Zonder Visie komen de Mensen om, maar als hun Visie Zuiver is, manifesteren zij een Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Waarom zuivere bedoelingen zo belangrijk zijn – Een onzuivere visie leidt tot verdeeldheid in de psyche – Een verdeelde geest kan geen Godkracht hebben – Het ontstaan van ongelijkheid in de samenleving – Een subtiel geheim over gevallen wezens – Het bewustzijn dat alle mechaniseert – Onderscheidingsvermogen in de technologie – Een spirituele lering in een mechanische doctrine veranderen – Opgroeien in een gemechaniseerde samenleving – Jouw visie boven mechanisatie verheffen – Ware heling begrijpen – Het probleem met alternatieve geneeswijzen – De natuurwetten zijn niet mechanisch – Het wordt tijd dat jij jouw creatieve kracht accepteert

Geascendeerde Meester Saint Germain, 24 december 2007

Dus mijn geliefden, zoals ik eerder in een verhandeling besproken heb, wanneer een levensstroom door de eerste drie stralen – de initiaties op die stralen – heen gaat, heeft hij een soort periode van goddelijke genade waarin hij grote vrijheid krijgt om te experimenteren met zijn creatieve krachten om hopelijk alleen een beetje gevoel voor evenwicht te krijgen tussen kracht, wijsheid en liefde – en met zo veel leiding van de spirituele leraar die hij wenst. Zoals is uitgelegd, moet de levensstroom op de vierde straal de initiatie ondergaan om zijn creatieve inspanningen te zuiveren, maar nog meer zelfs: zijn bedoelingen, zijn hele gevoel van bedoeling zuiveren. “Waarom schep ik mede? Is het om voordeel te behalen voor het gescheiden zelf, of om het Al te verheffen en het grotere doel te vervullen waarvoor ik naar deze dichte sferen in de materie ben afgedaald?”

Nu, in het natuurlijke, ideale, scenario zal een levensstroom voor de initiatie op de vierde straal slagen. Hij zal zijn motieven zuiveren en dan kan hij door naar de vijfde straal van Godvisie met een zuiver motief, een zuivere intentie – om dat wat het best voor het Al is, de globale bedoelingen van God, samen te scheppen. Dit zal het de levensstroom mogelijk maken om een zuivere visie te ontwikkelen, zodat die – naarmate hij die visie in het materiële rijk tot uitdrukking brengt – gebaseerd wordt op hoe de schepping werkt.

Waarom zuivere bedoelingen zo belangrijk zijn
Maar zie je, de vijfde straal is de eerste straal van de bovenste helft, bij wijze van spreken, van de zeven stralen, de straal die na het kruispunt van de vierde straal komt. En hoewel – op de lineaire manier – de stralen volgens de natuurlijke manier opklimmen in volgorde, om het mysterie van scheppen volledig te begrijpen moeten we die schaal, bij wijze van spreken, op zijn kop zetten. Wij moeten beseffen dat wat er echt gebeurt, is dat de levensstroom begint aan zijn medescheppende inspanningen in een hogere sfeer van Gods Wil. Daarna, wanneer hij geslaagd is voor die initiaties, daalt hij af naar de volgende lagere sfeer, en gaat zo door tot hij de vierde bereikt. Wat juist de plaats is – zoals jullie al verteld is – waar Lucifer en veel andere engelen zijn gevallen – vanwege hun hoogmoed door te denken dat zij het beter dan God wisten. Dus veroordeelden zij God voor zijn schepping en zijn intenties met die schepping.

Na de val in de vierde sfeer plaats had – die de vierde straal vertegenwoordigt, of daar symbool voor staat, zo je wilt – begonnen levensstromen naar de vijfde straal af te dalen. En dus zie je dat wanneer je nadenkt over de vorm van de 8, de vierde straal het kruispunt is. De eerste drie stralen liefde, wijsheid, kracht, zijn het bovenste deel van het cijfer 8, dat het rijk vormt dat wij het spirituele rijk zouden kunnen noemen. En dan de vijfde, zesde en zevende straal in de onderste helft van het cijfer 8, die wij – voor het doel van deze discussie – het rijk van Ma-ter, het rijk van de Moeder zullen noemen.

In het ideale scenario zou een levensstroom de kans krijgen om echt te beginnen het Ma-terlicht te gebruiken bij zijn medescheppende pogingen. En wanneer het met zuivere bedoelingen wordt gedaan, zou de levensstroom een zuivere visie formuleren op wat hij samen wilde creëren en dan die visie over het Ma-terlicht heen leggen. Maar wanneer een levensstroom zich afscheidt van de stroom van de Rivier van Leven, van de stroom van het Grote IS, en begint te denken dat hij een gescheiden wezen is, dan kan hij natuurlijk geen zuivere visie formuleren. Dus in plaats van de visie en de intentie te hebben om iets mede te scheppen wat het Al verheft, raakt de levensstroom verblind door de spirituele hoogmoed die hij heeft ontwikkeld, omdat hij niet voor de initiaties van de vierde straal is geslaagd. Daardoor kan de levensstroom niet verder kijken dan het gescheiden zelf. En daarom kan hij niet zien dat hij echt één is met het Al, en één met God.

Hij ziet zich gescheiden van alle andere wezens in de sfeer waarin hij verblijft en daardoor ziet hij nu onvermijdelijk een soort competitie of conflict tussen zichzelf en anderen. En juist vanwege die hoogmoed, probeert hij nu zijn medescheppende inspanningen te gebruiken – de impuls te gebruiken die hij op de eerste vier stralen heeft ontwikkeld – om beelden en visies over het Ma-terlicht heen te leggen die de indruk wekken dat hij belangrijker is dan andere wezens en daardoor in zekere zin boven anderen verheven is.

Een onzuivere visie leidt tot verdeeldheid in de psyche
Zo’n levensstroom probeert, onvermijdelijk, het Al niet te verheffen. En daarom is zijn visie – zijn oog – niet eenpuntig, op één punt gericht – dat wordt gedeeld, dat is dualistisch. Wanneer je oog eenpuntig is, zal je hele lichaam vol licht zijn en enkel uit licht bestaan. Maar wanneer je oog wordt opgedeeld in de dualiteiten van de geest van de antichrist, nu dan zal jouw gehele lichaam niet vol licht zijn, want er zal dualiteit in jouw lichaam bestaan, dat natuurlijk niet jouw fysieke lichaam is, maar jouw wezen. En er zal ruimte zijn voor licht en duisternis.

Want zie je, zelfs wanneer een wezen valt, worden de impulsen en talenten niet ogenblikkelijk van hem afgestroopt die hij voor de val heeft verzameld. Hij mag nog die impuls van licht houden, maar de duisternis komt erbij. Luister goed: wanneer een wezen één van geest is, heeft hij de intentie om het Al te verheffen, omdat hij de duidelijke visie heeft dat hij één is met het Al. En daardoor is de enige manier om jezelf echt te verheffen, door te werken aan het verheffen van het Al. Hoe meer jij anderen verheft, hoe meer jij wordt verheven, want dit is – en hier hebben wij al vele malen over gesproken – het principe om je talenten te vermenigvuldigen opdat God jou meer kan geven.

En wanneer jij een duidelijke visie, een zuivere visie hebt, beschouw je dit principe als het meest fundamentele principe van het leven in het Ma-ter rijk. Want je begrijpt dat het de bedoeling is om een specifieke sfeer in het Ma-terrijk te verhogen om de totale perfectie van het koninkrijk van God tot uitdrukking te brengen, waardoor de sfeer zo wordt gevuld met licht dat ze ascendeert en deel wordt van het spirituele rijk. En dus ben jij bereid om die open deur voor het licht van jouw hogere Wezen te zijn, het licht van God, om dat door je heen te laten stromen. Jij wordt – zoals Jezus heeft gezegd – de open deur, de Weg, de Waarheid en het Leven. En je weet dat hoe meer jij in feite geeft om alle andere delen van het leven te verheffen, hoe meer jij ontvangt uit jouw echte bron van leven, die God zelf is, door jouw hogere Wezen.

Maar wanneer jouw visie verdeeld is, kun jij die waarheid vanzelfsprekend niet begrijpen. Dan ben je niet verenigd in jouw creatieve inspanningen. Wanneer jouw visie verenigd is, zijn jouw medescheppende inspanningen verenigd. Er bestaan geen conflicten in jouw wezen, je hoeft niet te evalueren: “Zou ik echt aan deze persoon moeten geven, omdat dat de andere persoon verheft om belangrijker dan mij te zijn of meer dan mij te hebben?” Je weet dat hoe meer jij geeft, hoe meer jij van God ontvangt. En daardoor heeft het zelfs geen zin om te evalueren wie meer of minder heeft, want jij richt je enkel op alles te zijn wat je kunt Zijn en dat in het Ma-terrijk tot uitdrukking te brengen.

Maar wanneer je visie verdeeld is geraakt, zie je de dualiteit en ineens ga je op een heel andere manier denken. Je begint waardeoordelen te vellen, en te zeggen dat iets beter is dan iets anders – sommige mensen, sommige wezens, zijn beter of belangrijker dan iemand anders. En hoe meer jij gevangen zit in hoogmoed, hoe meer jij wilt behoren tot degenen die belangrijker zijn, of die meer hebben, of die meer kunnen doen. En dus probeer jij dan jouw licht tot uitdrukking te brengen, door de impuls die je op bij de eerste vier stralen hebt verzameld, op een manier die niet alleen het leven probeert te verheffen, maar een dualiteit heeft, omdat jij probeert jezelf te verheffen, terwijl je anderen naar beneden haalt, door hen te beperken, zodat zij niet groeien.

Een verdeelde geest kan geen Godkracht hebben
Het is niet mogelijk om echt Godkracht tot uitdrukking te brengen wanneer jij je hebt afgescheiden van het eenzijn met God. Hoe zou dit ooit kunnen? Degenen die tot de dualiteit zijn vervallen, kunnen hun medescheppende inspanningen tot uitdrukking brengen door de impulsen te gebruiken die zij hebben verzameld voor ze vielen. Maar ze kunnen niet meer van de bron ontvangen, want zij vermenigvuldigen hun talenten niet.

En daardoor is het onvermijdelijk dat zij – wanneer ze hun creatieve inspanningen tot uitdrukking brengen, om andere levensvormen neer te halen – hun talenten dan in de grond begraven. En dat wat zij hebben, van hen wordt afgenomen, in de zin dat ze die portie licht en hun stuwkracht verliezen – die zij hebben gebruikt om andere vormen van leven naar beneden te halen en te beperken. Dit is heel erg eenvoudig, dit is eenvoudige wiskunde. Als je niet vermenigvuldigt, kun je niet meer krijgen. Als je deelt, krijg je minder. Jullie hebben dit in de eerste klassen van jullie schoolsysteem geleerd, mijn geliefden.

Dus dan zie je waarom degenen die tot de dualiteit zijn vervallen, moeten proberen anderen naar beneden te halen om zichzelf te verheffen. Als zij het Al wilden verheffen, is het hoe meer ze geven, hoe meer ze ontvangen en dat zou hen verheffen. Maar wanneer zij dat niet kunnen, wanneer zij hun talenten niet kunnen vermenigvuldigen, kunnen zij ook niet verheven worden, toch?

Dus daarom is anderen beperken de enige manier waarop zij belangrijk kunnen lijken, of schijnbaar meer dan anderen hebben. En dat houdt in dat degenen die zich hebben afgescheiden van de Rivier van Leven en tot het bewustzijn van armoede zijn vervallen, alle andere wezens dan in de val moeten laten lopen van diezelfde bewustzijnsstaat – of in de illusie van gescheidenheid, de illusie van gebrek, dat dit materiële rijk wordt gescheiden van de overvloed van God, de Rivier van Leven. En daardoor zitten er limieten aan wat er kan worden gedaan.

Het ontstaan van ongelijkheid in de samenleving
Vele eeuwen geleden zijn de dualistische leiders erin geslaagd een maatschappij te creëren waarin ze zichzelf in leiderschapsposities hadden geplaatst. En posities die onaantastbaar waren, omdat de mensen hen niet konden aanvechten – hetzij omdat ze daartoe niet fysiek de kracht hadden, of omdat ze geloofden dat zij die leiders niet behoorden of konden aanvechten.

De Joden hadden in de tijd van Jezus net zo’n maatschappij gevormd. En dit was een maatschappij, waarin zij zich heel erg comfortabel voelden. En hoewel ze het concept hadden dat er een Messias zou komen, keken ze er niet echt naar de komst van een Messias uit. Natuurlijk zouden ze dit niet bewust hebben toegegeven, maar onderbewust waren ze niet bereid om hun gerieflijke leventje op te geven, hun sterfelijke leven te verliezen om de Messias te volgen. En daardoor waren ze onderbewust blij dat ze konden geloven dat de Messias pas ergens in de verre toekomst zou komen.

Dus toen Jezus verscheen en zei: “IK BEN de Messias en ik ben hier NU,” kwamen ze met allerlei smoezen aan om hem te negeren. En ze lieten de gevallen leiders zijn lichaam doden in een poging te voorkomen dat hij de status-quo omver zou werpen door de tafels van de spirituele geldwisselaars om te keren – die niet het geld, maar het bewustzijn van overvloed van de mensen hadden afgepakt. Hen daardoor uit de stroom van de Rivier van Leven te halen, zodat niet één van de mensen genoeg licht, genoeg Christusschap, zou kunnen vergaren om te protesteren en de gevallen wezens in de leiderschapsposities aan te vechten.

Een subtiel geheim over gevallen wezens
Ik zal je nu een heel subtiele waarheid vertellen die heel weinig mensen op deze aarde begrijpen. En ik zeg dit niet om een vorm van hoogmoed in jullie wezen te creëren, hoewel ik het wel met de bedoeling zeg om je een test te geven waar je wel of niet met hoogmoed op reageert. Wat er precies gebeurt, wanneer een cultuur of maatschappij of een levensgolf zich van de stroom van de Rivier van Leven afscheidt. Welnu, ze worden vanzelfsprekend van de creatieve krachten van God afgesneden, namelijk de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder. Ze kunnen niet de open deur zijn voor deze creatieve kracht en daardoor kunnen zij geen overvloed meer naar hun sfeer, de sfeer van hun planeet, brengen. Maar daarnaast moet je precies begrijpen wat er in de geest van zulke wezens omgaat.

Laat mij, ter illustratie, je vragen je iets te verbeelden. Stel je voor dat je een geweer had zoals je die op aarde tegenkomt. En stel je voor dat je door het bos liep – en je stierf van de honger en je gezin en je gemeenschap leden honger – en je zag een hert dat voeding voor jullie gemeenschap zou kunnen opleveren. Je richtte op jouw doel, vuurde het geweer af, het geweer ging af en het hert werd gedood. Maar als je woedend zou worden en dat geweer om op één van je medemensen richtte en schieten, zou dat geweer weigeren. Zo gaat het met de creatieve kracht van God, de stroom van de Rivier van Leven, ook. Als je met zuivere bedoelingen en een zuivere visie medeschept, dan zou de kracht en de liefde van God – in volmaakte balans – graag en liefdevol door jou heen stromen. Dan gaan die mee op het enthousiasme van de God die zichzelf tot uitdrukking wil brengen door al zijn zonen en dochters. En dan krijg je de kracht van God waar niets onmogelijk voor is.

Wanneer jij je medescheppende vaardigheden met een onzuivere visie, een onzuivere bedoeling, tot uitdrukking brengt, dan zal de kracht van God niet door jou heen stromen. We zouden kunnen zeggen dat het kosmische geweer niet afgaat en dan zul je de kracht van God niet krijgen. Je hebt slechts de kracht die je hebt vergaard in jouw eigen wezen door jouw initiaties op de eerste stralen voor je bent gevallen. De oorspronkelijke gevallen wezens – die dit mechanisme doorhadden nadat zij naar de materiële rijken waren afgedaald – beseften dat ze al spoedig geen macht meer over zouden hebben als ze niets deden. En dit is het plan wat zij hadden bedacht om hun eigen bestaan in het materiële rijk zo lang mogelijk te verlengen.

We zouden kunnen zeggen dat de Rivier van Leven – de creatieve kracht van God – creatief is, en met creatief bedoel ik dat het niet voorspelbaar, niet mechanisch, is. En deze creatieve kracht werkt alleen wanneer je een zuivere bedoeling hebt. En dus werkt het niet voor degenen die in de dualiteit vastzitten en andere vormen van leven proberen te beperken en zichzelf te verheffen. En wat zij dus probeerden te creëren, was een sfeer in het materiële rijk – niet beperkt tot planeet aarde, maar wel inclusief planeet aarde – waar ze een mechanische kracht hadden gecreëerd als imitatie van de creatieve kracht van God. Een kracht die het hen mogelijk maakte om macht tot uitdrukking te brengen met onzuivere bedoelingen.

Het bewustzijn dat alles mechaniseert
Dit is juist het begin van wat de geascendeerde meesters het mechanisatieconcept heeft genoemd. Om terug te keren naar mijn eerdere analogie met het geweer, je weet dat een geweer een mechanisch instrument is. En als hij juist wordt geladen en functioneert, zal hij elke keer dat je de trekker overhaalt, afgaan, of je nu schiet om voedsel te krijgen of dat je schiet om iemand anders te doden, of alleen maar schiet om dat je het een sport vindt een dier te doden, ook al heb je die voeding niet nodig.

En hier houden de wezens die vastzitten in de dualiteit heel erg van – iets wat het hen mogelijk maakt hun macht tot uitdrukking te brengen zonder wat zij beperkingen zouden noemen. Want wanneer je gescheiden bent van de Rivier van Leven, denk je dat de wetten van God beperkingen zijn van je creativiteit. Maar in werkelijkheid zijn het geen beperkingen van je creativiteit, want wat jij tot uitdrukking brengt, is geen creativiteit, het is een mechanisch etaleren van macht, een dualistisch machtsspel. Dit concept, dit bewustzijn van mechanisatie doordringt, in principe ieder aspect van het leven op deze planeet. En het is een heel duidelijke vervorming van de vijfde straal. Want de vijfde straal van Godvisie is juist bedoeld om het wezens mogelijk te maken hun krachten op een creatieve manier te gebruiken, door zich af te stemmen op hun hogere Wezen, en dan hun creatieve krachten tot uitdrukking te brengen in overeenstemming met de wetten van God, zodat zij al het leven vermenigvuldigen.

Als vervorming daarvan maak je een mechanisch instrument, dat zelfs niet een fysiek instrument hoeft te zijn, waardoor jij niet op één lijn hoeft te zijn met de wetten van God. Je hoeft niet de zuivere intentie te hebben om macht tot uitdrukking te brengen en het Ma-terlicht in een onzuivere matrix, een onzuivere vorm, te dwingen. Dit is een bewustzijn dat heel subtiel is, dat veel subtiele vermommingen heeft gekregen en dat in de moderne wereld – vooral in het meer technologische deel van de wereld – de meerderheid van de bevolking natuurlijk heeft bedrogen door ze te laten geloven dat het noodzakelijk is, dat het goed is en dat er geen alternatief voor is.

Daarom bestaat er een hele groep leiders op deze planeet – niet alleen politieke leiders, maar leiders in de wetenschap, de media, en zelfs de religie – die geloven in, verblind zijn door – en daardoor voortdurend aanbevelen – een benadering van het leven – die uit het mechanisatiebewustzijn voortkomt. Omdat zij proberen hun leiderschapsposities, privileges en macht te handhaven door de mensen in een bewustzijnsstaat te houden waarin ze geen medeschepper met God zijn, want ze durven niet, of kunnen niet, hun echte creatieve krachten tot uitdrukking te brengen.

Zij leven letterlijk als gemechaniseerde wezens, als een soort biologische robots die steeds maar weer hetzelfde doen, nooit bepaalde grenzen doorbreken. Omdat zij net als computers, als robots, geprogrammeerd om in hun programma te blijven en te doen waartoe ze geprogrammeerd werden en niets meer, niets dan dat, niet iets creatiefs, maar mechanisch dezelfde handelingen, dezelfde overtuigingen, dezelfde patronen, steeds maar weer opnieuw herhalen.

Onderscheidingsvermogen in de technologie
Dit zie je natuurlijk het duidelijkst tot uitdrukking gebracht in de technologie, waarmee je bent opgegroeid, waardoor je ‘zo goed’ werd in technologische instrumenten, die geheel mechanisch van aard zijn. Wanneer je op de knop drukt, gaat het licht aan. En als dat niet zo is, weet je dat er iets mis is, wat ergens moet worden gerepareerd. Hierin moet je het meeste onderscheid met de Christusgeest maken. Want ik zeg niet dat alle technologie verkeerd is. Want in deze specifieke fase in de ontvouwing van de groei van de mensheid en van deze planeet, bevrijdt de technologie de mensen van het geestdodende werk van fysieke, mechanische arbeid.

Als je teruggaat naar vroeger tijden, zie je dat veel mensen in een landbouwmaatschappij leefden waarin zij letterlijk dag en nacht moesten werken om een inkomen uit de magere omstandigheden te schrapen die de onevenwichtige staat van de natuur opleverde. En daardoor werd de meeste tijd in beslag genomen door simpelweg overleven, dus had men weinig over voor spiritualiteit in een of andere vorm. En daardoor heb ik door mijn incarnatie als Roger Bacon en Francis Bacon daadwerkelijk de weg geplaveid voor de opkomst van de moderne wetenschap, die veel technologie naar voren heeft gebracht. Wat ik in die eeuwen geleden besefte, was dat de mensheid zo vastzat in het mechanisatiebewustzijn dat het niet mogelijk was om ze er alleen met spiritualiteit uit te halen. En zodoende besloot ik – een poosje – letterlijk het vuur met vuur te bestrijden door de wetenschappelijke methode naar buiten te brengen en daardoor technologische, mechanische, instrumenten te maken die de mensen zouden kunnen bevrijden van de mechanische arbeid om hun levensonderhoud uit de aarde te schrapen.

Maar het was – natuurlijk – niet mijn plan of intentie dat mensen in dit technologische wondertijdperk zouden blijven hangen. Zo gewend aan, zo verslaafd aan, de technologie dat ze zouden weigeren de creatieve vermogens van hun geest te ontwikkelen tot zij geen technologie meer nodig zouden hebben. Of technologie verstandig kunnen gebruiken om te brengen wat zij – in die tijd – niet naar voren konden brengen met de kracht van de geest alleen.

Een spirituele lering in een mechanische doctrine veranderen
Dus je ziet dat het nodig is dat jullie, de spirituele mensen, beseffen dat veel dingen op aarde helemaal niet ideaal zijn. En daardoor moeten wij, de geascendeerde meesters, zelfs onze pogingen om de mensheid te bevrijden, aanpassen aan wat mogelijk is op een bepaald moment, in een bepaalde cultuur. En één aspect hiervan is natuurlijk dat wanneer wij een spirituele lering naar buiten brengen, hij wordt aangepast aan het bewustzijn van de mensen op dat moment. En het is dan niet de bedoeling dat die in een onfeilbare doctrine wordt veranderd die eeuwig geldt.

Wanneer menselijke wezens een spirituele lering in zo’n vaststaande doctrine veranderen, maken zij van een spirituele lering een mechanisch ‘instrument’. En dan proberen ze – in plaats van een mechanisch instrument te gebruiken om voedsel te produceren, of hen van de ene plek naar de andere te brengen op aarde – een mechanisch instrument te gebruiken om hen van de aarde in de hemel te brengen. En ze geloven dat het uiterlijke pad – wat Jezus de brede weg heeft genoemd die naar vernietiging leidt, de religie in de buitenwereld – hen de verlossing kan brengen. Maar ze slagen er niet in te zien dat het hen nooit zal verlossen, omdat het een mechanisch pad is, mijn geliefden.

En je moet begrijpen dat dit concept van een mechanische, religie in de buitenwereld die je verlossing garandeert, werd ontwikkeld door een heel kleine minderheid van de geïncarneerde mensen en de niet geïncarneerde wezens die hen in hun macht hebben, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt. En het werd niet ontwikkeld, omdat deze wezens eigenlijk geloven dat zij in de hemel komen door een mechanisch pad af te lopen. Zij willen zo lang mogelijk van God gescheiden blijven. En hoe kunnen ze dat dan doen? Dit kan alleen wanneer ze de meerderheid van de bevolking in mechanische mensen veranderen, en vooral de top tien procent – degenen die meer contact met hun hogere Wezen, met het spirituele rijk hebben.

De top tien procent, zijn de mensen die nog wel enig contact met hun hogere Wezen hebben, die een zuivere intentie hebben om te doen wat het juiste is voor het Al. Maar ze zijn erin geluisd om die zuivere intentie met een onzuivere visie tot uitdrukking te brengen die wordt beïnvloed door het mechanisatiebewustzijn. Waardoor zij geloven dat als zij doen wat door een religie in de buitenwereld wordt voorgeschreven, dan niet alleen doen wat juist is om andere mensen te verheffen, maar ook van hun eigen verlossing verzekerd zijn. De gevallen wezens geloven niet dat een mechanische religie werkt. Zij hebben die mechanische religie slechts gecreëerd om vooral de top tien procent in de val te laten lopen, maar ook de meerderheid van de bevolking door verlossing op een mechanische manier te benaderen waardoor zij het licht dat ze hebben, tot uitdrukking brengen door het mechanisatiebewustzijn.

Daardoor geven de mensen het licht een verkeerde kwaliteit door de dualistische vibratie die de gevallen wezens – die afgesneden zijn van de lichtstroom – in staat stellen het verkeerd gekwalificeerde licht te stelen, het te gebruiken om hun eigen wezen te onderhouden, het te gebruiken om hun eigen leiderschapspositie te handhaven. Zij kunnen het gebruiken om hun positie als geldwisselaar in de tempel veilig te stellen, die de mensen onder de duim houden, omdat zij erin geslaagd zijn om de mensen te laten geloven dat zij niet het koninkrijk van God kunnen betreden zonder de religie en haar leiders in de buitenwereld.

Opgroeien in een gemechaniseerde samenleving
Jullie zijn opgevoed in een maatschappij, met een religie, die bijna compleet wordt overspoeld door dit mechanisatiebewustzijn. Maar het wordt tijd dat jullie naar een hoger niveau van inzicht op het spirituele pad gaan. Het wordt tijd dat je een oprechte poging doet, een poging waarin je er alles tegenaan gooit, om dit juk van het mechanisatiebewustzijn van je af te schudden. Het wordt tijd om je mening te geven en te zeggen: “Ik ben geen robot. Ik ben geen mechanisch wezen. Ik ben een zoon of dochter van God. Ik ben een spiritueel wezen. Ik ben een creatief wezen. Ik zie wie IK BEN en ik ben bereid mijn visie te zuiveren, zodat ik de kracht van God vanuit mijn hart niet meer tot uitdrukking breng door de onzuiverheden van het mechanisatiebewustzijn dat mij mijn medescheppende krachten op een manier laat gebruiken die een maatschappij, en een cultuur – en zelfs de natuur – probeert te handhaven in een staat die minder is dan wat feitelijk het potentieel voor de aarde is.”

Dit snijdt de aarde af van de stroom van de Rivier van Leven, die dient om de status-quo te handhaven die een kleine elite de bevolking in hun macht laat houden en deze planeet in een staat van armoede – fysieke, materiële, spirituele, emotionele, mentale armoede – die ervoor zorgt dat de meerderheid van de bevolking op een veel lager materieel en spiritueel niveau zit dan nodig om het mogelijk te maken de illusie te creëren dat de elite boven de mensen verheven is. Hoewel de waarheid is dat de elite armer is dan iedereen die onder hen staat – want zij zitten meer gevangen in het bewustzijn van armoede, het mechanisatiebewustzijn – dan alle andere mensen die door deze blinde leiders worden geleid die echt op de sloot van de dualiteit afgaan, of het nu de sloot aan de ene kant of de sloot aan de andere kant van de weg is.

Jouw visie boven mechanisatie verheffen
Wij hebben jullie leringen gegeven die jullie nodig hebben om deze taak af te maken, vooral in Moeder Maria’s boek, dat gaat over het psychologische niveau en in Maitreya’ s boek dat over het globale niveau van inzicht gaat van wat er op planeet aarde aan de hand is. Jullie hebben de middelen, jullie hebben de leringen. En wat er nog over is, is de visie begrijpen van de noodzaak om voorbij dat mechanisatiebewustzijn te reiken en creatieve wezens te worden – in plaats van die patronen van mechanisatie voort te zetten die al vele levens lang in jullie zijn geprogrammeerd.

Dus doe die poging, wees zo vastberaden dat je nu op dit moment naar die visie reikt. En als je bereid bent om die beslissing te nemen, dan wil ik dat van jullie horen, fysiek uitgesproken. Dus roep mij, Saint Germain, nu aan en vraag mij je te assisteren om jou de visie te tonen van wat er achter de dualiteit zit, wat er achter het mechanisatieconcept zit, zodat ik het gezag kan krijgen om jou die assistentie te verlenen, jou die visie geven die jou bevrijdt van het mechanisatieconcept. (Het gehoor doet aanroepen.)

Nu ik dus het gezag heb gekregen om jullie te assisteren – en het dubbele doel heb bereikt van jullie wekken – zal ik doorgaan met mijn verhandeling. Zie je, de taak waar ik jullie voor vraag om mee aan de slag te gaan, is niet gemakkelijk. Er zijn – eonen lang – maar heel weinig mensen op deze planeet geweest die zich totaal hebben bevrijd van dit mechanisatiebewustzijn. En dus moet je nadenken over de leringen die wij hebben gegeven over hoe jullie allemaal vrijwillig geïncarneerd zijn om bepaalde aspecten van het collectieve bewustzijn aan te nemen. En ik geef jullie nu het inzicht dat wat jij op je hebt genomen, een bepaald aspect van het mechanisatiebewustzijn is. Want echt, er is geen andere bewustzijnsstaat op aarde dan het mechanisatiebewustzijn en het Christusbewustzijn, het creatieve bewustzijn.

Wanneer je dit globale inzicht hebt, zal het gemakkelijker voor jou worden om meer inzicht te krijgen in het bepaalde aspect van het mechanisatiebewustzijn dat jij op je hebt genomen. En wanneer je, bij wijze van spreken, de mechaniek van het mechanisatiebewustzijn begint te begrijpen, zul je in staat zijn het op elk aspect van je persoonlijke situatie, elk willekeurig aspect van de maatschappij, toe te passen.

Je kunt geen grotere dienst bewijzen; er is op dit moment nergens meer behoefte aan op planeet aarde dan een paar mensen die zich niet alleen van het mechanisatiebewustzijn hebben bevrijd, maar die beginnen te spreken over het mechanisatiebewustzijn. En aangeven hoe het ieder aspect van de maatschappij heeft beïnvloed en hoe het ervoor heeft gezorgd dat menselijke wezens zichzelf op talloze manieren hebben beperkt. In de allereerste plaats door juist die waarheid te ontkennen dat zij spirituele wezens zijn die de creatieve krachten van God bezitten en daarom in veel gevallen niet een mechanisch instrument nodig hebben om te produceren wat zij op aarde willen.

Dit heeft ieder aspect van de maatschappij beïnvloed, waardoor je bijvoorbeeld nog steeds gelooft dat je om energie te krijgen om jullie auto’s te laten lopen of jullie huizen te verhitten of elektriciteit op te wekken, olie nodig hebt. Welnu, ik zeg je dat als de mensen zich zouden kunnen bevrijden van het mechanisatieconcept, zij in staat zouden zijn zich aan te sluiten op een veel grotere bron van energie die olie verouderd zou maken. En dan zou je een staat zien waarin er gratis en onbeperkt grote hoeveelheden energie klaar stond voor creatieve inspanningen.

Ware heling begrijpen
Zie je dat op het gebied van de gezondheid, de mensen net zo zijn verleid door de moderne geneeskunst en materialistische wetenschappen om te geloven dat hun lichaam een soort biologische robot is, een soort mechanisch instrument. En als zich er een bepaalde ziekte manifesteert, komt het omdat er iets mis is gegaan met de lichaamsmachine. Dus we hebben monteurs in de garage – ziekenhuis geheten – nodig die naar binnen gaan met mechanische instrumenten of hun chemicaliën om te repareren wat er met de machine mis is, zodat hij weer goed kan lopen.

Dit is natuurlijk een totale ontkenning van de ware geneeskunst, die ook een uitdrukkingsvorm van de vijfde straal is. Want ware heling is niet een mechanisch proces, dat is een creatief proces. En het begint met het besef dat je meer bent dan jouw fysieke lichaam, omdat jij een spiritueel wezen bent. Maar het begint ook met het besef dat het lichaam niet een mechanisch instrument is waardoor je spirituele wezen zich tot uitdrukking brengt. Nee, het menselijke lichaam is geen apparaat. Het is een uitdrukkingsvorm, een projectie, van de bewustzijnsstaat van het spirituele wezen dat het lichaam bewoont.

Jullie fysieke lichaam is net een film op een scherm in het theater – die een projectie is van wat op de filmstrook in de projectiekamer staat. En de projectiekamer is natuurlijk de vier niveaus van je geest, zoals we al heel vaak hebben uitgelegd. En daarom is de laagste van de geesten, de fysieke geest, je fysieke lichaam, een projectie van wat er op de vier niveaus van jullie bewustzijn gebeurt – wat we ook de vier lagere lichamen hebben genoemd – die samensmelten om het fysieke lichaam te creëren als projectie op het Ma-terlicht.

En daardoor zit er een limiet aan wat er met mechanische benaderingen van genezing kan worden bereikt, zoals de wetenschap steeds opnieuw heeft bewezen. Wanneer wij een chemisch product in het lichaam introduceren, zal dat chemische product misschien een specifiek symptoom verwijderen, maar het zal neveneffecten hebben die misschien net zo ernstig of ernstiger zijn dan de ziekte die men probeert te genezen. Op dezelfde manier is het natuurlijk een heel primitieve procedure om het lichaam open te snijden met een mes en een of ander deel van het lichaam te verwijderen waarvan jij denkt dat het de fout is ingegaan. En dus moet men beseffen – zoals veel mensen uit het spirituele veld al zijn gaan beseffen – dat genezing op een nieuwe manier moet worden benaderd. Wat tot dusver vaak de holistische manier wordt genoemd, omdat je beseft dat er ook aan de geest moet worden gewerkt, álle niveaus van de geest, om het lichaam echt te genezen.

Als de mensen in de medische zorg acht zouden slaan op de leringen die ik in deze verhandeling heb gegeven – over het mechanisatiebewustzijn – en echt zouden proberen te begrijpen wat ik hier zeg, en het dan proberen toe te passen met hun eigen expertise op de tak van genezing waarmee zij ervaring hebben, dan zou je een geweldige acceleratie zien van het alternatieve of holistische genezingsgebied. Waardoor de genezers ineens bereid zijn de balk uit hun eigen oog te verwijderen – bereid zijn het mechanisatiebewustzijn uit hun geest te wissen – dan zullen zij door hun hogere Wezen worden geïnspireerd om nieuwe genezingsmethodes naar buiten te brengen die op een veel hoger niveau werken.

Het probleem met alternatieve geneeswijzen
Laat mij jullie zeggen wat tegenwoordig het enige grote probleem is op het gebied van alternatieve of holistische genezing. Dat probleem is dat de meeste mensen die helers zijn op dat gebied – en de meeste mensen die naar de helers toekomen – nog steeds in het mechanisatiebewustzijn vast zitten. Ze zoeken de gemakkelijke uitweg – het mechanische pad naar verlossing, de magische formule, mijn geliefden – die de mensen, óf een of andere natuurlijke remedie laat innemen, óf een of andere oefening doen, fysiek of mentaal, en ineens – poef – is de ziekte weg.

Maar zie je om ware genezing te krijgen, moet je het mechanisatiebewustzijn ontstijgen. En dat kan alleen, wanneer je bereid bent het ware spirituele pad te volgen, het innerlijke pad naar Christusschap. Want alleen dan kun je het mechanisatiebewustzijn ontstijgen – en vermijden dat je in verzoeking wordt gebracht door de o-zo-subtiele illusies die zijn gecreëerd om dat mechanisatiebewustzijn te versterken en de mensen te laten geloven dat deze materiële wereld functioneert volgens mechanische wetten.

De natuurwetten zijn niet mechanisch
De wetenschap heeft het concept natuurwetten gecreëerd. En er zijn zeker wetten die de evolutie van de natuur leiden. Maar het probleem met de materialistische wetenschap is dat die de mensen de indruk heeft gegeven – het fundamentele geloof, het paradigma – dat zelfs de natuurwetten mechanisch zijn en daardoor altijd op een bepaalde manier functioneren en de natuurwetten door niets kunnen worden gewijzigd.

Dit heeft er in verscheidene vorige samenlevingen – die een hoog intellectueel niveau hadden – voor gezorgd dat zij de overvloed kwijtraakten die ze hadden bereikt. Een paar hadden zoveel overvloed dat je, zou hebben gezegd dat het een Gouden Eeuwmaatschappij was, in vergelijking tot jullie huidige beschaving. En in zekere mate was dat ook zo. Maar die maatschappijen werden op den duur overgenomen door mensen die geen evenwicht hadden op het gebied van macht. Die mensen, die geen evenwicht in macht hebben, proberen altijd degenen die geen evenwicht in liefde hebben in hun macht te krijgen – die dan de passieve volgelingen van de blinde leiders worden.

En toen de blinde leiders het hadden overgenomen, hebben zij een maatschappij gecreëerd waarin de mensen het heel comfortabel hadden. Maar zij hadden het zo naar hun zin, omdat zij in de eerste plaats het mechanisatiebewustzijn hadden gebruikt om mechanische technologische instrumenten te maken die hen gaven wat zij nodig hadden om hun levensstijl te handhaven. En in de tweede plaats waren zij er door het mechanisatiebewustzijn toe gebracht te geloven dat er niets anders was dan hun huidige levensstijl, dat er geen grotere overvloed mogelijk was dan zij al hadden. Omdat zij volgens de natuurwetten – en de beperkingen die in de natuur op deze planeet waren ingebouwd – niet meer dan dat konden krijgen.

Dit is het scenario dat bedoeld wordt met het gezegde dat onwetendheid een zegen is. De mensen waren onwetend van het potentieel dat zij meer konden krijgen en daarom hadden zij een bepaalde staat van tevredenheid, een bepaalde staat van comfort, bereikt bij wat ze al hadden. En dit was in grote mate het geval bij de Joden in de tijd waarin Jezus verscheen. En daarom moest hij bepaalde wonderen verrichten die de mensen uit het bewustzijn losschudden dat er bepaalde beperkingen waren, dat er bepaalde dingen onmogelijk waren voor een menselijk wezen.

Degenen die tegenwoordig vastzitten in het aspect van het mechanisatiebewustzijn die materialistische wetenschap wordt genoemd, zeggen, terugkijkend op de tijd van Jezus en die zijn wonderen ontkennen: “Dit gaat in tegen de natuurwetten en daarom kan het, vanzelf, niet mogelijk zijn dat iemand de doden kan opwekken, de zieken genezen door een simpel bevel, of over het water lopen of water in wijn veranderen. Zodoende moet Jezus wel een kwakzalver zijn geweest, hij moet wel een charlatan zijn, hij moet de mensen hebben gehypnotiseerd om zijn wonderen te geloven. Of de evangelisten hebben het allemaal bedacht om Jezus speciaal te laten lijken.”

De waarheid is dat de natuurwetten niet mechanisch zijn. Wanneer je een bepaalde mate van Christusbewustzijn krijgt, kun je verder gaan dan wat de wetenschap tegenwoordig de natuurwetten noemt. En dan kun je die oneindig creatieve kracht om de uitbreidende en samentrekkende kracht van de Vader-Moeder God – door het evenwicht van de Christusgeest – gebruiken om een veel hogere manifestatie naar buiten te brengen dan momenteel op aarde mogelijk is.

Wat de wetenschap momenteel ziet als natuurwetten, zijn in feite niet Gods wetten. Het zijn de wetten die door het dualiteitsbewustzijn van het mechanisatiebewustzijn worden gecmaakt waardoor een actie een tegengestelde reactie moet hebben. En daardoor wordt elke actie beperkt door de reactie. Er zijn bepaalde beperkingen waar menselijke wezens niet overheen kunnen – zolang zij nog in de dualistische bewustzijnsstaat, het mechanisatiebewustzijn, gevangen zitten. En Jezus kwam aantonen dat het bij de mensen onmogelijk is om de huidige beperkingen van de natuur te overschrijden, maar dat met God alles mogelijk is.

Het wordt tijd dat jij jouw creatieve kracht accepteert
Dit is de boodschap die Jezus 2000 jaar geleden heeft gegeven. En wij, de geascendeerde meesters, wisten dat er 2000 jaar geleden heel weinig mensen waren die eraan toe waren om de totaliteit van die boodschap van Jezus te begrijpen. Maar wij weten tegenwoordig ook dat er veel mensen onder de top tien procent zijn, die wel klaar zijn om deze boodschap te begrijpen. Ze zijn eraan toe om die boodschap te belichamen en de belofte van Jezus gestand te doen dat degenen die hem geloven de werken zullen doen die hij heeft gedaan en nog grotere werken zelfs dan hij – omdat de mensheid de afgelopen 2000 jaar is vooruitgegaan in bewustzijn. En daarom het mogelijk is om zelfs nog grotere overvloed te brengen, zelfs grotere zogenaamde wonderen, dan Jezus 2000 jaar geleden.

En dus is dit de waarheid die jullie kunnen krijgen, wanneer je de vijfde straal van creatieve visie en holistische genezing echt begrijpt door een totale verandering in bewustzijn die jullie bevrijdt – die je boven de dualiteit van het mechanisatiebewustzijn van actie en reactie verheft. En daarom jullie bevrijdt om de open deur te zijn voor de Vader-Moeder God om zichzelf door jullie tot uitdrukking te brengen als die oneindige kracht die totaal één is met de liefde en daardoor een evenwichtige manifestatie naar voren brengt door de Zoon, die alle zonen en dochters van God verheft. Omdat het bewustzijn van de Zoon het leven juist als één beschouwt en het jullie mogelijk maakt om jezelf één met de Vader te beschouwen, en één met al het leven, en daardoor ziet dat jij enkel door het Al te verheffen, jezelf echt verheft.

Zodoende verzegel ik jullie in de vijfde straal van visie en genezing, doordrongen van de zevende straal van vrijheid en de hele impuls van vrijheid die ik, Saint Germain, voor deze planeet belichaam. Want IK BEN de Grote IS van Vrijheid. Daarom IS IK Vrijheid voor de aarde. En ik ben bereid om die stroom van IS aan degenen te geven die reiken naar de totale bevrijding van het mechanisatiebewustzijn die de antivrijheid is. Wees daarom verzegeld in de Vrijheidsvlam die niet door íets kan worden tegengehouden – behalve de vrije wil van het individu en de vrije wil van een maatschappij. Ik verzegel jullie in de liefde van mijn hart.