In het kort wat ideeën over de regering

 

Geen centrale wereldlijke regering
Bekijk eens een van de subtielere aspecten van de komst van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, een aspect dat nog maar weinig mensen beginnen te bevatten en te begrijpen. Wanneer je een hoger bewustzijn hebt, zie je dat wat zich momenteel manifesteert niet permanent of onherroepelijk is; je ziet het zelfs niet als verkeerd of slecht. Je beoordeelt het niet volgens de maatstaf die op aarde dominant is, de maatstaf die de manipulatoren in hun blindheid hebben gesteld. Een van de subtielere aspecten van de komst van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is dat de mensheid een gemanipuleerde denkwijze moet beginnen te ontstijgen: de neiging om iets te beoordelen volgens een maatstaf die in woorden kan worden uitgedrukt in plaats van een hoger bewustzijn de maatstaf te laten zijn, of liever een matrix te stellen die boven elke standaard op aarde staat.

Laten we eens terugkijken op enkele beschavingen in het verleden die tegenwoordig in ieder geval als ‘grote beschavingen’ worden beschouwd. Veel van die beschavingen op de hele wereld waren zeer goed georganiseerd. Ze stonden onder één of enkele heersers en daarom konden ze, zogenaamd ‘verenigd’, onder één leiding staan, maar ook verenigd bepaalde taken uitvoeren die kleinere beschavingen niet konden uitvoeren. Dit zou het bouwen van grote steden kunnen zijn, grote legers opbouwen en tegen andere legers vechten. Dit ziet een hoger bewustzijn niet als een grote taak, maar het punt is dat je in het verleden ziet dat er zich bepaalde zeer grote beschavingen hebben gevormd.

Deze beschavingen bereikten een zeer hoog niveau van organiseren en hadden een hoog niveau van bekwaamheid om dingen voor elkaar te krijgen op de fysieke, materiële wereld. Kijk maar naar enkele beschavingen in China. Kijk naar enkele in Centraal- en Zuidoost-Azië, in India, in Perzië, het Midden-Oosten, Sumeriërs, Egyptenaren en het Romeinse Rijk en rijken in Midden- en Zuid-Amerika. Je ziet de tendens dat er beschavingen opkwamen die grote steden en grote monumenten bouwden, waarvan sommige zelfs vandaag nog overeind staan.

Het is heel goed mogelijk dat mensen, wanneer ze het concept horen dat het potentieel bestaat dat er een Tijdperk van Hoger Bewustzijn opkomt – en misschien wel een fysiek gouden tijdperk dat alle gouden tijdperken uit het verleden zal overtreffen – gaan denken dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn op een of andere manier gemodelleerd zal worden naar de grote beschavingen uit het verleden met een hoog organisatieniveau. De wereld zal bij wijze van spreken verenigd zijn onder één centrale regering en deze regering kan edicten uitvaardigen of dingen doen, of dat ze overal ter wereld vaak op dezelfde manier worden gedaan.

Diversiteit wegfilteren doodt de creativiteit
In het verleden hadden deze ‘grote’ beschavingen bereikt wat ze bereikten door een zeer centrale structuur, een centrale filosofie, maar ook een zeer centrale maatstaf voor hoe je goed en fout, goed en slecht, beoordeelde, je stelde een maatstaf voor hoe mensen zich zouden moeten gedragen. Die beschavingen in het verleden bereikten hun resultaten door diversiteit uit te sluiten, door diversiteit eruit te halen, door de diversiteit te vernietigen, weg te filteren. Ze hadden een centrale structuur, zodat ze alleen maar mensen hadden die zich gedroegen volgens een bepaald aantal regels, vaak bepaald door een religie maar die doorsijpelde naar de wetten van de samenleving.

Kijk bijvoorbeeld nog eens naar iets recenters: het Romeinse Rijk. Nogmaals, een zeer centrale structuur en een zeer centrale filosofie, en natuurlijk de bereidheid om geweld te gebruiken. In elke beschaving in het verleden die ‘grootheid’ heeft bereikt, bestond de bereidheid om geweld te gebruiken tegen de mensen die niet de leiders van die beschaving wilden gehoorzamen, degenen die het recht opeisten om anders te zijn in plaats van je te ‘verenigen’. Kracht door gelijkheid.

Maar het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal niet komen door de diversiteit te vernietigen of door een centrale wereldregering te vormen. Er zullen centrale regeringen zijn, er zal zelfs één regering zijn die toezicht houdt op de hele planeet, maar die zal geen geweld gebruiken en diversiteit niet vernietigen. De hogere visie is een gouden eeuw scheppen die berust op diversiteit. Ook al is er behoefte aan een organisatieapparaat dat iets over de hele wereld kan coördineren, deze centrale organisatie zal coördineren, niet dicteren. Het zal geen geweld gebruiken; het zal zelfs geen centrale religie of filosofie voorschrijven die iedereen moet aanhangen. Waarom niet? Omdat, als er ooit een duurzame wereldwijde organisatie komt, die gebaseerd zal zijn op de erkenning van de principes van hoger bewustzijn.

Geen exclusiviteit meer
Zo’n organisatie zal erkennen dat er een niveau boven de materiële wereld is en dat mensen ermee kunnen communiceren door hun bewustzijn te verhogen. Wat nog belangrijker is, die zal erkennen dat elk mens het vermogen heeft om zijn of haar bewustzijn te verhogen en ideeën van een hoger bewustzijn te ontvangen. Hoger bewustzijn kan niet worden gemonopoliseerd door een kleine elite of één persoon. Hoger bewustzijn kan in principe met elke persoon communiceren, ongeacht hun status of positie in de aardse organisatie of beschaving.

De beschavingen uit het verleden berusten allemaal op exclusiviteit, wat het idee is dat slechts één persoon kon regeren of dat slechts één persoon de tussenpersoon kon zijn tussen God (of de goden) en de mens. Kijk naar het Romeinse rijk dat berustte op het idee dat één keizer in bepaalde periodes zelfs als een god op aarde werd gezien. De spirituele arrogantie van bepaalde keizers was zo groot dat ze zeiden dat ze god op aarde waren. Tegenwoordig doet geen enkele seculiere heerser dit nog, maar je ziet mensen in spirituele en religieuze bewegingen die inderdaad de arrogantie hebben om zichzelf te omschrijven als de exclusieve incarnatie van God of een bepaalde godheid. Je ziet dat het Romeinse rijk het idee had dat de keizer God op aarde was en dat overdroeg op het christendom en de filosofie bedacht dat Jezus de enige tussenpersoon was tussen God en de mensen. Tegelijkertijd was er een kerk die de toegang van de mensen tot wat Jezus had gepreekt, in haar macht had. Zo ontstond de hele bovenbouw van de katholieke kerk met de paus als plaatsvervanger van Christus.

Waarom heeft Christus een plaatsvervanger nodig als Christus de traditie van de Trooster had ingesteld, de Heilige Geest die door iedereen kon spreken en waaide waar hij maar wilde? Veel goedbedoelende mensen trekken dit niet in twijfel, omdat ze zijn misleid door de manipulatoren. Ze hebben geen kwade bedoelingen, ze waren alleen maar van plan het beste te doen. Ze dachten dat ze de vertegenwoordiger van Christus waren, ze dachten dat ze deden wat Christus van hen verlangde, maar ze slaagden er niet in om het enige te doen dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kon manifesteren, namelijk zich afstemmen op het hogere bewustzijn in hun eigen hart.

Corruptie en elitarisme
Een van de belangrijke aspecten om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te kunnen manifesteren, is natuurlijk het overwinnen van corruptie. Je kunt enkele de corruptie-indexen bekijken die zijn samengesteld door internationale organisaties. Het is niet heel moeilijk om te zien dat de landen met de minste corruptie de hoogste materiële levensstandaard hebben en over het algemeen een goed functionerende, vaak groeiende, economie hebben. Wat is het verband tussen die twee dan?

Corruptie stelt een kleine elite in staat om steeds meer privileges voor zichzelf te vergaren, en hoe doen ze dit? In de praktijk doen ze dit door bepaalde mensen in het overheidsapparaat iets te betalen, zodat ze de speciale gunsten kunnen krijgen die andere mensen niet kunnen krijgen. Wat hier echt achter zit, is dat in elk land waar zich een elite vormt (en dat is vrijwel elk land) de elite hun privileges niet wil delen. Ze willen de bevolking eronder houden; ze willen de concurrentie eronder houden.

Wat is hiervan het effect? Dat het ook de creativiteit eronder houdt. Sterker nog, het betekent ook dat het hogere bewustzijn de inzet van mensen niet kan vermenigvuldigen in een land waar een te groot verschil is tussen rijk en arm, tussen bevoorrecht en niet-bevoorrecht. Je ziet in het algemeen dat landen die corruptie uitbannen, een grotere vermenigvuldigingsfactor hebben, en dat hun economie het daardoor beter doet. Dit is iets wat iedereen kan zien als je gewoon de feiten bestudeert.

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zullen de landen die de meeste moeite doen om corruptie uit te bannen, daadwerkelijk een beter functionerende economie hebben. Er zullen meer gelijke kansen zijn voor alle mensen en daarom zullen ze over het algemeen een gelukkiger en tevredener bevolking hebben.

De mensen moeten beslissen wat voor soort leiders ze willen
Er kan alleen sprake zijn van elitarisme wanneer er iemand is die geen deel uitmaakt van de elite. Dit zorgt ervoor dat de elite degenen wil tegenhouden die niet tot de elite behoren. Je hebt een dualistisch systeem van de haves en de have-nots omdat de bevolking is verdeeld in groepen en er de overtuiging heerst dat die groepen vaststaan en dat het onmogelijk is om van de laagste naar de hoogste te stijgen.

Zullen mensen de fundamentele waarheid erkennen die Christus uitdrukte toen hij zei: “Ik kan zelf niets doen, dat doet de Vader in mij.” Met andere woorden, niet het uiterlijke zelf is hoger dan iemand anders op aarde. Alleen door mijn contact met een hogere realiteit (die boven deze wereld staat) heb ik een beetje het vermogen om iets te doen wat waarde heeft.

Deze fundamentele dynamiek schept een gouden eeuw en zorgt ervoor dat deze instort – als hij zichzelf niet blijft transcenderen. Een gouden eeuw is geen staat van perfectie die, eenmaal bereikt, duizend jaar zal blijven bestaan zoals veel christenen geloven dat Christus wanneer hij terugkomt, een permanent koninkrijk zal vestigen dat duizend jaar zal duren, of eeuwig, wat ze maar geloven. Een gouden eeuw kan alleen komen als de samenleving zichzelf blijft transcenderen.

De wet is voortdurende, voortdurende groei. Dit wordt uitgedrukt door het fysieke equivalent, namelijk de tweede wet van de thermodynamica, die in feite zegt dat een systeem dat niet groeit, zal instorten, zichzelf zal vernietigen. Het grotere inzicht is dat een systeem niet kan groeien, tenzij het verbonden is met een hogere realiteit buiten zichzelf en dus input ontvangt van die hogere realiteit. Dit zorgt ervoor dat dit zichzelf overstijgt en de gedachtevormen die bestaan in het hogere bewustzijn beter kan manifesteren – in het materiële universum.

De menselijke samenleving heeft behoefte aan het verspreiden van een nieuw bewustzijn dat het inderdaad mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is dat enkele leiders van de mensheid bereid zijn op te staan en te zeggen: “Ik kan zelf niets doen, de Vader (in de betekenis van het hogere zelf) in mij doet het werk.” Tegenwoordig zie je op de wereld, dat er leiders zijn die dit niet willen zeggen, want ze geloven dat zij echt slim genoeg en sterk genoeg zijn om alle dingen alleen te doen. Ze geloven dat zij de oplossing hebben voor elk probleem. Ze geloven dat ze het paradijs op aarde kunnen brengen, ook al moeten ze daarvoor miljoenen mensen uitroeien die dat paradijs in de weg lijken te staan.

Een cruciaal aantal mensen moet zover komen dat ze zeggen: “Er is een alternatief voor de soort leiders die we in de opgetekende geschiedenis hebben gehad – leiders die egocentrisch zijn; die vastzitten in de dualiteit. Er is iets naast het dualiteitsbewustzijn en we eisen leiders die boven de dualiteit staan en we zijn bereid om onze rol op te pakken om dat leiderschap op ons te nemen.”

Naarmate de bewustere mensen hiermee naar buiten durven te komen en dat aspect, dat niveau van Christusschap, tot uitdrukking durven te brengen, zullen er mensen zijn die zullen ontwaken en zullen zeggen: “O, maar dit is waar, dit spreekt vanzelf. Ineens zien we dat dit vanzelfsprekend is terwijl we het gisteren nog niet konden zien, maar nu we het zien, willen we dat soort leiders in alle aspecten van de samenleving. Want er is een hogere waarheid. Alles is niet relatief en we kunnen het dualiteitsbewustzijn niet alles laten manipuleren en er een relativistische waarheid van te maken omdat degenen die zich op de een of andere manier in een bevoorrechte positie bevinden een ‘waarheid’ kunnen definiëren die hen in staat stelt hun macht en privileges te behouden of uit te breiden, op een of andere manier ten koste laten gaan van de gewone bevolking die in principe leeft als slaaf van de elite.”