Kies vandaag in welk Parallel Universum ge wilt verblijven

ONDERWERPEN: Christus staat boven elk gezag op aarde – Als je één bent, is er niemand Heer of Koning over iemand anders – Zoek de Levende Christus in het koninkrijk binnenin jou – Elk Bijbelboek is verouderd voor hij kan worden opgeschreven – Kwantumfysica: het samenspel van het bewustzijn en de Kosmische Spiegel – De geest is een radio-ontvanger – Omstandigheden ervaren die overeenkomen met jouw bewustzijnsstaat – Jullie zijn één Wezen dat in meerdere dimensies bestaat – Bewustzijn op een schaal van hogere en lagere frequenties – Bewustzijn als zwaartekracht – De top tien procent moet positieve veranderingen aanbrengen – Parallelle universums in bewustzijn – Christusschap verschuift het hele spectrum van bewustzijn – De Overwinning is het eenzijn van verenigde harten – Hoor Jezus in jezelf

Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

Noot: Voor het dictaat luisterde het publiek naar het Halleluja Koor uit de Messiah van G.F. Handel.

“Here God in de hoge, die alomtegenwoordig regeert”, aldus zijn de woorden van het lied dat jullie hebben gehoord, die uit de Bijbel zijn gehaald. Maar ik, Jezus, ben niet gekomen om de wereld bewust te maken van de Here God in de Hoge, die almachtig is. Ik ben gekomen om de God binnenin hen te wekken – die zijn eigen Wet van Vrije Wil respecteert en je dus niet in zijn macht wil hebben. Maar die je probeert te helpen om alles te ontvouwen wat jij al bent, alles waartoe jij werd geschapen om te zijn – zelfs meer dan waarvoor jij werd geschapen. Want jouw God houdt ervan verrast te worden door de creativiteit van de verlengstukken van zichzelf, mijn geliefden.

Hij is geen tiran in de hemel die wil dat jij naar een bepaald geloofssysteem luistert, een bepaald ritueel van hoe jij je in de buitenwereld moet gedragen of ritueel bijeenkomen in aanbidding en gebed. De Here God in de Hoge – in de betekenis van de Here God die een hogere vibratie bezit dan het materiële universum – die Heer, die God, wil zich tot uitdrukking brengen door jou, door een spontane, creatieve stroom met nieuwe manieren waarop het overvloedige leven op aarde wordt gemanifesteerd.

Christus staat boven elk gezag op aarde
God wil jouw gedachten en gedrag niet bepalen. Degenen die proberen zichzelf neer te zetten als goden op aarde – of als de enige vertegenwoordigers van God op aarde. Zich als de Hoge Priesters van de tempel ertussen plaatsen – als de Alphavervorming van de machtselite – en de geldwisselaars in de tempel – als de vervorming van het ego, de vervorming van het vrouwelijke, de Omegapolariteit.

Er bestaan altijd twee hoofdgroepen in de machtselite, de verkeerde leraren. Degenen die de uitbreidende kracht van de Vader vervormen en degenen die de samentrekkende kracht van de Moeder vervormen. En in veel gevallen hebben ze een onheilig verbond gesloten en dat kun je hier in Europa uitvergroot zien, en dat gaat al vele eeuwen lang zo. Want luister nog eens naar het lied dat je net hebt gehoord, “King of Kings and Lord of Lords”. Welnu, die oorspronkelijke uitspraak moest inhouden dat Christus boven alle ideeën en gesneden beelden staat die ooit door het bewustzijn van de antichrist in het leven werden geroepen. En daarom staat Christus boven elk gezag op aarde – of het nu een koning, keizer, Heer, Paus, priester, kardinaal, of bisschop is. Het maakt niet uit want Christus staat boven hen allemaal. Want Christus kan niet gecorrumpeerd worden door het dualiteitsbewustzijn, Christus kan niet in een mentaal kader worden gedwongen dat door het bewustzijn van de antichrist is gevormd dat – zoals wij al vaker hebben gezegd – wordt gebaseerd op de illusie van gescheidenheid, terwijl Christus wordt gebaseerd op de waarheid dat alles één is, het eenzijn van al het leven.

Als je één bent, is er niemand Heer of Koning over iemand anders
Dus je ziet, dat wanneer het leven één is, is niemand de baas. Niemand is heer over iemand anders; niemand is koning over iemand anders. Toen de oude Israëlieten een koning eisten, versterkten ze slechts de illusie van gescheidenheid – en het was niet echt het volk dat een koning eiste. Het was de opkomende machtselite uit die tijd; degenen die naar de macht smachtten die de hogepriesters hadden en zij wilden hun eigen aandeel in die macht hebben – door hun vervorming van het Omega-aspect om het dagelijks leven van het volk te beheersen, terwijl de priesters hun geest in hun macht wilden. Hier in Europa werd het concept dat Christus de Koning der Koningen is zodanig vervormd dat dat de koningen gingen beweren dat zij de vertegenwoordiger van Christus waren – dat zij tussen het volk en Christus stonden en dat zij tot koning waren gewijd door Christus en het feit dat de zoon van de vorige koning, de oudste zoon, altijd de volgende koning moest worden.

Als je teruggaat naar de oude tijd, hadden ze koningen, maar die koningen werden niet zomaar door opvolging benoemd. Je werd benoemd door een of andere tussenkomst van het spirituele rijk, of het nu via een orakel of op een andere manier ging, waardoor de Geest de koning kon benoemen. Vaak verhief die iemand tot koning die als burger was geboren en opgevoed om de volgende koning te worden, zodat de koning wist hoe het was om onder de mensen te wonen en die niet in een koninklijk kasteel was geboren, ver weg van de gewone mensen, en opgroeide in een gesloten omgeving, en daarom natuurlijk half krankzinnig, bij wijze van spreken, werd opgevoed om krankzinnig te zijn in die zin dat hij ongevoelig was voor de smeekbede van het volk. Dit is echt één van de grote problemen; misschien wel het grootste probleem op aarde, vooral hier in Europa.

Zoek de Levende Christus in het koninkrijk binnenin jou
In veel opzichten was het de bedoeling dat Europa de wieg werd van nieuwe ideeën, nieuwe uitvindingen, nieuwe filosofieën en ideologieën die vooruitgang en vrijheid aan het volk konden brengen, wat in zekere mate ook is gebeurd. En juist omdat dit de goddelijke intentie is voor dit land, die van de machtselites – de twee machtselites – hebben zich hier verzameld en geprobeerd de mensen onderling te verdelen en het volk te scheiden van de God binnenin hen.

Dat is het patroon dat je, steeds maar weer, op dit werelddeel ziet, dat succesvol is afgerond door de katholieke kerk die mijn leringen over het koninkrijk binnenin jezelf heeft gebruikt om zich te vestigen als de spirituele vertegenwoordigers van Christus op aarde. Zij beweerden dat je alleen gered kon worden en Christus bereiken door de hiërarchie van de kerk.

Nu, mijn geliefden, het is waar dat je Christus kunt bereiken door een bepaalde hiërarchie – je weet wel dat wij er vaak over gesproken hebben dat jij jezelf moet zien als onderdeel van een bepaalde hiërarchie van Licht. Maar zoals ik 2000 jaar geleden kwam aantonen, hebben jullie geen hiërarchie op aarde nodig om je eenzijn met de hiërarchie van licht op te eisen. Want het koninkrijk van God zit binnenin jou en jij hebt de sleutel van kennis, jij hebt de vaardigheid om de waarheid in jouw eigen hart te kennen. En daarom heb je geen autoriteit in de buitenwereld nodig om dogma’s en doctrines te definiëren, gebaseerd op een of andere letterlijke interpretatie van de Bijbel die al gedateerd was voor hij ooit opgeschreven was.

Elk Bijbelboek is verouderd voor hij opgeschreven kan worden
Master More heeft gezegd dat als je een portret van hem zou schilderen, hij het al getranscendeerd zou hebben voor de verf droog was. Welnu, ik kan je ervan verzekeren dat ik, Jezus, al vele keren getranscendeerd was voor het eerste evangelieschrijvers besloten een pen op papier te zetten en mijn levensverhaal op te schrijven. Vanaf het allereerste begin werd de katholieke kerk gebaseerd op een vervalst concept dat je Christus kunt laten gehoorzamen aan wereldse ideeën, overtuigingen, mentale kaders, gesneden beelden. En ze probeerden de Levende Christus in een gesneden beeld te veranderen. En ze zijn erin geslaagd door veel mensen ertoe te brengen dit gesneden beeld te aanbidden. Veel zielen hebben dit beeld de afgelopen 2000 jaar steeds opnieuw aanbeden, van de ene incarnatie naar de volgende, werden opnieuw geboren in een christelijke cultuur waarin zij dan, opnieuw, werden blootgesteld aan deze rigide visie, dit rigide beeld van Christus.

Hoeveel levens heeft een ziel nodig om in een christelijke kerk te zitten – omhoog te kijken naar de Christus aan het kruis aan het hoofd van de kerk – voor de ziel het gevoel gaat krijgen dat er meer moet zijn bij de innerlijke boodschap van Christus? Ach, mijn geliefden, dat is een vraag die ik wilde dat ik kon beantwoorden. Maar ik kijk op de mensheid neer en krab mij achter mijn oren en zeg: “Hoe is het mogelijk dat zij hier niet genoeg van krijgen? Hoe kunnen ze nog steeds iedere zondag daar zitten, diezelfde oude gezangen zingend, naar diezelfde oude preken luisterend, die door diezelfde oude priester worden gegeven – die het als levensroeping heeft gezien om in principe steeds maar weer dezelfde preek iedere zondag steeds maar weer opnieuw te geven?” Hij denkt misschien dat er variatie in zit, maar het is dezelfde preek, want hij versterkt het gesneden beeld van de externe Christus die op een dag terugkeert om je te redden. Terwijl ik als de innerlijke Christus gezien wilde worden die je helpt iets te transcenderen, zodat je daadwerkelijk het koninkrijk van God binnenin jou ervaart, precies op dat moment.

Kwantumfysica: het samenspel van het bewustzijn en de Kosmische Spiegel
Wat is de essentie van de boodschap die ik 2000 jaar geleden heb gepredikt? Welnu, laat me een sprong in bewustzijn maken naar het huidige tijdperk en uitleggen hoe je de boodschap van Christus kunt begrijpen door de ontdekkingen van de kwantummechanica, de kwantumfysica.

De kwantumfysica heeft ontdekt en bewezen dat wanneer je met het materiële universum communiceert, die interactie niet fysiek is – niet lichamelijk, want het universum wordt van subatomaire deeltjes gemaakt die in feite gewone energiegolven zijn. En jouw bewustzijn kan daarmee communiceren, wat betekent dat jouw bewustzijn kan communiceren met het meeste fundamentele niveau van de materie zelf. Welnu, daarin schuilt het bewijs dat wat ik 2000 jaar geleden met mijn uitspraak probeerde te bewijzen: “Doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen.”

Want begrijpen jullie dat wat je aan anderen doet een uitdrukking van jouw bewustzijn is? En dat jouw bewustzijn in wisselwerking treedt met het meest fundamentele niveau van de materie zelf, die we de Kosmische Spiegel hebben genoemd. En wat de kwantumfysica heeft ontdekt, is dat voor een wetenschapper een observatie maakt, er geen deeltje manifest is, er is geen gemanifesteerd elektron. Je kunt de exacte positie en het momentum van het elektron niet vaststellen, want het bestaat niet als een exacte hoeveelheid voor de observatie wordt gemaakt; het bestaat enkel in potentie. En dan zijn er nog een aantal potentiëlen, en wetenschappers hebben ontdekt dat er een fundamentele onzekerheid in het universum zit ingebouwd die in sterk contrast staat tot het wereldbeeld dat zowel door de materialistische wetenschap als het traditionele christendom wordt aangeprezen en ook daarvoor, zelfs door traditionele religies, zoals de joodse religie die ik kwam hernieuwen.

Of de mening die bestaat dat jij het materiële rijk niet beïnvloed, dat God de wereld heeft geschapen zoals die is en daarom heel veel mensen meegetroond zijn naar de illusie om de omstandigheden op aarde als onveranderbaar te beschouwen. In de middeleeuwen keken ze naar het lijden en hun ziel schreeuwde het uit: “Waarom heeft God een wereld met zoveel lijden geschapen?” Maar het enige antwoord dat de kerk hen gaf, was: “Het is een mysterie, we kunnen het niet weten. Het moet de wil van God zijn dat we lijden, dus moeten we tevreden zijn met ons lijden en proberen niet te doen wat Christus als voorbeeld gesteld heeft – water in wijn veranderen, de doden opwekken, de zieken helen, over het water van het menselijke bewustzijn lopen en ons bewustzijn verhogen in de wijn van het Christusbewustzijn.”

Zie je krankzinnigheid hiervan in? En zie dan eens dat wat de wetenschap heeft bewezen, exact het feit is dat God menselijke wezens de heerschappij over de aarde heeft gegeven, hij heeft hen vrije wil gegeven en hij heeft hen een geest gegeven die met de Kosmische Spiegel zelf in wisselwerking kan treden. Dus wat zij op dat hele fundamentele niveau van de materie projecteren, zien zij in de fysieke omstandigheden waarin jullie leven, uitvergroot terug.

De geest is een radio-ontvanger
Wat de fysici hebben ontdekt, is dat voor zij een observatie doen van een elektron, die elektron niet als een feitelijk deeltje bestaat, maar de potentie heeft om zich op een bepaalde locatie te manifesteren. Zij kunnen de waarschijnlijkheid dat een elektron zich op een bepaalde locatie manifesteert, berekenen, maar zij weten het pas zeker als zij de observatie doen. En hoe komt dat, mijn geliefden? Omdat alleen wanneer jouw bewustzijn met het diepere niveau van de werkelijkheid die God heeft geschapen in wisselwerking treedt – de dingen zich pas dan manifesteren op het vibratieniveau waar jouw bewustzijn zich momenteel mee vereenzelvigt.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, is je geest net een radio-ontvanger die de vaardigheid heeft om zich af te stemmen op verschillende stations. Maar de meeste mensen op aarde zijn geconditioneerd om hun geest af te stemmen op het vibratiespectrum van het materiële universum – het radiostation dat het materiële universum is – en denken dat dit het enige niveau van de werkelijkheid is dat zij kunnen ervaren en dat daarna niets meer komt. Of zij denken dat er nog wel iets meer is, maar dat zij er niet zelf contact mee kunnen leggen, binnenin hun hart, want alleen de priester of de Paus hebben die grotere radio die zich op de hemel kan afstemmen. Welnu, ik zeg dat er geen superradiostation in het Vaticaan of ergens anders bestaat. Want er is maar één radio – één soort radio op aarde – en dat is die ene die jullie elk in je eigen hart hebben.

Dat, mijn geliefden, is de enige manier om je op de hemel af te stemmen. En degenen die iets anders beweren, zijn slechts vertegenwoordigers van de machtselites die door hun gescheidenheid van God proberen de mensheid in hun macht te krijgen. En ze weten dat ze jou uiteindelijk alleen maar via jouw geest in hun macht kunnen krijgen, door jou te laten geloven dat er niets anders bestaat dan de gevangenis waar jullie momenteel in verblijven.

Omstandigheden ervaren die overeenkomen met jouw bewustzijnsstaat
Terug naar de kwantumfysica. Er bestaat een theorie in de kwantumfysica dat wanneer een observatie is gedaan, één bepaalde gebeurtenis of deeltje zich echt fysiek manifesteert in dit universum. De vraag die toen opkwam, was: “Nu, hoe zit het dan met de andere potentiëlen die er hadden kunnen komen, wat is daarmee gebeurd? Verdwijnen die zomaar als de golfvorm in elkaar stort, of is het mogelijk dat elk daarvan in een parallel universum wordt gemanifesteerd?”

Dit is de zogenaamde ‘vele werelden interpretatie’, die zegt dat er een oneindig aantal universums zijn. En elke keer dat je een keus maakt, er dan een exacte kopie van jou bestaat die een andere keuze maakt dan jij misschien hebt gemaakt. Als je A kiest, zal je dubbelganger B kiezen en in een parallel universum leven om de consequentie van die keuze te ervaren. Dit is niet waar, want jij bent één Wezen. En ik kan je ervan verzekeren dat zelfs God heeft ingezien dat het een beetje te veel van het goede zou zijn te verwachten dat een oneindig aantal kopieën van jou zelfs nog enige samenhang zouden kunnen vertonen. Dus, je bent één Wezen, maar natuurlijk zijn er niveaus in jouw Wezen.

Dus het is wel enigszins waar dat als jij hier in het fysieke rijk een bepaalde keuze maakt, je dan niet de consequenties van die keuze alleen maar in jouw bewuste geest ervaart – want jouw grotere geest strekt zich uit tot de emotionele, mentale en de etherische rijken van planeet aarde. En je ervaart de consequenties van die keuze op die niveaus, afhankelijk van jouw bewustzijnsstaat en waar jij erin past. Want zoals Maitreya in zijn boek heeft uitgelegd, is er maar één niveau in het materiële universum, maar er zijn vele niveaus van het emotionele en vooral mentale, en zelfs een paar opdelingen in het etherische rijk.

Je bent één Wezen dat in meerdere dimensies bestaat
Het is mogelijk dat je hier op aarde kunt leven in een fysiek lichaam, maar dat jij een lage bewustzijnsstaat hebt die jouw emotionele lichaam op één van de lagere niveaus in het emotionele rijk afstemt. En dus is het heel goed mogelijk dat jij een bepaalde fysieke gebeurtenis kunt ervaren, maar dat je ervaring in jouw geest toch heel negatief, erg door angst gedomineerd, wordt. Terwijl iemand anders een hogere bewustzijnsstaat kan hebben die is afgestemd op één van de hogere niveaus van het emotionele rijk en daarom precies dezelfde fysieke situatie kan ervaren, maar een heel andere ervaring meemaakt – een veel minder angstige ervaring.

Dus mijn doel voor nu is het concept dat je één Wezen bent, maar dat jij in meerdere dimensies bestaat. En je zou het fysieke, emotionele, mentale en etherische niveau natuurlijk als parallelle universums, als parallelle werelden, kunnen beschouwen. Op het fysieke niveau kan jouw lichaam een bepaalde actie ondernemen, maar je levenservaring wordt niet bepaald door de uiterlijke actie maar in feite hoe jij die actie of de consequenties daarvan waarneemt, hoe jij jouw omstandigheden ervaart.

Wat ik probeer uit te leggen, is dat er hier een werkelijkheid bestaat – zodat jij, als je naar de mensheid kijkt, ziet dat er veel groeperingen bij de mensen zijn die je op een schaal kunt leggen op grond van hun bewustzijnsniveau. En elk van die niveaus leeft, bij wijze van spreken, in een parallel universum, want hoewel zij allemaal een fysiek lichaam hebben, zijn ze in bewustzijn afgestemd op diverse niveaus in het emotionele en mentale rijk. En het niveau waarop zij afgestemd zijn, bepaalt hoe zij de materiële wereld bekijken en hoe zij het leven ervaren – het zal hun levenservaring bepalen.

Bewustzijn op een schaal van hogere en lagere frequenties
Dit sluit dus heel erg aan op de lering die ik al een poosje geef, waarbij je de bevolking in de top tien procent kunt verdelen – of de meest spiritueel bewuste mensen – de onderste tien procent zijn de meest egocentrische, egoïstische mensen en de tachtig procent van de gewone bevolking, die er ergens tussenin zit. Dus wat ik graag wil dat jullie begrijpen, is dat het bewustzijnsniveau bepaalt waar mensen op deze schaal passen – dit is niet hun macht in de buitenwereld.

Vanzelfsprekend zitten de machtigste mensen niet beslist – in feite zelden – in de top tien procent. De top tien procent is niet op een of andere manier superieur aan anderen, want om de top tien procent in te gaan, moet jij de dualiteit en de behoefte om je beter dan anderen te voelen, overwinnen. Je moet niet tot valse nederigheid vervallen die het tegenovergestelde daarvan is, maar het realisme hebben waar wij in eerdere dictaten over hebben gesproken bij deze conferentie, door gewoon te beseffen wie jij bent, als medeschepper met God. Dat bepaalt of jij tot de top tien procent behoort, dus we geven hier niet een lering die het ego in een lering over superioriteit zou mogen veranderen om hoogmoed op te bouwen, want dan heb je de lering niet begrepen.

Het is zeker waar dat er mensen zijn die hun bewustzijn op hogere frequenties hebben afgestemd, op de hogere radiostations die de waarheid uit het octaaf van de geascendeerde meesters uitzenden. En zij kunnen daarna hun bewustzijn zo verhoogd hebben dat zij zich kunnen afstemmen op een ander radiostation dan de doorsneebevolking en in ieder geval dan de laagste tien procent die zich vaak afstemmen op het radiostation dat traditioneel de hel wordt genoemd.

Want zie je, de hel bestaat in het emotionele rijk, waar die wezens die totaal egoïstisch zijn geworden – zo verteerd worden door hun eigen boosheid op God, en hun boosheid op zichzelf, dat zij een rijk hebben gevormd waarin de boosheid zo intens, zo heet, wordt dat men die als een hel ervaart, met vlammen die jou door de eeuwige foltering verbranden. Want de wezens die hier gevangenzitten, worden eeuwig gekweld, zelfs al zien zij dit niet altijd, omdat zij zich zo op hun boosheid op God richten dat hun boosheid hun bewustzijn zodanig verteert dat zij zich zelfs niet kunnen realiseren dat het oncomfortabel voor hen is en dat ze er graag uit willen.

Bewustzijn als zwaartekracht
Wanneer je naar de schaal kijkt van de laagste tien procent, de top tien procent en de tachtig procent in het midden, zie je dat er veel verschillende niveaus op die schaal zijn. En als je dan van de mensen die geïncarneerd zijn, kijkt wie er deel uitmaken van de laagste tien procent, zie je dat er mensen zijn op het allerlaagste niveau die in een bepaalde bewustzijnsstaat belichamen en zij vormen een zwaartekracht die de geest van alle anderen naar beneden trekt naar hun bewustzijnsniveau.

Ze doen dit niet alleen met hun geest, ze doen dit met hun acties, waarbij ze proberen mensen bij oorlogen te betrekken, zodat wanneer mensen gevangenzitten in oorlogen, in de strijd gevangenzitten, sommige mensen in eer stijgen, terwijl anderen dierlijke neigingen gaan vertonen door iemand te doden die hen in de weg lijkt te lopen. Of een dorp veroveren en de vrouwen verkrachten, of op een andere manier totale minachting voor het leven tentoon te spreiden. En daardoor halen zij hen naar beneden naar dat dierlijke niveau en ze halen degenen naar benden die naar deze gruweldaden kijken en boos worden en wraak zoeken. Zo creëren ze een neergaande spiraal waarin de mensen steeds verder naar beneden getrokken worden.

Er zijn mensen in de onderste tien procent die in een bepaald universum leven dat jullie, de spirituele mensen, je nauwelijks kunnen voorstellen. En in feite moedig ik jullie ook niet aan om je voor te stellen hoe deze mensen het leven ervaren. Want ik ben zelf naar de hel afgedaald – wat inhoudt dat ik naar hun bewustzijnsniveau ben afgedaald om te proberen hen te verhogen – maar ik heb dit wel pas gedaan nadat ik weer opgestaan was en daarom het lichaam en het menselijke bewustzijn had afgeschud. En ik moedig jullie zeker niet aan naar dat niveau af te dalen zolang je nog een fysiek lichaam hebt. Dit is maar voor heel weinig mensen weggelegd en streef er dus naar om je bewustzijn te verhogen in plaats van dit te verlagen. Tenzij je natuurlijk naar beneden moet gaan om naar iets in je psyche te kijken uit vorige levens en een beslissing ongedaan moet maken die je op een lager bewustzijnsniveau hebt genomen. Maar je stemt je niet af op het bewustzijn van anderen, want jij hoeft niet de beslissingen teniet te doen die anderen hebben genomen – omdat zíj dat alleen maar kunnen.

De top tien procent moet positieve veranderingen aanbrengen
De boodschap die ik hier over wil brengen, is dat God de mensen de heerschappij heeft gegeven over de aarde. Je hebt mensen in de onderste top tien procent die blind zijn en zij zijn de blinden die proberen de blinden van de doorsneebevolking te leiden. Ze zijn agressief, ze zijn totaal egoïstisch en op zichzelf gericht en je kunt niet verwachten dat deze mensen ineens wakker worden en hun eigen bewustzijn en dat van de tachtig procent van de mensen beginnen te verhogen.

Ik zeg niet dat mensen uit de onderste tien procent niet ontwaakt zijn; het gebeurt wel, maar met slechts een klein percentage. Dus ik zeg dat je niet kunt verwachten dat positieve veranderingen op deze planeet van de laagste tien procent afkomen. Dus waar moeten die positieve veranderingen dan vandaan komen? Nu, als je naar de tachtig procent kijkt, zijn dat degenen die geneigd zijn anderen te volgen; ze hebben niet genoeg zelfgevoel om ergens tegenin te gaan, om te weigeren in de mal van de maatschappij te passen. En wie moeten er dan positieve veranderingen teweegbrengen? Nu dat kan alleen de top tien procent zijn, mijn geliefden, en dit moeten jullie je realiseren.

Als voorbeeld hiervan, kijk eens naar Europa in de Tweede Wereldoorlog. Het was een conflict dat miljoenen en miljoenen mensen op dit werelddeel heeft gedood. Miljoenen mensen hebben hun geliefden verloren, miljoenen mensen zagen hun huizen vernield, hun steden vernield, zelfs een natie vernield worden. Maar als je naar andere delen van het Europese werelddeel gaat, kun je mensen vinden die bijna een normaal leven hebben geleid tijdens die vijf jaar van de Tweede Wereldoorlog. En hoe kan dat, mijn geliefden? Omdat zij op een ander bewustzijnsniveau waren dan de mensen die direct bij de oorlog werden betrokken!

Geloof maar niet dat er zomaar dingen op een bepaalde manier gebeuren. Alles is een manifestatie van bewustzijn. Er is een reden waarom bepaalde mensen zich in dezelfde gebieden verzamelden en daar incarneerden, de geografische gebieden, waardoor zij direct in de oorlog verwikkeld raakten. Er is een reden waarom andere mensen in andere delen van Europa incarneerden waardoor zij er niet zo direct bij betrokken raakten. Daar bestaat een reden voor en dat is hun bewustzijnsniveau. Dus wat ik probeer uit te leggen, is dat je zelfs in een conflict dat zo ernstig is als de Tweede Wereldoorlog, ziet dat mensen op andere bewustzijnsniveaus, heel andere ervaringen van de fysieke gebeurtenissen hadden.

Parallelle universums in bewustzijn
Tegenwoordig leven jullie, de spirituele mensen, bij wijze van spreken, in een parallel universum leven vergeleken met dat van de doorsneebevolking en de onderste tien procent. Denk eens na over het feit dat jullie juist hier in een kamer zitten, in een klooster van een bepaalde christelijke orde die al heel lang bestaat en een heel erg gesettelde, rigide georganiseerde traditie kent. Denk er eens over na dat jullie hier zitten te luisteren naar iemand die beweert een stem te geven aan de echte Jezus Christus, terwijl recht onder jullie de monniken van deze orde hun zondagse kerkdienst houden en beweren dat zij de echte Jezus aanbidden en geschokt zouden zijn als zij echt begrepen wat hier gebeurt. Zie je dat zelfs als jullie zo fysiek in de nabijheid zijn, jullie in een parallel universum in de geest leven?

Dus het idee van de kwantumfysica is niet fout, het zijn alleen geen fysiek parallelle universums – het zijn geen parallelle universums in het materiële vibrerende spectrum – het zijn parallelle universums in bewustzijn. En dit is de magie van planeet aarde in het materiële rijk – dat mensen laat bestaan – zoals Maitreya gedetailleerder uitlegt in zijn boek – op dezelfde fysieke locatie, maar toch in een parallel universum in bewustzijn.

Christusschap verschuift het hele spectrum van bewustzijn
Nu, wat dit betekent, is dat er een overeenkomst is tussen het parallelle universum waarin jullie leven als de spirituele mensen en het parallelle universum van de laagste tien procent. Het is een wet van God dat voor er een bepaalde manifestatie in de dualiteit – een bepaalde manifestatie van duisternis, van het kwaad – van de aarde verwijderd kan worden, er mensen in de top tien procent moeten zitten die hun bewustzijn naar een bepaald niveau hebben verhoogd, waardoor zij zichzelf van die aspecten van hun ego hebben bevrijd dat die manifestatie van duisternis uitvergroot.

Ze moeten zich bevrijden, maar zij moeten dan ook een standpunt innemen en zeggen: “Deze manifestatie van het kwaad is niet meer acceptabel in mijn wereld!” En alleen wanneer jij op de Rots van Christus staat – omdat jij bereid was de balk uit jouw eigen oog te verwijderen, dat aspect van jouw ego dat uitvergroot wordt als die manifestatie – pas dan, wanneer je op die Rots van Christus staat, heb je het gezag – of moeten we misschien zeggen, zul jij God het gezag geven – om die manifestatie van het kwaad van deze planeet te verwijderen en degenen te verwijderen die niet vrijwillig hun bewustzijn willen verhogen.

Begrijp je dat de vooruitgang op deze planeet zo gebeurt? Er moeten een paar mensen in de top tien procent zijn die het niveau van Christusschap hebben bereikt dat correspondeert met de vervorming van dat niveau bij de laagste tien procent. En pas wanneer die er zijn – een kritieke massa mensen met dat niveau van Christusschap – kan de vervorming van dat niveau verwijderd worden. En op die manier wordt het spectrum van bewustzijn naar omhoog verschoven. Als je naar het spectrum van het menselijke bewustzijn kijkt dat je op aarde ziet, zie je dat de manier waarop vooruitgang plaatsheeft, is doordat het hele spectrum naar boven verschuift. Het is dan mogelijk dat de top tien procent een stap hogerop komt, maar degenen in de laagste tien procent kunnen niet beneden een bepaald niveau gaan, anders worden zij van de aarde verwijderd.

Dit is de enige manier waarop vooruitgang kan plaatshebben; het kan niet op een andere manier. Het kan niet met geweld gebeuren. Het kan niet doordat een totalitaire natie de wereld verovert en het koninkrijk van God met geweld vestigt. Het kan niet doordat één religie de wereld verovert. Het kan alleen op een manier waardoor er een verschuiving in bewustzijn plaatsvindt, waardoor degenen die het potentieel hebben, hogerop moeten klimmen, hun Christusschap opeisen, hun eigen geest zuiveren van een bepaalde manifestatie van het dualiteitsbewustzijn; en met één stem, één geest, één hart verklaren dat dit moet ophouden, want genoeg is genoeg!

De overwinning is een verenigd eenzijn van hart
Dit hebben jullie gedaan door onze leringen te volgen, door de rozenkransen en invocaties op te zeggen – jullie hebben dit stap voor stap gedaan. Maar de reden dat wij deze overwinning behalen, is zoals Saint Germain gisteravond uitgelegd heeft, dat jullie één zijn geworden. Misschien zijn jullie je er niet allemaal van bewust, maar jullie zijn gekomen met eenzijn van geest en hart en wilden dat Europa haar verleden ontstijgt, het vastzitten in het verleden ontstijgen. En jullie waren bereid om de delingen in de buitenwereld te transcenderen die zijn gebruikt om de mensen in dit werelddeel zolang te verdelen en overheersen. En dit is natuurlijk de essentiële sleutel die jullie nodig hebben om je er meer bewust van te worden en continu in je leven toe te passen, en die je moet blijven toepassen wanneer jullie bijeenkomen. Want we worden zeer bemoedigd door jullie bereidheid om als gemeenschap bijeen te komen.

Jullie moet inzien dat wij een stroom in de vorm van een 8 tussen Europa en de Verenigde Staten willen vormen, zodat we de polariteit van de studenten in de Verenigde Staten met de studenten in Europa krijgen – en ik reken Europa zeker tot ver naar het oosten toe in Rusland – en dat ze samenkomen en dat eenzijn vormen en dat die stromen in de vorm van het cijfer 8 elkaar dan ontmoet. Het kruispunt is in het midden van de Atlantische Oceaan waar ooit een heel werelddeel bestond, waar ik als de leider van een spirituele evolutie van mensen fungeerde. En toch kon die beschaving niet op dat niveau blijven en deze is op den duur naar een lager bewustzijnsniveau verzonken.

Maar die kan weer opstijgen, en het momentum en de wetenschap en de ideeën die op dat continent naar voren werden gebracht, kunnen opnieuw naar buiten gebracht worden. Maar alleen wanneer er mensen zijn die het spirituele evenwicht kunnen bewaren door hun bewustzijn te verhogen. Dus wij moedigen jullie sterk aan die band te smeden – om die stroom in de vorm van een 8 te vormen – en te zien wat je kunt doen om die gemeenschapszin te creëren die jullie waarlijk verenigt.

Hoor Jezus in jezelf
(Periode van stilte door Jezus). Ik ben stil, omdat ik wilde dat jullie ervaren dat de Omegapolariteit van ons spreken daadwerkelijk stilte is. Loop niet in de val door te denken dat je altijd naar een lering, een stem, in de buitenwereld moet luisteren. Want als jullie denken dat ik, Jezus Christus, slechts door een boodschapper in de buitenwereld tot jullie kan spreken, dan mis je het Omega-aspect van mijn verkondiging. Want ik kan zeker tot elk van jullie in jullie hart spreken. Maar om mij te horen, moet je een ruimte met stilte in jouw geest creëren. Want ik ben niet zo luid en luidruchtig als jullie denken, gebaseerd op de muziek die gespeeld werd voor ik begon te spreken.

Maar dit is opnieuw, hoe ze Christus willen zien als de triomferende koning die binnenkomt en alle macht op de wereld omver werpt. Maar zie je, ik was niet de luide en luidruchtige koning die de steden van Israël binnen marcheerde. Ik was, de nederige persoon die op een ezel reed, toch? En dit staat symbool voor het feit dat ik niet bij jullie afzonderlijk met een luide en luidruchtige stem kom om te proberen jou tot iets te dwingen. Ik kom als een heel rustige stem die je probeert te bemoedigen om hogere inzichten te krijgen, zodat je alleen betere keuzes kunt maken in plaats van te doen wat je wordt gezegd.

Ik wil niet ieder mens op deze planeet vertellen wat hij moet doen, want zelfs ik verlang naar mijn rustige momenten. Waarom zou ik een taak op me nemen door te denken dat ik weet hoe iedereen op aarde zich moet gedragen en daarbij ook nog verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die zij maken, maar toch niet in staat – vanwege de vrije wil – om hun levenservaring te beïnvloeden. Een spirituele goeroe heeft de mensen heel vaak gezegd wat zij moeten doen – bijvoorbeeld aan mensen vertellen met wie zij moeten trouwen – en toen het huwelijk niet werkte, omdat de mensen de naïeve verwachting hadden dat als de goeroe het hen vertelde, zij nog “heel lang en gelukkig zouden leven” en wanneer zij dan aan hun problemen moesten werken, werden zij ontevreden over die goeroe, kregen het gevoel dat ze verkeerd advies hadden gekregen en belandden daarna in een negatieve bewustzijnsstaat.

En dat is een patroon dat je steeds weer ziet bij degenen die een externe goeroe volgen. En je ziet het trouwens ook hier in Duitsland, toen het Duitse volk in de jaren (19)30 een externe gezaghebber wilde volgen en dus stond er iemand op die die rol kon vervullen in de Duitse natie. En daarna betreurde het Duitse volk, natuurlijk, dat ze die leider gevolgd hadden en toen gaven ze de leider de schuld in plaats van te erkennen dat de leider een manifestatie van hun eigen bewustzijn was, hun eigen onwil om de verantwoording te dragen.

Dus je ziet opnieuw, dat als je bewustzijn op een bepaald niveau is, jij naar je toe zult halen – of liever: je zult jezelf brengen bij – een bepaald parallel universum dat wat zich ook maar in jouw bewustzijn bevindt, manifesteert. Dus zou ik jullie, de spirituele mensen, willen aanmoedigen te overwegen of jullie je bewustzijn misschien af kunnen stemmen op de vibratie van mijn geliefde broeder Saint Germain en zijn visie op de Gouden Eeuw in Europa. En dan die Gouden Eeuw als de gemanifesteerde werkelijkheid in jullie wereld te accepteren.

Om dit te laten slagen, moeten jullie, zoals ik heb gezegd, jullie eigen bewustzijn de manifestaties van jullie ego ontstijgen dat niet in de Gouden Eeuw kan bestaan. En dan zal ik daarbij mijn assistentie aanbieden als de zachte stem binnenin jou – als je mij daadwerkelijk af en toe een beetje tijd gunt, waarbij je probeert de geest tot rust te manen en enkel in stilte zit. Doe die iPod uit, mijn geliefden! Want ik wil niet concurreren met dit technologische wonder. Geef mij de stilte en ik zal jou aanwijzingen geven. Afgesproken? Dan verzegel ik jullie in de vrede van mijn hart.