Waarom werd de mensheid geschapen?

ONDERWERPEN: God kan alleen uit zichzelf scheppen – De Schepper zit in zijn eigen schepping – God heeft van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf gemaakt – het potentieel van van zichzelf bewuste wezens – God kijkt van binnenuit naar de schepping – mechanische evolutie versus bewuste groei – al het medescheppen leidt tot groei – van zoon de mensen tot Zoon van God – niet geascendeerde meesters – het bewustzijn van de materie verhogen – het Christusbewustzijn – levende stenen – Ge zijt Goden – jullie zijn scheppers in aanbouw

Vraag: Lieve Jezus, zou je mij alstublieft kunnen vertellen wat precies de bedoeling is om de mensheid te scheppen. Ik heb gelezen dat de reden hiervoor is dat God zichzelf kan ervaren, is dit waar, of is er een andere reden om levende wezens te scheppen? Dank je

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat je gelezen hebt is correct, maar er zit meer achter. God is in zijn hoogste vorm een staat van puur Zijn, een staat van puur bewustzijn. Uit die staat van puur Zijn is een zelfbewust wezen voortgekomen dat de schepper is van dit universum.

Het Al-zijn heeft op geen enkele wijze vorm. De Schepper heeft vorm (hoewel geen vorm zoals menselijke wezens vorm waarnemen) omdat de Schepper individualiteit bezit. Daarom heeft de Schepper het vermogen en de drang om iets te creëren dat vorm heeft. De Schepper kan echter niets creëren dat van hem gescheiden is. De Schepper kan alleen maar creëren door zijn eigen wezen, zijn eigen bewustzijn, in een bepaalde vorm te modelleren. Daarom zegt de Bijbel dat zonder hem niets geschapen werd dat geschapen werd. Met andere woorden, om de wereld van vorm te kunnen creëren moet God een deel van zijn wezen in deze wereld inbedden. Alles wat ooit geschapen werd, is in werkelijkheid God die een vermomming draagt. Alles werd geschapen door God en uit God en draagt daarom Gods bewustzijn in zich.

Zelfs het materiële universum waarin je leeft, wordt geschapen uit Gods bewustzijn. Daarom draagt alles Gods bewustzijn in zich en dat is de reden dat ik zei dat als de mensen stil zouden zijn, zij zelfs de stenen nog zouden horen schreeuwen. Niet alles in het materiële universum heeft echter hetzelfde niveau van bewustzijn, hetzelfde niveau van gewaarzijn. Nadat God een wereld van levenloze vormen had gecreëerd, schiep God een aantal zelfbewuste, van zichzelf gewaar zijnde, wezens om deze levenloze wereld te bewonen. Zoals Moeder Maria in haar verhandeling uitlegt, schiep God twee gescheiden evoluties die wij engelen en medescheppers zouden kunnen noemen. De medescheppers werden geschapen om af te dalen naar het materiële universum om geleidelijk aan hun weg terug omhoog door de verschillende niveaus van de wereld van vorm te gaan, totdat ze hun van zichzelf gewaar zijn, hun identiteitsgevoel, tot aan het allerhoogste niveau hebben uitgebreid.

Het belang van een van zichzelf gewaar wezen is dat zo’n wezen het potentieel heeft om bewust te (h)erkennen dat hij een verlengstuk van God is, een individualisatie van God. Het zal duidelijk zijn dat ook al heeft een steen Gods bewustzijn in zich ingebed, die niet genoeg van zichzelf gewaarzijn bezit om zich te realiseren dat hij door God werd geschapen.

Het is inderdaad de bedoeling van iedere ware religie om mensen te helpen aan hun potentieel te voldoen om zichzelf te herkennen als zonen en dochters van God. Wanneer mensen zichzelf herkennen als zonen en dochters van God, kan God deze wereld door hen heen ervaren. God kan ervaren hoe het is om binnenin zijn eigen schepping te zijn en niet alleen de schepper ervan te zijn, die er van buitenaf naar kijkt.

God heeft echter meer dan één bedoeling gehad om menselijke wezens te scheppen. Een ander belangrijk doel is dat God nooit een vormwereld heeft willen scheppen die statisch is. God heeft de wereld van vorm wel geschapen en bepaalde natuurwetten gemaakt die de evolutie van deze wereld leiden. Deze wetten maken het mogelijk dat het universum zou kunnen evolueren zonder enige inmenging van God. Het universum zou kunnen groeien op de mechanische wijze die de moderne wetenschappers zich tegenwoordig voorstellen.

Wat zou echter de bedoeling kunnen zijn van zo’n mechanisch universum? Wat zou het voor zin hebben, aangezien God zich vast snel zou vervelen als hij moest kijken hoe het universum zich ontwikkelt volgens mechanische wetten die alles totaal voorspelbaar maken. Stel je maar eens voor hoeveel kinderen een modelspoorbaan maken en dan snel verveeld raken als ze het treintje steeds rondjes zien rijden. Het plezier schuilt in het bouwen van de spoorlijnen, niet in het zien hoe het treintje rondrijdt op een vast spoor dat nooit verandert.

Dus wilde God een universum creëren dat leeft en dat zich kan ontwikkelen op manieren die zelfs God verrassen. Daarom schiep God menselijke wezens naar zijn beeld en gelijkenis. Dit betekent dat menselijke wezens het vermogen hebben iets nieuws te creëren, ze hebben de verbeeldingskracht om zich voor te stellen wat zij misschien willen creëren en de vrije wil om te beslissen wat ze willen creëren. Met andere woorden, menselijke wezens werden ontworpen om medeschepper naast God te zijn.

Je zou kunnen zeggen dat God in globale zin de externe schepper is die het universum vanaf de buitenkant ontwerpt. Het is de bedoeling dat menselijke wezens de scheppers aan de binnenkant zijn, die helpen het universum van binnenuit mede vorm te geven. Met andere woorden, God schiep planeet aarde als een ruwe schets en stuurde toen menselijke wezens naar de aarde met het commando zich te vermenigvuldigen en de heerschappij te nemen. Dit betekent dat het de bedoeling was dat menselijke wezens hun creatieve vermogens zouden vermenigvuldigen en op die manier een perfecte aarde zouden medescheppen binnen de ruwe opzet van God.

Momenteel voldoet deze planeet, zoals ik overal op deze website uitleg, niet aan haar hoogste potentieel, omdat menselijke wezens ervoor gekozen hebben om te creëren vanuit een beperkte staat van bewustzijn die geen recht doet aan hun hoogste potentieel. Niettemin voldoet dit tot op zekere hoogte aan het globale plan van God, wat ons op het volgende doel om te scheppen brengt.

Menselijke wezens worden niet alleen geschapen om het universum te ervaren en te helpen het universum mede te scheppen. Ze worden geschapen met het potentieel om in bewustzijn en van zichzelf gewaar zijn te groeien, totdat ze de allerhoogste vorm van van zichzelf gewaarzijn bereiken. Dit groeiproces gaat door diverse stadia; en er zijn bepaalde scheidslijnen in het groeiproces. Men zou kunnen zeggen dat het universum een klaslokaal voor menselijke zielen is en dat ieder aspect van het universum ontworpen is om zielen te helpen groeien in van zichzelf gewaar zijn. Daarom kunnen zelfs de huidige onvolmaakte toestanden dienen om levensstromen te helpen groeien – als ze bereid zijn om de les te leren en verder te komen.

Wanneer de levensstroom voor het eerst het materiële universum wordt ingestuurd, weet hij dat hij verbonden is met iets buiten zichzelf, namelijk het spirituele zelf. Hij heeft echter nog niet het niveau van van zichzelf gewaar zijn waartoe hij het potentieel heeft. Als de levensstroom verstandig gebruik maakt van zijn kansen, zal die groeien in van zichzelf gewaar zijn en een sterk identiteitsgevoel opbouwen totdat die over een belangrijke scheidslijn heen gaat.

Mijn gehele aardse evangelieverkondiging was bedoeld om het proces te demonstreren waardoor een menselijk wezen, de zoon des mensen, kan groeien in van zichzelf gewaar zijn, totdat hij de volledige identiteit als een Christus wezen manifesteert en daarom zichzelf accepteert als zoon of dochter van God. Wanneer je dat identiteitsgevoel manifesteert, kan de levensstroom permanent naar het spirituele rijk ascenderen en lid worden van de geascendeerde meesters. Dit is wat je zag dat ik zelf, Moeder Maria en andere Bijbelse figuren zoals Mozes en Elia, met wie ik sprak op de Berg van de Transfiguratie, demonstreerden.

Je hebt dus het potentieel om een geascendeerd wezen te worden dat geslaagd is voor zijn allerlaatste examen op planeet aarde. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat het manifesteren van dit niveau van van zichzelf gewaar zijn niet beslist inhoudt dat jij je van het fysieke lichaam moet ontdoen en permanent ascenderen naar het spirituele rijk. Het is heden ten dage en in dit tijdperk het plan en de wens van de geascendeerde meesters om een aantal mensen te laten verheffen naar het niveau van van zichzelf gewaar zijn dat hen kwalificeert voor hun ascensie, maar ervoor kiezen om nog een seizoen in het fysieke lichaam te blijven.

Door zo’n niet geascendeerde meester te worden, kun je helpen het bewustzijn van de mensheid te verhogen en daardoor ook het bewustzijn van de hele planeet meehelpen te verhogen. Dit is trouwens nog een doel om menselijke levensstromen te scheppen. Door gebruik te maken van hun potentieel om te groeien in van zichzelf gewaar zijn, helpen zij een bepaald deel van het materiële universum om van zichzelf gewaar te worden en daardoor volledig op één lijn te komen met Gods bedoeling om te scheppen. Dit zal het in feite voor levenloze materie mogelijk maken om een hoger niveau van bewustzijn te ontvangen, zodat zelfs deze materie van zichzelf gewaar kan worden.

Met andere woorden, fysieke materie wordt geschapen uit Gods bewustzijn en draagt daarom het zaad in zich om van zichzelf gewaar te zijn. Dit zaad is echter latent aanwezig en wacht op een kracht van buitenaf om er energie aan toe te voegen dat ervoor zorgt dat het gaat groeien. Vergelijkbaar met een zaadje dat ligt te wachten in de grond, totdat de verwarmende stralen van de zon maken dat het zaad tot leven wordt gewekt. De kracht die ervoor kan zorgen dat de materie zelf tot leven komt, is het licht van de universele Christusgeest. Zoals ik echter overal op deze website uitleg, kan de universele Christusgeest enkel het materiële universum instromen door de geest en het hart van menselijke wezens die een hoger identiteitsgevoel als Christuswezen hebben herkend en geaccepteerd.

Met andere woorden, de bedoeling om menselijke wezens te scheppen is dat zij kunnen helpen als bemiddelaars om het hele materiële universum te helpen van zichzelf gewaar te worden. In dat proces zal zelfs levenloze materie de levende stenen worden en weten dat ze deel zijn van de keten van zijn die helemaal teruggaat op God.

Wanneer de levensstroom van een menselijk wezen volledig Christusbewustzijn heeft, kan die permanent ascenderen naar het spirituele rijk en een geascendeerde meester worden. Nadat een ziel permanent ascendeert, stopt het groeiproces echter niet. Mijn Vaders huis heeft vele woningen en er zijn vele niveaus van het spirituele rijk waar de levensstroom door heen kan ascenderen, terwijl hij het identiteitsgevoel en gewaarzijn blijft uitbreiden. Uiteindelijk kan een geascendeerd wezen het ultieme niveau van van zichzelf gewaar zijn bereiken, waarbij hij zichzelf één beschouwt met de schepper van deze wereld van vorm.

Daarom zegt de Bijbel: “Ge zijt Goden”. Dit betekent dat ge goden in de maak zijt, omdat ieder deel van God het vermogen heeft zijn van zichzelf gewaarzijn uit te breiden, totdat het zich volledig bewust wordt van het goddelijke potentieel ervan. Dit van zichzelf gewaar zijnde wezen gaat dan op in God, zodat het ook een God wordt. Dit betekent dat het wezen nu zelf een scherper is geworden. Het heeft hetzelfde niveau van gewaarzijn bereikt als de God die dat wezen heeft geschapen en door dit te doen, is het een nieuwe schepper geworden met een eigen individualiteit. Deze nieuwe God kan dan een andere wereld van vorm creëren, gescheiden van deze. Dit is inderdaad de manier waarop de schepping zich ontvouwt en blijft ontvouwen op een manier die compleet buiten de concepten tijd en ruimte staat die zo absoluut lijken voor de mensen op deze planeet.

Laat me je echter waarschuwen dat, hoewel het goed is om je uiteindelijke potentieel te weten, het belangrijk is dat jij je concentreert op de directe situatie. Je bent op een pad dat uiteindelijk leidt naar totaal van zichzelf gewaarzijn, het belangrijkste voor jou is nu echter dat jij de volgende stap neemt. Daarom moedig ik je aan je te richten op het manifesteren van je Christusschap en alles op deze website is natuurlijk ontworpen om je te helpen dat doel te bereiken.