Door de Hordeur naar de Hemel gaan

ONDERWERPEN: Velen zijn eraan toe verder te gaan dan het pad van de buitenwereld – Laat het WOORD rechter zijn – Het vleesgeworden WOORD begrijpen – Begrijpen hoe verlossing werkt – Het overwinnen van het grijze gebied – Alleen het WOORD zuivert je van de dualiteit – Bestaat er ook een absolute waarheid? – Waarom de dagelijkse denkgeest van de mensen zich tegen de waarheid verzet

Geascendeerde Meester Jezus, 7 april 2007

Toen vroegen de farizeeërs en de Schriftgeleerden hem: “Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?” Maar hij antwoordde: “Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.”

En hij vervolgde: “Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden?” Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban, wat offergave betekent, waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.”

Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: “Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.” Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!”

Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen: “Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?” Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: “Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.” (Marcus 7:5-23)

Inmiddels beginnen jullie het patroon te zien van hoe de Schriftgeleerden en de farizeeërs altijd bezwaar maakten tegen het Levende Woord wat door mij als de Levende Christus naar voren werd gebracht. Dit is een patroon dat zich geenszins tot de Schriftgeleerden en de farizeeërs beperkt, want je ziet het in iedere religie, in iedere beschaving, in iedere spirituele traditie, in iedere wereldse traditie.

Wat is de essentie van dit patroon? Welnu, dat je ego juist probeert de uiterlijke schijn op te bouwen dat hij acceptabel is in de ogen van God, omdat hij in overeenstemming leeft met al die uiterlijke voorwaarden. Wanneer mensen door hun ego verblind worden, identificeren ze zich met hun ego, ze zijn gehecht aan de tradities in de buitenwereld die ze hebben geschapen – de tradities in de buitenwereld die zeggen dat ze gered worden vanwege de dingen die ze in de buitenwereld doen.

Velen zijn eraan toe verder te gaan dan het pad van de buitenwereld
Ik breng dit niet naar voren om beslist aanmerkingen te maken op degenen die aan de uiterlijke traditie gehecht zijn. Want als realistische spirituele leraar weet ik dat er mensen op deze planeet zijn die nog heel erg op kleine kinderen lijken en nog steeds een organisatie, een kerk, in de buitenwereld nodig hebben, waardoor zij kunnen geloven dat zij, door tot dat kerkgenootschap te behoren en een paar zeer eenvoudige regeltjes op te volgen, verlost zullen worden. Er zijn letterlijk mensen, een bepaald aantal van de bevolking op aarde, die die legitieme behoefte hebben. En als spirituele leraar verwacht ik niet dat zij in één leven deze behoefte zullen ontstijgen.

Maar ik weet ook dat er tegenwoordig een grote groep mensen op deze planeet is die eraan toe is die hele manier van denken achter zich te laten – maar dat nog niet gedaan hebben, gedeeltelijk omdat hen dit nooit geleerd is. Maar waarom hebben zij dat dan nooit geleerd? Omdat zij tot dusverre niet openstonden voor die lering. En dat is de reden dat de eeuwige spirituele wet voor hen niet van kracht kan zijn. Want is die wet niet heel duidelijk? Wanneer de student er klaar voor is, verschijnt de leraar. Of zou ik moeten zeggen, wanneer de student daartoe bereid is, verschijnt de leraar. Want wat heeft het voor zin dat de leraar verschijnt als de student niet bereid is naar het Levende Woord van die leraar te luisteren?

Welnu, het heeft zin en daarom ben ik naar de aarde gekomen. En de zin is dat de leraar de mensen uit hun slaap kan wekken en hun gemakkelijke leventje opschudden. Er komt een moment, waar ik gisteren over sprak, dat er een kloof tussen de persoon, de persoonlijkheid, de dagelijkse denkgeest, in de buitenwereld en het innerlijke wezen van die persoon, bestaat. Er is een groot percentage mensen op deze planeet die er op innerlijke niveau aan toe is de volgende stap te nemen om werkelijk te begrijpen waar het spirituele pad om gaat, maar hun dagelijkse denkgeest geest is er nog niet klaar voor. Want hun dagelijkse denkgeest wordt nog steeds te veel door hun ego beheerst. En de mensen begrijpen niet wat hun ego is en dus begrijpen ze ook de noodzaak niet zich daarvan los te maken.

Wat moet een leraar doen? Gaat hij passief zitten wachten totdat de mensen uit zichzelf wakker worden? Of zegt hij: “Maar op innerlijk niveau zijn ze er klaar voor, dus zal ik naar beneden gaan in een vorm die ze kunnen begrijpen, in een vorm die ze niet kunnen negeren, die ze niet kunnen ontkennen en ik zal mijn best doen om hen bewust te maken van de waarheid in hun innerlijk waar ze klaar voor zijn.” Dit is de ware motivatie dat alle ware spirituele leraren die ooit naar deze planeet zijn toegekomen – om degenen te wekken opdat zij zien wie zij innerlijk echt zijn.

Laat het WOORD rechter zijn
2000 jaar geleden kwam ik gedeeltelijk om een bepaalde groep mensen te wekken die toe waren aan een hogere lering. Maar ik kwam ook met een andere bedoeling en die was het Levende Woord naar buiten brengen dat als het oordeel kon dienen voor een andere groep mensen. Dit zijn de mensen die, zoals ik zei, niet onschuldig zijn, die nog niet klaar waren voor het WOORD. Nee, dit zijn de wezens die, mogelijk zelfs uit hogere werelden, al vele levens het Levende Woord afgewezen hebben, die geprobeerd hebben dat Levende Woord tot zwijgen te brengen.

Er bestaan bepaalde cycli, want wanneer iemand besluit het dualiteitsbewustzijn in te gaan en zijn eigen goddelijkheid te ontkennen, dan krijgt dat wezen bepaalde tijd om op het ware pad terug, in de Rivier van Leven, te komen. Wanneer cycli gaan veranderen en we aan het einde – hun kansen – van een bepaalde groep levensstromen komen, welnu dan verschijnt de Levende Christus om hen nog één laatste kans te geven om het Levende Woord te accepteren of dat WOORD af te wijzen en daardoor het oordeel te ontvangen dat zegt: “Ze zullen geen kansen meer op aarde krijgen” en misschien voor sommigen: “Zij krijgen helemaal geen kansen meer.”

Daarom heb ik gezegd: “Voor het oordeel ben ik gekomen.” Maar zoals ik gisteren heb uitgelegd, oordeel ik die mensen niet, dat doet het WOORD, het WOORD in hen zelf. Dat heb ik ook in de quote die net is gelezen, tot uitdrukking gebracht, waarvan ik de mensen wil laten begrijpen dat de gewone dagelijkse dingen die jij wel of niet doet, niet zullen bepalen of je naar de hemel gaat, maar de kwaliteit van het hart, de staat van jouw innerlijke wezen, de staat van jouw bewustzijn. Wat er altijd al aan de hand is in het religieuze en spirituele leven op deze planeet, is dat er twee parallelle sporen van het pad in de buitenwereld zijn – de brede weg die tot de ondergang leidt – en het pad in jouw innerlijk – de nauwe en smalle weg die tot eeuwig leven leidt.

Het vleesgeworden WOORD begrijpen
En wat je door de hele geschiedenis heen ziet, is – natuurlijk – dat de meeste mensen op de wereld het pad in de buitenwereld hebben gevolgd en maar heel weinig mensen dat innerlijke pad hebben ontdekt. Maar op dit moment is de tijd heel gunstig om een veel grotere groep mensen voor dat innerlijke pad wekken en de universele aard van dat pad echt te begrijpen. Maar wij moeten hen helpen wakker te worden. Want dat gebeurt niet door louter toeval of een goddelijke kracht die de mensen dwingt wakker te worden. En dat is natuurlijk de reden dat het Levende Woord op aarde incarneert.

Het vleesgeworden WOORD is geen beperkt fenomeen dat maar bij één bepaalde persoon 2000 jaar geleden kon plaatsvinden. Het Levende Woord kan door iedereen belichaamd worden die daar open voor staat en bereidwillig is. Maar zie je – zoals ik uitgelegd heb – om de open deur voor het Levende Woord te worden, moet je bereid zijn eerst door een louteringsproces heen te gaan door bereid te zijn het WOORD jouw eigen wezen te laten zuiveren van die tekortkomingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat jij, óf het WOORD blokkeert, óf het WOORD kleurt door jouw eigen manier van denken, jouw eigen dualistische filter.

De vraag is dus eigenlijk of mensen, degenen die de spiritueel ontwikkelde en volwassen mensen zijn, bereid zullen zijn die stap te nemen om de oude manier van denken los te laten, zodat jij je, door het volgen van bepaalde aanwijzingen in de buitenwereld, voor de verlossing kunt kwalificeren. Zullen mensen bereid zijn de waarheid te erkennen dat jij, tenzij jij je innerlijke wezen verandert, tenzij jij jouw bewustzijn verandert, niet voor de verlossing in aanmerking kunt komen? Wat betekent dat jij de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf moet dragen.

De reden dat het officiële christendom een afgod van mij heeft gemaakt, van mij de verlosser heeft gemaakt die daarboven op een voetstuk staat en alle mensen verlost, is dat er niet genoeg mensen waren die het innerlijke pad hadden begrepen. En toen stapten de blinde leiders – die het Levende Woord eonen lang hebben afgewezen – de christelijke kerken binnen, namen het over en stelden zich als het gezag op, iets wat zij altijd doen. De machtselite werpt zich op als de enige die weet hoe het Woord moet worden geïnterpreteerd.

Ze doen precies wat ik van de Schriftgeleerden en farizeeërs zei: ze maken het Woord van God krachteloos in hun traditie. Ze onderwijzen doctrines, de voorschriften van mensen (Marcus 7:7), omdat ze het Levende Woord nemen om hun eigen dualistisch filter op dat WOORD te projecteren. En dan interpreteren ze het woord door dat filter en stellen uiterlijke doctrines en uiterlijke regels op waarvan zij daarna beweren dat die onfeilbaar zijn. En dan gaan ze die traditie in de buitenwereld gebruiken om iedereen te beoordelen die het Levende Woord komt vertegenwoordigen, in hun pogingen om, óf die persoon het zwijgen op te leggen, óf de mensen te verhinderen de ware leider te volgen die het Levende Woord vertegenwoordigt in plaats van het dode woord.

Zodra een woord op deze wereld tot uitdrukking is gebracht in een vorm die gekopieerd en geïnterpreteerd kan worden, zodra dat gebeurt, wordt het Woord het dode woord. Zoals ik al vaker heb uitgelegd, is de Bijbel, de geschreven Bijbel die je beet pakt, het dode woord. Maar als je dat woord leest en het jouw hart laat binnenkomen en reikt naar de Pleitbezorger die dat woord nieuw leven in kan blazen terwijl je dat bestudeert, dan kan dat woord dat je leest het Levende Woord in jouw hart worden. Maar het kan niet het Levende Woord in jouw hoofd worden, waar jij het met jouw analytische, lineaire geest interpreteert.

Om het Levende Woord echt te accepteren en jezelf als de open deur voor dat Levende Woord te accepteren, moet je bereid zijn de uiterlijke traditie en de manier van denken achter die traditie los te laten, die natuurlijk een poging is om een gegarandeerd pad naar verlossing te creëren: “Als ik deze uiterlijke regels opvolg, moet God mij wel verlossen – zelfs al ben ik niet bereid geweest de situatie in mijn hart te veranderen, de balk niet uit mijn eigen oog te trekken. Zelfs al zitten er nog steeds allemaal leugens en tekortkomingen in mijn hart, toch moet God mij wel verlossen.”

Begrijpen hoe verlossing werkt
Nu, mijn geliefden, jullie weten allemaal uit dagelijkse ervaring waarom dit onmogelijk is. Jullie weten heel goed dat de meesten van jullie gaas voor jullie ramen en deuren hebben zitten. In het gaas zitten kleine gaatjes zodat er lucht en licht doorheen kan, maar insecten die te groot zijn, kunnen er niet doorheen. Je weet heel goed dat als je probeert een grote truck in een gewone garage te rijden, jij daar problemen mee krijgt, omdat de opening niet groot genoeg is voor de truck. Dus weten jullie heel goed dat als je door een opening naar binnen wilt, jij in staat moet zijn door die opening te passen.

En daarom is het beeld dat ik jullie graag wil geven dat de hemelpoort die naar de hemel leidt, een hordeur heeft met hele kleine gaatjes. Jullie fysieke lichaam kan er niet doorheen – dat is duidelijk. Maar wat ik wil dat jullie begrijpen, is dat die elementen in jouw wezen, in jouw bewustzijn, die uit de dualiteit voortkomen, ook niet door de hordeur heen passen. Ze lijken op kleine motten en vliegen, die in jouw energieveld, in jouw bewustzijn rond zoemen. En die zullen tegen het gaas aan vliegen en kunnen er niet doorheen. En het probleem is dus dat als jij deze elementen in je vat van het zelf hebt, terwijl jij probeert door de hordeur te gaan – en als jij ze niet los wil laten – welnu dan zullen die het gaas raken en jou buiten houden. Spreekt dat niet vanzelf?

De enige manier om door de hordeur naar de hemel te gaan, is het besef dat jij meer dan al die dualistische overtuigingen bent, want jij, de kern van je wezen, is het bewuste zelf. Jouw bewuste zelf heeft geen substantie van zichzelf en daarom kan jouw bewuste zelf die hordeur passeren. Maar dat kan alleen wanneer hij die dualistische overtuigingen wil opgeven om in die toestand te komen die ik beschreef toen ik zei: “De prins van deze wereld komt en vindt niets bij mij” (Johannes 14:30). Want ik had mij van al de kleine insecten in mijn onderbewuste geest ontdaan. En dus was er niets, was er voor mij geen weerstand om door de hordeur de hemel in te gaan.

En hoe overwin je die dualistische overtuigingen? Welnu, er is maar één manier en dat is om naar iets buiten de dualiteit te reiken. En dat iets is, natuurlijk, het Levende Woord. Het Levende Woord, wanneer je dat in jouw wezen toelaat, zuivert jou van die onechte overtuigingen. Hij zal ze aan jou openbaren en dan kun jij ze zien en loslaten. Maar veel mensen op de wereld zijn niet bereid in de spiegel te kijken, ze zijn niet bereid naar zichzelf te kijken.

En voor sommigen is dit, zoals ik zei, begrijpelijk want ze zijn er niet klaar voor. Ze zouden te zeer van streek raken als ze in de spiegel zouden moeten kijken en erkennen dat ze een of ander tekortkoming hadden waardoor ze niet naar de hemel gaan – een tekortkoming waar zij niets aan kunnen doen, omdat zij er nog niet aan toe zijn om de volledige verantwoording voor zichzelf te dragen.

Maar ik richt mij nu op de vele mensen die op innerlijk niveau klaar zijn en die eenvoudig hun dagelijkse denkgeest op het punt moeten brengen waarop ze het feit erkennen dat het pad in de buitenwereld je nooit naar het eeuwige leven, naar de hemel, naar verlossing, naar kosmisch bewustzijn, naar de hemelvaart of hoe je het ook noemen wilt, kan leiden. Door het pad van de buitenwereld te volgen, hetzij door een new age-lering of door een van de traditionele religies, zul jij nooit van je levensdagen komen waar jij naar toe wilt. Want je zult nooit alle insecten kwijtraken die niet door de hordeur kunnen. Slechts wanneer jij dat innerlijke pad opstapt – en bereid bent in de spiegel te kijken en te beseffen: Er zit een element van dualiteit in mijn bewustzijn” – welnu, alleen dan ga je echt het pad naar Christusschap op.

Het overwinnen van het grijze gebied
Ik weet dat er een moment komt, een interim-fase, waarop jij er op innerlijke niveaus aan toe bent, maar je dagelijkse denkgeest dit nog niet heeft erkend, nog niet heeft geaccepteerd dat jij er klaar voor bent. Jouw dagelijkse denkgeest verzet zich tegen het proces van in de spiegel kijken. Ik heb dit bij al mijn discipelen gezien in de tijd die ik met hen doorbracht – hoe zij heen en weer geslingerd werden, tot op zekere hoogte wel wilden, maar ook weer niet helemaal om mij hun eigen onvolmaakte overtuigingen bloot te laten leggen.

Ik begrijp wel dat jullie een proces van verwarring doormaken. Ik verwacht niet dat jullie – in één dag – het ineens zomaar van je afschudt. Want er bestaat een heel belangrijk principe dat Saint Germain gisteravond beschreef. En dat is dat wij op het strakke koord moeten lopen. Want wij willen de mensen wekken, maar willen dat niet zo abrupt doen dat zij er ondersteboven van zijn of erdoor geschokt worden en daarom van het ene in het andere uiterste vervallen.

We weten heel goed dat jullie allemaal nog wel een bepaald gevoel van eigenwaarde nodig hebben. En zolang jullie gevoel van eigenwaarde gebaseerd is op de dingen van deze wereld – als wij alle illusies die jullie koesteren aan het licht zouden brengen – zou je gevoel van eigenwaarde wel eens in duigen kunnen vallen en zou je het gevoel krijgen dat er niets meer aan jou deugt. En dit zie je inderdaad bij sommige mensen in christelijke bewegingen, die gaan beseffen dat zij ellendige zondaren zijn.

Aan de ene kant moeten mensen wakker geschud worden, omdat ze de verkeerde kant opgingen en de ene crisis na de andere in het leven riepen. Maar wanneer ze tot de traditionele fundamentalistische manier van het christelijke denken vervallen, gaan ze naar het tegenovergestelde uiterste en dan beschouwen zij zichzelf als ellendige zondaren die nooit iets zelf kunnen. En ze denken dat ik de enige ben die hen kan verlossen. Zij vallen – opnieuw – ten prooi aan de illusie van het uiterlijke pad dat de christelijke kerken hen voorschotelen, die door een simpele maatregel zeggen dat als jij verklaart dat Jezus je Heer en verlosser is, jij niets anders hoeft te doen, want dan ben jij al verlost.

Dit zorgt er dan weer voor dat die mensen er niet beter aan toe zijn dan voor hun bekering. Want, zie je, ze hebben nog steeds die zelfde manier van denken, dat zij geen verantwoording voor zichzelf hoeven te nemen, geen verantwoording hoeven te nemen om hun eigen hart en geest te veranderen, zodat ze hun geest van alle brokstukken kunnen zuiveren die niet door de hordeur passen.

Alleen het WOORD zuivert je van de dualiteit
Dit is het ware probleem, het wezenlijke probleem, op planeet aarde – in elke traditie, zelfs in wereldlijke tradities waarbij ze op een of andere manier denken dat een politieke partij de sleutel is tot een of andere vorm van verlossing, zoals ze werkelijk in de meeste communistische landen geloofden. Of tenminste een paar geloofden dit. De waarheid is: alleen het Levende Woord zal je helpen, zal je de kracht geven de tekortkomingen in jouw eigen wezen te overwinnen waardoor jij niet naar de hemel kunt. En dit is precies de waarheid waarvan ik hoop dat jullie je die allemaal eigen maken – werkelijk zullen begrijpen – en dan hiermee naar buiten komen om het anderen te leren. Want dit is de waarheid die in deze tijd bekend moet worden.

Zoals ik in mijn verhandelingen over het ego heb uitgelegd, zijn er veel spiritueel volwassen mensen die de misvattingen van het zwart-wit denken van de fundamentalistische en orthodoxe christenen doorzien hebben. Toch zijn ze zonder dat zij het beseften op het tegenovergestelde uiterste het grijs denken overgegaan, zodat ze nog steeds denken dat ze hun eigen traditie onafhankelijk van het Levende Woord kunnen maken. Er zijn veel mensen in de new age-beweging die op christenen neerkijken in het besef dat de christenen hun eigen tradities hebben gecreëerd en daarom heeft het Woord van God geen uitwerking. Maar ze slagen er niet in te begrijpen dat zij hetzelfde hebben gedaan, alleen vanaf de tegenovergestelde kant. Ze zijn op hetzelfde punt terecht gekomen door het scheppen van een traditie in de buitenwereld en een manier van denken die het hen eenvoudig niet mogelijk maakt om er binnen te gaan.

Opnieuw zien wij het beeld van de externe God die alles oordeelt. Maar niemand in de hemel kijkt neer op de aarde en oordeelt de mensen. Zoals ik zei, het WOORD zal jou oordelen. Door jouw woorden word jij vrijgesproken of veroordeeld; het komt doordat jij, óf het Levende Woord in je wezen hebt, óf je overtuigingen, óf je identiteitsgevoel die worden gebaseerd op het Levende Woord of het dode woord, het dualistische woord, het verdeelde woord. Als jij te veel elementen, het maakt trouwens niet uit welke elementen van het verdeelde woord, het dualistische woord, jij in je wezen hebt, jij kunt dan niet door die hordeur. Alleen wanneer je het Levende Woord helemaal in je opgenomen hebt en bereid was naar wat ook maar in jouw wezen te kijken, dan kun jij door die hordeur binnenkomen, want dan er is geen weerstand meer over.

Bestaat er ook een absolute waarheid?
Ik wil graag dat jullie meer van de aard van het Levende Woord begrijpen. En ik zal hier zeker meer over spreken. Maar ik wil jullie met één gedachte achterlaten om over na te denken en die is: Er is een droom in de religieuze traditie om een of ander absoluut, een of ander onfeilbaar geschrift of lering te vinden die te allen tijde en onder alle omstandigheden absoluut waar is. Veel mensen zijn op zoek naar die absolute waarheid en denken dat er zoiets als een absolute waarheid moet bestaan. Maar waar ik jullie graag over wil laten nadenken, zijn mijn woorden, die 2000 jaar geleden werden uitgesproken: “God is Geest en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en Waarheid” (Johannes 4: 24). Let erop dat ik niet tegen de mensen heb gezegd dat zij God door middel van de Bijbelboeken moesten aanbidden. Dus hoe kan het dan dat zoveel mensen in de christelijke wereld denken dat zij God alleen kunnen kennen en alleen over God kunnen nadenken door middel van die Bijbelboeken – en dat elk idee over God moet overeenkomen met de Bijbel, want anders is het niet waar?

Het Levende Woord laat jou de dualiteit ontstijgen, maar alleen wanneer je je dat eigen maakt en het in jouw hart tot leven wekt. Dus nu ik deze woorden in het fysieke octaaf uitspreek – waardoor je deze woorden kunt horen – als je alleen met jouw intellect naar mijn woorden luistert, zijn deze woorden niet het Levende Woord. Dan zijn ze het dode woord in jouw geest, zelfs al spreek ik ze vanuit het spirituele rijk en ik, als de Levende Christus, geef werkelijk het Levende Woord vorm in het materiële universum. Het Levende Woord komt niet in jou tot leven, tenzij jij het tot leven laat komen, omdat jij het laat transformeren, jou iets laat zien wat jij tot dusverre niet gezien hebt en dat jouw ego niet bereid is te zien en niet wil dat jij het ziet.

Er bestaat geen enkele manier om een absolute waarheid in het fysieke universum tot uitdrukking te brengen. Omdat alles wat gezegd wordt, afhankelijk is van de interpretatie. En de mensen leggen er hun filters overheen en afhankelijk van hun bereidheid hun eigen filter te doorzien, kunnen zij het Levende Woord in één ogenblik doden, namelijk op het moment dat het in hun wezen binnenkomt.

Jullie hebben wel eens gehoord van het gezegde dat wat iemand zegt het ene oor in en het andere weer uit gaat. Nu, ik moet zeggen dat er veel mensen zijn die naar het Levende Woord luisteren waarbij het Levende Woord het ene oor ingaat, maar waar het dode woord het andere oor weer uitkomt. Dus heeft het geen uitwerking op hen, want deze mensen hebben het Woord van God krachteloos gemaakt in hun traditie, in de traditie die tussen hun oren zit, namelijk in hun brein en de analytische geest. Want ze luisteren niet naar het Woord met hun hart, maar alleen met hun geest. En dat is de reden dat ik natuurlijk kon zeggen dat deze mensen God met hun mond eren, maar dat hun hart ver van Hem is (Matteüs 15:8).

Waarom de dagelijkse denkgeest van de mensen zich tegen de waarheid verzet
Er zijn op dit moment miljoenen mensen op deze planeet die op innerlijk niveau eraan toe zijn deze waarheid te accepteren. Toch zul je zien dat hun dagelijkse denkgeest zich nog steeds een tijdje tegen jou verzet. En wat er dan gebeurt, is dat jij bereid moet zijn om vol te houden en er voor te zorgen dat door hun afwijzing van het Levende Woord JIJ niet het Levende Woord afwijst of weigert het aan anderen bekend te maken. Want, mijn geliefden, als jij eerlijk in dit proces wilt zijn, weet je dat wanneer je probeert het Woord met iemand te delen en ze jou afwijzen, de reactie die jij op hun afwijzing laat zien, jou iets toont wat jij zelf nog niet hebt opgelost.

Want echt, als jij hen totaal niet-gehecht het Levende Woord geeft – de diepzinnigheid van de lering van Maitreya in zijn boek waarin hij het heeft over het scheiden van actie en reactie, het scheiden van actie en resultaat, van elke verwachting van een bepaalde uitkomst – als jij bereid bent dit te doen, dan heb jij geen gehechtheden meer en kun je helemaal niet beïnvloed worden door hun afwijzing van jou en het uitschelden van jou en hun beschuldigen dat jij een werktuig van de duivel bent, zoals ze mij vele malen daarvan beschuldigd hebben. Dus nogmaals, het brengen van het WOORD aan anderen is een tweesnijdend zwaard, want het zal je laten zien wat er in jou nog niet is opgelost. Maar ik vertrouw erop dat jij bereid bent in de spiegel naar jezelf te kijken en te zeggen: “Ah, ik zie nu dat ik op die persoon reageerde op een manier die minder dan harmonieus is. Laat mij die gehechtheid dan ontdekken en hem overwinnen zodat ik verder kan.” Want ik vertel jullie nu natuurlijk de ‘absolute’ waarheid: Jij bent niet verantwoordelijk voor hoe andere mensen reageren wanneer jij hen het WOORD brengt. Jouw verantwoordelijkheid is het WOORD te brengen, zodat zij de mogelijkheid krijgen een keuze te maken. Jouw verantwoordelijkheid is niet om voor hen te kiezen.

Dus daarom kun je er totaal niet aan gehecht zijn. Want zoals ik zei, iedereen zal door het WOORD geoordeeld worden. En jij zult beoordeeld worden op jouw bereidheid het WOORD te delen dat jij je eigen hebt gemaakt. En wanneer jij het WOORD gedeeld hebt, heb jij je werk gedaan. En dan is het aan hen hoe zij het WOORD aannemen of afwijzen, maar dat zal hun oordeel zijn en niet de jouwe. En jij hoeft hen niet te beoordelen, want zoals ik al zei, het WOORD zorgt daar wel voor. Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld worde (Matteüs 7:1).

Dus, mijn geliefden, wees bereid jezelf te observeren. En let op wanneer jij een reactie vertoont waardoor jij je niet op je gemak voelt, niet in harmonie, een beetje angstig of bezorgd, en zeg dan: “Waarom zou ik me zo moeten voelen? Er is geen reden om mij zo te voelen, tenzij ik eraan gehecht ben. En die gehechtheid kan niet door de hordeur, dus laat mij hem blootleggen en me ervan ontdoen, want ik wil door die deur.” Ik dank jullie nogmaals voor jullie aandacht, want ik heb gezegd wat ik wilde zeggen in deze aflevering en ik zal jullie zeker meer geven wanneer de tijd daarvoor gekomen is.