Het is Tijd om mijn Ware Boodschap van Eenzijn te begrijpen

ONDERWERPEN: Jezus wil dat alleen maar dat alle mensen Gods liefde voelen – Haal Jezus van dat voetstuk af – Lees de boodschap van Jezus’ leven – Het keerpunt op het spirituele pad – Jezelf of al het leven verheffen – De wetgeleerden die probeerden te voorkomen dat anderen groeiden – Je motivatie verdiepen – Eenvoud is niet zo eenvoudig – Wat kan God voor anderen doen door mij heen? – Waarom de eersten de laatsten zullen zijn – Het werkelijke doel is eenzijn

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

Jezus wil dat alleen maar dat alle mensen Gods liefde voelen
Ik ben inderdaad de geascendeerde Jezus Christus. Ik kom deze dag bij jullie met gemengd gevoelens van vreugde en verdriet. Dit is niet het menselijke verdriet dat jullie kennen. Maar ik wil graag dat jullie je realiseren dat zelfs een geascendeerd wezen iets kan voelen dat vergelijkbaar is met verdriet, wanneer hij ziet dat de mensen op aarde onnodig lijden, omdat ze de boodschap niet begrijpen die hen zou bevrijden van al het lijden. Die boodschap staat juist in ieder aspect van mijn leven geschreven.

Ik voel iets van verdriet bij iedere kerst, omdat ik zie dat hoewel de mensen samenkomen in de geest van vrijgevigheid, dit alleen is om mijn geboorte te vieren, mijn komst naar deze wereld. Maar was mijn komst naar deze wereld het belangrijkste deel van mijn leven? Nee, dat was niet zo.

En vooral niet wanneer mensen mijn geboorte vieren met uitgebreide rituelen en overtuigingen die de afstand tussen hen en mij nog groter lijken te maken, alsof ik zo ver boven hen sta, omdat ik onder zulke wonderbaarlijke omstandigheden geboren werd. Wanneer jullie die verhalen horen – dat ik geboren zou zijn uit een maagd, dat er een ster, een fysieke ster, verscheen boven de plaats waar ik geboren werd en dat er drie wijzen uit het Oosten kwamen om mijn komst op deze wereld te begroeten, dan krijgen jullie natuurlijk het gevoel dat jullie niet belangrijk zijn vergeleken met mij. Maar mijn geliefde harten, denken jullie nu echt dat ik wil dat jullie je zo voelen?

Nee ik, Jezus, heb alleen maar de wens dat jullie het voldongen feit voelen en accepteren dat God jullie liefheeft met diezelfde oneindige en onvoorwaardelijke Liefde waarmee hij mij liefheeft. Er zijn heel veel mensen op aarde die naar mijn leven kijken en mij ver boven hen zien staan. Maar heb ik niet bij veel gelegenheden mijn eenzijn met al het leven verklaard? En ik kwam waarachtig als de onbaatzuchtige dienaar van het leven die op geen enkele manier wenste dat hij boven anderen verheven werd, maar alleen graag ál het leven wilde verheffen.

Bad ik daarom niet tot mijn Vader en zei ik dat ik, als ik zou worden verheven, alle mensen tot mij zou trekken? (Joh. 12:32) Begrijpen jullie mijn geliefden, dat ik niet tot God bad om mij boven anderen te verheffen. Ik bad omdat ik mij realiseerde dat ik het Christuspotentieel had en de potentie om de wegwijzer te zijn voor het Vissentijdperk. En daarom wilde ik dat potentieel waarmaken, niet vanwege egoïstische redenen, niet om de mensen naar mij op te laten kijken, maar opdat ik zou kunnen dienen als instrument om al het leven te verheffen, om alle mensen naar de liefde en de vreugde te verheffen die waarachtig het koninkrijk van God is opdat zij konden begrijpen dat de Vader hen met het grootste genoegen het koninkrijk geeft.

Haal Jezus van dat voetstuk af
O, kunnen jullie dan niet zien dat ik niet wilde dat heel veel mensen die naar mijn leven kijken, zeggen: “O ja, Jezus was zo bijzonder, geen wonder dat God hem het koninkrijk gaf en hem in zijn koninkrijk heeft uitgenodigd? Maar ik ben slechts een ellendige zondaar hier op aarde en ík kan daar natuurlijk niet naar binnen.” Mijn geliefden, dit ligt zwaar op mijn hart en als jullie mij liefhebben en mij zouden willen helpen die last te verlichten, dan moeten jullie die overtuiging in je eigen wezen overwinnen.

Jullie zullen het idee uit je wezen verbannen en het door de waarheid vervangen dat al het leven één is. En dan zullen jullie naar buiten treden om dat besef en die ervaring van de onvoorwaardelijke liefde van God met iedereen te delen die jullie ontmoeten. Want natuurlijk alleen wanneer jullie die met anderen delen, wanneer jullie proberen anderen te verheffen, zal jullie eigen groei en jullie eigen vreugde totaal zijn.

Ieder aspect van mijn leven was een lering bedacht om alle mensen te helpen het bewustzijn van gescheidenheid van God te overwinnen en om hen te helpen dichter bij het eenzijn met God te komen. Maar slechts heel weinigen van degenen die zich christen noemen, hebben deze ene les begrepen. Als jij je voorstelt dat mijn hele leven een boek was, dan is het alsof zij dat boek in de hand hebben, maar in plaats van in het boek te lezen, lezen ze alleen de omslag over mijn komst naar de wereld. Vervolgens draaien ze het boek om en kijken naar de achterkant van de omslag, mijn vertrek uit deze wereld. Het lijkt alsof ze denken dat mijn geboorte en mijn kruisiging de twee enig belangrijke aspecten van mijn leven zijn geweest.

Lees de boodschap van Jezus’ leven
Kun jij je voorstellen dat het in zekere zin teleurstellend voor mij is dat mensen het boek over mijn leven niet openen en de boodschap lezen? Veel mensen hebben natuurlijk de Evangeliën gelezen die mijn leven beschrijven, maar ik zeg je dat je de ware boodschap van mijn leven niet kunt begrijpen door de geschriften in de buitenwereld met de dagelijkse denkgeest te lezen. Je moet tussen de regels door lezen en achter de woorden kijken en je moet begrijpen dat ik hoewel ik als leraar kwam, op een heel bijzondere manier onderricht heb. Ik onderrichtte niet in eerste instantie door een lering in de buitenwereld te brengen, hoewel ik wel leringen in parabels aan de buitenwereld heb gegeven. Ik kwam in de traditie van alle echte spirituele leraren die naar deze planeet zijn gekomen. En allen zijn we gekomen om één les te onderwijzen.

Het probleem op aarde is dat mensen zich van het eenzijn met God hebben afgescheiden. De weg naar verlossing, de weg naar verlichting, de weg naar een hogere bewustzijnsstaat – of hoe je dat ook maar noemen wilt – de weg naar huis, is de weg om die gescheidenheid te boven te komen en weer terug te keren naar het eenzijn met God. Dit is de essentie van de boodschap die door alle waarachtige spirituele leraren door de eeuwen heen is onderwezen.

Maar deze boodschap kan niet alleen met woorden onderwezen worden. Die kan slechts ten volle onderwezen worden door het voorbeeld te stellen. Daarom laat mijn leven de voortgang zien van iemand die net zoals ieder ander is begonnen. We kunnen discussiëren over het feit dat ik geboren werd met een zeker spiritueel niveau, dat mij misschien een goede startpositie heft gegeven. Maar je moet de leugen doorzien dat ik fundamenteel geboren werd als een ander wezen dan jullie zelf. Dit is een heel arglistige leugen die bedacht is door de krachten van de antichrist om mijn voorbeeld, mijn leer, te vernietigen. Deze leugen is nu 2000 jaar door de grote christelijke kerken versterkt. En zoals ik eerder dit jaar heb gezegd, ben ik echt gekomen om het oordeel te brengen over het bewustzijn dat mij boven alle andere mensen verheft. En dat oordeel zal op oudejaarsavond 2005 volledig gemanifesteerd worden.

Het keerpunt op het spirituele pad
Ik wil jullie een lering geven waar je over kunt nadenken, zodat je begint te beseffen dat ik niet anders was dan jullie, in die zin dat ik geen geleidelijk pad hoefde te bewandelen om mijn Christusschap te bereiken. Ik heb wel degelijk een geleidelijk pad  begaan en als je de Bijbelboeken zorgvuldig leest en een klein beetje tussen de regels doorleest, tonen die aan dat ik niet volmaakt geboren werd, dat ik niet met mijn volledige Christusschap geboren werd, maar dat ik door vele inwijdingen heen ben gegaan om mijn Christusbewustzijn te manifesteren.

Dit is, zoals het voor velen van jullie is, voor vele studenten op het spirituele pad, of ze nu bij deze leer of andere organisaties zitten. Er zijn zelfs vele mensen op aarde die zelfs niet bij een spirituele of religieuze organisatie aangesloten zijn, maar die desondanks het pad van individueel Christusschap bewandelen, dat hen terugbrengt bij het gevoel van eenzijn met al het leven, het gevoel van eenzijn met God.

Dus kom ik vandaag een verhandeling geven aan degenen die al vele jaren bewust het spirituele pad bewandelen ongeacht of het nu bij deze of een andere leer of organisatie is. Ik spreek over die mensen die zich ervan bewust zijn geworden dat er een spirituele kant in het leven is en dat het mogelijk is om je bewustzijn te verhogen. Ik zie miljoenen mensen die op één of andere wijze het spirituele pad hebben ontdekt en dat ijverig gevolgd hebben, sommigen zelfs al tientallen jaren. Ze hebben er veel in geïnvesteerd, ze hebben het pad bestudeerd, ze zijn bereid geweest het zichzelf niet gemakkelijk te maken en allerlei rituelen uit te voeren.

Maar ik zie ook dat velen van hen een plateau bereikt hebben, een bepaald punt bereikt hebben vanwaar ze het moeilijk vinden om verder te gaan. Ik zie zelfs enkelen die in een neerwaartse spiraal zijn gekomen zonder dat ze in de gaten hebben wat er met hen gebeurt. Mijn geliefde harten, wanneer jullie het spirituele pad bewandelen, kom je op een essentieel keerpunt. En laat mij jullie de twee fasen uitleggen in het ideale groeiproces van een spirituele zoeker.

Wanneer je voor het eerst het spirituele pad ontdekt, is het vanzelfsprekend dat je gemotiveerd wordt door een enigszins op jezelf gerichte motivatie om je eigen bewustzijn te verhogen, je eigen situatie in de buitenwereld te verbeteren, de waarheid te zoeken, de hoogste spirituele lering te zoeken die je kunt vinden om allerlei problemen op te lossen, zoals ziekten overwinnen of verslavingen om de ideale partner te vinden. Dit zijn natuurlijke verlangens, maar dit kan niet de motivatie zijn die je helemaal naar de top van het spirituele pad kan voeren, omdat ze gericht zijn op het verbeteren van jou en jouw omstandigheden als individueel wezen, dat jij gescheiden ziet van al het leven.

Het is enige tijd – en voor sommige mensen kan dat jaren, soms zelfs tientallen jaren duren, en voor anderen slechts enkele maanden – acceptabel om het pad te bewandelen vanuit deze op zichzelf gerichte motivatie. Maar er komt een essentieel punt waarop het pad afgesneden wordt, waarop jij, als je doorgaat met het bewandelen van het pad vanuit een op jezelf gerichte motivatie, feitelijk niet meer het ware spirituele pad bewandelt dat jou dichter bij God brengt. Je neemt dan eigenlijk wat de Bijbel noemt: “De weg die de mens goed toe lijkt, maar die tot de dood leidt” (Spreuken 14:12) Je neemt dan zoals wij dat misschien kunnen noemen, het linker pad, het pad van de zwarte magiërs en degenen die het bewustzijn van de antichrist belichamen.

Jezelf of al het leven verheffen
Want wat is het bewustzijn van de antichrist? Het bewustzijn dat het individu gescheiden van God ziet en daardoor gescheiden van al het leven. En ineens begint iemand te denken dat hij zich boven andere aspecten van het leven kan verheffen, dat hij zich kan verheffen om zichzelf belangrijker, spiritueler, machtiger, wijzer of zelfs liefdevoller te laten lijken dan andere delen van het leven. Maar dit wordt niet gedaan om al het leven te verheffen, maar om dat individu te verheffen.

Begrijpen jullie welke essentiële lering ik jullie hier geef? Er komt een moment waarop het noodzakelijk en acceptabel is dat jij jezelf probeert te verheffen, omdat je moet doen wat nodig is om je eigen psychische wonden te genezen, jezelf uit het massabewustzijn en de neerwaartse spiraal weg te trekken die je in vorige levens hebt gecreëerd. Dit kan een taak zijn die al je concentratie vergt en daarom is het vanzelfsprekend dat jij op jezelf gericht bent en op het verheffen van jouw individuele wezen en jouw individuele bewustzijn.

Maar als jij alleen maar doorgaat met jezelf proberen te verheffen, is het onvermijdelijk dat je van het ware pad op het valse pad overstapt. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat er op de wereld veel mensen zijn die zichzelf waarachtige spirituele zoekers noemen, echte christenen, echte boeddhisten, echte moslims, echte hindoes, of zelfs echte studenten van de geascendeerde meesters, maar dat zij nog steeds het pad volgen dat wordt gebaseerd op het verlangen hun eigen individuele wezen te verheffen. Laat staan dat ze begrijpen dat het nodig is om hun eigen identiteitsgevoel te verbreden, zodat ze zichzelf één met al het leven gaan zien.

Dus wanneer je naar elke willekeurige spirituele organisatie op deze planeet kijkt, dan kun je zien dat er mensen zijn die soms al tientallen jaren in de organisatie zitten en getrouw aan alle uiterlijke verplichtingen hebben voldaan die de organisatie heeft gesteld. Maar ze hebben dit maar om één reden gedaan, namelijk zichzelf boven anderen te verheffen, zodat zij de illusie kunnen scheppen, in stand houden en versterken dat ze verder gevorderd, spiritueler, wijzer, liefdevoller en vrijgeviger zijn dan anderen in die organisatie of andere mensen op de wereld.

Sommige van deze mensen kunnen in feite bescheiden lijken, omdat ze het spel hebben leren spelen. Sommigen, in feite allen, geloven dat ze nederig zijn, dat ze spiritueel, dat ze liefdevol, zijn. Maar mijn geliefden het zijn net de wetgeleerden die ik 2000 jaar geleden berispt heb.

De wetgeleerden probeerden te voorkomen dat anderen groeiden
Je herinnert je misschien nog dat ik sprak over de sleutel tot kennis (Lucas 11:52) en dat de wetgeleerden niet bereid waren er binnen te gaan en anderen ervan probeerden te weerhouden er binnen te gaan. Welnu, die sleutel tot kennis, is het besef dat het ware doel van het spirituele pad – en de enige sleutel tot verlossing – de eenwording met God en de eenwording met al het leven is. Het eenzijn met God als de God Boven en het eenzijn met al het leven als de God in manifestatie hier beneden.

De wetgeleerden hebben het niet begrepen of zijn niet bereid geweest de sleutel tot kennis te erkennen, dus waren ze niet bereid om de eenwording aan te gaan. En daarom gebruiken zij hun spirituele lering om zichzelf boven anderen te verheffen. En door dit te doen, proberen zij op subtiele en vaak niet herkende manieren andere mensen te verhinderen die eenwording aan te gaan. Omdat ze niet willen dat anderen hun eigen niveau van spirituele groei voorbijstreven, want als dat gebeurt, zouden zij hun illusie niet meer kunnen handhaven dat zij spiritueler, verder dan anderen gevorderd, zijn.

Dus jullie zien, mijn geliefden, dat wanneer je het spirituele pad bewandelt vanuit een egoïstisch perspectief, er dan een punt komt vanwaar je niet verder kunt groeien. Je groei komt dan tot stilstand. De meeste mensen herkennen dit niet met hun dagelijkse denkgeest, maar op diepere niveaus van hun wezen weten ze wel dat zij vastzitten, dat zij niet meer groeien. Toch zijn ze zich er niet van bewust dat de reden waarom ze niet groeien, is dat zij de illusie van gescheidenheid, de poging zichzelf boven anderen te verheffen, niet hebben losgelaten.

Dus omdat zij niet bereid zijn deze illusie los te laten, zijn ze aan het idee gehecht dat ze spiritueel verder gevorderd zijn dan anderen. Dus je ziet het mechanisme dat gaat meespelen, wanneer iemand onbewust weet dat hij niet zijn huidige niveau kan ontgroeien en wanneer die persoon aan het gevoel gehecht is zich beter dan anderen te voelen, de enige manier om deze illusie in stand te houden, is anderen te verhinderen verder te groeien!

Omdat als anderen op het ware pad van groei blijven, ze snel de wetgeleerden zouden inhalen die hun eigen groei gestopt hebben. Begrijpen jullie dit mechanisme? Jullie moeten dit mechanisme leren herkennen. Het is goed als je dit in anderen kunt zien, want er zijn sommigen die dit werkelijk tot in het uiterste doordrijven en je ziet ze in iedere spirituele organisatie, waar ze met een aura van superioriteit rondlopen, zelfs als dit subtiel gebeurt. Dus het is goed als je dit kunt herkennen bij hen die zo extreem zijn dat het overduidelijk is.

Maar ik zeg tegen jullie dat jullie het ook in jezelf moeten herkennen, want juist deze neiging waar ik het hier over heb, is de essentie van je ego. En het ego van ieder mens zit gevangen in deze val van niet willen groeien, het niet willen verheffen van al het leven en daardoor anderen willen tegenhouden. En mijn geliefden, wanneer je anderen probeert tegen te houden, dan houd je natuurlijk ook jezelf tegen. Dat is onvermijdelijk.

Zoals ik al eerder heb gezegd, is de echte boodschap van mijn uitspraak: “Doe aan anderen zoals je wilt dat zij aan jou doen”, dat wat jij anderen ook aandoet, jij onvermijdelijk jezelf op een dieper niveau van je wezen aandoet. Dus als je anderen probeert tegen te houden om te groeien en één met God te worden, komt dat omdat jij het jouw ego op een bepaald niveau jouw eigen groei hebt laten tegenhouden. Het is van groot belang dat je de subtiele manieren waarop je ego probeert jouw groei of die van anderen tegen te houden, ontdekt. Want als je dat niet doet, kom je vast te zitten op het linker pad.

Je motivatie verbeteren
Dus wat is de sleutel om dit probleem te overwinnen? Welnu, dat is het besef dat als jij voorbij een bepaald punt wil groeien, jij je motivatie om het spirituele pad te volgen, moet verbeteren. Je moet leren herkennen dat jouw ego egoïstisch is en dat je ego een spirituele lering heel goed weet te gebruiken om zich als gevorderde leerling voor te doen. Je moet leren dit in jezelf bloot te leggen en vervolgens, in plaats van je schuldig te voelen, in plaats van jezelf te kleineren, simpelweg beseffen: “O, maar dit is alleen maar mijn ego dat zijn spelletjes aan het uitspelen is en ik ben meer dan mijn ego en ik wil hogerop komen. Ik wil mijn spirituele groei naar het hogere niveau brengen dat Jezus heeft getoond.”

En om je groei op dat hogere niveau te brengen, moet je het gevoel krijgen dat jij één bent met al het leven hier beneden en beseffen dat je alles wat jij je eigen gemaakt hebt, moet gebruiken om anderen te helpen. Alleen wanneer je uitdeelt wat jij hebt ontvangen in die tijd dat jij het spirituele pad hebt gevolgd, zul jij je eigen groei naar het volgende niveau tillen. Omdat jij dan pas je talenten vermeerdert.

Zie je, mijn geliefden, dat mijn gelijkenis over de talenten zo vruchtdragend en uitgebreid is en zoveel betekenissen en interpretaties heeft. En één daarvan is dat wanneer je het spirituele pad bewandelt, gebaseerd op de egoïstische motivatie, alleen jezelf tracht te verheffen, er dan een punt komt waarop je groei stopt en jij jouw talenten in de grond hebt begraven. En pas wanneer jij jezelf boven dat punt verheft, ga jij je talenten vermeerderen. En dan pas kan God jouw eigen licht, jouw eigen groei, vermenigvuldigen en jou op dat hogere niveau brengen.

Eenvoud is niet zo eenvoudig
Dit is de meest essentiële les die jij je ooit over het spirituele pad eigen kunt maken. Mijn geliefde harten, ik zie dat veel mensen de leringen vinden. Zij vinden de website, ze vinden een boek, ze beginnen hier en daar wat te lezen. En de mensen waar ik over spreek, wier groei is gestopt, hebben bijna allemaal dezelfde reactie: “O, maar dat weet ik allemaal al. En ik heb zelfs nog verder gevorderde leringen gevonden die mij een veel dieper intellectueel inzicht in het pad en de spirituele werkelijkheid geven. Dit is te eenvoudig voor mij.” En dus gaan ze verder.

Maar ik moet zeggen dat geen enkele andere lering de kern van het spirituele pad zo direct en zo eenvoudig heeft uitgezet. En wat is het effect van deze eenvoud? Ah, mijn geliefden, eenvoud is helemaal niet zo eenvoudig als je wel denkt. Want wat zo eenvoudig lijkt, lijkt natuurlijk alleen maar eenvoudig voor jullie ego, voor jullie intellect, voor jullie dagelijkse denkgeest. En het lijkt zo eenvoudig, omdat je ego en intellect niet kunnen wat ze altijd proberen, namelijk een lering zo interpreteren dat het lijkt alsof zij zo gevorderd zijn, omdat zij deze lering kunnen begrijpen.

Er schuilt gevaar in voor degenen die het spirituele pad al langere tijd volgen, maar die het innerlijke pad naar eenwording nog niet werkelijk hebben betreden. Ze gaan, onherroepelijk, op zoek naar een steeds hogere lering, net zoals een verslaafde een steeds grotere kick zoekt. En ze denken dat het, om die hogere lering te vinden, iets moet zijn dat moeilijk te begrijpen is, omdat hun ego en intellect redeneren dat hoe moeilijker het te begrijpen is, het wel geavanceerder moet zijn. En dus raken ze bijna verslaafd aan het zoeken naar spirituele leringen en ze zien dan juist de parels over het hoofd, die zo eenvoudig zijn dat hun ego ze niet kan manipuleren en verkeerd interpreteren, omdat er geen ruimte is voor een verkeerde interpretatie – als je bereid bent naar de lering te kijken en echt luistert naar wat er staat.

Mijn geliefde harten, wees niet als de wetgeleerden. En als je in dit patroon van de wetgeleerden gevangenzit, wees dan bereid in de spiegel te kijken en te zeggen: “Dit is niet waarnaar ik al die jaren gestreefd heb. Ik heb niet zoveel energie in het spirituele pad gestoken om als de wetgeleerden te eindigen die de Levende Christus hebben afgewezen. Ik moet mijn motivatie veranderen, ik moet mijn motivatie verbeteren, ik moet hogerop komen. Ik moet verder dan mijn ego, mijn egoïsme, kijken, want ik wil er geen deel meer van uitmaken. Ik walg van dat egoïsme, dat op mijzelf gericht zijn. Ik walg van de aanhoudende pogingen van mijn ego om zichzelf boven anderen te verheffen. Ik wil het ware pad vinden dat Jezus en Boeddha en alle andere waarachtige leraren hebben gedemonstreerd. Ik wil naar Moeder Teresa kijken, die haar leven onbaatzuchtig heeft geleid. Ik wil kijken naar Jezus, Mahatma Gandhi, de Boeddha en andere geweldige voorbeelden van mensen die een leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid hebben geleid. Dit is wat ik wil en ik ben bereid herboren te worden en over ieder aspect van mijn aanpak van het spirituele pad opnieuw na te denken, om echt op dat niveau van onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid aan al het leven te komen.”

Wat kan God voor anderen doen door mij heen?
De ware spirituele leraren op deze planeet hebben altijd het pad van eenzijn onderwezen en een essentieel aspect van dit pad is onbaatzuchtigheid, waarbij je beseft dat jij één met al het leven bent en het daarom de enige manier is om jezelf werkelijk te verheffen: door al het leven te verheffen. Pas dan ben je werkelijk volledig uitgegroeid. Mijn geliefde harten, dit is het wezenlijke pad – onbaatzuchtige dienstbaarheid.

In zoverre ge het aan de minste mijner broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan – zo moet je gevoel zijn en dan kijk je om je heen en zeg je: “Hoe kan ik helpen andere delen van het leven verheffen?” En het kan je enige nederigheid geven om eens te kijken naar de vele mensen op de wereld die concreet fysieke problemen proberen op te lossen, hetzij de hongerdood, armoede, kindermisbruik, ziekten of andere dingen. Ik moet zeggen dat er vele mensen op de wereld onbaatzuchtig aan het werk zijn om de omstandigheden van de mensheid te verbeteren. En hoewel ze geen spirituele lering in de buitenwereld volgen of tot een bepaalde religie behoren, hebben ze zich het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid eigen gemaakt en tonen ze dat met hun leven aan.

Dus wanneer je dit erkent, zou je bescheiden kunnen zijn en jezelf afvragen: “Ik volg het spirituele pad nu al enige tijd. Wat heb ik gedaan om de rest van het leven te verheffen?” Ik wil hiermee niet zeggen dat je erop uit moet gaan en deze fysieke problemen concreet moet gaan bestrijden, want er zijn andere mensen wier missie en karma het is om deze problemen op te lossen. Maar wat ik voorstel, is dat je zegt: “Hoe kan ik mijn ervaring op het spirituele pad gebruiken? Hoe kan ik de leringen die ik mij eigen heb gemaakt en de liefde die ik vergaard heb, gebruiken om anderen te inspireren en hen van het spirituele pad, van de spirituele kant van het leven, bewust te maken?”

Ik heb het nu niet over het werven van mensen voor een specifieke kerk, religie of organisatie. Ik spreek in de breedste zin van het woord over het helpen van mensen om het universele pad te ontdekken dat leringen en organisaties in de buitenwereld transcendeert. Wat kan God door jou heen doen om anderen te verheffen en hen te helpen in spiritueel opzicht te groeien? Dat is de vraag die jij moet overdenken. En vervolgens moet je kijken naar jouw benadering van het spirituele pad en hem veranderen, zodat jij niet meer jouw individuele zelf, maar iedereen probeert te verheffen.

Waarom de eersten de laatsten zullen zijn
Als jullie naar spirituele organisaties kijken, zie je dat veel mensen zich enorm inzetten. Ze hebben leiderschapsposities in die organisaties ingenomen. En velen van hen zijn verantwoordelijk voor de inzet die gemaakt heeft dat deze organisaties konden uitgroeien tot wat ze tegenwoordig zijn. Toch zijn te veel van deze leiders vast komen te zitten in het bewustzijn waar ik het hier over heb, door zichzelf en hun organisatie boven andere verheffen, dat subtiele gevoel van superioriteit op te bouwen dat zij behoren tot de allerbelangrijkste spirituele organisatie op de planeet – omdat hun organisatie de hoogste leringen op de planeet heeft of wordt gesponsord door de geascendeerde meesters of welke eigenschappen in de buitenwereld ze ook maar gebruiken om hun gevoel van superioriteit op te bouwen dat natuurlijk alleen vanuit hun ego kan ontstaan.

Je ziet veel mensen die leidersposities hebben ingenomen en zichzelf de moeite waard vinden om een leiderschapspositie binnen een spirituele organisatie in te nemen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat niemand, die niet op het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid staat, het waard is om welke positie van gezag of leiderschap in welke spirituele organisatie ook, in te nemen. Daarom zei ik tegen mijn discipelen: “Hij die de grootste onder jullie wil zijn, laat hem de dienstknecht van allen zijn.” (Matth. 20: 27)

Wat ik jullie vandaag vraag, is je te realiseren dat wat ik 2000 jaar geleden tegen mijn discipelen heb gezegd, een reflectie was van het bewustzijn van de mensheid in die tijd. We zijn nu 2000 jaar later en staan aan het begin van het Aquariustijdperk en als je een echte spirituele zoeker in het Aquariustijdperk wilt zijn, dan moet jij je bewustzijn verhogen boven je bewustzijn uit jouw verleden. En je moet je bewustzijn verhogen boven het gehele niveau van bewustzijn dat zich met anderen vergelijkt.

Zien jullie dat mijn discipelen, ondanks dat ze mij al drie jaren hadden gevolgd en dat ze door mijn voorbeeld, door in mijn Aanwezigheid te zijn, de kans hadden kregen zich mijn leringen eigen te maken, ze mijn boodschap niet werkelijk hebben geïnternaliseerd. Ze vochten onder elkaar uit wie de leider zou zijn wanneer ik van het levensscherm verdwenen zou zijn. Kunnen jullie inzien dat zij door dit te doen in het dualistische bewustzijn vastzaten van vergelijken, van denken dat één belangrijker is dan de ander, dat één positie in een spirituele organisatie belangrijker is dan een andere. En dat jij je, door het bereiken van die positie, boven anderen hebt verheven en dan kan jouw ego zich veilig voelen, omdat hij wel gered moet zijn wanneer je zo’n hoge positie inneemt. Kunnen jullie inzien dat dit simpel het dualiteitsbewustzijn is?

En daarom zeg ik dat deze bewustzijnsstaat in het Aquariustijdperk niet getolereerd wordt. We zullen, zolang we boodschappers hebben die in staat zijn ons woord op een zuivere manier te ontvangen, ongenadig degenen ontmaskeren die met deze bewustzijnsstaat naar onze organisatie komen.

De eis is duidelijk. Je moet gemotiveerd en vastbesloten zijn om jouw ego te overwinnen. Je moet je wijden aan het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid. Want zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, het zijn natuurlijk niet de resultaten die je in de buitenwereld boekt die het belangrijkst voor ons zijn. Wat het belangrijkste voor ons is, is het gevoel van innerlijk eenzijn met elkaar, met de geascendeerde meesters en met God in jou. Dat vinden wij belangrijk, want we willen spirituele bewegingen creëren die het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid willen tonen, zoals het de afgelopen 2000 jaar en daarvoor niet is vertoond. Dit is onze inzet van boven en we zijn op zoek naar degenen die dezelfde inzet hier beneden willen tonen.

Ons werkelijke doel is eenzijn
Laat mij iets heel, heel erg duidelijk maken. In veel spirituele organisaties zijn te veel studenten vastgelopen door te denken dat hun organisatie, omdat het door de geascendeerde meesters werd gesponsord wel de belangrijkste organisatie op de planeet moest zijn, het de allerbelangrijkste organisatie was om de wereld te redden en de Gouden Eeuw van Aquarius binnen te halen. En daarom werd de organisatie een doel op zich in plaats van een middel tot een doel.

Mensen begonnen ineens te denken dat het het belangrijkste was de organisatie te laten groeien en de leringen naar buiten te brengen, ongeacht hoe. Mensen begonnen te denken dat zij zich de leringen niet eigen hoefden te maken, maar dat het belangrijker was zich op de uiterlijke resultaten te concentreren, zoals het opzeggen van heel veel decreten, het geven van zo en zo veel lezingen en het verkopen van zo en zo veel boeken. Mijn geliefde harten, dit is niet belangrijk in het Aquariustijdperk! Wij zijn niet op zoek naar uiterlijke resultaten.

Het kan ons niet schelen hoeveel leden jullie aantrekken, hoeveel boeken jullie verkopen, hoeveel mensen jullie bereiken, hoeveel mensen jullie bekeren, hoeveel geld jullie hebben en hoeveel huizen jullie kunnen kopen. We geven niet om deze uiterlijkheden, want wij hebben liever een kleine groep mensen die totaal één met elkaar en met de geascendeerde meesters worden. Want ik zeg jullie dat als zelfs een klein aantal van jullie die geïncarneerd zijn, dat eenzijn zouden bereiken, wij door jullie eenzijn de wereld zouden kunnen redden.

Ik zal jullie niet zeggen hoe groot dat aantal is, maar ik kan jullie wel zeggen dat het aantal, vergeleken met het aantal spirituele en religieuze organisaties op de wereld van tegenwoordig, maar klein is. In zekere zin zouden we misschien kunnen zeggen dat het aantal één is. Want als wij een aantal mensen hebben die één zijn geworden, dan hebben wij dat eenzijn van God op aarde gemanifesteerd. En het eenzijn van God is altijd een meerderheid, het is altijd de doorslaggevende kracht die ieder probleem kan oplossen. Want zoals ik zei: “Voor mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” Met het bewustzijn van gescheidenheid, waarbij mensen zichzelf in plaats van al het leven trachten te verheffen, is het onmogelijk om de vele problemen die je op de wereld ziet, op te lossen. Maar als mensen het bewustzijn van eenzijn krijgen, dan kan de macht van God door hen alle problemen die je op de wereld ziet, oplossen.

Dus willen wij dat graag bij jullie zien. We prijzen jullie, degenen onder jullie die al getoond hebben, dat zij bereid zijn één te worden en deze lering als middel te gebruiken om jullie eenzijn te vergroten. We zien jullie overal ter wereld, velen van jullie zitten afzonderlijk, maar jullie komen samen op andere manieren dan de communicatiemiddelen hier beneden, of jullie komen bij elkaar in het spirituele rijk, in spirituele zin, door dat gevoel van eenzijn dat alle fysieke communicatiemiddelen transcendeert.

Wij prijzen degenen van jullie die begonnen zijn dat pad van eenzijn te bewandelen. Ik hoop dat mijn verhandeling vandaag jullie duidelijk maakt waar het pad werkelijk om gaat. Ik hoop zelfs tegen beter weten in, dat mijn verhandeling sommige wetgeleerden bereikt die op het pad van gescheidenheid vastzitten en hen wakker schudt en hen laat beseffen dat wat ze in het verleden ook gedaan hebben, ze die bewustzijnsstaat te boven kunnen komen en ze in eenzijn verwelkomd kunnen worden – naarmate ze bereid zijn hun motivatie en benadering te verdiepen.

Dus, mijn geliefde harten, zegen ik nu de gemeenschap en ik hoop dat jullie aan deze gemeenschap deelnemen met een dieper besef van waarom Christus zijn lichaam en bloed gaf, zodat jullie het in je kunnen opnemen en dat jullie door het opnemen van het Christusbewustzijn, eenzijn met Christus, met God en eenzijn met God in elkaar en al het leven bereiken. Daarom vul ik, Jezus Christus, deze gemeenschap met de Geest van Eenzijn die IK BEN, met de Geest van Eenzijn die ik nu al 2000 jaar ben, met de Geest van Eenzijn waar iedere geascendeerde meester één mee is geworden en één mee zal blijven. Zodoende zeg ik: “Het is klaar, het is af.”