Het wordt tijd dat Christenen de Lagen van Misleiding in het Christendom doorzien

 

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 9 april 2023, Pasen – Het Christendom en jezelf van het kruis halen

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Je kunt de missie die ik tweeduizend jaar geleden uitvoerde, niet begrijpen tenzij je begrijpt dat ik vaak sprak over krachten, wezens en mensen, die tegen mijn missie waren. Je kunt de missie van Christus niet volledig begrijpen, tenzij je begrijpt dat er op de wereld een macht van de antichrist bestaat, die ik de prins van deze wereld of de duivel, of Satan, heb genoemd; er zijn mensen die het instrument van deze kracht kunnen zijn, en dat zijn natuurlijk de mensen die me keer op keer hebben tegengewerkt, de Schriftgeleerden en farizeeërs, die ik de zonen van de duivel noemde en natuurlijk de mensen die wilden dat ik werd veroordeeld, gearresteerd en ter dood gebracht. Maar hoeveel wordt er gesproken over die kracht als je kijkt naar het hedendaagse christendom? Hoe goed begrijpt men die kracht? En dit is op de eerste plaats een van de redenen waarom deze kracht in staat is geweest om het christendom aan het kruis te nagelen en het daar zeventien eeuwen lang te houden.

Christenen spreken van de duivel, maar de duivel waarover ze het hebben, wordt vaak net zo ver weg gezien als de God waarover ze spreken. Er is een verre God in de hemel, er is een duivel in de hel en hij kan mensen verleiden, maar men begrijpt onvoldoende hoe dit werkelijk werkt, dus zal ik jullie hierover wat ideeën geven.

De machtselite die is geïncarneerd
Allereerst moeten we begrijpen dat er mensen op deze wereld zijn die een extreem niveau van egocentrisme, egoïsme, hebben bereikt en dit zijn wat de psychologie tegenwoordig narcisten, sociopaten en psychopaten noemt, of een combinatie van alle drie. Dit zijn wezens die om te beginnen niet fundamenteel anders waren dan andere wezens, andere wezens die zich van zichzelf bewust zijn. Maar ze zijn zo ver in het doodsbewustzijn gegaan, het bewustzijn van antichrist, dat ze een totaal andere manier van kijken naar het leven hebben dan de meeste mensen op de planeet. Ze zijn er vast van overtuigd dat ze superieur zijn aan andere mensen, dat ze het recht hebben om zichzelf op te werpen als een elite en dat de excuses die ze hebben gebruikt om zichzelf in een machtige en bevoorrechte positie te plaatsen, waar zijn. En ze geloven dat het doel de middelen heiligt; je hebben zodoende het recht om alles te gebruiken wat de mensen aanspreekt om de doelen te bereiken die zij willen.

Je moet begrijpen dat er door de geschiedenis heen een bepaalde groep mensen geïncarneerd is geweest die een machtselite vormden; die hebben geprobeerd zichzelf in een machtige en bevoorrechte positie te plaatsen, waardoor ze boven de gewone bevolking staan en de gewone bevolking hen niet kan uitdagen. Een voorbeeld hiervan zijn, zoals we al vaker hebben genoemd, de feodale samenlevingen van Europa, waarin een kleine elite bestond uit de koningen, de edelen maar ook de geestelijkheid van de kerk. En de meeste mensen waren praktisch een slaaf van deze elite en daarom zou je kunnen zeggen dat de mensen door de elite werden gekruisigd. Ze hingen aan het kruis en besteedden al hun wakkere uren, al hun energie, al hun tijd, om te werken aan het welzijn van de elite. De elite die fysiek was geïncarneerd, had de mensen op een heel fysieke manier gekruisigd.

De hiërarchie van de niet-geïncarneerde gevallen wezens
Maar hoe kon de elite die was geïncarneerd, dit doen: alleen omdat er wezens zijn, die niet geïncarneerd zijn, die door de elite heen werken die wel is geïncarneerd. En deze niet-geïncarneerde wezens heb ik de prins van deze wereld genoemd, de antichrist, Satan, de duivel, de zonen van de duivel. Ze zijn wat we tegenwoordig de gevallen wezens noemen, die uit de gratie zijn gevallen door hun eigen keuzes en daarom een manier van denken hebben dat ze God willen tegenwerken, Gods bedoeling tegen te gaan, en die daardoor natuurlijk ook Christus en de bedoeling om Christus naar deze wereld te zenden tegenwerken.

Je kunt het christendom en mijn missie niet volledig begrijpen als je niet begrijpt dat er een kracht van onstoffelijke wezens is die de krachten van antichrist vormen, die er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat ik de geïncarneerde Christus zou worden en die sindsdien alles hebben gedaan wat ze maar konden om mijn missie niet te laten slagen.

Als je naar de Bijbel kijkt, zie je dat koning Herodes een van deze geïncarneerde wezens was, wiens geest werd overgenomen door de niet-geïncarneerde wezens en daarom geloofde hij het idee dat er iemand zou komen, dat er een kind zou worden geboren dat zijn heerschappij zou uitdagen en daarom was hij bereid alle mannelijke baby’s van een bepaalde leeftijdsgroep te doden om het enige wezen te doden dat de Christus zou kunnen zijn. Hij begreep dit niet bewust, hij had hier geen geavanceerd inzicht in, maar hij wilde dit vanwege het feit dat deze niet-geïncarneerde gevallen wezens zijn geest hadden overgenomen.

Je ziet dat de gevallen wezens bereid waren een groot aantal mannelijke baby’s te doden om er zeker van te zijn dat ze degene hadden gedood die het potentieel had om de Christus te worden. Waarom hebben ze mij, mijn fysieke lichaam, uiteindelijk vermoord? Nogmaals, omdat de niet-geïncarneerde gevallen wezens samenwerkten met de gevallen wezens die wel geïncarneerd waren om mij te doden voordat ik mijn missie kon vervullen. Ze begrepen natuurlijk niet helemaal waar mijn missie over ging, maar ze begrepen wel dat ik kwam om de mensen te bevrijden van de overheersing door de gevallen wezens, de zonen van de duivel.

Waarom komt Christus naar de aarde? Waarom zendt God iemand? Waarom zendt de hiërarchie van licht iemand naar de aarde die een of andere leer naar buiten kan brengen die de mensen kan bevrijden? Dit wordt natuurlijk gedaan omdat de mensen hun slaaf zijn geworden, en terugkijkend op de geschiedenis zie je dat er een moment in het verre verleden was waarop die duistere wezens, die gevallen wezens, naar de aarde mochten komen om redenen die we al hebben uitgelegd en waarop ik nu niet zal ingaan.

We moeten begrijpen dat er op het moment dat ik tweeduizend jaar geleden in een fysiek lichaam werd geboren, al gevallen wezens waren geïncarneerd en ook wezens die niet geïncarneerd waren in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Ze zijn hier al een lange tijd en in die tijd hadden ze bereikt dat in feite alle mensen hun slaaf waren geworden en zij zichzelf hadden opgeworpen als een machtige en bevoorrechte elite en de mensen waren in principe niets meer dan slaven. Waarom? Omdat de mensen werden gekruisigd.

Hoe medescheppen werkt
We hebben veel leringen gegeven over de vier niveaus van de materie. We hebben gezegd dat jullie, die zelfbewuste wezens zijn, in feite geschapen zijn om medeschepper met God te zijn, of op zijn minst medeschepper met de geascendeerde meesters die de aarde hebben geschapen. De aarde is geschapen als omgeving waarin jij je creatieve vermogens, je medescheppende vermogens kunt uitoefenen en daardoor kunt groeien in bewustzijn.

Hoe oefen jij je medescheppende vermogens uit, hoe ontvang je licht van je hogere zelf, jouw spirituele zelf? Eerst komt dat licht je identiteitslichaam binnen, waar je bepaalde beelden op het licht legt, dan gaat het naar je mentale lichaam, waar je er concretere beelden overheen legt, daarna naar je emotionele lichaam, waar je ze een bepaald momentum en richting geeft, en vervolgens gaat de energie het fysieke spectrum in waar het een fysieke vorm aanneemt, althans in het ideale geval.

Het is de bedoeling dat de aarde een omgeving is waarin je samen iets schept. Het is de bedoeling dat jullie, en ik zeg alle mensen, hun medescheppende vermogens gebruiken en ervan genieten dat ze dat doen. Het is de bedoeling dat je er voldoening uit haalt. Wanneer jij je medescheppende vermogens uitoefent, verbeter jij je fysieke situatie, verbeter jij je emoties, verbeter jij je gedachten, verbeter jij je identiteitsgevoel. Je identiteitsgevoel groeit en zoals ik heb beschreven in de parabel over de talenten, hoe meer jij de talenten vermenigvuldigt die je gegeven zijn, hoe meer je ontvangt; aan hem die meer heeft, zal worden toegevoegd.

Medescheppen als strijd
Het oorspronkelijke ontwerp voor de aarde was een medescheppende omgeving te maken waarin mensen hun capaciteiten konden uitoefenen en er geen lijden was. Er waren geen conflicten, oorlog bestond niet. Nogmaals, zonder in te gaan op de manier waarop de gevallen wezens naar de aarde zijn gekomen, ontstond er een verandering omdat de mensheid het collectieve bewustzijn heeft verlaagd en de gevallen wezens naar de aarde zijn gekomen en sindsdien zijn ze erin geslaagd om mensen tot slaaf te maken zodat mensen worden gekruisigd in vier lichamen, de vier niveaus van hun geest.

Dan is medescheppen geen plezierig proces, het is een worsteling, het veroorzaakt lijden en daarom worden de mensen letterlijk gekruisigd op de vier niveaus van de materie, gekruisigd op de vier niveaus van hun geest. En daarom zendt God iemand naar de aarde. Dat is zijn eniggeboren zoon, maar die eniggeboren zoon is en kan nooit beperkt worden tot één mens. Dit is het Christusbewustzijn, het universele niet-persoonlijke Christusbewustzijn. Dit bewustzijn kan door een mens worden uitgedrukt op het fysieke vlak, maar alleen wanneer hij geïncarneerd is als andere menselijke wezens en zijn of haar bewustzijn voldoende heeft verhoogd om de open deur te zijn voor de niet-persoonlijke Christusgeest die zich op aarde tot uitdrukking brengt.

Het voorbeeld van Christus
Waarom wordt de Christusgeest in een gepersonaliseerde vorm naar de aarde gestuurd? In de eerste plaats omdat de mensen in de val zitten, ze worden gekruisigd, ze kunnen zichzelf niet van het kruis halen als ze eenmaal aan het kruis zijn genageld, ze hebben iets van buitenaf nodig, zodat ze een referentiekader hebben buiten hun eigen geest om. En ze hebben dit nodig in een vorm die ze kunnen herkennen, begrijpen en bevatten, omdat mensen geen contact kunnen leggen met een of andere verre God in de hemel. Ze hebben een voorbeeld nodig, iemand die het pad demonstreert dat ze kunnen volgen zodat alle mensen van het kruis kunnen ontsnappen, kunnen ontsnappen aan het lijden en herboren worden met een hoger identiteitsgevoel, maar niet tot slaaf gemaakt kunnen worden door de gevallen wezens, omdat ze dan weten en accepteren dat ze zonen en dochters van God zijn en geen zondaars.

Dit is de basale dynamiek. Van tijd tot tijd zendt de hiërarchie van licht iemand, of je kunt beter zeggen dat iemand van tijd tot tijd zijn of haar bewustzijn zo verhoogt dat ze als open deur kunnen dienen, zodat ze iets naar buiten brengen wat mensen een referentiekader geeft die anders is dan de denkwijze die hen tot slaaf maakt van de machtselite en hen aan het kruis van de vier niveaus van materie hangt.

Wat doen de gevallen wezens? Hun eerste overweging is dat ze willen voorkomen dat iemand die dat potentieel heeft, zelfs maar geboren wordt. Ze kunnen dit te weten komen omdat sommigen van hen het bewustzijn kunnen lezen van degenen die incarneren, ze kunnen te weten komen dat iemand een hoog niveau heeft bereikt en daarom in zijn of haar volgende incarnatie het potentieel heeft om de open deur te zijn. En ze zullen dan proberen te voorkomen dat hij geboren wordt zoals ze bij mij hebben gedaan. Maar als ze dit niet kunnen voorkomen, dan zullen ze natuurlijk voorkomen, proberen te voorkomen, dat iemand door de mensen wordt herkend. En om dit te doen hebben ze een uitgebreid plan van overtuigingen, religies, ideologieën, denksystemen, gevormd om te proberen te voorkomen dat de mensen de Christus herkennen.

De val in de dualiteit
Zoals ik al heb gezegd, mag je de kans om Christus te herkennen eigenlijk nooit voorbij laten gaan. Maar je kunt geprogrammeerd zijn om dan te doen wat ik heb beschreven in mijn vorige verhandeling over wat Petrus deed, omdat hij zag dat Christus speciaal was, maar toen probeerde hij mij in zijn mentale kader, zijn verwachtingen, zijn kijk op wat Christus niet zou moeten of mogen overkomen, te trekken. En dat is iets wat de gevallen wezens doen.

Laten we hier eens naar kijken. Er zijn verschillende elementen. Het eerste element is dat de gevallen wezens zullen profiteren van het feit dat alle mensen beneden het achtenveertigste bewustzijnsniveau zijn gekomen, zodat ze zich als aparte wezens ervaren. De meeste mensen op aarde zien zichzelf gescheiden van hun hogere zelf. En dit maakt hen gevoelig voor de ideologie, de overtuigingen, van de gevallen wezens die zeggen dat er wel een God is, maar die is daarboven in de lucht en jij bent hierbeneden op aarde. En je bent van hem gescheiden door een kloof, een afgrond, een afstand.

Ze hebben door de eeuwen heen verschillende verklaringen gegeven waarom mensen gescheiden zijn. Volgens de christelijke religie is het dat je zondaar bent, je hebt gezondigd en als gevolg van je zonde ben je uit het paradijs gezet, uit de Hof van Eden geworpen waar Adam en Eva wandelden en met God spraken. Maar jij bent nu gescheiden, je bent buiten de Hof van Eden en er zijn engelen met vlammende zwaarden die je buiten houden.

Nu klopt het natuurlijk wel enigszins dat mensen de keuze hebben gemaakt om beneden dat bewustzijnsniveau te komen waarop ze zichzelf niet ervaren als verbonden wezens maar als gescheiden wezens. Sommige mensen hebben hun keuze al gemaakt voordat de gevallen wezens hier kwamen. Maar in Genesis wordt de verleiding in de Hof van Eden wel min of meer meer nauwkeurig afgeschilderd. Natuurlijk werden zowel Adam als Eva evenveel verleid, Eva heeft niet de val van de mens veroorzaakt, maar dit is weer een vervorming door de gevallen wezens. En daar wordt ook de vrucht van de kennis van goed en kwaad beschreven. Ze mochten er niet van eten. De waarheid was eigenlijk dat ze er pas van mochten eten als ze er klaar voor waren, omdat het een bepaalde initiatie was. En de Hof van Eden was een schoollokaal, waarin ze verschillende initiatieniveaus doorliepen en de vrucht van de kennis van goed en kwaad vertegenwoordigde een van de gevorderde inwijdingen die mensen pas zouden moesten krijgen als ze er klaar voor waren.

De slang, die een vertegenwoordiger of symbool is voor de gevallen wezens, verleidt de mensen om die initiatie te doen, om van de vrucht te eten, wat betekent dat ze in het dualiteitsbewustzijn komen, iets wat we al heel vaak hebben uitgelegd. Wanneer je de dualiteit ingaat, zijn er twee tegengestelde polariteiten; beide zijn relatief, geen van beide is uiteindelijk waar, maar je verheft er een tot de status van onfeilbaarheid of superioriteit door de andere naar beneden te halen. Je vormt twee polariteiten en dat stelt je in staat om als een God te worden, die het verschil kent tussen goed en kwaad, maar je weet niet wat goed en kwaad is, jij bepaalt wat goed en kwaad is. En de meeste mensen op aarde zijn natuurlijk niet in staat om dat te doen, maar de gevallen wezens wel. In plaats van een echte leraar te volgen die je probeert te helpen om terug te keren naar de eenheid, volgen ze de verkeerde leraar die probeert de mensen zich steeds meer gescheiden te laten voelen en natuurlijk zorgt de illusie dat je gescheiden ervoor dat je gekruisigd wordt aan de vier niveaus van de materie.

Dit is het eerste element. Je bent gescheiden van God. Deze scheiding wordt voor een groot deel door de gevallen wezens in het leven geroepen, die de mensen steeds verder in de gescheidenheid hebben gebracht, waardoor het steeds moeilijker wordt voor mensen om het pad naar eenheid te bewandelen. Sommige mensen hebben door de eeuwen heen, in elk tijdperk, het pad ontdekt, maar de overgrote meerderheid niet. Het is belangrijk dat je dit begrijpt, omdat jij je dan een fundamentele waarheid realiseert. Het probleem op aarde wordt veroorzaakt en verergerd door gevallen wezens.

Verlossing door de wereldlijke religie
Nu komen we bij het volgende niveau van bedrog. Ze zeggen dat je daadwerkelijk verlost kunt worden, maar alleen door een externe religie en de hiërarchie van die religie, de priesters van die religie aan te hangen. Dat zag je bij de joodse religie toen ik incarneerde. De joodse religie beweerde dat je gezondigd hebt en dat je daarom uit het koninkrijk van God bent, maar als je de joodse religie aanhangt, de priesters gehoorzaamt, alle rituelen doet, kun je verlost worden en in het koninkrijk van God komen, terugkeren naar God.

Maar wie waren de priesters van de joodse religie? Dat waren gevallen wezens die geïncarneerd waren. Wie zat er achter het joodse geloof? De gevallen wezens die niet geïncarneerd waren. Je ziet dat de gevallen wezens eerst het probleem hebben veroorzaakt dat de mensen gescheiden zijn geraakt en daarna proberen ze zich op te werpen als degenen die het monopolie hebben, het patent, op de oplossing voor hoe mensen terug kunnen keren naar het koninkrijk. van God. Dit is de wezenlijke dynamiek die de christelijke kerk had moeten begrijpen, maar die de christelijke kerk niet heeft begrepen. Waarom hebben ze dit niet begrepen? Waarom is dit niet van de daken geschreeuwd sinds mijn missie op aarde?

Het voorbeeld van Christus vernietigen
Gedeeltelijk omdat veel van de vroege volgelingen van het christendom dit niet volledig begrepen, maar het werd pas echt in beton gegoten, zou je kunnen zeggen, toen de rooms-katholieke kerk werd gesticht die mij een speciale status gaf; dat ik een uitzondering was, de enige zoon van God, van dezelfde substantie als de Vader, verwekt, en niet gemaakt, en mij in een speciale categorie plaatste. Daardoor kon niemand mij zien als een voorbeeld wat je kon opvolgen, niemand kon zien dat ik het pad had getoond dat iedereen kan volgen en waren we terug in de situatie die de katholieke kerk vanaf het begin had opgebouwd, namelijk het idee dat de enige manier voor christenen om de hemel binnen te gaan is via de wereldlijke kerk en haar hiërarchie.

Met andere woorden, na driehonderd jaar werd de christelijke religie precies dezelfde soort religie als de joodse religie die mij liet vermoorden. De ironie van de geschiedenis is, zou je kunnen zeggen, je begrijpt wel wat ik hier vertel, dat je ziet dat het gewoon een feit is dat de geschiedenis zich herhaalt en als je niet leert van de fouten van de geschiedenis, ben je voorbestemd om ze te herhalen.

De waarheid over mijn missie was dat ik kwam om mensen te bevrijden van de gevallen wezens die wel of niet geïncarneerd waren, de prins van deze wereld, de zonen van de duivel. En toch werd de christelijke kerk, na driehonderd jaar, overgenomen door de gevallen wezens en vanaf dat moment gebruikt om mensen net zo gevangen te houden als voordat ik kwam. In sommige opzichten zitten ze nog meer gevangen.

God versus de duivel
Nu zijn er twee elementen. De gevallen wezens proberen een probleem te scheppen. Ze proberen ook een verkeerd beeld van het probleem te beschermen en vervolgens proberen ze zichzelf op te werpen als de oplossing. Maar hoe, wat is het volgende element van hun bedrog? Ze vormen een dualistische polariteit door te zeggen: “Ja, er is een God, maar er is ook een tegenpool: de duivel.” Een duivel die het tegenovergestelde is van God, bestaat niet, want niets kan het tegenovergestelde zijn van de echte God. De gevallen wezens hebben echter een vals beeld van God geschapen dat mensen lange tijd hebben aanbeden en ze hebben dit wezen in het emotionele, mentale en identiteitsrijk geschapen dat de vorm van diverse goden kan aannemen. Dit is een valse god. Dit is een dualistische god, en deze god heeft wel een tegenpool, namelijk de duivel die ook is geschapen naar het beeld van de gevallen wezens. Je krijgt een tijdelijke waarheid over een god en een duivel te horen, maar de echte God valt buiten deze polariteit en valt buiten alle menselijke beelden en projecties.

De gevallen wezens hebben een god geschapen naar hun eigen beeld en gelijkenis en een duivel naar het beeld en de gelijkenis van een andere groep gevallen wezens. Er zijn twee groepen gevallen wezens die de tegengestelde polariteiten vertegenwoordigen en hoe gebruiken ze dit? In de eerste plaats hebben ze geprobeerd de ‘duivel gevallen wezens’ allerlei gruweldaden te laten plegen en de mensen zover te krijgen dat ze allerlei wreedheden op aarde begaan. En dan proberen de ‘god gevallen wezens’ mensen hiermee bang te maken en gebruiken dit om mensen bang te maken dat ze misschien naar de hel zouden kunnen gaan of dat ze kunnen worden overgenomen door de duivel en verleid door de duivel, zelfs als ze geïncarneerd zijn. Maar ze konden ook, nadat ze hun lichaam hadden verlaten, naar de hel gaan en daar eeuwig blijven en door de duivel worden gemarteld. Dit schrikt mensen natuurlijk af als ze dit geloven, dus wat doen ze dan? Ze zeggen: “Er is een manier om aan de duivel te ontsnappen. Er is een manier om te voorkomen dat je door de duivel wordt verleid als je geïncarneerd bent en er is een manier om voorgoed aan de duivel te ontsnappen als je naar de hemel gaat nadat jij je lichaam verlaat.”

En wat is die manier? Het is de wereldlijke kerk en haar religie, je moet die volledig gehoorzamen, de rituelen uitvoeren, dan zal de kerk je tegen de duivel beschermen zolang je geïncarneerd bent en de kerk zal je na je incarnatie in de hemel brengen. Beide beweringen zijn fictief. De kerk op aarde, geen enkele kerk op aarde, of het nu de katholieke religie is of elke willekeurige andere religie die ooit heeft bestaan, kan je in de hemel brengen. Want wat heb ik gezegd: “Waar is de hemel? Het koninkrijk van God is binnenin jou”, omdat het koninkrijk van God een bewustzijnsstaat is. Dit is een staat van niet-gescheiden zijn. Dit is je onschuld terugkrijgen, de onschuld waarmee je bent geschapen.

De allergrootste valkuil van een gesloten systeem
Maar natuurlijk hebben de gevallen wezens dat feit ook verdoezeld door te zeggen: “Nee, je bent niet geschapen als zoon of dochter van God, je bent geschapen als zondaar door de erfzonde die teruggaat tot Adam en Eva.” Je ziet dat het beeld begint vorm te krijgen; hoe de gevallen wezens, de krachten van antichrist, de christelijke religie hebben gebruikt om mensen te kruisigen, zodat iedereen die in de christelijke religie gelooft, werkelijk wordt gekruisigd omdat ze hun emotionele, mentale en identiteitsgeest niet durven open te stellen voor alles wat buiten die uiterlijke religie en haar doctrines valt. Dat is per slot van rekening niet in overeenstemming is met de christelijke religie, het moet wel van de duivel komen en de duivel probeert je te verleiden zodat je naar de hel wordt gesleept waar je eeuwig zult lijden.

Nu kun je zien dat veel mensen totaal misleid zijn als je ziet wat specifiek de christelijke religie, maar vooral de katholieke kerk, in feite heeft gedaan. Kijk naar het hele concept van ketters dat heeft geleid tot de inquisitie, de kruistochten, de heksenjachten. Kijk dan naar de splitsing tussen het katholicisme en het lutheranisme en de oorlogen die daaruit zijn voortgekomen toen ze elkaar probeerden te vermoorden nadat ze hadden geprobeerd alle moslims te doden, enzovoort. Je ziet al die daden van christenen en je kunt je afvragen: “Zou Christus dit echt goedkeuren?” Je kunt helemaal tot aan vandaag toe naar het pedofilieschandaal in de katholieke kerk kijken en jezelf afvragen: “Zou Christus dit goedkeuren? Wil Christus echt dat zijn kerk dat doet?”

En sommige mensen durven die vraag niet eens te stellen omdat ze denken dat die van de duivel moet komen die hen probeert te verleiden om aan de kerk te twijfelen en ook of ze naar de hemel zullen gaan. Mensen kunnen hier veel levens in vastzitten.

Hoe komt het dat in ieder geval enkele mensen dit niet meer geloven? Er zijn zelfs mensen die het christendom hebben losgelaten, maar er zijn ook mensen die het gaan betwijfelen. Dat komt omdat reïncarnatie echt bestaat. Reïncarnatie is natuurlijk ook ontkend door de gevallen wezens, want als je accepteert dat een mens meer dan één leven kan hebben, moet je geloven dat God deze situatie heeft geschapen en dit roept de vraag op: Waarom? Waarom zou God het zo gemaakt hebben dat je meer dan één leven kunt hebben? De meest aannemelijke verklaring is dat het de bedoeling is dat het leven een pad is waarop jij je bewustzijn kunt verhogen totdat jij je kwalificeert om het koninkrijk van God binnen te gaan. Als jij dat niet in één leven voor elkaar kunt krijgen, dan krijg je extra kansen.

Maar dat willen de gevallen wezens niet, want als mensen geloven: “Ik ben in dit leven als katholiek geboren, maar ik hoef de kerk niet honderd procent te gehoorzamen omdat ik in mijn volgende leven nog een kans kan krijgen omdat ik dan misschien niet geboren word als katholiek.” Dan kunnen de gevallen wezens geen totale onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van de mensen krijgen, dus haalden ze al heel snel het concept reïncarnatie uit de katholieke religie en zelfs alle lutherse religies hebben het later niet weer ingevoerd. Weer een manier om mensen stevig vastgenageld te houden aan het kruis dat ze hebben gemaakt.

Een verbroken belofte
Maar de waarheid is natuurlijk dat reïncarnatie wel echt bestaat en wat is er dus gebeurd? Welnu, wat vonden de gevallen wezens nodig om de mensen te beloven? Om ervoor te zorgen dat ze hen in dit leven volledig gehoorzamen, laten ze mensen geloven dat ze gegarandeerd gered zullen worden en na dit leven naar de hemel gaan als ze de gevallen wezens in dit leven gehoorzamen.

Wat mensen natuurlijk is overkomen, is dat ze na een heel leven volledig gehoorzaamd te hebben aan de kerk, hun lichaam verlaten en verwachten dat ze naar de hemel gaan, maar te horen krijgen dat ze weer moeten incarneren. En hoewel ze terugkomen zonder zich te herinneren dat ze eerder hebben geleefd, zullen ze geleidelijk, naarmate dit zich gedurende meerdere levens herhaalt, een restant aan herinneringen en inzichten hebben waar ze zich de details niet meer van herinneren, maar wantrouwen koesteren tegen de belofte van de christelijke religie. En dan staan ze er enigszins voor open om naar de acties van de christelijke religie te kijken en te zeggen: “Klopt dit wel? Kan dit van Christus komen? Zijn de doctrines consistent of tegenstrijdig? Kunnen de priesters mijn vragen beantwoorden? Of kan ik beter ergens anders naar betere antwoorden zoeken, of het nu in de wetenschap is, een andere religie of een mystieke leer?”

Een gesloten systeem onderzoeken
Je ziet dat de gevallen wezens de mensen niet eeuwig in de val kunnen houden. Ze kunnen niet voorkomen dat ze hun illusies nooit onderzoeken. Maar ze kunnen het heel lang voorkomen, zoals voorzien door het feit dat het christendom vanaf het jaar 381 tot aan de Reformatie toe en zelfs tot de komst van de wetenschap en de moderne seculiere democratieën, een ongelooflijke greep had op het denken van de meeste mensen in de westerse wereld. Je ziet hoe ongelooflijk gevaarlijk dit is en dat de gevallen wezens, als ze eenmaal een gesloten systeem hebben gevormd, waardoor de mensen bang zijn om dat te onderzoeken en naar buiten te kijken, een hele grote groep mensen heel lange tijd gevangen kunnen houden in zo’n systeem.

Het christendom is natuurlijk niet het enige voorbeeld. Vele andere – de islam, het hindoeïsme, sommige aspecten van het boeddhisme, het wetenschappelijk materialisme, het communisme, zijn veel andere voorbeelden door de eeuwen heen. Maar het gaat mij er natuurlijk in de eerste plaats om dat het christendom van het kruis wordt gehaald en een van de mogelijkheden is dat steeds meer mensen wakker worden, aan de kerk gaan twijfelen, in de eerste plaats de katholieke kerk, maar ook de lutherse kerken en de orthodoxe kerken, de doctrines onderzoeken, sommige overtuigingen in twijfel trekken die nergens op slaan. En het zou de kerk mogelijk kunnen veranderen en leiden tot het stichten van een nieuwe christelijke kerk of meerder nieuwe christelijke kerken of in ieder geval de mensen bevrijden om een mystiekere leer aan te hangen. Ik maak me niet in het bijzonder zorgen over het behoud van de katholieke kerk of de vernieuwing van de katholieke kerk.

De katholieke kerk – meer dan hervorming?
De katholieke kerk is zo doordrenkt met de denkwijze van de gevallen wezens dat zelfs als je een oprecht verlangen zou hebben om de katholieke kerk te hervormen, het twijfelachtig is of dit zou kunnen gebeuren, maar we zouden de vraag kunnen stellen: “Ziet iemand in de katholieke kerk de noodzaak in om de kerk te hervormen? Zien ze überhaupt een probleem?” En natuurlijk zien veel leken een probleem met de katholieke kerk. Veel mensen zijn wakker geschud door het pedofilieschandaal en andere schandalen om te begrijpen dat er wel een probleem is. Maar wat is de typische reactie van zulke mensen? Ze hebben het gevoel dat je niet tegen die mensen kunt strijden en dat je niet tegen het Vaticaan kunt vechten, dus je kunt de kerk eigenlijk niet hervormen. Wat is de enige optie die ze kunnen zien? Vertrekken. Ze zouden naar andere christelijke kerken kunnen gaan, ze zouden naar andere religies kunnen gaan, ze zouden naar een of andere mystieke of new age leer kunnen gaan, of ze zouden helemaal areligieus kunnen worden, maar ze vertrekken wel. Hoe kun je deel uitmaken van de hervorming van de katholieke kerk als je ziet dat het noodzakelijk is om de katholieke kerk te hervormen en jij vertrekt?

Wat willen de gevallen wezens nu doen? Ze willen een gesloten systeem vormen en als ze dat eenmaal hebben gemaakt, willen ze dat in stand houden door mensen gevangen te houden binnen het systeem. Wat hebben ze niet alleen in de katholieke kerk gedaan, maar ook in veel andere structuren die ze in het leven hebben geroepen? Ze hebben een proces van onnatuurlijke selectie opgezet, zouden we kunnen zeggen. Natuurlijke selectie selecteert zogenaamd degenen die het meest geschikt zijn om te overleven. Onnatuurlijke selectie selecteert niet de mensen die geschikt zijn om het persoonlijk te overleven. Ze selecteren de mensen die geschikt zijn om het voortbestaan van de organisatie, de structuur, te verzekeren. Wat zie je bij de katholieke kerk? Een situatie waarin niemand die leek is iets te zeggen heeft over de katholieke kerk. Alleen degenen die door de katholieke kerk zijn opgeleid en getraind om een of andere functie te bekleden, van priester en diaken tot kardinaal en paus, kunnen inspraak krijgen in de katholieke kerk. Wat betekent dat? Dat alleen degenen aan de top de macht hebben om de katholieke kerk te veranderen. Maar wat is ervoor nodig om de top van deze structuur van de gevallen wezens te bereiken?

De enige manier om de top te bereiken, is volledige loyaliteit tonen aan het voortbestaan van die structuur. Het systeem selecteert iedereen eruit die de wens of het potentieel heeft om de structuur te hervormen. Dit betekent dat je paus kunt worden zoals de huidige paus en dat je het verlangen kunt hebben om hervormingen in de katholieke kerk door te voeren, maar je kunt geen paus worden als je verlangen echt is en als je bereid bent te doen wat er gedaan moet worden om de kerk op één lijn te brengen met de geest van Christus in plaats van te worden beheerst door de geest van antichrist.

Het betekent niet dat ik zeg dat alleen gevallen wezens paus kunnen worden, maar je moet wel je loyaliteit hebben aangetoond aan het voortbestaan van de organisatie anders kun je geen hogere niveaus in de organisatie bereiken. Dat betekent dat je geen kardinaal kunt worden als je geen loyaliteit hebt getoond. Als je echt de wens hebt om de katholieke kerk te hervormen, kun je niet kardinaal worden. En wie kiest de paus? De kardinalen natuurlijk en een van de kardinalen wordt paus, dus degenen die echt het verlangen en het vermogen hebben om de kerk te hervormen, zullen nooit een positie krijgen waarin ze de macht hebben om de katholieke kerk te hervormen. en hetzelfde geldt natuurlijk in de meeste andere christelijke kerken.

Maar wat proberen ze, de gevallen wezens, werkelijk te doen als ze deze structuur vormen? Laten we als gedachte-experiment zeggen dat het mogelijk is om de katholieke kerk te hervormen. Hoe zou dat kunnen? Wie zou het kunnen? Wat voor iemand zou het kunnen? Dat is iemand die het potentieel heeft om zijn bewustzijn te verhogen tot het niveau van het Christusbewustzijn, en het moet een man zijn omdat dit in de katholieke kerk nu zo is. Je zou een bepaald niveau van Christusbewustzijn moeten hebben om de katholieke kerk weer op één lijn te kunnen brengen met de Christusgeest. Ik vertrouw erop dat je dit kunt begrijpen. Maar wat is het onderliggende bedoeling van die hele structuur en doctrines van de katholieke kerk die de gevallen wezens in het leven hebben geroepen? Ervoor te zorgen dat niemand met een voldoende niveau van Christusschap ooit een positie in de katholieke kerk zou kunnen krijgen.

Ze willen de Christus buitensluiten van de katholieke kerk, zodat de gevallen wezens de touwtjes in handen kunnen houden. Zou het mogelijk zijn om dit terug te draaien, om dit te veranderen? Dat is niet erg waarschijnlijk. Eén Christuswezen zou het niet eens kunnen, want hoe kan één Christuswezen tot paus worden gekozen als alle kardinalen vastzitten in de denkwijze van de gevallen wezens? De kardinalen zouden niet erkennen dat hij de kerk iets van waarde te bieden had. In plaats daarvan zouden ze hem als een bedreiging zien. Ze zouden zijn verlangen naar hervorming als een bedreiging zien en zijn visie op hoe de kerk moet worden hervormd als een bedreiging voor het voortbestaan van de structuur, en wat zouden ze zeggen? “De katholieke kerk bestaat al tweeduizend jaar en we kunnen die niet veranderen omdat dit het voortbestaan van de kerk in gevaar zou brengen.” Die heeft het natuurlijk geen tweeduizend jaar overleefd, slechts zeventienhonderd, maar dat zeggen ze vaak omdat ze natuurlijk beweren dat het teruggaat tot Petrus, wat, zoals ik al zei, niet het geval is.

Lagen van misleiding
Wat is een ander niveau van misleiding waar we naar moeten kijken? De hiërarchie van licht zendt een Christuswezen om de mensen te bevrijden van de gevallen wezens, maar wat hebben de gevallen wezens met het christendom gedaan? Ze hebben een kerk gesticht die mensen gevangenhoudt als slaaf van de gevallen wezens, maar ze beweren dat deze kerk niet alleen Christus vertegenwoordigt, maar in feite door Christus is gevormd en bevolen en tot op de dag van vandaag ondersteund wordt door Christus. Met andere woorden, ze beweren dat Christus de kerk van de antichrist goedkeurt. De misleiding van de gevallen wezens door de christelijke religie is bijna totaal. Als je echt de beweringen van de katholieke kerk gelooft, word je aan een kruis genageld en kom je er in dit leven niet meer af en mogelijk ook niet in veel toekomstige levens. Daardoor kon de katholieke kerk meer dan duizend jaar vrijwel onbetwist het leven in Europa domineren. Ik heb het gehad over de feodale samenleving van de koningen en de edelen die de mensen fysiek tot slaaf maken, maar dit zou niet mogelijk zijn geweest als de katholieke kerk hen niet tot slaaf had gemaakt in hun emotionele, mentale en identiteitslichaam.

Hoe doen ze dat? Op het emotionele niveau veroorzaken ze de angst voor de hel en de angst voor de duivel. Op mentaal niveau verstrikken ze mensen in allemaal subtiele doctrines, allemaal argumenten en redeneringen waarop de kerk is gebouwd en op het identiteitsniveau verstrikken ze mensen vervolgens in de valse identiteit dat je geschapen bent als zondaar en daarom werd je niet in onschuld geschapen en daalde je af naar het bewustzijn van de dood en kun je daar niet weer uit opstijgen. Nee, je bent geschapen in zonde en daarom heb je verlossing nodig en je kunt dit alleen bereiken via de wereldlijke kerk.

Het innerlijke pad naar Christus
Wat heb ik gezegd toen ik geïncarneerd was? “Het koninkrijk van God is binnenin, hij die bereid is zijn leven te verliezen ter wille van mij, zal het vinden.” Er zijn veel andere verklaringen die aantonen dat je een pad kunt bewandelen dat je kwalificeert om in de hemel te komen en dat je de externe kerk hier op aarde daarvoor niet nodig hebt. Je hebt Christus nodig, niet als een externe verlosser die het voor jou doet, maar als de verlosser die je helpt de illusies van gescheidenheid en dualiteit te doorzien, zodat jij je ervan kunt bevrijden, zodat de schellen van je ogen kunnen vallen. Je kunt de boeien afwerpen en daarom de duivel bestraffen wanneer hij je komt verleiden in de vorm van de katholieke kerk, juist de kerk die beweert Christus te vertegenwoordigen. Je hebt het Christusonderscheid om de duivel te bestraffen zoals je mij de duivel zag bestraffen toen ik in verzoeking werd gebracht na het vasten in de woestijn en veel andere situaties.

Dit kan iedereen doen: “Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zul jij ook doen, en grotere.” Dit was het pad dat ik heb gedemonstreerd. Dit was het pad waar ik het over had, maar ondanks het feit dat er nog wat restanten zijn van mijn woorden en beschrijvingen over zijn, heeft de katholieke kerk het idee volledig uitgewist dat je een pad kunt bewandelen en dat jij je dus kunt bevrijden zonder de kerk hier op aarde, want het enige wat je nodig hebt om jezelf te bevrijden is Christus en Christus staat boven alles op aarde.

Wat heb ik gedemonstreerd toen ik me liet kruisigen en daarna wetenschap en religie op te staan en vervolgens naar de hemel op te stijgen? Ik heb laten zien dat de macht van de antichrist geen macht heeft over Christus. Je kunt het lichaam van een Christuswezen doden, maar je kunt de geest niet doden. Dit is de kracht van het paasverhaal dat je door Christus de dood kunt ontstijgen. Wat is de dood? Het bewustzijn van gescheidenheid, dualiteit, het bewustzijn van de gevallen wezens en alle leugens die daaruit voortkomen. Wat is leven? Herboren worden in Christus.

Neem nu het concept van de erfzonde, dat jullie als zondaar zijn geschapen, en vergelijk dat eens met wat ik tegen Nicodemus heb gezegd. Toen ik tegen hem zei dat je herboren zult worden, tenzij je herboren wordt, kun je het koninkrijk niet binnengaan en omdat hij het heel letterlijk opvatte, zei hij: “Hoe kan een mens herboren worden? Kan hij voor de tweede keer zijn baarmoeder ingaan?” En ik zei tegen hem: “Alleen hij die uit de hemel is neergedaald, kan weer opstijgen naar de hemel.” Wat zegt die uitspraak? Je bent niet in zonde geschapen omdat niemand in de hemel zondig is en in zonde is geschapen. Je bent uit de hemel neergedaald. Zoals we nu zeggen: de Bewuste Jij is uit de hemel neergedaald en die ‘jij kan ‘naar de hemel opstijgen wanneer hij de illusies van de dood, het doodsbewustzijn, overwint en dat doet hij met het bewustzijn van Christus, het bewustzijn van het leven.

Wanneer je mij volgt, wanneer je bereid bent om het doodsbewustzijn, het zelf dat geschapen is uit het doodsbewustzijn, te laten sterven, word je herboren in het eeuwige leven van Christus en dan kun je weer naar de hemel ascenderen. Zodra je in de dood bent, kun je het niet doen zonder Christus, maar je kunt het natuurlijk wel doen zonder een aardse instelling die in de macht is van de gevallen wezens die in het doodsbewustzijn zijn.

Het doodsbewustzijn in christelijke religies
Als je vandaag naar Rome gaat, dat wordt beschouwd als het centrum van het christendom, althans het centrum van de katholieke kerk, wat zie je daar dan? Je ziet de beroemde kerk, de St. Pieter. Maar wat zie je als je naar binnen gaat? Je ziet dat er dode pausen, hun gemummificeerde lichaam, liggen uitgestald. Het is niet de Sint-Pieterskathedraal maar de Sint-Pietersbasiliek. Je zult lang moeten zoeken om een afbeelding van de opgestane Christus of liever een standbeeld van de opgestane Christus te vinden. Je kunt wel een groot beeld van Petrus vinden en je kunt dode pausen vinden, maar er zijn heel weinig afbeeldingen van de opgestane Christus. Er ligt een dode Christus op schoot bij Moeder Maria.

Wat zie je wanneer je daar naar binnen gaat en gevoelig bent voor vibraties? Welke trilling voel je in de Sint-Pieterskerk? Je voelt de vibratie van de dood omdat niet alleen de kerk maar het hele Vaticaan doordrenkt is met het doodsbewustzijn, de vibratie van de dood. En in feite is de hele christelijke religie, niet alleen de katholieke kerk maar ook de lutherse kerken en de oosters-orthodoxe kerken, doordrenkt met het doodsbewustzijn.

Zelfs Christus kan ze niet opwekken, omdat Christus niet tegen de vrije wil van geïncarneerde mensen ingaat. En de mensen zijn zo gehecht aan het bewustzijn van de dood, ze zijn zo bang om daaraan te twijfelen dat ze niet die ene logische vraag kunnen stellen: “Hoe kunnen ze het eeuwige leven binnengaan met het doodsbewustzijn of een aardse structuur die doordrenkt is met het doodsbewustzijn?”

Van binnenuit de waarheid kennen
Wat is de hele boodschap van Christus in geconcentreerde vorm? Christus komt om je het eeuwige leven te geven door je voorbij de dood, het doodsbewustzijn, te brengen. Alleen Christus kan dit, geen enkele structuur op aarde kan je toegang tot het koninkrijk geven en geen enkele structuur op aarde kan je buiten het koninkrijk houden. De gevallen wezens beweren echter dat ze de macht hebben om je in de hemel binnen te laten of te voorkomen dat je de hemel binnengaat en je naar de hel te sturen. Dit is allemaal een leugen en als je die gelooft, ga je dood. Je kunt op geen enkele andere manier de hemel binnengaan dan met het universele Christusbewustzijn, wat natuurlijk ook tot uitdrukking is gebracht in het boeddhisme en andere religies waarin ze niet het woord Christus hebben gebruikt. Het is echter hetzelfde bewustzijn omdat het woorden overstijgt, doctrines overstijgt, menselijke overtuigingen overstijgt. Er is geen andere manier.

Nogmaals, de weg is duidelijk gemaakt voor hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen. Je zou kunnen zeggen: “Heb je dit niet al vele jaren op verschillende manieren via deze boodschapper gezegd?” en hebben jullie, de studenten, dit nog nooit eerder gehoord – natuurlijk wel. Maar heb je de woorden echt geassimileerd, echt begrepen wat ze betekenen? En de andere reden om dit te zeggen is natuurlijk om nog een golf hiervan naar het collectieve bewustzijn te sturen. Er is een zekere tendens in de moderne wereld dat mensen zeggen: “Waarom herhaal jij jezelf? Mensen hebben zo’n korte aandachtsspanne, ze zien de waarde van herhaling niet in nu alles geprint en op het internet gezet kan worden en dus steeds weer herlezen kan worden.”

Maar het is waardevol om het te herhalen. Want elke keer dat het wordt gezegd, elke keer dat het duidelijker wordt gezegd, is er een andere groep mensen die het met hun identiteitslichaam, hun mentale lichaam, hun emotionele lichaam, kunnen bevatten en daardoor begint langzaam een proces op gang te komen waardoor ze het beginnen te begrijpen, onderzoeken en opnieuw contact maken met iets in hen waardoor ze bereid zijn om te begrijpen dat ze Christus werkelijk kunnen leren kennen, dat ze de waarheid in henzelf te weten kunnen komen. Dit is natuurlijk weer een misleiding van de gevallen wezens die op al hun structuren wordt geprojecteerd, inclusief de christelijke religie, en wat is die misleiding? Dat jij als gewoon mens, als zondaar, de waarheid niet in je eentje te weten kunt komen. Je kunt vooral de waarheid in jezelf niet te weten komen. De waarheid moet uit een wereldlijke bron komen en dat is de christelijke kerk, of liever de gevallen wezens die daar de macht over hebben.

Nogmaals, het is waar en het is fout. Wanneer je in het doodsbewustzijn bent, het bewustzijn van gescheidenheid, kan de waarheid alleen uit een wereldlijke bron komen omdat die niet van het gescheiden zelf kan komen, maar wel van Christus, de Christusgeest. Het punt is dat je Christus niet kunt beperken tot wereldlijke doctrines en rituelen, zelfs niet tot woorden in een Bijbel. Die kan alleen van binnenuit komen, in die zin dat psychologisch, spiritueel, herboren worden je uit het doodsbewustzijn zal halen, maar dit betekent eigenlijk een verandering van bewustzijn.

Het proces van innerlijke wedergeboorte
Hoe kun jij je bewustzijn veranderen? Dit kan niet het resultaat zijn van een wereldlijk proces. Je kunt geen onderwijsinstelling oprichten en garanderen dat alle mensen die deze doorlopen, gegarandeerd hun bewustzijn veranderen en het Christusbewustzijn krijgen. Je kunt mysteriescholen vormen die mensen kunnen helpen als dat hun bedoeling is, maar zelfs dan kun je geen resultaten garanderen, omdat mensen bereid moeten zijn naar binnen, naar de balk in hun eigen oog, te kijken en te veranderen. En dit is een innerlijke ervaring. Het kan alleen een innerlijke ervaring zijn. Christus kan het niet voor je doen, maar Christus kan je laten zien dat er iets buiten je gescheiden zelf, het doodsbewustzijn, om is.

Als je dat wilt, kun je dat referentiekader gebruiken om geleidelijk je identiteitsgevoel te veranderen, je overtuigingen te veranderen, je gevoelens te veranderen en dan word je herboren met een hoger zelfgevoel. Maar het moet vrijwillig zijn. Het moet bewust gaan. Het moet een innerlijk proces zijn. Dat kan niet anders. En dit is nog een leugen van de christelijke religie: dat verlossing een wereldlijk proces is waarin ik als de almachtige Zoon van God kom om je naar de hemel te brengen. Dit is de droom van de gevallen wezens; dat ze op een of andere manier een weg kunnen forceren, dat ze zo kunnen bedriegen dat ze in de hemel komen; dat ze Christus voor de gek kunnen houden om hen in de hemel te brengen omdat ze er zo goed uitzien op aarde.

Kijk eens hoeveel christenen dit geloven. Ze leven hun hele leven in de overtuiging: “O, ik ben zo’n goede christen geweest, ik ben loyaal geweest aan de kerk, ik heb geld aan de kerk gegeven. Ik heb aan liefdadigheid gedaan. Ik ben naar de mis gegaan en heb gebeden opgezegd en kaarsen aangestoken en allemaal goede dingen gedaan. Jezus zal me zeker tegemoetkomen wanneer ik mijn lichaam verlaat en me naar de hemel brengen. Ze komen boven en verlaten hun lichaam en dan wordt hen getoond dat ze weer moeten incarneren omdat alle dingen die ze hebben gedaan, hun bewustzijn niet heeft veranderd want hoe kun je het koninkrijk binnengaan dat binnenin jou zit als jij je bewustzijn niet hebt veranderd? Hoe kun je het koninkrijk binnengaan dat binnenin jou is met externe middelen? Dat kan niet. Je ziet dat er veel lagen van misleiding door de gevallen wezens in het leven zijn geroepen en al die lagen nagelen de christelijke kerk aan het kruis, nagelen het christendom aan het kruis en nagelen de meeste christenen aan het kruis.

Ik vond het belangrijk om hierover te praten met Pasen. En ik ben dankbaar dat veel van jullie bereid zijn geweest om je af te stemmen, zodat de woorden die jullie live horen en degenen die het later zullen horen of lezen, versterkt zullen worden door jullie aandacht, door jullie vier lagere lichamen en daardoor worden geprojecteerd op het collectieve bewustzijn waardoor een andere groep mensen kan worden bevrijd uit deze hypnotische staat waarin de gevallen wezens zoveel christenen zo lang in hebben gebracht.

Het is tijd, de hoogste tijd, het is meer dan de hoogste tijd dat de gevangenen worden vrijgelaten, dat de verloren zonen en dochters terugkeren, dat de verloren schapen worden teruggebracht naar de herder. Want het christendom is niet de herder. Christus is de herder en IK BEN de geascendeerde Meester Jezus Christus. IK BEN Hem.