Bezwaren van een katholiek

ONDERWERPEN: waarom het katholieke mentale kader de mensen zo stevig in zijn greep houdt – een profetie wordt vaak een doctrine – de katholieke kerk heeft de geschiedenis herschreven – Jezus heeft de katholieke kerk niet gesticht – gingen alle zielen naar de hel voor Jezus? – geen enkel aards instituut heeft de volledige waarheid – als de kerk de volledige waarheid bezat, zou die in staat moeten zijn om de vragen van de mensen te beantwoorden – doctrines worden beïnvloed door menselijke machtsspelletjes – jezelf als god op aarde vestigen – de Bijbel is niet het onfeilbare woord van God – geen enkele doctrine heeft de volledige beschrijving van de leringen van Jezus – het is mogelijk dat mensen een waarachtige openbaring krijgen buiten een kerk om – nieuwe openbaringen gaan vaak buiten de gevestigde doctrines om

Kim: Jezus, een toegewijde katholiek had de volgende reactie op de boodschap van Moeder Maria op Thanksgiving:

Ik heb veel twijfels over de bron van deze zogenaamd hemelse boodschap. Naar mijn mening is het NIET echt de Katholieke Onze Vrouwe, Heilige Maria.
Veel zinnen klinken katholiek, maar hebben net als zoveel andere een gnostische betekenis. Theologisch gesproken is de inhoud niet rechtstreeks in dogmatische zaken, wat alle echte profetieën wel zijn. Ik adviseer je de boodschap weg te halen van je lijst. Distribueer die NIET, om verdere verwarring te voorkomen.

Kim: Ik wil wel eens weten wat jij zou zeggen op zo’n reactie.

Jezus: Ik zou niets zeggen.

Kim: Ik begrijp het niet. Waarom zou jij niets zeggen?

Jezus: De persoon staat niet open voor de boodschap, dus wat ik ook zeg, het maakt geen verschil. De persoon wijst duidelijk de boodschap van mijn geliefde moeder af, dus waarom zou iets wat zeg ervoor zorgen dat hij van mening verandert?

Het belangrijke probleem is hier dat de persoon niet eens naar de boodschap gekeken heeft. Hij is het volmaakte voorbeeld waar ik over spreek in mijn verhandeling over de onmogelijke missie, namelijk iemand die zijn geest in een mentaal kader gekist heeft. In dit geval, wordt het mentale kader gecreëerd door de katholieke doctrines en de doctrines vormen het filter waardoor hij alles beziet. Als iets klinkt alsof het met een katholieke doctrine overeenkomt, of liever zijn bepaalde waarneming van katholieke doctrines, dan zou hij er misschien eens naar kijken. Maar als een boodschap niet met een katholieke doctrine overeenkomt, als het niet-dogmatisch klinkt, wijst hij die meteen af.

Vanzelfsprekend luistert deze persoon niet met zijn hart, met zijn intuïtie. Hij staat niet open om leiding van zijn Christuszelf te ontvangen. Hij kijkt enkel met zijn dagelijkse denkgeest naar de boodschap en daarom zal hij elke boodschap beoordelen volgens zijn specifieke mentale kader.

De bewering dat alle echte profetieën rechttoe rechtaan zijn in dogmatische zaken toont duidelijk dat hij niet in staat is verder dan zijn mentale kader te kijken. Het toont ook dat hij weinig inzicht heeft in de ware aard van een profetie en weinig kennis van de profetieën uit het Oude Testament.

Als je naar de traditie van de profeten uit het Oude Testament kijkt, zie je dat deze profeten typisch niet de leiders waren in de georganiseerde joodse religie. Dat waren buitenstaanders en ze werden vaak afgewezen door orthodox religieuze mensen. Eén van de redenen voor deze afwijzing was dat hun profetieën vaak niet overeenkwamen met de officiële doctrine uit die tijd.

Je zou hier een logische vraag kunnen stellen. De aard van een profeet is dat hij probeert de mensen bewust te maken van het feit dat ze niet meer op één lijn zitten met de waarheid van God. In veel gevallen probeerde de profeet de mensen te laten zien dat hun officiële religieuze doctrines en uitoefening niet meer op één lijn waren met de waarheid van God. Dus als de profetie juist wordt gegeven om mensen bewust te maken van het feit dat hun doctrines van de waarheid zijn afgedwaald, hoe kan een profetie het dan ooit eens zijn met officiële doctrines? En als officiële doctrines volmaakt op één lijn zaten met de waarheid, waarom zou er dan de noodzaak bestaan om de profetie te geven?

Dus je ziet dat het juist in de aard van een profetie ligt om buiten de mentale kaders te gaan die ervoor zorgen dat mensen zich prettig voelen en geloven dat alles goed is. Veel mensen zijn zo verblind door hun mentale kaders dat ze niet kunnen zien dat ze op de afgrond aflopen. De aard van een profetie is juist de mensen bewust te maken van het feit dat zij, als ze niet van koers veranderen, van de rots vallen en verloren zijn. Dus als jij verwacht dat de profetie overeenkomt met officiële doctrines, of op andere manieren met je prettige overtuigingen over het leven, dat heb je noch de aard noch de bedoeling van een profetie begrepen.

Je ziet dat in vele gevallen, als je naar het Oude Testament kijkt, de waarschuwingen van de profeten tegen dovemans oren waren. Mensen zijn niet bereid om verder te kijken dan hun mentale kader en zullen daarom de profeet en zijn boodschap afwijzen. Waarom denk je dat ik zo vaak gezegd heb: “Wie oren heeft, hore”?

Kim: De persoon maakte ook verscheidene andere opmerkingen en ik zou graag jouw reactie erop horen. Dit is de eerste opmerking:

Er is maar één ware stichter van een religie en dat is Jezus, en hij stichtte de katholieke religie en de katholieke kerk.

Jezus: Nogmaals, dit is iemand van wie de geest gevangenzit in het mentale kader van de katholieke kerk van de laatste 1500 jaar. In dit geval laat hij heel oppervlakkige kennis van historische feiten zien. Dit is niet verrassend, gegeven het feit dat de winnaars de geschiedenis schrijven en in hun voordeel herschrijven. De katholieke kerk heeft lang de tijd gehad om de geschiedenis van het vroege christendom te herschrijven om die de katholieke doctrines te laten ondersteunen en ermee overeen te laten komen.

Iedereen met redelijke kennis van de historische feiten zal begrijpen dat ik de katholieke kerk niet gesticht heb. Ik begon een beweging die niet de katholieke kerk genoemd werd en die weinig overeenkomsten had met wat de katholieke kerk later werd. In feite stonden mijn discipelen na mijn kruisiging decennia lang bekend als ‘de volgers van de weg’. Ze werden pas later bekend als christenen en de reden was dat mijn volgelingen in het begin lang niet zo gericht waren op mijn persoon als de christenen later. Ze richten zich erop de Christus in iedereen tevoorschijn te halen en daarom zei Paulus: “Laat die geest in u zijn, die ook in Christus Jezus was.”

Als je zegt de katholieke kerk, bedoel je eigenlijk de Rooms katholieke kerk. Het is gewoon een feit dat de christelijke wereld meer dan 1500 jaar gedomineerd is door de Rooms katholieke kerk. Deze kerk werd pas gesticht toen keizer Constantijn zich bekeerde, wat in 312 A.D. gebeurde. Dus kan iemand die naar de historische feiten kijkt, op geen enkele manier beweren dat ik de katholieke kerk gesticht heb.

Wat betreft de bewering dat ik de enige ware stichter van een religie ben, zou jij je kunnen afvragen wat er dan met Mozes en Abraham gebeurd is? Eerbiedigde en respecteerde ik Mozes en Abraham niet? Dus hoe kan iemand beweren dat Jezus Christus de enig ware stichter van een religie is? Zeggen die mensen dat God pas 2000 jaar geleden het plan had opgevat om levensstromen te verlossen? Zeggen ze dat alle mensen die gestorven zijn voor ik verscheen automatisch naar de hel gaan, omdat God hen gewoon niet kon redden tot ik op het toneel verscheen en die ene ware religie stichtte, namelijk de katholieke kerk die 300 jaar na mijn kruisiging gesticht werd?

Kim: Hier is de volgende bewering van deze persoon:

De waarheid, de totale, volledige waarheid, kun je alleen bij de katholieke kerk vinden. Andere religies kunnen wel een paar elementen van de waarheid hebben.

Jezus: Ik moet zeggen dat wanneer ik zulke uitspraken hoor die christenen in mijn naam doen, ik letterlijk God toeschreeuw: “Hoe lang nog, o Heer? Hoe lang nog voor deze mensen eindelijk wakker worden en hun behoefte te boven komen een religie in de buitenwereld als de enige echte religie te definiëren en daarbij het ware innerlijke pad naar verlossing over het hoofd zien?” Hoe lang nog voor deze mensen de boodschap uit de Psalmen begrijpen die ik vaak aanhaal: “Er is een weg die de mens goed toe lijkt, maar waar aan het eind daarvan de dood wacht?“

Hoe lang voor ze erkennen dat ik voortdurend conflicten had met de orthodox religieuze autoriteiten en daarom zei: “Wee gij wetgeleerden, want ge hebt de sleutel tot kennis weggenomen.” En hoe lang nog voor ze beseffen dat ik me tot mensen wendde die beweren dat orthodoxe doctrines belangrijker zijn dan het Levende Woord dat zo prachtig door Moeder Maria werd gebracht in haar dictaat?

Zoals ik elders gedetailleerder uitleg, is er inderdaad meer dan één ware religie. Ik ben het eens met de uitspraak dat andere religies elementen van de waarheid hebben. Bijna alle religies hebben elementen van de waarheid en de katholieke kerk is geen uitzondering. De katholieke kerk heeft zeker elementen van de waarheid, maar om nu te zeggen dat de katholieke kerk de totale en volledige waarheid bezit, is gewoon onjuist. Als de katholieke kerk de totale en volledige waarheid bezat, hoe komt het dan dat de katholieken heel veel onbeantwoorde vragen hebben en hoe kan het dan dat ze een standaardantwoord krijgen wanneer ze hun priesters een paar moeilijker vragen stellen: “Het is een mysterie.”?

Nogmaals een korte blik op de geschiedenis toont de misvattingen van deze manier van denken aan. Ongeveer 500 jaar geleden had de katholieke kerk een officiële doctrine die verklaarde dat de aarde plat was en dat ze het centrum van het universum was. De kerk beweerde dat dit onfeilbare doctrines waren en de kerk ging zelfs zo ver dat ze de vroege wetenschappers martelde en executeerde die deze officiële doctrines durfden aan te vechten. Ik durf te beweren dat weinig katholieken tegenwoordig geloven dat de aarde plat is of dat het hele universum rondom deze planeet draait. Dus iedere katholiek heeft toegegeven dat de katholieke kerk eens doctrines had die niet totaal en volledig waren. Het waren zeker onvolledige en feilbare doctrines.

Kim: de volgende uitspraak van de persoon:

Dat wil niet zeggen dat alle katholieke kerkmensen volmaakte mensen zijn, natuurlijk niet. Maar we moeten altijd onderscheid maken tussen de leringen en de personen, tussen de dogma’s en de leraar. De katholieke dogma’s bevatten de enige echte waarheid. Terwijl mensen zich kunnen vergissen.

Jezus: Dus als iemand de katholieke kerkmensen erkent als niet volmaakte mensen en dat ze zich inderdaad kunnen vergissen, waar komen die katholieke doctrines dan vandaan in de verbeelding van deze persoon? Vallen ze plotseling uit de lucht in hun huidige vorm?

Nogmaals, een beetje historische kennis toont aan dat de katholieke doctrines het gevolg zijn van een lang en gewelddadig proces dat inderdaad net zo door menselijke politiek en menselijke machtsstrijd wordt beïnvloed als al het andere op deze planeet. Bestudeer gewoon wat van de historische verslagen over de Arische Controversie, die uiteindelijk de doctrine maakte dat ik God ben en ik nooit door God geschapen werd. Je kunt duidelijk zien dat katholieke doctrines inderdaad door katholieke kerkmensen gemaakt werden en die kerkmensen waren in feite niet veel beter dan zoveel andere naar macht hongerende mensen die je overal in de geschiedenis ziet.

Hoe kan iemand ooit onderscheid maken tussen de leringen en de persoon, tenzij die leringen naar voren gebracht zijn door het Levende Woord zoals voortgaande openbaringen? De historische feiten tonen duidelijk aan dat de katholieke doctrines niet door goddelijke openbaringen naar voren gebracht werden, maar in veel gevallen het resultaat waren van een grote politieke strijd tussen tegenovergestelde groeperingen. Nogmaals, de winnaars herschrijven de geschiedenis. Maar hoeveel menselijke politiek er ook bedreven wordt, de door mensen gemaakte doctrines veranderen ze niet in de waarheid, laat staan de enige waarheid.

In het boek ‘Save Yourself’ geef ik diepgaande leringen die uitleggen dat een spirituele visie of lering altijd gegeven wordt door het bewustzijn van iemand die geïncarneerd is. Zoals de kwantumfysici hebben aangetoond beïnvloedt het bewustzijn van de observator altijd de observatie en dit geldt ook voor een spirituele visie of het uitbrengen van een spirituele lering, zelfs wanneer die lering naar voren gebracht wordt door het Levende Woord. Ik begrijp dat de meeste katholieken deze waarheid niet hebben en je kunt hen gemakkelijk overhalen met de aanspraak van de kerk op onfeilbaarheid. Niettemin, zoals ik elders gedetailleerder uitleg, is deze aanspraak op onfeilbaarheid natuurlijk het grootste obstakel om de katholieke kerk op lange termijn te laten overleven.

Kim: De volgende opmerking van deze persoon:

Het is fout om de God binnenin jou te volgen en het is fout te geloven dat ‘God mij de waarheid geeft’. Als je dat echt meent, maak je van jezelf een God. En wanneer mensen geloven dat ze een God zijn, beginnen ze al gauw te geloven dat zij de waarheid kennen en geen fouten kunnen maken.

Jezus: Zoals ik uitleg in ‘The Christ is Born in You”, is het inderdaad waar dat elk mens het potentieel heeft de waarheid in zijn of haar hart te kennen. Ik ben me ervan gewaar dat sommige katholieken dat vermogen hebben afgesloten en vervangen door blindelings geloof in orthodoxe doctrines. Maar de aarde was ook rond toen alle katholieken geloofden dat ze plat was.

De verklaring dat jij, als je gelooft dat je de waarheid kunt kennen door persoonlijke openbaringen, jezelf tot God verheft, is onjuist in die zin dat jij je niet kunt veranderen in wat jij al bent. Dat is waarom ik zei: “Ge zijt Goden.”

Er steekt echter een belangrijke waarheid in het feit dat mensen die gedreven worden door macht en die gevangenzitten in de relativiteit van het dualistische denken de neiging hebben zichzelf als goden op aarde te vestigen. Het is heel erg waar dat dergelijke mensen al gauw beginnen te geloven dat zij de enige waarheid kennen en geen fouten kunnen maken.

En ik moet je eerlijk zeggen dat dit nergens in de geschiedenis duidelijker wordt aangetoond dan in de geschiedenis van de katholieke kerk. Het probleem was echter dat deze mensen de waarheid niet direct bij de bron van waarheid, namelijk God, zochten. Ze volgden niet het innerlijke pad en gingen niet op zoek naar openbaringen door hun Christuszelf. In plaats daarvan vormden ze een door mensen gemaakte ‘waarheid’ gebaseerd op het dualistische denken en ze verhieven die waarheid tot een onfeilbare kerkelijke doctrine. Ze gebruikten vervolgens de militaire macht van de kerk om die doctrine kracht bij te zetten door iedereen te martelen en te doden die weigerde zich te conformeren aan die doctrine.

Ik wil graag dat mensen wat tijd nemen om iets over de geschiedenis van de katholieke kerk te lezen en te beseffen dat deze kerk inderdaad heeft gehandeld alsof ze God was en de enige waarheid bezat. Als iemand het gevaar kan zien van jezelf tot God maken, zou hij in de spiegel moeten kijken en in overweging nemen hoe zijn eigen kerk zo duidelijk dit gevaar aangetoond heeft, dat iemand met een open geest in staat moet zijn dat te zien.

Het essentiële verschil is dat als je naar binnen in je hart gaat, jij geen behoefte hebt om de openbaringen die je krijgt tot een onfeilbare doctrine te verheffen. Je hebt geen behoefte om andere mensen te dwingen zich aan die doctrine in de buitenwereld te houden. Je moedigt hen gewoon aan om hun hart binnen te gaan en hun eigen inzichten in de waarheid te krijgen. Als ze inzichten krijgen die enigszins anders zijn dan die van jou, dan is dat niet een bedreiging, omdat je weet dat de openbaringen die je van God krijgt niet een laatste, een complete of een onfeilbare waarheid zijn. God kan je zeker nog meer te zeggen hebben als je in staat bent om het te begrijpen. Daarom zei ik natuurlijk: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen” (Johannes 16:12).

Kim: De persoon zei ook nog:

Maar de waarheid is door God gegeven door Openbaringen in de Bijbel. En we moeten deze Openbaringen accepteren en opvolgen. Omdat God ons gemaakt heeft, kunnen we niet als autonome personen handelen, moreel gezien. God heeft ons gemaakt en het recht tegen ons te zeggen wat we wel en niet moeten doen. Daar gaan ware Openbaringen echt over.

Jezus: De waarheid kan zeker door God in de vorm van openbaringen gegeven worden en de Bijbel bevat zulke Openbaringen. De Bijbel is echter, zoals ik elders uitleg, niet het onfeilbare woord van God. Wanneer je een geschreven spirituele lering tot een onfeilbare waarheid verheft, loop je onvermijdelijk in de valkuil de lering tot een God te verheffen en je verheft jezelf gemakkelijk tot het geloof dat je gerechtigd bent degenen te doden die niet accepteren wat jij als de enige waarheid bestempelt. Dit is door de katholieke kerk aangetoond in de Kruistochten en de Inquisitie.

Ik ben het ermee eens dat God alle mensen heeft gemaakt en dat daarom niemand als autonoom persoon kan handelen. Juist omdat God je gemaakt heeft, heb je echter de optie om de waarheid van God rechtstreeks in je hart te ontvangen. Je ziet, het verschil is hier dat jij, omdat God jou heeft gemaakt, niet zonder God kunt handelen of zonder Gods Energie te gebruiken. Wat hij hier echter echt zegt is dat je niet kunt, of zou moeten, handelen zonder de katholieke kerk.

Dus is het probleem heel simpel, wie volg je liever, het innerlijke pad of het uiterlijke pad? Ik leg het essentiële verschil uit tussen het innerlijke en het uiterlijke pad uit in een andere verhandeling. Gebruik je de doctrines van de kerk om te ontkennen dat God het vermogen heeft jou dieper inzicht in zijn waarheid te geven dan in uiterlijke doctrines? Waarom denk je dat ik de grote massa in parabels onderwees, maar alle dingen aan mijn discipelen uiteenzette? Het is echt, omdat enkel degenen die het innerlijke pad volgen de innerlijke mysteries van God kunnen begrijpen.

Vanzelfsprekend kunnen de katholieke doctrines niet de dingen bevatten die ik in het geheim aan mijn discipelen onderwezen heb. Ze kunnen enkel de leringen bevatten die ik aan de grote massa gaf. Dus hoe kan iemand dan beweren dat de katholieke doctrines jou een complete beschrijving van die waarheid kunnen geven? Hoe kan iemand het vermogen van God ontkennen om mensen dieper inzicht in de waarheid te geven wanneer ze gestudeerd hebben en dat bij God hebben aangetoond en daarom klaar zijn om een hoger inzicht te ontvangen als een directe, persoonlijke openbaring in hun hart?

Waarachtig inzicht in de diepere mysteries komt enkel door de innerlijke openbaringen die mensen slechts op persoonlijk niveau kunnen ontvangen. Ware openbaringen kunnen ook een openbaring van buitenaf zijn, naar voren gebracht door het Levende Woord. Maar als deze uiterlijke lering onderworpen is geweest aan de eeuwige menselijke machtsstrijd, zoals de Bijbel en de katholieke doctrines, bevatten ze niet meer de oorspronkelijke leringen in zuivere vorm. De oorspronkelijke openbaring zou misschien waar kunnen zijn, maar de doctrines gebaseerd op die openbaring, zouden misschien beïnvloed kunnen zijn door menselijke politiek. Dus nogmaals, kies wie je wilt dienen, de ware openbaringen van God of de door mensen gemaakte doctrines?

Kim: De slotopmerking van de persoon:

Natuurlijk bestaan er ook valse openbaringen. We hebben de katholieke kerk en haar leringen nodig om er zeker van te zijn dat wij het ware pad volgen. Denken dat je de waarheid vindt door zelf na te denken en voelen is zo’n openbaring.

Jezus: Er bestaan inderdaad valse openbaringen, zoals elders wordt uitgelegd. En de persoon heeft helemaal gelijk dat jij, wanneer je persoonlijke openbaringen krijgt, al het mogelijke moet doen om waarachtige openbaringen te ontvangen en je moet voortdurend op je hoede zijn voor valse openbaringen. Maar om nu te zeggen dat alle persoonlijke openbaringen valse openbaringen zijn, is per definitie al een valse openbaring, het is gewoon een verloochening van je vermogen om onderscheid te maken.

De geschiedenis zal dit punt aantonen. De meeste christenen accepteren dat de Evangeliën in de Bijbel niet uit de lucht kwamen vallen, maar werden geschreven door mensen. Dus deze mensen moeten de Evangeliën door een proces van persoonlijke openbaringen ontvangen hebben. Dus als het mogelijk was dat de Evangelieschrijvers accurate persoonlijke openbaringen ontvingen, zou daar dan niet uit volgen dat het mogelijk zou kunnen zijn dat anderen die ook krijgen?

Je moet je realiseren dat er in de tijd dat de Evangeliën geschreven werden, geen officiële doctrine was om ze mee te vergelijken. De christelijke Evangeliën gingen inderdaad veel verder dan de officiële doctrines van de joodse religie, en dat is de reden dat ze afgewezen werden door heel veel orthodoxe Joden. Dus om de Evangeliën naar voren te brengen, moesten de Evangelieschrijvers bereid zijn twee dingen te doen. Ze moesten bereid zijn om naar persoonlijke innerlijke openbaringen te zoeken en ze moesten bereid zijn die openbaringen te publiceren, zelfs al spraken ze de doctrines tegen en gingen ze veel verder dan de doctrines waarmee ze opgevoed waren en waar ze van geloofden dat die volledig en onfeilbaar waren.

Als mijn vroege volgelingen natuurlijk dezelfde aanpak van religie hadden gehad als de persoon die deze brief schrijft, zou het christendom nooit geboren zijn. De orthodox joodse religie zou het christendom de kop ingedrukt hebben voor het de kans had gekregen om de mensen te bereiken.

Wat ik al eerder heb gezegd over profetie heeft ook betrekking op openbaringen: ze gaan verder dan de gevestigde doctrines, omdat dat de bedoeling is. Als gevestigde doctrines niet meer kloppen, hoe kan God de mensen dan bevrijden van hun vergissing? Wij kunnen dat alleen maar door nieuwe openbaringen te geven die verder gaan dan doctrines, wat juist is wat ik op deze website doe. Als je erop staat dat die directe openbaringen van boven moeten voldoen aan de doctrines van een aards instituut, zeg je eigenlijk dat je niets van mij of God wil horen. Jij wilt de Christus buitensluiten om geen nieuwe openbaringen meer te geven, omdat jij je aan een aards instituut wilt vastklampen. Natuurlijk heb je het recht om dit te zeggen, maar beweer dan niet dat jouw kerk de enige vertegenwoordiger van Christus op aarde is. Jij kunt mij niet vertegenwoordigen als jij mijn Levende Woord niet wil horen.

Is het werkelijk zo moeilijk voor de moderne christenen om te zien dat ik voortdurend de orthodox religieuze autoriteiten trotseerde? Is het zo moeilijk voor mensen te zien dat ik krachtig degenen aan de kaak stelde die de wereldlijke, of orthodoxe, benadering van religie hadden? Is het zo moeilijk te zien voor mensen dat ik persoonlijk de innerlijke of mystieke benadering van religie had en dat ik mijn discipelen aanmoedigde hetzelfde te doen?

En is het werkelijk zo moeilijk voor de moderne christenen om te zien dat menselijke machtspelletjes inderdaad de christelijke religie in precies dezelfde soort orthodoxe religie veranderde die ik zo krachtig aan de kaak stelde, wanneer ik die ergens tegenkwam? Is het werkelijk zo moeilijk voor moderne christenen om zich af te vragen of je werkelijk de religie wenst die beweert mij te vertegenwoordigen op aarde, nou net de religie is die mij afwees, achtervolgde en kruisigde?