De Energie van de Aanklager van de Broeders transcenderen

ONDERWERPEN: Het verschil tussen ‘woorden’ en ‘het Woord’ – Wil jij het laatste woord hebben? – Het bewustzijn van de aanklager – Communiceren via gedachten – Bewijzen dat vrije wil een fout van God was – Hoe reageerden de aangeklaagden? – De strijd om Armageddon – De centrale dynamiek op aarde – Geen veroordeling in de vierde straal van Zuiverheid

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 17 december 2009

De boodschapper leest:

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.

Elohim – Elohim – Elohim. (De Meester chant.) Elohim IK BEN. Astrea IK BEN. Oneindigheid BEN IK. Zuiverheid BEN IK. Oneindige Zuiverheid BEN IK. (De Meester ademt uit.)

Ik adem oneindige zuiverheid naar jullie toe, zodat jullie als jullie daartoe bereid zijn, een soort inschatting kunnen maken van wat de werkelijke vibratie van Elohim is. Want wij staan boven het niveau van de dualiteit. Astrea en Zuiverheid vormen een polariteit, niet een dualistische, maar een oneindige. Er is geen tegenovergestelde van oneindige zuiverheid, hoewel je in de taal die op aarde gebruikt wordt, gemakkelijk woorden kunt vinden die het tegenovergestelde van zuiverheid betekenen.

Het verschil tussen ‘woorden’ en ‘het Woord’
Dit is het onderwerp waarover ik wil spreken in deze verhandeling, zodat je misschien de waarde ervan ontdekt om na te denken over de kracht van woorden en de beperkingen van woorden en hoe ze gebruikt kunnen worden om iets te bewijzen. Want woorden zijn, tenminste zoals jij ze op aarde kent, eindig. Denk eens na over het subtiele verschil tussen ‘woorden’ en ‘het Woord’. God heeft het Woord gebruikt om de wereld van vorm te scheppen, maar toen de mensen in Babel hun minachting voor het Woord van God hadden getoond, werden hun tongen gedeeld en moesten ze spreken met woorden die eindig waren, die verdeeld waren in tegengestelde polariteiten. Wat betekent dat? Het betekent gewoon dit: het Woord is niet gedeeld en daardoor is het Woord bewijs. Het Woord is het bewijs dat er iets boven de dualiteit staat, iets dat verder gaat dan de eindige wereld. Het Woord bewijst dit, woorden kunnen echter nooit de Oneindigheid bewijzen. Ze kunnen nooit iets bewijzen op een definitieve of absolute manier.

Dus kun je eens nadenken over het populaire gezegde het laatste woord hebben. Welnu, op het niveau van woorden, zul je nooit het laatste woord hebben. Want elk punt dat je maakt met woorden, kan door een ander punt, gemaakt met woorden, tegengesproken worden. Elk argument dat in woorden vervat is, heeft een tegenargument en op het niveau van de woorden zelf is het onmogelijk te bewijzen wat uiteindelijk echt en onecht is. In plaats daarvan word je beperkt als je probeert te bewijzen wat goed en fout is. En hoewel je zou kunnen bewijzen dat iets goed is, kun je het alleen maar bewijzen als de tegengestelde polariteit van iets wat fout is en dat is niet het allerbeste juiste, het oneindig juiste.

En dus is de enige manier om het grootste gelijk te hebben bij God naar het Woord te reiken – het Woord. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is ook het Christusbewustzijn, vanaf het begin ontworpen om Eenzijn tussen de Schepper en zijn schepping te handhaven. Daardoor kun je, als je reikt naar het Woord, weten dat God bestaat, dat God boven het eindige staat, dat jij een verlengstuk van God bent. En daardoor sta jij, in ieder geval de kern van je Wezen, boven deze eindige wereld.

Wil jij het laatste woord hebben?
De vraag wordt dan: Hoe wil je de rest van je leven als deze incarnatie doorbrengen? Hoe wil je toekomstige incarnaties beleven – of wil je ascenderen? En de vraag die jij jezelf moet stellen, is deze: “Zal ik nog de spelletjes blijven spelen, de myriaden, ontelbare spelletjes die je met woorden kunt spelen. Blijf ik proberen het laatste woord bij de mensen te krijgen, of zal ik reiken naar het allerhoogste Woord van God, zodat ik één met het Christusbewustzijn kan worden. En dan spreek ik niet allen woorden – ik word het Woord. Ik word het vleesgeworden Woord, waardoor ik misschien de open deur kan zijn voor het Woord van God dat op aarde gesproken wordt, het Woord dat niet de dualistische worsteling van punt en tegenpunt, bewijs of weerlegging is.” Het Woord dat waarachtig het echte van het onechte klieft – niet door de gesproken woorden, maar door de vibratie die deze woorden hebben en door de persoon die ze uitspreekt, de vibratie die door die persoon heen stroomt die de open deur is, zodat mensen die daartoe bereid zijn die vibratie kunnen voelen – en daarom contact maken met het Woord, dat een Levende Geest is die stroomt – altijd – altijd transcendeert, altijd accelereert naar steeds grotere uitdrukkingsvormen van de eigenschappen van God.

Dit is daadwerkelijk de vraag: de open deur voor het Woord zijn of niet zijn. Overweeg eens hoeveel mensen al decennia lang in dit leven en tientallen levens voor dit leven, bezig zijn met het laatste woord krijgen in dit spelletje om te proberen het laatste woord te krijgen om te bewijzen dat jij gelijk hebt, door te bewijzen dat iemand anders ongelijk heeft, door te bewijzen hoe slim jij wel met woorden bent of met grappen of sarcastische of ironische opmerkingen – die iemand zogenaamd op zijn nummer moeten zetten. En welk nummer mag dat dan wel niet zijn, als je iemand op zijn nummer zet door een vibratie die minder is dan liefde, die minder is dan zuiverheid? Nu, het is hetzelfde nummer waar jij jezelf op gezet hebt, wanneer je die vibratie krijgt die iemand anders naar beneden haalt, om hem te vernederen, in plaats van het Al te verhogen door het werktuig te zijn van het Woord dat door de zuiverheid ervan het leven alleen maar kan verhogen.

Kijk eens naar het leven van Jezus en hoe hij met de Schriftgeleerden en de farizeeërs omging. Je kunt er met de uiterlijke, analytische, lineaire geest naar kijken en naar de woorden die je aangereikt zijn in de Bijbel. En je kunt Jezus’ woorden analyseren en evalueren en zelfs beoordelen. Had hij dat moeten zeggen? Had hij dat op die manier moeten zeggen? Was het verstandig dat hij dat zei? Had hij daar echt een punt, of hadden de Schriftgeleerden en de farizeeërs daar een punt?

Je kunt dit natuurlijk doen, want je leest de woorden van Jezus. Je hoort niet hoe ze uitgesproken worden zoals hij ze destijds uitsprak, toen hij daadwerkelijk de open deur was en toen er veel meer uit zijn mond stroomde dan de woorden zouden kunnen noteren. Het Woord stroomde naar buiten, het Woord dat met haar vibratie de mensen een alternatief gaf voor de vibratie van de Schriftgeleerden en de farizeeërs. Zodat mensen die nog nooit een hogere vibratie dan de dualistische polariteiten waren tegengekomen plotseling, als ze dat wilden, door Jezus tot leven gewekt werden, niet tot leven werden gewekt door zijn woorden, maar door het Woord zelf. En ze zagen iets meer in hem, iets wat de Schriftgeleerden en de farizeeërs niet hadden – iets dat zij niet konden hebben – gezien hun dualistische staat van bewustzijn en zij gehecht waren aan het laatste woord hebben, om te bewijzen dat Jezus ongelijk had, dat hun eigen traditie juist was. En dus, zoals Jezus zei “hebben jullie ervoor gezorgd dat het woord van God geen effect heeft door jullie traditie.”

Het bewustzijn van de aanklager
Nu, waar komt deze energie vandaan? Waar komt dit bewustzijn vandaan, van gelijk willen hebben, van willen bewijzen dat andere mensen ongelijk hebben, zelfs de energie om anderen te willen beschuldigen van dit of dat, of nog wat anders? Ga naar de rechtszalen overal ter wereld en zie hoe het in sommige landen tijdverdrijf is geworden, een vorm van amusement, een vorm van verslaving om iemand te vervolgen en hem aan te klagen omdat hij iets fout gedaan heeft waardoor jij nu recht hebt op een geldelijke compensatie. Je kunt de woorden lezen die geschreven worden op de papieren van de rechtbank. Je kunt zien hoe sommigen anderen beschuldigen door bepaalde woorden te gebruiken. Maar als je bereid bent je innerlijke visie te gebruiken om tussen de woorden door te lezen met je hart, zul je zien dat tussen die woorden een bepaalde energie, de energie van beschuldigen, zit.

En waarom liet ik dus de boodschapper de quote uit het Boek Openbaringen voorlezen over de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht ten overstaan van God beschuldigde? Wie is die aanklager van onze broeders? Welnu, degenen die Maitreya’s boek bestudeerd hebben, zijn bekend met het concept van de sferen. En daardoor kun je de diepere betekenis van deze quote begrijpen die – gezien het niveau van bewustzijn van 2000 jaar geleden – niet in de hoogste vorm daarvan gegeven kon worden, want die moest worden aangepast aan de bewustzijnsstaat en de woorden die destijds gebruikt werden.

Het was in die tijd gewoon niet mogelijk dat mensen het concept van verschillende sferen begrepen. Voor hen was alles dat buiten de aarde viel, óf de hemel, óf de hel. Alles wat anders was dan wat zij met hun fysieke zintuigen konden waarnemen was, de hemel of de hel. En daardoor konden ze niet begrijpen dat de quote uit Openbaringen, hoewel door het woord ‘hemel’ te gebruiken, niet naar de hemel in haar allerhoogste betekenis verwees, in de betekenis van het spirituele rijk. Want hoe kon de duivel daar bestaan, want het spirituele rijk is natuurlijk zuiver en dus zou het niet mogelijk zijn dat iemand in een lagere bewustzijnsstaat in dat rijk van zuiverheid zou kunnen bestaan. En dus begrijpen jullie wel dat wat er schuil gaat achter het woord ‘hemel’ een hogere sfeer is, een sfeer die hoger dan de aarde is, maar nog steeds een sfeer die niet volledig geascendeerd is, een sfeer die aan het proces van ascensie was begonnen.

En daarom was het bepaalde levensvormen in die sfeer duidelijk geworden dat degenen die niet bereid waren hun wezen te accelereren naar de zuiverheid van de ascensiespoel, die levensvormen zouden achterblijven naarmate die hele sfeer ascendeerde. En daardoor zouden die levensvormen – gezien vanuit het perspectief van binnenuit die sfeer – verloren gaan. Ze zouden geen deel meer uitmaken van hun oorspronkelijke mandala, die ontworpen was om samen te ascenderen. Ze zouden achtergelaten worden, terwijl de rest van de sfeer en de levensvormen die zich erin bevonden accelereerden naar de zuiverheid van de ascensiespoel.

En daardoor veranderden de levensvormen die leiderschapsposities bekleedden plotseling van gedachten. Ze sloegen om, wat niet mogelijk is voor een spiritueel wezen, maar wel voor een niet geascendeerd wezen. Ze sloegen door naar de tegenovergestelde polariteit door plotseling te beslissen – let op, beslissen – dat het plan van God gebreken vertoonde, dat de vrije wil gebreken vertoonde, dat het mogelijk werd dat levensvormen verloren gingen, bewees dat de Schepper een gebrekkig ontwerp had gecreëerd voor de ascensie van de sferen. Dat de vrije wil een te groot risico vormde, dat het een blok aan het been was, dat het gewoon niet juist kon zijn omdat deze levensvormen verloren zouden kunnen gaan.

Nu zat echter achter deze redenering, zoals Maitreya uitlegt, de onwil van deze levensvormen om zich te verdeemoedigen en hun leven als verheven wezen, als leiders met macht, los te laten en zich tot dienaar van allen te maken. Want deze levensvormen hielden trouwens zeer van hun leven tot aan de dood toe. Ze hielden van de positie die zij in die sfeer hadden, die niet geascendeerde sfeer, en ze hielden er zo van dat ze het gevoel kregen dat naar een hoger niveau van dienstbaarheid gaan, door de dienaar van allen te worden, een degradatie voor hen was, een degradatie in rang en positie. En daardoor waren ze niet bereid om hun leven voor het Al te geven. En als excuus om hun leven niet op te geven, concentreerden ze zich op het feit dat enkele levensvormen zouden achterblijven. Ze gebruikten dit om met de redenering aan te komen dat het een gebrek in Gods plan was en dat zij moesten bewijzen dat God ongelijk had.

En in het nieuwe bewustzijn dat ze toen kregen – het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn – dachten ze in feite dat ze konden bewijzen dat God ongelijk had, dat zij zich tegenover God konden opstellen. Maar op het moment dat ze de dualiteit ingingen, werden ze door de dualiteit bedrogen. Ze keken nu van binnenuit naar het universum vanuit de dualistische polariteit en daardoor leek het hen volstrekt echt, volstrekt logisch, dat er een tegenovergestelde polariteit aan hun polariteit moest zijn. En daarom geloofden ze toen dat – net als de man die een gele bril opheeft, gelooft dat de lucht groen is – God gewoon de tegenovergestelde polariteit van hen was. En dus was het mogelijk te bewijzen dat God ongelijk had, dat Gods plan fout was. Maar toch, hoe konden ze dit geloven? Omdat ze het Woord verloren hadden en toen gehuld werden in, verwikkeld raakten in het bewustzijn van woorden, het verdeelde woord, werden woorden niet meer gebruikt om een oneindige vibratie over te brengen, te communiceren. Ze waren toen naar het niveau van de dualiteit naar beneden gebracht.

Communiceren via gedachten
Maar wees voorzichtig hier en besef dat die sfeer – hoewel de meerderheid van levensvormen nog niet geascendeerd was – nog steeds een veel hogere vibratie bezat dan tegenwoordig op aarde. Daarom bedoel ik niet, als ik ‘woorden’ zeg, gesproken woorden die opgeschreven kunnen worden. Ik bedoel woorden als het symbool voor die bewustzijnsstaat. Want zie je, wanneer een sfeer dicht bij het punt van ascensie komt, dan hebben de bewoners van die sfeer hun bewustzijn op een zodanig niveau gebracht dat ze alleen via gedachten kunnen communiceren. En het voordeel van communiceren via gedachten is dat je direct op het niveau van concepten en ideeën kunt communiceren.

Je zult het oude gezegde wel kennen dat een beeld meer waard is dan duizend woorden. Dat komt omdat een beeld meer kan overbrengen dan woorden kunnen beschrijven. Dit brengt het geheel van een bepaalde aanblik over. Je kunt die aanblik in woorden beschrijven, maar er zullen veel woorden voor nodig zijn en de woorden zelf zullen in feite nooit dezelfde ervaring overbrengen die je krijgt als je maar één seconde naar een beeld kijkt. Woorden van een dichter kunnen natuurlijk een diepere betekenis overbrengen, een diepere ervaring geven aan degenen die een open hart en geest hebben. Maar de woorden zelf kunnen dit niet doen op een mechanische manier, maar enkel mensen die ze lezen die bereid zijn om verder dan de woorden te zien en hun hart te openen voor een ervaring die meer is dan de woorden. En daardoor zie je dat één blik op een beeld een ervaring kan overbrengen en je daarvoor openstellen die duizend woorden je niet kunnen geven. Want de woorden zijn weergaven van het beeld – ze zijn het beeld niet. Zoals in het oude gezegde: je kunt niet met woorden de ervaring van de smaak van een appel geven.

In een hogere sfeer vindt communicatie dus op een hoger niveau plaats, waarbij de mensen de vermogens van hun geest zo ontwikkeld hebben dat ze beelden, concepten, ideeën direct op elkaars geest kunnen projecteren en daardoor op dat niveau kunnen communiceren. En naarmate een sfeer ascendeert, worden mensen er natuurlijk steeds beter in om concepten te communiceren. En naarmate ze het collectieve bewustzijn verhogen, communiceren ze natuurlijk op een zuiverder manier, waarbij de concepten en ideeën die ze op elkaars geest projecteren, steeds zuiverder, steeds verhevener worden, steeds meer gericht op het verhogen van andere levensvormen, de hele sfeer verhogen door meer intellectuele, zuiverder concepten en ideeën naar buiten te brengen.

Bewijzen dat vrije wil een fout van God was
En wat er in feite gebeurt, toen die eerste wezens in die sfeer besloten te rebelleren tegen Gods plan, besloten dat ze hun leven niet zouden geven voor een vriend – zij hun posities niet zouden opgeven om naar een nog hogere positie op te stijgen door het Al te dienen? Zij hielden zo van hun leven dat ze bereid waren ervoor te sterven, spiritueel gezien, door de dualiteit in te gaan. Wat er gebeurd is, was dat ze besloten te bewijzen dat God ongelijk had door te bewijzen dat de vrije wil fout was. En hoe konden zij dit doen? Nu, ze wisten dat zij zelf daadwerkelijk in de volgende sfeer zouden terechtkomen die al geschapen was. En ze beseften dat hoe meer levensvormen zij met zich mee naar beneden konden trekken, hoe meer kans ze hadden te bewijzen dat vrije wil niet werkt, omdat vrije wil een te groot risico vormt waardoor mensen eerder zullen vallen dan ascenderen.

En dus zat een groep van hen bij elkaar te vergaderen en zei: “Hoe kunnen we in deze laatste fase, waarin de ascensiespiraal al gevormd is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk levensvormen met ons mee vallen door ervoor te zorgen dat ze het dualiteitsbewustzijn krijgen? En het plan dat ze bedachten was eenvoudig: “We zullen iets met ze doen dat ooit eerder in deze sfeer is gedaan. We zullen hen op alle mogelijke manieren ergens van beschuldigen. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet zuiver zijn. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze geen wilskracht hebben of dat ze hun wilskracht niet correct gebruiken. We zullen hen beschuldigen van valse wijsheid. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet liefdevol zijn. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet de waarheid spreken, maar leugenaars zijn. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet vreedzaam zijn en we zullen hen ervan beschuldigen dat ze de vrijheid van anderen willen afnemen. Welke eigenschap van God ze ook zo goed beheersen dat ze bijna klaar zijn om op die eigenschap van God te ascenderen, wij zullen hen ervan beschuldigen dat ze haar hebben vervormd. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze haar niet in zuiverheid bezitten. We zullen hen ervan beschuldigen dat zij die vervormd hebben. En dan zullen wij zien hoe zij reageren op deze nieuwe energie van beschuldigingen die ze nog nooit eerder zijn tegen gekomen.”

Zo zijn ze de Duivel en Satan geworden, niet als één wezen, maar als een groep wezens die binnenin zichzelf een neerwaartse spiraal, gevormd hebben zoals wij onlangs hebben blootgelegd, precies het tegenovergestelde van de opwaartse spiraal, de ascensiespiraal, die door de meerderheid van de levensvormen in die sfeer was gevormd. En binnen de totaliteit van die ascensiespiraal, vormde zich zo’n krachtveld van negatieve energie, van onzuivere energie, dat ze bij wijze van spreken een zwart gat creëerden binnen het witte gat van de ascensiespiraal.

En toen gebruikten ze die energie, ze bouwden de intensiteit van de energie op door hun eigen licht te vervormen. Want zei Jezus niet: “Als het licht in jouw duisternis zij, hoe groot moet die duisternis dan wel niet zijn.” En deze wezens hádden licht, ze hádden die stuwkracht wel, ze hádden die verworven tijdens in hun lange diensttijd door het licht te dienen. Maar nu, terwijl ze naar de andere kant omsloegen door zich tegenover het licht op te stellen, werd hun licht ogenblikkelijk veranderd in duisternis en in de stuwkracht van de duisternis. En daardoor konden zij hun verworvenheid, die stuwkracht – die stuwkracht van duisternis – gebruiken om die heel intense energie van beschuldigingen te richten op andere levensvormen.

Stel je de schokgolf eens voor die er gevoeld werd toen al die heilige onschuldigen – die onbaatzuchtig – onbaatzuchtig hadden gewerkt aan de ascensie van hun sfeer, om al hun broeders te verheffen – plotseling beschuldigd werden dat zij precies het tegenovergestelde aan het doen waren, precies het tegenovergestelde te zijn van wat zij wisten dat ze waren. Stel je eens voor hoe dit werd ervaren door deze onschuldige levensvormen. Ze waren nog nooit eerder een energie als deze tegengekomen. Ze waren nog nooit levensvormen tegengekomen die bereid waren te liegen om hen van iets te beschuldigen wat ze niet hadden gedaan.

Hoe reageerden die aangeklaagden?
Zie je wat de verzoeking hier was? Zie je hoe subtiel de verzoeking was? Zie je hoe krachtig die was toen de immensiteit van deze negatieve energie hierin zat ingebed? Zie je hoe er levensvormen waren die letterlijk werden weggeblazen door de energie die op hen gericht werd en door de gedachte: “Wat heb ik verkeerd gedaan? Kan het zijn dat ik iets verkeerd gedaan heb? Hebben ze echt gelijk? Hoe kunnen ze dan gelijk hebben? Hoe kunnen ze me hiervan beschuldigen? Ik ben hier onbaatzuchtig aan het werk om het Al te verhogen en zij beschuldigen mij ervan dat ik precies het tegenovergestelde heb gedaan. Hoe konden ze dit doen? Hoe kan het dat ze dit mogen doen? Hoe kon God het goedvinden dat ze dit doen?”

Zie je de myriaden mogelijke reacties op hoe deze wezens – onschuldig – plotseling verwikkeld raakten in deze energie, hoe ze op deze schok reageerden, deze totale schok voor hun wezen? Zie je dat de strategie van de rebellerende wezens heel efficiënt werkte door ervoor te zorgen dat de onschuldige wezens diverse bewustzijnsstaten kregen die het tegenovergestelde waren van de ascensiespiraal?

Globaal gingen sommige wezens over op de beschuldigende energie en beschuldigden de aanklagers ook weer, hen ervan beschuldigend dat zij alles gedaan hadden waarvan ze anderen beschuldigd hadden. Anderen kregen de tegenovergestelde energie. Want je begrijpt toch wel dat de beschuldigende energie een naar buiten gerichte energie is en dus een vervorming van de uitbreidende kracht van de Vader. Daardoor is het mogelijk om de tegenovergestelde polariteit te krijgen als vervorming van de samentrekkende kracht van de Moeder, namelijk die van je willen verdedigen, zelfs in zoverre dat je de argumenten van de beschuldiger wilt vernietigen of de aanklager zelf.

Toch zouden buiten deze twee globale negatieve spiralen om, de wezens die meesterschap hadden bereikt in één van de zeven stralen één van die zeven stralen kunnen gaan vervormen, zoals bij Wesak werd uitgelegd, omdat elke straal een mannelijke en vrouwelijke vervorming heeft die jij in kunt gaan. En daarom probeer je op een of andere manier met deze schok om te gaan die in overeenstemming is met je straal, proberen je jou te beschermen enkel door wilskracht of wijsheid te gebruiken om de beschuldigers en hun beschuldigingen te betwisten – of door één van de andere stralen te vervormen, wat ook het geval kan zijn.

Maar begrijp je wat het belangrijkste besef is dat ik hier probeer over te brengen? Zie je de realiteit dat wat de rebellerende wezens hadden gedaan, was een situatie creëren – een uitdaging, een test zo je wilt – waarop maar één manier was op te vermijden dat je in een negatieve spiraal werd gezogen en dat was door totaal niet gehecht te zijn aan de beschuldigingen zelf en de energie die erachter school. Op het moment dat jij reageerde – hetzij door je te verdedigen of ruzie te maken over de beschuldigingen zelf, of door de energie die op jou werd gericht werd, terug te geven – op het ogenblik dat jij erop reageerde, zat jij in die negatieve spiraal gevangen. En hoe meer je erop reageerde, hoe meer jij je eigen licht op een lager niveau zou brengen, tot dat verkeerd gebruiken van je eigen licht een negatieve spiraal had gevormd die dan je bewuste geest en wil kon overweldigen tot je die spiraal werd ingezogen. En toen werd al jouw licht duisternis, want je probeerde jouw licht te gebruiken om je te verdedigen tegen de beschuldigers door hun negatieve energie te laten omkeren.

Maar zie je, hoe kun je energie terugduwen die op het niveau van de dualiteit vibreert? Enkel door een andere vorm van energie te gebruiken die op dat niveau vibreert. En dat houdt in dat jij dan jouw licht moet vervormen door het een lagere vibratie te geven die minder is dan liefde, die minder is dan zuiverheid. Zo had de aanklager van onze broeders succes door ervoor te zorgen dat een derde van sterren uit de hemel op aarde viel zoals ze in Openbaringen zeggen. Dit is niet beslist een letterlijke maatregel; het betekent niet dat een derde van de levensvormen in die ascenderende sfeer tot een neerwaartse spiraal verviel, maar het betekent wel dat een substantieel aantal van degenen die al in de ascensiespiraal waren, natuurlijk in verzoeking gebracht werden om op de beschuldigingen en de beschuldigende energie te reageren.

En daardoor werden zij de neerwaartse spiraal ingezogen die de rebellerende wezens hadden gemaakt, zodat ze inderdaad vielen allemaal met elkaar. Een paar van degenen die vielen, vielen natuurlijk uit loyaliteit aan hun leiders, en zij dachten dat hun leiders gelijk hadden en het juist deden. Maar veel meer vielen door te reageren op de aanklager van de broeders. Dus daarna heeft deze val zich voortgezet door andere sferen heen, tot in de huidige sfeer, waarin je ook ziet dat zelfs een kleine planeet zoals de aarde het bewustzijn van de aanklager van de broeders heeft.

De strijd van Armageddon
Nu opnieuw, 2000 jaar geleden hadden mensen een veel beperkter wereldbeeld dan jullie tegenwoordig. Ze dachten, echt, dat de aarde het totale materiële universum was en dat net achter de lucht – die ze als een koepel boven de platte aarde zagen – de hemel lag. Ze konden de uitgestrektheid van het fysieke universum niet bevatten en daardoor dachten ze natuurlijk dat de aarde het centrum was, de totaliteit van de wereld. En dus moesten sommige wezens die uit wat zij als de hemel zagen, geworpen werden, wel op aarde geworpen worden, wat inhield dat de strijd van Armageddon in haar geheel hier op aarde plaats vond, en dat de aarde het strijdtoneel is dat het lot van het universum beslist.

Dit is natuurlijk door de fundamentalistische christenen, die de Bijbel letterlijk opvatten, opgeblazen tot het geloof dat de aarde het centrum van de strijd van Armageddon is en dat het lot van het hele universum bepaald wordt door wat er op deze kleine planeet gebeurt. Dit is natuurlijk ver bezijden de waarheid, het is een visie die alleen mensen die in het dualiteitsbewustzijn zitten, hebben, waardoor ze denken dat zij zo belangrijk zijn dat zij het lot van het universum bepalen en daardoor zelfs God uitdagen. Of zelfs dat zij de fout die in Gods ontwerp zit, corrigeren door mensen te dwingen te ascenderen.

De waarheid is natuurlijk dat de aarde een heel klein planeetje is in een heel groot universum. En zoals je weet, de aantrekkingskracht van de aarde trekt aan het gehele universum, maar heeft natuurlijk niet de kracht om het hele universum omhoog of naar beneden te trekken. Dus zou je in staat moeten zijn in te zien dat de spirituele kracht die wordt opgewekt door de spirituele kracht van de levensvormen op deze aarde, natuurlijk niet het hele universum omhoog of naar beneden kan trekken. Maar wat de aarde wel kan, is dienen als plaats om iets te testen, als proefterrein, of het mogelijk is dat de geascendeerde meesters een voldoende aantal van de top tien procent in staat stellen om de aarde in een ascenderende spiraal te trekken, om haar uit de descenderende, neerwaartse, spiraal te trekken die gecreëerd werd door het aantal gevallen wezens dat werd toegestaan om hier door de eeuwen heen te incarneren.

En dus koesteren enkele van de gevallen wezens die op de aarde geworpen zijn, natuurlijk grote wrok. Niet alleen weten zij dat ze maar weinig tijd hebben, maar ze hebben ook grote haast om precies hetzelfde spoor te blijven volgen dat verscheidene sferen boven die van jullie werd aangelegd – dat van proberen om levensvormen een neerwaartse spiraal in te laten gaan door hen van alles te beschuldigen wat ze maar kunnen bedenken, het maakt niet uit wat. Er bestaan geen limieten voor waar de gevallen wezens mee kunnen aankomen met betrekking tot het beschuldigen van de onschuldigen. Want het gevallen bewustzijn, zoals Jezus zei van de duivel, heeft geen waarheid in zich, en daardoor is alles toegestaan, het doel heiligt de middelen.

Je ziet dat voor iemand die gevangen zit in het gevallen bewustzijn, het niet meer een kwestie is van goed of fout, wat waar of onwaar is. Het is zelfs geen kwestie van wat logisch is of consequent. Zo’n wezen heeft geen scrupules om vandaag iets te zeggen dat anders is dan van gisteren werd gezegd, omdat het zijn bedoeling niet is om consequent, waarheidsgezind of logisch te zijn. Het doel is anderen te beschuldigen door twijfel in hun wezen te zaaien, door hen te overweldigen met deze beschuldigende energie, die nu door diverse sferen heen is opgebouwd en dus een neerwaartse spiraal heeft gevormd, een zwart gat, van zeer hoge intensiteit. En hoewel er maar een bepaald kleiner zwart gat aan de aarde zit, is het niettemin zo intens dat het uiterst moeilijk voor mensen is er weerstand aan te bieden, om weerstand te bieden aan de aanval van de beschuldigende energie, zonder erop te reageren – net zoals de levensvormen in die hogere sfeer, door te proberen de beschuldiging van de beschuldigende energie van zich af te duwen of door te proberen je te verdedigen door het argument van de aanklager te vernietigen.

De belangrijkste dynamiek op aarde
Zie je deze dynamiek? Het is de belangrijkste dynamiek die de grondslag vormt, die zal bepalen of de aarde inderdaad uit de negatieve spiraal getrokken zal worden en een ascenderende spiraal in zal gaan die haar boven die beschuldigende energie uit zal trekken, tot de bewoners van de aarde hun bewustzijn zo zullen verhogen dat de beschuldigers van de broeders van de aarde afgeworpen zullen worden. En dan moeten afdalen naar een zelfs nog lagere plaats, waar ze degenen om hen heen kunnen blijven beschuldigen – of er zelfs toe overgaan elkaar te beschuldigen, want ze kunnen er gewoon niet mee ophouden. Ze worden zo overweldigd door deze neerwaartse spiraal dat als er geen onschuldigen te beschuldigen zijn, ze inderdaad elkaar zullen beschuldigen, wat precies het veiligheidsmechanisme is dat het hen onmogelijk maakt om een samenhangende machtselite te vormen die de hele planeet aarde beheerst.

Want zie je, de Karmische Raad wordt niet door onintelligente wezens gevormd. Door een bepaalde gevallen levensvorm toe te staan op een planeet zoals de aarde te incarneren, is er een heel simpele formule. De stuwkracht van de gevallen levensvorm kan niet voorbij een bepaalde limiet gaan die gerelateerd is aan de aarde, aan het aantal levensvormen dat hier geïncarneerd is en hun bewustzijnsniveau. Met andere woorden, één gevallen levensvorm moet niet de aarde alleen naar beneden kunnen trekken. Dat kan dat alleen maar door met anderen samen te werken en omdat deze gevallen levensvormen in het beschuldigende bewustzijn leven, is het in beginsel onmogelijk dat zij in alles samenwerken om op het punt te komen dat ze de aarde kunnen overnemen en de baas zijn in de maatschappij. Er zullen altijd strijdende groeperingen zijn – een gevestigde machtselite, één of meer aankomende machtselites – en dan beschuldigen zij niet alleen de onschuldigen, maar ook elkaar en daardoor verdelen ze dus hun kracht en hun macht.

Mijn punt is gewoon dit: we staan op een kruispunt. We zijn met aftellen begonnen naar het jaar 2012, zoals Gautama Boeddha met nieuwjaar heeft uitgelegd. We naderen het eind van het eerste jaar van die cyclus, het jaar van de Vader (2009). En dus staan degenen die de top tien procent vormen van de levensvormen op deze planeet nu voor de initiatie, of ze klaar zijn om te ascenderen naar een groter inzicht en de toepassing van het correcte gebruik van de uitbreidende kracht van de Vader. In feite is de ascensiespiraal al gevormd.

De vraag is: zul je die ascensiespiraal ingaan, zul je de ascenderende spiraal ingaan, blijf je daar? Of word je in de verleiding gebracht om hem te verlaten om een of andere strijd aan te gaan met de beschuldiger van onze broeders, die je jou dag en nacht bij je God aanklagen door je van van alles te beschuldigen? Zul je deze energie herkennen? Zul je hem in jezelf erkennen? Zul je eerlijk zijn en naar jezelf kijken en naar je leven en zeggen: “Heb ik de neiging om anderen te beschuldigen? Zit ik in één van deze negatieve spiralen? Kan ik eerlijk zeggen dat ik nooit van mijn leven een negatieve spiraal ben ingegaan? Zit ik nu in een negatieve spiraal? Richt ik mij op het veranderen van mensen, hen beschuldigen, omdat ik splinters in hun ogen zie, terwijl ik niet bereid ben geweest om naar de balk in mijn eigen oog te kijken? Moet ik mij dus afvragen: “Ben ik het werktuig geworden van de energie die de broeders beschuldigt?”

Of moet je naar jezelf kijken en zeggen: “Ben ik verleid om me te verdedigen tegen beschuldigingen? Kan ik naar mijn leven kijken en zien dat ik een patroon heb waarin ik me ten onrechte beschuldigd voel en daardoor in een spiraal ben gekomen om me te verdedigen en rechtvaardigen, of ik dit nu openlijk doe naar andere mensen, of dat ik het in mijn eigen hoofd doe, een martelaarscomplex heb, waardoor ik het gevoel krijg dat ik ten onrechte ben veroordeeld, maar ik droom ervan dat ik op een dag, op zekere dag, verheven zal worden en dat de wereld zal zien dat ik ten onrechte veroordeeld werd. Of dat ik een talent had dat niemand heeft gezien, hoewel ik het nooit tot uitdrukking gebracht heb, want ik had het gevoel dat ik mijn talenten niet tot uitdrukking kon brengen; ik kon mijn licht niet laten schijnen vanwege een of andere onzuivere toestand in de wereld. Of omdat ik dacht dat ik ervan beschuldigd zou worden dat ik mijn licht liet schijnen, of dat ik anderen bang zou maken of hen overweldigen of dat het te veel zou zijn.”

Zie je dat je zelfs niet eens beschuldigd hoeft te worden om deze energie op te nemen in vorige levens? Zodat je zoveel stuwkracht hebt dat jij, of jezelf beschuldigd, of jezelf naar beneden haalt, of dat je anticipeert op hoe de kracht van de beschuldiger van de broeders jou zal beschuldigen als je voor de waarheid opkomt of opvalt in de massa. Zie je hoeveel subtiele spelletjes er zijn die uit dit bewustzijn zijn ontstaan van beschuldigen en verdedigen, beschuldigen en ook beschuldigen, je ten onrechte veroordeeld voelen, wachtend op het moment dat je eindelijk herkend wordt als rechtvaardig of als iemand met een talent. Altijd wachtend op iemand buiten je, in plaats van gewoon een stap voorwaarts te doen en de open deur te zijn voor het Woord.

 

Geen veroordeling in de vierde straal van Zuiverheid
Kun je zien hoe vaak jij in dit en in vorige levens in verzoeking bent gebracht om de spiraal in te gaan van met argumenten en met tegenargumenten op het niveau van woorden komen? Kun je zien dat ik niet hier ben om jou schuldig te laten voelen, om op jezelf neer te kijken omdat je dit gedaan hebt? Want dat je dit op aarde gedaan hebt, is een gegeven. Jullie hebben het gezegde dat je niet kunt worstelen met een vetgemest varken zonder modder op je te krijgen. Evenzo kun je niet met het vetgemeste varken van het collectieve bewustzijn op aarde worstelen zonder modder op je te krijgen.

Ik ben de Elohim van Zuiverheid. Dat betekent dat ik een zuivere visie heb en de werkelijkheid op aarde ken – dat het onmogelijk is voor ieder wezen – wat ze ook bereikt hebben of door hun onschuld – op aarde incarneren zonder modder op je te krijgen, zonder onzuiverheden op te nemen. Je weet dat Jezus geïncarneerd was als Koning David en hij begeerde de vrouw van een soldaat en dat zijn handelingen niet zuiver waren. Pak jezelf niet te hard aan, omdat je in een negatieve spiraal bent gekomen, omdat je onzuiverheden, zelfs onzuivere motieven, hebt gekregen.

Besef dat de waarheid is dat er geen onzuiverheden op aarde zijn die niet gezuiverd kunnen worden met de oneindige stuwkracht van de Zuiverheid die IK BEN. Ik ben hier niet om je te veroordelen, te beoordelen, je slecht over jezelf te laten voelen. Ik ben hier om je te accelereren, je een alternatief te bieden voor welke onzuiverheden ook die je in je wezen zou kunnen hebben. Want ik, Astrea, heb de stuwkracht, de oneindige stuwkracht van Zuiverheid, die je eruit kan schieten, die je verder dan welke onzuiverheid op aarde ook kan accelereren – wanneer je bereid bent eerlijk naar jezelf te kijken en vast te stellen welke onzuiverheden je opgenomen hebt.

En op dit specifieke moment ben ik hier om een geschenk aan te bieden aan degenen die de onzuiverheden hebben opgenomen van die hele spiraal van de beschuldiging van de broeders, de beschuldigende energie, de beschuldigende ruzies, de beschuldigende woorden veroorzaakt hebben. Ik ben bereid om je het geschenk van mijn stuwkracht aan te bieden door bereid te zijn de decreten en de rozenkransen te vermenigvuldigen die je voor mij opzegt met een factor die bepaald wordt door jouw bereidheid om eerlijk naar jezelf te kijken en realistisch te schatten hoe veel je van de beschuldigende energie hebt opgenomen, hoeveel impulsen je hebt om ruzie te willen maken op het niveau van woorden, het laatste woord op aarde willen hebben in plaats van één te zijn met het Woord van de hemel.

Daarom verleen ik je dit geschenk, dat ik bereid ben je een bepaalde vermenigvuldiging te geven voor je inspanningen om te onderscheiden wat ‘het Woord’, het Christusbewustzijn is, en de ‘woorden’ die uit het bewustzijn van de antichrist opwellen, het verdeelde dualiteitsbewustzijn. Dit is mijn aanbod, dit is mijn geschenk. Je kunt het op elke manier aannemen die je wilt. Het is een geschenk uit respect voor jouw vrije wil. Als je nog steeds wenst om de eindeloze inconsequente cyclus van ruzie maken met andere mensen te ervaren – haarkloverij over bepaalde interpretaties van bepaalde woorden, in de klassieke cyclus gaan van ‘hij zei, zij zei’ – dan buig ik voor jouw vrije wil. Want je hebt natuurlijk het recht om in deze bewustzijnsstaat te blijven tot je genoeg van deze ervaring hebt.

En mocht je het komende jaar op een bepaald moment besluiten dat ‘je er nu genoeg van hebt en nu zie ik in dat het me niets oplevert,’ voel dan niet dat ik je zal veroordelen, omdat je er zolang over gedaan hebt om op dat punt te komen. Wend je gewoon tot mij in mijn decreten, de rozenkrans die geformuleerd wordt en open je hart voor het Woord dat IK BEN – en ik zal je daadwerkelijk helpen.

Mocht je wensen om door te gaan met het spel van beschuldiging, dan respecteer ik opnieuw je vrije wil. En ik zeg nogmaals dat wat je misschien tegen mij zou kunnen zeggen, ik je nooit zal veroordelen. Ik zal die zuivere visie handhaven. Ik zal de zuivere liefde handhaven, en op welk moment je ook besluit dat je genoeg van dit spelletje om te beschuldigen hebt, ik zal je met het open hart ontvangen van de Moeder van de vierde straal, de Elohim van de vierde straal.

Want zie je, ik koester geen wrok. Ik veroordeel niemand, want ik heb die behoefte niet. Want zie je, ik ben een geascendeerd wezen. Ik heb geen behoefte om iemand op aarde te beschuldigen. Waarom heb ik geen behoefte om te beschuldigen? Omdat ik niet door iemand op aarde bedreigd wordt, door welke energie op aarde ook, door welk idee, concept of argument in woorden geformuleerd. Ik word niet bedreigd en daarom hoef ik niet te beschuldigen en ik hoef me niet te verdedigen. Ik heb geen behoefte om met mijn vinger naar een bepaald individu te wijzen, want ik ben een geascendeerd wezen en daardoor heb ik mijn wezen versneld tot voorbij de beschuldigende energie van de gevallen wezens. Ken het verschil – als je ertoe bereid bent – ken het verschil in vibratie. En dan als je bereid bent, neem mijn aanbod dan aan, zodat je misschien in zuiverheid kunt accelereren, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid!

Let op je reactie bij deze woorden, want de energie die naar je toe komt, is geen beschuldigende energie, maar het is de energie van zuiverheid die de duisternis die in je eigen wezen is, zal oprakelen. En daardoor zou je zelfs – met je vervuilde waarneming – kunnen waarnemen dat mijn energie bedreigend, of dit of dat is. Maar weet dit: als je eerlijk naar je reactie kijkt, zul je in staat zijn te zien wat voorkomt dat je uit die neerwaartse spiraal stapt en de ascenderende spiraal van de zuiverheid ingaat. En let daardoor op je reactie, als je daartoe bereid bent. En als je niet daartoe bereid bent, ga in vrede, terwijl ik zeg:

Accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid!

Elohim! Elohim. Elohim. (De meester chants.)