De Vier Dodelijke Christelijke Aannames

door Kim Michaels

Word je christelijk geloof gebaseerd op de rots van innerlijk begrijpen of op het drijfzand van door mensen gemaakte veronderstellingen?

‘Vandaag de dag staan veel mensen open voor een hoger begrip van geestelijke zaken dan wat in traditionele leringen gevonden wordt. Een groot aantal mensen kan de hogere waarheid verdragen en daarom is Jezus gekomen om ons die waarheid te geven.’

Voor de grote stroom christenen zijn de volgende veronderstellingen een integraal onderdeel van hun geloof; maar wat als die veronderstellingen geen voeling zouden hebben met de werkelijkheid van wat Jezus onderwees? Zou je dat willen weten?

Zo ja, laten we dan eens naar die veronderstellingen kijken:

  • Als ik Jezus vandaag zou ontmoeten – of als ik 2000 jaar geleden geleefd had – zou ik hem onmiddellijk als de Levende Christus herkennen.
  • Als ik de Levende Christus herkende – zelfs wanneer hij in een onverwachte gedaante verscheen – zou ik hem dan accepteren en aan zijn woord gevolg geven.
  • Als Jezus vandaag mijn kerk binnenkwam, zou hij alles wat hij zag goedkeuren.
  • Als Jezus echt vandaag tot ons kon spreken, zou hij nooit iets zeggen dat de doctrines, de opvattingen en de praktijken van mijn kerk tegensprak of verder gaan dan deze.

Helaas is vrijwel geen schriftelijke ondersteuning van deze veronderstellingen beschikbaar. In feite, als je de Bijbel zorgvuldig leest, zie je dat Jezus een doelbewuste poging deed al deze veronderstellingen tegen te spreken (de meeste Joden hadden exact dezelfde aannames over hun religie) Jezus probeerde de mensen welbewust uit hun starre en comfortabele benadering van religie te schudden. Laten we elke veronderstelling vergelijken met wat de Bijbel ons in feite laat zien.

 

Veronderstelling 1: Als ik Jezus vandaag zou ontmoeten, zou ik hem onmiddellijk als de Levende Christus herkennen.

Wijsheid achteraf is altijd normaal. Christenen hebben 2000 jaar lang een cultuur rondom de persoon van Jezus opgebouwd. Als je in deze cultuur bent opgegroeid, spreekt het vanzelf voor jou om aan te nemen dat je Jezus onmiddellijk zou herkennen. Immers, hij verscheen altijd in volmaakt witte kleding met een stralenkrans om zijn hoofd; dus hoe zou je er niet in slagen te zien dat hij anders dan andere mensen was?

Maar toch laat de Bijbel overduidelijk zien dat de meeste mensen die Jezus in levenden lijve ontmoet hebben hem niet als de Messias of als de Levende Christus herkenden. Waarom? Omdat hij er net als ieder ander uitzag. Daarom was het nodig dat Judas hem verried: de soldaten die hem kwamen arresteren, konden hem niet van zijn discipelen onderscheiden.

Jezus zelf maakte duidelijk dat de meeste mensen de Levende Christus niet kunnen herkennen:

15 Hij vroeg hen: “ En jullie voor wie houden jullie mij?”
16 Simon Petrus gaf als antwoord: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”
17 En Jezus antwoordde en zei: “Je bent een gelukkig man, Simon Barjona”. “Want mensen van vlees en bloed hebben jou dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel” (Matteüs, Hoofdstuk 16)

Met andere woorden, ‘vlees en bloed’ kunnen de Levende Christus niet onthullen. Wat is ‘vlees en bloed?’ Zou het de menselijke geest kunnen zijn, de menselijke bewustzijnsstaat, die Paulus het ‘menselijke denken’ noemde? (1 Korintiërs 3:3). En wat als de meeste mensen in een bewustzijnsstaat zijn waarin ze eenvoudig de Levende Christus niet kunnen herkennen?

Maar degenen die werkelijk religieus zijn en die trouw de doctrines en overtuigingen van de ‘enige ware’ christelijke kerk gevolgd hebben (hoe je die kerk ook maar beschrijft) zouden toch ogenblikkelijk de Levende Christus herkennen? Als dat zo is, hoe komt het dan dat degenen die de doctrines en overtuigingen van het joodse geloof gevolgd hebben (die zij als de enige ware religie beschouwden) de Levende Christus niet herkenden? Dit waren nu juist de mensen – de Schriftgeleerden, wetgeleerden, Farizeeërs, Sadduceeërs en tempelpriesters – die een complot tegen Jezus smeedden en hem uiteindelijk lieten kruisigen.

Wat heeft een mens nodig om de Levende Christus te herkennen? Wat als we ons bewustzijn moeten verhogen? Wat als we de oproep van Paulus moeten volgen om:

Laat die geest in u zijn, die ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 2:5)

Misschien pas wanneer wij de geest van Christus in ons toelaten, dat we dan de Levende Christus kunnen herkennen? Overigens, één van de hoofdthema’s op deze website is dat je de geest van Christus moet aannemen. Er zijn talloze leringen en technieken hoe je dit doel kunt bereiken.

 

Veronderstelling 2: Als ik de Levende Christus herkende – zelfs als hij in een onverwachte gedaante verscheen – zou ik hem dan accepteren en gevolg geven aan zijn woord.

We hebben net gezien dat veel van de meest religieuze mensen uit zijn tijd Jezus niet als de Messias herkend hebben. De reden was dat Jezus in een onverwachte gedaante verscheen. Misschien verschijnt de Levende Christus altijd in een onverwachte gedaante?

Misschien is dit onderdeel van de uitdaging – zullen de mensen bereid zijn verder dan hun vooropgezette meningen te kijken om de Levende Christus te herkennen? Zullen ze bereid zijn die meningen achter zich te laten om de Levende Christus te accepteren en zijn (of haar) woorden opvolgen?

Denk eens na over hoe Jezus zijn discipelen bijeenbracht. Stel je voor dat jij op straat loopt en een man met een intense blik komt naar je toe en zegt: “Volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken” (Matteüs 4:19). Zou jij ‘onmiddellijk’ alles achter je laten en hem volgen?

De Bijbel maakt het meer dan duidelijk dat veel mensen Jezus hoorden prediken, hem wonderen en genezingen zagen verrichten en toch waren zij niet bereid hun vertrouwde omstandigheden, hun opvattingen of levensstijl achter zich te laten om werkelijk de woorden van de Levende Christus op te volgen. Waarom? Omdat je om de Christus te volgen bereid moet zijn alles achter je te laten!

Je moet bereid zijn je netten achter te laten, waaronder je bestaande religieuze overtuigingen begrepen kunnen worden. Daarom waren zoveel van de meest religieuze mensen niet bereid Jezus te volgen. Zij waren te gehecht aan de overtuigingen en gewoontes – de netten – waarmee zij vertrouwd waren.

Is het moeilijk te zien dat in de huidige wereld veel christenen ook gehecht zijn aan hun overtuigingen, gewoontes en levensstijl? Is het moeilijk voor te stellen dat als de Levende Christus vandaag verscheen en iets zei dat buiten de gangbare doctrines valt, veel christenen hem dan zouden verwerpen en zouden weigeren zijn woorden op te volgen?

Dit brengt ons bij de volgende veronderstelling.

Veronderstelling 3: Als Jezus vandaag mijn kerk binnenkwam, zou hij alles wat hij zag goedkeuren.

Als je de Bijbel met een open geest leest, is het niet moeilijk te zien dat dit een heel gevaarlijke veronderstelling zou kunnen zijn. Jezus maakte er niet een gewoonte van om het met de religieuze autoriteiten van zijn tijd eens te zijn. Hij daagde de Schriftgeleerden, de Farizeeën, de Sadduceeën, de wetgeleerden en zelfs de tempelpriesters herhaaldelijk uit. Is er echt enige reden te geloven dat hij het met de religieuze autoriteiten van onze tijd eens zou zijn, zelfs al noemen zij zich christenen en beweren ze de vertegenwoordigers van Christus op aarde te zijn?

Laten we naar de Bijbel kijken. Een van de meest opzienbarende berispingen van het religieuze establishment werd gegeven in Matteüs 5:20:

Want ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het koninkrijk der Hemelen voorzeker niet binnengaan.

Dit is een behoorlijk schokkende verklaring want de Schriftgeleerden en Farizeeën zagen zichzelf als behorend tot de mensen die er verzekerd van waren het koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. Welke basis hadden zij voor deze zekerheid? Zij geloofden dat zij alles goed deden en dit baseerden zij op het feit dat ze elke letter van de uiterlijke wet kenden en dat zij zich aan de wet hielden – tot op de letter. Zij konden de schriftlezingen reciteren, zij namen alle regels in acht, zij begingen nooit een daad die als zondig aangemerkt kon worden en zij namen deel aan alle religieuze rituelen. Wat meer zou ervoor nodig kunnen zijn om te verdienen het koninkrijk in te gaan?

Welnu, volgens Jezus is er inderdaad nog iets meer noodzakelijk. Jezus berispte herhaaldelijk diegenen die hun aalmoezen voor iedereen zichtbaar gaven (Matteüs 6:1), die publiekelijk hun gebeden deden (Matteüs 6:5) en die op andere manieren openlijk hun vroomheid lieten zien. Wat wilde Jezus? Kijk eens naar Matteüs, hoofdstuk 15:

15. Petrus vroeg: Leg ons deze gelijkenis uit.
16. En Jezus zei: Missen ook jullie nu nog altijd elk inzicht?

Dus Jezus wilde blijkbaar van zijn volgelingen dat ze zijn leringen begrepen hadden, maar hij wilde niet dat ze alleen maar de uiterlijke geschriften konden opzeggen. Hij wilde dat zij zich zijn leringen werkelijk eigen maakten en ze in een diep, innerlijk geloof omzetten. Waarom is het niet voldoende om uiterlijke regels en doctrines te volgen; waarom heb je innerlijke kwaliteiten nodig voor je het koninkrijk kunt binnengaan? Misschien heeft het iets te maken met waar het koninkrijk gelokaliseerd is. Denk eens na over Lucas 17:

20 Toen de Farizeeën hem vroegen, wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hen en zei: Het koninkrijk van God komt niet door waarneming.
21 Noch kun je zeggen: Kijk hier is het! Of daar is het!, want, zie, het koninkrijk van God is in je.

Hoeveel van de huidige christelijke kerken hebben een cultuur opgebouwd die opvallend lijkt op de cultuur van de Schriftgeleerden en de Farizeeën? Hoeveel christenen geloven serieus dat zij automatisch gered zullen worden, omdat zij tot de enige ware christelijke kerk behoren, zij geloven haar doctrines, ze nemen de regels in acht en nemen deel aan de rituelen? Hoeveel christenen geloven dat zij automatisch gered zullen worden door een enkele handeling: te verklaren dat zij Jezus Christus als hun Heer en Verlosser aanvaard hebben?

Maar wat als deze mensen rond een door hun zelf gemaakt gouden kalf dansen, een menselijk idool dat niet overeenkomt met de werkelijkheid van Jezus’ leringen? Volgens dit idool is de sleutel om het koninkrijk in te gaan de uiterlijke regels in acht nemen, dus hoe kan het koninkrijk hen dan ontgaan. Het kan hen ontgaan, omdat ze het buiten zichzelf blijven zoeken.

Als het koninkrijk van God in ons is, hoe kunnen wij dan zelfs maar hopen dat koninkrijk binnen te gaan door het doen van uiterlijke handelingen? Lijkt het niet logisch dat wij innerlijk werk moeten doen; wij moeten onze houding ten opzichte van het leven en onze benadering van religie veranderen, we moeten een waarachtig begrip zien te krijgen en wij moeten het mogelijk maken dat volmaakte liefde onze angst van zich afwerpt (1 Joh. 4:18). We moeten ophouden met ons te richten op de uiterlijke aspecten van religie en een innerlijke benadering van religie vinden. We moeten:

Voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der Hemelen voorzeker niet binnengaan (Matteüs 18:3)

Laat deze geest in u zijn, die ook in Christus Jezus was (Filippenzen 2:5)

Met andere woorden misschien is de werkelijke, innerlijke boodschap die Jezus kwam brengen wel dat de ware weg om het koninkrijk van God binnen te gaan – het innerlijke koninkrijk – het verhogen van onze staat van bewustzijn is door het aantrekken van het bruiloftskleed. Tenzij we dit bruiloftskleed aantrekken – wat de geest van Christus zou kunnen zijn – zullen we met handen en voeten gebonden zijn (door onze eigen foute opvattingen) en in de buitenste duisternis geworpen worden (Matteüs 22:13). Deze duisternis bestaat in onze eigen geest in de vorm van een fout gevoel van rechtvaardigheid dat ervoor zorgt dat wij ons op uiterlijke dingen richten in plaats van ons werkelijk de geest van Christus eigen te maken.

Dus als je zorgvuldig de Bijbel leest en ziet hoe vaak Jezus het religieuze establishment uitgedaagd heeft, ben je er dan nog zeker van dat hij het eens zou zijn met alles wat in je kerk gaande is? Of sta je open voor het idee dat gedurende de afgelopen 2000 jaar het christendom van de ware, innerlijke boodschap van Jezus afgeweken is? Sta je wellicht open voor het idee dat de belangrijkste stroming in het christendom Jezus’ innerlijke boodschap vervangen heeft door een uiterlijke boodschap, een door mensen gemaakte doctrine en cultuur die mooi aan de buitenkant is, maar vol met doodsbeenderen zou kunnen zijn en daarom ongeschikt is als voertuig om jou in het koninkrijk te krijgen?

 

Veronderstelling 4: Als Jezus echt vandaag tot ons zou kunnen spreken, zou hij nooit iets zeggen dat de doctrines, de opvattingen en de praktijken van mijn kerk tegensprak of verder gaan dan deze.

Als deze veronderstelling waar zou zijn, waarom heeft Jezus dan stelselmatig de doctrines, opvattingen en praktijken van de joodse religie uitgedaagd? Was het enkel omdat die religie niet christelijk was en het christendom daarom nooit in dezelfde val van verstarring en op uiterlijke rituelen gericht, kon lopen? Of daagde Jezus in werkelijkheid een universeel probleem uit dat in de meeste religies gevonden kan worden, namelijk dat religies geneigd zijn geleidelijk starrer en verstikkender te worden? Vocht Jezus de joodse religie juist aan omdat zij het innerlijke pad naar een hogere staat van bewustzijn, vervangen had door starre aanhankelijkheid aan uiterlijke leringen en rituelen?

Zou het kunnen dat alle religies de neiging hebben star te worden en dan beginnen met het verdedigen van blind geloof en een blinde aanhankelijkheid aan uiterlijke rituelen? Is dat de reden dat Jezus zei:

12 Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem: Weet gij dat de Farizeeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aannamen?
13 Hij antwoordde hen en zei: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
14 Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen ze beiden in de put vallen. (Matteüs 15)

Is het mogelijk dat Jezus de religieuze autoriteiten uitdaagde, omdat zij zichzelf aangesteld hadden als de enige verbinding tussen mens en God? De joodse cultuur werd gebaseerd op het geloof dat de enige weg naar verlossing door de uiterlijke religie was en de priesters die de macht in deze religie hadden. Zie je overeenkomsten met wat sommige christelijke kerken vandaag de dag verkondigen en wat vele christenen geloven?

Jezus deed en zei veel dingen om deze cultuur van het blindelings volgen van de leiders van een uiterlijke religie uit te dagen. Bijvoorbeeld, hij genas een man op de sabbat (Matteüs 12:10) en hij stond zijn discipelen toe graan te plukken op de sabbat(Matteüs 12:1). Maar zijn krachtigste uitdaging voor het religieuze establishment echter was de ogenschijnlijk eenvoudige verklaring dat het koninkrijk van God in ons is. Deze uitspraak daagde exact de grondslag van de macht van de uiterlijke religie uit. Het zegt heel eenvoudig dat we geen uiterlijke kerk en geen uiterlijke hiërarchie in de kerknodig hebben om God te bereiken. Waarom niet? Hoe kun je iets buiten je nodig hebben om bij het koninkrijk van God te komen, wanneer dat koninkrijk van God in je is?

Is het daarom realistisch te geloven dat als de werkelijke, levende Jezus Christus vandaag tot ons zou spreken, elk woord van hem in overeenstemming zou zijn met de doctrines en overtuigingen van de belangrijkste christelijke kerken?

Of ligt het meer voor de hand dat hij die kerken zou uitdagen, omdat ze zichzelf aangesteld hebben als de enige schakel tussen de mens en God en de enige weg naar verlossing? Zou hij niet elke kerk uitdagen omdat ze ‘de sleutel van kennis’ weggenomen hadden, zoals de wetgeleerden hadden gedaan?

Indien je open staat voor één van deze ideeën, bestudeer dan deze website en laat de werkelijke levende Jezus Christus je vertellen wat je in deze tijd moet weten – zelfs al spreekt het de doctrines tegen of gaat het verder dan de doctrines waarin jij bent grootgebracht te geloven dat die de enige waarheid voorstellen. Echt, alleen wat gebaseerd is op de geest van Christus kan waarheid zijn, maar het is een Levende Waarheid die nooit statisch of star is. De reden daarvoor is dat naarmate wij ons begrip uitbreiden, Jezus ons een diepere waarheid kan geven dan 2000 jaar geleden. Geloof je dit niet? Luister naar Jezus’ eigen woorden:

Ik heb jullie nog vele dingen te vertellen, maar die kun je nu nog niet verdragen. (Johannes 16:12)

Tegenwoordig staan veel mensen open voor een hoger begrip van spirituele zaken dan wat in traditionele doctrines gevonden wordt. Veel meer mensen kunnen de hogere waarheid verdragen en daarom is Jezus verschenen om ons die waarheid te geven. Dus laat Jezus jou het Levende Woord en de Levende Waarheid te geven die hij alle mensen in deze tijd wil geven. Ontvang zijn beker van waarheid en begrip – en drink hem helemaal leeg!