Het Huis van mijn Vader heeft vele Woningen

Een boodschap van Jezus door Kim Michaels

Ik wil jullie graag een basislering geven over de ware betekenis van mijn uitspraak over de vele woningen van mijn Vaders huis. Deze uitspraak is voor veel mensen een raadsel, wat ik helemaal begrijpen kan. De uitspraak is een perfect voorbeeld van hoe ik beperkt werd door het begrip en de woordenschat die mensen tweeduizend jaar geleden gebruikten. Ik had beperkte mogelijkheden om hen een zeer diepgaande waarheid uit te leggen die alle spirituele zoekers dienen te begrijpen. Dus laat me nu die waarheid uitleggen door het veel grotere begrip en de veel grotere woordenschat te gebruiken die nu beschikbaar zijn.

In de wereld van vandaag weten de meeste mensen van het bestaan van energie. De meeste mensen weten dat energie een vorm van trilling is. De meeste mensen hebben gehoord dat volgens Einsteins relativiteitstheorie, alles in het hele universum van energie is gemaakt. Het is heel erg jammer dat de meeste mensen eigenlijk niet de verbazingwekkende consequenties van deze ontdekking in zich hebben opgenomen. Daarom hebben zij niet geprobeerd hun wereldbeeld te veranderen in overeenstemming met het feit dat alles energie is, zoals Kim elders uitlegt.

De eenvoudige waarheid is dat het hele universum gemaakt wordt van één basissubstantie. In het verleden werd deze substantie ether genoemd. Het concept van een ether was al eeuwenlang bekend in het boeddhisme en andere filosofieën. In het middeleeuwse Europa was het bekend bij de alchemisten die in sommige gevallen de eerste echte experimentele wetenschappers waren. Zelfs natuurkundigen gebruikten het begrip ether totdat een ongelukkig experiment de fysieke aspecten van de ether niet kon opsporen. Deze gevolgen werden niet opgemerkt omdat ether geen fysieke kenmerken heeft. Daarna verlieten de meeste wetenschappers het idee van een ether en dit was een nogal jammerlijke omweg voor de wetenschap. Het gevolg van deze omweg is dat wetenschappers energie niet helemaal kunnen begrijpen. Ze weten dat energie een vibratie is, maar ze begrijpen niet volledig dat er alleen trilling kan bestaan als er iets is dat kan trillen. Er kan geen golf zijn, tenzij je een oceaan hebt. Daarom kunnen er geen energiegolven zijn en daardoor geen materieel universum, tenzij je een oceaan van iets hebt dat kan trillen.

Wat in werkelijkheid trilt, is de basissubstantie die God gebruikt heeft om de hele wereld van vorm te scheppen. Die substantie wordt beschreven in de Bijbel in de uitspraak “En God zei, laat er licht zijn.” Licht kan ook worden omschreven als het vrouwelijke aspect van de Vader-Moeder God. Licht is de Goddelijke Moeder, het lichaam van de Goddelijke Moeder dat elke vorm geboorte geeft die op haar geprojecteerd wordt door de wil van de Vader door middel van de geest van de Zoon. De vorm wordt gemanifesteerd en gedragen door de kracht van de Heilige Geest, zoals geliefde Moeder Maria in haar verhandeling heeft uitgelegd.

Zoals je weet is zichtbaar licht, lichtgolven die binnen een bepaald spectrum van frequenties trillen. Rood licht trilt op lagere frequenties dan blauw of violet licht. Zoals je ook weet zijn er frequenties die lager of hoger zijn dan zichtbaar licht. Die frequenties kunnen niet met het oog worden waargenomen, hoewel ze even werkelijk zijn als zichtbaar licht.

Voor de bedoeling van deze verhandeling is het belangrijke concept dat alles trilling is. Daarom zijn er geen ondoordringbare barrières in de wereld van vorm. Alles wordt gemaakt van dezelfde basissubstantie, die eenvoudig op verschillende niveaus of frequenties trilt. Alles wordt gemaakt van energiegolven en het enige verschil tussen hHemel en aarde is een verschil in trilling van de energiegolven.

De werkelijke betekenis van de uitspraak dat mijn Vaders huis vele woningen heeft, is dat mijn Vaders huis een continuüm van trillingen, een energiecontinuüm is. Binnen dit continuüm zijn er indelingen van frequenties en binnen elke indeling is er plaats voor een aantal verschillende frequenties. Elk van deze indelingen is een woning in het Huis van God. Eén zo’n afdeling is wat mensen het materiële universum noemen. Buiten dat rijk is er wat mensen het spirituele rijk of de Hemel noemen. Zelfs in het spirituele rijk echter zijn er een aantal indelingen.

Je vier lagere lichamen
Waar het mij in deze verhandeling om gaat is jullie te helpen begrijpen dat binnen het materiële universum er een aantal indelingen zijn. Om precies te zijn, er zijn vier afdelingen, of rijken, binnen het materiële universum. Het rijk waar iedereen mee bekend is, is het universum gemaakt van materie. Dit is de wereld die je met je fysieke zintuigen kunt waarnemen. Ze is gemaakt van trillingen die binnen een frequentiespectrum vibreren dat ze voor je fysieke zintuigen waarneembaar maakt. De reden dat je fysieke zintuigen deze trillingen kunnen waarnemen is dat je fysieke lichaam gemaakt wordt van energieën die binnen hetzelfde frequentiespectrum vibreren. Met andere woorden dat wat van materie gevormd wordt, kan alleen de trillingen van de materie en enkel de trillingen van de materie waarnemen. Dit verklaart waarom wetenschappers er niet in slaagden ether waar te nemen met instrumenten die van materie gemaakt waren.

Boven het materiële rijk zijn er drie afdelingen die nog steeds tot het grotere spectrum van het materiële universum behoren. Wanneer je van het materiële rijk naar de volgende verdeling gaat, kom je een rijk binnen dat we het rijk van het gevoel zouden kunnen noemen. Daarboven bevindt zich het rijk van gedachten en daar weer boven het rijk van de identiteit. In veel oudere religies en filosofieën – zoals het boeddhisme, de Griekse of de esoterische leringen gebruikt door de alchemisten, werden deze vier rijken beschreven als de vier hoeken van de aarde. Zij werden aarde, Water, Lucht en Vuur genoemd. Dit concept komt overeen met het aloude idee van de kwadratuur van de cirkel. De cirkel vertegenwoordigt de Hemel en het is oneindig en onverdeeld in termen van tijd en ruimte. Het komt overeen met de ether. Het vierkant vertegenwoordigt de aarde, liever het materiële universum. Dit materiële universum is het rijk van tijd en ruimte. Het wordt geschapen door het oneindige rijk van de cirkel te nemen en het in vier richtingen te verdelen, vier dimensies die zich als de coördinaten van tijd en ruimte manifesteren.

Om dit een beetje gemakkelijker voor te stellen, zou ik het in verband willen brengen met de menselijke geest. Ik leg op deze hele website uit dat alles enkel door een stroom van Gods energie onderhouden wordt die vanuit het spirituele rijk in het materiële universum stroomt. Op persoonlijk niveau stroomt de energie van je spirituele zelf door de lagen van de onderbewuste geest, totdat het de bewuste geest bereikt. De energie stroomt vanuit het rijk van de geest, of ether, en komt eerst het rijk van het vuur binnen. Sommige esoterische leringen noemen dit het etherische octaaf of het geheugenlichaam. Ik zou het het rijk van identiteit willen noemen. Dit is het deel van je geest dat de herinneringen van je ervaringen in de materiële wereld opslaat. Het slaat ook het identiteitsgevoel op dat je door de reis van je ziel door vele levens op deze wereld hebt opgebouwd. Wanneer de basale levensenergie voor het eerst je geest, of wezen, binnengaat, stroomt het door je identiteitsgevoel. Het is daarom gekleurd door je identiteitsgevoel. Je identiteitsgevoel omvat ook hoe jij de wereld, God, je verhouding tot de wereld en je verhouding tot God, ziet. Het is daarom de fundering voor hoe jij in dit rijk op het leven reageert.

Nadat de energie door je identiteitslichaam gestroomd is, komt het binnen in het rijk van de lucht. Dit is het rijk dat enkele leringen het mentale lichaam noemen. Ik zou het de gedachtewereld willen noemen. In dit rijk wordt de energie gekleurd door de gedachten die je over jezelf en de wereld hebt. Je gedachten worden heel sterk bepaald door je identiteitsgevoel, maar omdat ze op een lager niveau van je wezen verblijven, zijn ze vloeiender en kunnen ze gemakkelijker veranderd worden dan de dieper liggende beelden die je identiteitsgevoel vormen. Met andere woorden, je gedachten kunnen zich aanpassen aan of beïnvloed worden door bijzondere gebeurtenissen die je in deze wereld tegenkomt. Je zou kunnen zeggen dat je identiteitsgevoel bepaalt hoe je het grote plaatje ziet, terwijl je gedachten in verband staan met hoe je de details van dat plaatje ziet. Je identiteitsgevoel bepaalt hoe jij de wereld ziet en je gedachten bepalen hoe je denkt dat de wereld werkt.

Nadat de energie door het gedachtelichaam gestroomd is, komt ze het gevoelsrijk binnen. Dit is het emotionele lichaam, het gevoelslichaam, en het bevat je gevoelens over jezelf en de wereld. Emoties zijn eenvoudig energieën in beweging en zij zijn de voorlopers van fysieke handelingen. Dus je emoties bepalen hoe je op gedachten reageert. Je zou kunnen zeggen dat een gedachte op zich, niet tot handelen kan leiden. Een gedachte is eenvoudig een idee en om dit om te zetten in een fysieke handeling moet de gedachte twee eigenschappen hebben die er door de emotie aan toegevoegd wordt. Deze twee kenmerken zijn richting en intensiteit. Je gevoelens zullen je gedachten tot een specifieke handeling aanzetten en de intensiteit van je gevoelens zal de kracht van de handeling bepalen.

De laatste stap is dat de energie het fysieke brein en het zenuwstelsel ingaat. Het is op dit niveau dat je gevoelens vertaald worden in handelingen en de handelingen zullen bepaald worden door de richting en de intensiteit van de erachter liggende emoties. Vanzelfsprekend wordt de richting en intensiteit van de emoties bepaald door de gedachte en de gedachte wordt bepaald door je identiteitsgevoel en je wereldbeeld.

Je ziet nu dat de natuurlijke energiestroom door je wezen is, dat energie vanuit je spirituele zelf door je identiteitslichaam stroomt, waar het gekleurd wordt door je wereldbeeld. De energie stroomt vervolgens in je gedachtelichaam en wordt door je gedachten gekleurd. De energie stroomt nu in het gevoelslichaam en neemt de richting en intensiteit aan die door je emoties bepaald zijn. Ten slotte wordt de energie omgezet in een fysieke handeling uitgevoerd door je hersenen, je zenuwstelsel en je fysieke lichaam.

Je kunt dit hele proces vergelijken met een filmprojector. Het licht dat uit het spirituele zelf stroomt, is het witte licht dat door de gloeilamp in de projector wordt geproduceerd. Je identiteitslichaam, je gedachtelichaam en je gevoelslichaam fungeren als drie filmstroken. Het licht zal gekleurd worden door de beelden op de drie filmstroken. Nadat het licht door de filmstroken is gegaan, wordt het licht vervolgens als een beeld op het scherm geprojecteerd. Het scherm is dat deel van je geest dat in het materiële universum verblijft. Dit is je bewuste geest en bepaalde delen van je onderbewuste geest. Het ligt verankerd in je hersenen en zenuwstelsel.

De vier niveaus van het materiële universum
Nadat je begrepen hebt hoe energie door je eigen geest stroomt, moet je dit begrip op het materiële universum als geheel overbrengen. Het materiële universum heeft vier verschillende octaven of niveaus, vier verschillende lichamen. Zij komen overeen met de vier niveaus van je geest, omdat het universum werkelijk simpel één woning in het huis is, d.w.z. de geest, van God. Zoals ook het geval is met jouw geest, wordt het materiële universum geschapen uit de basisenergie van God die door de identiteits-, gedachte- en gevoelsrijken stroomt totdat het in het materiële universum gemanifesteerd wordt.

Wanneer je deze basale energiestroom door de vier niveaus van het materiële universum begrijpt, kun je gaan begrijpen dat het laagste niveau, het niveau van de materie zelf, het resultaat is van verborgen oorzaken die plaatsvinden op de drie hogere niveaus van het gevoels-, het gedachte- en het identiteitslichaam. Je zou kunnen zeggen dat het materiële universum eenvoudig een projectie is van de beelden die in de drie hogere niveaus gevonden worden. Werkelijk, het materiële universum heeft niet meer realiteit dan de beelden die op het scherm van een bioscoop geprojecteerd worden.

Wanneer je over dit concept nadenkt, dan besef je dat het materiële universum kunt – en zeker moet – veranderen door de drie hogere niveaus van de materiële wereld te veranderen. Wanneer je op persoonlijk niveau je uiterlijke omstandigheden wilt veranderen, moet je beginnen je gevoelens, je gedachten en je identiteitsgevoel te veranderen. Alleen als je de beelden verandert die in de drie hogere lichamen gevonden worden, zul je de beelden veranderen die in de materiële wereld verschijnen. Evenzo op planetaire schaal is de sleutel tot het wegnemen van menselijk lijden het gevoelslichaam, het gedachtelichaam en het identiteitslichaam van de planeet als geheel, zuiveren. De reden daarvoor is dat de fysieke planeet een projectie is van de beelden die in deze drie hogere rijken worden vastgehouden.

De planeet aarde werd geschapen door zeven spirituele wezens, de Elohim genaamd. De Elohim handhaven voortdurend het beeld van een volmaakte aarde en dat beeld bestaat nog steeds. Het volmaakte beeld is echter tijdelijk afgedekt door een onvolmaakt beeld, geprojecteerd door het identiteitslichaam, het gedachtelichaam en het gevoelslichaam van de mensheid. Dit is wat psychologen het collectief onbewuste genoemd hebben.

De ware oorzaak van lijden
Mijn volgende punt is jullie te tonen waarom planeet aarde op dit moment zoveel onvolmaakte manifestaties heeft en zoveel menselijk lijden. De reden daarvoor is dat de drie hogere lichamen van de mensheid door een onvolmaakt identiteitsgevoel vervuild zijn, door onvolmaakte gedachten en onzuivere emoties. Zoals mijn geliefde moeder in de volgende verhandeling uitlegt, wordt alles in het Hemelrijk ontworpen volgens de wetten van God. Daarom kan een geestelijk wezen dat in opstand komt tegen de wetten van God, niet in de Hemel blijven. Zij legt ook uit dat er in het materiële universum enige ruimte is om tegen de wetten van God in te gaan. De reden daarvoor is dat het materiële universum ontworpen werd als een schoollokaal voor zielen die er naartoe werken om alles te worden wat God is. God heeft dergelijke zielen de vrije wil gegeven en hij heeft hen een kader gegeven om met zijn energie te experimenteren.

Om die reden maken de wetten van het materiële universum het mogelijk dat de wezens op deze wereld tegen de wetten van God kunnen ingaan, zonder dit rijk te hoeven verlaten. Zij kunnen, met andere woorden, hun vrije wil gebruiken om hun aandacht op beelden te richten die niet overeenkomen met de principes die God gebruikt heeft om de wereld van vorm te ontwerpen. Mensen kunnen een identiteitsgevoel scheppen als wezens die van God gescheiden zijn, als materiële wezens in plaats van spirituele wezens. Mensen kunnen mentale beelden creëren die niet op één lijn liggen met de waarheid en de werkelijkheid van God. Zij kunnen zich bezighouden met gevoelens die vervormingen van de ware gevoelens van God zijn. En als zij zich met zulke onvolmaaktheden bezighouden, kunnen zij het materiële universum zelf veranderen en een wereld met onvolmaakte manifestaties in het leven roepen.

Toen God echter de vrije wil aan wezens gaf, zette hij ook een kader op dat als een veiligheidsklep dient, zodat iemand niet het materiële universum kan vernietigen. Met andere woorden, mensen zijn vrij om alles te doen met Gods zuivere energie wat ze maar willen. Toch zullen ze onvermijdelijk de omstandigheden ervaren die zij met Gods energie scheppen. Als ze zich bezig houden met onvolmaakte gedachten en gevoelens, zullen ze in de materiële wereld onvolmaakte omstandigheden teweeg brengen en hun creatieve vermogens zullen door hun eigen schepping beperkt worden. Je zult de gevolgen van je daden moeten ervaren.

Je zou kunnen zeggen dat God het materiële universum als een spiegel ontworpen heeft. Het is als een filmscherm: het weerspiegelt alles wat er door de geest van mensen op geprojecteerd wordt. Dus, het beeld dat je in de hogere delen van je geest vasthoudt, bepaalt de omstandigheden die je in de materiële wereld ervaart. Als je een onvolmaakt beeld vasthoudt, zul je een onvolmaakte manifestatie scheppen, die uiteindelijk tot zelfvernietiging kan leiden. Je zult een Toren van Babel bouwen die uiteindelijk onder zijn eigen gewicht ineenstort.

Zoals ik elders uitgelegd heb, leefden mensen eerst in een hogere bewustzijnsstaat dan wat je op dit moment op deze planeet ervaart. In die bewustzijnsstaat hadden zielen een bewust contact met hun Spirituele zelf en met spirituele wezens die optraden als hun leraren. Mensen gebruikten hun vrije wil om met Gods energie te experimenteren. In dat proces plachten ze regelmatig fouten te maken en creëerden onvolmaakte manifestaties. Omdat zij echter de basiswet van de schepping kenden, waren ze in staat om vast te stellen dat ze een fout gemaakt hadden, de fout toe te geven en ogenblikkelijk het ongewenste resultaat te vervangen door een beter resultaat.

Wat er na de Val van de Mens gebeurde, was dat mensen het contact met hun spirituele Zelf en met hun spirituele leraren verloren. Daardoor waren zij niet langer gewaar van hoe de scheppingswet werkte. Zij raakten het begrip kwijt dat wat je in het materiële rijk geschapen hebt, enkel maar een projectie van de beelden is die je in het gevoels-, gedachte- en identiteitslichaam vasthoudt. Zodoende verloren ze het inzicht dat zij de omstandigheden van het materiële universum kunnen veranderen door de inhoud van hun hogere lichamen te veranderen.

Mensen begonnen nu te geloven dat de omstandigheden in de materiële wereld permanent zijn en hun macht te boven gingen. Zij begonnen zichzelf als slachtoffers te zien van een situatie die zij niet gecreëerd hadden. Zij begonnen zichzelf als slaven te zien van krachten waar zij geen gezag over hadden. En in bepaald opzicht hadden de mensen gelijk. Als je weigert je gevoelens te veranderen, je gedachten en je identiteitsgevoel, kun je de materiële wereld niet veranderen en zo word je slachtoffer van de omstandigheden die op deze wereld gevonden worden. De valstrik is dat mensen die omstandigheden gecreëerd hadden en daarom moeten zij ze weer teniet doen.

Het was juist dit verlies aan herinnering, deze weigering om verantwoording te nemen voor hun eigen situatie dat wezens uit het spirituele rijk, wezens die zich verzet hadden tegen Gods wet, toegestaan werd op planeet aarde te reïncarneren. Dit wordt ook door Moeder Maria in haar verhandeling beschreven.

Weet je, er is een fundamenteel verschil tussen het experimenteren met je vrije wil (fouten maken tijdens dit proces) en opzettelijk in verzet te komen tegen Gods wet en Gods oorspronkelijke plan. Zoals Moeder Maria het beschrijft, rebelleerden een aantal wezens in het spirituele rijk doelbewust en weloverwogen tegen Gods wetten en de creatieve bedoeling. Deze wezens daalden vervolgens af naar een lagere bewustzijnsstaat en een aantal ervan incarneerde op planeet aarde.

Deze wezens hebben veel mensen gemanipuleerd om hun leugen te geloven dat ultieme vrijheid alleen verkregen kan worden door tegen Gods wetten in te gaan. Ze hebben een aantal subtiele leugens gebruikt om mensen over te halen Gods wetten te overtreden en hen gelijktijdig te laten geloven dat de negatieve gevolgen die deze schendingen veroorzaken onvermijdelijk zijn of zelfs door God zelf geschapen zijn.

Nadat de mensheid tot een lagere bewustzijnsstaat verviel, kwam er een proces op gang dat uiteindelijk leidde tot vervuiling van de vier lagere lichamen van alle mensen op aarde en het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit heeft geleid tot de huidige onvolmaakte omstandigheden in de vorm van menselijk lijden, natuurrampen en veel andere rampen.

Toch is wat je in de materiële wereld ziet, eenvoudig een weerspiegeling van wat er zich in de hogere lichamen afspeelt. Alle drie hogere lichamen zijn vervuild en bevatten onvolmaakte beelden. Het ene lichaam echter dat volledig door de duistere machten is overgenomen, is het gevoelslichaam. Dit lichaam is cruciaal voor die wezens die de materiële wereld willen beheersen. De reden daarvoor is dat het gevoelslichaam gedachten omzet in materiële acties.

Het wezen van gevoelens is alle beelden op te nemen die door het mentale lichaam hierop worden geprojecteerd. Gevoelens zijn energie in beweging en de energie heeft geen enkel besef van goed of verkeerd. Het zal in elke willekeurige handeling vloeien die het gegeven wordt zonder over de gevolgen na te denken. Als de duistere machten daarom iemands gevoelslichaam kunnen overnemen, kunnen ze die persoon manipuleren feitelijk bijna van alles te doen zonder dat iemand nadenkt over de gevolgen van zijn handelingen en zonder over goed en verkeerd na te denken. Dit heeft aanleiding gegeven tot het ‘Als het goed voelt, doe het syndroom’. Dit syndroom wordt gebaseerd op de subtiele leugen dat als iets goed voelt, het eigenlijk niet verkeerd kan zijn.

Dus je ziet nu dat er machten zijn die voortdurend bezig zijn mensen door hun gevoelslichaam te manipuleren. Een van de manieren waarop dit bereikt wordt, is door het gevoelslichaam van mensen op te ruien en geleidelijk aan een climax op te bouwen van een zodanige intensiteit dat mensen de emotionele energie niet langer kunnen inhouden. De emoties stromen dan in handelingen over en dan zie je dat individuen, groepen mensen of zelfs hele volken zich gedwongen voelen om een actie te ondernemen waar zij normaal nooit toe over zouden zijn gegaan. Dit nu is de belangrijkste oorzaak van oorlog. In de tijd die aan een oorlog voorafgaat, zie je dat het gevoelslichaam van een heel volk opgeruid wordt tot op het punt dat het volk voelt dat er iets gedaan moet worden en dat iets is oorlog te voeren tegen de vijand die gezien wordt als de veroorzaker van die beroering.

Intelligent leven op alle vier niveaus
Nog een belangrijk doel van deze verhandeling is uitleggen dat er zelfbewuste, intelligente wezens bestaan op alle vier niveaus van het materiële universum, de rijken van materie, gevoel, gedachte en identiteit. Mensen zijn de intelligente wezens die in het materiële rijk leven. Er zijn ook intelligente wezens die in de andere drie rijken leven. Sommige van deze wezens hebben nog nooit een fysiek lichaam gehad. Anderen hebben wel een fysiek lichaam gehad, maar verblijven nu in één van de andere rijken van het materiële universum.

De natuurlijke koers voor zielen is dat zij afdalen in een fysiek lichaam om het materiële rijk te ervaren en God mee te helpen dit niveau van de wereld van vorm te scheppen. Nadat de ziel haar reden om in de materiële wereld te verblijven, vervuld heeft, ascendeert ze weer ze naar het spirituele rijk. Het is, met andere woorden, niet normaal dat een ziel in de materie verblijft of vast komt te zitten in het materie-, gevoels-, gedachte- of identiteitsrijk. Als een ziel echter uit haar evenwicht raakt en een of meer van haar lagere lichamen vervormt, kan ze vast komen te zitten in een van de materiële werelden. Dit kan verhinderen dat de ziel naar het spirituele rijk ascendeert.

De vier lagere lichamen van de ziel komen overeen met de vier krachten van de Vader, de Zoon, de Moeder en de Heilige Geest, zoals door Moeder Maria beschreven. De Vader komt overeen met het identiteitslichaam, de Zoon met het gedachtelichaam, de Moeder met het emotionele of gevoelslichaam en de Heilige Geest komt overeen met het fysieke lichaam. Als een ziel uit het evenwicht is in alle vier haar lagere lichamen, zal ze in het materiële rijk vast komen te zitten en ze zal in een reeks fysieke lichamen blijven incarneren. Als een ziel het fysieke lichaam in evenwicht heeft gebracht, maar de andere drie niet, dan kan ze in de gevoelswereld vast blijven zitten. Als de ziel alleen het fysieke en het gevoelslichaam in evenwicht heeft gebracht, kan ze vast blijven zitten in de gedachterijk en als ze de lagere drie lichamen in balans heeft gebracht, kan ze in het identiteitsrijk vast komen te zitten

Om volledig te begrijpen waarom ik deze verhandeling geef, moet je beseffen dat de vier verschillende rijken van het materiële universum slechts door vibratie van elkaar gescheiden zijn. Dus moet je vermijden om niet in een lineaire visie van deze lering gevangen te raken. Het materiële rijk bijvoorbeeld heeft de laagste vibratie en de andere rijken hebben een hogere vibratie. Daarom is het verleidelijk het beeld op te bouwen dat de andere rijken boven en buiten de materiële wereld bestaan. Dit is niet een correct beeld.

In de kamer waar je op dit moment in zit, bevinden zich een groot aantal radiogolven dat dezelfde ruimte doordringt. Deze radiogolven bestaan in dezelfde ruimte als je fysieke lichaam, de muren, het meubilair en de lucht. Met andere woorden, verschillende frequenties kunnen in dezelfde ruimte naast elkaar bestaan. Waar het mij hier om gaat is dat het materiële rijk in dezelfde ruimte voorkomt als het gevoelsrijk, de gedachtewereld en het identiteitsrijk.

Het belang van dit besef is dat er geen ondoordringbare barrières tussen de vier werelden bestaan. Het is in feite mogelijk dat de rijken elkaar kunnen overlappen. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat de vibraties in een lokaal gebied van het materiële rijk veranderd kunnen worden, zodat ze met de vibraties in een van de andere rijken resoneren.

De menselijke geest heeft de mogelijkheid als radio-ontvanger te fungeren. Zoals ik al zei, zijn er vele verschillende radiogolven die de ruimte doordringen waarin je nu zit. Als je de radio aanzet, kun je op elk van deze verschillende golven afstemmen door eenvoudig aan de afstemknop van de radio te draaien. De radio verandert de verschillende golven in hoorbaar geluid die jij ervaart als verschillende radiostations. Je bewuste geest heeft de mogelijkheid als radio-ontvanger te fungeren en het kan zich afstemmen op elk niveau van het materiële universum. Het kan zich ook afstemmen op de niveaus van het spirituele rijk. Met andere woorden, de geest van de mens heeft het vermogen verder dan de materiële wereld te reiken en af te stemmen op intelligente wezens in het gevoelsrijk, de gedachtewereld, het identiteitsrijk of zelfs het spirituele rijk.

Een consequentie van deze lering is dat als je probeert in een van de andere rijken met intelligente wezens te communiceren, jij je ervan gewaar moet zijn dat dergelijke wezens niet allemaal welwillend zijn. Waarschijnlijk hebben enkelen van hen opzettelijk tegen de wetten van God gerebelleerd en zij zullen proberen om jou te manipuleren om hetzelfde te doen. De redenen waarom ze dit doen worden uitgelegd in Moeder Maria’s verhandeling.

Het was altijd zo dat er goedwillende wezens in alle vier rijken waren. Toch is het gevoelsrijk zo zwaar vervuild en gemanipuleerd dat er geen goedwillende wezens meer in dat rijk aanwezig zijn. De wezens die zich nu in het gevoelsrijk ophouden, zijn allen uit balans en zij geloven dat het doel de middelen kan heiligen en dat ‘als het goed voelt, je het moet doen’. Er zijn mensen op aarde die dit bewustzijn belichamen, omdat hun onevenwichtige gevoelslichamen afgestemd zijn op het gevoelsrijk. Dergelijke mensen zijn slaaf geworden van manipulatieve wezens in het gevoelsrijk.

De gedachtewereld is ook sterk vervuild, maar er zijn nog steeds wezens in dat rijk die niet kwaadaardig zijn. Toch zitten vele van hen vast in een gemoedstoestand die hen laat denken dat zij alles met hun verstand kunnen begrijpen. Sommige denken zelfs dat zij de wereld beter begrijpen dan God en daarom beter dan God weten hoe het universum bestuurd moet worden. Dit is intellectuele hoogmoed en je ziet veel mensen op aarde deze hoogmoed belichamen. De reden daarvoor is dat hun mentale lichaam afgestemd is op hoogmoedige wezens in de gedachtewereld.

Het identiteitsrijk is de meest zuivere wereld, hoewel het verontreinigd is door een verkeerd identiteitsgevoel. Er zijn inderdaad een aantal wezens in dit rijk die zich identificeren als gescheiden van God en zij projecteren dat beeld op mensen. Er zijn echter ook wezens in het etherische rijk die een correct identiteitsgevoel als spiritueel wezen behouden hebben.

Wij, de geascendeerde meesters, treden op als de spirituele leraren van de mensheid. We zijn bereid met ieder mens te communiceren om mensen te helpen op hun spirituele pad. Toen de aarde nog zuiver was, konden wij in de materiële wereld aan mensen verschijnen en mensen konden letterlijk met ons wandelen en praten. Dit gebeurde niet omdat wij een fysiek lichaam aannamen, maar omdat het bewustzijn van mensen zo zuiver was dat zij ons in ons spirituele ‘lichaam’ konden waarnemen. Zij konden onze spirituele lichamen met hun fysieke zintuigen zien. Vandaag de dag heeft de onbalans die door de mensen is geschapen, de vibratie van het hele materiële universum verlaagd en daarom het is voor mensen veel moeilijker geworden om ons waar te nemen. Zij kunnen ons niet langer met hun fysieke zintuigen zien, met uitzondering van speciale gelegenheden wanneer wij een fysieke verschijning aannemen.

Om in de wereld van vandaag contact met de geascendeerde meesters te hebben, moet je jouw bewustzijn naar een hoger niveau brengen en dat houdt in dat jij je vier lagere lichamen in balans moet brengen. Je kunt deze balans alleen bereiken door je hand uit te strekken naar de middenweg van het Christusbewustzijn. Als je niet uitreikt naar de evenwichtigheid van de Christusgeest, zul je geen contact maken met de geascendeerde meesters. Je kunt echter nog wel contact maken met wezens die in een van de lagere niveaus verblijven. Je moet niet vergeten dat dergelijke wezens vastzitten in dat niveau, omdat ze uit evenwicht geraakt zijn in een of meer van de lagere lichamen. Als je dus betrouwbare boodschappen uit een hoger rijk wilt krijgen, dan moet jij je hand uitstrekken naar het Christusbewustzijn en dat betekent dat je al je vier lagere lichamen in balans moet brengen.

De hemel of de hel op aarde
Een andere reden om jullie deze verhandeling te geven is jullie te laten zien dat de vier niveaus van het materiële universum naast elkaar in dezelfde ruimte bestaan. Het enige verschil is een verschil in vibratie. Omdat de menselijke geest het vermogen heeft Gods licht te manipuleren, kan het de vibratie van dat licht verhogen of verlagen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat mensen het vermogen hebben de trillingen van de materiële wereld te veranderen, zodat zij resoneren met de trillingen in een van de andere werelden.

Bijvoorbeeld, er zijn veel gebieden op deze planeet, in het bijzonder in grote steden, waar een groot aantal mensen zodanige onevenwichtigheden in hun emotionele lichaam ontwikkeld hebben dat het gehele rijk op het niveau van het gevoelsrijk vibreert. Het gevoelsrijk heeft op dit moment de laagste vibraties van alle rijken. Sommige gebieden van het gevoelsrijk zijn letterlijk wat mensen als de hel gezien hebben. Daarom zijn er streken op deze planeet die op het niveau van de gevoelswereld vibreren. Deze plekken zijn letterlijk de hel op aarde.

Evenzo zijn er streken die resoneren met de gedachtewereld. Een voorbeeld zijn de leerinstituten waarin mensen het menselijke intellect verheerlijkt hebben, maar de hogere manier van redeneren van de Christusgeest ontkend hebben. Ten slotte zijn er streken, zoals plaatsen die gewijd zijn aan spirituele activiteiten, die afgestemd zijn op het etherische rijk of zelfs het spirituele rijk. Dergelijke plaatsen zijn de hemel op aarde.

Zo zie je opnieuw dat mensen het vermogen hebben hun eigen werkelijkheid te scheppen. Je schept die werkelijkheid door de kracht van je geest. Om echter te begrijpen hoe je dat doet, moet je erkennen dat je geest verschillende niveaus heeft. Je lagere geest lijkt heel veel op een radio-ontvanger die eenvoudig radiofrequenties versterkt en ze waarneembaar voor de zintuigen maakt. Wat je met de lagere geest schept wordt bepaald door wat vanuit de hogere niveaus van de geest in die geest stroomt.

De vraag is nu op welke radiostation je geest is afgestemd. Is het afgestemd op je Christuszelf, of is ze afgestemd op wezens in de lagere rijken? Je moet vandaag kiezen wie je wilt dienen. Je moet een keus maken in welke woning van het huis van mijn Vader je wilt leven en je bepaalt dat door je aandacht op een bepaald niveau te richten. Als je uit balans bent in je lagere lichamen, zul jij je op het materiële rijk, het gevoelsrijk of de gedachtewereld focussen. Als je identiteitslichaam niet in balans is, zul jij je aandacht op het identiteitsrijk richten zonder hoger te reiken. Als echter al je vier lagere lichamen in balans zijn, kun je voorbij het identiteitsrijk reiken en met de geascendeerde meesters communiceren. Je wordt dan de open deur worden om de vibraties en de waarheid van de Hemel op aarde te brengen. Je kunt de open deur worden voor het Levende Woord om naar deze wereld te stromen.