Het kwaad heeft geen absoluut of permanent bestaan

ONDERWERPEN: de basiskrachten van de schepping zijn geen tegenstellingen – het kwaad is niet het tegenovergestelde van God – het kwaad valt buiten het eenzijn van God en schept zijn eigen tegenstellingen – het kwaad moet licht stelen om te overleven – zij doen dat door ons stiekem over te halen de door hen zelf gemaakte strijd aan te gaan – je hebt vrije wil – je kunt kiezen of je Gods wetten opvolgt of er tegen rebelleert – God zal jouw vrije wil niet schenden – wanneer jij God verlaat, moet jij ervoor kiezen of je terugkeert – rebellerende wezens hebben een vals beeld van God geschapen als boos en oordelend – wanneer mensen in het dualiteitsbewustzijn zitten, kunnen ze gemakkelijk bedrogen worden door de kromme leugens – het is een leugen dat het kwaad jou naar God kan terugbrengen – er is maar één weg terug: Christusschap en ascensie – zelftranscendentie en zelfvernietiging

Vraag: Het absolute Kwaad – bestaat dat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het korte antwoord is dat het absolute kwaad bestaat, maar slechts tijdelijk. Met andere woorden, het absolute kwaad heeft geen absoluut of permanent bestaan.

De sleutel om dit mysterie te begrijpen dat talrijke zoekers heeft verward door de tijd heen, is de twee basiskrachten van het scheppen te begrijpen, namelijk yin en yang, het mannelijke en het vrouwelijke. Alles wordt geschapen door de interactie tussen twee krachten. Het belangrijke punt in deze context is te begrijpen dat de twee basiskrachten van schepping niet elkaars tegenovergestelde zijn. De twee basiskrachten zijn complementair, wat inhoudt dat ze geen tegengestelde of wederzijds uitsluitende eigenschappen hebben. In plaats daarvan hebben ze complementaire eigenschappen. Het zijn twee kanten van dezelfde munt en ze voegen iets aan elkaar toe.

Sommige religies onderwijzen dat God één polariteit vormt die goed is en dat er nog een polariteit moet zijn die het tegenovergestelde van God is, namelijk het absolute kwaad. Deze religies hebben de neiging om het te laten voorkomen alsof het net zo noodzakelijk is om het kwade als het goede te hebben en dat enkel de interactie tussen die twee krachten een wereld scheppen. Dit is een heel subtiel en voor sommige mensen heel overtuigend idee, maar ik moet je zeggen dat het een leugen is. In feite is het een absolute leugen die door het absolute kwaad bedacht is.

Toen God dit universum schiep, stelde God een aantal principes vast dat de evolutie van deze wereld als richtlijn dient. Bepaalde wezens besloten om niet alleen tegen Gods wetten in opstand te komen, maar ook tegen Gods bedoeling om het universum te scheppen. Daarom zetten deze wezens zich apart van God en Gods schepping. Het essentiële inzicht is dat wanneer je tegen Gods wetten rebelleert en je apart van God opstelt, jij niet iets creëert dat een tegengestelde polariteit van God vormt. Met andere woorden het kwaad is niet plotseling een noodzakelijk onderdeel van de schepping geworden.

Gods schepping evolueert door de harmonieuze interactie tussen de twee complementaire krachten, namelijk de actieve en passieve, het mannelijke en het vrouwelijke. Geen van deze krachten is slecht. Beide krachten zijn absoluut goed en staan niet tegenover elkaar of de basale bedoeling van het scheppen.

Het absolute kwaad is daarom een kracht die zich apart van en buiten de basispolariteit heeft opgesteld die het universum schept. Het absolute kwaad is een kracht die gemaakt wordt door wezens die gezegd hebben: “We willen geen onderdeel zijn van Gods schepping.”

Wat je moet begrijpen is dat het kwaad nooit een polariteit met God kan vormen. Alles wordt geschapen door de interactie tussen twee polariteiten. Wanneer ze samen komen, staan ze niet tegenover elkaar of heffen elkaar op. In plaats daarvan complementeren ze elkaar en door hun harmonieuze vereniging scheppen ze iets dat anders dat meer dan de oorspronkelijke staat is.

De wezens die tegen God rebelleerden krijgen het bewustzijn van gescheidenheid waarin altijd een aantal dualistische polariteiten bestaan. Dus ze hebben een valse polariteit gevormd, die verschilt van de oorspronkelijke yin-yang polariteit van God. Die polariteiten sluiten elkaar wel wederzijds uit en kunnen elkaar alleen maar bestrijden – die kunnen nooit complementair zijn en iets nieuws vormen. Wat de meeste mensen goed en kwaad noemen zijn die relatieve polariteiten die met de geest van de antichrist worden geschapen. Wat inhoudt dat wat de meeste mensen goed noemen ook het product is van de antichrist.

Als je het absolute goed en het absolute kwaad zou samenvoegen zou er geen schepping zijn. Het absolute goed en absolute kwaad zijn geen complementaire krachten, ze sluiten elkaar wederzijds uit. Als je de twee bij elkaar doet, zal het absolute kwaad onmiddellijk verdwijnen, zoals het duister verdwijnt wanneer je het licht aandoet in een kamer. Het absolute kwaad is gewoon de afwezigheid van het absolute goed en daarom bestaat het zelf niet. Het kan niet blijven bestaan in de aanwezigheid van het absoluut goede.

Toen bepaalde wezens tegen Gods wet rebelleerden, stelden ze zich mentaal buiten Gods universum op. Ze sneden zich af van God en daarom ontvangen ze geen energie meer rechtstreeks van God. Dit is niet omdat God deze wezens haat of hen wil straffen. God heeft gewoon wetten gemaakt over hoe een wezen met vrije wil energie ontvangt. Wanneer je die wetten overtreedt, wanneer je weigert om je licht in de fitting te draaien, kun je geen energie meer ontvangen.

Dus wat er gebeurt, is dat bepaalde spirituele wezens zich van God afgesneden hebben. Deze wezens kunnen niet rechtstreeks energie van God ontvangen, maar ze kunnen niet eeuwig blijven van hun eigen energie bestaan. Met andere woorden, toen deze wezens zich van God lossneden, hadden ze een bepaalde hoeveelheid van Gods energie. God pakte die energie niet van hen af, maar stond toe dat deze wezens hun eigen wereld schiepen waarin ze apart van God leken te zijn. Deze wezens konden hun eigen wereld scheppen, maar ze konden alleen de energie gebruiken die ze in het begin hadden. Ze konden niet meer ontvangen zonder opnieuw in overeenstemming te komen met Gods wet en visie.

Dus toen de energie van de rebellerende levensstromen begon op te raken, moesten ze een manier bedenken om energie te stelen van degenen die nog wel rechtstreeks energie van God kunnen ontvangen. Helaas waren de bewoners van planeet aarde naar een lager bewustzijn afgedaald en dit gaf de duistere wezens toegang tot deze planeet en het bewustzijn van de mensheid. De duistere wezens hebben sindsdien talrijke plannen bedacht om ervoor te zorgen dat mensen de zuivere energie van God een lagere kwaliteit geven, zodat de duistere wezens de energie kunnen stelen en blijven bestaan. De duistere wezens zijn net vampiers die het levensbloed, Gods energie, uit mensen zuigen.

Bij hun poging om de baas te worden over de bewoners van de aarde, hebben de duistere wezens veel slimme plannen gebruikt. Als onderdeel van deze inspanning hebben ze een aantal filosofieën bedacht die hun bestaan rechtvaardigen. Eén van deze filosofieën is dat er, omdat alles een tegenovergestelde moet hebben, iets het tegenovergestelde van God moet zijn. Daarom moest het absolute kwaad een noodzakelijk onderdeel van de schepping worden als de absolute polariteit van het absolute goede. Zoals ik hierboven geprobeerd heb uit te leggen, is dit een leugen.

Het absolute kwaad vormt geen polariteit van het absolute goede. Het absolute kwaad is niet een noodzakelijk onderdeel van Gods schepping. Het absolute kwaad is een gevolg van het feit dat God al zijn zonen en dochters vrije wil heeft gegeven. Wanneer je vrije wil hebt, kun je één of twee benaderingen hebben. Je kunt het feit erkennen dat God om iets te scheppen wat duurzaam is, bepaalde wetten moet maken die de duurzaamheid van het universum veilig stellen. Je kunt beseffen dat deze wetten jouw vrijheid inperken. Daarom kun je kiezen om je vrije wil te gebruiken binnen de context van Gods wetten. Dit heeft twee voordelen. Door Gods wetten op te volgen, heb je de zekerheid dat je altijd een stabiel podium hebt om je creatief tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden, je kunt niet plotseling iets doen wat jou of het hele universum vernietigt. Tegelijkertijd heb je nog steeds ongelimiteerd kansen om je individualiteit en creativiteit tot uitdrukking te brengen binnen de context van Gods wet.

De ander optie die je hebt als consequentie van je vrije wil, is dat je kunt kiezen om volledig en absoluut tegen niet alleen Gods wet te rebelleren, maar ook tegen Gods plan om te scheppen. Omdat God je vrije wil heeft gegeven, laat God je die keus maken. Neem echter de mechanieken in overweging om die keus te maken. Je zegt in essentie tegen God: “Ik wil niets met je te maken hebben.” Omdat God zijn eigen Wet van Vrije Wil respecteert, zal God je niet alleen toestaan om die keuze te maken, maar God zal ook de consequentie van die keuze aanvaarden. De consequentie is dat God je met rust zal laten en wanneer God je met rust laat, ben je volledig van God afgesneden.

God zal nooit je vrije wil schenden. Met andere woorden, wanneer jij je van God los gesneden hebt, zul je oneindig van God afgesneden zijn, tenzij jij je oorspronkelijke keuze verandert en zegt: “God, ik wil naar huis komen.” In tegenstelling tot hoe de duistere machten God afgeschilderd hebben, namelijk als een boos en oordelend wezen, is God niet boos en beoordeelt de duistere krachten niet. Dergelijke wezens kunnen, op elk moment, kiezen om hun oorspronkelijke rebellie tegen God te veranderen. Op het moment dat zij hun oprechte intentie aangeven om naar God terug te keren, op dat moment is God volledig bereid om hen daarbij te helpen.

Helaas wanneer een levensstroom zich van God los snijdt, begint hij onvermijdelijk een beeld van God te vormen dat niet klopt met de goddelijke realiteit. Daarom kunnen die wezens de onvoorwaardelijke liefde van God niet begrijpen of accepteren. Ze projecteren hun eigen eigenschappen van voorwaardelijkheid, relativiteit, boosheid en oordelen op God. Daarom accepteren ze niet volledig dat zij de optie hebben om terug te keren naar God. Het gevolg is dat ze blijven proberen hun oorspronkelijke beslissing om zich van God af te keren te verdedigen. Door dit te doen proberen de duistere machten mensen te laten accepteren dat het kwaad een noodzakelijk deel van de schepping is. Ze willen mensen laten accepteren dat het absolute kwaad net zo essentieel is voor de schepping als het absoluut goede en dat het daarom acceptabel is om je met het absolute kwaad in overeenstemming te brengen.

Veel levensstromen op planeet aarde worden door deze subtiele leugens voor de gek gehouden. Dit komt niet omdat deze levensstromen slecht zijn, of omdat ze tegen God gerebelleerd hebben. Het komt grotendeels omdat de meeste mensen op planeet aarde naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin ze God niet begrijpen, vooral niet de onvoorwaardelijke liefde van God. Daarom geloven veel levensstromen niet dat ze Gods liefde waard zijn. Ze denken dat God boos op hen is en dat God hen hardvochtig zal beoordelen. Ze denken dat als zij zondaren zijn die het niet waard zijn om naar God terug te keren, waarom je dan niet gewoon op één lijn brengen met de duistere geesten die je vertellen dat het eigenlijk oké is om te doen wat je wilt en dat Gods wet een beperking is van jouw vrijheid.

Toen ik 2000 jaar geleden op aarde rondliep, heb ik een uiterst belangrijke opmerking gemaakt (Uit Spreuken 16:25 aangehaald). Ik zei: “Er is een weg die de mens goed toe lijkt, maar waarvan op het einde de dood wacht.” De duistere wezens hebben geprobeerd het idee aan te prijzen dat de wereld uit twee tegengestelde krachten bestaat, namelijk het absoluut goede en het absolute kwade. Ze hebben geprobeerd de indruk te wekken dat er twee deugdelijke wegen zijn en dat beide wegen tot hetzelfde eindresultaat leiden. Met andere woorden, het ware doel is om terug te keren naar de eenheid met God, maar je kunt dat doel op twee verschillende manieren bereiken. Je kunt de hoofdweg of de landweg kiezen, en deze duistere krachten willen je laten geloven dat beide wegen uiteindelijk naar hetzelfde resultaat leiden. Dit is nog een subtiele en doordringende leugen.

Wanneer jij je in overeenstemming brengt met het absoluut goede en je vrije wil gebruikt binnen de context van Gods wet, zal God je meer leven geven, meer energie. Dit wordt uitgedrukt in de parabel van de talenten. De dienaar die zijn talenten had vermenigvuldigd, kreeg meer terug. Als jij je in overeenstemming brengt met het absolute kwaad, dan zal God je vrije wil respecteren en je met rust laten. Het resultaat is dat je geen energie meer van God ontvangt. Daarom zul je geleidelijk de energie die je gebruikt, opmaken en daarom zul je er dan niet meer zijn. Je verdwijnt gewoon. Je ziel wordt uitgewist, alsof ze nooit bestaan had.

Nu op dit moment zouden de duistere krachten kunnen zeggen dat je door zwarte magie te gebruiken, je aan kracht en energie kunt winnen. Dit klopt omdat er nog steeds heel veel mensen op planeet aarde zijn die rechtstreeks energie van God ontvangen. Met andere woorden, er kan nog steeds energie vervormd worden tot zwarte magie en daarom kan worden gestolen door de duistere krachten. Als deze vervorming van energie echter door blijft gaan tot ze een kritieke massa bereikt, dan zou de hele planeet van Gods energie kunnen worden afgesneden. Op dat moment zou er geen energie meer van God komen en daarom zouden de planeet en alle duistere krachten erop zichzelf snel vernietigen.

Toen God deze planeet schiep, deed hij een belofte. Hij beloofde dat hij, als jij je op één lijn zou brengen met zijn wetten, je een stabiel podium zou geven om je creatief tot uitdrukking te brengen. Het komt allemaal neer op de oude vraag: “Kies vandaag wie je wilt dienen.” Wil je het absoluut goede dienen en daarom het leven en de absolute werkelijkheid bereiken. Of wil je het absolute kwaad dienen en daarom op den duur jezelf vernietigen.