Waarom het de milieubeweging aan liefde ontbreekt

 

Wat is de hardheid van het hart? Het is de ongevoeligheid voor het leven. Dit is een probleem dat ingrijpende implicaties heeft voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, en het is iets wat de bewustere mensen beter moeten begrijpen. Want deze levensstromen – waar je ze ook vindt, in traditionele religies is, buiten religies, in de new agebeweging – zijn de top tien procent die het potentieel hebben om planeet aarde in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen. Ze zitten echter gevangen in illusies die hen ervan weerhouden hun rol te vervullen.

En wat is hun rol? De rol beschreven in Genesis toen God zei: “Laten we de mens scheppen naar ons eigen beeld en gelijkenis, en laat hem de heerschappij hebben over de aarde.” Als de top tien procent van de meest bewuste mensen op deze planeet niet de verantwoordelijkheid op zich neemt en niet de beslissing neemt om inderdaad de heerschappij over de aarde te hebben – omdat ze het hogere bewustzijn in zich zullen toelaten om de heerschappij over de aarde te hebben – als dat gebeurt niet, dan kan het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich niet manifesteren. In dat geval zal de laagste tien procent, de meest egoïstische en egocentrische individuen, de heerschappij hebben omdat ze lang geleden al hebben besloten dat zij de heerschappij en de macht willen over ieder deel van het leven.

De situatie op aarde is zo dat de top tien procent van de mensen zich daarvan bewust is geworden en beseft dat er veel moet veranderen. De krachten die mensen in illusies laten geloven op deze planeet zijn er – tot nu toe – echter in geslaagd om veel mensen, veel ontwakende levensstromen, de verkeerde richting op te sturen, het tegenovergestelde van wat ze beseffen dat niet langer juist is, wat niet langer werkt. Veel mensen, die de bewuste mensen zijn, hebben het materialisme en het zwart-witdenken van de orthodoxe religie losgelaten. Maar ze zijn naar het andere uiterste gegaan. Niet alleen door te zeggen dat het kwaad niet bestaat, of door alle duisternis te ontkennen, maar feitelijk ook door een heel subtiel misverstand over wat de bedoeling van het leven en de bedoeling van de aarde is.

Zo zijn ze geleidelijk van de ene vorm van zelfverloochening – het zwart-witdenken, het materialisme – naar een andere vorm van zelfverloochening geleid. Gedurende veel decennia, vooral na de industriële revolutie, was de mensheid bezig de aarde te onderwerpen door middel van geweld, door middel van technologie – en die technologie te gebruiken om de macht over de aarde te krijgen op een manier die voorheen niet mogelijk was. Daardoor dachten ze dat ze, als ze macht hadden over elk aspect van het leven, als ze elk aspect konden begrijpen van hoe de machine die het universum is, werkt, die machine zouden kunnen beheersen en perfecte kopieën van mensen maken, perfecte omstandigheden op aarde scheppen – perfect volgens hun menselijke definitie.

Veel bewuste mensen begrijpen dat deze benadering, de benadering waarmee ze zijn opgegroeid en die ze overal om zich heen zagen in het materialisme dat zo wijdverbreid is in de moderne cultuur, een misvatting is. De spirituele mensen realiseren zich dat dit niet juist is. Ze beseffen dat het niet goed is dat de natuurlijke bronnen op aarde worden verkracht, dat dierenpopulaties worden vernietigd door flagrante ongevoeligheid of door de zucht naar winst.

Milieubewustzijn en zelfverloochening
Maar ze zijn door hun ego en de krachten die mensen in illusies willen laten geloven, naar het andere uiterste geleid door te zeggen: “In plaats van de aarde met geweld te onderwerpen, moeten we niets doen. Omdat wij mensen geen recht hebben om op aarde te zijn. We zijn geen natuurlijk onderdeel van deze planeet. De dieren en de natuur zijn het natuurlijke deel.” En er is inderdaad een uitgebreide filosofie in de milieubeweging die deze planeet afschildert als een wildernis die ooit ongerept was, maar dat het bergafwaarts ging toen er menselijke wezens verschenen.

Achter deze filosofie ligt diep verborgen een heel subtiele waarheid. Want je kunt inderdaad zeggen dat de aarde ooit in een veel zuiverder staat was, omdat ze door het hogere bewustzijn werd geschapen. En nadat de mensheid naar een lager bewustzijnsstaat was afgedaald, begon het inderdaad bergafwaarts te gaan, totdat ze in de huidige situatie belandden met heel veel onevenwichtigheid in de natuur – die zich manifesteert als ziekten, giftige insecten, allerlei natuurrampen en voedselgebrek om de menselijke bevolking te voeden.

Dit is waar, maar je moet verder kijken. Je moet verder kijken dan de huidige beschaving en de industriële revolutie en je realiseren dat de door de mensheid veroorzaakte neerwaartse beweging heel lang geleden al is begonnen en werd veroorzaakt door de daling van het bewustzijn van de mensheid; niet door de industriële revolutie of technologie.

Het is een psychologisch probleem dat de kern van de menselijke psyche raakt. Maar vervolgens moet je verder kijken en beseffen dat de menselijke psyche die zich openbaart in de industriële revolutie en de verkrachting van de natuurlijke bronnen van de aarde niet de hoogste uitdrukkingsvorm is van het menselijk potentieel. Er bestaat een hoger potentieel omdat je in potentie het menselijke bewustzijn van hebzucht en egoïsme kunt transcenderen, het ego kunt transcenderen en opnieuw contact maken met het hogere concept dat het hogere bewustzijn jou heeft geschapen naar zijn eigen beeld en gelijkenis, toen je hierheen werd gestuurd om medeschepper te zijn en te heersen over de aarde.

Wat niet betekent dat je de aarde onderwerpt en er macht over uitoefent met je ego en zijn onverzadigbare zucht naar materiële bezittingen en plezier. Nee, het betekent dat je de heerschappij krijgt door in de bewustzijnsstaat te komen die Jezus demonstreerde: “Ik en mijn Vader zijn Eén. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk.” Je beseft dat het hogere bewustzijn in jou, het hogere zelf in jou, de heerschappij heeft over de aarde.

Je hebt het recht om op aarde te zijn
Om op die plek te kunnen komen, moet je jouw verantwoordelijkheid willen nemen en je realiseren dat er niets fundamenteel mis mee is dat je een mens op planeet aarde bent. Planeet aarde werd niet door het hogere bewustzijn geschapen als een ongerepte wildernis zonder menselijke wezens. Planeet aarde werd vanaf het allereerste begin bedacht en gecreëerd als een evolutionair spiritueel podium voor medescheppers – wat jullie tegenwoordig mensen noemen.

Je hebt dus een hoger recht om hier te zijn. Het is niet waar dat het hogere bewustzijn jou als zondaar heeft geschapen en dat jij alleen maar kunt zondigen, en dat alles wat je doet daardoor onnatuurlijk is en de natuurlijke omgeving zal vernietigen. Dit is een leugen. Het is niet waar dat je een intelligent dier bent, ook al is je lichaam een verfijnd dier. Je bent meer dan je lichaam en daarom heb je het recht om hier te zijn. Je bent niet het product van een willekeurig proces of een of ander toeval.

De moderne milieubeweging, en veel andere bewegingen die deel uitmaken van de spiritualiteit van de new age, wordt beïnvloed door het dualistische denken. En op een subtiele manier bevestigt die het dualistische denken dat uit het ego en de geest van antichrist voortkomt.

De milieubeweging is gebaseerd op het concept dat er dualiteit tussen de mens en de natuur is. Mensen leven in steden die de ongerepte omgeving hebben vernietigd die er voorheen was. En alleen in de wildernis die onaangeraakt is door de mens, vind je de oorspronkelijke schoonheid. Dit is – wanneer je bereid bent de waarheid toe te geven – een dualistische filosofie, een dualistisch wereldbeeld, en die wordt versterkt door de milieubeweging. Die heeft veel bewustere mensen in de val gelokt om zichzelf te verloochenen, zichzelf te verloochenen als medeschepper met een hoger bewustzijn en te ontkennen om dat je het recht hebt om de spirituele heerschappij te hebben – in tegenstelling tot de materialistische heerschappij – over de aarde.

Zelfs het abortusprobleem is sterk beïnvloed door deze filosofie, die zegt dat de mens als buitenaardse invloed de aarde alleen maar kan vernietigen en hoe minder mensen er geïncarneerd zijn, hoe beter. Dit is de filosofie van veel mensen die abortus steunen, de mensen die bewuster zijn en het potentieel hebben om het beter te weten – maar die gevangenzitten in de subtiele dualistische leugen die zeker zo subtiel en slangachtig is als de leugen die Eva gevangenhield.

Liefde mag geen circulair denken worden
Wat was de leugen die Eve in de val lokte? Wat was de leugen die elke ziel gevangen heeft gezet? Voor een groot deel de leugen dat jij je, wanneer je op aarde bent, zou moeten aanpassen aan de omstandigheden op aarde in plaats van het hogere bewustzijn in jou toe te staan de heerschappij over de aarde te hebben. En daardoor komen we nu bij een heel subtiel onderscheid dat buitengewoon belangrijk is voor de meest bewuste mensen om over na te denken, totdat je het in je hart begrijpt.

Er zijn veel mensen in de new agebeweging, in de milieubeweging – er zijn zelfs veel mensen in de baas in eigen buikbeweging en in veel andere bewegingen – die zo handelen omdat ze zeer oprechte liefde voor het leven voelen. Ze bezitten echt de liefde van de Moeder en ze handelen volgens de liefde van die Moeder en ze worden gedreven door de liefde van de Moeder. Zij hebben dus zuivere motieven en een zuiver hart in hun pogingen om het leven te beschermen, zelfs het recht te beschermen dat een vrouw bepaalde vrijheid over haar leven heeft. Hun motivatie is zuiver en liefdevol. Maar je moet begrijpen dat het de liefde van de Moeder is. En de liefde van de Moeder op zich kan een gesloten cirkel worden.

Bij veel bewuste mensen is hun liefde van de Moeder in een cirkel veranderd omdat ze zich niet hebben verbonden met de Geest van Waarheid van het hogere bewustzijn. Daardoor is de liefde van de Moeder gericht op het materiële universum en de gedachte dat je de omstandigheden hier niet kunt veranderen. En zodoende moeten we proberen te behouden wat hier is – zoals bij het behoud van de natuur, het ecosysteem, natuurlijke hulpbronnen – en je beseft niet dat de omstandigheden die je nu op aarde ziet, niet zijn geschapen door het hogere bewustzijn, maar gedurende miljoenen jaren zijn gecreëerd door de zondeval in het bewustzijn van de mensheid. En daardoor zijn ze verre van het hoogste potentieel voor planeet aarde. Die drukken niet het volmaakte concept uit. En als je dus in die liefde van de Moeder blijft en de liefde van de Moeder een gesloten cirkel laat worden die gericht is op het materiële universum, zul je de huidige omstandigheden nooit transcenderen.

Vernietigen wat je probeert te behouden
De basisenergie waaruit de aarde is gemaakt, heeft een ingebouwde kracht, de samentrekkende kracht, die elke structuur afbreekt die niet overeenkomt met de wil en de visie van het hogere bewustzijn (beschreven in de tweede wet van de thermodynamica). De mensen in de milieubeweging die handelen uit zuivere motieven om de natuur te behouden, helpen op lange termijn eigenlijk te vernietigen wat ze proberen te behouden.

Ze blijven in de gesloten, cirkelvormige logica die niet begrijpt dat de enige manier om de aarde te behouden, zelfs natuurlijke hulpbronnen, is ze dat je ze weer op één lijn moet brengen met de hogere visie voor deze aarde, zodat de omstandigheden die niet kloppen, die niet in evenwicht zijn, kunnen worden getranscendeerd en de aarde kan terugkeren in haar zuiverdere staat die duurzaam is. De huidige omstandigheden zijn niet duurzaam en daarom zie je zelfs dat Moeder Natuur zelf instort door een toenemend aantal stormen en aardbevingen en andere natuurlijke onevenwichtigheden.

Dit is een idee dat – als het zou worden omarmd door genoeg mensen in de top tien procent van de meest bewuste mensen – niet alleen een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de milieubeweging, maar ook in veel andere bewegingen en organisaties die de aarde willen behouden. Het hogere bewustzijn wil graag dat deze openbaring zich als kringen in het water verspreidt opdat de mensen zich realiseren dat we de oude kijk op God moeten loslaten dat hij het verre, veroordelende, boze wezen in de lucht is dat de traditionele christelijke religie afschildert. En we moeten ons weer afstemmen op het hogere bewustzijn dat zoveel van ons houdt dat hij niet wil dat we vast blijven zitten in onvolmaakte omstandigheden en graag wil dat we ze transcenderen en terugkeren naar zijn koninkrijk, dat het Christusbewustzijn of het hogere bewustzijn is.

Het grote geld en de milieubeweging
Als de mensen wakker zouden worden en dit zouden beseffen, zouden ze inderdaad gaan inzien dat de hele filosofie achter progressieve bewegingen is beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn. Zelfs zodanig dat de hele milieubeweging – achter de schermen – sterk wordt beïnvloed door de belangen van het grote geld, die de kans zien om winst te maken door kunstmatig schaarste aan natuurlijke hulpbronnen te creëren. Door natuurlijke hulpbronnen te sluiten onder het mom van natuurreservaten of nationale parken of natuurgebieden die apart worden geplaatst, waardoor grote bedrijven de kans krijgen om virtueel het monopolie te verwerven.

Dit is de droom van het kapitalisten sinds de negentiende eeuw, toen bepaalde manipulatoren beseften dat ze geen vrije economie wilden. De enige manier om de vrijemarkteconomie te ondermijnen was door de democratisch gekozen regering te gebruiken om wetten uit te vaardigen die de grote bedrijven oneerlijk bevoordeelden ten opzichte van de kleinere onafhankelijke bedrijven. Hierdoor kunnen veel grote bedrijven doen wat ze willen om olie, hout of andere natuurlijke bronnen te winnen, terwijl ze de concurrentie buitensluiten.

Dit is een voorwaarde die helaas veel van de goedbedoelende maar niet-oplettende mensen in de milieubeweging in stand houden zonder te begrijpen wat ze doen. En daar moet men zich bewust van worden, opdat jij je realiseert dat de milieubeweging niet het doel zou moeten hebben om deze planeet terug te brengen naar de natuur, maar om deze planeet terug te brengen naar het oorspronkelijke beeld van het hogere bewustzijn.

En dat volmaakte concept omvat de mens als integraal onderdeel van het leven op deze planeet. Maar het stelt zich ook menselijke wezens voor die niet gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn, waardoor ze niet denken dat zij het tegenovergestelde zijn van de natuurlijke omgeving. Ze beschouwen zichzelf eerder één met de natuur, één met al het leven en – in plaats van te denken dat ze voor Moeder Natuur moeten strijden vanwege haar natuurlijke bronnen, haar moeten onderwerpen en beheersen en verkrachten en plunderen – ze realiseren zich dat ze met Moeder Natuur kunnen samenwerken.

En dan zal de belofte van Jezus uitkomen: “Vrees niet kleine kudde, want het is de Vaders welgevallen om u zijn koninkrijk te geven.” Maar het hogere bewustzijn zal je zijn koninkrijk hier op aarde geven door middel van Moeder Natuur en de basisenergie die het overvloedige leven materialiseert dat wordt voorgesteld door het volmaakte concept voor deze planeet, maar dat verloren is gegaan door de val in het bewustzijn van de mensheid, waardoor de medescheppers omstandigheden hebben geschapen die inderdaad heel ver afstaan van het overvloedige leven.

Laat het gesneden beeld los dat de natuur perfect is
Miljoenen van de meest bewuste mensen zitten in spirituele bewegingen, in de milieubeweging en andere bewegingen, en ze bevestigen eigenlijk dat de huidige omstandigheden in de natuur, niet aangeraakt door de mens, natuurlijk zijn, zoals de dingen zouden moeten zijn en de enige manier waarop ze kunnen zijn. Dit is een van de belangrijkste factoren die de manifestatie van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn verhindert. Omdat de meest bewuste mensen – die het potentieel hebben om medeschepper te zijn van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn – hun gedachten fixeren op een onzuiver beeld, omdat ze bevestigen dat de huidige omstandigheden die ze in de natuur zien permanent en onveranderlijk zijn.

Wat heeft het voor zin om een diersoort te behouden als die soort geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke visie voor deze planeet, maar een creatie is van het lagere bewustzijn van de mens? Waarom zou je een beweging oprichten om die te proberen te behouden? ‘Red de walvissen’ kun je nog begrijpen, maar ‘Red de giftige spinnen’, valt moeilijker te begrijpen.

Maar als je naar de milieubeweging kijkt, dan zie je dat veel mensen oprecht geloven dat elke diersoort een natuurlijk fenomeen is, of die nu door God is geschapen of uit het evolutieproces is ontstaan, en daarom koste wat kost behouden moet worden. En daar zelfs zover in te gaan dat we, om één soort te behouden, een gebied zouden moeten reserveren dat miljoenen mensen zou kunnen voeden. Dit is onbalans, ontkenning van het leven, ontkenning van jezelf als medeschepper. En het is een ontkenning die tot het uiterste wordt doorgevoerd.

Dit moet stoppen voordat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich kan manifesteren. Degenen die misschien mensen kennen die vastzitten in de filosofie dat mensen zichzelf moeten verloochenen, kan mensen er voorzichtig van bewust maken dat er misschien een hogere visie is, een beter inzicht in dit probleem. En dat je de aarde niet zult behouden, en de aarde ook niet in haar ongerepte staat herstellen, door jezelf je rechtmatige rol als medeschepper met het hogere bewustzijn te ontzeggen.

De huidige omstandigheden van vervuiling zijn mede gecreëerd door mensen. Als je de menselijke activiteit stopt, zullen ze niet allemaal verdwijnen. Ze zijn samen gecreëerd. Ze moeten ongedaan worden gemaakt door de medescheppers die deze omstandigheden hebben gecreëerd. En dat doe je, niet door de duisternis te verwijderen, maar door het licht te brengen, en samen betere omstandigheden te creëren door je geest open te stellen voor een hogere visie, voor het volmaakte concept, in plaats van te bevestigen dat de huidige omstandigheden op de een of andere manier permanent zijn, of dat je niet bij machte bent om ze te veranderen.

De mensen die lachen om wat ze zelf niet onder ogen willen zien
Veel mensen die iets lezen over het verband tussen het bewustzijn van mensen en natuurlijke fenomenen lachen. En ze vinden het belachelijk om zich zo’n verband voor te stellen. Maar de waarheid is dat alles wat onvolmaakt is op aarde, wordt gecreëerd door het bewustzijn van menselijke wezens, omdat het hogere bewustzijn je de heerschappij over de aarde heeft gegeven. En door het idee te bevestigen dat de mensen geen macht hebben over natuurlijke omstandigheden, bevestig je alleen de tekortkomingen.

En dan kan de duivel in zijn vuistje lachen, omdat hij erin geslaagd is je te laten geloven in zijn belangrijkste leugen – dat je nooit meer het hogere bewustzijn kunt krijgen als je eenmaal een fout hebt gemaakt, als je eenmaal bent gevallen, als je eenmaal hebt gezondigd. Dit is de wezenlijke leugen die zoveel mensen gevangenhoudt, zelfs heel veel christenen. Ze houden vast aan het geloof dat God hen als zondaar heeft geschapen en Jezus de enige was die hierboven stond, omdat hij werd geboren uit een maagd en hij was zo speciaal, zo anders dan de rest van jullie.

Het hogere bewustzijn houdt van ieder van jullie met dezelfde oneindige liefde die hij voor Jezus had. Laat die oneindige liefde de illusie in jou verteren dat er iets op deze wereld is wat je kan scheiden van het koninkrijk van hoger bewustzijn dat in jou is.