Het verschil tussen een ware en een valse religie

 

Het is noodzakelijk om opnieuw na te denken over het hele monotheïstische beeld van de volledig mannelijke God en tot de openheid te komen dat er ook een vrouwelijk aspect van God is, en dat het monotheïsme, zoals gepredikt door Abraham, niet afhankelijk was van een volledig mannelijke God. Het was een door mannen gedomineerde cultuur die een volledig mannelijke God eiste en een volledig mannelijke God schiep naar zijn eigen beeld en gelijkenis, net zoals de Griekse beschaving dat deed met de Godin van de Waarheid – een gesneden beeld volgens hun eigen smaak, zodat ze er een object van konden maken en zich niet herkennen in het beeld.

En zo kwam het dat een door mannen gedomineerde Arabische cultuur een volledig mannelijke, almachtige God eiste en dat deden ze om de mannelijke dominantie in hun samenlevingen te rechtvaardigen om het onderdrukken van vrouwen te rechtvaardigen en hen geen enkele invloed op de samenleving toe te staan op de beslissingen van hun samenleving. Die onderdrukking van vrouwen vormt echter een fundamentele onevenwichtigheid in de samenleving die dat omarmt, want mannen zijn sterker door de uitbreidende kracht van de vader en wanneer de uitbreidende kracht uit evenwicht raakt, heb je het verlangen, de behoefte, om anderen tot iets te dwingen.

En dan schep je een cultuur die berust op geweld dat alleen maar tot oorlog kan leiden, want die cultuur zal haar eigen tegenstander in het leven roepen. En dan wordt het mannelijke meegezogen in een neerwaartse spiraal van steeds meer agressiviteit, totdat er maar één mogelijkheid over lijkt, en dat is een fysieke oorlog. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden, maar niet door de mannen zelf, hoe wijs die misschien ook zijn. Het had alleen, alléén, voorkomen kunnen worden als vrouwen de mannen in evenwicht werden gehouden, en dan was de samenleving in evenwicht geweest tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht.

Ook al wordt aangenomen dat de Griekse natie de oorsprong van democratie is, zie je de fatale fout in de Griekse versie van democratie? Die werd nogmaals, gedomineerd door mannen en daarom ging die ten onder op de manier waarop het altijd gaat: door oorlogen en veroveringen van buitenaf of door degeneratie van binnenuit, door corruptie en intriges. Nogmaals, de poging om geweld te gebruiken om te krijgen wat je wilt in plaats van je af te stemmen op de waarheid van God, de waarheid van de wezens met een hoger bewustzijn, de waarheid die Jezus uitte toen hij zei: “Vrees niet kleine kudde, want het is het genoegen van je vader om je het koninkrijk te schenken.”

Wanneer je één wordt met de wil van de vader en niet langer geweld wilt gebruiken, hoef je geen geweld te gebruiken, want God zal je iets geven waar je echt naar verlangt – namelijk het Al verheffen. Dit is trouwens de waarheid. Als jij je afstemt op de waarheid van de transcendente God – die boven mannelijk en vrouwelijk staat en dus de ware Allah is – dan zal die God je alles geven wat je nodig hebt, alles wat je verlangt, wanneer jij jezelf beschouwt als de vrouwelijke polariteit van de mannelijke polariteit die niet de God is die zich niet tot uitdrukking brengt, die boven de splitsing in polariteiten staat, maar de God die zich wel tot uitdrukking brengt. De tot uitdrukking gebrachte God die de mannelijke polariteit vormt voor zijn eigen schepping, zijn eigen uitdrukkingsvorm – waarvan jullie de hoogste vertegenwoordigers zijn in deze sfeer, in dit materiële universum. Want jullie zijn de van zichzelf bewuste medescheppers die het potentieel hebben om de open deur te zijn om het koninkrijk van God fysiek te manifesteren.

Dit is de ware innerlijke betekenis van de islam. Dit is de ware God die wordt gepredikt in de zuivere verzen van de Koran die zo vermengd zijn met onzuivere. En waarom mocht die met elkaar vermengd worden? Omdat er mensen waren die dienden als werktuig voor de valse leraren, de krachten van de anti-waarheid – die deden wat ze altijd hebben proberen te doen bij elke nieuwe religie: proberen de waarheid met dwalingen te vermengen en van allebei te zeggen dat ze onfeilbaar zijn, zodat de mensen die erop afgestemd zijn, aangetrokken worden door de waarheid die ze zien en op die manier gedwongen worden om alles te accepteren, en dus ook de onwaarheden die hen ervan weerhouden om werkelijk het bewustzijn te transcenderen waarin de ware leringen zelfs werden gegeven.

Door de waarheid en dwalingen te vermengen en beide te verheffen tot de status van onfeilbaarheid, dat ze onomstotelijk zijn, zal de combinatie voorkomen dat de volgelingen van een bepaalde religie de leringen van die religie transcenderen, hun talenten vermenigvuldigen en daardoor zichzelf boven het oude bewustzijn verheffen, zodat ze vast komen te zitten in het oude bewustzijn in plaats van mee te gaan met de nooit eindigende stroom van progressieve openbaringen die van boven komt.

Ware en valse religie
Jezus was niet van plan een spirituele beweging te vormen die zou worden afgesneden van de Heilige Geest. Heeft hij niet gezegd dat hij naar de vader zou gaan opdat de vader een andere trooster zou sturen, namelijk de Heilige Geest die niet alleen door de ene persoon Jezus kon stromen, maar door veel mensen in de christelijke beweging. Daarom kon men die beweging niet centraliseren en onder een gecentraliseerd gezag plaatsen of een gecentraliseerde doctrine maken, want de stroom van de Trooster – de stroom van de Heilige Geest, zoals de stroom van hoger bewustzijn door veel mensen – zou een dergelijke centralisatie voorkomen, en daardoor ook voorkomen dat de verkeerde leraren de nieuwe beweging zouden domineren.

Maar toen die stroom werd afgesneden, toen die werd afgesneden in de islam, toen die werd afgesneden in andere religies, ontstonden er onmiddellijk vervormingen en daarna ontstaat het idee dat er een gecentraliseerde doctrine moet komen en dogma’s, een gecentraliseerde Bijbel die dan wordt beschouwd als het hoogste gezag, zodat er vervolgens voorkomen kan worden dat elke nieuwe openbaring wordt geaccepteerd als de nieuwe openbaring verder gaat dan de oude. Om een nieuwe openbaring enige betekenis te kunnen geven, zou die betekenis dan niet juist zijn dat die verder gaat dan de oude openbaring? Want heeft het voor zin om openbaringen naar buiten te brengen die alleen maar herhalen wat er eerder is gezegd? Nee, progressieve openbaringen moeten progressief zijn en dat kan alleen maar wanneer die verdergaat dan de oude.

Is dat geen stukje logica dat moeilijk te ontkennen valt, zelfs door de lineaire geest? En daarom kan het alleen worden ontkend door mensen die zelfs niet bereid zijn om logica en rede te gebruiken, maar blindelings aanhangen wat ze hebben geaccepteerd als hun ticket naar de hemel – maar het is niet een ticket naar de hemel van het spirituele rijk, want daar staat niets stil.

Elke levensstroom heeft zijn eigen reis gemaakt
Wat was de bedoeling van die Griekse goden en godinnen? Wanneer je naar ze kijkt, zie je menselijke eigenaardigheden. Hebben degenen in het hogere rijk die eigenaardigheden: met elkaar oorlog voeren, jaloers zijn op elkaar? Is dit echt mogelijk? Natuurlijk niet, en betekent dat dan dat de Griekse goden en de Griekse religie volkomen vals waren? Nee, dat niet, want nogmaals, er kwam een beetje inspiratie van bovenaf die was aangepast aan de bewustzijnsstaat die de mensen destijds hadden.

Het was de bedoeling dat ze verder keken dan de menselijke eigenaardigheden van de Griekse goden, om te begrijpen dat dit projecties waren door het bewustzijn van mensen. Als je echter verder kijkt, dan kun je inderdaad iets vinden dat je voorbij de sluier van de dualiteit zal brengen, maar je moet natuurlijk wel bereid zijn om innerlijke leiding te vragen opdat je de verborgen geheimen kunt vinden die je verder kunnen brengen, zodat jij je epische reis kunt volgen die wordt beschreven in de Odyssee, omdat Odysseus echt het symbool is voor de geest en zijn poging om terug te keren naar zijn koninkrijk, het koninkrijk dat verloren ging toen hij besloot af te dalen naar de dualiteit.

Elk van de zeven miljard mensen op deze planeet hebben afzonderlijk van elkaar een persoonlijke epische reis, maar die reis wordt je niet opgelegd door krachten van buitenaf, of het nu de Griekse goden zijn, of de superieure God van Jehova of Allah, of hoe je ze ook wilt noemen. Die reis heb je zelf gemaakt, want, de grimmige waarheid van alle religies op aarde is dat God tot een object wordt gemaakt; als een of ander wezen of wezens buiten jou, een externe kracht die jou iets opdringt, terwijl de waarheid in wezen is dat alles waarmee jij in jouw huidige situatie wordt geconfronteerd, het resultaat is van keuzes die jij hebt gemaakt.

Niemand in een hoger bewustzijn neemt het jou kwalijk dat jij de keuzes hebt gemaakt die je van de Sleutelbloemstraat naar je huidige situatie en bewustzijnsniveau hebben geleid. De schuld ligt bij iets wat de valse leraren hebben gemaakt, maar is geaccepteerd door je ego, want als je accepteert dat jij iets hebt gedaan dat je niet ongedaan kunt maken, heb je een excuus om in de bewustzijnsstaat te blijven waarvan je gelooft dat je wordt beoordeeld door krachten van buitenaf en dat je lot en je redding afhangen van externe krachten en worden verhinderd door externe krachten.

De waarheid van alle ware religies is dat jij verantwoordelijk bent voor jouw bewustzijnsstaat en dat alleen jouw bewustzijnsstaat je buiten het koninkrijk der hemelen houdt, want het ware koninkrijk der hemelen is een bewustzijnsstaat – daarom zei Jezus dat het koninkrijk binnenin jou is; wat in jou zit, is je bewustzijnsstaat. Jij bent het enige gezag dat ervoor verantwoordelijk is, maar er kwam een moment waarop je besloot die verantwoordelijkheid niet te dragen. En daarom keerde jij de ware leraar die er was om je te helpen om de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw pad, de rug toe.

En toen moest je die beslissing rechtvaardigen en het laten lijken alsof het geen beslissing was. Is het niet zo dat de allerbeste rechtvaardiging om je af te keren van de leraar is dat je het laat lijken alsof jij niet die de keuze hebt gemaakt, maar dat je daartoe gedwongen werd als straf van een boze God in de buitenwereld – en dan kun je jezelf niet terugbrengen door gewoon een andere beslissing te nemen. Nee, je moet een epische reis maken en aan een aantal externe eisen voldoen die door deze externe God zijn gedefinieerd, totdat jij je weer gekwalificeerd hebt en het waard bent om het koninkrijk van die God binnen te gaan.

Dit is het verschil tussen een ware religie en een valse religie. Een valse religie zal aan het beeld van een externe God en de externe vereisten en het externe pad vasthouden. Dit is de essentie van een valse religie, terwijl de ware religie echt de waarheid zal zeggen dat het pad door jou is gemaakt door de keuzes die je hebt gemaakt toen je uit de staat van eenheid ging die je door de leraar werd geboden. En de enige manier voor jou om terug te keren naar die staat van eenheid, is dat jij de verantwoordelijkheid draagt voor jouw eigen bewustzijnsstaat; je realiseert dat dit het resultaat is van keuzes die jij hebt gemaakt, en daarom begint systematisch de keuzes die je hebt gemaakt te ontrafelen en ongedaan te maken die jou in je huidige positie in het doolhof hebben gebracht dat is gemaakt door de mensen – en door de verkeerde leraren en door de ego’s – op deze planeet.

Jij bent de enige die jou terug kan brengen naar het koninkrijk van God door te beseffen dat het koninkrijk van God binnenin jou zit en dat je het dus nooit hebt verlaten. En alle uiterlijke verschijnselen zijn niet echt en kunnen ongedaan worden gemaakt door het geloof op te geven dat ze macht over jou hebben. En daardoor neem je volledig de leiding, de macht, terug om jouw beslissingen ogenblikkelijk te veranderen, waardoor jij weer één wordt met het koninkrijk van God – waarin je ook één bent met al het leven en je niet kunt overgeven aan de activiteiten die alleen gerechtvaardigd kunnen zijn als jij jezelf beschouwd als een apart wezen dat gescheiden is van alle anderen. En dan kun je ook de illusie in stand houden dat je iemand anders kunt schaden zonder jezelf te schaden.