Ik heb mijn Aanwezigheid uit het Witte Huis teruggetrokken

ONDERWERPEN: Saint Germains plan voor de regering van Amerika – De leiding van Saint Germain voor wie het aan Christusonderscheid ontbreekt – Jullie kans om het verschil te maken – De toespraak van de president over de economie – Wanneer krijgen de mensen er genoeg van?

Geascendeerde Meester Saint Germain, 26 september 2008

IK BEN Saint Germain, en ik kom aankondigen dat ik mijn Aanwezigheid uit het Witte Huis heb teruggetrokken en de rest van het presidentschap van Bush afwezig blijf – tenzij er een dramatische omslag komt, wat me niet erg waarschijnlijk lijkt gezien de staat van dienst van de president. In plaats daarvan zal ik mijn Aanwezigheid en de Vrijheidsvlam boven het Congres en de Senaat intenser manifesteren om met de mensen te werken die openstaan voor tijdloze, universele principes – in tegenstelling tot de kortzichtige illusies die de elite voordeel opleveren.

Saint Germains plan voor de regering van Amerika
Mijn geliefden, ik besef dat niet veel mensen weten of begrijpen wat het betekent dat Saint Germain deze natie sponsort en dus geen waardering hebben voor wat het betekent dat mijn Aanwezigheid boven het Witte Huis is. Laat mij dus een poging doen om het uit te leggen. Als geascendeerde meester was ik behulpzaam om de stichters van Amerika te inspireren tot het stichten van deze natie met een regeringsvorm die het alternatief vormde voor de koninkrijken in Europa. De principes waarop de Verenigde Staten van Amerika werden gevestigd, waren in die tijd bijna revolutionair te noemen, aangezien de meeste naties een tirannieke regeringsvorm hadden waarin alle macht was geconcentreerd in de handen van één koning, of keizer, en zijn naaste adviseurs.

Het gevolg was dat de mensen in principe niets te vertellen hadden over hun eigen lot of het lot van hun natie. Door de grillen van de koning – die in veel gevallen ernstige mentale problemen had door de inteelt onder de koninklijke families in Europa – kon hun natie in een oogwenk in een oorlog worden gedompeld. Het was inderdaad de bedoeling om de mensen invloed te geven over hun lot, zodat een nieuwe natie werd gesticht op het concept van onvervreemdbare rechten voor alle mensen, in de betekenis van dat geen instituut op aarde – noch koning, noch keizer, noch president – het recht had die af te nemen of te schenden.

Mijn geliefden, dit zijn heilige rechten, in de betekenis van onschendbaar. Als zodanig kunnen ze enkel in een natie bestaan die iets heilig beschouwd – in tegenstelling tot een natie die denkt dat óf de macht gelijk heeft – zoals een typische tirannie – óf denkt dat er geen God bestaat en niets dus heilig is, maar alles door het ego wordt bepaald die dan in zijn eigen circulaire logica gevangen komt te zitten.

En hoewel dit concept onvervreemdbare rechten – zelfs als die in de Constitutie wordt beschreven – geen vervanger is van het onderscheid van het Christusbewustzijn, maar wel een goede stap voorwaarts naar de regeringsvorm die in de Gouden Eeuw in de wet zal worden vastgelegd. Het was het ontwerp dat een kritieke massa mensen, naarmate we het einde van het Vissentijdperk naderden, de innerlijke leringen van Jezus en het Christusbewustzijn zouden beginnen te belichamen. Waardoor zij behulpzaam zouden kunnen zijn om de regering op een hoger plan te brengen door zich niet simpelweg te laten leiden door regels in de buitenwereld, maar ook door het Christusbewustzijn.

Het is niet mogelijk om overal regels voor te maken. En zelfs als dat mogelijk was, zou dat niet in overeenstemming zijn met de wetten van God, want de Wet van Vrije Wil zegt dat de mensen altijd beslissingen moeten nemen en de consequenties daarvan oogsten – als het belangrijkste middel om in bewustzijn te groeien. Zodoende was ik mij heel erg bewust van de beperkingen van een democratische regering, toen ik met de stichters aan de eerste democratie werkte, in de eerste plaats dat die het op den duur pas kan overleven wanneer een kritieke massa mensen een noodzakelijke hoeveelheid Christusbewustzijn krijgt. Want geen enkele regel kan garanderen dat de democratie het overleeft bij degenen die gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn – die bereid zijn elke regel te verdraaien om hun moderne versie van de feodale samenlevingen weer te vestigen, waarin de machtselite de onbetwiste macht en privileges krijgt.

De leiding van Saint Germain voor wie het aan Christusonderscheid ontbreekt
In de tijd dat deze natie gesticht werd, was er geen kritieke massa mensen met de noodzakelijke hoeveelheid Christusbewustzijn. Zelfs de stichters zelf hadden niet voldoende Christusbewustzijn, zoals een eerlijke bestudering van hun leven onthult. Bijvoorbeeld, de persoon die de Declaration of Independence opschreef en van onvervreemdbare rechten sprak, Thomas Jefferson, was niet bereid zijn comfortabele levensstijl op te geven die werd gebaseerd op slavernij. Mijn punt is dat ik, als geascendeerde meester, toestemming kreeg om mijn eigen spirituele verworvenheden te gebruiken om dit gebrek te compenseren om dit land te laten stichten.

De manier waarop dit werkt, is dat ik mijn Aanwezigheid en mijn Christusonderscheid kan aanwenden voor de zittende regering, zodat de leden ervan, vooral de president, er toegang toe heeft wanneer zij bereid zijn hun geest op mij af te stemmen en naar hogere leiding te zoeken. George Washington bijvoorbeeld bad tijdens de burgeroorlog vaak om Goddelijke leiding en ontving die ook, omdat zijn geest ervoor openstond en hij mijn aanwijzingen begreep. Hetzelfde gold voor Abraham Lincoln en de meeste andere presidenten.

Maar mijn leiding wordt natuurlijk altijd onderworpen aan de Wet van Vrije Wil, wat inhoudt dat iemand slechts kan ontvangen waar zijn of haar geest voor open staat. Dus is het heel goed mogelijk dat iemand bevooroordeelde meningen en overtuigingen kan hebben die hij niet wil onderzoeken of verder wil kijken. En dus kan hij mijn leiding simpelweg niet ontvangen, die natuurlijk niet beperkt wordt door de door mensen gemaakte overtuigingssystemen, maar wordt gegeven vanaf het niveau van mijn geascendeerde bewustzijn – hoewel zich dat enigszins heeft teruggetrokken, maar niet in die mate dat ik compromissen sluit over de principes die ik juist belichaam.

Mijn geliefden, begrijpen jullie wat ik hier zeg? Door de hele geschiedenis van deze natie heen, heeft geen één president een niveau van Christusbewustzijn gehad dat voldoende is om de ware leider voor het experiment in Amerika te zijn. De overleving van deze natie is ENKEL verzekerd door het feit dat iedere president toegang heeft gekregen tot mijn talenten en momentum, wat het potentieel heeft om elke tekortkoming van de kant van geïncarneerde mensen, te compenseren. Daardoor bleek mijn leiding, in veel gevallen, het cruciale verschil dat een president – of zijn adviseurs – heeft geholpen de beslissing te nemen die de overleving van de natie heeft veilig gesteld. Natuurlijk zijn er, vanwege de vrije wil, ook veel momenten geweest waarop de president mijn leiding heeft genegeerd en beslissingen genomen die de overleving van de natie in gevaar hebben gebracht. Maar per saldo heeft de natie het tot dusver overleefd en is vooruitgegaan, hoewel het soms een weg met hindernissen was.

Ik sta natuurlijk boven het menselijke ego en ik heb geen behoefte aan zelfverheerlijking. Dus probeer ik niet mezelf belangrijk te laten lijken. Ik ben gewoon realistisch door te zeggen dat een president toegang tot mijn leiding heeft op talloze momenten, die juist de factor is geweest die de overleving van deze natie heeft verzekerd. Dan begrijp je dus wel dat de zittende president, wanneer ik mijn Aanwezigheid uit het Witte Huis moet terugtrekken – zoals ik maar een paar keer eerder moest doen – helemaal overgeleverd is aan zijn eigen menselijke hulpmiddelen en hoeveel hij ook bidt, er toch geen leiding komt.

Jullie kans om het verschil te maken
Ik zeg dit niet om op een of andere manier alarm bij jullie te slaan. Ik zeg dit eigenlijk om jullie bewust te maken van de noodzaak om in te grijpen en jullie verworvenheid in Christusbewustzijn te gebruiken om mijn afwezigheid te compenseren. Ik trek mij niet alleen maar terug als reactie op het voortdurend achteruitgaan van het presidentschap van Bush, maar ook om jullie en anderen de kans te geven in te grijpen. Vanzelfsprekend zitten de meeste van jullie niet in regeringsposities, maar wel in de spirituele positie om de visie te behouden en de oproepen te doen om de mensen die in de juiste posities zitten ingelicht worden en dapper genoeg om een stap naar voren te doen om het verschil te compenseren door Christusonderscheid te brengen in een presidentschap waarin het er bijna geheel aan ontbreekt, zowel in de president, de vicepresident, en heel veel – maar niet allemaal – hoogste ambtenaren en adviseurs.

Mijn geliefden, dit is jullie kans. Gebruik je kennis van spirituele principes en je kennis van de maatschappij – en verdiep je in beide als dat nodig is – en stem je dan af op mijn Aanwezigheid en visualiseer de juiste stappen voor deze natie. Welk advies zou jij de president geven als dat aan jou werd gevraagd? Doe dan in je geest inderdaad een stap naar voren en visualiseer jezelf in een adviserende en beslissingen nemende rol. Want ik beloof jullie dat terwijl je dit doet, ik mijn vermenigvuldigingsfactor van jullie talenten gebruik om met degenen in de regering te werken die invloed hebben of waar de president naar luistert. Zodoende kan mijn afwezigheid worden gecompenseerd met jullie aanwezigheid.

De toespraak van de president over de economie
Laat mij tot slot nog uitleggen waarom ik deze stap heb genomen om mijn Aanwezigheid uit het presidentschap van Bush terug te trekken. Dat is natuurlijk een lang proces geweest voor de president en ook voor zijn adviseurs, die maar al te vaak de slechtst mogelijke manier hebben gekozen om met de uitdagingen waar ze voor stonden, om te gaan. Bijvoorbeeld: door de aanvallen van 9/11 te gebruiken als excuus om de burgerrechten op grote schaal juist te ondermijnen die geen enkele macht op aarde – volgens de Constitutie die de president heeft gezworen te handhaven – mag schenden. Een andere belangrijke factor is natuurlijk de oorlog in Irak, zoals Jezus tot in detail heeft uitgelegd, waar de president niet van heeft willen leren, niet één keer maar continu, jaar na lang jaar, of door het stijgende verlies van levens van Amerikanen en Irakezen.

Maar de laatste druppel was inderdaad de toespraak van de president over de economie tot de natie, die op woensdag 24 september werd gegeven. Wanneer een president de aandacht vraagt van het Amerikaanse volk en dan tegen haar liegt over de ware oorzaak van de economische situatie, dan brengt hij zeker het sponsorschap van Saint Germain in gevaar. Want hoe kunnen leugens en de Vrijheidsvlam naast elkaar bestaan, aangezien de waarheid en vrijheid één zijn?

En hoe kan iemand beweren de ‘wortel’ aan te pakken, wanneer men het feit wil niet aanpakken dat er om stabiele groei te krijgen, geld gekoppeld moet worden aan iets van echte waarde, aandelen moeten worden gekoppeld aan de echte waarde van bedrijven, er mag geen enkel financieel instrument bestaan dat NIET aan iets van echte waarde wordt gekoppeld en dus worden speculaties gebaseerd op de gokmentaliteit die is opgescharreld als stimulering voor de economie. Daarom is beweren dat je de wortel aanpakt, maar niet naar de echte oorzaak kijkt, gewoon een leugen en nog een schandalige ook.

Bovendien, wanneer iemand ineens zegt dat wij een financiële crisis hebben – hoewel de feiten al jaren bekend zijn – die onmiddellijk actie vereist, dan probeert iemand – bewust of onbewust – de mensen te manipuleren om onder druk beslissingen te nemen die ze niet hadden genomen als die druk er niet was. Zie je parallellen in de retoriek die werd gebruikt voor het begin van de oorlog in Irak? De bewering dat we nu moeten handelen voor een grotere ramp zich aandient, is altijd de leugen die de manipulators, want wanneer je met de kracht van God handelt, kan elke ramp worden afgewend. Dus is er ALTIJD tijd om Goddelijke leiding te zoeken.

Maar toch was het schadelijkste effect van die rede het totale en volledige gebrek aan enige persoonlijke verantwoordelijkheid voor de evolutie in de huidige financiële situatie. Een eerdere president had een bordje op zijn bureau staan waarop stond: “The buck stops here.” (De verantwoordelijkheid kan niet verder worden afgeschoven.) En dit geldt nog steeds, hoewel de waarde van die verantwoordelijkheid ernstig is uitgehold. Daarom is een Amerikaanse president die tegen de mensen spreekt over een probleem zonder zijn verantwoording te dragen, omdat hij niet heeft kunnen voorkomen dat het probleem is geëscaleerd – omdat hij die informatie natuurlijk tot zijn beschikking had als hij besloten had zijn kop uit het zand te halen – een schande voor het Ambt van President van dit land.

Dus moet ik zeggen dat er, gebaseerd op de bewustzijnsstaat van de president en diverse adviseurs, maar weinig mensen in het Witte Huis zijn die mijn afwezigheid zelfs maar opvalt – want hoe kan dat wanneer ze al geen aandacht hebben geschonken aan mijn Aanwezigheid? Dus is het ironisch dat er mensen onder het personeel van het Witte Huis zijn, die er al vele jaren werken, die de gevoeligheid hebben ontwikkeld voor de spirituele Aanwezigheid op die plek. En een paar hebben inderdaad al een subtiel verschil gevoeld dat ze met hun dagelijkse denkgeest niet helemaal kunnen begrijpen. Maar in hun hart weten zij dat er iets veranderd is en dat er iets ontbreekt wat er wel had moeten zijn. Dus de naakte waarheid is dat een paar mensen van het schoonmaakpersoneel meer afgestemd zijn op mijn Aanwezigheid dan de president.

Maar toch zal hun gevoel van verdriet en verwarring maar kort duren, omdat ik zeker mijn Aanwezigheid zal manifesteren bij degene die ze als hun nieuwe president kiezen om hen een kans te geven. Want de keuze van het volk moet worden gerespecteerd – zelfs als die gebaseerd wordt op een magere selectie aan kandidaten. En er bestaat altijd de mogelijkheid dat iemand door zijn ambt kan opklimmen, zoals in het verleden daadwerkelijk is gebeurd.

Wanneer krijgen de mensen er genoeg van?
En hoewel ik niet hier ben om een menselijk wezen te veroordelen – omdat ik weet dat ieder menselijk wezen handelt op basis van zijn of haar onopgeloste psychische problemen en dat er geen psychische fitnesstest bestaat voor kandidaten voor het presidentschap – en ik zou zeggen dat voor een president die zo inzit over zijn nalatenschap, dit de beste manier is om zich van zo’n positieve nalatenschap te verzekeren, namelijk door vastberaden op te treden. Je verschuilen achter problemen en de weigering om je eigen adviseurs te confronteren, wanneer zij elkaar tegensprekende informatie geven, is gewoon niet de manier van doen van de ware leider.

Als iemand zich van een positieve nalatenschap wil verzekeren, moet men er niet voor terugschrikken om de verantwoordelijkheid te dragen, en niet denken dat als iemand een fout toegeeft, als slap wordt beschouwd. In werkelijkheid zijn degenen die hun fouten toegeven en daarna de bereidheid tonen om ervan te leren en ze te corrigeren, degenen die door de geschiedenis als grote leiders worden beoordeeld. Dus zal mijn terugtrekking uit het Witte Huis inderdaad een bepaalde sluier van bescherming verwijderen, zodat het Amerikaanse volk dan in staat worden gesteld – naarmate zij daartoe bereid zijn – om het presidentschap van Bush te zien in haar ontmaskerde vorm, de tekortkomingen ervan in te zien, zodat de natie duidelijk de kans krijgt haar lessen te leren van deze president en te besluiten: “Nooit weer!”

Ik hoop dat de zielige vertoning van dit presidentschap het Amerikaanse volk bewust maakt van de noodzaak om een heel nieuwe vorm van leiderschap te eisen, één die niet gebaseerd wordt op een kandidaat die tot de elite behoort of de juiste connecties hier beneden heeft. Maar in plaats daarvan een kandidaat eist die de persoonlijke integriteit en connecties heeft met hogere principes die de sleutel zijn om een succesvol leider te zijn van een vrije, democratische natie.

Het is altijd mijn visie geweest dat er iets goeds uit iedere situatie voortkomt. En ik moedig jullie aan een massaal ontwaken van het Amerikaanse volk te visualiseren, zodat zij besluit – met geheel hun hart, ziel en verstand – een nieuwe koers en een nieuwe vorm van leiderschap voor deze natie te eisen, een vorm die niemand van de presidentskandidaten kan tonen, maar toekomstige kandidaten wel. Want er zijn al mensen geïncarneerd die verlicht leiderschap kunnen tonen. Alles wat ervoor nodig is, is dat het volk dergelijke leiders kan herkennen en achter hen gaat staan, terwijl ze deze natie op een niveau brengen dat veel hoger ligt dan de huidige gemanipuleerde chaos, een niveau dat de mensen zich nog niet voor kunnen stellen en als realistische mogelijkheid accepteren.

Mijn geliefden, er wordt gesproken over het verval van Amerika, en als de huidige trend zich blijft voortzetten, zal deze natie daadwerkelijk onder het gewicht van de machtselite en hun plannenmakerij imploderen. Maar als de mensen ontwaken, kan Amerika uit haar as herrijzen en de voorloper worden om de Gouden Eeuw van Saint Germain tot stand te brengen voor alle naties. De Gouden Eeuw moet ergens beginnen. Ik stel mij voor dat het hier zal zijn, in het land dat erop voorbereid is. Doe je met mij mee door een gouden toekomst voor dit land en alle naties te visualiseren?