Waarom totalitaire samenlevingen uiteindelijk mislukken

 

De manipulatoren proberen altijd informatie te gebruiken om de mensen te beperken en in hun macht te krijgen. Je moet dus voorzichtig zijn met wat voor soort informatie je opneemt. Als je kijkt naar de laatste wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van de subatomaire fysica, zie je dat het wetenschappers steeds duidelijker wordt dat informatie de basiseenheid, de basisfactor is die de vorm van de wereld van vorm bepaalt.

Alles is gemaakt van de basisenergie en deze energie kan elke willekeurige vorm aannemen. Toch neemt de energie niet vanzelf een vorm aan. Een bewust, van zichzelf bewust, wezen moet een bepaalde matrix op de energie projecteren. Deze matrix wordt begiftigd met energie om het de kracht te geven om de basisenergie vorm aan te laten nemen, maar de informatie die wordt gebruikt om het te ontwerpen, bepaalt de vorm van de matrix.

De wereld van vorm bestaat uit twee elementen: er is een beweging of energie, en er is een ontwerp, vorm of informatie. Dingen nemen een bepaalde vorm aan vanwege de informatie die wordt gebruikt om de matrix te ontwerpen die op de energie wordt geprojecteerd. Dit is natuurlijk het allerdiepste niveau van energie die materie wordt; de energie die begint in het hogere rijk, door het identiteitsniveau gaat, naar het mentale niveau, vervolgens naar het emotionele niveau en op den duur de grens over naar het materiële frequentiespectrum.

Het lijkt misschien alsof er enorme afstand bestaat tussen het rijk van subatomaire deeltjes en het dagelijks leven van de menselijke wezens die op aarde leven. Juist omdat er zo’n enorme afstand lijkt te zijn, hebben mensen, zelfs wetenschappers, de feitelijke conclusies en implicaties van wetenschappelijke ontdekkingen nog niet geaccepteerd. Als je even afstand neemt van je dagelijkse beslommeringen en kijkt naar de ontdekkingen die de wetenschap heeft gedaan, zie je dat er eigenlijk maar één conclusie is. Als alles, zelfs het meest basale niveau van de wereld van vorm, wordt bepaald door informatie, dan is er niets belangrijker voor mensen dan hun leven te baseren op de best mogelijke informatie.

Een elite die boven de wetten van God staat
Nu wordt het voor jullie mogelijk om een heel duidelijke tendens in de geschiedenis te zien. Je ziet dat een aantal samenlevingen vroeger totalitaire samenlevingen waren. De definitie van een totalitaire samenleving is dat een kleine elite de gewone bevolking van de samenleving regeert. De elite is erin geslaagd zichzelf in een positie te plaatsen waarin ze een speciale status krijgt, speciale privileges heeft. Die kan dingen doen en wegkomen met dingen waar de gewone man, de gewone vrouw, de gewone bevolking, niet mee weg kan komen. De elite staat boven de wet.

De geïncarneerde manipulatoren proberen niet alleen zichzelf boven de wetten van hun samenleving te stellen; ze proberen zich ook boven de natuurwetten te stellen. Ze proberen zichzelf op te stellen als een bevoorrechte elite en de eisen die de natuurwetten op aarde stellen, worden voor hen opzijgeschoven waarbij de mensen heel hard voor hen werken om hen privileges te geven. Er zijn natuurlijk bepaalde natuurwetten die ze niet opzij hebben kunnen schuiven, ook al hebben ze dat zowel tegenwoordig als in voorgaande eeuwen natuurlijk wel geprobeerd. Ze hebben heel hard geprobeerd om de wet van sterfelijkheid te overwinnen opdat ze hun fysieke lichaam van een langere levensduur konden verzekeren.

Stop met het uitzenden van op geweld gebaseerde impulsen
Er zit een limiet aan hoe ver ze hiermee kunnen komen. Ongeacht de technologie en chemicaliën die ze proberen te gebruiken, zit er wel een limiet aan hoelang je het leven van een fysiek lichaam kunt verlengen. De reden hiervoor is heel simpel. Die wordt de Wet van Oorzaak en Gevolg of de Wet van Karma genoemd.

Wanneer jij als individu een impuls die op geweld berust, op de kosmische spiegel projecteert (dat wil zeggen de vier niveaus van het materiële universum), dan zal die impuls naar jou worden teruggezonden. Wanneer die terugkomt, zou die heel goed de levensduur van je fysieke lichaam kunnen beperken. Je kunt maar heel weinig doen om dit daadwerkelijk te voorkomen. Er is wel iets wat je kunt doen. Je kunt stoppen met het uitzenden van impulsen die op geweld berusten, maar dat is natuurlijk iets wat mensen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn erg moeilijk vinden. Ze zouden het gevoel hebben dat hun levensdoel onder hun voeten vandaan gehaald wordt. Ze zouden het gevoel krijgen dat hun macht en hun controle over het leven verdwijnt.

Als je wat verder kijkt, zie je dat deze mensen – die zichzelf in machtsposities hebben geplaatst – geloven dat ze, als ze macht hebben over andere mensen, de allerhoogste macht hebben, wat betekent dat ze ook bepaalde macht hebben over de natuurwetten of zelfs de wetten van God. Dit geloven ze natuurlijk op bewust niveau. Op diepere niveaus is het de realiteit dat deze wezens weten dat ze geen macht hebben over de wetten van God of de natuurwetten. In hun woede en frustratie hierover proberen ze tijdelijk een gevoel van macht en controle te krijgen door andere mensen en de samenleving in hun macht te hebben. Ze proberen hier op aarde een tijdelijk koninkrijk te scheppen ter vervanging van het koninkrijk waarvan ze weten dat ze dat niet kunnen krijgen zonder het gevallen bewustzijn op te geven.

Je ziet veel samenlevingen waarin ze erin geslaagd zijn zo’n tijdelijk koninkrijk op aarde te vestigen. Het leek toen alsof een bepaalde leider met het ene na het andere weg kan komen en dat niets hem kan tegenhouden. Het leek alsof een kleine elite de leider steunde en speciale privileges had die nooit verloren konden gaan of nooit van hen konden worden afgenomen.

Juist omdat er een zekere vertraging zit tussen het tijdstip waarop je een impuls uitzendt die op geweld berust en wanneer de stroom terugkomt uit het fysieke universum, de kosmische spiegel, lijkt het alsof een bepaalde leider en een bepaalde macht elitegroep hier op aarde een koninkrijk kan vestigen dat schijnbaar door geen enkele macht hier op aarde kan worden bedreigd. Zo’n op geweld gebaseerd koninkrijk hoeft niet te worden bedreigd door een macht op aarde; die zal onvermijdelijk worden bedreigd door de stroom die terugkomt door wat er is uitgezonden.

Twee landen in één
Welke middelen worden gebruikt door de machtselitegroepen die zichzelf in bevoorrechte posities plaatsen? Als je het oppervlakkig bekijkt, zie je dat ze duidelijk fysieke macht gebruiken, vaak militaire macht, politieke macht of economische macht. Als je naar een samenleving kijkt die wordt geregeerd door een kleine elite, zie je dat zij hun positie hebben gebruikt om een situatie te scheppen waarin er in wezen twee landen in één zijn. Elk land dat als een samenhangende eenheid functioneert, moet wetten hebben. Maar in een elitair land heb je een officiële wet die in de boeken staat en die zogenaamd voor alle mensen geldt, en dan heb je nog de onofficiële wet die alleen van voor de elite geldt. Terwijl de meerderheid van de bevolking zich aan de officiële wet moet houden, hoeft de elite weg zich er niet aan te houden.

De officiële wet is natuurlijk zo opgezet dat de mensen gedwongen worden om zich uit de naad te werken voor de elite en zolang de mensen die wet gehoorzamen, handhaven ze de status quo die de elite beheerst. Het volk kan zich niet bevrijden van het juk van de elite als ze zich aan de officiële wet houdt. Iedereen die zich probeert te verzetten tegen de elite kan daardoor gemakkelijk door de elite worden bestempeld als een rebel, als iemand die de wet niet respecteert. Wat interessant is, is dat degenen die zelf totaal geen respect hebben voor de wet, de eersten zijn die uitroepen dat iedereen die protesteert tegen hun elitaire heerschappij, de wet overtreedt.

In zo’n elitaire samenleving is ongelijkheid ontstaan. Er is ongelijkheid tussen de elite en de gewone bevolking. In sommige modernere elitaire samenlevingen kan er zelfs een bepaalde groep mensen zijn – soms de middenklasse genoemd, maar dat hoeven niet beslist mensen te zijn die men normaal associeert met een middenklasse – die in feite profiteert van de status quo. Ze hebben niet de macht en privileges die de elite heeft, maar omdat op de volgende trede staan na de elite, hebben ze meer macht en privileges dan de gewone bevolking.

Je krijgt dan een soort bufferzone tussen de elite en de gewone bevolking en dit kan een dempend effect hebben op de wens van de gewone bevolking om het juk van de elite af te werpen. De meeste leden van de gewone bevolking kennen wel iemand, waarschijnlijk uit hun eigen familie, die tot de zogenaamde middenklasse behoort. Ze hebben misschien wel dromen en ambities om zelf tot die klasse te behoren. Plots ontstaat er een zekere onwil om de status quo te verstoren, want ook al is het niet goed voor de gewone bevolking, mensen zouden misschien individueel wel kunnen opklimmen tot de middenklasse waar het leven op zijn minst draaglijk, zelfs wel wenselijk is.

Deze ongelijkheid voor de wet is natuurlijk iets wat gewoonlijk corruptie wordt genoemd. Je kunt tegenwoordig voor elke samenleving op de wereld de algemene indexen voor corruptie gebruiken die zijn ontwikkeld door de internationale gemeenschap. Je kunt naar de meest corrupte naties kijken en meteen weten dat dit de landen zijn waar een kleine machtselite de hoogste mate van controle heeft. Hoe meer macht, hoe hoger de corruptie.

Er zijn natuurlijk voorbeelden uit de geschiedenis waarop dit niet van toepassing is om de eenvoudige reden dat er niet voldoende informatie beschikbaar is over de mate van corruptie. Er zijn ook gevallen waarin corruptie niet alleen een kwestie is van geld wisselen. Het gaat er niet om of de elite daadwerkelijk gunsten koopt van overheidsfunctionarissen. Het gaat om andere manieren om gunsten binnen te halen die minder gemakkelijk te traceren zijn omdat er geen geld wordt uitgewisseld. Als je naar een samenleving in het algemeen kijkt, zie je hoe hoger het niveau van corruptie is, hoe minder vrijheid, rechten en welvaart de gewone bevolking heeft.

Een vrije economie is noch kapitalistisch, noch communistisch
In een elitaire samenleving kan de gewone bevolking vanzelfsprekend geen vrijheid en rechten hebben. Maar waarom kan er geen welvaart zijn? De reden is dat je in een elitaire samenleving eigenlijk niet echt een welvarende economie kunt krijgen. Hoe komt dat? Omdat de enige manier om een echt welvarende economie te krijgen een vrije economie is.

Je weet misschien dat er een langdurig debat is geweest over de economische verdiensten van de twee strijdende systemen van de vorige eeuw, namelijk het communisme en het kapitalisme. Je weet misschien ook dat het hogere bewustzijn het kapitalisme niet zo beschouwt zoals de mensen in het westen vaak beweren, namelijk een vrije economie. Het kapitalisme is een elitair systeem dat zich erop richt om de rijkdom en privileges in handen van een kleine elite te concentreren. Misleide mensen in het westen beweren vaak dat kapitalisme en vrijemarkteconomie hetzelfde zijn, maar dat is niet zo. Een vrijemarkteconomie is een economie waarin de economie vrij is, wat betekent dat er geen speciale privileges zijn. Je kunt geen gunsten kopen zodat jouw bedrijf het beter kan doen dan andere bedrijven, omdat dit door de wet wordt beschermd en andere niet.

De geschiedenis van het kapitalisme is natuurlijk de geschiedenis van kleine elitegroepen of zelfs individuen die het democratische systeem en de vrijemarkteconomie proberen te ondermijnen door speciale privileges voor zichzelf en hun eigen bedrijven te kopen of veilig te stellen. In landen die een zogenaamde vrije, democratische grondwet hebben, is het veel moeilijker om zich van dergelijke privileges te verzekeren. Ook al wordt de economie in het westen duidelijk gemanipuleerd door een machtselite, dit kan niet in dezelfde mate gebeuren als in een totalitairdere samenleving, zoals de Sovjet-Unie, China of nazi-Duitsland of andere openlijk totalitaire samenlevingen die je door de hele geschiedenis heen ziet.

Welvaart wordt bepaald door de geproduceerde rijkdom
Het welvaartsniveau van de gewone bevolking wordt bepaald door het welvaartsniveau dat door de economie in een bepaald land wordt geproduceerd. Het niveau van rijkdom geproduceerd door de hele economie van een land wordt bepaald door de vrijheid die de economie heeft. Hoe totalitairder een samenleving, hoe minder rijkdom er in het algemeen kan en zal worden geproduceerd. Hoe meer corruptie je in een samenleving aantreft, hoe minder algemene rijkdom zal worden geproduceerd door de economie van die samenleving. Nogmaals, je kunt naar de mate van corruptie in een bepaald land kijken, naar de levensstandaard van de gemiddelde persoon in dat land, en dan kun je duidelijk zien aan internationale historische statistieken dat hoe hoger de corruptie is, hoe lager de levensstandaard van de gemiddelde mens. Er kunnen hier en daar tijdelijk een paar uitzonderingen zijn, maar op lange termijn bestaat er een heel duidelijk verband.

Als je de economie vergelijkt met een machine, dan zie je dat corruptie weerstand of traagheid toevoegt aan die machine. Je weet dat de motor van je auto alleen kan blijven draaien als alle interne onderdelen bedekt zijn met een oliefilm. Die oliefilm vermindert de weerstand van metalen onderdelen die langs elkaar wrijven. Als de olie opraakt, zal de interne weerstand in de motor toenemen totdat de motor vastloopt en niet meer kan draaien. Als je een stof in de motor zou stoppen die niet als olie werkt en de weerstand verlaagt, maar een soort lijm is die de weerstand verhoogt, dan loopt de motor ook vast.

Bij corruptie is het alsof je stroop in de motor van je auto doet. In plaats van een vrij stromende economie – waar mensen dingen doen die echt werken, iet doen wat andere mensen echt helpt – wordt er een kunstmatig element geïntroduceerd. Ineens wordt alles moeilijker, duurt het langer en kost het meer. Vanwege deze interne traagheid wordt er een limiet gesteld aan het niveau van rijkdom dat door dat land kan worden geproduceerd. Hoe meer corruptie, hoe lager het welvaartsniveau dat een natie kan produceren.

Hoe totalitaire samenlevingen door de geschiedenis heen zijn ingestort
Als je eerlijk naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dit in alle totalitaire naties. In sommige gevallen hebben naties dit tijdelijk kunnen omzeilen door kunstmatig bepaalde maatregelen te nemen, voornamelijk de introductie van buitenlands kapitaal. Maar als je een natie als een geïsoleerde natie bekijkt, zie je dat als de corruptie toeneemt, als het elitarisme toeneemt, de algemene hoeveelheid rijkdom die door die natie wordt gebruikt, minder wordt. Dit leidt onvermijdelijk tot een lagere levensstandaard voor de gemiddelde persoon in het land. Wanneer de levensstandaard te laag wordt, is de basis voor een opstand van de bevolking en het omverwerpen van de elite gelegd.

Dit gebeurde ook in de feodale samenlevingen van het middeleeuwse Europa. Het is in de loop van de geschiedenis ook in andere samenlevingen gebeurd. Het niveau van interne traagheid kan ook zo hoog worden dat de economie zichzelf niet staande kan houden, en dan stort het land gewoon in door de interne traagheid die ze in de economie in het leven heeft geroepen. De machine komt knarsend tot stilstand, de motor loopt vast en het land valt van binnenuit uiteen.

Het meest prominente voorbeeld van dit proces in de moderne tijd is natuurlijk de Sovjet-Unie. Waarom viel de Sovjet-Unie uiteen? Omdat de economie zichzelf niet in stand kon houden, deels vanwege de interne traagheid, deels vanwege de inherente, onvermijdelijke behoefte om een zeer hoog niveau van militaire paraatheid en agressiviteit te handhaven tegen de externe vijand die in het systeem zit gedefinieerd. De definitie van een communistisch land is dat het zich verzet tegen een ander type systeem, een kapitalistisch systeem, en dit leidt onvermijdelijk tot een militaire confrontatie. Dit legt natuurlijk enorme druk op de economie van het communistische land. Toch heeft de externe vijand niet de instorting van het land veroorzaakt; dat zijn de interne tegenstrijdigheden en traagheid van het systeem zelf.

Op dit moment is een van de laten we zeggen doorslaggevende gebeurtenissen natuurlijk de situatie in Oekraïne (2014). Je hebt gezien dat Rusland de provincie Krim binnentrok en die met militair geweld overnam. Er was geen directe strijd, maar het was wel een militaire overname. Wat zit hierachter? Wat zit erachter dat bepaalde groepen in Oost-Oekraïne nu gewelddadige overnames van openbare gebouwen organiseren? Wat zit er achter de ophoping van Russische troepen bij de grens met Oost-Oekraïne en de algemene consensus dat dit gewoon een stap zou kunnen zijn in de richting van een overname van (delen van) Oost-Oekraïne, misschien wel heel Oekraïne?

Door opzettelijke onwetendheid kon de elite de Sovjet-Unie in haar macht krijgen
Hier zit eigenlijk een psychologische factor achter, een psychologische tekortkoming, zouden we kunnen zeggen. Wanneer een elite een samenleving overneemt, gebruiken ze middelen zoals geweld, militair en economisch geweld. Het werkelijke, grotere, middel dat die elite van haar bevoorrechte positie verzekert, is informatie, of liever, gebrek aan informatie of desinformatie. Als je op het allerdiepste niveau van de dualistische psyche kijkt, zie je dat die van nature berust op desinformatie. Van desinformatie kan worden gezegd dat het een gebrek aan nauwkeurige informatie is; dit is echter geen passief gebrek. Dit is opzettelijk, willens en wetens, en agressief gebrek omdat de ware informatie opzettelijk wordt verdoezeld of ontkend door desinformatie, valse informatie die naar buiten wordt gebracht en waarvan wordt beweerd dat het ware informatie is. Het is dus geen passieve onwetendheid maar opzettelijke onwetendheid.

De hele Sovjet-Unie werd opgebouwd door deze opzettelijke onwetendheid. De theorieën van Karl Marx en de interpretaties ervan door Lenin berustten op opzettelijke desinformatie. Elke communistische samenleving berust op opzettelijke desinformatie. Elke kapitalistische samenleving berust op opzettelijke desinformatie. Zelfs in een zogenaamd democratische natie kan alleen maar een machtselite bestaan omdat de mensen niet weten wat er achter de façade gebeurt. Desalniettemin was de desinformatie in een land als de Sovjet-Unie veel omvangrijker dan ooit tevoren in een democratisch land.

Waarom denk je dat er een geheime politie was? Waarom denk je, zoals uit historische feiten blijkt, dat de door de Sovjet-Unie overgenomen naties met geweld moesten worden onderdrukt, waarbij twintig procent van de bevolking in concentratiekampen werd uitgeroeid om te voorkomen dat ze in opstand zouden komen en de informatie zouden verspreiden die een bedreiging vormde voor het voortbestaan van de Sovjet-Unie? Waarom denk je dat er een strenge controle was op de pers in de Sovjet-Unie? Waarom denk je dat dit heel snel leidde tot de instorting van de Sovjet-Unie toen deze controle werd opgeheven?

Het Russische volk en zelfbestuur
De enige reden waarom de Sovjet-Unie zo lang kon bestaan, was eenvoudig dat de mensen in de Sovjet-Unie geen informatie hadden over het feit dat de zaken in de westerse wereld niet zo erg waren als werd beweerd door het regime. In plaats daarvan steeg de levensstandaard van de gemiddelde bevolking in de westerse wereld, iets waarvan de burgers in de Sovjet-Unie alleen maar konden dromen. In feite konden de meeste burgers van de Sovjet-Unie niet eens dromen van de levensstandaard die de gemiddelde persoon in het westen genoot. Alleen omdat de gemiddelde persoon in de Sovjet-Unie hiervan niet op de hoogte was, kwamen ze niet in opstand tegen het onderdrukkende systeem.

Juist vanwege de hoeveelheid desinformatie die tot aan het eind van de Sovjet-Unie aanwezig was, en zelfs tot op de dag van vandaag, waren er veel mensen in de Sovjet-Unie, vooral in Rusland, die de interne krachten en tegenstellingen niet begrepen die de instorting van de Sovjet-Unie veroorzaakten. Tot op de dag van vandaag zijn er veel mensen onder de Russische bevolking en zelfs onder de Russische leiders, zowel politieke leiders als de media, die de werkelijke oorzaak van de instorting van de Sovjet-Unie niet begrijpen of niet willen erkennen.

Waarom? Omdat het Russische volk niet bereid is de verantwoordelijkheid op zich te nemen om zichzelf te besturen. Het is zo gemakkelijk om te wijzen op een externe vijand die hen bedreigt, en daarom moeten ze een interne vijand hebben die een sterke leider is die de externe dreiging kan afwenden. DE tendens onder het Russische volk is dat ze het eigenlijk niet willen weten. Ze willen niet precies weten wat er in hun land gebeurt.

Dit was enigszins begrijpelijk in de Sovjettijd omdat ze geen toegang hadden tot informatie, maar tegenwoordig hebben genoeg mensen in Rusland toegang tot het internet om toegang te krijgen tot externe informatiebronnen. Toch doen de meeste mensen hier niet hun voordeel mee. Ze willen het gewoon niet weten. Ze willen zich concentreren op hun dagelijks leven en geloven dat hun leiders zullen doen wat het beste voor hen en het land is. Ze willen eigenlijk geloven dat de machtselite van hun land zal doen wat het beste is voor de mensen en niet wat het beste is voor hen.

Interne tegenstellingen veroorzaken de instorting van samenlevingen
Wanneer heb je in de geschiedenis van deze planeet een machtselite gezien die deed wat het beste was voor de mensen en wat niet het beste was voor zichzelf? Zeer zelden of nooit. Wanneer halen we het beroemde citaat van Einstein aan dat je gek bent als je hetzelfde blijft doen en andere resultaten verwacht? Je bent gek als je verwacht dat een kleine elite de economische motor van je land kan overnemen en dat de gemiddelde burger dan nog steeds een hogere levensstandaard zal krijgen. Je bent gek als je verwacht dat je een kleine elite de media kunt laten beheersen, de informatie die je hebt, kunt laten beheersen en dat dit dan zal leiden tot een betere levensstandaard voor de gemiddelde persoon. Je bent gek als je verwacht dat jouw land een van de hoogste niveaus van corruptie ter wereld kunt laten hebben en dat dit nog steeds zal leiden tot een verhoging van de levensstandaard voor de gemiddelde persoon.

Dit kan gewoon niet gebeuren omdat het in strijd is met de natuurwetten en de wetten van de economie. Het gaat tegen de wetten van de geschiedenis in. De Sovjet-Unie stortte niet in vanwege de externe vijand die het westen heet, maar door de interne tegenstellingen en de interne traagheid die berustte op het feit dat de economie niet vrij was. Dit was deels te wijten aan het communistische systeem dat er een limiet, een systemische limiet, stelde aan de economie, maar dit was ook voor een groot deel te wijten aan de corruptie die een praktische limiet stelde aan het niveau van rijkdom dat geproduceerd kon worden.

Er zijn tegenwoordig mensen in Rusland die uit opzettelijke onwetendheid niet hebben erkend dat de instorting van de Sovjet-Unie niet werd veroorzaakt door een externe vijand, maar de interne vijand die het systeem zelf was. Die mensen dromen van een nieuw Russisch rijk dat macht en respect zal krijgen vergelijkbaar met dat van de Sovjet-Unie. Voor hen waren de mensen op de Krim van Russische afkomst slechts werktuigen in hun grotere spel. De mensen van Russische afkomst in Oost-Oekraïne zijn slechts werktuigen, net als de mensen van Russische afkomst elders. De leden van de elite houden totaal geen rekening met de doorsnee mens. Ze proberen opnieuw een imperium te scheppen omdat dit hen een gevoel van macht en controle zal geven.

Samenlevingen en evolutionaire cycli
Als je echt een stapje terug doet van de details en naar het totaalbeeld kijkt, wat gebeurde er toen eigenlijk toen de Sovjet-Unie instortte? Op één bepaald niveau was het de dood van het ‘Tijdperk van Ideologie’. Er zijn diverse wereldrijken geweest die berustten op een bepaald denksysteem, een bepaalde ideologie. Natuurlijk het katholieke rijk dat tijdens de middeleeuwen het grootste deel van West-Europa overnam. Je had ook het communistische rijk. En je had het kapitalistische rijk in het westen.

Toen de Sovjet-Unie instortte, was dat niet alleen de dood van het communisme; het was ook de dood van het kapitalisme. Wat men in het algemeen niet heeft begrepen, iets wat in feite nauwelijks door iemand is begrepen, is dat de instorting van de Sovjet-Unie het einde markeerde van het tijdperk waarin ideologische rijken op deze planeet nog werden toegestaan. De mensen begrijpen niet dat de instorting van de Sovjet-Unie niet echt is gecreëerd of veroorzaakt door krachten op aarde zelf, maar werden opgelegd door grotere krachten die we de krachten van het hogere bewustzijn zouden kunnen noemen.

De wezens met een hoger bewustzijn die de evolutie van de aarde overzien, hebben een geleidelijk stappenplan voor de evolutie van de levensstromen op aarde. Dit plan is wel enigszins flexibel qua tijd, maar niet qua cycli. De evolutie van de mensheid is een educatief proces. Net als bij de onderwijssystemen op aarde, zijn er bepaalde niveaus. Er is een kleuterschool waarop de kinderen bepaalde testen, bepaalde examens, bepaalde initiaties, krijgen. Daarna komt er een hoger niveau waarop ze hogere toetsen krijgen. Dan heb je ook nog de middelbare school en de universiteit.

Samenlevingen die berusten op bruut geweld
Het laagste niveau dat je in de recente geschiedenis hebt gezien, is het tijdperk waarin het was toegestaan om imperiums te vormen alleen met bruut militair geweld. Dit was een tijdperk waarin het Romeinse rijk was. Je zag de Hunnen, Attila de Hun en Genghis Khan. Je zag andere grote veroveraars die probeerden rijken te vormen zonder ideologische laag, maar die gewoon een zucht hadden naar veroveren door bruut geweld. Dit werd toegestaan door het hogere bewustzijn omdat het noodzakelijk werd geacht dat aan de mensheid het niveau van bewustzijn werd geopenbaard waarin je bereid bent om met bruut geweld iets af te pakken.

Men moest kunnen zien wat hiervan terecht zou komen en dat een op geweld gebaseerd rijk, zoals het Romeinse Rijk, bijvoorbeeld zijn eigen tegenstander creëerde die tot de zogenaamde overname van Rome door de barbaren leidde. Eigenlijk wekte het Romeinse rijk de impuls op die op natuurlijke wijze werd teruggekaatst door de kosmische spiegel en daardoor leidde tot de opkomst van een kracht die net zo vastbesloten was om het Romeinse rijk te vernietigen als het Romeinse rijk erop uit was om de hele wereld over te nemen. Men erkent over het algemeen niet dat het Romeinse rijk niet daadwerkelijk door die kracht van buitenaf werd vernietigd. Het werd vernietigd door de interne krachten, de traagheid, gegenereerd door het rijk zelf. Die interne traagheid maakte het kwetsbaar voor de overname door een kracht van buitenaf. Zonder die interne traagheid zou er geen externe invasie zijn geweest die het Romeinse rijk zou hebben veroverd en vernietigd.

Er was een tijd waarin het was toegestaan dat deze rijken opkwamen. Wanneer zo’n imperium zich begon te vormen, werd het eigen karma een tijdje tegengehouden omdat het zijn agressieve bedoelingen tot op zekere hoogte mocht uiten om mensen te demonstreren wat er met grof geweld kon gebeuren. Toen het rijk een bepaald ontwikkelingsniveau had bereikt, keerde het karma terug en dit leidde dan in de meeste gevallen leiden tot een relatief snelle instorting van dat rijk.

Het tijdperk van opbouw van imperiums met bruut geweld, de cyclus waarin dit werd toegestaan, liep ten einde rond de tijd van de Renaissance, omdat men hogere principes ging naleven. Als resultaat van deze hogere naleving van principes werd het voor de mensheid echter ook mogelijk om ideologieën te ontwikkelen die agressievere bedoelingen hadden dan daarvoor, en dit leidde tot de ontwikkeling van het communisme. Er zijn ook andere ideologische rijken geweest, waaronder het katholieke rijk, maar het gaat erom dat je de algemene trend begrijpt.

Er was een tijd dat de mensheid het niveau van de kleuterschool losliet om de ontwikkeling van rijken door bruut geweld te zien, het hogere niveau van ontwikkeling van rijken door een ideologie. Wederom werd het noodzakelijk geacht dat de mensheid kon zien hoe dit zich fysiek ontvouwde om de mensen bewust te maken van de beperkingen van deze aanpak. De vorming van de Sovjet-Unie werd toegestaan, omdat dit voorkwam dat het karma dat door de eerste jaren en decennia van de Sovjet-Unie was gegenereerd, werd verschoven. Dit werd mede gedaan om de Sovjet-Unie een rol te laten spelen om een ander ideologisch imperium tegen te houden, namelijk het nazisme.

Niemand kan ontsnappen aan de gevolgen van zijn daden
Een hoger bewustzijn maakte de groei van de Sovjet-Unie mogelijk door een deel van de karmische terugkeer op te schuiven. Dit werd natuurlijk alleen gedaan om de mensheid in staat te stellen om het resultaat van dit bewustzijnsniveau op het fysieke vlak te zien. Toen de Sovjet-Unie genoeg was uitgebeeld, keerde het karma terug dat door de Sovjet-Unie zelf was gegenereerd. Dat heeft tot de instorting van de Sovjet-Unie geleid. Het karma dat terugkwam versterkte de interne weerstand waardoor de economie knarsend tot stilstand kwam.

Dit is het grotere kosmisch perspectief op hoe de dingen op aarde werken. Je zou kunnen denken dat mensen de touwtjes in handen hebben. De machtselites van dit tijdperk en voorgaande tijdperken hebben altijd geloofd dat zij de macht hadden over wat er op aarde gebeurt, maar dat is niet zo. Het hogere bewustzijn heeft de macht om de eenvoudige reden dat de meeste samenlevingen op aarde al lang geleden zouden zijn ingestort als hij het karma van de mensheid niet zou tegenhouden. In potentie zou de hele planeet zijn opgeblazen en zou er geen mogelijkheid meer zijn om een imperium op te bouwen. Je zou kunnen zeggen dat de manipulatoren de macht hebben in die zin dat ze het karma kunnen opwekken dat een hele planeet zou kunnen opblazen, maar het hogere bewustzijn heeft de optie om dat karma tegen te houden voor educatieve doeleinden.

Toch komt er een moment waarop het volgende educatieve doel is dat de mensen het karma van hun vroegere daden terugkrijgen, want als ze niet willen leren op de school van het hogere bewustzijn, moeten ze iets leren op de Harde Leerschool en oogsten wat ze hebben gezaaid. En dit zal er inderdaad voor zorgen dat alle rijken die op geweld berusten, uiteen zullen vallen.