Waarom hebben spirituele bewegingen niet meer invloed op de samenleving?

ONDERWERPEN: wat de mensen hebben gecreëerd, moeten zij weer ont-creëren – een paar mensen moeten katalysator zijn – pad naar Christusschap – kijk verder dan mentale kaders – geen enkele organisatie kan het werk alleen af, dus is niemand belangrijker dan een ander – de verdeel-en-heersstrategie van duistere krachten – moeten samenwerken met een globale visie – alle mensen op aarde zijn onderdeel van het Ene Lichaam van God – de dualiteit zorgt voor verdeeldheid – de behoefte om je beter dan anderen te voelen – denken dat er maar één manier is om de planeet te redden – geen competitie tussen spirituele bewegingen – in Aquarius is het ouderwets om in één superieure organisatie te geloven – ware eenheid boven de dualiteit – eenheid zoals boven zo beneden

Vraag: Al meer dan dertig jaar ben ik wat je zou kunnen noemen een new-age freak, altijd het nieuwste wat er is aan het bestuderen en beoefenen. Ik ben betrokken bij een aantal spirituele bewegingen. Ik heb een aantal mensen met goede bedoelingen ontmoet die worden gemotiveerd door de oprechte wens om het leven en de maatschappij te helpen verbeteren. Mijn vraag is waarom die vele organisaties en goeroes na al die decennia niet meer invloed op het leven en de maatschappij hebben uitgeoefend? Wat ontbreekt eraan en wat zou je eraan kunnen doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je deze website bestudeert, ontdek je al gauw dat een deel van de boodschap die ik probeer over te brengen, is dat de huidige omstandigheden op planeet aarde niet door God werden geschapen en dat ze niet het resultaat waren van een soort toeval. Menselijke wezens hebben de huidige omstandigheden geschapen en ze hebben dit met de kracht van hun eigen geest gedaan. Ze hebben deze omstandigheden geschapen door hun geest te laten denken aan onvolmaakte beelden en overtuigingen, zodat hun geest de zuivere energie van God heeft vervormd. Het gevolg is dat God niet eenvoudig de huidige problemen op aarde zal verwijderen, zelfs als mensen Hem erom vragen.

God heeft menselijke wezens vrije wil gegeven. Mensen hebben die vrije wil gebruikt om de huidige problemen op planeet aarde te scheppen en de enige manier waarop de problemen kunnen verdwijnen, is dat menselijke wezens hun vrije wil gebruiken om die omstandigheden weer te ont-creëren en volmaakte omstandigheden op aarde gaan creëren.

De enige manier waarop dit ooit kan gebeuren is door het bewustzijn van de mensheid als geheel te verhogen. Dit hogere bewustzijnsniveau wordt waarschijnlijk niet tot stand gebracht omdat ieder menselijk wezen op aarde plotseling besluit om zijn of haar bewustzijn te verhogen. Het is veel waarschijnlijker dat het tot stand wordt gebracht omdat een klein aantal mensen besluit om hun bewustzijn te verhogen en zo de katalysator vormt die iedereen omhoog trekt.

Ik prijs iedereen die deze grondprincipes heeft begrepen en die besloten heeft er iets aan te doen. De belangrijkste boodschap op deze website is dat de enige manier om echt veranderingen tot stand te brengen, is doordat een kritieke massa mensen, en ik heb het over miljoenen mensen, een volledig bewust besluit neemt om het pad te bewandelen naar een hogere bewustzijnsstaat.

Op deze website heb ik die bewustzijnsstaat persoonlijk Christusschap, of het Christusbewustzijn, genoemd. Ik ben mij ervan bewust dat veel mensen, vooral new age-mensen, enige reserves voelen ten opzichte van alles wat op christendom lijkt. Ik moet je echter zeggen dat de term Christusbewustzijn gewoon een universele term is die wij, de geascendeerde meesters, hier in het spirituele rijk gebruiken. De manier waarop wij de term gebruiken, wordt niet tot het christendom beperkt. Daarom hoop ik dat veel van de mensen die reserves hebben ten opzichte van het christendom, en veel van die reserves zijn heel begrijpelijk, hun inzicht zullen vergroten, zodat ze de eraan ten grondslag liggende algemeenheid kunnen begrijpen.

Ik ben Jezus Christus. Ik heb geïnspireerd tot een spirituele beweging die later de georganiseerde religie werd die het christendom heet. Toch ben ik nu een spiritueel wezen. Geen enkel spiritueel wezen kan worden gevangengezet in de indelingen en etiketten die menselijke wezens creëren vanuit de relativiteit van het menselijk denken. Wanneer mensen in de relativiteit vastzitten, zijn ze gek op het maken van kleine hokjes en zetten mensen en ideeën, zelfs God, in één van die vakjes. Wanneer je de relativiteit van het menselijke denken ontstijgt en jij de eeuwige vrijheid verovert van een spiritueel wezen, van een geascendeerde meester, gooi je al die hokjes weg. Wie heeft er nog kaders nodig wanneer jij volledig bewust het onbeperkte wezen van God erkent?

Ik hoop dat je begrijpt dat de volgende opmerkingen niet op een bepaalde organisatie of individu zijn gericht. Ik neem gewoon de kans waar om het in het algemeen te bespreken. Er zijn een groot aantal mensen, en gelukkig groeit dat aantal met de dag, dat zich bewust wordt van de noodzaak om het inzicht en bewustzijn van de mensheid te verhogen. Deze mensen hebben veel verschillende achtergronden, waaronder de traditionele religie, wetenschap, of de new age-beweging.

Ik ben een spiritueel leider en ik zet mensen niet in kaders of beoordeel hen niet volgens een relatieve maatstaf. Ik heb iedereen met onvoorwaardelijke liefde lief en probeer iedereen te helpen en te inspireren om hogerop te komen. Daarom prijs ik iedereen die een oprechte poging doet om zijn eigen bewustzijn en het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Mijn punt is dat er niemand belangrijker is dan iemand anders, wie het ook is. Dus is de ene organisatie ook niet belangrijker dan de andere.

Wanneer je naar de huidige situatie op planeet aarde kijkt, denk ik dat het wel duidelijk is dat er zeker veel tegenwerking is tot spirituele groei. Ik weet dat veel mensen terughoudend zijn om erover na te denken of er kwade krachten bestaan. Maar laten we toch een klein gedachte-experiment doen en ons verbeelden dat er een kracht is die probeert te verhinderen dat de mensheid een nieuw niveau van spiritueel gewaarzijn krijgt. Als zo’n kracht wel zou bestaan, wat zou dan de allerbelangrijkste methode zijn om de inspanningen te saboteren van de mensen die er oprecht aan werken om positieve veranderingen tot stand te brengen?

Ik moet zeggen dat de meest geslaagde poging de verdeel-en-heersstrategie is. Er zijn veel personen en organisaties die een oprechte poging doen om nieuwe inzichten en een hoger bewustzijnsniveau te brengen. Ondanks wat sommige leiders en leden van dergelijke organisaties beweren of geloven, is er niet één organisatie die dit zelf kan. Als er een ontwaken op grote schaal plaats moet vinden, kan dit enkel als een groot aantal mensen en organisaties besluiten te gaan samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

Je moet begrijpen dat er in het spirituele rijk een groot aantal spirituele wezens is dat probeert de mensheid te inspireren. Ondanks het feit dat we allemaal individuen zijn, werken wij samen als onderdeel van een team. We zien allemaal de essentiële eenheid in onze individualiteit, omdat we beseffen dat wij allemaal uit dezelfde bron voortkomen.

Het belangrijkste wat spirituele vernieuwing op deze planeet kan brengen, is de erkenning op grote schaal door miljoenen mensen dat wij ondanks onze individuele verschillen, ondanks gevarieerde overtuigingen van onze achtergrond en overtuigingssystemen, onderdeel zijn van het ene Lichaam van God op aarde.

De enige factor die de formatie van één Lichaam van God op aarde tegenwerkt, is de verdeel-en-heersstrategie. Je moet begrijpen dat de duistere krachten niet tegen de vrije wil van de mensen in mogen gaan. Ze zullen proberen de mensen te manipuleren om verkeerde keuzes te maken, maar de mensen moeten de keus maken om de duisternis te steunen of er geen weerstand aan te bieden. Wat de mensen kwetsbaar maakt voor deze manipulatie is dat ze zich vereenzelvigen met de relativiteit van het dualistische denken. De duistere krachten gebruiken deze relativiteit om de mensen te manipuleren.

De enige manier om aan deze manipulatie te ontsnappen is door de relativiteit van het dualistische denken te ontstijgen. Daarom heb ik gezegd: “De prins van de wereld komt en vindt niets in mij.” Daarom kon de duivel mij niet verzoeken en daarom konden de demonen van Mara mij geliefde broeder Gautama Boeddha niet verleiden. Vooral twee neigingen maken mensen gevoelig voor de verdeel-en-heersstrategie en die zijn daarom vernietigend voor spirituele eenheid.

De ene is de behoefte van mensen om het gevoel te hebben dat ze op één of andere manier beter zijn dan andere of boven anderen staan. Veel oprechte personen hebben nog steeds het subtiele gevoel dat ze de avant garde willen zijn die de mensheid redt. Anderen hebben behoefte aan het gevoel dat hun organisatie of hun inspanningen effectiever zijn of belangrijker dan die van andere mensen. Daarom zetten veel mensen en organisaties zich af tegen anderen en erkennen ze de noodzaak om samen te werken niet. Ze hebben het gevoel dat zij in hun eentje Gods werk doen en de planeet redden en ze willen dat zo houden door andere ‘concurrerende’ organisaties niet te erkennen. Hier ligt hoogmoed aan ten grondslag.

Een andere factor is dat sommige mensen de neiging hebben te geloven dat de enige manier om de planeet te redden, is dat één specifiek overtuigingssysteem of één bepaalde goeroe de enige manier is om de planeet te redden. Zoals ik elders op deze website heb gezegd, is er meer dan één ware religie. Hierboven in de hemel bestaat geen competitie. Daarom zou er ook geen competitie moeten zijn onder degenen die zichzelf als dienaar van God beschouwen. Angst ligt aan deze competitie ten grondslag.

Ik maak deze opmerkingen niet om een bepaalde organisatie of individu te bekritiseren of de schuld te geven. Ik probeer alleen maar aan te geven dat de enige manier om belangrijke veranderingen op deze planeet tot stand te brengen, is door de mensen te laten samenkomen en de handen ineen te slaan als het ene Lichaam van God op aarde. In het Vissentijdperk probeerden mensen vaak eenheid te forceren door hun specifieke organisatie tot de dominante organisatie te maken. Soms probeerde men alle anderen te bekeren of degenen te doden die niet wilden bekeren. In het Aquariustijdperk is het geloof in één superieure organisatie of geloofssysteem totaal en uiterst ouderwets.

Ik houd er geen pleidooi voor dat alle mensen bij één organisatie of geloofssysteem moeten. In plaats daarvan moedig ik de mensen aan een netwerk van personen en organisaties te vormen die bereid zijn samen te werken aan het essentiële doel om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Wat ik zeg, is dat degenen die een bepaald niveau van spirituele volwassenheid hebben gekregen, een bepaald niveau van persoonlijk Christusschap, de noodzaak ervan moeten inzien om verder te kijken dan hokjes en een nieuw soort eenheid te vormen, een eenheid die niet de verschillen uitwist, maar de mensen in staat stelt om verder te kijken dan verschillen.

In de hemel zijn wij ook individuen. Wij zijn onze individualiteit nooit verloren door de relativiteit en de delingen van de dualistische geest los te laten. In tegendeel, wij hebben onze ware individualiteit die wij van God hebben gekregen, gekregen. Dat wil ik graag op aarde zien, de ware eenheid zodat de menselijke wezens die geïncarneerd zijn niet alleen een eenheid met elkaar, maar ook een eenheid met de geascendeerde meesters, kunnen vormen. Daardoor kunnen mensen die geïncarneerd zijn en wij, de spirituele leraren van de mensheid, een eenheid vormen en beneden net als Boven zijn.

In de beginjaren van de christelijke beweging waren mijn discipelen het oneens over de kwestie of ze mijn woorden wel aan niet-joden konden preken. De controverse werd opgelost door het neerdalen van de Heilige Geest met Pinksteren:

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. (Handelingen 2:1)

Waarom daalde de Heilige Geest bij die gelegenheid neer? Omdat de discipelen ‘in mijn naam samen’ waren. Dit betekende niet dat zij hun individualiteit of hun verschillen kwijt waren. Het betekende dat ze verenigd waren met de oprechte wens om te weten en te doen wat van God is en ze waren bereid om de relativiteit van het dualistische denken te ontstijgen.

De Bijbel zegt ook dat ik een belofte gedaan heb:

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’  (Matteüs 18:20).

Dit betekent niet simpelweg dat wanneer mensen bijeenkomen en mijn naam herhalen, zij automatisch mijn Aanwezigheid oproepen. Om dat te doen, moeten ze bereid zijn verder te reiken dan de indelingen van het dualistische denken en in mijn naam samenzijn. Mijn naam is synoniem aan het Christusbewustzijn en tenzij je me vanuit het Christusbewustzijn benadert, kan ik nooit op jouw oproep ingaan.

Wat ik graag wil dat er op deze planeet gebeurt, is dat alle echt spirituele mensen de noodzaak inzien om verder te kijken dan verschillen en indelingen in de buitenwereld. Ik hoop dat mensen in mijn naam bijeenkomen met de wens om een hogere bewustzijnsstaat te brengen. Als dat zou gebeuren, kan ik jullie ervan verzekeren dat de geascendeerde meesters zoveel van de Heilige Geest zouden uitgieten dat er geen ruimte genoeg is om het te ontvangen. En pas als dat in grotere mate gebeurt, krijgen spirituele bewegingen de invloed op de maatschappij die zij al hadden kunnen hebben door meer verenigd te zijn.

Wanneer je de concurrentie, het wantrouwen en de vijandigheid ziet tussen sommige spirituele bewegingen, hoe kunnen jullie dan ooit deze leringen zien als een manier om de concurrentie, het wantrouwen en de vijandigheid die je elders in de maatschappij ziet, te overwinnen?