren, is dat jij je ego nieuwe mentale beelden laat vormen die op het trauma worden gebaseerd. Dit kan ervoor zorgen dat jij je als slachtoffer gaat beschouwen, of dat je iemand tot zondebok maakt en die dan probeert te bestrijden of vernietigen. Zodoende kun je het gat dichten met een nieuwe structuur die uit het trauma ontstaat en je vult het gat op met energie, zoals angst of boosheid. Natuurlijk heelt dit niet je innerlijke verdeeldheid, maar veel mensen hebben hier zoveel lagen van opgebouwd dat zij nog steeds het gevoel hebben dat zij heel zijn of de touwtjes in handen hebben.

Je begrijpt nu dat een paar van de ergste gruweldaden in de menselijke geschiedenis werden veroorzaakt door mensen van wie de ziel was gefragmenteerd. Ook werd er op persoonlijk of familieniveau hierdoor een aantal van de ergste vormen van misbruik veroorzaakt. De meeste mentale ziekten en zware psychologische problemen worden door fragmentatie van het viervoudige voertuig veroorzaakt. En eindelijk kunnen wij, op basis van dit besef, beginnen met suggesties geven over wat je daaraan kunt doen.

Allereerst hebben wij een groep mensen die zo gefragmenteerd is dat zij een een dysfunctioneel patroon vastzitten. Zolang mensen in hun spiraal naar beneden gaan, kun je meestal niets doen om hen te helpen. Zij zijn onbereikbaar en wat je ook zegt of doet, maakt verschil. Zij moeten hun patroon uitleven tot zij de bodem raken en besluiten dat ze gaan doen wat zij tot dusver nog niet hebben gedaan: de verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen en erkennen dat zij het gescheiden zelf hebben gecreëerd en dat zij dat moeten ont-creëren.

Dan komt de volgende groep mensen die zo erg gefragmenteerd is dat het onmogelijk of heel moeilijk is voor hen om zelfstandig te helen. Ik raad hen heel erg sterk aan om elke vorm van professionele hulp te zoeken die tot je beschikking staat. Je leeft in een tijd dat het schisma van mentale ziekte is vervaagd, dus je hoeft je niet meer te schamen omdat je met een mentale of fysieke ziekte wordt geassocieerd. Naast psychiaters en psychologen zijn er ook alternatieve therapeuten, maar net als bij de traditionele therapeuten, is het belangrijk dat jij de juiste persoon vindt die je kan helpen. Dus de persoon zelf is belangrijker dan de methode die wordt gebruikt. Maar in het algemeen moet je misschien een gestalt-therapeut of EMDR-therapeut hebben. Met betrekking tot de therapie om je te bevrijden van geesten of meer sjamanistische methoden voor soulretrieval, wil ik opnieuw zeggen dat het niveau van de therapeut het allerbelangrijkst is. Het is ook uiterst belangrijk om therapie met de spirituele middelen te combineren die ik hieronder aanbeveel.

We krijgen dan de volgende groep, die niet zo gefragmenteerd is, maar absoluut een therapeut nodig heeft, maar die in ieder geval geval profijt van één kan hebben. Maar je kunt in ieder geval iets zelf doen. Dus wat kun je dan doen?

In de eerste plaats beseffen dat jouw viervoudige voertuig is gefragmenteerd: het staat open door invloeden van buitenaf, zoals duistere wezens of lagere energie. Dus je moet in de allereerste plaats een spiritueel schild om jouw energieveld maken. Dit kan het best door de ‘tools’ te gebruiken die wij hebben gegeven, zoals de Rozenkrans van Aartsengel Michaël en de decreten aan Aartsengel Michaël en Hercules.

Ik heb het niet over liefhebberen met decreten opzeggen, maar je een dagelijks programma van oprecht je erop toeleggen. Je inspanningen moeten worden geleid door hoe ernstig de fragmentatie is die jij voelt en hoe graag jij die wilt te boven komen. Ik heb het over iedere dag anderhalf uur of meer voor spirituele bescherming.
De volgende stap is dat je beseft dat je misschien al een stap hebt gedaan, of in ieder geval een band met lagere wezens of energie hebt gevormd. Wat absoluut de meest effectieve manier is om je van die banden los te snijden, is het decreet aan Elohim Astrea. Weer, een half uur of meer naast de decreten voor bescherming.

De volgende stap is beseffen dat je misschien al lagere energie hebt opgenomen, die van binnenuit aan jou trekt. Hier moet je spirituele energie voor oproepen om de lagere energie te transformeren. Hierbij kunnen de decreten van alle zeven stralen je bij helpen, maar ik raad je aan om met de decreten van de violette vlam te beginnen. Weer, een half uur naast de vorige decreten.

Je kunt ervan profiteren als jij de decreten samen met de recordings die onze boodschapper heeft gemaakt, opzegt. Dit helpt je niet alleen om de decreten te leren, maar er wordt ook licht uitgegeven door de recording die veel mensen met fragmentatie niet zelf kunnen oproepen.

Als je eenmaal genoeg licht hebt opgeroepen om enige verlichting te voelen, kun je beginnen met de andere hulpmiddelen die wij hebben gegeven. Je kunt beginnen met de Spiritual Crisis Toolkit en daarna doorgaan met een van de vele andere invocaties. De Oost-West invocatie is speciaal om de verloren gegane fragmenten van je ziel naar jou terug te laten keren. Er zijn echter veel andere invocaties om je te helpen met specifieke problemen om te gaan en als je het ergste gevoel van chaos hebt overwonnen, krijg je leiding van binnenuit.

Nu, wat ik tot dusver heb gezegd, is gewoon een stoplapprogramma om de zwaarste gevolgen van fragmentatie te boven te komen. De volgende fase is dat je beseft dat heelheid verwerven een verbintenis op lange termijn, of zelfs een heel leven lang, is. Daarom moet je de visie krijgen dat jij op het spirituele pad bent dat je geleidelijk van je huidige bewustzijnsniveau bij het totale Christusbewustzijn brengt, dat jouw hoogste potentieel, maar ook een realistisch potentieel, is.

Dit houdt in dat jij het spirituele pad aanvat zoals jij het momenteel kunt zien en begrijpen en dat je het zo goed mogelijk volgt. Maar je moet je ervan bewust zijn dat het een pad is van zelftranscendentie, wat inhoudt dat het veel niveaus heeft. Er komt een moment dat je een hogere visie moet krijgen en een hogere toepassing invoeren.

In de latere stadia kun jij je voordeel doen met een lering die ik in dit antwoord heb gegeven, namelijk dat je viervoudige voertuig – wat de meeste mensen de ziel noemen – niet door God werd geschapen en momenteel niet de individualiteit van jouw IK BEN Aanwezigheid reflecteert. Dus voor de mensen die naar de gescheidenheid zijn afgedaald, heeft het pad naar Christusschap drie bepaalde stadia:

  • In het lagere stadium moet je alle gaten die jij in je ziel hebt, verzegelen of verloren gegane fragmenten van de ziel laten terugkeren. Maar dit is een stoplapmaatregel, die alleen dient om je op het echte pad te brengen.
  • In het tweede stadium moet je in feite niet proberen om je ziel te helen of perfectioneren, omdat het uit de illusies van het dualiteitsbewustzijn wordt gevormd. Dus zij kan nooit zover opgroeien dat ze naar het spirituele rijk kan gaan. Wat je eigenlijk doet, is jouw Bewuste Jij en de ziel die uit dualiteit werd geschapen, uit elkaar halen. Dat doe je door spiritueel licht op te roepen om de lagere energie in jouw viervoudige voertuig te transmuteren en dat doe je door spirituele leringen te gebruiken om alle dualistische illusies in jouw viervoudige voertuig te vervangen. Het is echter essentieel te beseffen dat deze fase je niet het Christusschap brengt en jij je daardoor niet voor ascensie in aanmerking komt. Het brengt je alleen maar terug op het niveau dat je had voor je de dualiteit inging. Met andere woorden, wat je in deze fase doet, is niet de ziel perfectioneren maar transcenderen. Je laat de ziel stukje bij beetje sterven, zoals ik tot uitdrukking heb gebracht door te zeggen dat als jij probeert jouw leven – in de betekenis van de ziel die uit de dualiteit werd gecreëerd – te redden, jij het zal verliezen. Maar als jij bereid bent om je leven mijnentwil te verliezen – de dualistische ziel te laten sterven – jij het eeuwige leven krijgt door het Christusbewustzijn.
  • Het derde stadium is wanneer je begint te doen waar je hier eigenlijk voor gekomen bent, namelijk de open deur zijn voor de individualiteit van jouw IK BEN Aanwezigheid, zodat die zich op de wereld tot uitdrukking kan brengen. Je bereikt het volledig Christusschap wanneer jij de open deur wordt – en niets meer.