Is religie een verkapte vorm van satanisme?

 

Denk eens na over het verschil tussen spiritualiteit en religie. Het hogere bewustzijn ondersteunt geen religie zoals jullie die in het algemeen kennen op de wereld. Waarom niet? Omdat religie mensen scheidt van hun God, van Christus, van de Boeddha, van de innerlijke beleving van de waarheid. Religie, zoals die op aarde bekend staat in de grote religies die landen, culturen en beschavingen hebben gedomineerd, is niet van God, komt niet van God, komt niet van een hoger bewustzijn.

Veel mensen zullen schrikken en bezwaar maken tegen deze uitspraak omdat ze natuurlijk zullen zeggen dat hun religie voortkwam als een directe openbaring uit een goddelijke bron. Er zijn inderdaad verschillende grote religies die beweren dat ze werkelijk berusten op een echte, goddelijke openbaring. Toch berusten de heersende religies niet op de goddelijke openbaring; die berusten op een menselijke interpretatie van de goddelijke openbaring. En dat is het verschil.

Spiritualiteit, of zullen we het mystiek noemen, verschilt van religie, in die zin dat mystiek en spiritualiteit je niet proberen te scheiden van je God, van een directe, innerlijke ervaring van een hogere bewustzijnsstaat, zelfs niet een directe innerlijke ervaring van jouw eigen innerlijk – zuiver bewustzijn. Dit is het allerbelangrijkste verschil en een van de inwijdingen waarmee de mensheid de komende jaren zal worden geconfronteerd. Er breekt een nieuwe cyclus op aarde aan en het wordt tijd dat grotere aantallen mensen, zeker de mensen uit de top tien procent en veel mensen uit de tachtig procent van de algemene bevolking, zich bewust worden van het verschil tussen religie en spiritualiteit of mystiek.

De essentie van een mystieke benadering
Wat is dan de essentie van de mystieke benadering van spiritualiteit in tegenstelling tot de religieuze benadering? Religie berust op het zeer subtiele concept dat er afstand, een kloof, een scheiding, zit tussen geest en materie, tussen mensen en hun God of de spirituele wezens in een hoger rijk.

Spiritualiteit die niet geïnternaliseerd is, wordt een religie. De nieuwe cyclus die is aangebroken, is een cyclus waarin steeds meer mensen zich bewust moeten worden van het verschil tussen een vorm van spiritualiteit die berust op de illusie dat er een kloof bestaat, en die de illusie feitelijk in stand houdt, tussen de ware spiritualiteit die probeert het individu te helpen om de kloof te overbruggen en rechtstreeks een ervaring te krijgen er een hogere bewustzijnsstaat is, dat er een hoger rijk bestaat, en dat er hogere spirituele wezens zijn – en die ervaring rechtstreeks in zichzelf te ervaren.

De spirituele benadering die de Boeddha heeft onderwezen
Religie voert doctrines en dogma’s in en die zeggen: “Geloof hierin en dan zul je naar de hemel gaan. Als je die ontkent, ga je naar de hel.” Dit brengt mensen in een situatie waarin ze iets moeten accepteren of afwijzen wat buiten hen is, iets wat buiten hun eigen gedachten om gaat. Wat probeerde de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden te onderwijzen? Dat je naar binnen moet kijken om meester te worden over je eigen gedachten en dat je moet beseffen dat de sleutel tot spiritualiteit is dat jij je bewustzijn verhoogt. Dit is niet een kwestie van doctrines geloven.

De brahmanen in het hindoeïsme verzetten zich tegen de Boeddha en zijn leer. Ze waren niet zo radicaal als de mensen die zich tegen Jezus verzetten en hem aan een kruis nagelden, maar ze kwamen aardig in de buurt. Ze deden er alles aan om de Boeddha in het openbaar in diskrediet te brengen, toen hij nog op aarde was geïncarneerd. Als er betere communicatietechnologie was geweest en hij zijn leringen nog verder had kunnen verspreiden, zouden de manipulatoren veel meer hebben gedaan om hem in diskrediet te brengen, iets wat ze altijd doen met de ware vertegenwoordigers van het hogere bewustzijn. De manipulatoren proberen elke leer in diskrediet te brengen die mensen ervan bewust maakt dat spiritualiteit echt bestaat in tegenstelling tot de illusie die religie is.

Waarom mensen hun overtuigingen accepteren
Wat ben je aan het doen wanneer je een leer gelooft die van buitenaf komt? Je gelooft in iets wat je niet in jezelf ervaart. Dit is een uitspraak waar sommigen opnieuw bezwaar tegen zullen maken, maar nogmaals, we bespreken nu de subtielere aspecten.

Nu kunnen we in zekere zin zeggen dat alle mensen geloven in wat ze geloven, omdat ze een bepaalde ervaring hebben gekregen die ervoor heeft gezorgd dat ze hun overtuigingen niet alleen accepteren als overtuigingen, maar dat die op een of andere manier waar of gezaghebbend zijn. De brahmanen van het hindoeïsme waren er, net als de Schriftgeleerden en farizeeërs in de joodse religie, absoluut van overtuigd dat hun religie, hun interpretatie, hun geschriften, de waarheid waren. Als je tegen hen had gezegd wat er net is gezegd over het verschil tussen religie en spiritualiteit, zouden ze bezwaar hebben gemaakt en gezegd hebben dat zij innerlijk hebben ervaren wat de waarheid is in het hindoeïsme. Dit is inderdaad waar.

Als mens heb je veel basale psycho-spirituele behoeften die niet algemeen worden begrepen in de westerse cultuur. Een van die behoeften is dat je een basis moet hebben om op de materiële wereld te kunnen functioneren. Als je geen psycho-spirituele basis hebt, kun je niet normaal functioneren. Je zou misschien in een keurslijf eindigen of op verschillende manieren proberen je geest te verdoven met verdovende middelen, al dan niet chemisch. Je zou je in een eindeloze race kunnen storten om steeds meer materiële bezittingen te krijgen om je innerlijke onzekerheid te bedekken.

Alle mensen hebben een soort basis nodig, iets wat ze accepteren of geloven dat het echt is. Hoe kom je zover dat je van een religieus geschrift of een politieke ideologie of zelfs een materialistische filosofie accepteert dat het waar is? Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat sommige mensen beweren dat ze in hun innerlijk hebben ervaren dat de Bijbel letterlijk het woord van God is, terwijl anderen beweren dat ze ook innerlijke ervaringen hebben gehad die hen de misvattingen van religie laten zien en dat de wereld alleen maar uit materie bestaat?

Het antwoord op dit enigma – dat echt geen enigma is waar veel mensen over nadenken, maar niettemin een enigma waar steeds meer mensen over moeten nadenken – is dat je daadwerkelijk een innerlijke ervaring krijgt die berust op jouw huidige bewustzijnsstaat. Dit heeft de Boeddha uitgelegd in de openingsverzen van de Dhammapada.

Jouw waarneming en mentale toestand
Op de hogere niveaus van je wezen bestaat er een mentale toestand, zoals het wordt genoemd. Dit zouden we je identiteitslichaam kunnen noemen. In je identiteitslichaam heb je een bepaalde kijk op het leven geaccepteerd, een bepaald gevoel van wie jij bent in relatie tot de wereld, misschien zelfs wel in relatie tot God.

De meeste mensen zijn zich hier niet bewust van gewaar. In feite zijn zelfs de meeste spirituele studenten zich hier niet van bewust. Er is veel werk voor nodig om je energieveld te reinigen, meditatie en contemplatie om je diepere overtuigingen over je identiteit bloot te leggen. Dit moeten de mensen de komende jaren doen om te slagen voor de initiaties die eraan komen.

Deze mentale toestand op identiteitsniveau veroorzaakt iets wat de Boeddha in de Dhammapada waarneming noemde. Je waarnemingen zijn je gedachten, je bewuste overtuigingen, je gevoelens, of in ieder geval dat gevoelens de gevolgen, de uitkomsten, zijn van je waarneming. Wanneer je de wereld binnengaat en de wereld waarneemt, zie je de wereld. Jouw waarneming van de wereld wordt bepaald door jouw hogere mentale toestand, de staat in jouw identiteitslichaam. Je bent je er niet van bewust dat jouw waarneming wordt beïnvloed door je mentale toestand. Je denkt dat je waarneming echt is, omdat jij je er niet bewust van bent dat je waarneming voortkomt uit je mentale toestand en jou een beeld, een mentaal beeld, laat zien. Je denkt dat jouw waarneming de wereld aan jou toont zoals die werkelijk is.

Op identiteitsniveau zijn waarneming en mentale toestand met elkaar verweven, wat betekent dat je de wereld waarneemt met je basale gemoedstoestand. Je kunt de wereld bijvoorbeeld waarnemen op basis van de illusie dat je een apart wezen bent. Deze waarneming op identiteitsniveau veroorzaakt een gemoedstoestand op mentaal niveau. Deze mentale gemoedstoestand kan de gemoedstoestand of de waarneming op identiteitsniveau niet terzijde schuiven of betwijfelen.

Jouw gemoedstoestand op mentaal niveau beïnvloedt hoe je de wereld op dit niveau ziet. Dit veroorzaakt op zijn beurt weer een gemoedstoestand op emotioneel niveau. Nogmaals, je kunt het mentale niveau niet onderzoeken zolang jij je richt op het emotionele niveau en hetzelfde geldt voor het fysieke niveau. Het pad naar hoger bewustzijn is een proces waarin jij de kern van je geest losmaakt van de lagere niveaus en je meer bewust wordt van wat er in je geest omgaat. Je wordt je er eerst van bewust dat jouw handelingen voortkomen uit je emoties, vervolgens dat jouw gevoelens voortkomen uit gedachten en vervolgens dat jouw denken voortkomt uit je identiteitsgevoel. Je kunt je dan losmaken van het gescheiden zelf en je ervan bewust worden dat jij een vormloos spiritueel wezen bent.

Onderzoek je waarneming en breid die uit
Als jij jezelf op het niveau van je identiteitslichaam, als een gescheiden wezen beschouwt – gescheiden van je God, gescheiden van de wereld – dan ben je gevoelig voor een van de religies op de wereld die het beeld versterken dat God en mens gescheiden zijn. Dit kan het boeddhisme, het hindoeïsme of de islam, het christendom of welke andere religie ook, zijn. Daardoor kan iemand een innerlijke ervaring krijgen waardoor hij zelfs zal beweren dat het een spirituele of mystieke ervaring is en hem laat zien dat zijn religie de waarheid is en dat zijn Bijbel de waarheid is. Ze zijn er absoluut van overtuigd dat het ook zo is.

Een van de grote uitdagingen op het pad van hoger bewustzijn is dat je zover komt dat je op de hogere niveaus van je geest begrijpt dat je waarneming niet te vertrouwen is. Alle bewustere mensen beginnen dit al te begrijpen, omdat je weet dat je fysieke zintuigen niet te vertrouwen zijn. Daarom sta je open voor het idee dat er iets buiten de materiële wereld om is, de wereld die door de zintuigen wordt waargenomen. Ook al zie je de niet-materiële wereld niet, je staat open voor het bestaan ervan omdat je een innerlijke ervaring hebt gehad dat er iets buiten het materiële rijk om is, iets anders dan de meeste mensen normaal, menselijk bewustzijn noemen.

Veel religieuze mensen debatteren eindeloos over de waarde van een geloof en een overtuiging, maar een geloof en een overtuiging zijn niet de factoren die bepaald wat je accepteert over het leven. De bepalende factor is jouw waarneming. Je denkt misschien dat je gekomen bent om te ervaren dat je wordt bekeerd en dat je wordt bekeerd tot een bepaalde religie, zoals sommige mensen in het westen beweren dat ze Jezus gevonden hebben. Je denkt misschien dat deze ervaring je heeft bekeerd, maar in werkelijkheid is het belangrijkste aspect van die ervaring dat je geest een kort moment in staat was om verbinding te maken met iets wat buiten je normale waarneming viel. Je voelde het contrast tussen je normale waarneming en iets hogers. Dit ‘iets hogers’ leek daarom meer waar te zijn dan je normale bewustzijnsstaat.

Als je niet begrijpt dat je waarneming nog steeds kan worden beïnvloed door jouw hogere mentale toestand, zou je kunnen denken dat de ervaring die je kreeg een zuivere ervaring was of de allerhoogste. Veel spirituele en religieuze mensen hebben echt iets ervaren buiten hun normale bewustzijnsstaat om. Toch begrijpen ze de allerbelangrijkste waarheid niet dat zelfs een echte ervaring niet de allerhoogste ervaring hoeft te zijn.

Meer dan je normale mentale toestand ervaren
Deze ervaring kan je normale waarneming te boven gaan, maar misschien niet je normale mentale toestand. Pas als je op het pad tot een bepaald niveau bent gestegen, kun jij je mentale toestand onderzoeken en uitbreiden.

Je ziet dat iemand beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld een charismatische prediker of goeroe om te ervaren dat je bekeerd wordt. Iemand breekt uit zijn of haar normale waarnemingsniveau, ervaart iets wat meer waar lijkt, maar maakt dan de fout om te denken – omdat deze ervaring van de waarheid in een bepaalde context plaatsvond – dat de context waar moet zijn. Daardoor begint iemand alles te accepteren wat de prediker of goeroe zegt in plaats van de ervaring van een hogere waarheid juist te gebruiken als startpunt om steeds meer ervaringen te krijgen totdat je ervaringen krijgt die niet tot een geloofssysteem op aarde behoren.

Spiritualiteit die niet geïnternaliseerd is, wordt een religie. Het hogere bewustzijn geeft al heel lang leringen die we vanuit een bepaald gezichtspunt spirituele leringen kunnen noemen omdat die je een directe, innerlijke ervaring willen geven om je in contact te brengen met iets buiten jouw normale bewustzijnsstaat om. Als je de leringen en hulpmiddelen echter niet gebruikt om jouw waarneming te ontstijgen en je mentale toestand begint te onderzoeken, internaliseer je die lering eigenlijk niet.

Dan zal die spirituele lering geleidelijk een uiterlijke religie voor je worden. Je bent die misschien gaan aanhangen omdat je echt de ervaring kreeg dat er iets is buiten jouw normale waarneming om, maar je bent daar niet mee doorgegaan en je waarneming blijvend verhoogd door de onderliggende mentale toestand te onderzoeken.

Spirituele leraren zijn geen afgoden die je moet aanbidden
Het hogere bewustzijn heeft geen enkele wens om leringen te veranderen in een belangrijke stroming of heersende religie. Dit is heel goed mogelijk, zoals je kunt zien aan het feit dat de leringen die de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden gaf, zijn veranderd in een grote religie. De leringen die Jezus tweeduizend jaar geleden gaf, zijn veranderd in een grote religie.

Wat kan ervoor zorgen dat een bepaalde leer de belangrijkste religie wordt, in tegenstelling tot een marginale leer die alleen mensen aanspreekt die hun waarneming of hun mentale toestand willen onderzoeken? Het hogere bewustzijn heeft geen enkele wens om jou in haar macht te krijgen. Die heeft geen enkel verlangen om tussen jou en je God te komen. Het hogere bewustzijn wil niet dat je hem aanbidt als de Schepper. “Gij zult geen andere goden voor mij hebben.” De wezens met een hoger bewustzijn willen geen Goden worden die jouw beeld van de Schepper in de weg staan.

Toch bestaat die hiërarchie en om bij God te komen moet je langs die hiërarchie. De wezens met hoger bewustzijn vormen de schakel in de hiërarchie die recht boven je staat en daarom kun je niet bij God komen zonder het hogere bewustzijn.

Er zijn mensen op aarde die beweren dat de wezens met hoger bewustzijn niet nodig zijn, dat het misschien bedriegers zijn die zichzelf tussen de mensen en God willen plaatsen. Maar niet de wezens van hoger bewustzijn hebben zich tussen mensen en God geplaatst; God heeft hen tussen mensen en God geplaatst. Niet zo dat ze tussen mensen en God staan, maar dat je als mens dat op aarde is geïncarneerd, niet direct contact kunt maken met de Schepper zonder via de hiërarchie van de wezens van hoger bewustzijn te gaan.

Je kunt je vermogen om uit je waarnemingsfilter, zelfs uit je mentale toestand, te stappen gebruiken. Je kunt de Schepper ervaren, maar dat gebeurt niet door rechtstreeks naar de Schepper te gaan met niets er tussenin. Dit gebeurt wanneer je door de keten van de hiërarchie heen gaat. Je merkt dit misschien niet. Er zijn mensen die echte ervaringen van de Schepper hebben gehad maar zich er niet van bewust zijn geweest dat die ervaringen werden gefaciliteerd door de hiërarchie van wezens die de keten vormt tussen de mensen en de Schepper.

De reden is simpel. De wezens met een hoger bewustzijn hebben geen wens om tussen jou en je God te komen. Als je in staat bent je bewustzijn te verhogen, worden ze transparant en zie je ze misschien niet. Dit is prima. Ze zijn hier niet om met de eer te strijken.

Het hogere bewustzijn is hier om de mensheid ervan bewust te maken dat – door gebruik te maken van hoger bewustzijn in zijn natuurlijke, door God ontworpen rol – jij het jezelf veel gemakkelijker zult maken om echte spirituele ervaringen te krijgen die jouw vooruitgang niet zullen stoppen en geen religieus persoon van jou zullen maken. In plaats daarvan probeert het hogere bewustzijn je te veranderen in een mysticus die nooit stopt, die nooit tevreden is met iets op de materiële wereld, zelfs niet de leringen op de materiële wereld, want dat zijn slechts opstapjes naar de directe ervaring.

Religies en satanisme
Wat is religie? De harde waarheid is dat de meeste reguliere religies op aarde vermomd satanisme zijn. Hoe kan iemand zo’n verrassende uitspraak doen? Dit is echt heel eenvoudig als je begrijpt wat Satan is. In de westerse cultuur – gebaseerd op de Bijbel en de leer van het christendom, inclusief het boek Openbaring – heb je het concept Lucifer en het concept of de naam Satan.

Wat is het verschil tussen Lucifer en Satan. Ze vertegenwoordigen in feite twee aspecten van het misbruik, de vervorming, van de meest fundamentele elementen van de schepping, namelijk de twee krachten die worden afgebeeld met yin en yang, vaak het mannelijke en het vrouwelijke genoemd, de Alpha en Omega. Lucifer heeft de Alpha, het mannelijke aspect, vervormd. Satan heeft het vrouwelijke aspect, het Omega-aspect, vervormd.

Dat vertegenwoordigen ze. Dit wil niet zeggen dat slechts twee specifieke wezens dit doen, maar de culturele achtergrond die jullie in de westerse wereld hebben te gebruiken om te kunnen zeggen dat Satan het misbruik van het vrouwelijke element van de schepping vertegenwoordigt en Lucifer het misbruik vertegenwoordigt van het mannelijke element van de schepping.

Wanneer je een van deze twee elementen wordt vervormd, kun je geen evenwicht vinden, kun je de Middenweg van het hogere bewustzijn niet vinden. Als je de Middenweg niet kunt vinden, kun je geen echte spirituele vooruitgang boeken. Je kunt niet van de aarde ascenderen. Je kunt geen hoger rijk binnengaan, of je het nu Nirvana, de hemel of iets anders noemt.

Waarom zijn de meeste religies op aarde satanisme in vermomming? Omdat ze het vrouwelijke aspect van de schepping, de vrouwelijke scheppingskracht, hebben vervormd. Het wordt tijd dat de mensheid de wijsheid van de Moeder begint te begrijpen, die in de christelijke, mystieke, traditie de Goddelijke Sophia wordt genoemd. Je kent misschien het geschrift dat Pistis Sophia heet, waarin dit concept wordt gepresenteerd. Er zijn echter ook andere bronnen, dus wat is de ware wijsheid van de Moeder?

De wijsheid van de Vader en de Moeder
De wijsheid van de Vader is dat je medeschepper bent met God. Je hebt vrije wil gekregen. Binnen de parameters die zijn vastgesteld voor planeet aarde, staat in de Wet van Vrije Wil dat je het recht hebt om te experimenteren met je vrije wil. In de wet staat ook dat je zult oogsten wat je zaait – je zult karma maken. Je zult de omstandigheden ervaren die je projecteert met je vrije wil om de vermogens, de medescheppende vermogens, van je geest (gedachten) te sturen.

Het Alpha-aspect is dat je een medeschepper bent, dat je vrije wil hebt en dat je het recht hebt om te experimenteren met je medescheppende vermogens in de omgeving waarin je bent geïncarneerd. Het Omega-aspect, de wijsheid van de Moeder, is dat elke keuze die je maakt gevolgen heeft, en die gevolgen hebben een bepaalde levensduur in tijd en ruimte.

Wanneer je een bepaalde keuze hebt gemaakt, kun je die keuze niet onmiddellijk ongedaan maken, omdat de impuls die je naar de vier niveaus van het materiële universum hebt gestuurd, door die niveaus heen gaat en bij je terugkomt. Wanneer die impuls terugkomt, kan het heel goed je vermogen beperken om volledig vrije keuzes te maken door het nieuwe karma dat terugkeert.

De vervorming van het mannelijke en het vrouwelijke
Op aarde is zowel het mannelijke als het vrouwelijke aspect vervormd. De vervorming van het mannelijke heeft er onder andere voor gezorgd dat de illusie is gewekt dat je alles zou moeten kunnen doen wat je wilt, dat niets je vrijheid mag beperken. Dit zie je in de westerse wereld bij de vele mensen die de traditionele religie, dat wil zeggen het heersende christendom, hebben opgegeven.

Ze willen geen doctrines of regels die de manier waarop ze leven, beperken. Dit is natuurlijk een noodzakelijk stadium op het spirituele pad, want als een ziel een religie heeft geaccepteerd die beweert dat je regels kunt volgen die je in de hemel zullen brengen, dan moet je door een bepaald stadium van rebellie tegen dit bewustzijn heen voordat je op een hoger niveau kunt komen.

Maar de ontkenning van alle beperkingen van je vrijheid, wat een perversie van de Vader is, stelt je natuurlijk open voor een vervorming van de Moeder omdat je de cyclus van karma die naar jou terugkomt, gewoon niet begrijpt. Wanneer er dus dingen gebeuren, begrijpen mensen niet waarom dat is en worden ze boos. Sommigen koesteren wrok tegen God, sommigen koesteren wrok tegen de Moeder, en dit veroorzaakt haat tegen de Vader en haat tegen de Moeder.

De uitkomst van dit scenario is dat mensen in een situatie komen waarin ze ervaren dat hun keuzes beperkt worden door de materiële wereld, de wereld van de Moeder. Omdat de mensen ook nog een ander verlangen hebben, een andere behoefte, om hun situatie te begrijpen, zijn de belangrijkste stromingen in religies vervormd door het satanische bewustzijn dat twee dingen zegt.

Als eerste dat je de omstandigheden op de materiële wereld kunt gebruiken om conclusies te trekken en uitspraken te doen over hoe het spirituele rijk eruitziet. Het effect van deze bewustzijnsstaat is iets wat je juist ziet in veel religieuze geschriften zoals het Oude Testament, waarin mensen de beelden van het menselijk bewustzijn, de kenmerken van het menselijk bewustzijn, op God projecteren. Ze hebben de boze en veroordelende God in de lucht geschapen die hun vijanden zal treffen of zal goedkeuren dat ze zelf hun vijanden treffen – mannen, vrouwen en kinderen.

Dit is een vervorming van de Moeder: dat je het hogere bewustzijn kunt kennen of definiëren op grond van de omstandigheden die op de materiële wereld bestaan. Een andere vervorming van de Moeder is dat het hogere bewustzijn zich of niet tot uitdrukking kan brengen op deze wereld, of als dat wel gebeurt, zich zou moeten aanpassen aan de omstandigheden die hier al zijn. Je ziet dit in de westerse traditie terug in het verlangen van Petrus dat Jezus zich zou moeten aanpassen aan zijn mentale beeld van wat er wel of niet zou mogen gebeuren met de geïncarneerde Christus. Wat was de reactie van Jezus: “Ga weg Satan, want je bent een belediging voor mij. Jij geniet niet van de dingen die van God zijn, maar van de dingen die van de mensen zijn.”

Christus helpt je transcenderen
Jezus was een vertegenwoordiger van het universele Christusbewustzijn, wat het bewustzijn is dat door het hogere bewustzijn wordt gestuurd om je te helpen het bewustzijn te transcenderen dat het karma dat naar jou terugkomt, heeft gemaakt. Het is je bevrijder omdat dit de enige manier voor je is om het bewustzijn te transcenderen dat jouw huidige situatie heeft geschapen. Dit is de enige manier voor de mensheid om het bewustzijn te transcenderen dat hen ertoe heeft gebracht om collectief de huidige situatie op aarde te scheppen.

Christus – of elke andere ware vertegenwoordiger van het spirituele rijk – komt je dan helpen om verder te komen dan je waarneming, zelfs de omstandigheden van de materiële wereld. Wat fluistert Satan de mensen in de oren wat ze moeten doen? Ze moeten de vertegenwoordiger van Christus dwingen om zich aan hun waarneming aan te passen. Hoe kan de Christus jou helpen je waarneming te transcenderen als jij eist dat de Christus zich aanpast aan jouw waarneming of als jij niet naar de Christus wilt luisteren?

Hoe Lucifer de Vader heeft vervormd
Dit is de catch 22 die veel mensen voor zichzelf in het leven hebben geroepen. Die is niet alleen afkomstig van de vervorming van de Moeder. Die is ook afkomstig van Lucifers vervorming van de Vader met betrekking tot vrije wil, door te ontkennen dat je die hebt of te ontkennen dat je die nog steeds hebt nadat je in het verleden onverstandige keuzes hebt gemaakt.

Volgens het hogere bewustzijn kun je geen keuze maken die je niet ongedaan kunt maken door een andere keuze. Dat heeft Lucifer ontkend of probeerde hij mensen te laten ontkennen. Hij probeerde mensen te laten geloven dat ze bepaalde keuzes konden maken die je niet kon veranderen, zoals het concept erfzonde.

Nogmaals, het is subtiel. Ja, je kunt de keuzes van het menselijke bewustzijn niet ongedaan maken als je het menselijk bewustzijn blijft houden. Levens geleden accepteerde jij dat je een bepaalde identiteit had. Die werd je hogere mentale toestand op het identiteitsniveau. Het heeft je waarneming van het leven bepaald.

Jouw waarneming van het leven is niet alleen dat je zintuiglijke indrukken ontvangt. Waarneming heeft ook een Alpha-aspect, het actieve aspect, waardoor je iets op de buitenwereld projecteert, maar wat jij projecteert, berust op iets wat je eerst hebt waargenomen.

Je ziet nu een situatie waarin de mensheid collectief veel beperkende omstandigheden op aarde heeft gecreëerd. Neem eens iemand die de toestanden waarneemt die momenteel op aarde voorkomen. Op basis van die waarneming richt de persoon vervolgens een impuls op de vier niveaus van het materiële universum – de kosmische spiegel. Die impuls schept karma.

Wanneer het karma terugkomt, moet de persoon daarmee omgaan en natuurlijk wil hij eraan ontsnappen. Maar je kunt er niet aan ontsnappen met hetzelfde waarnemingsniveau en dezelfde mentale toestand die dat karma heeft gemaakt. Je zult alleen maar proberen dat te compenseren of eraan te ontsnappen en dat zal alleen maar de volgende karmische impuls vormen. Plots zit je in een neerwaartse spiraal die je het gevoel geeft dat je verdrinkt in de zee van Samsara – en dat is ook zo. Je verdrinkt in je eigen karma en het collectieve karma dat de mensheid heeft gemaakt.

Hier kom je in je eentje niet uit. Je hebt de Christus nodig. Je hebt wel een hogere bewustzijnsstaat nodig. Maar voordat het hogere bewustzijn je kan verlossen, moet je de keuze maken om je waarneming, je mentale toestand, te onderzoeken, op te geven en Christus te accepteren als de hogere waarneming, de hogere waarheid.

Maar omdat zowel de Alpha als de Omega zijn vervormd, de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder, zijn veel mensen zo gehecht aan hun waarneming en hun mentale toestand dat ze denken dat hun huidige waarneming echter is dan wat de vertegenwoordigers van Christus te bieden hebben. Daarom zeggen ze tegen de vertegenwoordiger van Christus: “Je bent niet echt. Je bent een valse leraar. Je bent een valse goeroe. Je hebt een valse leer.” Hoe vaak hebben mensen op deze manier gereageerd?

Er is geen ultieme ervaring
Veel mensen zijn er eigenlijk op innerlijke niveaus wel aan toe om de leringen van het hogere bewustzijn te omarmen, maar ze zijn nog niet zover dat ze bewust hun huidige waarneming willen onderzoeken, zelfs niet het realiteitsbesef dat ze hebben. Zolang je geïncarneerd bent, is het altijd mogelijk om een hogere, zuiverdere, mystieke ervaring te hebben. Er is geen ultieme ervaring mogelijk zolang je op aarde bent. Je kunt een groot aantal goeroes op de wereld vinden die beweren dat ze de allerhoogste bewustzijnsstaat hebben bereikt of het hoogste gezag op aarde hebben. Je kunt een groot aantal mensen tegenkomen die deze bewering maar al te graag willen geloven en denken dat ze op die manier de garantie krijgen dat ze gered worden als ze die perfecte goeroe willen volgen.

Nogmaals, dit is een noodzakelijke fase waarin mensen naar de Harde Leerschool moeten en een paar heel erg harde klappen krijgen door teleurgesteld te worden door de valse goeroes totdat ze openstaan voor de waarheid, namelijk dat je naar binnen moet gaan, maar dat je naar binnen moet blijven gaan, op zoek moet gaan naar steeds hogere ervaringen. Dit is de grotere waarheid die de wezens met een hoger bewustzijn onderwijzen, die ze nu al heel lang onderwijzen.

Degenen onder jullie die openstaan voor deze lering, moeten eens bedenken dat je een unieke kans krijgt om te omarmen, om te internaliseren. Je kunt daardoor een van de voorlopers worden die een weg baant door de jungle van het collectieve bewustzijn. Dit zal het voor anderen steeds gemakkelijker maken om het pad te volgen, totdat ze de berg bereiken waarop de Boeddha, de Christus en alle andere ware spirituele leraren zitten.

Kijk verder dan je waarneming
Leringen lijken misschien eenvoudig, maar die hebben veel lagen. Je kunt ze op veel verschillende niveaus begrijpen – minstens honderdvierenveertig verschillende niveaus voor mensen die geïncarneerd zijn.

Waarneming is, is altijd geweest en zal altijd zijn, de grootste uitdaging op het spirituele pad. Waarneming, gecombineerd met een gevoel van realisme, is waarachtig de grootste bedrieger van spirituele studenten. Een van de basisbehoeften die mensen hebben, is dat er iets moet zijn waarvan ze denken dat het echt is, anders kunnen ze niet functioneren. Hoe kun je goed functioneren in je dagelijks leven als je niet gelooft dat de aarde echt is of dat de zon morgenochtend opkomt?

Wanneer je op de hogere niveaus van het spirituele pad komt, is het absoluut noodzakelijk dat jij je waarneming begint te onderzoeken. Het is niet de bedoeling dat je een scepticus wordt die alles in twijfel trekt en gelooft dat niets echt is. Het is niet de bedoeling dat je een agnosticus wordt die zegt dat een mens nooit kan weten wat echt is. Je kunt op afstand niet weten wat echt is, maar je kunt wel iets ervaren wat echt is.

Het hogere bewustzijn wil niet dat jij je waarneming intellectueel in twijfel trekt. Die wil graag dat je aan een tweevoudig proces begint waarin je leringen en hulpmiddelen gebruikt om je waarneming te onderzoeken, ernaar te kijken en je meer bewust te worden, terwijl je tegelijkertijd onze hulpmiddelen gebruikt om naar een directe, innerlijke ervaring van een hogere staat van bewustzijn te zoeken, zelfs het zuivere bewustzijn dat voor jou mogelijk is. Wanneer je die ervaring krijgt, dan weet je nog steeds dat er iets echt is. Maar pas op dat je nooit denkt dat je de ultieme of hoogst mogelijke ervaring hebt gehad. Zolang je geïncarneerd bent, bestaat zoiets niet.

Denk er heel erg zorgvuldig over na dat je de innerlijke ervaring van de waarheid moet scheiden van elke context op de wereld, inclusief je fysieke lichaam, je persoonlijkheid, iets wat veel mensen je ziel noemen, een bepaalde religieuze ideologie, zelfs de leringen van spirituele leraren die er op de wereld zijn. Elke lering uitgedrukt in woorden kan slechts een benadering zijn. Die kan alleen een beschrijving van de waarheid zijn – het is niet de waarheid zelf.

Elke leer wordt beïnvloed door de culturele context
Woorden zijn inherent verbonden aan de cultuur waarin ze worden gebruikt. Ze krijgen door die cultuur heel subtiele, soms heel dubbelzinnige betekenissen. Als je dit niet begrijpt, zou je gehecht kunnen raken aan een bepaalde leer; een bepaalde uitdrukking van woorden.

Dit is een echte lering, maar het hogere bewustzijn zou een soortgelijke lering op een totaal andere manier kunnen geven over soortgelijke concepten in een totaal andere culturele context. Het hogere bewustzijn zou dat niet kunnen doen door iemand die is opgegroeid in een bepaalde culturele context en daarom gewend is woorden op een bepaalde manier te gebruiken. Maar als het hogere bewustzijn een boodschapper had die is opgegroeid in een totaal andere culturele context, dan zou hij dezelfde lering op een andere manier kunnen geven die heel vreemd, zelfs onjuist, zou kunnen lijken voor mensen die zijn opgegroeid in een westerse cultuur. Toch zou die lering totaal acceptabel en diepgaand lijken voor de wezens in die andere cultuur.

Dit wil niet zeggen dat je het belang moet bagatelliseren van een bepaalde lering die jou heeft geholpen je bewustzijn te verhogen, of het nu deze of een andere lering is. Dit wil niet zeggen dat je moet gaan twijfelen aan de deugdelijkheid van alle leringen, maar om te zeggen dat je geen enkele lering tot een doel op zich moet maken en moet aanbidden als het gesneden beeld dat je in plaats van de directe, innerlijke ervaring zet, niet een hogere beschrijving, maar iets dat niet te beschrijven valt, niet onder woorden te brengen is – dat is zuiver bewustzijn.

De hoogste waarheid is het vormloze. Het vormloze gaat alle vorm te boven. Dit is het hogere bewustzijn dat de bron is van alle vormen, maar nooit beperkt kan worden tot welke vorm ook. Echt, als je de leringen in deze relatief korte verhandeling zou kunnen internaliseren, zou je iets zijn wat veel mensen verlicht noemen, hoewel je er ook de dwaasheid van zou inzien om een label op jezelf te plakken.