De waarheid over duistere krachten – waaronder de duivel en Satan

Dit is een passage uit een langer dictaat. Het hele dictaat staat hier.

Gautama Boeddha, 31 december 2007
De verkeerde hiërarchie begrijpen
Wij hebben af en toe het feit besproken dat er een bepaald percentage levensstromen op deze planeet mocht incarneren en dat zij – samen met levensstromen in de mentale en emotionele rijken – een hiërarchie vormt die wij de verkeerde hiërarchie hebben genoemd. Nu mijn geliefden, dit zijn de krachten die, zoals ik zonet vertelde, vele vorige Gouden Eeuwbeschavingen hebben vernietigd.

Veel van jullie, de spirituele mensen, zijn door een fase, heengegaan, waarbij je de noodzaak inzag om oproepen te doen of decreten op te zeggen om het oordeel over de verkeerde hiërarchie op te roepen. En dit was een noodzakelijke stap, niet alleen voor planetaire ontplooiing, maar ook voor jouw eigen persoonlijke groei. Maar velen van jullie hebben het punt bereikt waarop jullie eraan toe zijn om je echt te bevrijden van de laatste zeer subtiele restanten van het dualiteitsbewustzijn. En dus heb ik als Heer der Wereld – die het spirituele evenwicht voor alle levensstromen op aarde natuurlijk bewaart – besloten om jullie een lering te geven die verder gaat dan wij eerder hebben uitgebracht.

Laat mij jullie meenemen in een gedachte-experiment, een oefening voor jullie verbeelding. Jullie zouden met het beeld kunnen beginnen dat de laatste tijd in populaire boeken en films werd gegeven over de kleine hobbit Frodo, die de ring had gekregen en hem moest terugbrengen naar de plaats waar hij was gemaakt. (Lord of the Rings). En zodoende moest hij tegen een duistere kracht vechten die het universum leek te doordringen en van een centraal punt afkomstig leek te zijn, waar zogenaamd een kwade keizer of magiër was die niet alleen de duistere kracht, maar ook miljoenen en miljoenen orks of andere wezens die zijn bevelen gehoorzaamden en in zijn macht waren, aanwijzingen gaf.

Ik wil graag een draai aan dit verhaal geven. Veronderstel nu dat je de wereld bekijkt en ziet dat er bepaalde mensen zijn die zich er schijnbaar op toeleggen om de vrede en welvaart op de wereld te vernietigen. En wanneer je beter kijkt, realiseer jij je dat zij zich hierop toeleggen, omdat zij in een bepaalde bewustzijnsstaat zijn. En je ziet dat zij hoofdzakelijk in deze bewustzijnsstaat zijn, omdat zij in principe bang zijn. Zij zijn bang dat hen, als zij geen bepaalde acties ondernemen, één of andere ramp zal overkomen, zoals tot in alle eeuwigheid branden in de hel, wat het ergste is dat zij zich kunnen voorstellen.

Dus vanwege die angst om naar hel te gaan, zijn zij bang om tegen degenen in te gaan die hen bevelen om anderen in naam van God te doden. En dus zie je dat er op aarde een bepaalde hiërarchie bestaat, zoals jullie bijvoorbeeld in vorige eeuwen hebben gezien, waarin de leiders van een bepaalde religie – zelfs de opperste leider, zoals de paus van de christelijke religie – degenen onder hem beval om oorlog tegen de leden van een andere religie te voeren. Daardoor doodden zij andere menselijke wezens in naam van hun god, van wie zij tegelijkertijd zeiden dat het een god van liefde was die het gebod had gegeven: “Gij zult niet zal doden.” En die zijn eniggeboren zoon naar de aarde had gestuurd, die het gebod gaf om de andere wang toe te keren en je naaste lief te hebben als jezelf.

Maar toch was het op een of andere manier logisch dat als je in naam van die god doodde, jij een vurige hel zou vermijden die anders op aarde zou komen – als degenen van die andere religie werd toegestaan deze te verspreiden. Dus zie je dat er een aardse hiërarchie is, maar wanneer je een spiritueel persoon bent en beter kijkt, dan zie je dat er een immateriële hiërarchie is die, bij wijze van spreken, eigenlijk aan de touwtjes trekt van de marionetten die op aarde dansen. Zelfs degenen die grote macht lijken te hebben, zoals pausen en keizers, zijn in werkelijkheid robots die aan de bevelen van een hogere macht achter hen gehoorzamen.

Je angst voor de verkeerde hiërarchie onder ogen zien
Je zou misschien je bewustzijn open kunnen stellen voor het feit dat er een macht is die boven het materiële staat. En in het begin kun je misschien wat angst voor deze macht voelen. En je zou kunnen denken dat aangezien er een hiërarchie van duisternis op aarde bestaat, er misschien een nog grotere en machtigere hiërarchie in de hogere rijken is – in de niet materiële wereld – zodat die verkeerde hiërarchie onbeperkte macht heeft, of bijna onbeperkte macht, over degenen die binnen hun invloedssfeer zijn gehaald.

En dit heeft natuurlijk vele mensen op aarde – van diverse religies waaronder studenten van de geascendeerde meesters – heel veel angst gegeven om door deze verkeerde hiërarchie, te worden beïnvloed. Door die angst om door de verkeerde hiërarchie te worden beïnvloed, raak je zo bezorgd over het zuiver houden van jouw bewustzijn dat jij – zonder het te beseffen – eigenlijk de stroom van de Rivier van Leven voor jouw eigen wezen afsluit, jouw eigen creativiteit afsluit door te denken dat je bang moet zijn om met je eigen creativiteit te experimenteren uit angst dat jij je voor de verkeerde hiërarchie openstelt.

Dus vele spiritueel ingestelde mensen die verder zijn gegaan dan dat ‘onwetendheid een zegen is’ zoals blijkt uit de houding van ‘wij zien geen kwaad, we horen geen kwaad’, zijn gaan geloven dat deze duistere krachten bestaan. En er bestaan inderdaad duistere krachten – ik ontken dat op geen enkele manier. Het beeld dat ik je nu wil geven, is dat er echt een verkeerde of duistere hiërarchie bestaat, een duistere kracht die in een hiërarchie wordt georganiseerd. Je kunt zien dat er individuele mensen op de wereld zijn die door deze kwade kracht worden aangedreven, die erdoor verblind worden en waarvan enkele, bijvoorbeeld seriemoordenaars worden.

Maar er is ook een meer georganiseerde vorm, waarin een complete bevolking op bepaalde momenten onder de betovering van de verkeerde hiërarchie kan komen, zodat zij hun krachten proberen te bundelen om de leden van een andere samenleving te doden. En als je een duidelijk voorbeeld hiervan wilt, kun je natuurlijk kijken naar de Nazi’s in Duitsland als één modern voorbeeld daarvan. Maar als je het een beetje van naderbij durft te bekijken, kun je zien dat vele samenlevingen elementen hiervan hebben. Zelfs het hedendaagse Amerika heeft bepaalde mensen die in hoge machtsposities zitten die onder de betovering van die verkeerde hiërarchie zijn gekomen en daardoor instrumenten zijn geworden om oorlogen en conflicten op planetaire schaal in het leven te roepen.

Maar wanneer je verder dan deze mensen op aarde kijkt – die zijn verblind of overgenomen door de verkeerde hiërarchie – zie je dat er achter hen een immateriële hiërarchie bestaat. En je zou erover kunnen spreken in termen van kwade geesten, demonen, niet belichaamde zielen, entiteiten, hoe je ze ook maar wilt noemen. Maar het belangrijkste beeld is dat er wezens zijn die volledig door het dualiteitsbewustzijn worden verblind en die daardoor totaal geconcentreerd op en zich wijden aan het tot uitdrukking brengen van één of andere vorm van duisternis – hoewel zij zelf vaak geloven dat het voor een groter goed is.

Als je deze verkeerde of duistere hiërarchie als piramide opvat, waarbij de fysieke manifestaties het laagste niveau van de piramide vormen, dan zit daarboven weer een niveau en daarboven weer een ander niveau en elk daarvan brengt je naar de top van de piramide. Jullie weten natuurlijk dat de piramide op één enkel punt eindigt. En zo ontstaat het populaire beeld dat aan de top van de piramide van de duistere hiërarchie, de duivel of Satan of Lucifer of hoe dat wezen in diverse culturen en religies maar genoemd wordt, zit.

Een reis naar de illusies van de duisternis
Veronderstel nu dat wij de volledige wapenuitrusting van Aartsengel Michaël aantrekken, zodat wij onaantastbaar zijn voor de duistere krachten en wij gingen net als Frodo op reis die naar de diepten van Mordor, de diepten van de duisternis, reisde. Wij reizen nu door de verschillende lagen van de verkeerde hiërarchie, de krachten van duisternis. Wij reizen hoger en hoger naar het toppunt, het allerhoogste punt van de piramide.

En naarmate wij steeds dichter bij de top komen, ontmoeten wij diverse manifestaties van duisternis, net zoals Frodo op zijn reis naar Mordor ontmoet. En wij verwachten, natuurlijk, dat wij, naarmate wij de allerhoogste top bereiken, de uiteindelijke tempel van duisternis, het ultieme gebouw dat de duistere heer zelf huisvest, zullen vinden dat op de top van die duistere hiërarchie staat. En naarmate wij verder in de diepere niveaus van duisternis doordringen, zien wij wel zo’n tempel, een bouwwerk dat geconstrueerd is met allerlei kwade of lelijke manifestaties van cijfers, met draken, met gargoyles of wat jij je op aarde daarbij maar kunt voorstellen.

Naarmate wij bij deze tempel zelf in de buurt komen, zien wij iets eigenaardigs. Wij zien dat de tempel omringd wordt door wezens die de tempel aanbidden, maar die wezens zijn zo bang om de tempel in te gaan dat zij nooit, nee nooit, de tempel binnengaan. Zij blijven altijd buiten staan. Maar wij zien dat die wezens, bij wijze van spreken, het hoogste niveau van de duistere hiërarchie vormen die wij vanuit onze positie buiten de duistere tempel kunnen zien. En wij zien dat zij zo gehypnotiseerd zijn, zo geconcentreerd op het aanprijzen of het handhaven van een bepaald idee, dat zij naar zij geloven van de duistere heer zelf hebben gekregen. Maar wij realiseren ons dat niemand van deze wezens ooit de duistere heer heeft gezien, eigenlijk nooit die filosofie of matrix van de duistere heer zelf heeft ontvangen.

Zij geloven dat die in het verre verleden aan hun voorvaderen werd gegeven en dat zij gewoon de instructies moeten blijven uitvoeren die zij in het verleden hebben ontvangen. En zij geven die instructies door aan het volgende niveau van de piramide, aan degenen onder hen. En degenen die onder hen staan, voeren blindelings de instructies uit van degenen die boven hen staan, terwijl zij op hun beurt geloven dat hun superieuren die rechtstreeks van de duistere heer hebben ontvangen, en zo voort door alle lagen van de piramide heen. En nu richten we onze blik op die – bij wijze van spreken – meest gevorderde duistere wezens die wij tijdens onze reis hebben ontmoet en dan zien wij dat zij, hoewel zij grote macht hebben over degenen onder hen, eigenlijk zelf eerder door angst worden gedreven – in plaats van de machtige wezens zoals hun aanhangers denken.

Wij kijken door hen heen en zien dat het holle vaten zijn, omdat zij door angst worden gedreven. En in hun angst voeren zij eigenlijk mechanisch uit wat zij geloven dat het instructies zijn van hun duistere heer. En hoewel zij geloven dat de duistere heer de tegenhanger is van God – en dus net zo machtig als God – hebben zij helemaal geen bewijs hiervan, omdat zij die duistere heer nooit zelf hebben gezien. Wanneer wij deze angst beseffen – en ons nog steeds beschermd weten door de volledige wapenuitrusting van Aartsengel Michaël – zeggen wij: “Nu, misschien zouden wij moeten doen waar zij bang voor zijn? Misschien zouden wij die tempel in moeten lopen en een kijkje nemen bij deze duistere heer, van wie men veronderstelt dat hij net zo machtig is als God zelf?”

En dan verzamelen wij onze moed en lopen door de tempelpoorten en wij betreden een grote hal en aan het eind van die hal is een grote troon. Maar tot onze verrassing ontdekken wij dat er niemand op die troon zit, behalve een muisje, dat de donkere tempel is binnengeslopen op zoek naar voedsel, maar niets heeft gevonden en snel wegrent omdat hij ons heeft horen aankomen. En dus staan wij daar voor die duistere troon – en plotseling begint het ons te dagen: Er bestaat geen duistere heer!

Houd op macht te geven aan iets wat onecht is
Er heeft nooit een duistere heer bestaan! Er is nooit een slecht wezen geweest dat de tegenpool van God is en die dus net zo machtig als God was. Wat wij ons ogenblikkelijk realiseren, is dat alle verschillende niveaus van de hiërarchie van de duisternis een totale illusie aanbidden. Zij aanbidden iets wat er niet is, iets wat niet bestaat. En daardoor zien wij nu iets wat heel diep gaat. De wezens op de lagere niveaus van de piramide zijn bang om ongehoorzaam te zijn aan degenen boven hen, omdat zij geloven dat degenen boven hen macht over hen hebben. En tot op zekere hoogte is dit waar, want wanneer je op de lagere niveaus zit, hebben degenen boven jou bepaalde krachten die uit zwarte magie bestaan die zij tegen jou kunnen gebruiken.

Maar wij zien ook dat de volledige hiërarchie naar het hoogste niveau van de wezens leidt die buiten de tempel staan en wij zien dat die wezens de duistere heer aanbidden van wie zij denken dat hij in de tempel verblijft. Maar zij doen dat, omdat zij geloven dat die duistere heer daar is en dat hij daadwerkelijk macht over hen heeft en hen vernietigt als zij niet doen wat hij gebiedt. Maar wij zien dat die wezens – hoewel zij macht over alle wezens onder hen in de hiërarchie hebben – eigenlijk het zieligst zijn – omdat zij denken dat de duistere heer boven hen macht over hen heeft. Maar omdat deze duistere heer helemaal niet bestaat en de tempel leeg is, staat er geen macht boven hen die hen kan vernietigen als zij niet doen wat de duistere heer die niet bestaat, beveelt.

En dan zien wij ineens dat deze verkeerde hiërarchie – die misschien de macht op aarde, of in de mentale of emotionele rijken, lijkt te hebben – eigenlijk geen echte macht heeft. Het is allemaal een illusie, en wat onecht is, kan geen macht hebben over iets wat echt is, tenzij wat echt is, in de illusie gelooft dat de duisternis echt bestaat en daardoor – door de werkelijkheid van de duisternis te bevestigen – de duisternis macht verleent. Wij beseffen ineens dat degenen die zich op de lagere niveaus van de hiërarchie van duisternis bevinden, hun eigen energie gebruiken om deze illusie te voeden. Zodoende sturen zij hun energie naar een verkeerde matrix en daardoor geven zij hun eigen energie om een kracht te scheppen die degenen op het volgende hoogste niveau van de piramide kan worden gebruikt om degenen die daaronder zitten, in hun macht te houden.

Met andere woorden, degenen die worden overheerst, geven zelf hun eigen energie aan degenen die hen overheersen. En als degenen die worden overheerst nu eens zouden ophouden hun energie te geven aan degenen die boven hen staan, dan zouden zij die macht van hun superieuren afpakken. En wanneer je ziet dat dit op elk niveau van de piramide wordt herhaald, zie je dat het niet echt waar is – wat in vele mythen overal ter wereld wordt neergezet – namelijk dat degenen die onmiddellijk onder de duistere heer staan, hun macht aan de duistere heer zelf ontlenen.

Er bestaat geen duistere heer, dus hoe konden degenen die op het hoogste niveau van de piramide zijn, dan macht ontvangen wanneer er niets boven hen is dan leegte? En zo zie je nu dat de hele superstructuur van de verkeerde hiërarchie niet door de duistere heer wordt gevoed. Zij wordt gevoed door degenen die eronder staan en dat gaat helemaal terug tot de menselijke wezens die geïncarneerd zijn die nog niet helemaal verstoken zijn van al het licht, maar nog wel een beetje werkelijkheid, een beetje licht, in zich hebben. Maar die om de tuin geleid zijn om hun licht verkeerd te gebruiken voor illusies en daardoor de hele superstructuur van de duistere wezens en de verkeerde hiërarchie voeden. Wij realiseren ons ineens dat het kwaad niet echt bestaat en dat zijn schijnbare werkelijkheid totaal geen macht over de mens heeft – behalve dan de macht die mensen aan de duisternis geven door hun eigen licht verkeerd te gebruiken voor de illusies die door de duisternis bedacht worden. De illusies waarvan mensen geloven dat ze echt zijn.

De illusie opgeven dat de duisternis macht heeft
Veel van jullie, de spirituele mensen, staan precies op het punt waarop jullie bereid zijn deze waarheid die ik jullie nu heb gegeven, volledig te integreren. Jullie zijn bereid die stap te doen die jullie eindelijk en totaal buiten het bereik van de krachten van dualiteit brengt. Wat je op het punt brengt waarop de prins van deze wereld bij jou komt, maar niets bij jou vindt, waardoor hij jou kan dwingen om een negatieve reactie te geven waardoor jouw licht de duisternis voedt.

Jullie zijn precies op het punt waarop één volgende stap jullie zal bevrijden, zodat jullie net als Boeddha onder de boom kunnen zitten om met demonen van Mara, de krachten van deze wereld, te worden geconfronteerd. Maar hoe zij ook proberen jullie aan te vallen of in verzoeking te brengen, jullie zijn nergens meer aan gehecht waardoor zij jullie ertoe kunnen bewegen om hun illusies kracht te verlenen. Want jullie doorzien die illusies en daardoor blijven jullie onbewogen door zelf tot in het oneindige alles op te geven wat onecht is.

Veel van jullie staan op het punt waarop jullie, door een kleine verandering in de wijzer van het bewustzijn, je visie ineens veranderen en de totale onechtheid inzien van alles wat duister en kwaad lijkt. Dit mijn geliefden, zal niet onmiddellijk die duisternis van de aarde verwijderen, want de Wet van Vrije Wil stelt nog vele mensen in staat om de illusies van duisternis geloven. Maar er zitten twee belangrijke aspecten aan dat jij die illusie opgeeft.

In de eerste plaats natuurlijk dat jij van de aantrekkingskracht van dualiteit bevrijd bent, vrij van de angst voor de verkeerde hiërarchie. Jij wordt verankerd in de oneindige vrede van de Boeddha, de oneindige vrede van Christus, de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder, de oneindige vrede van de Goddelijke Vader, de oneindige vrede van de Heilige Geest. En als jij in die vrede verankerd bent, kun je een stap omhoog doen naar een totaal nieuw niveau om het evenwicht voor de aarde te bewaren, zodat je als tegenwicht kunt fungeren voor de mensen die nog door de dualiteit worden verblind en nog steeds denken dat zij de opdrachten van de duistere heer of degenen boven hen in de verkeerde hiërarchie, moeten uitvoeren. Die zij vaak niet zien als een duistere hiërarchie, maar als de hiërarchie van hun eigen religie of de hiërarchie van hun politieke partij of elke willekeurige illusie er op aarde bestaat en die wordt bedacht om mensen te misleiden, zodat zij gehoorzaam zijn en energie aan de duistere machten geven, terwijl zij denken dat zij voor God of heel hoog doel aan het werk zijn.

En zo bieden jullie tegenwicht aan de krachten van de duisternis – wanneer jullie beseffen dat er geen duistere heer is. Die krachten van duisternis bestaan niet, maar jullie beseffen ook dat nog te veel van jullie broeders en zusters door die illusie worden verblind dat de duisternis echt bestaat en dat die daadwerkelijk macht over hen heeft. Dus jullie herkennen dat er veel mensen zijn die nog niet zo ver zijn dat zij die illusie kunnen opgeven.

En waarom zijn zij nog niet zo ver? Omdat zij niet zover zijn dat zij naar de duisternis kunnen kijken. Zij zijn er nog niet aan toe te erkennen dat zij, als zij met een dualistische strijd bezig zijn – hoewel zij geloven dat zij voor een goede oorzaak vechten –eigenlijk voor de hiërarchie van duisternis aan het werk zijn. Zij zijn bang om dat te erkennen, omdat zij zo’n wroeging en zelfveroordeling zouden voelen dat het hen vele levens zou kosten om van die wond te genezen. En zelfs degenen die bereid zijn te erkennen dat strijd nooit van de hiërarchie van het licht kan afkomen, zijn ze nog te bang om goed naar de hiërarchie van de duisternis te kijken, die helemaal tot aan de top te volgen en dan uiteindelijk in te zien dat er niets bovenaan de top staat en daarom geen macht heeft.

Het is noodzakelijk dat een bepaald percentage mensen het evenwicht bewaart dat de rest van de mensheid meer tijd geeft om de rijpheid en de moed te ontwikkelen, waardoor zij dan in staat zijn naar de duisternis te kijken, te zien wat het is en daarna hun vrijheid te gebruiken om die los te laten. En je ziet dat het nodig is dat zij het evenwicht bewaren opdat de mensen die door de duisternis worden verblind de aarde niet in een negatieve spiraal van geweld zullen dompelen die de manifestatie van de Gouden Eeuw verhindert.

Behoud de visie dat jij ontwaakt uit de illusie van duisternis
Jij moet die visie behouden dat de mensheid uit het geweld zal worden getrokken en zich geleidelijk naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw verheft. En de visie die jullie moeten behouden, is dat dit gebeurt, omdat steeds meer mensen de waarde van tolerantie, de waarde van diversiteit, de waarde van creativiteit gaan beseffen – en dat de mensheid haar problemen zal oplossen door creativiteit, niet door macht. Door creatieve oplossingen te zoeken in plaats van de mechanisatie van het bewustzijn te herhalen door te denken dat je door één specifieke oplossing af te dwingen, één specifiek geloofssysteem, dat zogenaamd de oplossing voor alle problemen heeft, maar dat in werkelijkheid geen enkele oplossing biedt voor welk probleem ook, maar slechts de dualistische strijd versterkt.

Ik wil graag dat jullie die visie behouden opdat dit ontwaken zich als kringen in het water verspreidt. Visualiseer dat de mensen zich volledig bewust worden van de waarheid over licht en duisternis – de onechtheid van de duisternis en de waarheid van God en de waarheid van de uitspraak van Christus dat met God alles mogelijk is, inzien – en dat de Gouden Eeuw zich daarom waarachtig kan manifesteren en herrijzen als de feniks, de vogel die uit het brandende vuur van de conflicten die je momenteel op de wereld ziet, die opstijgt.

Ik wil graag dat jullie de visie behouden dat de mensheid zich bewust wordt van de waarde van creativiteit, de waarde van hun eigen ingebouwde creativiteit opdat zij allen een rol kunnen spelen om met creatieve oplossingen te komen of creatieve oplossingen te steunen voor de problemen die duizenden jaren lang voor conflicten hebben gezorgd. Waaronder creatieve oplossingen op het gebied van religie en spiritualiteit, zodat de religie niet meer de aanleiding wordt tot heftige conflicten die de wereld in vuur en vlam zetten. En daardoor een neerwaartse spiraal creëert waar de mensen zich niet uit kunnen bevrijden, waardoor zij gedachteloos en mechanisch degenen doden die tot een andere religie behoren, terwijl zij robots worden die volledig door de duistere krachten die willen doden en vernietigen, worden overgenomen.