Bureaucratie en wetgeving in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn

 

Wat zit er achter corruptie? Corruptie zou niet kunnen bestaan als er geen bureaucratie was, en dus moeten we het hebben over de rol van bureaucratie in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Om dit onderwerp te kunnen begrijpen, moet je begrijpen dat er manipulatoren op deze planeet bestaan. Die proberen absoluut alles te gebruiken om hun doel te bereiken: macht en controle te krijgen of simpelweg vernietiging en chaos veroorzaken of groei te stoppen. Er zijn verschillende groepen manipulatoren; ze hebben verschillende doelen. Soms botsen ze met elkaar. In sommige gevallen versterken ze elkaar zelfs, en op aarde hebben we dus met een gecompliceerde situatie te maken.

Als het collectieve bewustzijn in een hogere staat zou zijn, dan zou een communistisch systeem met staatseigendom van de productiemiddelen echt goed kunnen functioneren. De economie zou het kunnen overleven op lange termijn en zelfs een redelijk egalitaire samenleving voortbrengen waarin de mensen redelijk gelukkig zouden zijn. Karl Marx was niet de eerste persoon ter wereld die aan zo’n samenleving dacht. Zelfs in de bekende geschiedenis, maar natuurlijk ook daarvoor, waren er samenlevingen te vinden die in wezen gemeenschappelijk de productiemiddelen en land bezaten. Deze samenlevingen functioneerden goed.

Wat vervormt de communistische samenleving zo dat de economie niet goed kan functioneren? Dat er een machtselite opkomt. Door de invloed van de manipulatoren die niet proberen de samenleving goed te laten functioneren, maar die proberen deze te gebruiken voor macht, of zelfs een hoger doel, het creëren van conflicten op de wereld die tot vernietiging kunnen leiden.

Als je dit zou omdraaien en kijken naar wat je traditioneel een kapitalistische samenleving noemt, dan zie je dat er in ongebreideld kapitalisme ook een machtselite ontstaat. Ze zullen zich speciale privileges toe-eigenen en de allergrootste consequentie zou zijn dat een kleine elite alle productiemiddelen bezit. Die situatie verschilt niet heel veel van de situatie in een communistisch land. Een kapitalistische economie kan op lange termijn niet meer goed functioneren, omdat er nogmaals, een elite wordt gevormd en door de invloed van de manipulatoren. De manipulatoren zullen absoluut alles doen om hun doelen te bereiken. Ze zullen het kapitalisme gebruiken, ze zullen het communisme gebruiken, ze zullen elk type samenleving gebruiken. Ze zullen elk instituut in een samenleving gebruiken. Laten we nu eens kijken naar bureaucratie.

Waarom heb je een bureaucratie? De meeste mensen zouden zeggen om een functionerende staat te vormen die ervoor moet zorgen dat alle mensen gelijke rechten krijgen volgens de wet, gelijke kansen, dat de dingen goed functioneren, dat mensen geen huizen bouwen die vanzelf instorten en dat ze veilig over de weg kunnen rijden, en dat de infrastructuur werkt.

Dit is natuurlijk de hogere betekenis van een bureaucratie, maar zo functioneren bureaucratieën op dit moment niet, omdat ze sterk zijn beïnvloed door de manipulatoren. Wat doen die manipulatoren? Een van die dingen is dat ze altijd proberen alles ingewikkelder te maken, dingen steeds ingewikkelder, steeds gecompliceerder, te maken. Zij zetten systemen op, mechanismen, waardoor de complexiteit van het systeem bepaalde inherente problemen veroorzaakt. Wat is de oplossing voor deze problemen die de manipulatoren altijd aanbevelen? Het is meer controle, meer bureaucratie, meer wetten, meer regels, meer regelgeving.

Je zou kunnen zeggen dat de manier waarop bureaucratieën op dit moment functioneren, een typisch voorbeeld is van het proces waarin de manipulatoren een probleem scheppen en zichzelf vervolgens opwerpen als de enigen die de oplossing voor het probleem hebben. Hun oplossing voor het probleem lost het probleem niet op. Die maakt het alleen maar ingewikkelder. In veel landen op de wereld zijn de bureaucratieën steeds ingewikkelder geworden, steeds moeilijker toe te passen. Er zijn meer regels, meer voorschriften. Je ziet dat de EU praktisch verdrinkt in regels en voorschriften.

Het effect hiervan op lange termijn zal zijn dat niet alleen dat de mensen niet meer creatief zijn, maar dat ook de economie langzamer zal groeien. Een gevolg zal ook zijn dat bedrijven die al groot en gevestigd zijn, speciale privileges krijgen omdat ze het zich kunnen veroorloven om de mensen, inclusief advocaten, te nemen die voldoen aan alle overheidsvoorschriften, terwijl kleinere bedrijven zich dat niet kunnen veroorloven. Als er voldoende regulering is, kun je in principe monopolies vormen. Dit stopt natuurlijk de stroom van creativiteit en daardoor zet dat een rem op de economische groei.

Naarmate we steeds verder het Tijdperk van Hoger Bewustzijn komen, zal het collectieve bewustzijn natuurlijk worden verhoogd. Dit zal twee effecten hebben. Het ene is dat de manipulatoren hun macht zullen verliezen. Die neerwaartse aantrekkingskracht of die chaotische invloed van de manipulatoren die elk systeem proberen te gebruiken om complexiteit en chaos, zelfs vernietiging, te scheppen, bestaat dan niet meer. Het andere is dat het bewustzijn van de mensen verhoogd zal worden.

Wat is een van de legitieme functies van bureaucratie? Die moet voorkomen dat mensen elkaar uitbuiten, van elkaar profiteren, door bepaalde regels te maken en ze te handhaven. Daarom heb je in de meest zuivere vorm een politiekorps. Een politiemacht was nooit bedoeld om de gewone bevolking te onderdrukken, maar natuurlijk alleen de mensen te corrigeren die anderen geweld aandeden of uitbuitten. Wanneer een politiemacht zelf een bron van uitbuiting wordt, houdt die natuurlijk niet stand in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn.

Omschakelen naar een positieve kijk op het leven
Wanneer het collectieve bewustzijn hoger wordt, komt er een heel subtiele verandering omdat de mensen beginnen te beseffen dat ze niet van anderen hoeven te stelen, dat ze anderen niet hoeven te manipuleren, dat ze anderen niet hoeven uit te buiten, want er zijn genoeg zakelijke kansen of kansen op werk. Je kunt op een volkomen legitieme manier je brood verdienen en een goed inkomen hebben zonder andere mensen uit te buiten.

De mensen krijgen een positieve kijk op het leven en dat betekent dat ze niet meer proberen elkaar uit te buiten, ze niet meer proberen werk te vermijden. Iedereen concentreert zich erop om zijn eigen creativiteit of bedrijvigheid op de best manier te gebruiken die mogelijk is om op een legitieme manier geld te kunnen verdienen. Dit betekent dat iedereen bijdraagt aan de groei van de economie, wat betekent dat je nog meer kunt vermenigvuldigen en dan groeit de economie nog meer. Wanneer die positieve verschuiving plaatsvindt en mensen niet zo gefocust zijn op het uitbuiten van elkaar, neemt de behoefte aan bureaucratie geleidelijk zo af dat de bureaucratie heel veel kleiner wordt dan je tegenwoordig in de meeste landen hebt.

Dit betekent dat de bureaucratie minder ingewikkeld wordt. Het betekent ook dat de mensen in een bureaucratie hun manier van denken gaan veranderen. Ze zijn niet zozeer gericht op het voorkomen van iets negatiefs als wel op het bevorderen van iets positiefs. In plaats van te denken dat ze de mensen moeten corrigeren en in bedwang moeten houden en in hun macht moeten hebben, zijn ze gefocust op hoe ze daadwerkelijk groei kunnen bevorderen. Dit betekent ook dat de wetten van de naties – althans de voorlopers van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn – zullen veranderen.

In plaats van je te concentreren op het voorkomen van uitbuiting en dingen illegaal maken (en het moeilijker maken om anderen te misleiden of de staat te bedriegen), maak je een nieuw soort wetten die eigenlijk bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat mensen de grootste kans krijgen om hun creativiteit te gebruiken op manieren die het geheel ten goede komen. Ineens worden de wetten minder complex. Er worden minder hindernissen op de weg gelegd. Er komen natuurlijk wetten die grote bedrijven niet bevoordelen, maar alle bedrijven een eerlijke kans geven. Ineens komt er een zeer positieve verandering waarin nogmaals, iedereen zich richt op groei in plaats van het voorkomen van een of andere ramp, of wanorde, of het omverwerpen van de status-quo, het omverwerpen van de samenleving, en dergelijke.

Er hoeven geen gewelddadige revoluties te komen in de Gouden Eeuw omdat samenlevingen bezig zijn met progressieve groei, progressieve expansie, progressieve evolutie. Ineens beginnen de mensen die de leiding hebben over samenlevingen te beseffen dat ze zich kunnen ontspannen, dat ze het rustig aan kunnen doen, omdat het gevaar van gewelddadige revoluties is verdwenen omdat er geen spanning meer heerst tussen de mensen onderling. Mensen concentreren zich op wat ze uiteindelijk allemaal willen: zelf een goed leven leiden.

Geen behoefte aan gewelddadige revoluties
Er zullen later stadia komen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn waarin de meerderheid van de bevolking in veel landen het punt zal hebben of andere mensen willen dienen. Maar in de eerste fase zullen mensen zich richten op het creëren van een goed leven voor zichzelf. Wanneer ze dit doen, helpt dat om een beter leven voor het geheel te creëren, en daardoor een beter leven voor andere mensen. Ineens is er geen behoefte meer aan de repressieve, controlerende samenlevingen die je vandaag ziet. De mensen zullen niet naar een gewelddadige revoluties grijpen om repressieve samenlevingen omver te werpen, maar die zullen gewoon geleidelijk verdwijnen omdat die niet nodig zullen zijn. Mensen zullen ze niet accepteren. Ze zullen gewoon opstaan en laten weten dat ze in een andere samenleving willen leven en het lijdt geen twijfel dat de leiders op den duur daaraan gehoor zullen moeten geven.

Wie zich daar niet aan houdt, verdwijnt gewoon. Ze zullen niet meer geïncarneerd blijven, ze zullen hun macht verliezen. Als de meerderheid van de mensen in een natie besluit dat ze een andere samenleving willen, dan verdwijnen de leiders die daar niet in meegaan. Daar bestaat geen twijfel over. Er is geen reden of noodzaak voor een gewelddadige revolutie om zulke leiders af te zetten. Een cruciaal aantal mensen beslist: “We accepteren dit niet meer in ons land. We willen in een ander soort natie leven, en dit is de soort natie waarin we willen leven.”

Hoe regeringen zullen veranderen
Dit zal zoveel verschuivingen over de hele wereld met zich meebrengen, dat je ineens ziet dat de regeringen zullen gaan veranderen. Er moet worden geëxperimenteerd met directe democratie, waardoor de mensen beginnen te stemmen over verschillende kwesties. Het is natuurlijk niet praktisch dat het volk over alle zaken stemt. Er zal nog wel behoefte zijn aan een regeringsapparaat met vertegenwoordigers, met bureaucraten die de wil van het volk kunnen uitvoeren.

In veel landen is men zich er tegenwoordig van gewaar of bewust dat er een zekere afstand bestaat tussen de politici en de bureaucraten en de mensen. Dit wekt vaak een gevoel van superioriteit onder de politici en de bureaucraten, zelfs onder bedrijfsleiders of de media, of maatschappelijke instellingen, zoals onderwijsinstellingen. Die mensen voelen zich superieur aan de gewone bevolking. Ze voelen dat zij de samenleving moeten besturen en de mensen vertellen wat ze voor hun eigen bestwil zouden moeten willen. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal dit gewoon vervagen.

Nogmaals, naarmate het bewustzijn wordt verhoogd, zal er een wisseling van de wacht komen omdat de mensen die niet verder kunnen met deze veranderingen, gewoon van hun post zullen verdwijnen. Ze zullen zich terugtrekken, ze zullen met pensioen gaan, ze zullen iets anders te doen vinden. Dan ontstaat er een totaal nieuwe generatie van politici en bureaucraten die de noodzaak ervan inzien dat ze het geheel moeten dienen, het volk moeten dienen. Opeens heb je niet meer een gevoel van afstand tussen de overheid en de bevolking, en zullen de mensen in de regering zich niet superieur voelen aan de bevolking. De mensen zelf zullen niet bang zijn, zullen zich niet op afstand gezet voelen, zullen hun regering niet wantrouwen.

Naarmate de manipulatoren van de planeet worden verwijderd, naarmate het bewustzijn wordt verhoogd, zullen alle samenzweringstheorieën verdwijnen, omdat alle samenzweringen die enigszins waar zijn, zullen vervagen. De mensen zullen niet meer geloven in sommige fantasieën die worden verspreid. De verschuiving zal een verandering in een positieve richting zijn.

De kloof tussen mensen en politici
Als je terugkijkt op de geschiedenis, zou je misschien eens kunnen kijken naar een paar dynamieken die zich in veel landen hebben voorgedaan tussen de bevolking en de regering, en jezelf kunnen afvragen: “Waarom is er zoveel vijandigheid, conflict, achterdocht? Waarom bestaat die al zo lang?” Dit valt echt heel moeilijk te begrijpen vanuit een logisch, rationeel standpunt. Veel mensen die onderzoek doen naar omstandigheden in de samenleving hebben hiernaar gekeken en zich afgevraagd: “Wat zou dit kunnen verklaren? Waarom is er, zelfs in de democratische landen, geen verschuiving geweest, zodat de mensen zich dichter bij de politici voelen staan en vice versa zodat er geen kloof is, geen ruimte is voor achterdocht.”

Vanuit een rationeel, wetenschappelijk standpunt kun je dit niet verklaren. Er is geen rationele verklaring voor. De verklaring is dat er manipulatoren bestaan die invloed uitoefenen en het niveau van het collectieve bewustzijn. Zodra dit duidelijk wordt aan sommige mensen die zeer goed geïnformeerd zijn over de samenleving en de manier waarop de samenleving functioneert, dan zal dit voor een andere verschuiving zorgen omdat de geavanceerdere mensen in de samenlevingen zullen gaan begrijpen dat er altijd een machtselite is geweest die geen kracht ten goede was. Je kunt geen constructieve samenleving opbouwen zonder dit te begrijpen en de nodige stappen te ondernemen om te voorkomen dat zo’n elite een samenleving in haar macht heeft en daardoor de groei remt.

Ook zal men, vanuit een zuiver universeel perspectief, erkennen dat er een collectief bewustzijn moet zijn. Er zal zelfs een tijd komen dat er duidelijker wetenschappelijk bewijs hiervan zal zijn dan nu – omdat je eigenlijk genoeg wetenschappelijk bewijs hebt om iedereen te overtuigen die in een neutrale gemoedstoestand verkeert. Er zal een moment komen waarop dit algemeen wordt geaccepteerd en de leiders van de samenleving beginnen te erkennen dat het nodig is om naar het collectieve bewustzijn te kijken en het te verhogen om de samenleving te kunnen verbeteren.

Het is geen kwestie van de mensen proberen tot iets te dwingen of de mensen onder de duim te houden, of meer wetten en regels te maken. Het gaat erom de mensen te helpen de wonden en de verdeeldheid in hun eigen psyche, hun eigen psychologische problemen, op te lossen, zodat ze completere mensen worden en in staat zijn een constructiever leven te leiden. Men zal ook tot het besef komen dat dit nog niet eerder is gebeurd omdat de machtselite het niet wilde omdat dit voor hen beter was, want hoe slechter men eraan toe was, hoe gespletener, hoe kreupeler de bevolking psychisch was, hoe gemakkelijker het was om ze in hun macht te krijgen.