De Eersten zullen de Laatsten zijn

Een boodschap van Jezus, 22 februari 2004

Jullie hebben mijn uitspraak gehoord dat de eersten de laatsten zullen zijn en de laatsten de eersten, maar slechts weinigen hebben de moeite genomen erover na te denken wat deze uitspraak zou kunnen betekenen. En zelfs nog minder hebben de ware betekenis van deze zeer diepzinnige uitspraak begrepen. Dus laat mij daarom proberen de betekenis uit te leggen, zodat zij die oren hebben, zouden kunnen horen.

Deze uitspraak kan het beste begrepen worden in verband met mijn zeggen dat tenzij je als kleine kinderen wordt, je het koninkrijk der Hemelen niet kunt ingaan. Het voordeel dat kinderen hebben en dat vele volwassenen verloren hebben, is de onschuld van geest, de open geest en het open hart. Deze onschuldige kinderen hebben geen vooroordelen en geen vooropgezette meningen over het leven. Dit nu staat in scherp contrast met de Schriftgeleerden, de Farizeeën en de andere religieuze autoriteiten die mij gedurende mijn missie in Israël zo venijnig aanvielen.

Waarom vielen deze mensen mij aan? Het antwoord is eenvoudig. Zij hadden de onschuld van de geest en het hart lijkend op dat van een kind verloren. In plaats daarvan hadden ze een gedachtegang opgebouwd die geheel door vooroordeel gedomineerd werd en die zo doorspekt was met vooropgezette meningen dat er geen plaats was voor de Levende Waarheid die ik bracht, de Levende Waarheid die ik ben. Zij hadden de sleutel van kennis weggenomen die het Levende Woord is dat uit God voortvloeit door de kracht van de Heilige Geest.

Deze mensen dachten dat ze wisten hoe het Woord van God gebracht moest worden en wat het moest vertellen. Maar de meest diepgaande waarheid die je ooit over de Heilige Geest zult horen, is dat hij waait waarheen hij wil. Evenals bij God het geval is, maakt de Heilige Geest geen onderscheid tussen mensen of hun verwachtingen en vooroordelen. Daarom zal de Heilige Geest zich niet aan de verwachtingen van mensen aanpassen over hoe zij denken dat een spirituele leer eruit moet zien, wat de inhoud van de lering moet zijn en hoe en door wie hij gebracht moet worden. De Heilige Geest waait waarheen hij wil en daardoor zal hij vaak de verwachtingen tegenspreken of voorbij gaan aan de verwachtingen die mensen met hun menselijke denken hebben opgebouwd.

Zij die denken de eersten te zijn
Weet je mijn geliefden, er bestaat een bepaald soort mensen op deze planeet, dat een onverzadigbare behoefte heeft te voelen dat zij boven andere mensen staan of verder dan andere mensen zijn. Deze mensen hebben een elitaire gedachtegang in het leven geroepen en zij zullen er alles aan doen om die gedachtegang en de overtuiging te versterken dat zij hoe dan ook beter of belangrijker zijn dan diegenen die zij als de massa beschouwen, de ‘gewone’ man.

In de loop van de geschiedenis, is het vele malen voorgekomen dat dit soort mensen zich tot de een of andere religie aangetrokken voelde. Als ze zich bekeerd hebben tot een bepaalde religie, zullen ze er altijd naar streven een hoge positie te bereiken binnen de hiërarchie van die organisatie. Zij zullen dit doen met alle middelen die in de organisatie tot hun beschikking staan, maar een van de gebruikelijke methodes is dat zij een uitgebreide kennis van de uiterlijke geschriften van die organisatie krijgen. Zij zullen ook al het mogelijke doen zich te voegen naar de uiterlijke regels en sacramenten van de organisatie. Zij zijn diegenen die vanuit een uiterlijk standpunt alles goed lijken te doen en zij hebben geen scrupules anderen te laten weten hoe goed zij zijn. Dit zijn diegenen die ik berispte vanwege het geven van hun aalmoezen in het openbaar, hun gebeden in het openbaar opzeggen en hun vasten in het openbaar.

Dus wat deze mensen zullen doen, is dat zij zich zullen opwerpen als de eersten, waarmee ze bedoelen dat zij belangrijker zijn dan de andere leden van die religie. Als zij eenmaal voelen dat zij een dergelijke positie bereikt hebben, dan zullen ze een mentaal beeld gaan vormen van hoe alles in die religie gedaan moet worden. Door zo te doen, zijn ze eigenlijk een mentaal beeld aan het opbouwen van hoe zij denken dat God moet zijn, hoe zij denken dat een vertegenwoordiger van God zich moet gedragen en hoe zij denken dat de Heilige Geest moet stromen. Zij zullen vervolgens proberen anderen hun denkbeelden te laten accepteren en hen naar dat beeld te laten gedragen. Deze mensen zijn er geheel van overtuigd dat zij het recht hebben te bepalen hoe ‘hun‘ religie moet functioneren en zij geloven dat hun denkbeelden helemaal juist zijn en in overeenstemming zijn met de waarheid van God.

De meest subtiele verzoeking
O mijn geliefden, de verzoeking te denken dat jij de belangrijkste onder de mensen bent, te denken dat jij het beter dan de anderen weet, zelfs beter dan God, is zo‘n subtiele verzoeking. Het is dezelfde verzoeking die de duivel mij zelfs bracht na mijn vasten in de woestijn. Hij probeerde mij de waarheid van God in opspraak te laten brengen door mijzelf belangrijk in de ogen van mensen te laten lijken.

O mijn geliefden, dit is werkelijk de meest subtiele en overtuigende verzoeking waarmee de duivel gekomen is in zijn nooit eindigende pogingen mensen te laten verdwalen. De logica van de duivel is zo subtiel en het is zo gemakkelijk om voor deze verzoeking te vallen. En er is een bepaalde klasse zielen die een gemakkelijke prooi voor deze verzoeking vormen en wat hen elke keer hier weer voor laat vallen is hun verlangen zich beter dan anderen te voelen. Zij willen lievelingszonen en -dochters zijn.

Als de ziel eenmaal voor deze verzoeking is gevallen, begint zij daadwerkelijk te geloven dat zij het recht en de verplichting heeft te bepalen hoe de religieuze organisatie bestuurd moet worden. Zij heeft zelfs het recht de religieuze leringen van de organisatie te veranderen om ze aan te passen aan het denkbeeld dat de elite zich gevormd heeft en het te ondersteunen.

Dit is wat de Farizeeën, de Schriftgeleerden, de Sadduceeën, de wetgeleerden en de tempelpriesters inderdaad gedaan hadden met de openbaringen die door de profeten, door Mozes en door Abraham aan Israël gegeven zijn. Ze hadden de oorspronkelijke spirituele leringen genomen en die een heel klein beetje veranderd en door dit te doen hebben ze een reeks doctrines in het leven geroepen, een denkrichting en een cultuur, die niet met de waarheid en de werkelijkheid van God overeenkwamen. Die cultuur was de weg geworden die een mens goed toe lijkt, maar het einde naar de dood voert.

Ik beroerde de wateren
Dus ga maar na wat er gebeurde, toen ik plotseling op het toneel verscheen en veel opschudding veroorzaakte en het gevoel van deze mensen aanvocht dat ze de Joodse religie in hun macht te hadden. Mijn geliefden, ik had de Heilige Geest en liet de Heilige Geest toe door mij heen te stromen en te waaien waarheen hij wilde. Zoals ik zei, ik, zelf, kon niets doen; ik sprak wat de Vader mij uit te spreken, gaf. En de Vader gaf mij veel om te zeggen, ontworpen om de namaakcultuur, in het leven geroepen door de verkeerde leiders van de Joodse religie, aan te vechten en te vervangen.

O wat waren ze boos toen ik mijn mond open durfde te doen, hun denkbeelden over God en religie ten spijt. O wat waren ze kwaadaardig toen ze mij op elke mogelijke wijze in diskrediet probeerden te brengen. Kan er ooit iets goeds uit Nazareth komen? Hoe kon een eenvoudige timmerman, die zij als een nul beschouwden, het in zijn hoofd halen om een lering te brengen die hun denkbeelden van hoe de dingen zouden moeten zijn, aanvocht. O, als je gehoord zou kunnen hebben hoe ze huilden als hyena’s in hun verontwaardiging dat er iemand was die hun autoriteit durfde tegen te spreken, waarvan zij zichzelf hadden laten geloven dat die rechtstreeks van God kwam.

Lees de Bijbel en zie hoe vaak zij mij aanvielen, hoe vaak ze mij uitdaagden en hoe vaak ze probeerden mij met de uiterlijke wet beet te nemen. O als jullie eens de geheime vergaderingen hadden kunnen horen die ze tegen mij hielden en die ik vanuit mijn geascendeerde staat opnieuw heb kunnen terughoren. Het zou jullie zo overduidelijk zijn geworden dat deze mensen werkelijk gewitte graven waren, gevuld met door mensen gemaakte doctrines die uit trots ontstonden en het idee dat deze mensen het beter dan God wisten.

Dus wie is het ene wezen dat voor het eerst het bewustzijn belichaamde dat hij het beter dan God kon weten? Mijn geliefden, het was Lucifer zelf die als eerste rebelleerde tegen God, vanuit het trotse geloof dat hij beter dan God wist hoe het universum geschapen moest worden en hoe zielen gered moesten worden. Daarom zie je dat deze mensen die denken dat alleen zij weten hoe een religieuze organisatie bestuurd moet worden, hetzelfde bewustzijn belichaamd hebben dat door de duivel zelf belichaamd werd. En daarom vertelde ik hen dat zij de werken van hun vader deden en dat zij de zonen van de duivel waren.

Wat betekent het een zoon van iemand te zijn? In spirituele zin wil het zeggen dat je het bewustzijn van de vader belichaamt. Dus als je het bewustzijn van trots belichaamt en denkt het beter dan God te weten, dan maak jij je tot zoon van de duivel. Maar als je het Christusbewustzijn belichaamt en beseft dat jij, vanuit je eigen zelf, niets kunt doen en dat het werkelijk de Vader is die het werk door jou doet, dan wordt je de zoon of dochter van God. Dat is wat ik kwam aantonen, maar natuurlijk konden deze blinde leiders mijn boodschap niet begrijpen en daarom vielen ze mij aan met al hun boosheid, hun trots en hun arrogantie. Ze geloofden oprecht dat ik een valse profeet was, dat ik een bedrieger was en dat mijn wonderen slechts trucjes waren, die de geest van onwetende mensen bespeelden.

Deze mensen geloofden met absolute zekerheid dat zij door mij het zwijgen op te leggen, het werk van God deden. Zij verdedigden de zuiverheid van het Joodse geloof tegen een valse profeet die dat geloof kwam vernietigen. Zij geloofden werkelijk dat zij zelf de ware verlossers van de mensen waren, omdat zij door de traditie van de uiterlijke kerk daartoe gezalfd waren. Zij geloofden dat de uiterlijke kerk de sleutel tot verlossing was en dat daarom de leiders van de uiterlijke kerk de ware verlossers van de mensen waren en de ware vertegenwoordigers van God op aarde.

Waarom een nieuwe religie wordt aangevallen
Mijn geliefden, de belangrijkste reden om deze verhandeling te geven is om jullie te laten zien dat deze mensen zo vastgeroest zaten in deze bewustzijnsstaat dat ik, Jezus Christus, iemand die de volheid van het Christusbewustzijn bereikt had, niets kon doen om die mensen uit hun obsessie en hun arrogante overtuigingen los te schudden dat zij het beter wisten dan elke macht in de Hemel en op aarde en hoe de Joodse religie bestuurd moest worden.

Mijn bedoeling is jullie te laten zien dat de Wet van Vrije Wil de absolute wet in dit universum is en daarom kan zelfs een ware profeet van God niet de geest en het hart openen van degenen die zichzelf uit trots en arrogantie boven God gesteld hebben. Er is letterlijk geen enkele manier voor wie dan ook om zulke mensen de onechtheid van hun opvattingen te laten inzien. Je kunt iemand naar de Levende Wateren leiden, maar je kunt hem niet de Levende Waarheid laten drinken of het Levende Woord laten horen.

Ik wil jullie hier laten zien wat er met de meeste religies op deze planeet gebeurt. Zoals ik elders heb uitgelegd, hebben wij, de Opgevaren Schare, vele ware en deugdelijke religies op deze planeet gegeven. Onze bedoeling om een nieuwe religie op te zetten is de mensen te helpen naar een hogere bewustzijnsstaat te stijgen, op te klimmen naar het volgende niveau van het spirituele pad dat de mensheid gedurende duizenden jaren gevolgd heeft. Dus wanneer een nieuwe religie gegeven wordt, zal die religie verder gaan dan de doctrines en de cultuur waarin ze verschijnt. Onze bedoeling is die cultuur naar het volgende niveau te brengen.

Wat echter onvermijdelijk gebeurt, is dat degenen die zich als de verkeerde leiders opgeworpen hebben, niet in staat zijn de geldigheid van de nieuwe religie te zien. In hun trots en arrogantie weigeren ze te geloven dat God mogelijk een nieuwe religie naar voren kan brengen die verder gaat dan de bestaande. Zij weigeren de Heilige Geest te laten waaien waarheen hij wil en leringen voortbrengen die hun voorstellingen en verwachtingen tegenspreken over hoe een religie moet zijn.

Daarom zullen deze verkeerde leiders in hun spirituele blindheid die het onvermijdelijke gevolg van trots is, de nieuwe religie verwerpen. Dit is wat jullie hen 2000 jaar geleden tegen mij hebben zien doen. Helaas moet ik zeggen dat zelfs nu vele christelijke leiders de mogelijkheid verwerpen dat ik, Jezus Christus, een nieuwe spirituele lering naar voren kan brengen, zoals ik op deze website doe en door andere mensen die in de eenvoud van hun hart ingestemd hebben om als mijn boodschapper te dienen.

Je zult nu zien dat de verkeerde leiders van de oude religie altijd de eersten zullen zijn om de nieuwe religie die wij naar voren brengen venijnig aan te vallen. Als de nieuwe religie niet door de woeste aanval van de oude religie wordt vernietigd, zal zij geleidelijk steeds meer volgelingen aantrekken. Veel mensen die als eersten door een nieuwe religie aangetrokken worden, zijn degenen die een open geest en het open hart van kleine kinderen hebben. Zij zijn de eenvoudigen, de zachtmoedigen, de onderdrukten en degenen die openstaan voor een hoger begrip van God. Deze mensen zijn degenen die de heersende elite bestempelen als de laatsten, daarmee bedoelende dat zij in vergelijking met de elite onbelangrijk en onwaardig zijn. Dus juist degenen die in de oude religie de laatsten zijn, worden vaak de eersten die de nieuwe religie omarmen. Dat is inderdaad de reden dat jullie mij zagen uitreiken naar degenen die in de Joodse cultuur als buitenstaanders beschouwd werden.

Hoe een religie wordt geperverteerd
Nu dan, als de nieuwe religie begint te groeien, komt er een keerpunt. Er komt een punt waarop de nieuwe religie een kritieke massa bereikt heeft en een aanzienlijk aantal volgelingen begint aan te trekken. Wat er nu plotseling gebeurt, is dat sommige van de verkeerde leiders bang beginnen te worden dat de nieuwe religie op een dag krachtiger dan de oude religie zal worden. En daarom zouden zij hun uiterlijke posities of hun status in de maatschappij kunnen verliezen.

Wat er gebeurt, is dat de nieuwe religie nu onverwacht aantrekkelijk wordt voor degenen die de trotse zielen, de arrogante zielen zijn, degenen die denken dat zij de belangrijkste mensen in de maatschappij zouden moeten zijn. Dergelijke zielen kijken naar de nieuwe religie en de snelle groei ervan en zij voelen opeens een vleugje angst. Zij hebben de gedachte dat zij misschien achter gelaten zullen worden. En dus beginnen de trotse zielen zich af te vragen of zij het oude schip moeten verlaten en zich bij de nieuwe religie moeten aansluiten. Immers als je ze niet kunt verslaan, waarom dan niet met ze meedoen. Vaak zijn degenen die niet helemaal de positie in de oude religie bereikt hebben die ze wilden, de eersten om de het zinkende schip te verlaten. Zij hopen de status in de nieuwe religie te bereiken die zij niet in de oude hadden.

Op het moment dat zulke arrogante zielen door een nieuwe religie worden aangetrokken, wordt die religie met een zware test geconfronteerd. Deze zielen zullen ogenblikkelijk gezaghebbende posities in de nieuwe religie gaan zoeken. In hun rotsvaste geloof dat zij het het beste weten, zullen ze de religie op vele subtiele manieren beginnen te veranderen, zodat ze een geschikter voertuig voor macht en prestige wordt.

Toen de geascendeerde meesters de nieuwe religie aan de mensheid gaven, was dat bedoeld om een voertuig te zijn om de waarheid verspreiden. De arrogante zielen echter hebben geen boodschap aan de waarheid. Zij zetten zich in voor kracht en prestige en zij hebben geen gewetensbezwaren om de waarheid van een religie te veranderen om te bevorderen dat hun doelen van macht en prestige bereikt worden. Dit kan leiden tot een aantal zeer subtiele veranderingen in een religie, zodat zij vaak, na een aantal generaties, getransformeerd wordt in dezelfde starre naar-de-letter-van-de-wet religie als de oude.

De vervorming van het christendom
Mijn geliefden, dit is wat er inderdaad met het christendom gebeurd is. Ik kwam om de verkeerde religie van de orthodox Joodse cultuur te vervangen, de religie die vervormd was door de verkeerde leiders die in hun trots en arrogantie dachten het beter dan God te weten. Zodra het christendom een invloedrijke religie begon te worden die aanzien in de maatschappij had, begonnen de verkeerde leiders lid te worden van het christendom. En nauwelijks waren ze binnen, of ze begonnen van het christendom dezelfde soort uiterlijke religie te maken, waarvan zij geloven dat het de enige ware religie is. Dit proces begon al één eeuw na mijn dood aan het kruis. Het ontwikkelde zich langzaam maar zeker totdat het een climax bereikte met de zogenaamde bekering van de Romeinse keizer Constantijn.

Vanaf het moment dat het christendom de officiële staatsreligie van het Romeinse Rijk werd, bereikte ze een punt waarna er geen weg meer terug is en ze is nooit meer hetzelfde geworden. Gedurende de volgende eeuwen werd het christendom geleidelijk getransformeerd in een religie die een beeld van mij en mijn leringen maakte dat bijna volledig fout is. Ik heb deze misvattingen in veel leringen op deze website aan het licht gebracht, dus ik treed hier nu niet over in details.

Mijn punt is je te laten zien dat er tegenwoordig mensen in het christendom zijn die er absoluut van overtuigd zijn dat hun beeld van het christendom juist is, net als de mensen die mij aanvielen ervan overtuigd waren dat hun beeld van het Judaïsme juist was. Dit is geen toeval. Zoals ik ergens anders uitleg, bestaat reïncarnatie inderdaad echt. Er zijn mensen met een hoge positie als leider van de christelijke kerken die dezelfde zijn als degenen die mij 2000 jaar geleden vervolgd hebben.

De mensen die indertijd rechtstreeks verantwoordelijk waren voor mijn dood, ontvingen hun oordeel en zij zijn niet langer op deze planeet. Er waren niettemin lager geplaatste personen in de Joodse hiërarchie die hun uiteindelijke oordeel toen nog niet ontvingen. Deze zielen en soortgelijke zielen uit andere religies zijn gedurende deze afgelopen 2000 jaar blijven incarneren binnen de christelijke religie. Zij verwierven vaak hoge posities in de kerken en zij hebben het christendom in een richting gestuurd die geheel niet in overeenstemming is met de werkelijkheid van mijn leringen.

En het gevolg hiervan is dat de religie die ik stichtte, nu de weg is geworden die de mens goed toe lijkt, maar waarvan het einde de dood is. Mijn geliefden, denken jullie dat ik gelukkig ben met deze ontwikkeling?

De bedervers
Zoals ik jullie uitgelegd heb, kon ik de geest en het hart van de verkeerde leiders van de Joodse religie niet openen. En vandaag de dag vind ik het nog net zo moeilijk de geest en het hart van de verkeerde leiders van de christelijke religie te openen.

Kijk eens naar enkele van deze leiders en zie hoe vastgeroest zij in hun opvattingen zijn, dat er geen mogelijkheid is hen ervan te overtuigen dat hun opvattingen onjuist zijn. Deze mensen hebben hun verwrongen versies van mijn leringen gebruikt om zich, door hun trots en arrogantie, in een mentaal kader overeind te houden dat zij voor onfeilbaar houden. Hun geest is een zodanig harde bolster geworden dat er geen opening is waardoor mijn Levende Waarheid kan binnenkomen.

Zij willen niet dat de echte Jezus Christus in hun geest en hart komt. Zij willen niet verstoord worden door het Levende Woord. Zij willen alleen het foutieve beeld van Jezus Christus dat gedurende deze afgelopen 2000 jaar is opgebouwd en niets dat ik mogelijk zou kunnen zeggen of doen, zou hen laten beseffen en toegeven dat zij een afgod aanbidden en rond een gouden kalf dansen dat ze zelf gemaakt hebben. Zij geloven dat het hun heilige plicht is om het christendom – het verkeerde, door mensen gemaakte christendom – zuiver te houden en het te verdedigen tegen alle aanslagen van gevaarlijke en revolutionaire nieuwe ideeën. Zij geloven dat zij door zo te doen loyaal naar mij toe zijn en Gods werk doen. Zij geloven dat zij de ware vertegenwoordigers van Christus op aarde zijn. Zij geloven dat zij de ware verlossers van de mensen zijn.

O mijn geliefden, ik begrijp soms waarom Mozes een vlaag van woede kreeg en de tafels kapot sloeg, toen hij van de berg afkwam en de Israëlieten rond dat gouden kalf zag dansen. Ik wou dat ik op de een of andere manier de funderingen van het christendom kon laten schudden om de mensen wakker te schudden voor de fouten en de subtiele leugens, de kromme leugens die ingebed zijn in de doctrines die deze arrogante leiders, die denken het beter dan God te weten, gecreëerd zijn. Zij denken zelfs het recht te hebben het christendom te definiëren en zij geloven dat zij het beter weten dan de persoon die het christendom stichtte, namelijk ik. Dit is het bewustzijn dat je uitgedrukt zag in Petrus, zoals elders wordt uitgelegd.

Wanneer deze arrogante leiders op mijn ware leringen stoten, zoals ze op deze website te zien zijn en zoals deze door vele andere boodschappers gedurende de afgelopen tweeduizend jaar onder woorden zijn gebracht, schieten ze meteen in een vlaag van wat zij als gerechtvaardigde verontwaardiging zien. In hun arrogantie en boosheid zoeken ze meteen naar een of ander kleinigheidje dat zij kunnen gebruiken om de hele lering te verwerpen. Zij denken dat het hun heilige plicht is de nieuwe lering te vernietigen om de zuiverheid van de oude leer te behouden.

Als eerste stap proberen ze een manier te vinden om de persoon die de nieuwe leer brengt in diskrediet te brengen en aan te vallen. Zij weigeren automatisch te geloven dat ik mogelijk een boodschapper zou kunnen gebruiken die geen deel uitmaakt van de door hen zelfbenoemde hiërarchie in de kerk. Door zo te doen, vergeten ze dat ik werd aangevallen door de zelfbenoemde leiders van de Joodse religie en dat geen van de profeten uit het Oude Testament deel uitmaakten van de religieuze gevestigde orde. Deze verkeerde leiders kunnen niet doorgronden dat ik mogelijk door iemand kon spreken die zij als minder dan zij beschouwen. Zij kunnen niet doorgronden dat ik degenen gebruik die nederig zijn en een open hart hebben, juist omdat hun eigen hart dik geworden is en hun oren afgestompt zijn. Zij kunnen niet doorgronden dat degenen die zij tot de laatsten op aarde gemaakt hebben, de eersten in het koninkrijk der Hemelen beschouwd worden.

Als tweede stap zoeken ze naar een of ander aspect van de lering dat verder gaat of de doctrines lijkt tegen te spreken. Zoals ik heb uitgelegd is de bedoeling een nieuwe lering naar voren te brengen om mensen te helpen hogerop te komen. Daarom gaat de nieuwe lering altijd verder dan de oude, in het bijzonder wanneer de oude lering door verkeerde leiders is verdraaid. Dus het is altijd gemakkelijk iets in de nieuwe lering te vinden dat de oude lijkt tegen te spreken. En aangezien geen enkel mens ooit volmaakt was, is het altijd gemakkelijk om een of andere imperfectie in de boodschapper te vinden. En dus proberen ze de boodschapper om te brengen, zoals ze mij vermoord hebben, of ze proberen de lering te vernietigen, zoals ze mijn leringen vernietigd hebben.

Ontstijg de verkeerde leiders
Mijn geliefden waarom breng ik dit treurige verhaal onder jullie aandacht? Ik laat het jullie weten, omdat ik jullie liefheb en omdat ik jullie naar een hoger gewaarzijn wil zien stijgen en een groter begrip wil geven van wat er gaande is in het religieuze leven van deze planeet. Ook jullie zijn vele malen gedurende de afgelopen 2000 jaar in een christelijke cultuur geïncarneerd. Jullie zijn soms de blinde volgelingen geweest van de blinde leiders en ik ben gekomen om jullie op te roepen te stoppen met die verkeerde leiders te volgen en mijn echte leringen in je hart te volgen.

Ik kom jullie helpen te zien waarom het absoluut noodzakelijk is dat een spirituele organisatie open moet blijven staan voor het Levende Woord van God, gebracht door de tussenkomst van de Heilige Geest. Alleen dat Levende Woord kan er voor zorgen dat een spirituele organisatie vervormd wordt door de verkeerde leiders die in hun arrogantie denken het beter dan iedereen te weten, zelfs beter dan God. Ik ben gekomen om jullie de oproep te doen, te kiezen wie jullie vandaag willen dienen, het dode woord van de verkeerde leiders of het Levende Woord van God?

Ik kom om jullie uit te dagen je geest en hart te openen voor de Levende Waarheid die ik ben, zodat de schellen van jullie ogen kunnen vallen en jullie de misvattingen van de verkeerde doctrines en de verkeerde cultuur die deze arrogante leiders gecreëerd hebben, kunnen zien. Ik ben gekomen om jullie de waarheid te geven die jullie zal bevrijden – als je bereid bent je geest en hart voor de Levende Waarheid te openen, die niet door enige uiterlijke doctrine of een uiterlijke organisatie omvat of bepaald kan worden.

Maak je los van hen en wordt een afzonderlijk en uitverkoren volk, een volk dat besloten heeft de Levende Waarheid van God te volgen in plaats van de dode ‘waarheid’ van de mens. Losmaken betekent los komen in bewustzijn, zodat je vrij bent van de subtiele leugens en de kromme logica die door de blinde leiders gebruikt worden. Deze arrogante leiders zijn werkelijk het onkruid dat tussen het koren gezaaid is. Maar hoewel het koren zich niet kan verplaatsen, hebben jullie de optie je te verwijderen van het bewustzijn van de verkeerde hiërarchie van het christendom – of welke andere religie ook. Jullie kunnen loskomen, zodat God het onkruid eruit kan trekken zonder het koren eruit te trekken.

De Bijbel is een fantastisch boek, maar ik ben groter dan welk boek ook. Heb ik niet gezegd dat een groter mens dan Salomo hier is? Ik ben de echte, levende Jezus Christus. Ik ben een spiritueel wezen dat de beperkingen van het menselijke denken en tijd en ruimte getranscendeerd heeft. Ik kan niet beperkt worden tot enige uiterlijke leer of kerk. Ik ben meer dan het beeld wat van mij in de Bijbelboeken geschetst is. Ik ben meer dan de doctrines die je in het orthodoxe christendom vindt. Ik ben meer dan de sacramenten en rituelen van dat christendom. Ik ben gekomen opdat allen het leven zouden kunnen krijgen, het leven van het Christusbewustzijn en dat zij het in overvloed zouden kunnen krijgen. Dit betekent dat zij misschien een rijkere uitstroom van de liefde en de waarheid van Christus kunnen ontvangen. Om echter het geschenk van het leven van mijn Heilige Hart te ontvangen, moet je jouw geest en hart durven openen, zelfs al gaat wat ik zeg de christelijke doctrines te boven, wat je sinds je kinderjaren met de paplepel naar binnen kreeg. Als je jouw geest niet durft te openen, vanuit de angst die door de verkeerde leiders op jou geprojecteerd is, hoe kun je dan ooit mijn geschenk ontvangen?

Heb berouw!
Mijn geliefden, ik vertel jullie vandaag, wat ik 2000 jaar geleden vertelde: “Heb berouw en laat je dopen, want het koninkrijk van God is nabij!” Berouw hebben betekent, je geest bevrijden van de verkeerde doctrines en de verkeerde cultuur die door de valse leiders van het christendom zijn gecreëerd. Laat deze onjuiste overtuigingen los die de laatste 2000 jaar in jullie geest zijn geprogrammeerd. Laat je dopen betekent de Heilige Geest door je heen laten stromen en je met het levende vuur laten dopen dat ik op deze planeet bracht. Dit levende vuur is de volmaakte liefde die al je angsten zal verdrijven.

Het koninkrijk van God is nabij betekent dat het Christusbewustzijn voor allen beschikbaar is, als zij het pad willen bewandelen dat tot vereniging met het Christus Zelf leidt. Dat pad is altijd beschikbaar geweest, maar ik ben hier om jullie te vertellen dat planeet aarde een omslag in haar spirituele evolutie heeft gemaakt.

Als gevolg hiervan is er op deze planeet nog nooit een tijd geweest dat er een grotere kans was het pad van persoonlijk Christusschap te bewandelen. Er is nog nooit een tijd geweest dat de Heilige Geest in zo’n grote mate werd uitgestort en dat de wind van de Heilige Geest met zo’n kracht waaide.

Mijn geliefden, hoor het ruisen van de machtige wind van de Heilige Geest. Hij zingt waarlijk een nieuw lied voor allen die bereid zijn hun oren te openen en hun hart te openen en het Levende Woord te horen dat ik ben. O mijn geliefden, jullie hebben zeker innerlijke oren om mee te horen, de oren van het hart. Gebruik die dan.