De Dualistische Kijk op Gods Wil ontstijgen

ONDERWERPEN: een hoger inzicht in Gods wil – Ware keuzevrijheid – Gods wil staat boven regels – De Wil van God binnenin jou vinden

Geascendeerde Meester El Morya, 8 april 2007

El Morya, BEN IK! En ik ben inderdaad de Chohan van Gods Wil. Ik kom jullie een dieper inzicht geven in Gods Wil. Want, mijn geliefden, in vroeger tijden waren wij beperkt tot inzicht in Gods Wil te geven op een manier die geschikt was, gezien de bewustzijnsstaat van de mensheid destijds. Voortgaande openbaring is progressief, juist omdat wij, naarmate de mensheid in bewustzijn groeit – naarmate onze ijverigste discipelen in bewustzijn groeien – een diepgaander begrip in een bepaald aspect van God kunnen uitbrengen dan gisteren of jaren geleden.

Een hoger inzicht in Gods Wil
In het verleden heb ik persoonlijk een denkbeeld over Gods Wil gegeven dat niet de hoogst mogelijke was, want we hadden nog niet de magnifieke leringen uitgegeven die we het afgelopen jaar hebben gezien en nog meer over de focus op niet-dualiteit, het bewustzijn van dualiteit, het blootleggen van hoe het alles naar twee uitersten toetrekt.

Kinderen moeten strenge en beknopte regels hebben: doe dit – niet doen. Want zij bezitten nog niet de rijpheid om zelf beslissingen te nemen, meer inzicht en herkenning te krijgen. En dus was ik in vroeger tijden beperkt tot het geven van een denkbeeld over Gods Wil dat enigszins zwart-wit was. Maar er zijn tegenwoordig veel mensen op de wereld die het zwart-wit denken ontstegen zijn. Zij zijn echter in het grijs denken terechtgekomen door te denken dat je Gods Wil totaal kunt negeren. Want per slot van rekening heb je vrije wil, zodat je alles kunt doen wat je maar wilt.

En in zekere zin klopt dit helemaal. Je hebt inderdaad vrije wil en je kunt doen wat je maar wilt. Maar, zoals wij hebben uitgelegd, spiegelt de kosmische spiegel, wat je er ook op projecteert, naar jou terug, dus zul jij meemaken wat jij schept. En dus moeten we opnieuw de situatie bekijken of jij je vrije wil gebruikt om óf deze rollen in het toneelstuk te maken, óf deze rollen te spelen die door het dualistische denken bedacht zijn. En je bent vrij om dat te doen.

Dus kun je inderdaad, vanuit een bepaald perspectief, zeggen dat het Gods Wil is dat jij deze ervaring voor jezelf kunt creëren – als jij het contrast tussen licht en donker, vreugde en verdriet, wilt ervaren. Maar het is niet Gods Wil dat jij eeuwig in deze rollen blijft hangen. Noch is het de wil van jouw eigen Hogere Wezen, want jullie zijn niet naar de aarde gekomen om onophoudelijk een eindeloos gevecht aan te gaan met andere mensen. Jullie zijn hier vanuit een positief verlangen naar toe gekomen om het licht van jouw eigen Wezen op deze wereld te brengen en daarom de wereld te verlichten en het materiële universum en de hele sfeer op het punt te brengen dat ze ascendeert en deel uit gaat maken van het spirituele rijk dat boven de dualiteit ligt, zodat je die eindeloze, oneindige gelukzaligheid, waarin geen contrasten bestaan, kunt ervaren.

Dus Gods Wil is niet iets wat je totaal in termen van zwart-wit kunt begrijpen. Maar je kunt die evenmin in grijze termen verklaren. Je kunt het slechts begrijpen als je verder kijkt en nadenkt over de waarheid dat jij het recht hebt jouw eigen beslissingen te nemen, maar dat jij, totdat jij je bewust wordt van waarom jij bepaalde beslissingen neemt en wat voor consequenties die beslissingen hebben, niet echt vrijheid, keuzevrijheid, bezit.

Ware keuzevrijheid
Jullie hebben een hele beweging in de Verenigde Staten die opkomt voor het recht van de vrouw om te kiezen wat zij met haar eigen lichaam doet. Toch is diezelfde beweging sterk gekant tegen het geven van informatie aan die vrouw – wanneer ze naar een abortuskliniek gaat – over de potentiële gevaren, de potentiële psychische effecten, de alternatieven voor abortus – zelfs de hogere leringen over het perspectief van de ziel op abortus.

Hoe kan er dan van een beweging echt gezegd worden dat die opkomt voor de keuzevrijheid van de vrouw als ze die vrouw niet alle informatie geeft die zij nodig heeft om een echt vrije keuze te maken? Dit is geen keuzevrijheid. En wanneer jij in één van de dualistische rollen vastzit, zou je misschien kunnen denken dat jij alles kunt doen wat je wilt, maar als jij niet volledig begrijpt wat die beslissing inhoudt, neem je geen vrije beslissing.

Opnieuw, omdat je vrije wil hebt, kun jij je in een beperkte gemoedstoestand hullen waarin jij geen vrije keuze hebt, maar het is niet Gods Wil dat jij daar eeuwig in blijft. En daarom wordt de Levende Christus naar de aarde gezonden. Daarom wordt het Woord vlees – om de mensen bewust te maken van de waarheid dat er wel een alternatief bestaat voor dat hele besluitvormingsproces waarin zij momenteel vastzitten.

Hoe kunnen mensen dan aan de dualiteit ontsnappen? Welnu, dat kunnen ze alleen maar door te reiken naar iets buiten hun huidige denkkader. En in het begin is het natuurlijk nodig dat mensen bepaalde strenge en beknopte regels hebben die in wezen zeggen: “Als je dit doet, ga je naar de hel. Als je dat doet, kom je in de hemel.” Want dit geeft mensen een absolute richtlijn die hun eigen ego niet kan manipuleren. En als ze die richtlijn willen volgen, net zoals veel mensen in de traditionele christelijke kerken – waar ze heel zwart-wit zijn wat betreft het opvolgen van de regels in de buitenwereld – welnu, dan kunnen ze in ieder geval de totale dominantie van hun ego geleidelijk aan ontgroeien, het totale onvermogen om vast te stellen wat vanuit een hoger besef goed en fout is. Want alles lijkt grijs voor hen, of dualistisch.

Toch komt er, zoals we hebben uitgelegd, een punt waarop je een stapje hogerop moet doen en niet meer alleen de regels in de buitenwereld opvolgen, maar naar binnen gaan om van binnenuit leiding te ontvangen in plaats van blindelings te luisteren naar een regel, een doctrine of een leider in de buitenwereld. En dit moet natuurlijk wanneer je het diepere inzicht in Gods Wil waar ik het over heb, wilt krijgen. En dat inzicht kon vroeger niet gegeven worden, en daarom hebben nog steeds veel studenten de zwart-wit opvatting over Gods Wil – als iets wat ze zonder vragen moeten doen, bijna alsof ze robots zijn die hun leider volgen.

Wanneer je beseft dat er meer is dan het zwart-wit en grijs denken, besef je plotseling dat je Gods Wil niet naar beneden kunt halen en er een of andere regel van maken die op alle situaties van toepassing is. Dit is het ego weer, met zijn onophoudelijke droom van een automatische verlossing waarbij hij zegt: “Geef mij de regel dat ik niet met ongewassen handen eten moet, zodat ik kan geloven dat ik, zolang ik die regel in de buitenwereld opvolg, de garantie heb dat ik in de hemel kom.”

Gods Wil staat boven regels
Toch moeten de volwassen spirituele zoekers een stap omhoog doen en beseffen dat wanneer je het kinderstadium, de kleuterschoolfase, ontgroeid bent, jij een dieper inzicht in Gods Wil moet krijgen. En dat komt wanneer jij gaat beseffen dat je Gods Wil niet kunt inperken tot strenge en beknopte regel op de wereld. Want Gods Wil is slechts één uitdrukking van de Logos, van Gods Woord. En zoals Jezus zo welsprekend heeft uitgelegd, komt de Levende Christus naar deze wereld iemand tegemoet op het punt waar hij in bewustzijn is, om vervolgens de illusies van die persoon aan te vechten, het denkkader van die persoon aan te vechten om te zorgen dat hij hogerop in bewustzijn komt.

Wat is Gods Wil dan? Welnu, dat jij op welk punt JIJ ook bent – op welk punt JIJ ook bent, op welk punt JIJ ook bent – één stap hoger op jouw pad zet. Begrijp je wat ik zeg? Gods Wil voor iemand is nu op dit moment – in dat specifieke stadium van het spirituele pad van iemand – niet dezelfde als Gods Wil voor iemand anders die op een ander niveau zit. Dan ga je beseffen dat je geen spirituele organisatie kunt hebben, een volwassen spirituele organisatie, die strenge en beknopte regels stelt en zegt dat alle leden van die organisatie die regels moeten opvolgen of dat ze anders geëxcommuniceerd worden en misschien wel naar de hel gezonden.

Wat wij in het Aquariustijdperk moeten begrijpen, is de opkomst van organisaties, die geen regels stellen voor wat jullie wel of niet mogen doen. En dit is natuurlijk een uitdaging, want ineens krijgt het individu alle verantwoordelijkheid. Er was een tijd waarin wij een organisatie konden sponsoren en een bepaald sponsorschap aan iedereen geven die in de organisatie kwam en beloofde bepaalde regels ervan na te leven. Dit was de oude manier, de manier van het Vissentijdperk. En hoewel dit een functie had, is dit niet het ultieme doel van een spirituele organisatie.

Want zoals Maitreya heel gedetailleerd in zijn boek uitlegt, word je natuurlijk niet de Christus door te doen wat iemand anders zegt. Je zult zelfs niet de Christus worden door het sponsorschap van een geascendeerde meester, want de Christus worden houdt in dat je spiritueel in jouw eigen onderhoud kunt voorzien. En dan heb je niet iemand of iets van buitenaf nodig om jou te vertellen wat Gods Wil is. Want je kunt je op jouw hart richten, één worden met jouw eigen Godvlam en zo kom jij aan de weet wat de specifieke Wil van God voor jou in deze specifieke situatie is.

De Wil van God binnenin jou vinden
Ik ben de Chohan van de Eerste Straal van Gods Wil, dus ik vertegenwoordig Gods Wil voor de spirituele zoekers op aarde. En het is mijn taak iedereen te helpen meer inzicht Gods Wil te krijgen en er contact mee te maken en dat moet ik op verschillende niveaus doen. Voor diegenen die op de kleuterschool zitten, geef ik een zwart-wit lering en een aantal regels. Maar ik kijk altijd uit naar diegenen die dat niveau kunnen ontstijgen en die bereid zijn de verantwoording voor zichzelf te nemen, tot ze op het punt komen waarop ze beseffen dat zij, zolang zij El Morya als iemand buiten hen zien, nog niet totaal één met Gods Wil zijn.

Want, mijn geliefden, naar wie luisteren jullie op dit moment? Jullie luisteren naar een geascendeerd Wezen dat door iemand die geïncarneerd is, spreekt. En dus komt het woord van dat geascendeerde wezen – duidelijk – van buiten jullie sfeer van het zelf, jullie sfeer van zelf binnen, wat volkomen legitiem is. Want zolang mensen geen contact hebben met Gods Wil, kunnen ze alleen één met Gods Wil worden door een element van buitenaf dat voor hen de magneet, de richtlijn, de zuurdesem die het hele brood van hun bewustzijn kan laten rijzen, het lichaam en bloed van Christus, is dat zij kunnen vermenigvuldigen. Maar je manifesteert je Christusschap niet door dat enkel en alleen van buitenaf op te nemen.

Je manifesteert je Christusschap alleen wanneer jij beseft dat wat jij hebt ervaren als buiten jou, niet buiten jou is. Want je kunt Gods Wil in het koninkrijk van God binnenin jou vinden. En zoals we tijdens deze hele conferentie hebben gezegd, krijgt het ervaren van het Levende Woord van buitenaf alleen de allerhoogste betekenis voor jou wanneer jullie dat woord van buitenaf in je eigen hart tot leven laten komen, zodat je Gods Wil in jouw eigen hart vindt. En jij ineens beseft dat het Wezen dat jij als El Morya herkende – een opgevaren meester die door een geïncarneerde boodschapper spreekt – ook in jouw hart is. Want waar verblijf ik, mijn geliefden? Ik verblijf in het koninkrijk van God. En waar is het koninkrijk van God? Binnenin jou!

Dus, wanneer de El Morya in de buitenwereld één wordt met de El Morya in jouw innerlijk, dan pas weet je wie El Morya is. En dan weet je wat Gods Wil voor jou is. Want die is uniek voor elk van jullie. En elk van jullie heeft de unieke kans om een specifiek facet van Gods Wil tot uitdrukking te brengen. Want in tegenstelling tot wat sommige mensen geloven, hebben wij als geascendeerde meesters geen enkele behoefte om robots, blinde volgelingen, van onze studenten te maken. Wij willen jullie opvoeden om hier beneden alles te worden wat jullie boven al zijn. De verkeerde leraren op deze wereld willen robots van mensen maken, die hen blindelings volgen en die, bij wijze van spreken, de cool-aide (heel goedkope, ongezonde softdrink) drinken wanneer hen dat gezegd wordt.

Dit is de manier van de geascendeerde meesters. Toch, zoals ik in het verleden heb gezegd, moesten wij de mensen een simplistischer manier geven die aan hun bewustzijnsstaat werd aangepast, dus moesten we hen regels geven. Maar ik zal jullie ook vertellen dat wij de mensen soms zoveel regels hebben geven om hen helemaal in te kaderen opdat zij hopelijk op het punt zouden komen te zeggen: “Ik heb hier genoeg van. Ik heb genoeg van deze rol om de held op sokken te zijn die altijd alle regels in de buitenwereld tot op de letter opvolgt. Ik kan mij zelfs niet meer bewegen. Het spirituele pad moet toch meer dan dit zijn.”

En dat is het moment waarop de mensen één van twee wegen gaan. Ze kunnen totaal rebelleren en zeggen: “Ik wil niets meer van doen hebben met het spirituele pad of enige spirituele organisatie.” Maar, mijn geliefden, waarom reageren ze zo? Maar om één reden. Zoals Maitreya in zijn boek uitlegt – weigeren ze namelijk de volledige verantwoording voor zichzelf te nemen. En in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen door contact te maken met Gods Wil, vinden ze het dus gemakkelijker naar een leraar in de buitenwereld te luisteren die hen belooft dat hij hen verlost als ze hem blindelings volgen.

De tweede mogelijkheid is dat in plaats van het ene uiterste – totale onderwerping aan de regels in de buitenwereld – naar het andere uiterste – totale rebellie – over te gaan; zij kunnen de dualiteit ontstijgen en proberen meer onderscheid te maken bij hun inzicht in Gods Wil. Dus door de wetenschap dat de enige manier om de specifieke Wil van God voor jou aan de weet te komen, door het Levende Woord in hen is. Dit betekent dat het in ere herstellen van het WOORD de belangrijkste sleutel is om Gods Wil op aarde terug te brengen.

Dit is de uitdaging die jullie allemaal krijgen. Willen jullie Gods Wil kennen? Welnu, houd er dan mee op die buiten jou te zoeken! Want Gods Wil is in het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is, zoals we al miljoenen keren gezegd hebben – in de hoop dat een dezer dagen het kwartje valt – het koninkrijk van God is binnenin jou. Want waar kun je dat anders vinden, gezien het feit dat jullie weten dat alles gemaakt is van de LOGOS. En daarom moet de LOGOS in alles zijn – dus ook in jou.

Nu verzegel ik jullie, mijn geliefden, dankbaar voor jullie aandacht, dankbaar voor jullie bereidheid met moeilijke problemen te worstelen en het gewaarzijn te bereiken dat het leven niet zo zwart-wit is als je eens dacht, verzegel ik jullie met de dankbaarheid van mijn hart, mijn diamanten hart, de diamant van Gods Wil. Waarom is een diamant mooi? Omdat ze vele facetten heeft die afzonderlijk schitteren, maar samen één geheel vormen. Jullie zijn allemaal facetten in de diamant van Gods Wil – wanneer jullie contact maken met Gods Wil in jullie zelf. Daarom zeg ik jullie nu, met dankbaarheid, adieu.