Een hogere regering versus een menselijke regering

 

De machtselite achter het communisme en het kapitalisme
Beschouw jezelf als meer dan een lichaam dat hier zit, zelfs meer dan de gedachten en de persoonlijkheid die je hebt gevormd door de wereldomstandigheden, je ouders en je samenleving. En vooral de mensen onder jullie die in Europa zijn opgegroeid, realiseren zich dat jullie veel meer zijn dan je geacht wordt te denken dat je bent, in een Europa dat sterk is beïnvloed door het socialistische denken dat het hogere bewustzijn van het individu in bijna elk land in Europa ontkent.

Bedenk eens hoeveel decennia dit al gaande is, voordat er eindelijk verandering in kwam na de val van de Sovjet-Unie. Denk er eens over na dat de Sovjet-Unie zich in bijna elke natie in Europa had geïnfiltreerd, communistische of socialistische partijen had opgericht, met als enige doel de socialistisch-communistische ideologie te verspreiden die de spiritualiteit, het ingebouwde hogere bewustzijn van het individu, ontkende en mensen afschilderde als automaten of robots of louter machines die door de machtselite konden worden gebruikt om hun bevelen uit te voeren en hun slaaf te zijn. Bijna werkbijen in een bijenkorf of in een mierenhoop, die geen individualiteit en geen persoonlijkheid hadden, maar letterlijk eigendom waren van de staat en die moesten doen wat degenen wilden die toevallig aan het hoofd van de staat stonden.

Dit is een ideologie van de antichrist en bij de gratie van het hogere bewustzijn en het werk van veel bewuste mensen werd deze ideologie omvergeworpen en viel de Berlijnse Muur en werd het wereldcommunisme verslagen in Rusland. Dit is trouwens een groot keerpunt voor Europa en de hele wereld. Toch zijn we er nog niet, want zoals er een communistische ideologie van de antichrist is, is er ook een kapitalistische ideologie van de antichrist. Er zijn altijd twee uitersten in het dualiteitsbewustzijn. En dus is het niet waar – zoals velen van jullie in het Westen moesten geloven – dat het kapitalisme goed was, dat het de waarheid en vrijheid vertegenwoordigde en tegen het communisme streed.

Het kapitalisme maakt net zoveel misbruik van mensen en ontkent net zo goed de waarde van het individu als het communisme. Er is geen verschil; het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het zijn twee ideologieën, twee systemen, die uit dezelfde wortel zijn opgeschoten. En die wortel is de ontkenning dat er een hogere waarheid is achter alle fysieke verschijningen.

De oorsprong van de machtselite
De ontkenning van een hogere waarheid gaat heel ver terug op deze planeet en daarbuiten. Die gaat terug tot de manipulatoren die besloten dat ze niet hoger wilden komen. In plaats daarvan zouden ze het principe ontkennen dat er een hoger bewustzijn is dat al het leven meer wordt. Ze zouden het pad kiezen om minder te worden en ze zouden zoveel mogelijk wezens met zich meeslepen op dat pad. Ze voelen zich superieur, trots en arrogant, maar ze hebben ook bepaalde kennis, een bepaalde verworvenheid, waardoor ze heel slim, heel intelligent kunnen zijn op een intellectuele, logische, rationele manier die de pet van veel mensen op aarde te boven gaat.

En daardoor heeft er zich een machtselite gevormd die gelooft dat zij beter zijn dan de mensen en het recht hebben om de mensen te regeren en dat de mensen letterlijk hun slaaf zouden moeten zijn. Dit gaat heel ver in de tijd terug, maar zelfs in de bekende geschiedenis kun je het patroon ontdekken. Bijna nergens zie je het duidelijker dan in Europa, waar je gedurende de middeleeuwen feodale heren had die alles bezaten, zelfs de mensen die op hun land woonden.

Dit was zeker geen hoger bestuur. Het was een totaal vervormd systeem. En het zou je moeten aantonen dat er niets is wat het menselijke ego niet kan verdraaien – zolang de meeste mensen worden verblind door de dualiteit van het ego. Want het is waar dat de mogelijkheid bestaat dat een koning een verlicht heerser kan zijn. En als de koning in een hogere bewustzijnsstaat is, kan hij een erfgenaam geboren laten worden die ook in een hogere bewustzijnsstaat is. Dus de hogere vorm van heerschappij, het hogere bestuur, kan inderdaad door overerving worden overgedragen. Maar dit is geen systeem dat tegen falen bestand is, zoals geen enkel systeem op aarde op het huidige trillingsniveau van deze planeet. En daardoor werd het ook vervormd. En in de middeleeuwen zag je dat een krankzinnige koning krankzinnige kinderen kreeg en dat ging maar door en door, totdat het hogere bestuur zoals het bedoeld was, zo verslechterde dat het menselijk bestuur werd.

Elke regering moet erkennen dat er een macht boven hen bestaat
Lang geleden eisten de Israëlieten, die profeten hadden, een wereldlijke koning. En ze kregen een wereldlijke koning omdat het inderdaad een goed systeem is dat er een spirituele tak is en een seculiere tak is. In zuivere vorm vertegenwoordigt dit de Alpha en Omega, omdat de leiders van een religie, als ze de juiste afstemming hebben op het hogere bewustzijn, kunnen dienen om het algemene beeld van een hogere regering voor een bepaalde natie of natie, zelfs een hele beschaving, te geven. En het seculiere deel van de overheid zorgt voor de vele dagelijkse dingen in de samenleving. Maar wanneer dit systeem correct werkt, werkt de seculiere tak van de overheid binnen het grotere kader dat wordt geboden door het religieuze deel van de overheid.

Dit kan inderdaad werken, maar alleen wanneer de mensen een bepaald bewustzijnsniveau hebben. En wanneer de mensen in slaap beginnen te vallen en zich niet bewust zijn van wat er aan de hand is, zal de machtselite zowel de seculiere als de religieuze tak van de regering betreden en die gaan vervormen om aan de macht te komen. Dan gaat het niet meer om de waarheid; het gaat erom wat de macht van de elite groter maakt of in stand houdt. En op dat moment zullen zowel de religieuze als de seculiere aspecten van de regering vervormd zijn.

Dat zag je in de middeleeuwen. En je zag het heel duidelijk belichaamd in de katholieke kerk die een door de mens gemaakte doctrine, een door de mens gemaakt wereldbeeld, had opgelegd aan het hele Europese werelddeel, waardoor dit werelddeel in de donkere middeleeuwen werd gestort in plaats van in het Tijdperk van de Verlichting dat het hogere bewustzijn visualiseerde.

Als een macht op aarde, als een instelling of individu zegt dat die het hoogste gezag heeft en geen ander gezag dan zijn eigen accepteert, dan nodigt dat vanzelfsprekend uit tot machtsmisbruik. Op deze planeet is nog nooit een individu of instelling geweest die de absolute macht aankon zonder dat die macht werd gecorrumpeerd.

Waarom het essentieel is om absolute rechten te hebben
En daarom moet elke regeringsvorm absoluut het hogere gezag erkennen. Die moet erkennen dat er iets meer is dan het materiële rijk en dat dit iets principes en wetten heeft opgesteld die absoluut zijn en geen enkel gezag op aarde kan of zou moeten omzeilen, wegredeneren of tenietdoen. Dit is een absolute noodzaak voor het behoud van een vrije samenleving. En dat is natuurlijk de reden waarom de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika werden geïnspireerd tot de Onafhankelijkheidsverklaring, die als het eerste en belangrijkste doel had dat zij onafhankelijk werden verklaard van mensen die de wereldlijke macht hadden overgenomen en die geen enkele macht buiten deze wereld om erkenden. Dat staat precies in die Verklaring: dat alle mensen door hun Schepper zijn begiftigd met onvervreemdbare rechten – dat wil zeggen rechten die geen enkele regering op aarde bij machte is af te pakken of af te zwakken.

Al meerdere generaties lang zijn in Europa de democratische vrijheden die door zo’n harde strijd zijn verworven, in veel gevallen afgezwakt door seculiere regeringen die zijn beïnvloed door een socialistische ideologie die geen enkel gezag buiten de aarde erkent, geen ander gezag dan zijzelf. En daardoor geloven ze dat ze regels kunnen maken zonder rekening te houden met het hogere bewustzijn en de wetten van het hogere bewustzijn en de natuurwetten die de ontwerpprincipes zijn die het materiële universum laten werken en in stand houden.

De islam en de voortdurende dualistische strijd
In de Sovjet-Unie zie je dat ze dachten dat ze het perfecte door mensen gemaakte systeem konden maken, waarin de economie goed zou werken en iedereen werk zou geven en voor iedereen zou kunnen zorgen, en dat dit tot in het oneindige door zou kunnen blijven gaan. In werkelijkheid had het communisme het niet zo lang kunnen overleven als ze geen leningen van het westen hadden gekregen. Waarom verstrekten de banken in het westen leningen aan hun ‘gezworen vijand’, het communisme? Omdat ze de wereld in een dualistische strijd wilde houden, zodat zij zelf achter de schermen konden regeren, inclusief geld verdienen aan de hele oorlogsmachine.

Tegenwoordig zie je dat het eindelijk duidelijk is geworden, zelfs voor mensen in de Sovjet-Unie, dat het communisme niet werkte en dat daarom de Berlijnse Muur is gevallen. Een tijdlang heerste er relatief rust, want zelfs de machtselite had niet helemaal voorzien dat de Sovjet-Unie zo snel zou instorten. Ze hadden in hun berekeningen dus geen rekening gehouden met de kracht die van het communisme een kaartenhuis maakte. En toen de winden van hoger bewustzijn begonnen te waaien, stortte dat huis veel sneller in dan iedereen had verwacht. En zelfs de machtselite was hierdoor verrast.

Maar wat zie je tegenwoordig, slechts een paar jaar later? Je ziet dat er een andere kracht opkomt die dient om de dualistische strijd, de ‘botsing van beschavingen’ in stand te houden en nu is het het terrorisme en iets wat wordt bestempeld als de fundamentalistische islam, maar eigenlijk helemaal niets te maken heeft met de islam in haar ware vorm. Want zelfs de islam is duidelijk een religie die de wil van God erkent en de superioriteit van Gods wet boven de superioriteit van de mens erkent. En als de islam in haar zuivere vorm was gehandhaafd, had ze nooit kunnen worden wat ze nu is geworden: een bedreiging voor de vrede op de wereld.

Maar waarom is de islam in deze rol geplaatst? Voor een deel omdat de islam zelf is vervormd door die imams en de priesters, die van de islam iets hebben gemaakt wat niet de bedoeling was, die de oorspronkelijke zuiverheid van de leringen die door de profeet Mohammed naar voren zijn gebracht, zijn kwijtgeraakt en hebben verdraaid in het concept Jihad en veel andere concepten die niet in overeenstemming zijn met het hogere bewustzijn. Zij hebben zichzelf daardoor in deze positie gebracht.

Maar achter de schermen heeft de machtselite achter het kapitalisme gezegd: “We hebben een andere vijand nodig, zodat we de militaire uitgaven kunnen rechtvaardigen en onze macht over de mensen kunnen blijven uitoefenen. En zodoende zullen we blijven doen wat we altijd doen: de mensen bang maken voor een vijand van buitenaf, zodat ze de buitensporige uitgaven aan militaire uitrusting accepteren en tegelijkertijd accepteren dat hun burgerlijke vrijheden worden uitgehold.

Europa moet het socialistische denken ontstijgen
Dat heeft aan de andere kant van de vijver, zoals ze zeggen, natuurlijk heel goed gewerkt terwijl het in Europa nog niet dezelfde voet aan de grond heeft gekregen. En dat is trouwens een van de redenen waarom Europa het potentieel heeft om de voorloper te zijn van een nieuw bewustzijn dat wereldvrede kan bewerkstelligen. Want hoewel Europa in het verleden bijna volledig werd geregeerd door de machtselite, wordt nu de Verenigde Staten meer beïnvloed door de machtselite dan Europa. Al moet je zeker niet de illusie krijgen dat Europa niet beïnvloed wordt door de machtselite.

De mensen in Europa hebben zeker het potentieel om zich hiervan bewust te worden en een hoger bewustzijn te krijgen dat inderdaad kan leiden tot een vreedzamere toekomst, niet alleen voor dit continent, maar voor de wereld als geheel. Maar voordat dit kan gebeuren, moeten ze hun verleden analyseren en de restanten opruimen van het socialistische denken dat nog steeds vrijwel elke natie in dit werelddeel beïnvloedt.

Zweden is een heel typisch voorbeeld van een land waarvan de regering vindt dat ze elk aspect van het leven van mensen moet regelen en de mensen zijn gaan geloven dat de regering voor hen moet zorgen en dat ze het recht hebben om te krijgen wat ze nodig hebben van de regering en dat de regering hen tegelijkertijd verteld hoe ze moeten leven. En dit wordt dan een wederzijds afhankelijke relatie, omdat het regeringsapparaat aan de ene kant enorm groot is in veel landen in Europa. Er werken veel mensen die denken dat ze de rest van hun leven overheidsmedewerkers zullen blijven met een bepaalde levensstijl die comfortabel is, hoewel niets bijzonders. Maar ze accepteren die zekerheid omdat het gemakkelijk voor hen is en ze geen beslissingen hoeven te nemen en daarom willen ze een overheidssysteem houden dat hen die zekerheid biedt. En aan de andere kant heb je ook mensen die afhankelijk zijn van allerlei diensten van dat overheidssysteem en dat ook willen behouden.

Je ziet de wederzijds afhankelijke relatie omdat niemand echt wil zeggen dat het systeem niet werkt; dat het dreigt in te storten onder haar eigen gewicht, net als in de Sovjet-Unie voordat de muur viel. De mensen in Europa moeten hun verleden analyseren en zeggen: “Geen socialisme meer, niet meer God door de staat vervangen. We moeten terug naar het punt waarop zowel een hoger bewustzijn als mensen in de regering zitten.”

Het moeten verlicht menselijk zijn, verlichte mannen en vrouwen die zijn afgestemd op hun hogere zelf en op het hogere bewustzijn en daarom de wetten van het hogere bewustzijn kennen, niet door één religie zoals je in de katholieke kerk zag, want dat systeem werkte duidelijk niet. Het gaat er niet om dat je zegt dat één religie de allerhoogste religie of de enig ware religie is in welk land van Europa ook. Het gaat om het universele besef dat er buiten de kerken en religies om een universele hoeveelheid spirituele kennis bestaat; dat er een universele leer is over de Wet van Hoger Bewustzijn en de wetten van de natuur, en tenzij een regering berust op deze tijdloze, eeuwige principes, is die eenvoudigweg niet blijvend. En dan is het slechts een kwestie van tijd voordat óf interne óf externe factoren ervoor zorgen dat dit regeringssysteem onder haar eigen gewicht instort.

Dit zou in Europese landen kunnen gebeuren omdat de bevolking vergrijst en omdat de hele manier van denken ervoor heeft gezorgd dat mensen minder kinderen krijgen en een comfortabeler materieel leven leidden. De situatie is nu zo dat de bevolking vergrijst en er steeds minder mensen zijn om de belastingen voor de pensioenen en sociale voorzieningen te betalen. En dit op zich kan ertoe leiden dat het hele systeem instort.

Een ander probleem is de gezondheidszorg. Het is natuurlijk juist en rechtvaardig dat mensen niet financieel van de kaart geveegd mogen worden omdat ze een ziekte hebben, maar een systeem mag ook niet zoveel kosten aan gezondheidszorg dat dit een bedreiging vormt voor de economische levensvatbaarheid van een natie. Er moet dus een middenweg zijn. En die middenweg kan worden gevonden als je het doel, het hogere doel, van het leven begrijpt, zodat je een gezondheidszorgsysteem kunt vormen dat de psychologische kwaliteit van het leven probeert te behouden. Maar het mag niet proberen de mechanische kwaliteit van het leven te behouden door het hart zo lang mogelijk te laten kloppen vanwege alle technische middelen die er beschikbaar zijn, zodat je in wezen een kasplantje hebt dat geen platform voor groei kan zijn.

Kijk verder dan de omstandigheden op de wereld
Er moeten veel dingen veranderd worden in dit werelddeel. En misschien voel jij je overweldigd als je alles overdenkt. Maar een doorbraak is veel dichterbij dan je zou denken als je naar de omstandigheden op de wereld kijkt. Juist daarom is er behoefte aan mensen die niet verblind willen raken door de omstandigheden, die niet overweldigd willen worden door de omstandigheden op de wereld, die niet willen denken dat de omstandigheden permanent zijn en niet veranderd kunnen worden, want per slot van rekening: “Ik ben maar een mens en wat kan ik doen?” Natuurlijk kun jij als mens alleen de problemen waarmee je land wordt geconfronteerd, niet oplossen. Maar je bent meer dan dat kleine persoontje, en als jij je daar meer mee verbindt, dan kan het hogere bewustzijn via jou de oplossingen naar voren brengen voor elk probleem dat de mens kent, of het nu in dit werelddeel is of elders.

Voor elk probleem bestaat een oplossing. Maar die oplossing kun je niet vinden met de menselijke wil. Die komt er alleen wanneer een cruciaal aantal mensen zich zal afstemmen op het hogere bewustzijn. De wil van je eigen hogere wezen. En wanneer jij je dat realiseert; wanneer je dat accepteert; wanneer je dat erkent en wanneer je de liefde voelt die je hebt voor je eigen hogere wezen en de liefde voelt die je hogere zelf voor jou heeft, dan is het doen van de hogere wil geen last meer – het is iets wat je het allerliefste doet. Want je kwam hier om die hogere wil op aarde te brengen. Je bent hier niet gekomen om een menselijk wezen te worden, een robot die alles doet wat de regering jou opdraagt.

Het potentieel voor een nieuwe revolutie in bewustzijn
De regeringen hebben lang geleden de wil van het hogere bewustzijn losgelaten en de wil van de mens tot het allerhoogste gezag gemaakt. En hoewel ze beweren dat ze democratische regeringen zijn die zich enigszins openstellen voor de wil van het volk, is de realiteit in de meeste landen dat de wil van de machtselite wordt uitgevoerd in de politiek van tegenwoordig. Iemand moet besluiten om naar iets te zoeken wat meer is. De wil om meer te worden is de eerste stap. En dan word je meer, en dan word je de open deur om meer van het hogere bewustzijn door je heen te laten schijnen.

Wanneer een cruciaal aantal mensen besluit de open deur te zijn, zal er in het massabewustzijn ineens een omslag komen. En de mensen zullen zich ervan bewust worden en beseffen dat de oude patronen – die we steeds weer hebben in het leven hebben geroepen en herhaald – niet werken. Wij moeten iets anders doen. Dit is in de Sovjet-Unie is gebeurd. Dit is in de meeste Europese landen gebeurd toen het feodale systeem werd losgelaten en plaats maakte voor een vorm van democratie of een verlichtere regeringsvorm.

De Franse revolutie kwam natuurlijk, maar het hogere bewustzijn heeft er niet voor gezorgd dat het een bloedbad werd. Toch opende de Franse Revolutie de ogen van veel heersers in Europa, die beseften dat de tijden waren veranderd en dat zij, als ze niet vrijwillig een deel van hun macht over het volk zouden loslaten, het volk inderdaad eindelijk zou opstaan en de macht met geweld overnemen.

Toch was dit in een donkere tijd. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid dat er net zo’n grote ommezwaai in de samenleving komt als de omslag van feodale samenlevingen naar democratische naties, maar deze keer kan het zonder geweld, zonder bloedvergieten; door een massaal ontwaken van de mensen, die eindelijk wakker worden en net als het jongetje in het sprookje zeggen: “Maar de keizer heeft niets aan! De machtselite heeft niets aan. Dit socialistisch-kapitalistische systeem heeft niets aan. Het werkt niet, want het ontneemt het individu het initiatief en de verantwoordelijkheid en daardoor de mogelijkheid om te experimenteren en zowel van zijn successen als mislukkingen te leren.”

In veel Europese landen is een verzorgingssysteem, een verzorgingsstaat, gekomen waarin geen grens zit aan hoe ver je kunt vallen, omdat je altijd een bijstandsuitkering kunt krijgen en een bepaalde levensstandaard kunt behouden. Maar omdat je zo geconcentreerd bent op de bodem van de put, heb je alle mensen tot een minder bestaan gedwongen dan ze zouden kunnen hebben als ze hun volledige creativiteit zouden gebruiken. Je hebt nu naties waar niemand zijn of haar creativiteit durft te uiten en ideeën te krijgen en uitvindingen te doen die nodig zijn om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren; zelfs de ideeën over gratis energie die de wereld onafhankelijk kan maken van olie.

Omdat je een natie hebt waarin iedereen probeert gewoon iets wat zij als een comfortabel leven beschouwen te leiden en het maximale wat ze kunnen bereiken, dan heb je het initiatief om zeep geholpen. En dit is precies wat de machtselite wil, want ze willen niet dat de mensen initiatief tonen. Ze willen elk nieuw idee, elke nieuwe uitvinding kunnen beheersen, zodat ze die kunnen gebruiken om geld te verdienen of hun macht te vergroten of om te voorkomen dat dit concurrentie veroorzaakt die hen hun geld of macht ontneemt.

De machtselite wil de vooruitgang aan banden leggen
In de meeste geïndustrialiseerde landen, ook in Noord-Amerika, Europa en elders, bestaat een algemene misvatting. En die is bij de meeste mensen dat de wereld in principe goed is en dat er krachten zijn die proberen het goede te doen, maar dat er soms slechte dingen gebeuren en dat de samenleving daarom niet in een hogere staat kan zijn dan nu.

Dit is dezelfde soort psychologie die tijdens de middeleeuwen in het leven werd geroepen door de katholieke kerk, de koningen en de feodale heren, de adel. Ze wilden dat de bevolking geloofde dat er een bovengrens zat aan hoever ze konden komen in het leven. Ze zouden dus geen moeite hoeven te doen om initiatief te tonen, om nieuwe ideeën naar buiten te brengen. En zeker niet de moeite nemen om de status quo van de machtselite aan te vechten.

Veel mensen denken dat die krachten verdwenen nadat er democratie tot stand is gekomen, maar je kunt natuurlijk wel begrijpen dat die krachten het hebben overleefd en dat ze gewoon hebben geleerd hoe ze democratie kunnen gebruiken om macht en privileges voor de elite te bemachtigen en het onderdrukken van mensen nog meer te bevorderen. En dit is in de meeste Europese landen gebeurd via de democratische instituties, de onderwijsinstellingen, de media, omdat iedereen is gaan geloven dat er een limiet zit aan groei, er zit een limiet aan hoeveel een samenleving kan veranderen, aan hoe rijk een natie zou kunnen worden, in hoeverre je technologie zou kunnen verbeteren, in hoeverre de cultuur verbeterd zou kunnen worden.

Daardoor zie je dat een groot deel van Europa een rem op de groei van dit werelddeel heeft gezet. Maar zelfs wanneer je kijkt naar de Europese naties van tegenwoordig – en hun comfortabele levensstijl, hun socialezekerheidsstelsel, de rijkdom die ze hebben – dan zou zich op dit continent oneindig veel meer kunnen manifesteren dan je nu ziet. De visie van het hogere bewustzijn is oneindig veel groter dan wat je nu ziet.

De gedachten van de meeste mensen zouden die visie niet kunnen ervaren. Zelfs de bewustere mensen zouden het moeilijk vinden om die hogere visie op de wereld en dit continent te ervaren. Veel mensen die niet spiritueel zijn, zouden het krankzinnig vinden. Dit werelddeel heeft echter het potentieel om zo drastisch te veranderen dat het de basis zou kunnen worden om echte overvloed op elk werelddeel op deze planeet te brengen. Zie je niet duidelijk – als je naar Zuid-Amerika, naar Afrika, het Midden-Oosten en bepaalde delen van Azië kijkt – dat deze landen niet dezelfde situatie hebben als Europa? Ze hebben niet voorwaarden, de omstandigheden, noch het momentum waardoor ze hun huidige staat van binnenuit kunnen transcenderen.

Ondanks alles wat er in de middeleeuwen is gebeurd, heeft dit continent het potentieel om – samen met het Noord-Amerikaanse continent – de belangrijkste voorloper te zijn van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Achter de schermen worden alle voorwaarden geschapen voor een doorbraak. Maar die doorbraak wordt momenteel geblokkeerd door de socialistische mentaliteit, het accepteren van een bovengrens.

Het potentieel van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in Europa
Als die blokkade zou kunnen worden opgeheven, dan zou Europa een ongelooflijke transformatie kunnen doormaken die zich dan tot ver buiten de grenzen van Europa zou kunnen verspreiden. Dit potentieel bestaat inderdaad echt; het bevindt zich net achter de oppervlakkige verschijnselen. En het is inderdaad de Wil van het hogere bewustzijn dat dit fysiek gemanifesteerd wordt.

De bewustere mensen kunnen helpen wanneer ze het verleden achter zich willen laten. Niet in de zin dat je het verleden ontkent, maar dat je bereid bent naar het verleden te kijken en het in je eigen wezen te verwerken, zodat je als voorloper voor je natie kunt dienen en een spoor kunt banen in het massabewustzijn dat andere mensen kunnen volgen. En daardoor kunnen ook zij het verleden beginnen te verwerken en bewust beseffen waarom het niet heeft gewerkt, waarom noch kapitalisme noch communisme ooit zullen werken. Waarom het trouwens nooit mogelijk is geweest om een door de mens gemaakt systeem te maken dat de ideale samenleving zou opleveren. Geen enkel systeem zal werken. Alleen de hogere regering die altijd is afgestemd op een groter beeld van hoger bewustzijn, zodat de samenleving, de economie, zichzelf kan transcenderen als de cyclus verandert, en het nodig is om hogerop te komen in plaats van vast te houden aan de oude manieren, de oude manier om naar dingen te kijken, de oude bewustzijnsstaat.

Wanneer je het bewustzijn van het menselijke ego overbrengt naar het terrein van de overheid, zie je dat het ego een samenleving wil vormen die statisch is en de macht en privileges van de elite kan handhaven en tegelijkertijd de bevolking in een staat houden waarin ze niet ontevreden genoeg zijn om hun leven te riskeren in een opstand tegen de machtselite. Het ego wil eigenlijk een menselijke samenleving vormen die veel lijkt op een mierenhoop, waarin de bevolking dient om de elite de privileges te verschaffen. En dan wil het ego zo’n samenleving zo lang mogelijk handhaven.

Het hogere bewustzijn wil geen statische samenleving vormen die altijd hetzelfde blijft. Het hogere bewustzijn wil een samenleving vormen die zichzelf voortdurend transcendeert, zodat de leden van die samenleving worden aangespoord om zichzelf voortdurend te transcenderen, meer te leren, hogerop te komen, hun denken te ontwikkelen, de cultuur te ontwikkelen zodat dat alles in een fase van groei zit. Dit is de Rivier van Leven. Dit is hoger bestuur.

Daarom zie je dat er in het verleden heel veel beschavingen zijn ingestort. En waarom zijn ze ingestort? Omdat ze werden overgenomen door de heersende elite die, toen ze eenmaal de macht hadden, zich maar om één ding bekommerde: die macht en privileges houden in plaats van de opwaartse groei, de zelftranscendentie, van de samenleving voort te zetten. Dit is de mentaliteit van de manipulatoren die in opstand kwamen tegen het plan voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn.

Dit is het patroon om groei te stoppen, een bevoorrechte positie voor zichzelf te creëren en deze vervolgens tot in het oneindige te houden. Dit patroon is al eeuwen gaande op deze planeet. Het wordt tijd dat de bewustere mensen dit beseffen, zodat ze uit het grijs denken komen en beseffen dat het niet genoeg is om spiritueel te zijn, om zonder onderscheid van iedereen te houden zonder het onderscheidingsvermogen te hebben. Je moet in die hogere staat komen waarin je weet wat ware liefde is, de liefde voor het hogere bewustzijn, wat zelftranscendentie is.

Liefdevolle zelftranscendentie
Dit is de sleutel tot groei – houden van zelftranscendentie, ervan houden dat je meer bent, ervan houden dat je meer wordt en niet vasthoudt aan iets wat minder is. Want als je duizend euro hebt en iemand zegt tegen jou dat hij je een miljoen euro geeft als je die duizend euro aan de armen geeft, zou je dat dan niet doen? Zou je die duizend euro niet loslaten om meer te ontvangen? Zou dat een verlies voor je zijn? Natuurlijk niet, want dan zou je veel meer hebben.

Aan die mentaliteit ontbreekt het op het Europese continent. Die mentaliteit is er veel meer in de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten heeft weer andere problemen. Nu hebben we het over Europa en veel mensen in Europa willen zo graag houden wat ze hebben dat ze bang zijn dat ze het alleen kunnen verliezen als de samenleving verandert. En veel mensen hebben deze mentaliteit overgenomen en willen dat de staat voor hen blijft zorgen, net zoals je mensen in de voormalige Sovjet-Unie ziet die terugverlangen naar de tijd van het communisme, ook al hadden ze bijna niets. Zoveel hadden ze tenminste, en ze wisten dat ze dat zouden hebben, of ze nu werkten of niet.

Je kent waarschijnlijk wel de oude grap die ze altijd vertelden over het communistische systeem: “Wij doen alsof we werken en zij doen alsof ze ons betalen.” En zo voelen veel mensen zich inderdaad. Ze willen doen alsof ze werken, het absolute minimum doen om het minimumloon te krijgen zodat ze kunnen leven. Omdat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun leven. Ze willen niet groeien en zichzelf transcenderen. En dit systeem houdt zichzelf al bijna een eeuw in stand, vooral in dit werelddeel. En het wordt tijd dat mensen wakker worden en beseffen dat het gewoon niet werkt en dat het op lange termijn niet kan werken omdat het berust op een ideologie die in gebreke blijft.