De Wederopstanding van de Goddelijke Moeder in Holland

ONDERWERPEN: Een gemeenschap die die lijkt op die van de vroege volgelingen van Christus – Gebruik de middelen die je tegenwoordig hebt – Wees afgestemd op je tijd – Isoleer jezelf niet – Het potentieel voor het Nederlandse volk – De wederopstanding van de Goddelijke Moeder – Erken je potentieel – Veel mensen zijn eraan toe om te ontwaken – Bewaar het evenwicht – Overgave is de sleutel tot echte kracht

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 april 2009

Mijn geliefde harten, ik Maria kom als reactie omdat jullie je kelk opheffen. Daarom vraag ik jullie om op te staan en een affirmatie met mij te zeggen. Zeg met mij: ‘Laat er licht zijn in Holland, vandaag en tot in eeuwigheid!” (9x). “En er is licht” (1x).

Een gemeenschap die lijkt op die van de vroege volgelingen van Christus
Kijk eens naar jezelf als moderne spirituele mensen en bevestig dan dat jullie juist het potentieel hebben om een moderne versie van de gemeenschap die 2000 jaar geleden door de eerste volgelingen van De Weg van Christus werd gevormd, te vormen nadat Jezus was geascendeerd en wij overbleven om de vlam te dragen die hij heeft gebracht. Ikzelf behoorde tot die vroege gemeenschap die de grote stromingen in het christendom nu als de gemeenschap van christenen ziet.

Maar het was natuurlijk een gemeenschap van mensen die beseften dat wij volgelingen van De Weg waren, een nieuwe weg, een universele weg. Een weg die het Jood en christen zijn, transcendeerde en elk ander etiket waar wij, menselijke wezens, zo goed in zijn om op elkaar te plakken – zoals wij destijds tegen elkaar zeiden. Want wij beseften ook dat het grootste probleem op aarde de indelingen waren. En we zagen die indelingen destijds in onze samenleving, omdat wij de indeling zagen tussen Joden en andere etnische groepen, hoewel er in de tijd niet de nationale staten waren die jullie tegenwoordig hebben.

Maar we zagen wel heel goed die indeling in stammen, in volken. En we zagen we dat wij opgeroepen werden om dat te ontstijgen, want Christus kwam ons waarachtig tonen dat achter alle indelingen, achter ALLE verdelingen in de buitenwereld, de universele waarheid bestaat: dat we allen uit dezelfde bron voortkomen. En dus moesten we onze weg terugzoeken naar die innerlijke erkenning, beseffen dat wij meer zijn dan de indelingen in de buitenwereld, meer dan de vormen in de buitenwereld, meer dan de manifestaties in de buitenwereld. Zoals deze laatste invocatie zo krachtig tot uitdrukking brengt: je bent meer dan jouw vorm in de buitenwereld.

Gebruik de hulpmiddelen die je tegenwoordig hebt
Maar je beseft ook dat je meer bent dan jouw ego, meer dan het zelf dat uit die leugen van gescheidenheid ontstaat. De illusie dat je van je bron gescheiden kunt worden en daardoor, gescheiden van alle andere van zichzelf bewuste wezens die zich als gescheiden wezens gaan beschouwen in plaats van als complementaire facetten van de schitterende diamant in de geest van God. Kijk – in gedachten – eens naar een diamant. Zou je ooit één facet van die diamant kunnen scheiden van de diamant en ergens apart door de ruimte laten zweven? Nee, want het heeft geen zin om van een gescheiden facet van een diamant te spreken, want een diamant is één geheel. Dus is het lichaam van God op aarde ook één geheel.

Maar door het proces van zelfbewustzijn en vrije wil is het mogelijk om de illusie te wekken dat één facet van de diamanten geest van God, het Lichaam van God, gescheiden kan worden, gescheiden van het geheel kan bestaan. En dan kan dat facet beginnen te handelen alsof het een gescheiden wezen is, dat dan moet proberen zelf iets te bezitten in plaats van met de Rivier van Leven mee te gaan. Mee te drijven op die eeuwig transcenderende stroom die je vanzelfsprekend alles geeft wat jij nodig hebt wanneer jij het nodig hebt. Als je dat gevoel maar opgaf dat je iets voor jouw gescheiden zelf nodig hebt – dat je iets moet bezitten, hebben en in jouw macht hebben.

Die gemeenschap hebben wij heel veel eeuwen geleden gevormd, toen wij, in het begin, een groot verlies voelden, omdat Jezus er niet meer was. En slechts langzamerhand kwamen we tot de erkenning dat Jezus er nog steeds was, bij ons, binnenin ons. En dat zorgde ervoor dat die gemeenschap zich begon te vormen. Want Jezus was er om ons te tonen dat wij allemaal het potentieel hadden om meer dan menselijke wezens te worden. Zolang hij er was, bezagen we hem als de leider en zodoende moest hij zich terugtrekken om ons een stap hogerop te laten komen om de Christus in onszelf te erkennen in plaats van die in hem te erkennen.

En dit was een heel verfijnd proces dat er niet gemakkelijker op gemaakt werd door het feit dat wij niet de hulpmiddelen hadden die jullie tegenwoordig wel hebben, je weet dat er psychologie bestaat, de concepten over het ego, de concepten van het spreken over gevoelens. Er zijn zo veel dingen die je tegenwoordig vanzelfsprekend vindt, maar die 2000 jaar geleden niet bestonden. Er was destijds, onder de gewone bevolking, geen intellectueel inzicht in of conceptualisatie van de menselijke psyche. Dus men begreep totaal niet dat er aspecten in de psyche zijn – en dat één aspect het ego genoemd kan worden en op de illusie van gescheidenheid gebaseerd kan worden, terwijl een ander aspect echt is en uit de Ene Bron komt.

Wees afgestemd op je tijd
Denk eens aan de zegeningen die jullie tegenwoordig hebben – door het veel verfijndere inzicht in de psyche, in het helen van de psyche. En besef dan dat dit de ruggengraat is van een spirituele gemeenschap en jouw potentieel om die gemeenschap naar een hoger niveau van dienstbaarheid aan het leven te tillen. Want destijds moesten we ons meer richten op wat mensen met hun bewustzijnsstaat aanspreekt, dus hadden we een andere aanpak. Dit was natuurlijk helemaal in orde in die tijd. Maar ik zeg niet dat jullie dat moeten proberen te kopiëren, noch zou je, zoals enkele religieuze groeperingen gedaan hebben, op dezelfde manier moeten proberen te leven als wij 2000 jaar geleden. Want je moet op je eigen tijd afgestemd zijn.

Niettemin vraag ik van jullie te erkennen dat veel spirituele groepen hetzelfde proces meemaken dat wij hebben doorlopen in die eerste gemeenschap, omdat wij een nieuwe weg volgden, de nieuwe weg van Christus, de hogere weg van Christus – een weg die de menselijke indelingen transcendeerde. En dan kun je dat tegenwoordig verder brengen door de leringen over de psyche in te lijven en mensen helpen in te zien dat de delingen tussen verschillende groepen niet echt is, niet iets wat door de natuur bepaald wordt, of door God gedefinieerd. Het is een kunstmatige creatie van dat element in de menselijke psyche, het ego. En al hun problemen, al hun ziekten in het lichaam, al hun ziekten in hun geest – waaronder de stress die ze voelen door de moderne levensstijl – dit alles wordt gecreëerd door een deling in de psyche, die hen tot een huis dat tegen zichzelf is verdeeld, maakt.

En dit maakt hen verdeeld tegen andere mensen, waardoor ze een dualistische strijd met andere mensen aangaan die hun levensenergie, hun aandacht, hun tijd, hun kans om in deze magnifieke sfeer te zijn, die het materiële universum echt is ondanks alle uiterlijke verschijnselen, verteert. Want jullie kunnen hen natuurlijk helpen in te zien dat de uiterlijke verschijnselen uiteindelijk onecht zijn. En dat het Ma-terlicht net zo gemakkelijk een hogere visie kan uitvergroten als de onevenwichtige visie die er tegenwoordig door het massabewustzijn van de mensen wordt opgelegd.

Isoleer jezelf niet
Wij willen niet dat jullie een gevoel van gemeenschap creëren dat jullie geïsoleerd of gescheiden van de rest van de samenleving zijn. Daarom eren we trouwens degenen die een universele aanpak hebben. Maar we vragen jullie erover na te denken dat zelfs dit naar een hoger niveau kan worden gebracht, dan werken jullie niet alleen met mensen individueel, maar beginnen ook te erkennen dat je stem misschien in de grote gemeenschap van de samenleving waarin jullie leven, kan worden gehoord. Want er is in Holland veel behoefte aan Goddelijke Leiding en aan een voorbeeld van degenen onder jullie die bereid zijn een hogere weg te volgen.

Let erop dat ik het niet heb over degenen die bereid zijn een uiterlijke doctrine of lering te volgen, maar degenen die bereid zijn die innerlijke wet op te volgen die niet kan worden opgeschreven, die niet als die ene wet kan worden aangemerkt die onder alle omstandigheden moet worden toegepast, maar die de Wet van Eenzijn is, de wet van transcendentie, de wet van integratie, de wet van al het leven verheffen. Dit houdt in dat je probeert elke situatie te erkennen, erkennen dat die manifest is, maar dat die totaal onecht is. En dan probeert de mensen te helpen dit in te zien, zodat zij kunnen kiezen een hogere manifestatie te creëren door te bevestigen dat zij de huidige situatie hebben geschapen en dat dit niet het enige is wat zij kunnen creëren – want dat is natuurlijk niet onvermijdelijk.

Het potentieel voor het Nederlandse volk
Overweeg eens hoe spirituele mensen in de samenleving hier in Holland, of de Nederlanden, zoals het genoemd wordt, passen. Denk eens dat je niet Nederlands bent, maar medeschepper met God. Jullie zijn volgelingen van de Weg. Jullie zijn al vele levens volgelingen van de Weg geweest. Maar in dit specifieke leven hebben jullie ervoor gekozen om hier in dit land te incarneren. En vraag jezelf dan eens af waarom. Waarom zijn jullie hier in Holland? Wat heeft jullie ertoe gebracht om aan te bieden in deze natie te incarneren gezien het specifieke bewustzijn dat hier is? Wat was het potentieel dat je voor de natie zag en jouw eigen rol om dat potentieel te brengen?

Wanneer je terugkijkt op de geschiedenis van dit land, denk dan eens na over wat je ziet, denk eens aan wat dat zegt over het bewustzijn van het volk. Denk eens na over haar goede eigenschappen, haar beperkende eigenschappen, en hoe dat zou kunnen helpen om het bewustzijn te verhogen om de goede eigenschappen te maximaliseren en de beperkende eigenschappen te transcenderen.

Denk bijvoorbeeld eens na over hoe het Nederlandse volk al eeuwenlang tegen Moeder Natuur strijdt om haar land veilig te stellen tegen overstromingen van de oceaan. Bedenk dan eens dat de oceaan het waterelement, het emotionele lichaam, representeert. En bedenk dan eens dat het Nederlandse volk het potentieel heeft om te demonstreren dat je op zeeniveau kunt zijn, of zelfs onder zeeniveau, ondergedompeld kunt zijn in dat emotionele miasma, maar het toch kunt ontstijgen en iets op te bouwen dat niet door het tumult in het emotionele lichaam wordt afgebroken. Je kunt het gevoel van een stevige fundering vormen te midden van de chaos.

Zoals het Nederlandse volk in de buitenwereld, maar nog niet in het innerlijk, in de psyche, heeft aangetoond. Zie eens hoe de natie alles heeft geregeld, ordelijk, netjes, hoe de huizen en tuinen heel goed bijgehouden en onderhouden worden. En bezie dit als een positieve eigenschap, maar wees ook bereid te zien dat elke eigenschap uit het evenwicht kan raken. Zoals ik gisteren de aandacht van deze boodschapper heb getrokken naar de vele huizen die bomen buiten hebben, waarin ze van hout een latwerk hebben gemaakt en de bomen dwingen om de takken horizontaal te laten groeien, in rechte lijnen, in plaats van de natuurlijke patronen. Door zo met Moeder Natuur te steggelen om te overleven, is een bepaalde wens gegroeid om de natuur te beheersen, om het moederelement te beheersen.

En zie dan eens hoe dit tot vele omstandigheden kan leiden waarin de samenleving een gesloten cirkel wordt, zodat het materiële rijk een doel op zich wordt. En het Nederlandse volk gelooft dat zij het recht heeft om te doen wat ze maar kan om fysiek voordeel veilig te stellen dat je uitvergroot ziet in hoe er met bepaalde problemen wordt omgegaan, waaronder drugs en drugsmisbruik, maar ook seksualiteit, euthanasie en andere omstandigheden. Omdat de mensen denken dat ze het recht hebben om ieder aspect van het leven met de dagelijkse denkgeest en het gescheiden zelf te beheersen.

De wederopstanding van de Goddelijke Moeder
Vanwege de Wet van Vrije Wil heb je het recht om te proberen alles onder controle te krijgen en te bezitten voor het gescheiden zelf. Het is je recht om op deze manier met je vrije wil te experimenteren. Maar zoals in de rozenkrans staat, word je, als je die gesloten cirkel, dat gesloten systeem, creëert, onderworpen aan wat wij de tweede wet van de thermodynamica noemen, maar die de samentrekkende kracht van het moederelement is, die alles afbreekt wat niet transcendeert.

De Nederlandse samenleving is op vele manieren die gesloten cirkel geworden en je ziet dat zelfs bepaalde problemen, al zijn de Nederlanders zo ingenieus en bekwaam in orde scheppen, in de samenleving hun vindingrijkheid tarten, hun orde tarten. En je ziet dat bepaalde problemen niet kunnen worden opgelost, omdat ze gewoon een uitdrukking van het feit zijn dat in de gesloten cirkel er iets begint af te brokkelen. Want men wil niet verder en daarom heeft men in de psyche van de Nederlandse natie de Goddelijke Moeder daadwerkelijk laten inslapen, euthanasie op haar gepleegd, bij wijze van spreken. En dan heb je een aardemoeder gecreëerd die je in je macht probeert te houden met het gescheiden zelf, de dagelijkse denkgeest.

En waar behoefte aan is, is de wederopstanding, het opnieuw ontwaken van de schone slaapster, de Goddelijke Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke. En hoe kan dit tot stand gebracht worden? Dat kan enkel door te erkennen dat de Goddelijke Moeder altijd één is met de Goddelijke Vader – nooit de één zonder de ander. En dus is dit het proces waar jij zelf doorheen bent gegaan, bij jouw spiritueel ontwaken. Omdat jij – als het vrouwelijke element van jouw totale wezen, het lagere wezen dat jij bent, jouw ziel, jouw bewuste zelf – bent gaan erkennen dat jij meer bent dan dit lagere wezen. Dat je een hoger wezen hebt, een Goddelijk Zelf, een IK BEN Aanwezigheid, of hoe je het maar noemen wilt, maar er bestaat meer dan alleen maar het lagere. Dus ben je begonnen aan het proces om dat hogere wezen te integreren. En daardoor heb je dat bewustzijn getranscendeerd dat van het materiële universum een gesloten kader maakt.

En dit is het potentieel: om een voorbeeld te geven van hoe het in de moderne samenleving – die jullie hier in Holland en in Europa en andere delen van de wereld hebben – desondanks mogelijk is om verder te kijken dan het materialisme en een zinvolle spirituele aanpak te ontdekken. Je kunt de mensen helpen begrijpen dat dit veel verder gaat dan de traditionele religies die heel veel mensen in de moderne samenleving hebben afgewezen of aan zijn gaan twijfelen, of zijn gaan inzien dat er meer moet zijn. Maar ze weten niet wat, ze zien het niet – en toch hebben jullie het wel gezien. En je kunt andere mensen helpen het te zien, door het in verband te brengen met specifieke aspecten van het leven waarmee ze moeite hebben, door het op schrijven, door het te zeggen.

Erken je potentieel
Je kunt naar jezelf kijken wanneer je een innerlijk aanwijzing krijgt en jouw dagelijkse denkgeest dan zegt: “O nee, dat kan niet waar zijn. Niet mijn kleine ikje. Hoe zou ik ooit iets kunnen doen wat een heel land beïnvloedt?” Maar naarmate jij jouw hogere wezen integreert, komt er een moment waarop jij je moet afvragen: “Geloof ik dat de spirituele leringen die ik volg, waar zijn? Geloof ik dat de spirituele oefening die ik doe, eigenlijk wel werkt? Want per slot van rekening volg ik en bestudeer ik al enige tijd spirituele leringen. Ik heb spirituele technieken gedaan. Ik heb aan mijn psychische problemen gewerkt. Geloof ik dat dit werkt? Geloof ik dat het verschil maakt?”

Als het antwoord ‘Nee’ is, houd er dan mee op en geniet van het leven. Maar als het antwoord ‘Ja’ is, erken dan dat jij jouw vroegere zelfgevoel transcendeert. En als jij dat vroegere zelfgevoel blijft transcenderen, moet je op een punt komen waarop jij zegt: “Ik ben geen klein ikje dat denkt dat hij of zij niets kan doen, omdat ik opgevoed werd met de gedachte dat ik niets ben en geen verschil op aarde kan maken. Ik ben niet dat gescheiden zelf dat door het bewustzijn van de antichrist geprogrammeerd is om te ontkennen dat de Christus in mij geboren kan worden. Nee, ik ben meer dan dat gescheiden zelf en ik ben bereid te erkennen dat de Christus natuurlijk in mij geboren kan worden. En hoewel mijn kleine ikje van het gescheiden zelf geen verschil kan maken voor mijn natie, kan de Christus in mij, God door mij, wel het verschil maken.”

Dit houdt niet in dat je op kruistocht moet gaan en veel religieuze mensen moet ontmoeten en tegen ze preken en proberen die allemaal te bekeren. Het houdt in dat je gewoon erkent dat jij meer kunt zijn. En dat je de open deur kunt zijn door iets op het geschikte moment te zeggen wat verschil maakt, niet alleen voor individuele levens maar ook voor de samenleving als geheel.

Wanneer jullie naar jezelf kijken en naar de groei in bewustzijn, moet je niet in de val lopen door te denken dat jullie de enigen zijn die in bewustzijn groeien. Dit is een vaak voorkomende vergissing die wij in veel spirituele gemeenschappen zien, ze zeggen: “O, wij zijn zo anders dan de mensen in de samenleving die hun materiële leven leiden en drinken en vrolijk zijn. Ze wijzen ons af, ze begrijpen ons niet. Maar we moeten in ieder geval wel beter dan zij zijn, omdat wij spiritueel zijn en wij spiritueel groeien. En zij niet.”

Veel mensen zijn eraan toe om wakker te worden
Al het leven is met elkaar verbonden. Zoals Jezus zei: “En ik, als ik verhoogd wordt, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Er is een onderliggend eenzijn in al het leven. Omdat jij je bewustzijn hebt verhoogd, heb je veel mensen omhoog getrokken die het massabewustzijn beginnen te ontstijgen. Maar er is een Alpha-Omega actie. Maar als je realistisch naar jezelf kijkt, zie je dat jij niet jouw eigen bewustzijn in je eentje hebt verhoogd. Als er geen andere mensen waren – die ook bereid waren om hun bewustzijn te verhogen – dan had je niet de vooruitgang kunnen boeken die je nu geboekt hebt.

Het is dus een interactieve relatie. En het beeld, het inzicht dat ik jullie nu wil geven, is dat er veel meer mensen zijn dan je denkt, die hun bewustzijn op innerlijk niveau verhoogd hebben, maar die gewoon het proces, hun potentieel, de spirituele kant van het leven, nog niet bewust herkend hebben. Maar ze staan dicht bij een doorbraak. Wat betekent dat één opmerking, één artikel, één geschrift, één uitdrukkingsvorm, één boek van jou, verschil kan maken, en deze mensen kan bereiken en ze wel wekken, zoals jullie een ontwaken ervaren hebben – toen je van niet bewust gewaar zijn van de spirituele kant van het leven jij je plotseling wel bewust werd van de spirituele kant van jouw aard, je er plotseling van gewaar te zijn en het gevoel te hebben dat een heel nieuw leven zich aan je openbaarde.

Heel veel mensen zijn aan een ontwaken toe. Maar waar ze aan toe zijn, is niet een religieuze tot rebellie aanzettende opstandeling of een hel en verdoemenis prekende priester, want ze staan al boven dat bewustzijn. Ze zijn toe aan iemand die spiritualiteit niet bestudeerd maar geleefd heeft. En die het tot uitdrukking brengt, niet op een halsstarrige, gedwongen manier waardoor jij tegen jezelf zegt: “O, ik moet eropuit trekken om de wereld te redden en het christendom voor Jezus in ere te herstellen, of de Gouden Eeuw van Saint Germain brengen, of de Goddelijke Moeder voor Moeder Maria in ere herstellen.” Maar je doet het op een manier waardoor jij het gewoon door jou heen laat gaan, door te durven te zijn wie je bent, te durven om jouw hogere wezen tot uitdrukking te brengen in plaats van je dagelijkse denkgeest te gebruiken om te denken dat je iets op een bepaalde manier moet zijn of doen.

Bewaar het evenwicht
Begrijp je het wankele evenwicht nu? Jullie hebben als spirituele mensen wel een potentieel dat verstrekkend kan zijn. Maar we willen niet dat jullie je er met je dagelijkse denkgeest op richten en al te fanatiek te worden en denken dat je van alles moet doen en dat je nooit tijd hebt om van het leven te genieten. Dat hebben we in eerdere organisaties van geascendeerde meesters gezien, waardoor de studenten zich zo richtten op het redden van de wereld dat ze het gevoel kregen dat ze geen tijd meer hadden om gewoon te leven. En door je er zo op te concentreren met je dagelijkse denkgeest, verloren ze hun innerlijke leiding, de hogere leiding van hun eigen hogere wezen. En dus moesten ze alles afdwingen in plaats van het te laten stromen.

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen iets met je verstand begrijpen – verstandelijk te besluiten dat je nu het inzicht moet implementeren door dit of dat of van alles te doen – er bestaat een fundamenteel verschil tussen die benadering en de benadering om naar binnen te gaan, om bereid te zijn je op de Rivier van Leven mee te laten drijven. Je bent bereid geweest om door het proces te gaan van naar de balk in je eigen oog kijken, aan je eigen psyche te werken, kijken naar wat je ervan weerhoudt om je hogere zelf in actie te zijn, om te zijn wie je echt bent, en je dan over te geven aan het willen zijn wie je bent. En in die overgave, erkennen dat je hogere wezen echt is, dat je hogere wezen het potentieel heeft zich door jou tot uitdrukking te brengen – als je maar bereid bent niet vast te houden aan het beeld dat jij een klein machteloos wezentje bent.

Dit is het potentieel. Want het verschil tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk is juist dat de Christus 2000 jaar geleden niet in miljoenen mensen, of zelfs maar 10.000, geboren kon worden. Ze hadden het bewustzijn toen nog niet, het collectieve bewustzijn was er nog niet aan toe. Daarom kwam Jezus als voorloper, iemand die het Christusbewustzijn belichaamd heeft en iedereen opriep om hogerop te komen.

Overgave is de sleutel tot echte kracht
Maar in dit Aquariustijdperk is het bewustzijn verhoogd, het voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, is geïnternaliseerd door veel mensen. Wij hebben nu het potentieel dat veel mensen de Christus in zich geboren laten worden. En zodoende hebben we absoluut niet de intentie om deze beweging rond één leider of twee leiders of een paar leiders te concentreren. We hebben echt de bedoeling om gemeenschappen en bewegingen te zien waarin vele, vele mensen hun Christusschap tot uitdrukking durven te brengen op elk willekeurig niveau waarop dat Christusschap manifest is en die er dan constant naar streven hogerop te komen door die overgave, die de meester-sleutel is om naar Christusschap op te klimmen.

Je kunt het Christusschap niet laten, of dwingen te, gebeuren. Je kunt je er alleen maar aan overgeven. Waardoor je erkent zoals Jezus het uitgedrukt heet: “Ik zelf – het gescheiden zelf – kan niets.” “De Vader in mij – het Hogere Zelf – in mij doet het werk.” ”Maar toch zijn ik en mijn Vader één.” Ik en mijn Hogere Wezen zijn één. En zodoende “werkt mijn Vader tot nu toe en ik werk”, omdat ik bereid ben de open deur te zijn. Ik ben bereid niets achter te houden en niet te beperken wat God door mij kan doen.

Dit is mijn laatste gedachte in deze uitgave. Ik wil jullie met een gedachte achterlaten: Probeer je gewaar te worden hoe jij beperkt in wat God door jou heen kan doen. Deze boodschapper dacht een aantal jaren geleden over deze vraag na. En dat was echt het begin van het proces dat hem op zijn huidige niveau heeft gebracht en het potentieel heeft om hem nog verder te brengen, naar zelfs nog hogere niveaus van dienstbaarheid, zoals elk van jullie het potentieel heeft om veel verder te komen dat wat je leeftijdgenoten en familie en vrienden van vroeger denken dat voor jou mogelijk is.

Dit is wel de ware betekenis van de uitnodiging, om hogerop te komen, het oude zelfgevoel te transcenderen. Het is niet alleen maar een invitatie om een ark te betreden om het, fysiek, te overleven. Het is de uitnodiging om de Ark van het Verbond te betreden. Wat een symbool is voor degenen die bereid zijn om verder dan het gescheiden zelf en het materiële rijk te kijken. Voor degenen die bereid zijn te erkennen dat zij de geïncarneerde Goddelijke Moeder zijn en dat zij daardoor één zijn met de Goddelijke Vader. En daarom zijn ze ook hier om de visie van de Goddelijke Vader te manifesteren, zodat die tot uitdrukking komt in de energie van de Goddelijke Moeder. Zodat er die verbinding ontstaat, zo boven, zo beneden. Wees hier beneden alles wat je Boven al bent.

Denk hierover na, denk hierover na, want dit is waarachtig de test van Christus, de essentiële mantra en boodschap van Christus in de komende 2000 jaar. Jullie zijn goed op weg om dit te erkennen, maar er zijn nog steeds elementen in jullie wezen waardoor jij jouw zelfexpressie beperkt, het Godzelf dat zich door het wezen, door het zelf, dat hier beneden verankerd is, tot uitdrukking brengt. Wees bereid hierover na te denken, mijn geliefden.

En zodoende bedank ik jullie om samen te komen. Om hier te zijn, om ons een podium te geven, om een kelk voor ons te vormen waar het licht in kan stromen en een kettingreactie op gang brengen die voor een seismografische verschuiving in het bewustzijn kan zorgen, niet alleen in deze natie, maar het hele Europese werelddeel en nog verder. Mijn geliefden, wees verzegeld in het vreugdevolle hart van de Goddelijke Moeder die IK BEN.