Jouw Vrede bewaren, terwijl jij je Licht laat schijnen

ONDERWERPEN: Om Europa haar rol als ambassadeur voor de wereldvrede te laten vervullen, moet er integratie zijn – Wat West Europa van Oost Europa kan leren – Een regering zonder God zal een tirannie worden – Het verschil tussen de dualiteit en de non-dualiteit – Blijf rustig van binnen – Hoe jij van jouw waarheid getuigt

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 oktober 2006

Ja, ik ben de Boeddha op de kruin, de kruinchakra van deze planeet, waar ik mijn post bezet, mijn ambt als Heer van de Wereld bekleedt en op zoek ben naar de bloembladen van de lotusbloesem die zich ontvouwen. De meer dan zes miljard bloembladen van al degenen op aarde die onderdeel van de prachtige lotusbloem van God vormen.

Ik spreek vandaag met grote vreugde. Want het werk dat tot stand gebracht is tijdens deze conferentie, en dat zijn hoogtepunt vond in jullie rozenkrans voor de vereniging van Oost en West, is inderdaad veelbetekenend voor dit werelddeel Europa. Want door vanuit jullie zuivere hart met liefde te geven, heb ik, samen met veel andere leden van de geascendeerde meesters en vele engelen, een aanzienlijk deel van de oude registraties kunnen opruimen die Europa in de twee kampen van Oost en West heeft gescheiden en verdeeld.

Zoals jullie op planetaire schaal een scheiding tussen Oost en West zien, hebben jullie die scheiding vrij recent nog hier in Europa gezien. Dus zelfs nadat het materiële symbool van deze deling werd neergehaald, namelijk de Muur in Berlijn en het IJzeren Gordijn, was er zelfs hierna nog een blokkade in het emotionele, mentale en zelfs het lagere etherische gebied dat een ware hereniging en integratie van Oost en West verhinderde. En daardoor is er tot dusver geen optimale energiestroom tussen deze twee gebieden in Europa geweest.

Maar door het werk dat op deze conferentie tot stand is gebracht en door diegenen in Europa die de Rozenkransen van Moeder Maria hebben opgezegd, hebben wij die emotionele obstakels, de blokkades in het emotionele gebied kunnen opruimen. Dit is een heel belangrijke stap. En omdat het werk door mensen individueel en door toekomstige conferenties blijft doorgaan, waarvan ik aanneem dat we die in dit werelddeel nog gaan krijgen, kunnen we zeker verdergaan met andere niveaus zuiveren.

Om Europa haar rol als ambassadeur voor de wereldvrede te laten vervullen, moet er duidelijk integratie van Oost en West komen, zelfs van Noord en Zuid. Want hoe kan Europa, als ze verdeeld is, de ambassadeur van vrede, de stem van het gezond verstand worden? Dus zal de integratie van Oost en West nu worden versneld, dankzij het zuiveren van deze emotionele energie, deze blokkade, die het de mensen in Europa daadwerkelijk verhinderd heeft te vergeven, het verleden los te laten. En je zult een verandering in deze streek zien. Je zult meer openheid zien, meer bereidheid om naar het verleden te kijken, de lessen te leren die geleerd moeten worden en daarna te vergeven.

Met de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten, hebben de naties van Europa de fysieke uitwisseling van goederen en diensten echt mogelijk gemaakt, zelfs van mensen die tussen het Oosten en het Westen heen en weer gaan om hun expertise te leveren of een baan te zoeken. Met deze grotere uitwisseling zul je dan zelfs zien dat er nog meer barrières wegvallen en een grotere integratie, en zelfs het ontstaan van een gevoel van eenzijn. Dat gevoel van eenzijn dat zo lang op dit continent ontbroken heeft, omdat het verdeeld is in zoveel verschillende staten die altijd oorlog met elkaar voerden of tegen elkaar concurreerden.

Wat West Europa van Oost Europa kan leren
Het is duidelijk dat de naties in West Europa op economisch, technologisch en tot zekere hoogte ook op politiek terrein, de naties die eerder achter het IJzeren Gordijn lagen, ver vooruit zijn. Maar men moet het feit niet over het hoofd zien dat de oostelijke naties ook een aanzienlijke bijdrage aan de toekomst van Europa te leveren hebben. Niet alleen door hun creativiteit, maar ik wil in het bijzonder wijzen op het overduidelijke feit dat de meeste westelijke naties zo materialistisch zijn geworden dat ze niet echt over religie en haar rol in de maatschappij durven na te denken en erover te spreken. Dit wordt heel duidelijk wanneer je ziet hoe er met de conflicten die door de asielzoekers uit Islamitische naties ontstaan, wordt omgegaan, of liever hoe er door de westelijke Europese naties niet mee wordt omgegaan, die zelfs niet wisten hoe ze een constructief debat over de rol van religie in de samenleving moesten houden.

De westelijke naties zijn bijna incompetent geworden wanneer het aankomt op openlijk debatteren over religieuze zaken. En dit is natuurlijk geen houdbare situatie. Want zoals jullie gehoord hebben van de meesters die hier eerder hebben gesproken, kan er zonder ware spiritualiteit geen echte regering zijn. De enige oplossing voor de situaties op de wereld, die enige oplossing is Godsbestuur. Maar hoe kan er Godsbestuur zijn zonder God? Hoe kan er Godsbestuur in naties zijn die bang zijn over God te praten, bang zijn te praten over de mogelijkheid dat zelfs een of andere universele spirituele lering over Gods Wet juist de basis voor een vrije democratie zou kunnen zijn – die moeten erkennen dat de mensen rechten hebben die ze niet van de staat krijgen, maar door een autoriteit die ver boven elke menselijke macht staat en dus niet door de menselijke machtspelletjes gecorrumpeerd kunnen worden.

Hieraan kunnen de naties uit het voormalige Oost Europa een waardevolle bijdrage leveren. Omdat deze naties zolang door het communisme zijn overheerst, weten ze hoe het is om in een land te leven waarin de staat hen verbiedt welke vorm van religie ook te praktiseren en zelfs diegenen te vervolgen die religieus durven te zijn. Dus zul je zien dat het oostelijke deel van Europa momenteel door een grotere spirituele opleving heengaat dan het Westen. En als dit werkelijk in kracht toeneemt en een waar spiritueel ontwaken wordt – in plaats van een religieuze opleving waarin de mensen in het oosten in de oude religies vastzitten – als het dit een waarachtig spiritueel ontwaken wordt, dan kan het zich inderdaad naar het Westen uitbreiden en opnieuw de balans brengen die er tussen Godsbestuur en de seculiere vorm van regering zou moeten zijn. En dit, mijn geliefden, is veel meer een realistische werkelijkheid geworden na het opruimen van deze emotionele barrières. Er zal werkelijk een vrijere uitwisseling van ideeën, gedachten en gevoelens zijn, waardoor mensen zich vrijer zullen voelen hun gevoelens tot uitdrukking te brengen.

Een regering zonder God zal een tirannie worden
En zelfs de mensen in het Oosten zullen zich vrijer voelen om hun gevoelens te uiten over wat zij als materialisme en als antispiritualiteit in het Westen zien. En dus zullen zij moed vatten om hun mening te geven en hun besef uit te dragen dat een regering die God ontkent, niet kan vermijden dat het een tirannie wordt die het volk onderdrukt. Dit is een universele wet die iedereen die bereid is naar de geschiedenis te kijken, kan bevestigen. Zeker, er zijn ook veel voorbeelden van een regering die God niet ontkent en toch tiranniek is geworden. Maar als er enige erkenning van het bestaan van een hogere autoriteit komt, dan is er tenminste een referentiekader dat boven de menselijke macht en menselijke definities staat.

Er bestaat een niveau waarop mensen totaal verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn. En op dat niveau zijn ze enkel geïnteresseerd in concurreren en strijd voeren tegen andere mensen. Ze hebben een eigen definitie opgesteld van wat juist is en die definitie zegt dat zij gelijk hebben en dat iedereen die anders is, automatisch ongelijk heeft. En hoe kunnen twee naties of twee beschavingen die beide zo’n dualistische definitie van gelijk en ongelijk hebben dan ooit conflicten vermijden? En hoe kunnen ze ooit een conflict oplossen, wanneer elke kant door een dualistische, door mensen opgestelde definitie van gelijk en ongelijk hebben geleid wordt? Er moet bereidheid komen om verder dan de dualiteit te kijken, om een hogere definitie van gelijk hebben te bereiken die niet door menselijk wezen of instituties wordt opgesteld, die niet op het dualiteitsbewustzijn wordt gebaseerd, waardoor elk idee een tegenovergestelde moet hebben.

Het verschil tussen de dualiteit en de non-dualiteit
Wanneer je aan de dualiteit ontstijgt, zie je duidelijk dat er iets onechts aan is. Maar wat onecht is, is niet het tegenovergestelde van wat echt is, zoals dat wat in mensenogen onjuist is, het tegenovergestelde is van wat in mensenogen juist is. Wat onecht is, is gewoon onecht. Het bevindt zich buiten de werkelijkheid, staat los van de werkelijkheid. Maar het is niet en kan niet het tegenovergestelde van die werkelijkheid zijn. Want wat echt is, heeft geen tegenovergestelde.

Dus is de eerste stap op het spirituele pad om naar iets te reiken dat boven de dualiteit staat. En dat heeft Jezus zo prachtig onder woorden gebracht toen hij zei: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn ge-recht-igheid.” Zoek eerst het hogere ‘recht’ van God. Dit is ook wat ik in de definitie van het achtvoudige pad tot uitdrukking heb gebracht. Zo veel boeddhisten hebben het achtvoudige pad verkeerd uitgelegd en geloven dat het in menselijke bewoordingen gedefinieerd kan worden. Wat is de juiste wijze van levensonderhoud? Wat is het juiste handelen? Wat is de juiste gedachte? Wat is het juiste gezelschap en zo voort.

Maar zie je, de juiste definitie van het achtvoudige pad is dat je uitreikt naar het ‘juiste’ van God dat boven de dualiteit staat. Maar hoe kun je uitreiken naar dat juiste, dat hogere recht? Nu, dat kun je alleen wanneer je de edele waarheid beseft dat alles wat uit de dualiteit ontstaat, lijden veroorzaakt en dat de oorzaak van lijden een onjuist verlangen is dat wordt gebaseerd op gehechtheid aan de dingen op deze wereld: hetzij de sensuele genoegens of de wens om in menselijke zin gelijk te krijgen en het gevoel te hebben dat je beter bent dan diegenen die jij als verkeerd bestempeld, omdat ze anders dan jou zijn of tegenovergestelde meningen hebben.

Er zijn zoveel mensen op deze planeet die hun hele leven spenderen om dit gevoel van superioriteit, van beter dan anderen zijn, te krijgen. Ze zien zich altijd als concurrent van anderen en dit geldt voor de zogenaamd gewone mensen, die volgens het gezegde, hun stand willen ophouden, door betere huizen, grotere auto’s en meer materiële goederen te bezitten. En dit geldt voor de mensen in de machtselite die proberen meer macht te krijgen dan die andere mensen in die andere machtselitegroepen met wie zij zich vergelijken.

Mijn geliefden, je kunt leven na leven besteden aan deze zinloze zoektocht om door mensen in orde te worden bevonden. Of je kunt omhoog reiken naar de werkelijkheid om door God in orde te worden bevonden. Maar om door God in orde te worden bevonden, moet je bewust en weloverwogen de keus willen maken om je gehechtheid aan alles wat het materiële rijk biedt, los te laten. Want zolang jij eraan gehecht bent om door andere mensen in orde te worden bevonden, populair te zijn of niet als outcast te worden gezien of belachelijk gemaakt vanwege je overtuigingen, je levensstijl, of je daden, zolang je aan wat ook maar gehecht blijft, elke uiterlijke schijn op deze wereld, aan je status onder de mensen, zul je niet vrij zijn het hogere recht van God te grijpen of dat recht tot uitdrukking te brengen.

Ik heb 2500 jaar geleden onderricht dat niet-gehecht-zijn de sleutel is tot innerlijke gemoedsrust. En die lering is waar. Die is tijdloos. Die is eeuwig. Maar, zoals Jezus heeft uitgelegd, bestaat er geen enkele lering die in woorden tot uitdrukking kan worden gebracht, die het menselijke ego niet kan verdraaien. Want alles wat in woorden wordt uitgedrukt, kan door de dualistische geest volgens één of ander uiterste, of zelfs het verkeerde concept over de Middenweg, worden geïnterpreteerd als iets wat juist is tussen twee dualistische uitersten in.

Zelfs het denkbeeld van de Middenweg kan verkeerd worden geïnterpreteerd. Want ik heb mensen echt niet verteld het midden op te zoeken tussen de twee dualistische uitersten. Ik heb hen onderricht de hele schaal van de dualiteit, het hele dualiteitsbewustzijn te transcenderen. En dit is het wezen van Boeddhaschap. Maar om de dualiteit te transcenderen, moet je bereid zijn de verlangens, de overtuigingen, de gehechtheid die door dualiteit ontstaat, los te laten. En dus moet je op het punt komen waarop je meer van het juiste van God houdt dan het juiste van de mens.

En dit moet uiteindelijk uitmonden in een bewust besluit dat je neemt. Zeker, niet iedereen is eraan toe dat besluit te nemen. Maar in ieder geval zijn de spirituele mensen eraan toe of kunnen er snel op voorbereid worden. En als je over deze concepten mediteert, kom je op een punt waarop je een spontane, innerlijke opwelling van liefde voor de hogere werkelijkheid van God zult voelen, wat het plotseling gemakkelijk maakt om een bepaalde gehechtheid los te laten. En als je eenmaal beseft hoe gemakkelijk het is om één gehechtheid los te laten, kun je de impuls opbouwen die gehechtheden, zodra je ze ziet, al los te laten.

Blijf rustig van binnen
Het is beslist niet gemakkelijk om altijd te weten wat het juiste van God is. En de reden hiervoor is dat er geen regels in de buitenwereld bestaan die aan deze wereld kunnen worden gegeven over wat juist is volgens Gods absolute waarheid. Want elke situatie, elk persoon, is anders. En zo kan het in één situatie goed zijn om iets te doen. Maar in een andere situatie, die ogenschijnlijk hetzelfde is, kan het juiste iets wat het tegenovergestelde lijkt, zijn. En dus kun je dit niet te weten komen door regels op te stellen met je analytische geest, die het heerlijk vindt om labels te maken en te zeggen dat, “Jij moet in deze omstandigheden altijd dit doen. En in die situaties moet je altijd dat doen”.

Dit zal niet werken. Want dan heb je jezelf in het rijk van het intellect geplaatst, dat alleen maar op het terrein van de dualiteit kan opereren. Toch kun je veel bereiken door bewust aan niet-gehecht-zijn te werken. Want echt, wanneer je niet-gehecht bent aan het uiterlijke verschijnsel, word je niet in de verleiding gebracht om volgens menselijke maatstaven te reageren op wat in een bepaalde situatie het juiste hoort te zijn. Je zult dan omhoog kunnen reiken naar de hogere waarheid van God, en dan doe jij dus spontaan wat het juiste is.

Maar om te doen wat het juiste is bij God, moet je beseffen dat niet-gehecht-zijn niet hetzelfde is als onverschilligheid. Als je mijn leven als de geïncarneerde Boeddha zou bestuderen, zou je zien dat ik het pad bewandelde om volledig onthecht van de dingen op deze wereld te raken. En daarna, toen ik die onthechting bereikt had die in boeddhistische termen gewoonlijk Verlichting wordt genoemd, moest ik nog een initiatie doen die vele Boeddhisten niet begrijpen of zelfs beschouwen. Want ik werd in verzoeking gebracht door de krachten op deze wereld die zeiden: “O, maar wat jij hebt gezien, wat jij hebt bereikt, is veel te geavanceerd of te ingewikkeld voor de mensen op aarde. Je zult het ze niet kunnen uitleggen. Ze zullen het niet kunnen begrijpen. Niemand zal je begrijpen, dus doe maar geen moeite de wereld in te trekken om te getuigen van jouw waarheid. Blijf maar in het Nirvana en laat de wereld over aan de krachten van de dualiteit. Probeer de mensen niet te verlichten, want zij zullen er niets van begrijpen.”

Wel, mijn geliefden, ik kwam alleen succesvol door die initiatie heen door mij met de IK BEN DIE IK BEN in mij, met Brahman zelf, in contact te treden. En door dat contact kreeg ik de duidelijke impuls: “Sommigen zullen het wel begrijpen”. En ik trok erop uit en begon mijn waarheid te prediken en sommigen begrepen het inderdaad. Daarom zullen jullie dezelfde initiatie krijgen. Eerst krijg je de initiatie om niet meer gehecht te zijn aan de reacties van andere mensen, zodat jij, wanneer zij jouw licht, jouw Godvlam, jouw waarheid afwijzen, niet gehecht bent aan hoe zij erop reageren. En jij laat hun afwijzing geen excuus worden voor jouw ego om je te misleiden zodat jij jouw licht niet meer laat schijnen of je stil houdt over het aanvechten van de onechtheid op aarde.

Maar om die onthechting te bereiken en eraan te werken, zul je daarna in de verleiding komen door te denken: “Wat voor zin heeft het mensen proberen te verlichten wanneer ze zo diep in het dualiteitsbewustzijn zitten en schijnbaar zo ongeïnteresseerd in iets spiritueels zijn?” Het is een subtiele balans om niet gehecht te blijven, maar toch ook niet onverschillig te worden, niet op te geven, geen pacifist te worden die alleen maar blijft zitten en de wereld laat doen wat ze wil doen zonder wat onecht is, aan te vechten. En elk van jullie moet zijn eigen evenwicht daarin vinden, want ik zeg je dat er afgoderij op de wereld bestaat die denkt dat het voor mij gemakkelijk was dit pad te bewandelen en voor mijn initiaties te slagen en dan mijn evenwicht te vinden en eropuit te trekken om mijn waarheid te prediken.

Ze zeggen ook dat het voor Jezus gemakkelijk was om voor zijn initiaties te slagen en er dan op uit te trekken en zijn waarheid uit te dragen. Maar ik zeg jullie dat het net zo moeilijk voor Jezus als voor mij was als het voor jullie is. Wij hebben allemaal bepaalde elementen van de menselijke staat die wij moeten opgeven en overwinnen voor we een hogere bewustzijnsstaat manifesteren. En de menselijke condities die elk van ons heeft, zijn nu juist die condities die het moeilijkst voor ons te zien zijn. Dus Jezus werd niet met volledig Christusschap geboren. En ik werd niet geboren met volledig Boeddhaschap, zoals duidelijk aan ons leven te zien is.

Daarom moesten wij ook onze eigen blinde vlek die we niet konden zien, te boven komen. En juist wat wij niet konden zien, was even moeilijk te overwinnen als het voor jullie is iets te overwinnen wat jullie niet kunnen zien. Zien jullie, mijn geliefden, dat het zo’n illusie is te denken dat Jezus en ik en andere spirituele meesters boven jullie stonden en dat het zoveel gemakkelijker voor ons was. Want het was trouwens helemaal niet gemakkelijk. Maar het feit dat het ons gelukt is, zou een stimulans moeten zijn voor jullie om het ook te halen. Want zoals lange tijd het motto van de geascendeerde meesters is geweest: “Wat één heeft gedaan, kan iedereen doen.” En in deze tijd zouden we zeggen: “Wat één Is, kan iedereen Zijn!” Want echt, doen is niet de sleutel, maar Zijn wel.

Hoe jij van jouw waarheid getuigt
Laat mij jullie in ieder geval één hint geven over hoe je van de waarheid getuigt, hoe jij je licht zo voor de mensen laat schijnen dat zij door het zien van je goede werken, zien dat niet de persoon in de buitenwereld de doener is, maar dat het Licht van God in jou de ware doener is. Om dit te doen moet je niet-gehecht zijn, zonder onverschillig te zijn. Dus laat me jullie de sleutel geven dat als jullie ernaar streven rustig te blijven, zelfs wanneer je andere mensen uitdaagt, jij altijd in het hogere recht van God zult zijn.

Dus neem jezelf onder handen. Aarzel je om anderen uit te dagen? Voel jij je angstig, schuldig of heb je andere negatieve gevoelens wanneer jij anderen uitdaagt? In dat geval zou je kunnen overwegen of je nog steeds aan de uiterlijke schijn gehecht bent, die je verhindert om anderen uit te dagen met de ware innerlijke vrede van de Christus en de Boeddha, die volledige onthechting hebben verworven. En dan kijk je er alleen naar. Je gaat eraan werken. Je gaat naar de kern en je laat het los.

Geloven jullie serieus dat Jezus en ik geen restanten van ons menselijke ego hadden toen wij werden geboren? Ik weet heel goed dat er veel mensen in het boeddhisme en het christendom zijn die in deze afgoderij geloven. Maar het was niet waar. Want wij hadden wel degelijk elementen van het ego, gehechtheid en spirituele blindheid die wij moesten overwinnen. En hoe hebben we dit overwonnen? Dat gebeurde niet in één glorieuze doorbraak naar het Nirvana zoals sommige leraren het laten voorkomen. Het gebeurde met één klein stapje per keer. Veel hiervan is nooit opgetekend, omdat het een innerlijk pad was. En in de tijd dat wij onze respectievelijke leringen gaven was de mensheid er niet aan toe de eigenaardigheden van de menselijke psyche te begrijpen, zoals de mensen in vele delen van de wereld nu wel doen.

Daardoor konden wij dat in die tijd zelfs niet eens onderrichten. En we moesten een eenvoudiger lering geven die aangepast was aan het bewustzijn van de mensen toen in die veel donkerder tijd. Maar ik zeg jullie dat jullie in deze tijd de leringen en de hulpmiddelen hebben om systematisch iedere gehechtheid te overwinnen. En wanneer jij je aansluit bij je eigen hogere wezen en je eigen Godvlam – en weet dat jij die vlam bent, en niet de persoonlijkheid in de buitenwereld, of jouw ego of jouw lichaam of de persoon die andere mensen hebben bedacht – dan zul je op een punt kunnen komen waarop je bereid bent elke willekeurige gehechtheid, zodra je die ziet, los te laten.

En je weet dat jij, wat er misschien ook gebeurt, bereid bent dat los te laten. En dit is het ware kenmerk van de ware spirituele zoeker die bezig is dat te vinden waar zo velen nog steeds naar op zoek zijn zonder te weten waar ze zelfs maar naar zoeken. En daardoor kun jij, zelfs al ben je nog niet volledig bevrijd van gehechtheid, wel die innerlijke vrede krijgen die alle begrippen te boven gaat, omdat die op geen enkele zekerheid in de buitenwereld gebaseerd wordt in de vorm van grotere bommen of grotere kanonnen dan andere naties. Of zelfs de valse intellectuele zekerheid door te denken dat jij, omdat jij tot een bepaalde religie behoort, of een bepaald wetenschappelijk wereldbeeld hebt en alle denkbeelden intellectueel begrijpt, vast en zeker gered zult worden.

Nee, het is een vrede die alle uiterlijke verschijnselen te boven gaat, onafhankelijk van condities in het materiële rijk, en dus niet kan worden afgenomen door condities in het materiële rijk, wat er ook gebeurt. Dit is de innerlijke vrede die ik in jullie allemaal wens te zien. En dit is de innerlijke vrede die ik had verworven voor ik aan mijn missie begon. Maar ik moet jullie vertellen dat je sneller vooruitgang boekt als je bereid bent te getuigen van de waarheid die jij ziet, zelfs al zie je de hoogste waarheid misschien nog niet in.

Jezus en ik moesten een bepaald voorbeeld geven. En daarom trokken wij ons terug uit de wereld tot wij het bewustzijn hadden waardoor wij die missie konden uitvoeren. Maar juist omdat wij het voorbeeld moesten geven, werden we ook met een buitengewoon veel tegenwerking geconfronteerd waar jullie individueel niet mee te maken krijgen, omdat het in deze tijd de prioriteit heeft dat veel mensen het pad gezamenlijk lopen in plaats van dat slechts één persoon de voorloper is. Dus krijgt ieder van jullie afzonderlijk niet dezelfde tegenwerking die wij ondervonden, wat de reden is dat jullie van de waarheid kunnen getuigen zelfs voordat jullie volledige onthechting en gemoedsrust hebben verworven.

Door dat te doen, boeken jullie daadwerkelijk grotere vooruitgang dan wanneer jij je uit de maatschappij zou terugtrekken tot je een hogere bewustzijnsstaat had bereikt. Dus, wees bereid van jouw waarheid te getuigen zelfs al ben jij niet volmaakt, zelfs als ben jij nog steeds ongerust dat andere mensen je zullen afwijzen. Want als je die moed had, die bereidheid, zul je zeker veel sneller vooruitgaan, vooral als je bereid bent naar jezelf te kijken en te zeggen: “O, maar waarom was ik ongerust over de reactie van andere mensen? Zit er geen element van mijn ego achter die ongerustheid? En kan ik dan mijn ego niet ontmaskeren en hem opgeven als ik er naar kijk?”

Jullie kunnen inderdaad naar jezelf kijken en zeggen: “Was ik helemaal op mijn gemak en was ik rustig toen ik opstond om mijn Godvlam tot uitdrukking te brengen, of maak ik mij nog steeds ongerust over de reacties van andere mensen?” Wanneer je zulke bezorgdheden ontdekt, kijk er dan naar en zeg: “Waarom voelde ik mij bezorgd? Waarom kon ik niet rustig zijn, want waarom zou ik mij per slot van rekening ongerust maken over een uiterlijk verschijnsel, als ik mijn Godvlam tot uitdrukking breng?” De vrede waar jij naar moet streven, is dat jij jouw waarheid kunt uitdragen en jouw licht kunt laten schijnen hoe de omstandigheden in de buitenwereld of de reacties die je van anderen mensen krijgt, ook zijn. Je bent niet verontrust. Zij pakken jouw innerlijke rust niet af. Jij voelt je niet afgewezen, omdat jij niet gehecht bent aan hun reactie. Je laat hen met hun vrije werken en je laat het aan hen over of zij de hogere waarheid die ze nu in jou hebben gezien, aannemen of afwijzen.

En wanneer je zo onthecht bent, stoort niets jou meer. Niets pakt je vrede af. Ik wil niet dat jullie denken dat je zover van het Boeddhaschap verwijderd bent dat je de rest van je leven of zelfs nog jaren of decennia nodig hebt om die innerlijke vrede te krijgen, want voor de meesten van jullie is dat niet zo. Je kunt die innerlijke rust in een relatief korte tijd bereiken als je gebruik maakt van de leringen en de hulpmiddelen die je krijgt. En als je wilt, stel vragen aan elkaar en aan de twee boodschappers die een hoge graad van onthechting en innerlijke vrede bereikt hebben. En vraag hoe anderen die bereikt hebben en deel dat met elkaar en help elkaar om bij dat gevoel van innerlijke vrede te komen.

Dit is een realistisch doel – dat jullie als wereldwijde gemeenschap kunnen bereiken wanneer je openlijk je aandacht erop richt. En dus werp ik, als mijn laatste boodschap, jullie deze uitdaging toe. Neem de hulpmiddelen die jullie gekregen hebben, de rozenkransen, de invocaties, de decreten, de verhandelingen over het ego, maar wees ook bereid hier openlijk over te praten en vragen te stellen. En help elkaar. Inspireer elkaar. En wees genegen eerlijk en open naar elkaar toe te zijn en zeg: “Ik denk dat jij nog steeds een gehechtheid hebt en dat is de reden waarom jij hier ongerust over bent. Laten we eens zien of wij samen de oorzaak van die gehechtheid kunnen ontdekken, zodat het in de Vlam van Extatische Vrede kan worden overgegeven.”

Ik heb mijn zegje gedaan en terwijl ik gesproken heb, heb ik een zeer krachtige impuls van mijn Vlam van de Boeddhavrede uitgebracht die zich als een golf over dit continent heeft voortbewogen om een bepaald deel van het bewustzijn en de registraties van oorlog te verteren. Daarom ben ik ook dankbaar voor jullie aanwezigheid en voor de manifestatie van deze conferentie, zodat ik misschien een open deur kreeg om deze actie, die heel erg nodig was, uit te voeren. Dus verzegel ik jullie met dankbaarheid in de Vlam van de Boeddhavrede. En ik vraag jullie je potentieel te accepteren om de Boeddha te zijn, al voordat jij denkt dat het mogelijk is. Mijn vrede geef ik jullie. Mijn vrede laat ik bij jullie achter. Dus wees in vrede door in de vrede van de Boeddha te zijn, door de vrede van Boeddha te Zijn. Het wordt verzegeld.