Manipulatoren zijn niet het sterkst en kunnen het dus niet overleven

 

Laten we verder kijken dan de concrete situatie in Zuid- en Noord-Korea of zelfs andere Aziatische landen. Terugkijkend op de geschiedenis besef je dat de situatie die je nu hebt in Zuid- en Noord-Korea eigenlijk niet uniek is in de geschiedenis. De kenmerken mogen dan uniek van vorm zijn, omdat je een communistisch systeem hebt in Noord-Korea en zakenconglomeraten in Zuid-Korea, maar als je verder kijkt dan de concrete, specifieke situatie, dan zie je een patroon dat in veel vroeger tijden, niet alleen in Korea voorkomt, maar ook in veel landen in Oost- en Zuidoost-Azië. Je ziet dat veel samenlevingen in het verleden een zeer hoog organisatieniveau hadden maar ook een hoog niveau van corruptie. Het waren ook zeer hiërarchische samenlevingen die speciale privileges gaven aan een zeer kleine elite aan de top van de samenleving.

Er bestaat een bepaald besef in de ziel van alle mensen dat het leven op een bepaalde manier hoort te zijn en dat bepaalde manifestaties niet zouden mogen gebeuren. Natuurlijk is een van de onbewuste aspecten van het bewustzijn die bij alle mensen voorkomen, dat de essentie van het leven is dat je vrije wil hebt. De essentie van groei is dat je keuzes maakt, maar om keuzes te maken moet je ook opties hebben. Als je in een samenleving woont waarin je in een bepaalde positie in het leven bent geboren en als je ouders boer waren en geen andere keus hebt dan boer worden, dan zal de ziel weten dat de samenleving haar niet de juiste opties geeft om haar vrije wil uit te oefenen. Ze krijgt gewoon niet de vrijheid, de opties, om een levenspad te kiezen dat haar in dat leven maximale groei zal geven. In plaats daarvan heeft de ziel alleen de mogelijkheid om mechanisch de door de samenleving gedefinieerde positie te vervullen en dit leidt niet tot maximale groei. De ziel weet dat dit niet juist is.

In dergelijke samenlevingen zie je een heel vreemd fenomeen. De mensen die zich op de lagere niveaus van de samenleving bevinden, gaan accepteren dat ze niets kunnen doen binnen de structuur van die samenleving. Ze moeten hun positie accepteren en hoewel ze daar ontevreden over zijn, zien ze niet hoe ze in opstand moeten komen. Dan zie je ook een bepaalde middenklasse waarin mensen het gevoel hebben dat ze de mogelijkheid hebben om bepaalde opties te benutten. Ze hebben bepaalde opties tot hun beschikking om hun levenslot te verbeteren. Ze kunnen dit niet binnen het officiële systeem doen, ook al hebben ze een bepaalde positie in het leven. Zelfs als ze die positie zo goed mogelijk invullen, hebben ze geen mogelijkheid om een andere positie te krijgen. Ze kunnen alleen het leven leiden dat hun positie definieert door de officiële regels te volgen.

Ze zien dat ze door corruptie hun levenslot binnen bepaalde grenzen kunnen veranderen. Ze krijgen dan misschien wat meer geld dan ze door de staat in die samenleving krijgen, zodat zij zelf en hun gezin een comfortabelere levensstijl kunnen leiden. Ze zijn misschien in staat bepaalde gunsten te verlenen aan bepaalde mensen die hen of hun familie gunsten kunnen verlenen. Het is een vreemd fenomeen omdat de natuurlijke drang van mensen om hun leven te verbeteren in hiërarchische samenlevingen alleen tot uiting kan komen door middel van corruptie. Dit misleidt vervolgens de middenklasse van de mensen die gaan denken dat dit helemaal niet zo erg is en daarom ook geen drang voelen om het systeem te hervormen.

Op de hoogste niveaus van de samenleving – de elite die wordt gesanctioneerd door het systeem zelf (wat het systeem ook mag zijn) – zie je dat sommigen ook worden misleid om corruptie te gebruiken om hun leven te verbeteren. De anderen zijn natuurlijk de manipulatoren. Elke keer dat je een sterk gestructureerde samenleving hebt, een hiërarchische samenleving met een kleine elite aan de top van de piramide, bezetten manipulatoren alle topposities. We zouden kunnen zeggen dat de mensen in de top tien procent van de heersende elite in de samenleving manipulatoren zijn. Dit moet natuurlijk niet verward worden met de top tien procent van de bewuste mensen die het hoogste niveau van psycho-spirituele ontwikkeling hebben. We hebben het over de mensen die bovenaan de piramide staan wat betreft het uitoefenen van macht in een bepaalde samenleving.

Een hiërarchie van manipulatoren die de samenleving besturen
Je hebt in de geschiedenis veel samenlevingen gezien waarin vrijwel alle mensen van de tien procent van de heersende elite manipulatoren waren. In die heersende elite speelt zich een eigenaardig fenomeen af. De manipulatoren zijn wezens die vastzitten in bekrompen, op angst gebaseerd, eigenbelang. Van enkele manipulatoren zou je kunnen zeggen dat ze geen persoonlijk eigenbelang hebben, omdat ze in feite strijden voor een bepaald doel of werken voor een goede zaak. Dit is natuurlijk niet de goede zaak van het hogere bewustzijn; niet het verheffen van al het leven. Het is een goede zaak als je bijvoorbeeld bewijst dat God ongelijk heeft door vernietiging te veroorzaken en ervoor te zorgen dat mensen hun creativiteit vernietigen en hun Christusschap niet uitoefenen.

Er zijn ook manipulatoren die een bepaald verlangen hebben om macht te verwerven, grote macht over anderen. Dan zijn er ook manipulatoren die verlangen naar grote rijkdom, grote privileges en een zeer comfortabele, sensuele, op plezier gebaseerde, levensstijl. Je kunt spreken over grofweg drie classificaties van manipulatoren: de mensen die werken voor een destructieve zaak, mensen die macht willen en mensen die genot willen.

Wanneer je een land hebt waar alle drie deze categorieën manipulatoren in de heersende elite zitten, zul je een vreemd fenomeen ontdekken omdat ze een zwijgende, onuitgesproken overeenkomst hebben. Ze accepteren een hiërarchische structuur. Als een manipulator voor een destructieve zaak werkt, dan zal dat wezen altijd de toppositie bereiken. Gewoonlijk is er maar één zo’n wezen in een bepaalde samenleving geïncarneerd, want die vinden het erg moeilijk om samen te leven in dezelfde samenleving. Er zijn op een gegeven moment maar weinig van dit soort manipulatoren geïncarneerd, want veel van hen leven in het identiteitsrijk of misschien in één van de lagere rijken van het astrale rijk. Er zijn ook een paar in het mentale rijk.

Wanneer een van deze wezens geïncarneerd is in een bepaalde samenleving, zal hij altijd de toppositie bereiken omdat hij het onfeilbare geloof dat hij het recht heeft om te regeren en buitengewoon agressief en meedogenloos is en iedereen vernietigt die hem in de weg staat en zijn goede zaak in de weg staat. Het komt maar zelden voor dat de mensen die onder deze manipulator in de samenleving staan, daadwerkelijk in die goede zaak geloven, maar ze accepteren het omdat ze zien dat ze het kunnen gebruiken om te krijgen wat zij willen. Dit houdt in dat bepaalde manipulatoren macht willen uitoefenen en beseffen dat ze die macht kunnen krijgen als ze meedoen met de topmanipulator die voor een bepaalde zaak werkt, waardoor die manipulator, altijd een man, hen de macht over anderen zal geven, de macht waarnaar ze verlangen.

Dan zijn er manipulatoren die genot of geld willen en die zien dat ze op één lijn kunnen komen met de twee klassen boven hen, waardoor ze een bevoorrechte positie krijgen die hen in staat zal stellen om al het geld te krijgen dat ze nodig hebben om het plezier te kopen dat ze willen. Je ziet dat er zich een stille, onuitgesproken rangorde bestaat tussen de manipulatoren. Dit kun je in verschillende moderne samenlevingen zien.

Een van de prominente voorbeelden is Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw, waarin Hitler natuurlijk de topmanipulator was die aan zijn destructieve zaak werkte. Vervolgens bevond zich onder hem een groep mensen die een hoge positie bekleedden in de nazipartij of in het leger en die wilden macht. Slechts weinigen van hen geloofden echt in Hitlers zaak, maar ze zagen in dat hij hen de macht over hun terrein zou geven als ze hem bij alles steunden. Ook al had je verschillende manipulatoren die normaal gesproken elkaars rivalen zouden zijn om de absolute macht te krijgen, ze waren wel in staat om onder Hitler op één lijn te komen en daardoor hun onderlinge rivaliteit te stoppen, opzij te zetten, terwijl hij daar was om ze op afstand te houden. Onder die manipulatoren bevond zich een klasse die posities bekleedde in de industrie, het bedrijfsleven en het bankwezen, en dat waren de mensen die geld wilden om plezier en privileges voor zichzelf en hun gezinnen te kopen.

Manipulatoren in Korea
In andere samenlevingen zie je natuurlijk een soortgelijk patroon, maar het patroon dat je het meest in samenlevingen aantreft, is dat er geen manipulator is die behoort tot de klasse die werkt voor een destructieve zaak zoals Hitler. Je vindt er maar een of meer van het type manipulator die macht wil om de macht. In sommige gevallen zie je dat verschillende wezens ook onderling een rangorde kunnen vormen, met een aan de top en anderen die zichzelf daaronder plaatsen. In veel gevallen zie je ook dat de manipulatoren die macht willen, verschillende groeperingen vormen, bijvoorbeeld mensen die verschillende bedrijven leiden; verschillende bedrijven die met elkaar concurreren.

In alle gevallen is er natuurlijk ook een groep manipulatoren die het gewoon om het geld gaat en de privileges en het plezier dat ze daarmee kunnen kopen. Ze zijn bereid om te doen wat de mensen boven hen in rang zeggen, zolang zij maar geld kunnen krijgen. Je ziet in sommige gevallen ook dat de manipulators die macht willen, een manier vinden om onderling een bepaalde rang of een bepaalde positie te accepteren, zelfs wanneer ze strijden om de macht.

In Zuid-Korea zie je dat sommige zeer machtige families in de zakenconglomeraten manipulatoren zijn geweest en nog steeds geïncarneerde manipulatoren zijn. Ze hebben een manier gevonden zodat ze, hoewel ze concurreren door dezelfde producten te maken, niet rechtstreeks proberen elkaar te vernietigen. Ze accepteren dat ze allemaal een bepaald stuk van de taart moeten krijgen, omdat ze beseffen dat het voor hen allemaal belangrijker is dat ze de huidige structuur behouden omdat die hen in staat stelt te profiteren van de samenleving en van de mensen, dan elkaar proberen te vernietigen zodat één conglomeraat het overneemt en de andere elimineert of overneemt, en op die manier de toppositie bemachtigt. Op deze manier kunnen ze meer macht en rijkdom vergaren dan wanneer ze met elkaar oorlog zouden gaan voeren, waardoor een van hen vernietigd zou worden en een andere er als enige uit tevoorschijn zou komen.

Dit is natuurlijk de structuur van bepaalde mensen die macht willen, maar je hebt eigenlijk geen manipulator aan de top van de Noord-Koreaanse samenleving die behoort tot de klasse die werkt voor een destructieve zaak. Daar is een wezen dat behoort tot de klasse die macht wil, want hij heeft gewoon niet de visie om zelfs maar voor een bepaalde zaak te werken, aangezien geen enkele zaak betekenis voor hem heeft, zelfs niet het communisme of het marxisme.

Wanneer jij je hiervan bewust bent en wanneer je dit gebruikt bij je energiewerk, zul je zien dat er veranderingen zullen optreden. Plots zal de regering van Zuid-Korea succesvoller worden om de grote bedrijvenconglomeraten te hervormen en een veel gevarieerdere economie te vormen. Je zult ook zien dat er geleidelijk veranderingen zullen optreden in Noord-Korea, omdat de mensen die de macht hebben meer rivaliteit onderling zullen ontwikkelen dan je tot nu toe hebt gezien. Dit is natuurlijk een van de factoren die veranderingen in Noord-Korea kunnen veroorzaken; door het systeem te destabiliseren, zodat niemand er de macht over kan handhaven. Wanneer de gecentraliseerde macht begint weg te glippen zodat één persoon aan de top en de weinige mensen die hij vertrouwt onder hem de macht niet kunnen handhaven, zie je dat er veranderingen beginnen te komen.

Een nieuw type bedrijf
Denk eens na over de soort bedrijven die daarna moeten ontstaan, niet alleen hier in Zuid-Korea, maar ook in veel andere landen in Zuidoost-Azië en natuurlijk in alle landen overal ter wereld. Charles Darwin had een theorie over het ontstaan van leven door een evolutieproces dat berust op de overleving van de sterkste. We hebben eerder gesproken over de beperkingen van deze theorie, maar laten we er nog eens over nadenken.

De basis voor de evolutietheorie is dat alle wezens die op aarde leven een manier moeten vinden om zich aan te passen aan hun omgeving. Degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan hun omgeving, zijn het sterkst en zullen het dus overleven. Deze theorie is niet helemaal fout omdat je dit proces ook in de natuur ziet. Wanneer het om mensen gaat, kan het fenomeen niet helemaal worden verklaard, iets wat elke scherpzinnige waarnemer in de samenleving kan zien.

De waarheid is dat de situatie die je in veel samenlevingen in het verleden hebt gezien, geen natuurlijk fenomeen is dat is ontstaan door een onbewust evolutieproces. Het was een onnatuurlijk fenomeen dat werd gemaakt door een bewust evolutieproces dat werd beïnvloed door de manipulatoren. De manipulatoren hebben die staat van onevenwichtigheid op aarde geschapen door hun ongebreidelde, onbeperkte agressie, hun bereidheid om macht uit te oefenen en iedereen die hen uitdaagde te vernietigen en de mensen onder hen te onderdrukken of zelfs te vernietigen.

Dit heeft een situatie geschapen die je in de geschiedenis in veel samenlevingen ziet, en tegenwoordig zijn er samenlevingen waarin je alleen maar vooruit kunt komen door extreem agressief en meedogenloos gedrag. Dit zie je bij de opkomst van het communisme in Rusland, omdat de bolsjewieken de Russische revolutie wonnen omdat ze het meest meedogenloos waren, het meest bereid waren om te doden. Ze behielden hun macht en ze handhaafden Rusland als een communistische natie omdat ze in principe onbeperkt hun medemensen wilden doden.

Je ziet ook in het westen, vooral in Amerika, dat onbegrensd kapitalisme kan leiden tot grote bedrijven die het monopolie willen. Ze vernietigen meedogenloos elk bedrijf dat misschien met hen zou kunnen concurreren of onderdrukken nieuwe ideeën en technologieën die hun monopoliepositie zouden kunnen uitdagen.

Fouten in de evolutietheorie
Wanneer je hiernaar kijkt en het vergelijkt met de theorie van Charles Darwin, dan kan iedereen die de waarheid wil, begrijpen dat de theorie van Darwin dit fenomeen gewoon niet kan verklaren. Als je de theorie op de menselijke samenleving zou toepassen, dan moet je zeggen dat niet alleen de sterksten het zullen overleven, maar de mensen die in staat zijn zich aan te passen aan hun situatie. De meest meedogenloze, de meest agressieve, de meest destructieve. Dan blijft er nog een zeer delicate vraag over omdat je uit moet leggen hoe degenen die op korte termijn het meest destructief zijn, degenen kunnen zijn die op lange termijn overleven. Dit kun je niet verklaren met de theorie over het aanpassingsvermogen en dat de sterkste het overleeft.

Je moet natuurlijk ook uitleggen dat een onbewust evolutieproces op basis van willekeurige genetische mutaties een hele klasse mensen kan maken die zo meedogenloos zijn dat ze grote aantallen van hun eigen soort willen doden. Hoe kan dit het voortbestaan van de soort verzekeren? Hoe kon deze specifieke eigenschap als een willekeurige genetische mutatie ontstaan en hoe kon die zo lang worden geselecteerd dat die het overleefde zonder dat die er op den duur uit werd geselecteerd omdat die niet in staat was om het voortbestaan van de soort veilig te stellen?

De waarheid die je natuurlijk kunt leren van het hogere bewustzijn is dat de manipulatoren niet het sterkst zijn omdat ze zich aanpassen aan een bepaalde situatie. Ze hebben de situatie in het verleden in werkelijkheid geschapen. Ze hebben samenlevingen geschapen waarin alleen de meest agressieve mensen vooruit kunnen komen. Ze hebben ook het vermogen om zich aan die situatie aan te passen, omdat ze nog steeds meer agressie vertonen dan de overgrote meerderheid van de bevolking die dit niveau van agressie eenvoudigweg nooit zou uitoefenen om een bepaalde positie in de samenleving te bemachtigen.

Het communisme en het kapitalisme zijn niet natuurlijk of onvermijdelijk
Dit is een totaal kunstmatige situatie en daarom is noch het communisme, noch het kapitalisme een onvermijdelijk stadium waar de samenleving doorheen moet. Het communisme of het kapitalisme wordt niet goedgekeurd door de natuurwetten of door een ander principe dat door God of de natuur is geschapen of door de natuurwetten is gedefinieerd. Het is een totaal kunstmatig fenomeen dat door een kleine elite in het leven is geroepen en slechts één bedoeling heeft, namelijk de elite altijd een bevoorrechte positie aan de top van de samenleving laten behouden.

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn waar we nu snel op afstevenen, kan deze situatie het in de samenleving gewoon niet overleven. Die kan het om verschillende redenen niet overleven. Een deel ervan is dat de wezens met het hogere bewustzijn, de toezichthouders op de evolutie van de aarde, hebben besloten dat dit niet langer mag. Een groot aantal levensstromen heeft aangeboden om in deze tijd te incarneren, zodat ze, omdat het gezag hebben gekregen vanwege het feit dat ze geïncarneerd te zijn, dit fenomeen kunnen herkennen en accepteren en het energiewerk kunnen doen om dit fenomeen te stoppen. Je kunt als fysiek ankerpunt dienen om het oordeel te vellen over de manipulatoren die deze zeer onevenwichtige toestand in de samenleving in stand houden.

De mensen die scherpzinnig zijn, zullen zien dat het in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn eenvoudigweg niet mogelijk is om vooruit te komen door de wereldwijde concurrentie als je een samenleving in stand houdt die een kleine elite toestaat om zoveel macht en privileges te ontnemen aan de gewone bevolking. Nogmaals, er moet een nieuwe structuur voor de samenleving komen die noch het communisme noch het kapitalisme is, maar beide transcendeert. Er moet een bredere vorm van bezit komen, zodat alle mensen de productiemiddelen bezitten. Ze zijn niet in handen van een kleine elite kapitalisten. Ze zijn niet het eigendom van de staat. Ze zijn het eigendom van alle mensen die het werk doen om te produceren wat de samenleving produceert.

Dit kan op verschillende manieren en het hogere bewustzijn zal manieren vinden om de ideeën naar buiten te brengen bij de mensen die de kennis hebben om ze te ontvangen en uit te voeren. Jullie, als de bewustere mensen, kunnen energiewerk doen om de weerstand op te ruimen zodat die ideeën door de vier niveaus van het materiële universum afdalen.

Van de overleving van de sterkste naar de voorspoed van de aardigste
In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zul je een grote verandering zien in het internationale politieke en economische landschap. Je zult zien dat er een nieuwe stroom op gang gaat komen. De naties die zich op deze stroom kunnen afstemmen en de nodige veranderingen kunnen aanbrengen, zullen groeien in politieke macht en kracht en in economische macht en kracht. De naties die niet kunnen of willen afstemmen op deze verandering, zullen minder politieke, economische en militaire macht krijgen. Zelfs de naties die vandaag de dag erg machtig lijken, zullen achteruitgaan als ze zich hier niet op afstemmen.

Je kunt kijken naar wat door veel mensen wordt beschouwd als de grootste, machtigste natie ter wereld, namelijk de Verenigde Staten. Als de Verenigde Staten geen vooruitgang boekt wat betreft het afstemmen op de stroom van een gouden eeuw, dan zul je binnen twee tot drie decennia zien dat de Verenigde Staten haar huidige positie als machtigste natie, in economisch, politiek en militair opzicht, verliest. Je zult andere naties zien ontstaan die weten hoe ze zich moeten afstemmen op de nieuwe stroming en die bereid zijn dit te implementeren.

De belangrijkste stroming die het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal domineren, is dat een samenleving haar eigen mensen dient. Dit is het bewustzijn dat Jezus heeft gedemonstreerd. Je erkent dat je deel uitmaakt van het geheel en dat het verlicht eigenbelang is om het geheel te verheffen, al het leven te dienen. Dan realiseer jij je dat de bedoeling van een samenleving is dat je de mensen dient en die mensen in staat stelt hun creativiteit te uiten.

Daardoor kun je nu begrijpen dat de machtselite al meer dan een eeuw de theorieën van Darwin in veel samenlevingen gebruikt om hun macht en privileges te rechtvaardigen. Ze hebben het idee ‘survival of the fittest’ gepromoot, maar dit idee is dood. Die tijd is voorbij. Dit heeft zijn nut al lang geleden verloren, en in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal het idee van survival of the fittest worden vervangen door een ander idee, namelijk de voorspoed van de aardigste.