Het is Tijd voor een Revolutie in het Denken in Europa

ONDERWERPEN: De grootste behoefte in het Europa van tegenwoordig – Van de geschiedenis van Europa leren – De unieke kans op een bewustwording in Europa – Eis het ware gezag op dat het Levende Woord is – Jullie zijn hier om te helpen de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren – Het wordt tijd voor een tweede revolutie in het denken in Europa

Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 mei 2007

Zeer vereerde Dames en Heren, IK BEN Saint Germain en ik kom met de vlam van dankbaarheid voor jullie aanwezigheid op dit werelddeel, op deze conferentie, voor jullie bereidheid de ware leringen van Christus die speciaal voor het Aquariustijdperk zijn uitgegeven, te bestuderen. Want mijn geliefden, er zijn eigenlijk maar weinig wezens in de hemel die meer respect, bewondering en liefde voor Jezus hebben dan ik.

In veel incarnaties werd ik daadwerkelijk geïnspireerd door de leringen van Christus en toen ik in verschillende incarnaties – en als de Wonderman van Europa – op dit werelddeel rondliep, probeerde ik altijd de innerlijke leringen van Christus die ik in mijn hart kende, over te brengen. Maar de arrogante, de hoge en machtige mensen wilden daar niets van weten. Want zij dachten dat zij beter wisten wat de ware leringen van Christus waren. Want zij hadden die leringen ingekapseld in een ondoordringbare muur van doctrines, dogma’s en kerkelijk gezag dat niet aangevochten of tegengesproken mocht worden. Dus is het dan niet ironisch dat het Wezen dat de meester van het Aquariustijdperk zou worden – en om die reden vele malen in Europa is geïncarneerd – ontdekte dat de grootste tegenwerking van de vrijheid in Europa juist kwam van juist dat instituut dat beweert de enig ware kerk van Christus te zijn?

Mijn geliefden, dit is een gang van zaken die niet meer op dit werelddeel mag worden toegestaan. Dit wil niet zeggen dat ik wil dat iemand de strijd tegen de katholieke kerk aangaat. Want wij hebben geen enkele intentie om de katholieke kerk te vernietigen. We hebben natuurlijk wel de intentie om zowel de katholieke kerk als elke andere kerk in onbruik te laten raken als die niet hogerop wil komen en niet de ware leringen van de Levende Christus die als het Levende Woord werden uitgebracht, wil accepteren, niet door maar één boodschapper, maar door het hart en de geest van de mensen uit heel Europa en de wereld, die bereid zijn de spreekbuis voor de Aquariusleringen van Christus te zijn, de leringen die moeten worden uitgebracht voor het Tijdperk van Vrijheid op deze planeet een feit kan worden.

De grootste behoefte in het Europa van tegenwoordig
Wat is tegenwoordig de grootste behoefte in Europa, waar hoop ik het meest op, wat is mijn hoogste ideaal voor dit werelddeel? Laat mij jullie ervan verzekeren dat ik, hoewel ik aanzienlijk veel tijd, energie en aandacht in het stichten van de Verenigde Staten gestoken heb, nog steeds heel veel liefde voor dit werelddeel voel en heel erg hoop dat Europa opnieuw de open deur kan worden om nieuwe ideeën op elk gebied waarvoor mensen zich inspannen, te leveren.

Want was Europa in de Renaissance en daarna, niet een broedplaats van veel nieuwe ideeën? Een aantal van deze ideeën kwamen ongetwijfeld uit de dualistische, kromme gedachtegang, maar er kwamen toch ook deugdelijke ideeën uit de bus die Europa en op den duur de hele wereld hebben getransformeerd. Maar kijk weer eens naar de geschiedenis. Kijk naar de Renaissance, hoe er een explosie van nieuwe ideeën, nieuwe uitvindingen en nieuwe gedachten was. Toch kwamen die hoofdzakelijk uit de wetenschap voort – niet uit de religie. En nogmaals, was de reden niet dat er één kerk was die beweerde dat zij de enig ware kerk van Christus was en zich daarom gerechtigd voelde elke macht die ze had te gebruiken om innovaties op het gebied van religie te onderdrukken? Natuurlijk was er de Reformatie, maar ik ben ervan overtuigd dat jullie natuurlijk kunnen inzien, dat de Lutherse, Protestante kerken en hun nazaten niet de ware leringen van Christus brachten. Want zij haalden er een paar kunstmatige elementen uit die de katholieke kerk eraan had toegevoegd, maar ze brachten niet opnieuw erin in wat er door de katholieke kerk of zelfs daarvoor nog, was uitgehaald.

Wat er in Europa het hardst nodig is, is het in ere herstellen van het Woord, omdat het woord elk gebied van de maatschappij beïnvloedt. Het Woord is de belangrijkste sleutel om de mensen te bevrijden. Hoe komt dat? Omdat de vervorming van het woord, die de illusies schept, het belangrijkste middel is dat door de machtselite gebruikt wordt om mensen te onderdrukken, om te voorkomen dat de mensen de kennis, de waarheid, krijgen die hen bevrijdt.

Er zijn maar weinig betere historische voorbeelden hiervan dan de katholieke kerk, hoe die het Woord onderdrukt heeft, zelfs het geschreven Woord, zodat de Bijbel eeuwenlang niet in een andere taal dan het Latijn vertaald kon worden, wat betekende dat de meerderheid van de mensen in de christelijke wereld destijds de Bijbel niet zelf kon begrijpen en zelf lezen. Ze moesten vertrouwen op de interpretatie die door hun predikers en priesters eraan werd gegeven. Kunnen jullie begrijpen dat als de mensen zelfs geen toegang tot het geschreven Woord hebben, dat het instituut dat hen die toegang ontzegde, de gedachten van de mensen in hun macht kan krijgen, wat de ware reden is dat hetzelfde instituut erin geslaagd is om Europa bijna een millennium in de Donkere Middeleeuwen op te sluiten.

Van de geschiedenis van Europa leren
O, mijn geliefden, denk eens waar Europa en de wereld vandaag had kunnen zijn als de wetenschappelijke revolutie 500 jaar geleden of nog eerder had kunnen beginnen. De waarheid is dat de Gouden Eeuw er dan al was geweest of dat de wereld zichzelf door het misbruik van technologie zou hebben opgeblazen. Dus de juiste, realistische beoordeling van de situatie is dat alles met een reden is gebeurd. En die reden is simpel: het bewustzijn van de mensen was er niet klaar voor dat de wetenschappelijke revolutie eerder begon.

Want als het bewustzijn van de mensen eraan toe zou zijn geweest, dan hadden zij het juk van de katholieke kerk wel veel eerder afgeworpen. En dan zou de oorlog tussen protestanten en katholieken, als die technologie er op een of andere manier zou zijn gekomen, met veel verwoestender wapens zijn uitgevochten. En dan hadden beide partijen in het conflict nucleaire wapens in naam van God gebruikt. Kunnen jullie je het karma voorstellen dat op dit werelddeel gemaakt zou zijn als een nucleaire oorlog in naam van God zou zijn uitgevochten, die tientallen miljoenen mensen gedood en het milieu tientallen jaren vervuild zou hebben?

Dus kunnen we inderdaad weer zeggen: alles gebeurt met een reden en volgens cycli. Maar de realistische inschatting die ik jullie wil geven, is dat die cycli niet in steen uitgehakt zijn, maar natuurlijk afhangen van de bereidheid van de mensen om hogerop te komen. En dat is weer afhankelijk van hun bereidheid om verder te zien dan het afgezwakte, dode woord dat hen door ieder instituut in de maatschappij, hetzij de religieuze instituten, de politieke instituten, de regeringen en het wetenschappelijke establishment wordt gepresenteerd.

Kunnen jullie inzien dat je in Europa tegenwoordig een situatie hebt waarin het wetenschappelijk establishment beweert dat zij Europa heeft bevrijd van de tirannie en het juk van religie. Ze zijn echter niet bereid toe te geven dat zij gewoon een nieuwe tirannie gecreëerd hebben – die van het materialisme, secularisme, relativisme – die even gevaarlijk en onderdrukkend is als wat de katholieke kerk had opgesteld. Dus moeten wij verder kijken dan het establishment, want de geschiedenis toont heel duidelijk aan dat het establishment niet vrijwillig afstand van haar macht zal doen – tenzij ze merken dat de massa eindelijk in opstand komt en zo vastberaden is geworden gekregen dat zij zeggen: “Tot zover en niet verder, want wij zullen opkomen voor wat wij in ons hart al weten en wij eisen meer vrijheid dan nu.”

Je hebt gezien dat de Franse Revolutie het schoolvoorbeeld was, zoals ik al eerder beschreven heb, van de opkomende machtselite die uiteindelijk de overhand kreeg op de gevestigde machtselite en net zo onderdrukkend als de oude elite werd, alleen op een andere manier en om andere redenen. Deze strijd die maar heen en weer gaat, kan tot in het oneindige voortgezet worden, maar ik moet zeggen dat ik goede hoop heb dat de volken in Europa – in de afzienbare toekomst – wakker zullen worden en zeggen: “Er zijn te veel oorlogen op dit werelddeel geweest en wij weten nu dat de ware oorzaak van oorlogen het dualistische, relatieve denken is dat mensen laat geloven dat zij de enige waarheid kennen en dat zij het recht hebben degenen te doden die zich ertegen verzetten, hetzij om religieuze of politieke redenen, of zelfs het recht hebben de macht over mensen te houden, het privilege van degenen die zo rijk zijn dat ze de mensen totaal en absoluut kunnen onderdrukken.”

In de wereldgeschiedenis zijn er maar weinig samenlevingen zo onderdrukkend geweest als de feodale samenlevingen in Europa, waar de boeren eenvoudig het eigendom van de edelen waren en niets zonder hun toestemming mochten doen. Nu, ze mochten één ding zonder toestemming doen: sterven, maar dat was ook zo ongeveer de enige optie die ze hadden.

Gelet op de geschiedenis geloof ik – zie ik – dat het voor een kritiek aantal Europeanen inderdaad mogelijk zich bewust te worden van de waarheid dat de enige manier om die dualistische strijd in Europa te beëindigen, is door te reiken naar iets wat boven de dualiteit staat. Iets wat verder gaat dan de dualistische manier van denken, de relatieve manier van denken, die geen absolute waarheid kent of een relatieve waarheid die de mensen tot de status van absolute waarheid verheffen, zoals jullie zowel bij de katholieke kerk, het communistische blok als het materialisme tegenwoordig zien.

De unieke kans op een bewustwording in Europa
De Europeanen zijn in een unieke positie op de wereld, omdat zij meer besef van de geschiedenis hebben dan de meeste mensen in de Verenigde Staten. Ze hebben een langer besef van de geschiedenis en ze zijn – zelfs de laatste 1000 jaar – getuige geweest van bijna ieder aspect in het dualiteitsbewustzijn en welke uitwerking dat heeft op een samenleving. Als de mensen alleen maar wilden kijken en wakker worden en zeggen: “Er moet meer in het leven zitten dan dit!” En ze moeten ook zeggen: “Er moet meer in het leven zijn dan geld, meer dan die materialistische levensstijl.”

Wanneer je naar de geschiedenis van de naties kijkt, zul je zien dat veel naties zijn begonnen als primitieve samenlevingen, primitieve culturen van jager-verzamelaar, landbouwgemeenschappen, die zich op den duur ontwikkelden. Maar kijk naar Europa en zie dan hoe lang Europa erover gedaan heeft om op het punt te komen dat een meerderheid van de mensen niet al hun tijd en energie hoeft te besteden aan de kost verdienen, hun lichaam en hun kinderen te voeden. Europa is voorbij dat punt waardoor de meeste mensen op dit werelddeel de kans krijgen om een aanzienlijke hoeveelheid vrije tijd te hebben. En daarom kunnen ze tot het besef komen dat zij iets beters met hun leven kunnen doen dan te strijden tegen degenen die je dualistische tegenstanders zijn, of je hele leven te besteden aan het najagen van materialistische wensen, vermaak of lichamelijke genoegens.

Ik weet dat op innerlijk niveau tientallen miljoenen Europeanen vrijwillig aangeboden hebben om in deze tijd op dit werelddeel te incarneren om die universele bewustwording waarover ik het heb, te brengen. Dit is geen kwestie van een religieus ontwaken waardoor iedereen bij één bepaalde religie komt. Het is een kwestie van een universeel ontwaken door in de allereerste plaats te beseffen dat er iets voorbij het grijs denken en het zwart-wit denken van het dualiteitsbewustzijn moet bestaan. En dat iets is het Levende Woord, dat ongeacht elk gezag in de buitenwereld kan stromen.

Wat zie je wanneer je naar Europa kijkt? Dat dit werelddeel een buitengewoon groot aantal individuen en instituten heeft die beweren de absolute waarheid en het onfeilbare gezag te bezitten, die worden gebaseerd op een of andere aanspraak in die materiële wereld. Kijk naar de katholieke kerk die beweert dat zij de enige ware kerk is die door Christus via Petrus is gesticht, door die ene opmerking in de Bijbel dat ik op deze rots mijn kerk zal bouwen. Vanwege die ene uitspraak in de buitenwereld en hun interpretatie ervan en de hun goed uitkomende vergeetachtigheid van de verzen die meteen daarna kwamen – waarin Jezus Petrus Satan noemt en hem vertelt achter hem te gaan – gebaseerd op die ene opmerking maakten zij aanspraak op het onfeilbare gezag over deze planeet, die niet tegengesproken kan worden, in ieder geval niet door iemand die in de hemel wil komen en die de eeuwige verdoemenis, het hellevuur en de zwavel van het vagevuur wil vermijden.

Hebben jullie ook niet koning na koning en keizers van allerlei pluimage gezien, die beweerden dat zij het onfeilbare gezag hadden, vanwege hun familieachtergrond of hun bloedlijn of wat ook maar? En hebben jullie niet de regeringen van het communistische blok zien beweren dat zij het onfeilbare gezag hebben, vanwege de leringen van Marx of Lenin of wie ook maar – of eenvoudig gebaseerd op brute kracht en hun bereidheid iedereen te doden die hen tegenstand biedt? En hebben jullie geen wetenschappelijk establishment gezien dat op dezelfde manier het absolute, onaanvechtbare gezag voor zichzelf heeft opgeëist. En hebben jullie niet een economisch-financieel establishment gezien dat probeert de economie in Europa, als geheel en in afzonderlijke landen, over te nemen?

Dus is het dan niet mogelijk om de Europeanen snel wakker te maken voor het feit dat wij moeten durven opstaan en zeggen: “We hebben geen enkel gezag op deze wereld nodig, want wij hebben het gezag van het Levende Woord, dat de enig ware autoriteit is die God heeft verordend.”

Eis het ware gezag op dat het Levende Woord is
Er is een manier om het gezag te claimen zonder de dualistische wegen te bewandelen die je bij de kerken en het wetenschappelijk en politiek establishment ziet. Wanneer jij tegen de status-quo ingaat – haar aanvecht – zegt de gevestigde machtselite onmiddellijk: “ Met welk gezag zeg jij dit? Welke autoriteit heb jij om de katholieke kerk aan te vechten, of de Lutherse kerken of het wetenschappelijk establishment? Wie ben jij? Wat is jouw achtergrond? Ah, jij bent geen wetenschapper. Welnu, dan hoeven wij niet naar jou te luisteren. Ah, je bent niet bereid geweest door de knieën te gaan voor de katholieke indoctrinatie. Welnu, dan hoeven wij niet naar jou te luisteren.”

Deze intimidatie wordt al heel erg lang met succes door de machtselite gebruikt om de mensen te onderdrukken en te voorkomen dat zij getuigen van de waarheid die zij in hun hart kennen. Ze hebben waarachtig een cultuur gevormd die een wereldwijd fenomeen is. Maar ik moet zeggen dat die cultuur in Europa de laatste 1000 jaar krachtiger is geweest dan ergens anders en die cultuur is precies dit: tenzij je het enig aardse gezag bezit – dat je van het establishment hebt gekregen – jij in het geheel geen gezag hebt en geen recht om je mond open te doen.

Lijkt dit niet op wat je bij de Schriftgeleerden en de farizeeërs en de tempelpriesters zag die het Joodse establishment vertegenwoordigden en hoe zij Christus aanvochten en zijn recht om op aarde te zijn en het Levende Woord en de Levende Waarheid te spreken? Kun je dan niet inzien dat jij elke behoefte aan uiterlijk gezag volledig moet ontstijgen? En hoe doe je dit, mijn geliefden? Dat doe je juist door acht te slaan op de diepgaande leringen die eerder door Moeder Maria en Patrick zijn gegeven, over het loslaten van jouw verwachtingen van een bepaald resultaat in de buitenwereld. Want je bent hier gewoon om te getuigen van de waarheid. En wanneer jij vanuit jouw hart durft te spreken en wanneer ze jou vragen met welk gezag jij spreekt, zeg je eenvoudig: “Ik spreek de Levende Waarheid, ik spreek het Levende Woord dat ik in mijn hart ken.”

En wanneer ze zeggen: “Welnu dan, hoe kun jij onze gezaghebbende versie van de waarheid aanvechten die 1500-1700 jaar teruggaat?” En dan kun jij zeggen: “Ik daag het uit, omdat ik in mijn hart de Levende Waarheid ken, zoals Christus de Levende Waarheid in zijn hart kende en zoals hij trouwens zei dat het koninkrijk van God binnenin mij is. Ik heb het gewaagd naar dat koninkrijk te zoeken – en ik heb het gevonden. Ik heb het aangedurfd de oproep van Christus te volgen, dat God Geest is en degenen die hem aanbidden, hem in geest en waarheid moeten aanbidden. Ik ben dat innerlijke koninkrijk ingegaan en ik heb de Levende Waarheid ontdekt en ik spreek uit wat ik in mijn hart ontvang, van Boven ontvang. Ik spreek niet vanuit mijzelf; ik verlang niet naar macht of een positie. Ik hoef geen erkenning. Ik spreek eenvoudig uit wat ik in mijn hart weet, wat ik in mijn hart ontvang. En ik spreek tot degenen die ook de waarheid in hun hart kennen wanneer ze die horen. En daarom heb ik geen gezag in de buitenwereld nodig, en ik laat mij ook door één enkele uiterlijke autoriteit het zwijgen opleggen om te voorkomen dat ik de waarheid die ik ken spreek en dat ik mijn licht laat schijnen. Want inderdaad, ik heb licht, terwijl jullie enkel uiterlijk gezag hebben, want als jullie het licht hadden, waarom zouden jullie dan dat gezag in de buitenwereld nodig hebben?

Dit lijkt precies op de dynamiek tussen Jezus en de tempelpriesters, de farizeeërs, de schrift- en wetgeleerden. Zij moesten het gezag in de buitenwereld opeisen, omdat ze niet het getuigenis van Christus, niet het Licht van Christus, hadden. En zij hadden dat licht niet, omdat zij niet bereid waren het koninkrijk in hun innerlijk in te gaan om de Sleutel van Kennis te krijgen. Maar jullie die dat wel willen, kunnen over die Sleutel van Kennis, die Geest van Waarheid, dat Levende Woord, beschikken. En dan kun je spreken met het enige gezag dat in de Hemel telt. Zoals door Patrick is gezegd, denk erom dat jij om werkelijk te ascenderen vanaf deze planeet – met haar huidige niveau van ontwikkeling – van de Waarheid moet durven te getuigen ten overstaan van degenen die die levende waarheid vernietigd heeft door te weigeren het koninkrijk in hun innerlijk in te gaan.

Jullie zijn hier om te helpen de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren
Want het is niet voldoende om 51% of meer karma te vereffenen. Wij hebben nooit – echt nooit – gezegd dat dit de enige vereiste voor je ascensie is. Want zoals wij al eerder gezegd hebben, je bent hier niet gekomen om karma te maken, dat karma te vereffenen en dan weer weg te gaan. Je kwam hier om een geschenk te brengen, aan jouw goddelijke plan te voldoen door de mensen te helpen zich te bevrijden.

En jullie, die op dit moment geïncarneerd zijn, kwamen hier omdat jullie mee wilden doen met het Aquariustijdperk van Saint Germain. En jullie wilden een onderdeel van het proces vormen om door de weerstand tegen die eeuw heen te breken, zodat de machtselite die niet kan tegenhouden, maar dat die zal doorbreken, zoals die in de Renaissance is doorgebroken. En ineens kon de gevestigde machtselite van de kerk de sluizen niet dichthouden en die kon niet de nieuwe uitvindingen en gedachten die opkwamen, voorkomen.

En die nieuwe wetenschappelijke ideeën zijn natuurlijk overgenomen door de opkomende machtselite, die daarna de gevestigde machtselite in de wetenschap en de politiek is geworden. Niettemin, wij doen hetzelfde weer, we doen haasje-over bij ze – zoals ze zeggen – we springen over hen heen, we ontstijgen hen, we breken door hun muren heen, omdat wij zo transparant worden dat we recht door hun barrières heen kunnen lopen. Ze kunnen onze gedachten en onze geest niet langer tegenhouden en daarom kunnen wij doormarcheren, we kunnen op weg naar vrijheid zijn, omdat we gewoon geen enkele voorwaarde op aarde accepteren die onze voorwaartse beweging kan tegenhouden.

Het wordt tijd voor een tweede revolutie in het denken in Europa
Mijn geliefden, wat is ware vrijheid? Dit heeft Moeder Maria uitgelegd toen zij sprak over de voorwaarden die jullie tegenhouden. De voorwaarden die jij geaccepteerd hebt, pakken jouw vrijheid af en zetten jou in een mentaal kader gevangen dat helemaal niet bestaat. Niet bestaan bij God en zelfs niet bestaan op de materiële wereld, omdat het een rookgordijn is dat alleen door de overtuigingen van de mensen dat het echt bestaat, in stand wordt gehouden. Het bestaat niet echt. Begrijpen jullie wat ik zeg?

Hiernaast staat een kasteel met dikke stenen muren. Dat kasteel bestaat in bepaalde mate op hetzelfde trillingsniveau als jullie fysieke lichaam en op dit moment kunnen jullie niet door die stenen muur heen lopen, omdat er een bepaalde overeenkomst in trilling tussen jullie lichaam en de stenen bestaat. Maar wat ik jullie nu vertel, is dat de illusies die door het kromme denken bedacht zijn, minder echt zijn dan die stenen muren. Omdat ze niet fysiek zijn, die bestaan – voornamelijk – op emotioneel en mentaal niveau, hoewel sommige tot het lager etherische niveau zijn doorgedrongen.

Dus alleen wanneer jouw gedachten met dat trillingsniveau resoneren, denk je dat deze voorwaarden jou kunnen tegengehouden en jou gevangen houden. Maar ik zeg dat jij de vibratie van jouw lichaam daadwerkelijk kunt verhogen, zodat jij door die muren heen kunt lopen. Maar daarvoor is een grotere inspanning en een grotere kundigheid nodig dan ervoor nodig is om gewoon te beseffen dat de ideologieën en de illusies die door de machtselite van Europa gecreëerd zijn, niet bestaan en jullie geest niet kunnen tegenhouden.

En daarom zeg ik tegen jullie, kom met mij mee omdat ik dit komende decennium en daarna de weg wijs om die mensen te wekken die wakker gemaakt kunnen worden, in Europa in Amerika, in Latijns-Amerika, in Azië, in Rusland en zelfs aan de andere zijde in Australië en in zekere mate ook in Afrika. Kom met mij mee als ik over deze planeet trek om degenen wakker te maken die gewekt kunnen worden voor de nieuwe wind van vrijheid die er waait, zodat de mensen gewoon wakker worden, alsof ze geslapen hebben en zeggen: “We hoeven die illusies niet meer te accepteren, want wij zien wel dat de keizer niets aan heeft. We zien dat dit allemaal een leugen is, het was vanaf het begin al onecht. En we zullen het massabewustzijn niet meer volgen, hoeveel mensen zich ook aan deze illusies vastklampen. We zullen ons standpunt innemen, we zullen op de daken van de huizen staan en het Levende Woord uitschreeuwen dat boven de illusies staat en die ze als illusies ontmaskert.”

Dit is de universele verandering die overal in Europa moet gaan plaatsvinden. Dit moet natuurlijk wereldwijd gebeuren, maar ik heb er vertrouwen in dat er, nu ik op dit werelddeel sta, een ontwaken in heel Europa zal komen, niet alleen door veel initiatieven en bewegingen. Men zal zich ervan bewust worden dat het allemaal onecht is en wij zullen het niet langer als echt beschouwen. We zullen dit ontstijgen en we zullen het in onbruik laten raken, niet alleen die illusies maar ook de instituten die zij steunen en in leven houden, omdat zij daar niet zonder kunnen.

We zullen afzonderlijk verder gaan en we zullen een kritieke massa vormen die de wind zal bedwingen, die de wind van de Heilige Geest laat waaien zodat onze samenleving ook de oude manier van denken ontstijgt, net als de meeste Europese naties tijdens de Renaissance, toen de mensen – plotseling – hun oude versleten ideeën en overtuigingen loslieten van wat wel of niet gedaan kon worden – zoals dat de aarde plat was en dat er niets achter de horizon lag.

Het wordt nu tijd voor een tweede revolutie in het denken die je laat beseffen dat de menselijke geest niet vlak is en dat er iets buiten de mentale kaders om bestaat die door de machtselite in het leven zijn geroepen. Zij denken dat zij het monopolie op de waarheid bezitten, maar zij hebben natuurlijk geen monopolie op de Christuswezens op deze planeet, degenen die bereid zijn voor Christus op te komen, voor Saint Germain op te komen, voor het Tijdperk van Vrijheid op te komen door te zeggen: “Wij hebben het recht om vrij in ons denken en in de Geest te zijn, wij hebben het recht om spirituele mensen op dit werelddeel te zijn, ongeacht de oude religies en de nieuwe wetenschappelijke pseudoreligie die beweert te weten dat er geen God is. We hebben het recht onze spiritualiteit op te eisen en die spiritualiteit van de daken te roepen en van de daken van de cyberspace.”

Mijn geliefden, ik dank jullie voor jullie welwillende aandacht en ik zal morgen zeker terugkeren en de dag erna opnieuw, want ik heb nog meer te zeggen over de situatie in dit werelddeel, maar nu wil ik nog zeggen dat als sommigen van jullie denken dat Saint Germain Europa de rug had toegekeerd, dan moet ik zeggen dat die tijd voorbij is. Want ik heb zeker mijn aandacht weer op Europa gevestigd, door het hart en de geest van degenen die bereid zijn de ware leringen van Christus te ontdekken en te accepteren. En dus zeg ik, IK BEN hier en ik blijf hier zolang ik open harten vind die bereid zijn mij uit te nodigen en te zeggen: “Saint Germain, jij bent hier welkom.” Dank jullie wel voor jullie aandacht.